Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố sầm sơn, tỉnh thanh hóa

113 1 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:25

LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi - Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tác giả luận văn Lê Mạnh Hùng i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, cô giáo Viện Đại Học Mở Hà Nội nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ tác giả trình học tập nghiên cứu thực luận văn Tác giả bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Lê Hiếu Học thầy giáo trực tiếp hướng dẫn, tận tình định hướng, dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả suốt q trình hồn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Chi cục Thuế thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bạn đồng nghiệp gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ, đóng góp ý kiến tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Do điều kiện thời gian khả thân có hạn, có nhiều cố gắng, song chắn luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong góp ý kiến từ q thầy giáo, bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Thanh Hóa, tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Lê Mạnh Hùng ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung Luận văn Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 1.1 Những vấn đề thuế thu nhập doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò thuế thu nhập doanh nghiệp 1.2 Cơ sở lý luận quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp 1.2.1 Người nộp thuế 1.2.2 Căn tính thuế 1.2.3 Phương pháp tính thuế: 11 1.2.4 Kê khai nộp thuế, toán thuế thu nhập doanh nghiệp 12 1.2.5 Miễn, giảm thuế 15 1.3 Những vấn đề quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh 17 1.3.1 Khái niệm, đặc điểm cần thiết phải tăng cường quản lý thuế doanh nghiệp quốc doanh 17 1.3.2 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh 20 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp 25 1.4.1 Nhân tố chủ quan 25 iii 1.4.2 Nhân tố khách quan 25 1.5 Bài học kinh nghiệm quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp 27 1.5.1 Kinh nghiệm quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp nước 27 1.5.2 Kinh nghiệm quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam 29 1.5.3 Kinh nghiệm quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 33 1.5.4 Bài học Việt Nam 36 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NQD TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ SẦM SƠN, TỈNH THANH HÓA 38 2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội Thành phố Sầm Sơn đặc điểm doanh nghiệp quốc doanh địa bàn Thành phố Sầm Sơn 38 2.1.1 Đặc điểm kinh tế xã hội Thành phố Sầm Sơn 38 2.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp quốc doanh địa bàn Thành phố Sầm Sơn 41 2.2 Công tác tổ chức, máy quản lý thu thuế Chi cục Thuế thành phố Sầm Sơn 42 2.3 Thực trạng công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh địa bàn Thành phố Sầm Sơn 46 2.3.1 Quản lý người nộp thuế 47 2.3.2 Quản lý kê khai nộp tờ khai thuế 50 2.3.3 Quản lý thu nộp thuế 54 2.3.4 Quản lý kiểm tra người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 54 2.4 Đánh giá chung công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh địa bàn Thành phố Sầm Sơn 78 2.4.1 Những ưu điểm 78 2.4.2 Những hạn chế 79 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 81 Chương 3: QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NQD TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SẦM SƠN, TỈNH THANH HOÁ 85 3.1 Phương hướng quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Chi cục Thuế thành phố Sầm Sơn giai đoạn tới 85 3.2 Mục tiêu, yêu cầu công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh 87 iv 3.2.1 Mục tiêu quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh 87 3.2.2 Yêu cầu quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh 88 3.3 Các giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh địa bàn Thành phố Sầm Sơn 89 3.3.1 Đổi công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 89 3.3.2 Tăng cường công tác tra, kiểm tra quan thuế trụ sở doanh nghiệp 91 3.3.3 Tăng cường công tác quản lý thu nộp, quản lý nợ thuế cưỡng chế nợ thuế 95 3.3.4 Nâng cao lực hiệu làm việc cán thuế 97 3.4 Các giải pháp điều kiện 99 3.4.2 Đổi sách tiền lương thu nhập công chức 100 3.4.3 Đẩy mạnh việc ứng dụng tin học công tác quản lý thuế 101 3.4.4 Tăng cường lãnh đạo cấp ủy quyền cấp với cơng tác thuế 102 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Giải nghĩa DN Doanh nghiệp NQD Ngoài quốc doanh NNT Người nộp thuế NSNN Ngân sách nhà nước NVL Nguyên vật liệu TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình thu nộp thuế DN NQD qua năm 2014-2016 46 Bảng 2.2 Tổng hợp loại hình DN NQD địa bàn Thành phố Sầm Sơn từ 2014- 2016 48 Bảng: 2.3 Báo cáo công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế DN NQD chi cục thuế năm 2016 52 Bảng 2.4 Số liệu kiểm tra chấp hành pháp luật thuế DN NQD qua năm 2014-2016 56 Bảng 2.5 Số liệu tình hình kê khai doanh thu số DN năm 2016: 58 Bảng 2.6 Số liệu khai sai chi phí trừ số DN NQD năm 2016: 65 Bảng 2.7 Số liệu tình hình nợ đọng thuế TNDN DN NQD qua năm 2015, 2016 75 vii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong quản lý vĩ mô kinh tế, quản lý nhà nước tài giữ vị trí, vai trò quan trọng phát triển kinh tế, xã hội Quản lý thu ngân sách, kinh tế thị trường phát triển, nguồn thu từ nội địa then chốt tổng thu ngân sách quốc gia, đặc biệt nguồn thu từ thuế, khoản thu thuế ngồi quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt thuế thu nhập doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng tổng thu ngân sách nhà nước, góp phần tích cực việc điều tiết cân đối thu chi ngân sách Từ năm 1990 đến nay, Nhà nước bước thực cải cách hệ thống sách thuế máy ngành thuế tổ chức lại thống theo ngành dọc từ Trung ương đến quận huyện Quản lý thu thuế dổi bản, bước đại hóa phát huy vai trò tích cực việc thực luật thuế tăng thu cho ngân sách nhà nước Vai trò thuế nâng cao, thuế thực cơng cụ có hiệu lực góp phần quản lý điều tiết vĩ mô kinh tế, đồng thời phục vụ yêu cầu kiểm soát, hướng dẫn hoạt động kinh tế Chính sách thuế đặt khơng nhằm mang lại số thu đơn cho ngân sách mà yêu cầu cao qua góp phần thực chức kiểm kê, kiểm soát, đảm bảo tính pháp lý cao, thể tính đơn giản, rõ ràng, công khai, dân chủ, công xã hội, khuyến khích tăng trưởng sản xuất phù hợp với quy luật phát triển kinh tế thị trường, mở rộng lưu thông tất thành phần kinh tế theo chủ trương, sách quản lý kinh tế Đảng, Nhà nước Vì vậy, nói thuế nguồn thu chủ yếu NSNN Vậy nên, vấn đề quản lý thuế cho thu đúng, thu đủ, thu hạn đặt để tạo nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo chi tiêu cơng nghĩa vụ đóng góp người dân Trong thời gian qua, công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có chuyển biến tích cực, có nhiều vướng mắc, bất cập quy trình quản lý, ứng dụng công nghệ tin học bố trí nguồn nhân lực Trình độ quản lý thuế số công chức thuế chưa đáp ứng yêu cầu cơng cải cách hành chính, đại hóa ngành thuế; tình trạng doanh nghiệp kê khai đăng ký thuế không đầy đủ quy định sau cấp giấy phép; người nộp thuế thực chế tự khai, tự nộp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật khoản kê khai Tuy nhiên, thực chế tự khai, tự nộp nguyên nhân dẫn đến tình trạng khai sai, trốn thuế với nhiều hình thức tinh vi, tình hình kê khai, nộp thuế chưa phản ánh quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, doanh thu tính thuế chưa tương xứng với doanh thu thực tế kinh doanh doanh nghiệp, nợ đọng thuế cao, khó thu hồi Nếu khơng sớm khắc phục mặt hạn chế việc thất thu nguồn thuế tiếp tục ngày gia tăng Do đó, vấn đề cấp thiết đặt phải đưa giải pháp công cụ quản lý để nâng cao hiệu lực công tác quản lý thuế thu nhập DN NQD địa bàn thành phố Sầm Sơn, góp phần nâng cao ý thức cho Người nộp thuế, hạn chế thất thu thuế, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước với tỷ lệ tăng năm sau cao năm trước Xuất phát từ lý trên, chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa” đề tài có ý nghĩa thiết thực lý luận thực tiễn Tổng quan nghiên cứu Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp vấn đề nghiên cứu giới Việt Nam có nhiều tác giả có nhiều luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu vấn đề Trong q trình nghiên cứu, tìm hiểu tác giả biết Việt Nam có nhiều đề tài địa phương khác - Đề tài " Hồn thiện cơng tác thuế thu nhập DN địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc” tác giả Nguyễn Hữu Nghĩa, năm 2014, Luận văn đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp vừa nhỏ đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu doanh nghiệp vừa nhỏ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời đề xuất số kiến nghị nhằm hồn thiện khn khổ pháp luật thuế, cải cách hệ thống quản lý kinh tế, cải cách công tác quản lý thuế, nghĩa vụ trách nhiệm người nộp thuế - Đề tài: “Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp cục thuế tỉnh Gia Lai” tác giả Trần Phan Quốc Chương, năm 2013 làm rõ lý luận thuế TNDN, khẳng định tầm quan trọng sắc thuế đề tài nghiên cứu Luận văn trình bày số giải pháp nhằm nâng cao công tác Cục Thuế tỉnh Gia Lai Đề tài “Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp Chi cục thuế Quận Long Biên” tác giả Đào Thị Cẩm Nga, năm 2015 trình bày số giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội Hầu cơng trình nghiên cứu việc quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp chưa sâu vào vấn đề đổi công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT, nâng cao lực hiệu làm việc cán thuế, công tác tra, kiểm tra chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp Tác giả vào Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định, Thông tư hướng dẫn kèm theo, giáo trình, ngồi sách hướng dẫn nghiệp vụ thuế, có tham khảo đề tài cũ nghiên cứu thuế thu nhập doanh nghiệp để thực đề tài Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài bao gồm: - Tổng hợp sở lý luận thuế thu nhập doanh nghiệp công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp - Phân tích thực trạng cơng tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Chi cục chế kiểm tra nhằm vào tất NNT hành sang chế kiểm tra theo mức độ vi phạm thuế, có gian lận thuế kiểm tra, khơng có gian lận khơng kiểm tra Sau gọi kiểm tra theo mức độ rủi ro thuế nhằm không gây phiền hà, cản trở công việc kinh doanh NNT, không làm tốn không cần thiết cho quan thuế theo mơ hình sau: Một là, Chuyển đổi từ việc kiểm tra theo diện rộng sang kiểm tra theo hệ thống tiêu thức lựa chọn, vào chiều sâu theo mức độ vi phạm; Hai là, Chuyển từ kiểm tra toàn diện sang kiểm tra theo chuyên đề nội dung vi phạm Để thực nội dung cần phải thay đổi từ nhận thức đến cách làm kiểm tra nay, cụ thể: Thứ nhất: Đổi công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra Trong kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước, định hướng xã hội chủ nghĩa kế hoạch công cụ quan trọng chế quản lý kinh tế khơng ngừng đổi hồn thiện thể từ việc lựa chọn đối tượng kiểm tra thuế hàng năm Kế hoạch không cứng nhắc mà mang tính định hướng theo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thời kỳ, kể việc lựa chọn giải pháp để thực hiện, đồng thời xác định rõ trách nhiệm quyền hạn cấp việc xây dựng kế hoạch (Ví dụ: chọn đối tượng để kiểm tra, chọn nội dung kiểm tra, chọn loại hình kiểm tra…) Chuyển từ kiểm tra bị động, phụ thuộc vào kết kiểm tra bước quan thuế sau NNT gửi hồ sơ khai toán thuế hàng năm (thường 90 ngày kết thúc năm tài chính) sang chủ động tích cực sở phân tích đánh giá số liệu lịch sử từ tháng cuối quý III năm để lên kế hoạch kiểm tra Thứ hai: Cách thức tiến hành kiểm tra DN cần phải thay đổi cho phù hợp Cần loại bỏ cách làm tuỳ tiện, ngẫu hứng khơng có đề cương, kế hoạch cụ thể mạnh người người làm dẫn đến tình trạng bỏ sót việc, sót nội dung gây khó khăn phiền hà cho DN Do cần phải xây dựng đề cương kiểm tra trước tiến 92 hành kiểm tra đơn vị yêu cầu bắt buộc cho đồn kiểm tra (Ví dụ: Xây dựng đề cương nội dung kiểm tra, thời gian kiểm tra, phân cơng trách nhiệm cho thành viên đồn, u cầu tài liệu kiểm tra ) Mặt khác việc ghi chép số liệu kiểm tra không phân công, phân nhiệm rõ ràng nên xảy tình trạng mạnh ai, ghi việc cung cấp số liệu cho đồng chí trưởng đồn tuỳ thuộc vào cá nhân đồn viên, khơng kiểm sốt Do phải ghi sổ nhật ký để trưởng đồn nắm bắt tiến độ cơng việc hàng ngày kiểm soát nội dung trách nhiệm thành viên đoàn Tránh việc làm tuỳ tiện, thiếu trách nhiệm (Ví dụ: Nội dung có đề cương phải làm cho hết nội dung muốn mở rộng phải báo cáo); Thứ ba: Việc kết luận vấn đề nội dung kiểm tra cần phải thay đổi Hiện biên kết luận kiểm tra ghi chung chung, khơng cụ thể (Ví dụ: Ghi đơn vị chấp hành chế độ thu nộp tiền thuế, mở sổ sách kế toán đầy đủ…) Do cần phải có bước biến đổi đưa tiêu chí để đánh giá kết luận, tránh tình trạng dựa vào cảm tính người kiểm tra; Thứ tư: phải đổi quy trình kiểm tra thuế theo hướng xác lập đầy đủ hệ thống thông tin NNT Xây dựng tiêu chí để đánh giá phân loại NNT để lập kế hoạch kiểm tra Việc tiến hành kiểm tra phải hướng vào đối tượng có gian lận thuế; kiểm tra trực tiếp vào hành vi gian lận Sử dụng thông tin từ NNT kênh thơng tin khác có liên quan đến kiểm tra có hiệu Quy định cụ thể trình tự thu thập liệu, xử lý liệu, phân tích xác định rủi ro, lập duyệt kế hoạch kiểm tra, bước triển khai trình kiểm tra sở kinh doanh Nếu thực tốt giải pháp cơng tác kiểm tra Chi cục thuế thành phố Sầm Sơn nâng cao mặt chất lượng số lượng, rút ngắn thời gian kiểm tra, tiết kiệm thời gian nhân lực điều kiện số NNT tăng nhanh, số lượng cán kiểm tra thiếu, đồng thời khắc phục tồn hạn chế công tác kiểm tra Chi cục như: - Khi xây dựng kế hoạch kiểm tra chưa cân đối hết nguồn nhân lực công 93 việc thực tế triển khai Do số lượng DN xây dựng kiểm tra lớn so với số lượng cán có dẫn đến cuối năm thường phải điều chỉnh giảm kế hoạch - Khi xây dựng danh sách kiểm tra rủi ro chưa phân tích kỹ đặc điểm chấp hành pháp luật thuế DN để xây dựng tiêu chí phân loại DN có rủi ro thuế, dẫn tới danh sách kiểm tra rủi ro chưa lựa chọn NNT thực có rủi ro, chưa sát với tình hình kinh doanh DN Điều chứng tỏ việc phân tích phân loại DN mang tính hình thức - Cơng tác kiểm tra hồ sơ khai thuế theo danh sách rủi ro phê duyệt hiệu chưa cao, chủ yếu nặng tính thủ tục nên kết hạn chế Thể cụ thể: Các nhận xét tính thuế, số thuế phải nộp hồ sơ khai thuế chưa sâu, việc phát thủ đoạn gian lận DN hạn chế Tiếp cần áp dụng công nghệ tin học vào việc xây dựng thu thập thông tin phục vụ cho cơng tác kiểm tra có hiệu cao, gồm bước công việc sau: Một là, Thu thập thông tin đầu vào Trước mắt sở liệu từ báo cáo tài DN, tờ kê khai hàng tháng DN năm phân tích Sau từ thông tin đầu vào DN thông tin kết nối từ ngành khác; Hai là, Phân tích thơng tin đầu vào xác định rủi ro Trước mắt chế phân tích chiều ngang, chiều dọc phân tích quy trình hướng dẫn tự khai tự nộp hành - Sau phần mềm máy tính hỗ trợ phân tích ban đầu theo chuẩn đưa vào phần mềm máy tính tổ phân tích để phân tích sâu; Ba là, Phương pháp kiểm tra ban đầu rủi ro Trước mắt cán phân tích làm việc với DN qua việc yêu cầu giải trình quan thuế - Sau phần mềm máy tính thực Bước cần xây dựng đội ngũ cán kiểm tra thuế đủ mạnh để phát 94 kịp thời hành vi gian lận thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế Ngân sách nhà nước Cuối xây dựng lực lượng cán kiểm tra thuế chiếm khoảng 25 -30% Có trình độ chun sâu chế độ sách thuế, thủ tục hành thu, kế tốn tài DN có tính chun nghiệp cao, có phẩm chất đạo đức tốt, sử dụng thành thạo phương tiện tin học vào công tác kiểm tra thuế Bên cạnh công việc trên, để nâng cao lực kiểm tra thuế cần phải: Nghiên cứu xây dựng phần mềm máy tính hỗ trợ cơng tác kiểm tra thuế từ khâu thu thập sở liệu DN, chuyển đổi liệu DN để phân tích, đánh giá, xác định mức độ rủi ro phục vụ việc lựa chọn đối tượng kiểm tra, lập kế hoạch kiểm tra, kiểm tra quan thuế triển khai kế hoạch kiểm tra DN (người nộp thuế) Các phần mềm hỗ trợ bao gồm: Phần mềm hỗ trợ phân tích, nhận dạng rủi ro (phân tích ngang, dọc, tỷ suất, giá trị, cấu, đồ thị ); phần mềm hỗ trợ chuyển đổi, xử lý liệu đầu vào (DN, quan Chính phủ, thơng tin khác); phần mềm hỗ trợ kiểm tra rủi ro phát (tại quan thuế); phần mềm hỗ trợ đánh giá rủi ro kiểm tra thuế thu nhập cá nhân; phần mềm hỗ trợ phục hồi liệu cho công tác kiểm tra trụ sở NNT; hoàn thiện phần mềm hỗ trợ kiểm tra máy tính; phần mềm hỗ trợ báo cáo kết kiểm tra phần mềm hỗ trợ đánh giá hiệu hoạt động kiểm tra; phần mềm ứng dụng quản lý dòng cơng việc trình kiểm tra Hiện nay, Chi cục thuế thành phố Sầm Sơn chưa áp dụng phần mềm hỗ trợ rủi ro, cán thuế dựa vào kinh nghiệm thân theo mơ típ để phân tích, đánh giá 3.3.3 Tăng cường công tác quản lý thu nộp, quản lý nợ thuế cưỡng chế nợ thuế Để động viên kịp thời nguồn thu cho ngân sách nhà nước, khắc phục tình trạng nợ đọng thuế, cần tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với ngân hàng, kho bạc Đôn đốc DN nộp thuế kịp thời Đối với DN có tài khoản ngân hàng, kho bạc u cầu ngân hàng, kho bạc trích nộp tài khoản DN Kết hợp chặt chẽ với quan nhà có thẩm quyền xử lý kịp thời DN có nợ đọng kéo dài Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc thu nộp 95 Hàng tháng hàng quý, Chi cục nên tổ chức trao đổi kinh nghiệm cán quản lý thu sở Coi giải pháp nhằm nâng cao trình độ quản lý cho cán Chuyển sang làm công tác khác không xét thưởng thi đua cán quản lý thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến DN nợ đọng kéo dài Tăng cường phối hợp với ngân hàng để thực lệnh thu tài khoản cần thiết Cụ thể phân công cán thường xuyên làm việc với ngân hàng để nắm bắt số liệu đề nghị ngân hàng trích nộp thuế theo quy định pháp luật Với chế thành lập DN thơng thống nhiều DN lợi dụng vấn đề để thành lập DN chây ỳ, nợ đọng thuế, gây khó khăn cho cơng tác quản lý thu thuế thất thu ngân sách nhà nước Để kiểm soát hạn chế nợ đọng thuế cần phải áp dụng biện pháp sau: Thứ nhất, cần xác định thân nhân, nơi cư trú theo hộ chứng minh nhân dân người đứng đầu DN, đặc biệt quan tâm xác minh thân nhân thông qua việc cấp phiếu lý lịch tư pháp xác định tình trạng tiền án, tiền Thực tiễn cho thấy, có nhiều trường hợp người đứng đầu DN khơng đủ điều kiện theo quy định trình độ, lực, hành vi dân sự, bị cấm kinh doanh, có tiền án, tiền tội trốn thuế chủ DN sau vi phạm, lẩn trốn thời gian lại đứng xin thành lập DN với tên Thứ hai, giao tiêu thu nợ thuế cho cán trực tiếp quản lý nợ thuế cho cán trực tiếp quản lý nợ, coi tiêu chí để đánh giá, bình xét hồn thành nhiệm vụ cá nhân Đồng thời, có sách động viên kịp thời cho cán thực tốt Thứ ba, phát lệnh thu qua hoàn thuế Các DN có nợ đọng hồn thuế cần phải phát lệnh thu số tiền thuế nợ đọng nhằm đảm bảo thu hồi nợ Thứ tư, cần tăng cường phân loại nợ thuế để có biện pháp xử lý số thuế nợ đọng Cần có biện pháp linh hoạt để xử lý khoản nợ thuế Đối với NNT 96 có số nợ đọng lớn bất khả kháng, tình hình sản xuất kinh doanh đơn vị gặp nhiều khó khăn: Chi cục xem xét tình trạng thực tế DN, đề giải pháp khoanh nợ, miễn giảm thuế… nhằm giúp DN tháo gỡ khó khăn trước mắt Đối với khoản nợ khó thu, cần lập hồ sơ trình Cục thuế làm thủ tục xóa nợ thuế Đối với khoản nợ có khả thu cần áp dụng biện pháp mạnh phát lệnh thu qua ngân hàng để trích tiền từ khoản nhằm đảm bảo thu đủ tiền thuế Hiện nay, công tác cưỡng chế thuế thời gian gặp nhiều khó khăn, đặc biệt biện pháp kê biên tài sản, nên Chi cục tránh dùng biện pháp để thu hồi số thuế nợ đọng Tuy nhiên, lại biện pháp tích cực, có tính răn đe mạnh Vì vậy, Chi cục nên làm tốt công tác cưỡng chế thuế để làm gương, răn đe DN khác 3.3.4 Nâng cao lực hiệu làm việc cán thuế Vấn đề người tổ chức vấn đề quan trọng, định tới hiệu công việc Để công tác cán ngành thuế thực tốt hơn, đạt hiệu cao đội ngũ cán thuế ln trung tâm đóng vai trò quan trọng Vì vậy, cần phải trọng tới việc nâng cao nghiệp vụ, giáo dục phẩm chất, đạo đức cán kiểm tra thuế Yêu cầu đặt cán thuế, đặc biệt cán kiểm tra cần nắm vững các sách chế độ thuế hành chích thuế hành, chuẩn mực kế tốn, phân tích đánh giá tài DN, kiến thức tin học, nắm rõ luật kiểm tra nghiệp vụ kiểm tra, lực tổ chức kiểm tra Về phẩm chất đạo đức, cán thuế phải tận tụy với cơng việc, u nghề liêm Để đạt yêu cầu cán thuế, thời gian tới cần tập trung thực tốt giải pháp sau: - Thực tốt quy định việc luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị trí cơng tác cán để tạo mơi trường rèn luyện, phù hợp với lực, sở trường cán bộ, công chức Cử công chức tham gia đầy đủ lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 97 ngành Thuế tổ chức Nghiên cứu, biên soạn tài liệu nội để bồi dưỡng nghiệp vụ đồng thời tự xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thuế - Thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực thi văn luật luật để cán thuế nâng cao nhận thức chuyên môn nghiệp vụ thuế, quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế kiến thức pháp lý Xây dựng chương trình đào tạo dài hạn, trung hạn ngắn hạn để xóa dần khoảng cách trình độ cơng chức so với yêu cầu để thực chức quản lý thuế Tạo điều kiện cho cán thuế học nâng cao trình độ chun mơn người chưa có đại học thạc sĩ tiếp tục học Hoặc tuyển thêm cán có trình độ chun mơn luật, nghiệp vụ kế toán, tin học, tiếng anh, vào đội kiểm tra thuế - Tổ chức sát hạch kiến thức kỹ kiểm tra thuế công chức làm công tác kiểm tra hàng năm Chi cục luân chuyển cán khơng có đủ lực, nghiệp vụ chuyên môn công tác kiểm tra thuế sang làm công việc phù hợp tuyển dụng để bổ sung lực lượng kiểm tra thuế Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ khai thác, ứng dụng công nghệ tin học cho cán kiểm tra đồng thời đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế tốn Cùng với việc nâng cao bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho cán kiểm tra thuế cần nâng cao phẩm chất đạo đức cán kiểm tra thuế Chi cục - Tiếp tục thực nghiêm túc chương trình hành động Luật thực hành tiết kiệm, trống lãng phí Luật phòng trống tham nhũng Thực tốt công tác dân chủ, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức phát huy quyền làm chủ, quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản cơng chặt chẽ - Thường xun giáo dục tư tưởng trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, nắm nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ công tác thuế giai đoạn Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, công chức thực công tác kiểm tra thuế làm sở Rèn luyện phẩm chất, đạo đức cán kiểm tra Trong mơi trường nhiều hình thức cám dỗ vật chất, 98 đòi hỏi cán kiểm tra phải trung thực, vững vàng, liêm chính, khiêm tốn, hòa nhã, có lối sống lành mạnh - Để tránh tình trạng tiêu cực kiểm tra, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, giám sát chặt chẽ cán trình thực nhiệm vụ, kiên xử lý nghiêm trường hợp vi phạm… Thực tốt chế đối thoại với NNT công tác tiếp nhận thơng tin qua hộp thư góp ý, đường dây nóng Cơ quan thuế để nắm bắt xử lý kịp thời vướng mắc ý kiến phản hồi người dân DN việc khiếu nại, tố cáo cán thuế, Cơ quan thuế làm đội ngũ cán thuế Đồng thời, có chế độ khen thưởng kịp thời xứng đáng cán thuế giỏi, tâm huyết với ngành Nâng cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu đơn vị công tác phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò trách nhiệm Ban kiểm tra nhân dân việc giám sát thực quy chế dân chủ quan, phát hiện, ngăn ngừa hành vi phát sinh tham nhũng quan 3.4 Các giải pháp điều kiện 3.4.1 Hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế TNDN loại thuế trực thu, trực tiếp điều tiết thu nhập từ kết hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế nói chung DN nói riêng Tuy nhiên, sách thuế TNDN phức tạp, lồng ghép nhiều sách xã hội, nhiều mức miễn giảm thuế làm hạn chế tính trung lập thuế Chính sách thuế chưa bao quát hết nguồn thu kinh tế Cơ quan quản lý thuế chưa quy định rõ ràng đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm pháp luật quyền lợi NNT, quan thuế tổ chức, cá nhân có liên quan Vì vậy, để kinh tế nói chung DN nói riêng kinh tế phát triển bền vững sách thuế TNDN cần phải sửa đổi hoàn thiện Với phương châm đó, Luật thuế TNDN ban hành, sửa đổi, bổ sung số khoản chi phí trừ; giảm bớt quy định ưu đãi để thực sách xã hội Luật thuế TNDN Tuy nhiên, trình thực luật thuế TNDN có số vướng mắc mức khấu hao nhanh tài sản cố định từ đến lần chưa quy định 99 áp dụng cụ thể nào, hay khoản chi cho hoạt động đoàn thể bao gồm khoản nào… Ngồi ra, có vấn đề mâu thuẫn với cơng tác hạch tốn kế tốn DN việc hạch tốn khoản chi phí trích trước mà khơng chi kế tốn thuế khác nhau… nên áp dụng vào thực tiễn có nhiều văn sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Vì vậy, để nắm bắt nội dung khơng khó khăn NNT mà khó khăn với cán thuế Do vậy, nhà nước cần có thống sách pháp luật khác với pháp luật thuế Bên cạnh đó, luật thuế TNDN cần có quy định rõ khoản chi phí trừ, để việc xác định chi phí trừ thống DN quan thuế Việc khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị chi phí trừ cần xem xét thêm nhằm phù hợp với hoạt động kinh doanh lớn, có mức độ cạnh tranh gay gắt xu hội nhập 3.4.2 Đổi sách tiền lương thu nhập công chức Tiền lương động lực chủ yếu để cơng chức thuế gắn bó với ngành tận tâm với cơng vụ, có phần đấu thăng tiến dựa vào tài năng, trí tuệ mình, khơng tham nhũng Thu nhập không đủ sống làm giảm động lực khả sáng tạo cán bộ, công chức, làm giảm hiệu công việc Để nâng cao đời sống cho cán công chức cần đổi sách tiền lương nâng cao thu nhập công chức thuế - Tiền lương công chức phải trả đúng, trả đủ giá trị sức lao động mà công chức bỏ ra, phải bảo đảm tái sản xuất sức lao động qua tạo động lực cho họ làm hết trách nhiệm mình, khơng gây nhũng nhiễu, phiền hà dân ln tận tình, giải cơng việc liên quan đến dân Để khuyến khích người làm việc thật có suất, chất lượng hiệu trả lương theo lực, hiệu công việc không theo thời gian công tác ngạch cơng chức Bộ Tài cần cấu lại khoản chi từ ngân sách, nhằm tiết giảm tối đa khoản chi khơng cần thiết, từ tạo nguồn chi cho cải cách tiền lương cho công chức thuế Đẩy mạnh tăng thu NSNN để 100 tăng chi tiền lương cho cán bộ, cơng chức theo lộ trình phương án tăng lương tối thiểu thời điểm - Có thể áp dụng cải tiến chế độ cơng tác phí, khoản phụ cấp, trợ cấp trượt giá, khu vực…, tạo nguồn kinh phí nghiệp vụ kiểm tra từ khoản thu hồi phát qua kiểm tra thực nộp ngân sách nhà nước để hỗ trợ nâng cao hoạt động kiểm tra - Tăng cường sở vật chất khen thưởng động viên tổ chức (lương thưởng tháng, quý, năm, thưởng tết, thưởng kết hồn thành cơng việc, cá nhân có thành tích công tác kiểm tra), chi bổ sung trang thiết bị, chi thù lao cho cộng tác viên 3.4.3 Đẩy mạnh việc ứng dụng tin học công tác quản lý thuế Tiếp tục thực Nghị số 19/NQ-CP Chính phủ vể nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia Rà soát lại thủ tục gây phiền hà, rườm rà để kiến nghị lên cấp thực sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay Thực mở rộng dịch vụ đăng ký thuế, khai thuế điện tử, mở rộng hệ thống nhận tờ khai qua mạng kê khai thuế trực tuyến, nộp thuế điện tử qua hệ thống Ngân hàng thương mại, kết nối thông tin ngành Thuế - Hải quan - Kho bạc - Tài Triển khai hồn thiện kiốt thơng tin, cổng thơng tin điện tử để cung cấp cung cấp dịch vụ hỗ trợ NNT ngày tốt hơn, phục vụ yêu cầu NNT thuận lợi, nhanh chóng, giảm thời gian, chi phí việc thực nghĩa vụ thuế NNT Tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng phát triển kỹ thuật quản lý rủi ro công tác kiểm tra, phân loại người nợ thuế, khoản nợ thuế mức độ cao hiệu tốt Trước mắt cần thực mở rộng ứng dụng phần mềm phân tích rủi ro NNT để nâng cao hiệu thu thuế NNT Tiến hành xây dựng triển khai phần mềm ứng dụng kiểm tra hồ sơ khai thuế quan thuế, nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kiểm tra thuế, thu nợ thuế theo quy trình quản lý nợ thuế Chi cục thuế đạo có biện pháp tổ chức rà sốt, đánh giá mức độ xác liệu quan thuế, tiến hành biện pháp xác minh thông tin để sửa đổi, bổ 101 sung thông tin liệu đáp ứng yêu cầu quản lý 3.4.4 Tăng cường lãnh đạo cấp ủy quyền cấp với công tác thuế Công tác quản lý thu thuế nhiệm vụ chung quyền cấp, ngành không riêng ngành Thuế Vì vậy, tăng cường lãnh đạo cấp ủy quyền cấp với cơng tác thuế giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo cho ngành Thuế thực tốt nhiệm vụ Tranh thủ lãnh đạo, đạo cấp ủy, quyền công tác thuế Các vấn đề vướng mắc phải báo cáo kịp thời xin ý kiến quan thuế cấp quyền cấp để phối hợp giải dứt điểm Cùng quyền địa phương đạo thực công tác quản lý thuế địa bàn, tập trung chống thất thu ngân sách Xử lý nghiêm minh DN có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, nợ đọng thuế để răn đe, giáo dục Cần có quy định cụ thể buộc cấp, ngành có liên quan quan cơng an, quan quản lý thị trường có trách nhiệm, nghĩa vụ hỗ trợ giúp đỡ quan thuế, cung cấp thơng tin tài liệu liên quan đến q trình hình thành hoạt động DN để quan thuế kiểm sốt hoạt động DN, giúp đỡ quan thuế việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế Chủ động phối hợp chặt chẽ với quan thông tin đại chúng để thông tin, tuyên truyền, giáo dục luật thuế, nêu gương DN chấp hành tốt luật thuế, nộp thuế tốt Đồng thời, phê phán DN dây dưa trì hỗn nghĩa vụ thuế, xử lý nghiêm túc sai trái, tiêu cực cán ngành Thuế Kết luận chương Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, để phù hợp với thơng lệ quốc tế, thực lộ trình cam kết quốc tế với tổ chức quốc tế việc tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước kinh tế có quản lý thuế TNDN yêu cầu cấp thiết Việt Nam năm qua cho thấy, với tăng lên số lượng chất lượng doanh nghiệp (trong bao gồm DN 102 NQD), nước ta có bước tiến quản lý thuế Do đó, số thu từ thuế phí hàng năm tăng, ln trở thành nguồn thu chủ yếu NSNN, đáp ứng ngày tốt yêu cầu phát triển đất nước Quản lý thuế thu nhập không hoạt động độc lập riêng ngành Thuế Để thực tốt cơng tác này, cần phải có phối hợp cách đồng quyền, ngành, cấp, toàn xã hội Từ nhận thức tầm quan trọng sở lý luận sâu phân tích, đánh giá thực thực tiễn cơng tác quản lý thu thuế TNDN DN NQD địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tác giả đưa định hướng giải pháp quản lý thuế TNDN DN NQD địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Các giải pháp chủ yếu là: Tăng cường công tác tra, kiểm tra đôi với công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT để đem lại kết tốt Tác giả phân tích rõ điều kiện để thực giải pháp quản lý thuế TNDN DN NQD địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 103 KẾT LUẬN Khu vực kinh tế ngồi quốc doanh thời gian tới tiếp tục mở rộng quy mơ, đòi hỏi cần có quản lý chặt chẽ quan nhà nước Mặc dù quan thuế cấp thường xuyên cải cách, đổi hồn thiện cơng tác quản lý hoạt động quản lý thuế nói chung quản lý thuế TNDN DN NQD nói riêng nhiều hạn chế Tình hình Chi cục thuế thành phố Sầm Sơn Việc hoàn thiện cơng tác quản lý thuế TNDN đòi hỏi khách quan thực tiễn quản lý thuế Đứng trước đòi hỏi thực tiễn, luận văn “Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh hóa” nghiên cứu tồn diện lý luận thực tiễn nhằm tìm giải pháp hồn thiện công tác quản lý thuế TNDN DN NQD thành phố Sầm Sơn Luận văn đạt kết chủ yếu sau: Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận thuế thu nhập doanh nghiệp quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp DN quốc doanh Thứ hai, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế TNDN doanh nghiệp quốc doanh địa bàn thành phố Sầm Sơn, thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh thành phố Sầm Sơn Thứ ba, đề xuất số giải pháp giải pháp điều kiện nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh địa bàn thành phố Sầm Sơn 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2013), Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành số điều luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính Phủ Bộ Tài (2014), Thơng tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 Chính phủ quy định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Bộ Tài (2014), Thơng tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định quy định thuế Trần Phan Quốc Chương (2013), Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp cục thuế tỉnh Gia Lai, Luận văn Thạc sĩ: Kinh tế phát triển, Trường Đại Học Đà Nẵng Chi cục Thuế thành phố Sầm Sơn (2014, 2015, 2016), Báo cáo tổng kết công tác thuế Chi cục Thuế thành phố Sầm Sơn (2016), Biên kiểm tra chấp hành pháp luật thuế Phạm Đức Cường, Trần Mạnh Dũng (2016), Thuế kế toán thuế Việt Nam Lý thuyết thực hành, Nxb Tài Hà Nội Đỗ Hạnh (2017), Những kết đạt sau ba năm thực Nghị số 19/NQ-CP Chính phủ lĩnh vực thuế, mof.gov.vn/, http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/thanhtrabtc/r/m/page1/ttthttth1_chitiet;jses sionid=b7RdZ1SXJPQsnpnyfMXdyk7TJw1tr8hbjpXYD1BP5SyFqsRZg1Rj!7545 13737!1504148449?dDocName=MOFUCM099446&_afrLoop=19340635537333 042#!%40%40%3F_afrLoop%3D19340635537333042%26dDocName%3DMOF UCM099446%26_adf.ctrl-state%3Dx0tdy9hv2_4 , 04/04/2017 105 Lan Trần (2017), Năm 2016 thu cân đối NSNN ước đạt khoảng 1.094 nghìn tỷ đồng, Baomoi.com, https://www.baomoi.com/nam-2016-thu-can-doi-nsnn-uocdat-khoang-1-094-nghin-ty-dong/c/21270763.epi, 07/01/2017 10 Vũ Thị Hải Linh (2015), Quản lý thuế TNDN DN NQD Cục Thuế Tỉnh Hải Dương, Luận văn Thạc sĩ: Quản trị kinh doanh, Trường Đại Học Kinh tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 11 Đào Thị Cẩm Nga (2015), Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp Chi cục thuế Quận Long Biên, Luận văn Thạc sĩ: Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 12 Nguyễn Hữu Nghĩa (2014), Hồn thiện cơng tác thuế thu nhập DN địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn Thạc sĩ: Quản lý kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Đại Học Thái Nguyên 13 Nhất Phong (2017), Những tỉnh, thành nộp ngân sách cao nước,Thuonggiaonline.vn, http://thuonggiaonline.vn/nhung-tinh-thanh-nao-nopngan-sach-cao-nhat-nuoc-5690.htm, 07/4/2017 14 Bùi Thái Quang (2015), Quản lý rủi ro quản lý thuế kinh nghiệm cho Việt Nam, tapchitaichinh.vn, http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/traodoi-binh-luan/quan-ly-rui-ro-trong-quan-ly-thue-va-kinh-nghiem-cho-viet-nam71829.html, 10/11/2015 15 Thông xã Việt Nam (2009), Năm 2010 ngành thuế giảm 40% thủ tục hành chính, Baomoi.com, https://www.baomoi.com/nam-2010-nganh-thue-giam-40thu-tuc-hanh-chinh/c/3609287.epi, 11/12/2009 16 Website http://www.chinhphu.vn 17 Website http://www.gdt.gov.vn 18 Website http://tapchithue.com.vn 19 Website http://samson.thanhhoa.gov.vn 106 ... VỀ THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 1.1 Những vấn đề thu thu nhập doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm đặc điểm thu thu nhập doanh. .. doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh địa bàn địa bàn Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá Chương 3: Quản lý thu thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh địa bàn Thành phố Sầm Sơn Chương 1:... tăng cường quản lý thu doanh nghiệp quốc doanh 17 1.3.2 Quản lý thu thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh 20 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu thu nhập doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố sầm sơn, tỉnh thanh hóa , Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố sầm sơn, tỉnh thanh hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn