Quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại chi cục hải quan cảng nội địa tiên sơn

115 1 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI    QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG NỘI ĐỊA TIÊN SƠN HÀ ĐỨC HẢI 2017 HÀ NỘI - 2017 * BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI    LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG NỘI ĐỊA TIÊN SƠN HÀ ĐỨC HẢI Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60340102 Giáo viên hướng dẫn: PGS TS LÊ THỊ ANH VÂN HÀ NỘI - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các tài liệu tham khảo số liệu mà tác giả sử dụng thực đề tài có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tính xác Tác giả luận văn Hà Đức Hải ii LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, học viên xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Viện Đại học Mở Hà Nội thầy cô giáo tham gia giảng dạy cung cấp kiến thức bản, sâu sắc giúp đỡ học viên trình học tập nghiên cứu Đặc biệt học viên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Thị Anh Vân người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tâm giúp đỡ dẫn cho học viên kiến thức phương pháp luận suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Học viên xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn tạo điều kiện cho học viên tiếp xúc tài liệu, số liệu quan để phục vụ cho nghiên cứu Học viên xin cảm ơn bạn đồng nghiệp, người thân, bạn bè động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Hà Đức Hải iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH VẼ viii PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU TẠI CƠ QUAN HẢI QUAN 1.1 Thuế xuất khẩu, thuế nhập 1.1.1 Khái niệm thuế xuất khẩu, thuế nhập 1.1.2 Đặc điểm thuế xuất khẩu, thuế nhập 10 1.1.3 Vai trò thuế xuất khẩu, thuế nhập 11 1.1.4 Đối tượng, phương pháp tính thuế xuất khẩu, thuế nhập 12 1.2 Quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập 15 1.2.1 Khái niệm quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập 15 1.2.2 Mục tiêu quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập 16 1.2.3 Nguyên tắc quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập 18 1.2.4 Tiêu chí đánh giá kết quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập 19 1.2.5 Nội dung quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập 19 1.2.6 Yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập 31 Chương 2:PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG NỘI ĐỊA TIÊN SƠN 36 2.1 Giới thiệu Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 37 2.2 Thực trạng quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn 39 2.2.1 Thực trạng tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế 40 2.2.2 Thực trạng quản lý khai thuế 43 iv 2.2.3 Quản lý nộp thuế nợ thuế 55 2.2.4 Quản lý miễn thuế, hoàn thuế, giảm thuế 60 2.2.5 Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật thuế 64 2.3 Đánh giá quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn 73 2.3.1 Đánh giá theo tiêu chí 73 2.3.2 Đánh giá theo nội dung quản lý thu thuế 75 Chương 3:PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG NỘI ĐỊA TIÊN SƠN 82 3.1 Phương hướng hoàn thiện quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn đến năm 2020 82 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn 83 3.2.1 Hoàn thiện tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế 83 3.2.2 Hoàn thiện quản lý khai thuế 87 3.2.3 Hoàn thiện quản lý nộp thuế nợ thuế 89 3.2.4 Hoàn thiện quản lý miễn thuế, hoàn thuế, giảm thuế 91 3.2.5 Hoàn thiện tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật thuế 92 3.2.6 Nhóm giải pháp khác 94 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa GATT Hiệp ước chung thuế quan mậu dịch GTGT Giá trị gia tăng KBNN Kho bạc Nhà nước KCN Khu công nghiệp KTSTQ Kiểm tra sau thông quan NK Nhập NNT Người nộp thuế NSNN Ngân sách Nhà nước TNK Thuế nhập TTĐB Tiêu thụ đặc biệt TXK Thuế xuất XHCN Xã hội chủ nghĩa XK Xuất vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình tư vấn TXK, TNK Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn giai đoạn 2014-2016 40 Bảng 2.2: Tình hình hỗ trợ thơng tin thuế cho NNT Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn giai đoạn 2014-2016 43 Bảng 2.3: Tỷ lệ phân luồng tờ khai Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn giai đoạn 2014-2016 44 Bảng 2.4: Tình hình tham vấn trị giá tính thuế hàng hóa XNK Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn giai đoạn 2014-2016 48 Bảng 2.5: Số thu nộp ngân sách Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn giai đoạn 2014-2016 phân theo sắc thuế 56 Bảng 2.6: Tình trạng phân loại nợ thuế Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn giai đoạn 2014-2016 57 Bảng 2.7: Tình hình nợ, cưỡng chế nợ TXK, TNK Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn giai đoạn 2014-2016 59 Bảng 2.8: Kết quản phân loại nợ TXK, TNK khó thu Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn giai đoạn 2014-2016 59 Bảng 2.9: Trách nhiệm thực miễn TXK, TNK Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn 61 Bảng 2.10: Tình hình miễn TXK, TNK Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn giai đoạn 2014-2016 62 Bảng 2.11: Số TXK, TNK Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn miễn bị truy thu giai đoạn 2014-2016 62 Bảng 2.12: Trách nhiệm thực hoàn thuế Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn 63 Bảng 2.13: Tình hình hồn thuế Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn giai đoạn 2014-2016 64 Bảng 2.14: Tình hình xử lý vi phạm Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn giai đoạn 2014-2016 66 vii Bảng 2.15: Tình hình truy thu qua KTSTQ Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn giai đoạn 2014-2016 66 Bảng 2.16: Tình hình thực dự toán TXK, TNK Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn giai đoạn 2014-2016 73 Bảng 2.17: Tỷ lệ tờ khai nộp thuế hạn Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn giai đoạn 2014-2016 74 Bảng 2.18: Tỷ lệ doanh nghiệp nợ thuế khó đòi Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn giai đoạn 2014-2016 74 Bảng 2.19: Tỷ lệ doanh nghiệp vi phạm pháp luật TXK, TNK Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn giai đoạn 2014-2016 75 Bảng 2.20: Kết thực Tuyên ngôn phục vụ khách hàng Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn giai đoạn 2014-2016: 77 viii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Sơ đồ quản lý khai TXK, TNK Cơ quan Hải quan 20 Hình 1.2: Sơ đồ tiếp nhận khai báo TXK, TNK NNT 21 Hình 1.3: Quy trình quản lý nộp TXK, TNK Cơ quan Hải quan 24 Hình 1.4: Quá trình quản lý nợ TXK, TNK Cơ quan Hải quan 27 Hình 1.5: Quy trình miễn TXK, TNK Cơ quan Hải quan 28 Hình 1.6: Quy trình hồn TXK, TNK Cơ quan Hải quan 29 Hình 1.7: Quy trình giảm TXK, TNK Cơ quan Hải quan 30 Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn 38 90 khơng nợ q hạn, Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn cần thực giải pháp sau: - Kiểm tra, rà soát lại hồ sơ nợ thuế đơn vị, phân loại nợ thuế theo tiêu chí, cập nhật chi tiết, đầy đủ nội dung báo cáo nợ thuế Tổng cục Hải quan, có tách nợ thuế thành hai thời điểm trước sau ngày 01/7/2013 (thời điểm thực Luật Quản lý thuế); - Đối với khoản nợ thuế khơng có khả thu (nợ doanh nghiệp giải thể, phá sản, nợ thuộc đối tượng xóa ) báo cáo Cục Hải quan Bắc Ninh để Cục báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét xử lý, phải nêu rõ thuộc đối tượng điều chỉnh theo văn quy phạm pháp luật nào, thực biện pháp (đơn đốc, xác minh, trao đổi với quan ban ngành liên quan, kết ), đề xuất phương án xử lý Trên sở đó, Tổng cục Hải quan xem xét cụ thể trường hợp để báo cáo Bộ, Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét xóa, khoanh nợ - Đối với khoản nợ có khả thu: Xây dựng kế hoạch đôn đốc thu hồi nợ, cụ thể theo tháng, quý, năm phải thường xuyên kiểm tra việc thực (bản kế hoạch gửi Cục Hải quan Bắc Ninh để theo dõi, kiểm tra) Quyết liệt áp dụng biện pháp đôn đốc, đối chiếu nợ, phối hợp với quan chức năng, quyền địa phương để thu hồi nợ - Quản lý chặt chẽ nợ thuế phát sinh: Có văn thơng báo nhắc nhở đến hạn nộp thuế Nếu hạn mà doanh nghiệp chưa nộp phải xuống trực tiếp doanh nghiệp để đôn đốc thu ngay, không để lâu Thực nghiêm thứ tự toán tiền thuế, áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định - Kiểm tra rà soát doanh nghiệp đóng địa bàn nợ thuế, nợ phạt, làm việc với UBND tỉnh đề nghị có ý kiến đạo quan ban ngành có liên quan để thu hồi nợ thuế Phối hợp với quan báo chí, truyền thơng để thơng tin doanh nghiệp chây ỳ không nộp thuế - Bố trí, xếp, phân cơng cán có lực, có trách nhiệm, đảm bảo thực tốt công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Gắn trách nhiệm công chức hải quan, Chi cục trưởng số nợ Chi cục khen thưởng, đề bạt 91 3.2.4 Hoàn thiện quản lý miễn thuế, hồn thuế, giảm thuế - Cán bộ, cơng chức kiểm tra hồ sơ hàng hóa miễn thuế cần cần xem xét kỹ đối tượng miễn thuế, thực trừ lùi số lượng trị giá miễn thuế lại Đối với mặt hàng có số lượng trị giá vượt, kiên khơng cho miễn thuế theo giải trình đề nghị doanh nghiệp; đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục điều chỉnh nơi đăng ký danh mục nhằm đảm bảo chế độ miễn thuế phát huy tác dụng khuyến khích đầu tư - Theo dõi chặt chẽ trường hợp thuộc diện miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, xét giảm thuế, xét hoàn thuế theo quy định Trong tập trung vào nhóm hồ sơ miễn thuế, xét miễn thuế hồ sơ thuộc diện khó quản lý có khả gian lận cao Định kỳ yêu cầu doanh nghiệp phải báo cáo tiến độ XNK hàng hóa thuộc diện nhằm dự đốn kịp thời rủi ro xảy q trình theo dõi quản lý Đối với hàng hóa nguyên liệu gia công, sản xuất hàng xuất cần tiến hành kiểm tra định mức có dấu hiệu nghi ngờ tính xác thực khai báo doanh nghiệp đốc thúc doanh nghiệp khoản hồ sơ quy định thực bước kiểm tra, tính lại thuế hết thời gian ân hạn thuế - Sau kết thúc việc nhập dự án đăng ký Danh mục hàng miễn thuế, kịp thời gửi Phiếu theo dõi trừ lùi Chi cục để theo dõi, khoản Đồng thời đôn đốc doanh nghiệp thực nghĩa vụ nộp báo cáo tốn để nhanh chóng thực tốn hàng hóa đăng ký miễn thuế với Chi cục - Thực phúc tập kỹ hàng hóa nhập tạo tài sản cố định cho dự án ưu đãi miễn thuế nhập khẩu, chuyển Chi cụcKTSTQ phát dấu hiệu nghi vấn gian lận doanh nghiệp để thực kiểm tra trực tiếp trụ sở doanh nghiệp - Bố trí cán bộ, cơng chức có chun mơn sâu đảm nhận việc giải miễn thuế theo dõi tiến độ dự án sau dự án kết thúc nhập khẩu, có báo cáo Chi cục để xem xét đạo tiến hành KTSTQ trường hợp dự án trọng điểm, có số thuế miễn cao Nội dung báo cáo cần nêu rõ vấn đề lưu ý 92 trình làm thủ tục miễn thuế, điểm cần làm rõ đề xuất phương hướng giải trường hợp cụ thể - Có trao đổi thông tin với quan chức Sở kế hoạch đầu tư, Chi cục Thuế, để nắm bắt thực tế việc lắp đặt, sử dụng hàng hóa miễn thuế, từ xem xét lại nhóm hàng miễn thuế để xác định đối tượng miễn thuế theo quy định 3.2.5 Hoàn thiện tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật thuế Để sử dụng công cụ KTSTQ tra thuế nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quản lý thu TXK, TNK đáp ứng yêu cầu hải quan đại, thời gian tới Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn cần nâng cao hiệu công tác KTSTQ, tra TXK, TNK theo hướng sau đây: Thứ nhất, xây dựng cẩm nang KTSTQ tổng hợp tình kiểm tra mẫu, cách thức phát vi phạm, vấn đề cần ý kiểm tra, khả phán đoán, tính nhạy bén q trình kiểm tra Để đội ngũ cán KTSTQ tra thuế có khả đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ đảm bảo thống áp dụng pháp luật tác nghiệp nghiệp vụ cần xây dựng cẩm nang nghiệp vụ KTSTQ tra TXK, TNK Cẩm nang xây dựng hình thức hỏi đáp vấn đề nghiệp vụ tiếp tục bổ sung trình thực Câu hỏi tình thực tế gặp dự báo định gặp thực kiểm tra Trả lời giải pháp, biện pháp, cách thức áp dụng có kết thực tế Cẩm nang tập trung nhiều vào kỹ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, kiểm tra hệ thống tài khoản hạch toán Thứ hai, tăng cường số lượng đồng thời nâng cao chất lượng kiểm tra trụ sở Doanh nghiệp Xây dựng lực lượng kiểm tra, tra thuế theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu Nâng cao trình độ nghiệp vụ kiểm tra phát gian lận thương mại qua giá, xuất xứ hàng hóa, kỹ hành (lập biên bản, xác định hành vi phạm, xử lý vi phạm, giải khiếu nại, định truy thu) kỹ xây dựng kế hoạch kiểm tra, thực kế hoạch kiểm tra thuế cán hải quan Mở 93 lớp đào tạo nâng cao lực thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thơng tin cho cơng chức KTSTQ tra thuế Thứ ba, phân loại đối tượng để KTSTQ tra thuế theo mức độ (1) Tuân thủ, (2) Chưa tuân thủ, (3) Cần kiểm tra thêm để khẳng định thuộc loại nào, theo mức độ kiểm soát hay chưa kiểm soát được, mức độ rủi ro: (i) Đã kiểm soát được, rủi ro thấp; (ii) Chưa kiểm soát được, rủi ro cao; (iii) Cần kiểm tra thêm để khẳng định thuộc loại Kết phân loại đưa vào sở liệu quản lý rủi ro Thực KTSTQ tra thuế theo phương pháp tự chọn ngẫu nhiên sở liệu, khơng có can thiệp chủ quan người để đảm bảo tính khách quan lựa chọn đối tượng kiểm tra Trên sở phân loại sở liệu có được, tập trung xác định kiểm tra doanh nghiệp, loại hình mặt hàng trọng điểm (rủi ro cao, chưa tuân thủ), trọng kiểm tra giá, định mức hàng gia công sản xuất để XNK, mã số hàng hoá, xuất xứ hàng hóa, ưu đãi thuế Thứ tư, tăng cường mối quan hệ phối hợp với ngân hàng, quan thuế, kho bạc, quan pháp luật; xây dựng chương trình hợp tác với doanh nghiệp Cụ thể là: - Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, giao ban định kỳ, với ngân hàng, quan thuế, quan kho bạc, quan pháp luật để phát hành vi trốn thuế, gian lận thuế - Xây dựng tiêu chí bao gồm nguyên tắc hợp tác, cách thức hợp tác, yêu cầu với doanh nghiệp (chủ yếu minh bạch hóa với quan Hải quan hoạt động XNK, cung cấp định kỳ cho quan số liệu XNK, TXK, TNK), thuận lợi doanh nghiệp hưởng (chưa đưa vào diện KTSTQ tra TXK, TNK, phát sai sót chủ yếu cho doanh nghiệp tự giải trình, khắc phục), để tập trung nguồn lực cho kiểm tra đối tượng khác Thứ năm, nâng cao lực phát chứng từ giả, khả kiểm tra chứng từ tốn, xuất xứ hàng hóa, khả phát gian lận qua giá Để khắc phục tình trạng yếu quan công chức hải quan việc khơng có khả nhận biết chứng từ thuộc hồ sơ hải quan mà doanh nghiệp nộp, 94 xuất trình cho quan Hải quan thật hay giả, xác hay khơng, cần: - Tổ chức đào tạo cho số công chức hải quan kiến thức phát chứng từ giả, khả kiểm tra chứng từ toán, xuất xứ hàng hóa - Trang bị máy móc, thiết bị phát chứng từ giả 3.2.6 Nhóm giải pháp khác 3.2.6.1 Hồn thiện tổ chức máy quản lý thu thuế xuất nhập * Tổ chức máy Hải quan đại theo nguyên tắc tập trung thống - Tổ chức máy quản lý thuế: khâu quan trọng công tác quản lý thuế, bao gồm việc xác định cấu tổ chức máy phân bổ nguồn nhân lực cách hợp lý, nhằm xây dựng hệ thống quản lý thuế khoa học, phù hợp, đảm bảo tính thống nhất, thực đầy đủ, có hiệu chức quản lý thuế nhằm thực thi sách, pháp luật thuế cách nghiêm minh, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời tiền thuế vào NSNN Bộ máy tổ chức quản lý thuế yếu tố định vận dụng thành cơng hay thất bại sách thuế Do việc kiện toàn tổ chức máy quản lý thuế yêu cầu bách đặt điều kiện tiến hành cải cách thuế Thực chủ trương cải cách hành chính, tinh giảm biên chế, việc tổ chức xây dựng máy quản lý thuế thực theo hướng tinh gọn, hiệu cao - Tiếp tục rà soát lại tổ chức máy đơn vị thuộc Chi cục để thực kiến nghị điều chỉnh, xếp, thành lập tổ chức máy cho phù hợp với quy trình nghiệp vụ yêu cầu nhiệm vụ mới, tránh chồng chéo, vướng mắc chức năng, nhiệm vụ phù hợp với chủ trương gọn nhẹ nâng cao hiệu hoạt động tổ chức máy Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định quy chế hoạt động tổ chức cụ thể, thực việc phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng Qua rà sốt, phân loại, cơng chức có khả tuổi đời trẻ cần có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lớp cán bộ, công chức chuyên môn, ngoại ngữ, tin học để làm tảng cho việc cải cách đại hóa cơng tác Hải quan đơn vị Tùy theo lực u cầu cơng tác, tùy theo trình độ chun mơn đào tạo, bố trí cơng chức làm lực chun mơn mình, tránh tình trạng 95 thay đổi cơng việc q nhanh chóng, tạo nên phận công chức giỏi nhiều lĩnh vực Đối với cán bộ, công chức lớn tuổi xét thấy việc đào tạo khơng có ý nghĩa lý lực, trình độ khơng thể cập nhật kiến thức kiên xếp sang phận công tác khác, bố trí khâu đơn giản làm cơng tác hành để chờ nghỉ hưu quy định - Xây dựng phát triển đội ngũ công chức chuyên gia số lĩnh vực nghiệp vụ kỹ quản lý hải quan đại, phân loại, xuất xứ hàng hoá, trị giá hải quan, quản lý thuế, KTSTQ, quản lý rủi ro Thực việc tự đào tạo, đào tạo lại cán bộ, cơng chức làm cơng tác kiểm sốt, công tác KTSTQ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ kiểm tra, bố trí sử dụng cán bộ, cơng chức theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp - Cần đào tạo cán theo hướng chun mơn hố sâu theo chức năng, nhiệm vụ công việc phù hợp với chế quản lý tự khai, tự tính, tự nộp; trang bị kiến thức đầy đủ lý luận thực tiễn, đảm bảo cán có lực tốt việc đánh giá, phân tích khả thực thi sách thuế, làm sở cho việc hoạch định sách đề xuất biện pháp quản lý thuế Ưu tiên đào tạo cán theo hướng chuyên mơn hóa sâu lĩnh vực xác định trị giá tính thuế, phân loại xuất xứ hàng hóa theo với tiêu chuẩn quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết - Thống kê, lên danh sách công chức đào tạo công tác giá từ bắt đầu thực Hiệp định trị giá GATT đến Ưu tiên bố trí công chức vào khâu kiểm tra hồ sơ (hoặc khâu phúc tập giá), đồng thời bố trí cơng chức làm công tác giá khoảng thời gian gần (ít năm) hướng dẫn, kèm cặp thời gian đủ để công chức làm cơng tác giá tự đảm đương công việc Chi cục tự đánh giá lại thực trạng đội ngũ cán làm công tác giá số lượng, chất lượng để bố trí xếp, luân chuyển phù hợp với quy mô khối lượng công việc Chi cục, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý giá theo nguyên tắc chuyên sâu, tăng cường đào tạo nội để xây dựng đội ngũ cán giá có tính kế thừa, phục vụ công tác luân chuyển định kỳ theo 96 yêu cầu Ngành - Thực luân chuyển cán bộ, công chức theo định kỳ hàng nằm nhằm hạn chế việc câu kế, móc nối để trốn thuế tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với quan Hải quan cán bộ, công chức Hải quan - Thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất trị đạo đức cho cán bộ, cơng chức tồn Chi cục Xử lý nghiêm chí buộc thơi việc cán bộ, cơng chứcsai phạm kỷ luật, kỷ cương ngành * Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hải quan đáp ứng yêu cầu quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập điều kiện Cùng với hội nhập quốc tế sâu rộng kinh tế ngành Hải quan, quy định ngành Hải quan chịu ảnh hưởng lớn từ yêu cầu tự hóa thương mại điều ước quốc tế hải quan mà Việt Nam thành viên như: Công ước quốc tế Hài hóa đơn giản hóa thủ tục Hải quan (công ước Kyoto), Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) Cùng với đó, phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử tất yếu nước ta, đặt thách thức không nhỏ quan Hải quan việc đảm bảo hành vi tuân thủ pháp luật thuế Yêu cầu cán bộ, cơng chức hải quan có hiểu biết sâu rộng, có trình độ ngoại ngữ trình độ sử dụng cơng nghệ thơng tin tốt Do đó, nâng cao lực đội ngũ yêu cầu cấp bách tồn ngành Hải quan nói chung Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn nói riêng Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản lý thu TXK, TNK điều kiện cần tập trung vào giải pháp sau đây: - Xây dựng triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh, ngạch, vị trí cơng việc, tập trung đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên sâu, chuyên trách, đào tạo kỹ nghiệp vụ hải quan phù hợp với yêu cầu cải cách, phát triển, đại hoá ngành Hải quan yêu cầu tái cấu quy trình nghiệp vụ - Xây dựng kế hoạch tổ chức thực việc đào tạo nâng cao lực quản lý cán lãnh đạo cấp Đảm bảo cán hải quan đào tạo am 97 hiểu quản lý hải quan đại, có kiến thức kỹ quản lý, hoạch định điều hành thực chiến lược ngành, trình độ ngoại ngữ đủ để nghiên cứu tài liệu, giao tiếp - Đào tạo đội ngũ chuyên gia giỏi số lĩnh vực Đội ngũ chuyên viên làm công tác tham mưu nghiên cứu đào tạo chun mơn nghiệp vụ chun sâu, có khả nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, kiểm tra hướng dẫn lĩnh vực phụ trách, có kinh nghiệm thực tiễn, trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nghiên cứu - Đào tạo đội ngũ cán theo chuẩn hoá Đội ngũ cán nghiệp vụ thừa hành đào tạo có kỹ sâu lĩnh vực nghiệp vụ phân cơng Trình độ ngoại ngữ giao tiếp công việc tiếp xúc với khách hàng nước ngồi u cầu nghiên cứu chun mơn - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, xây dựng quy chế tra, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ nội với cá thể hoá trách nhiệm vị trí lãnh đạo cấp 3.2.6.2 Hồn thiện sở liệu, thông tin liên quan đến quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập Triển khai thực pháp luật thuế, văn liên quan đến công tác quản lý thuế hàng hố XNK; theo dõi đơn đốc nợ đọng thuế, thực cưỡng chế trường hợp thuộc thẩm quyền, xử lý vướng mắc thuế thu khác hàng hoá XNK theo quy định pháp luật Hiện đại hóa cơng tác theo dõi, quản lý, thu nộp thuế sở hoàn thiện sở liệu, thông tin liên quan tới công tác quản lý thuế Khai thác, sử dụng chương trình Quản lý rủi ro (QLRR), chương trình kế tốn thuế (KT559) để kiểm tra trình cập nhật, truyền nhận liệu kế tốn, cập nhật liệu q trình nợ thuế, nợ hạn, nợ cưỡng chế, kiểm tra việc thu nộp thuế theo trình tự, thời hạn nộp thuế theo quy định Luật quản lý thuế Thực đề án đại hoá thu nộp NSNN KBNN - Tổng cục Thuế Tổng cục Hải quan ngân hàng thương mại; triển khai thoả thuận hợp tác, tổ 98 chức phối hợp thu NSNN, bảo lãnh thuế hàng hoá XNK phương thức điện tử Tổng cục hải quan ngân hàng thương mại Thực trạng nợ đọng thuế hàng hoá XNK vấn đề nóng bỏng, thách thức nỗ lực ngành Hải quan Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn tốn nhiều công sức để cố gắng thu hồi nợ đọng thuế thực tế hiệu Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo thuận lợi mặt tài cho Doanh nghiệp, Nhà nước sửa đổi Luật quản lý thuế, không cho ân hạn thuế mà doanh nghiệp phải thực bảo lãnh thuế vòng 30 ngày phù hợp với thực tế khách quan 3.3 Một số kiến nghị - Đề nghị Chính phủ sửa đổi số quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành chính, bổ sung chế tài xử phạt nặng doanh nghiệp có hành vi vi phạm gian lận - Đề nghị Bộ Tài xây dựng Biểu TXK, TNK nên định hướng xây dựng với mức thuế hơn, giảm bớt chênh lệch mức thuế chủng loại hàng hố; Hạn chế xây dựng dòng thuế theo mục đích sử dụng - Đề nghị Bộ Tài đẩy mạnh công tác tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng, công khai tài liệu tham khảo phân loại hàng hoá để người khai hải quan hiểu sâu Pháp luật thuế, Pháp luật Hải quan, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật người nộp thuế, ngăn chặn hành vi vi phạm - Tổng cục Hải quan xây dựng sở liệu thông tin chung doanh nghiệp theo hướng xây dựng phủ điện tử Muốn vậy, cần có chế kết nối thơng tin điện tử quan quản lý Nhà nước (Thuế, Hải quan, Công an, Quản lý thị trường, v.v ) để hình thành kho liệu chung doanh nghiệp Đây tảng để hải quan phát huy tác dụng kiểm tra, giám sát chống buôn lậu, gian lận thương mại, thiết lập thông tin phục vụ công tác quản lý rủi ro - Đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét tổ chức máy theo hướng 99 đơn vị cấp danh mục miễn thuế, đơn vị khoản toán việc miễn thuế để thống quan điểm, thống cách quản lý - Đề nghị cấp nghiên cứu để quy chế kết phối hợp xem xét ưu đãi miễn thuế, đặc biệt việc tốn có xác nhận quan quản lý nội địa, việc hạch toán tài sản cố định thẩm định dự án ưu đãi đầu tư để ngăn chặn tình trạng chuyển giá, quan quản lý cần phải liệt vào từ khâu kêu gọi đầu tư, xét duyệt, thẩm định, cấp phép cho dự án, hậu kiểm trình hoạt động doanh nghiệp Tiếp đó, Nhà nước phải có sách, chế tài đủ mạnh để nhà đầu tư thực việc chuyển giá - Đề nghị Phòng Thương mại, Bộ Cơng Thương cần có quy chế kết phối hợp kiểm tra với quan Hải quan việc cấp C/O xuất xứ Việt Nam quy định tất C/O khối có hệ thống tra cứu C/O điện tử để ngăn chặn hành vi làm giả C/O - Đề nghị Bộ Công Thương đàm phán sớm hoàn tất bổ sung phiên âm tên người ký C/O Trung Quốc sang tiếng La Tinh để tránh làm giả chữ ký C/O - Đề nghị cấp, Bộ hoàn thiện quy định Hiệp định C/O, tránh có nhiều văn nhỏ lẻ trả lời vướng mắc vụ việc nay, tính hệ thống dễ dẫn đến sai sót người thực thi pháp luật, khiếu kiện doanh nghiệp kéo dài 100 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, luận văn hồn thành mục tiêu nghiên cứu đề Cụ thể, luận văn đã: Thứ nhất, khái quát lý luận quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập quan Hải quan, bao gồm: Khái niệm TXK, TNK, đặc điểm vai trò thuế hàng hố XNK phát triển kinh tế xã hội Phân tích quan niệm quản lý TXK, TNK Hải quan; nội dung quản lý TXK, TNK, yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý TXK, TNK Hải quan Thứ hai, phân tích thực trạng quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn thực pháp luật, sách, văn TXK, TNK; tổ chức thực thu thuế kiểm tra, tra việc quản lý thu TXK, TNK Từ luận văn phân tích, đánh giá, nhận xét rút thành tựu đạt được, mặt hạn chế với nguyên nhân hạn chế quản lý TXK, TNK Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn, làm sở cho việc định phương hướng đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý TXK, TNK Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn Thứ ba, đề xuất số phương hướng, giải pháp kiến nghị cụ thể để hoàn thiện công tác quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn thời gian tới Trong trình thực luận văn, tác giả cố gắng việc thu thập xử lý thông tin, nhiên, khơng thể tránh khỏi sai sót định Kính mong nhận góp ý từ quý thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp để luận văn hồn thiện Trân trọng! 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (2001), Luật Hải quan, Hà Nội Quốc hội (2005), Luật Hải quan (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội Quốc hội (2005), Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Hà Nội Quốc hội (2005), Luật Giao dịch điện tử, Hà Nội Quốc hội (2006), Luật Quản lý thuế, Hà Nội Quốc hội (2012), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế, Hà Nội Chính phủ (2005), Nghị định 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, Hà Nội Chính phủ (2012), Nghị định số 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật Hải quan thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu, nhập thương mại, Hà Nội Chính phủ (2005), Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010, Hà Nội 10 Chính phủ (2006), Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư, Hà Nội 11 Chính phủ (2007), Nghị định số 40/2007/NĐ-CP quy định xác định trị giá hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, Hà Nội 12 Chính phủ (2015), Nghị định 08/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan kiểm sốt hải quan, Hà Nội 13 Chính phủ (2012), Nghị định số 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật Hải quan thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu, nhập thương mại, Hà Nội 14 Chính phủ (2015), Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư, Hà Nội 15 Chính phủ (2013), Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định việc xử lý vi phạm hành cưỡng chế thi hành định hành lĩnh vực Hải quan, Hà Nội 16 Chính phủ (2016), Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2016 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành cưỡng chế thi hành định hành lĩnh vực hải quan, Hà Nội 17 Bộ Tài (2013), Thơng tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 hướng dẫn thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Hà Nội 18 Bộ Tài (2012), Thơng tư 196/2012/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu, nhập thương mại, Hà Nội 19 Bộ Tài (2010), Thông tư 205/2009/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 Chính phủ quy định việc xác định trị giá hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, Hà Nội 20 Bộ Tài (2010), Thơng tư số 49/2010/TT-BTC phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, Hà Nội 21 Bộ Tài (2012), Biểu thuế xuất khẩu, nhập ưu đãi năm 2012, NXB Tài chính, Hà Nội 22 Bộ Tài (2015), Thơng tư 39/2015/TT-Bộ Tài Quy định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Hà Nội 23 Tổng cục Hải quan (2005), Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Hải quan giai đoạn 2006 - 2010, Hà Nội 24 Tổng cục Hải quan (2016), Quyết định số 1919/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, Thành phố, Hà Nội 25 Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn (2014, 2015, 2016), Kế hoạch thu TXK, TNK năm 2014, 2015, 2016, BắcNinh 26 Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn (2014, 2015, 2016), Báo cáo kết hoạt động Chi cục năm 2014, 2015, 2016, BắcNinh 27 Ngô Tuấn Anh (2014), Tăng cường giải pháp đảm bảo nguồn thu thuế xuất nhập khẩu, Báo Vĩnh Phúc online ngày 25/08/2014 28 Nguyễn Thị Bất, Vũ Duy Hào (2002), Giáo trình quản lý thuế, Nxb Thống kê, Hà Nội 29 Bảo Châu, Hải Anh (2016), Thu thuế xuất nhập khẩu: Đối mặt với nhiều khó khăn, Báo Tài Việt Nam Online ngày 22/08/2016 30 Đào Văn Cường (2014), Quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập Chi cục Hải quan Cửa Cảng Hải Phòng Khu vực I - Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng, Luận văn thạc sĩ, Viện Đại học Mở Hà Nội 31 Phạm Văn Khoan (2008), Giáo trình Quản lý tài cơng, Nxb Tài chính, Hà Nội 32 Nguyễn Thị Liên (2007), Giáo trình thuế, Nxb Tài chính, Hà Nội 33 Nguyễn Thị Bích Liên (2014), Hồn thiện cơng tác quản lý thuế nhập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng 34 Lục Đức Long (2015), Quản lý thuế xuất nhập Cục Hải quan Cao Bằng, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 35 Bùi Thái Quang (2014), Nâng cao lực quản lý hải quan thuế xuất, nhập Việt Nam, Tạp chí Tài ngày 12/08/2014 36 Nguyễn Văn Sáu (2010), Giáo trình Quản lý kinh tế, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 37 Đỗ Hồng Tồn (2008), Giáo trình Quản lý Nhà nước kinh tế, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 38 Phan Lâm Huyền Trang (2014), Hoàn thiện quản lý thu thuế nhập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng 39 Đỗ Vân Trung (2014), Hoàn thiện quản lý thu thuế hàng hoá nhập Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sĩ, tạiTrường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 40 Báo cáo tổng kết năm 2013, 2014, 2015, 2016 Chi cục Hải quan Cảng Nội địa Tiên Sơn, Bắc Ninh 41 Website: Tổng cục Hải quan: https://www.customs.gov.vn/ 42 Website: Hải quan BắcNinh: http://www.bncustoms.gov.vn/ ... QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT KHẨU, THU NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG NỘI ĐỊA TIÊN SƠN 82 3.1 Phương hướng hoàn thiện quản lý thu thuế xuất khẩu, thu nhập Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên. .. SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT KHẨU, THU NHẬP KHẨU TẠI CƠ QUAN HẢI QUAN 1.1 Thu xuất khẩu, thu nhập 1.1.1 Khái niệm thu xuất khẩu, thu nhập 1.1.2 Đặc điểm thu xuất. .. chí đánh giá kết quản lý thu thuế xuất khẩu, thu nhập 19 1.2.5 Nội dung quản lý thu thuế xuất khẩu, thu nhập 19 1.2.6 Yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thu thuế xuất khẩu, thu nhập 31 Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại chi cục hải quan cảng nội địa tiên sơn , Quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại chi cục hải quan cảng nội địa tiên sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn