Quản lý lao động sản xuất trực tiếp tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại thiết bị inox bếp việt

97 1 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ INOX BẾP VIỆT PHÙNG THỊ MAI HƯƠNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60.34.01.2 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ LỆ THÚY HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi Phùng Thị Mai Hương, học viên lớp 15M - QT 61-Viện Đại học Mở Hà Nội; xin cam đoan luận văn thạc sĩ: ''Quản lý lao động sản xuất trực tiếp Công ty cổ phần sản xuất thương mại thiết bị Inox Bếp Việt'' thực hướng dẫn TS Nguyễn Thị Lệ Thúy cơng trình nghiên cứu riêng Các liệu luận văn trung thực, xác, tài liệu trích dẫn số liệu sử dụng luận văn có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu chưa công bố hình thức Tác giả Phùng Thị Mai Hương LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, phép Bộ Giáo dục Đào tạo, hướng dẫn tận tình thầy giáo, cô giáo luận văn tốt nghiệp cao học hoàn thành Viện Đại Học Mở Hà Nội Có luận văn tốt nghiệp tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới đến Khoa Sau Đại Học - Ngành Quản trị kinh doanh - Viện Đại học Mở Hà Nội, đặc biệt TS Nguyễn Thị Lệ Thúy trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt, giúp đỡ tơi với dẫn khoa học quí giá suốt trình triển khai, nghiên cứu hồn thành đề tài ''Quản lý lao động sản xuất trực tiếp Công ty cổ phần sản xuất thương mại thiết bị Inox Bếp Việt'' Tôi xin trân trọng cảm ơn Giảng viên trực tiếp giảng dạy truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành Quản Trị kinh doanh suốt q trình học tập Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công ty cổ phần sản xuất thương mại thiết bị Inox Bếp Việt tạo điều kiện giúp đỡ cho tác giả thu thập tài liệu, nghiên cứu nghiệp vụ hoàn thành đề tài nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè gia đình chia sẻ, động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình thực hoàn thành luận văn Mặc dù cố gắng, hạn chế thời gian kinh nghiệm chuyên môn nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót khiếm khuyết Tơi mong nhận đóng góp, phê bình quý Thầy Cô, nhà khoa học, đọc giả bạn đồng nghiệp để tiếp thu bổ sung hoàn thiện đề tài Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Phùng Thị Mai Hương MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Lao động sản xuất trực tiếp doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm lao động sản xuất trực tiếp doanh nghiệp 1.1.2 Đặc điểm, yêu cầu lao động sản xuất trực tiếp doanh nghiệp 1.2 Quản lý lao động sản xuất trực tiếp doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm quản lý lao động sản xuất trực tiếp doanh nghiệp 1.2.2 Mục tiêu tiêu chí đánh giá quản lý lao động sản xuất trực tiếp doanh nghiệp 1.2.3 Nội dung quản lý lao động sản xuất trực tiếp doanh nghiệp 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý lao động sản xuất trực tiếp doanh nghiệp 15 Tiểu kết Chương 19 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ INOX BẾP VIỆT 20 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần sản xuất TMTB Inox Bếp Việt 20 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 20 2.1.2 Chức nhiệm vụ 21 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn 2014 - 2016 25 2.2 Thực trạng lao động sản xuất trực tiếp Công ty Cổ Phần Sản xuất Thương mại Thiết Bị Inox Bếp Việt giai đoạn 2014 - 2016 26 2.2.1 Số lượng lao động sản xuất trực tiếp 26 2.2.2 Cơ cấu lao động sản xuất trực tiếp 26 2.2.3 Trình độ đào tạo lao động sản xuất trực tiếp 30 2.3 Thực trạng quản lý lao động sản xuất trực tiếp Công ty Cổ phần sản xuất thương mại thiết bị Inox Bếp Việt 31 2.3.1 Lập kế hoạch lao động sản xuất trực tiếp 31 2.3.2 Tuyển dụng lao động sản xuất trực tiếp 34 2.3.3 Sử dụng lao động sản xuất trực tiếp 38 2.3.4 Đào tạo lao động sản xuất trực tiếp 40 2.3.5 Đánh giá thực công việc lao động sản xuất trực tiếp 41 2.3.6 Đãi ngộ lao động sản xuất trực tiếp 46 2.4 Đánh giá quản lý lao động sản xuất trực tiếp Công ty CPSX Thương mại thiết bị Inox Bếp Việt 49 2.4.1 Ưu điểm quản lý LĐSX trực tiếp Công ty CPSX TMTB Inox Bếp Việt 49 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động quản lý lao động sản xuất trực tiếp Công ty CPSX TMTB Inox Bếp Việt 52 Tiểu kết Chương 59 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX BẾP VIỆT 60 3.1 Định hướng quản lý LĐSX tiếp Công ty CPSX & TMTB Inox Bếp Việt 60 3.1.1 Định hướng phát triển Công ty CPSX & TMTB Inox Bếp Việt đến 2020 60 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện quản lý lao động sản xuất trực tiếp Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại thiết bị Inox Bếp Việt 62 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý lao động sản xuất trực tiếp Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại thiết bị Inox Bếp Việt 63 3.2.1 Giải pháp lập kế hoạch lao động sản xuất trực tiếp 63 3.2.2 Giải pháp tuyển dụng lao động sản xuất trực tiếp 65 3.2.3 Giải pháp sử dụng lao động sản xuất trực tiếp 69 3.2.4 Giải pháp đào tạo lao động sản xuất trực tiếp 71 3.2.5 Giải pháp đánh giá thực công việc LĐSX trực tiếp 77 3.2.6 Giải pháp đãi ngộ lao động sản xuất trực tiếp 79 3.3 Một số kiến nghị 82 3.3.1 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước 82 Tiểu kết Chương 83 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CPSXVTMTB : Cổ phần sản xuất thương mại thiết bị ĐVT : Đơn vị tính ĐHMHN : Đại học Mở Hà Nội MMTB : Máy móc thiết bị ĐGTHCV : Đánh giá thực công việc LĐSX : Lao động sản xuất QTNL : Quản trị nhân lực CBCNV : Cán công nhân viên PGS : Phó giáo sư TCCN : Trung cấp chuyên nghiệp TCHC : Tổ chức hành THPT : Trung học phổ thông ThS : Thạc sĩ TS : Tiến sĩ XNK : Xuất nhập SXKD : Sản xuất kinh doanh WTO : Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG Bảng Bảng 2 Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng 2.10 Bảng 11 Bảng 12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 2.15 Bảng 16 Bảng 2.17 Bảng 2.18 Bảng 2.19 Bảng 2.20 Bảng Bảng Kết hoạt động kinh doanh Công ty Bếp Việt giai đoạn 2014 - 2016 25 Số lượng lao động sản xuất trực tiếp Công ty Bếp Việt giai đoạn 2014-2016 26 Cơ cấu lao động sản xuất trực độ tuổi độ tuổi, giới tính thời gian gắn bó Cơng ty Bếp Việt giai đoạn 2014-2016 27 Trình độ đào tạo lao động sản xuất trực tiếp Công ty Bếp Việt giai đoạn 2014 - 2016 30 Kế hoạch LĐSX trực tiếp Công ty Bếp Việt năm 2014-2016 33 Tổng hợp ý kiến đánh giá lập kế hoạch lao động sản xuất trực tiếp Công ty Bếp Việt giai đoạn 2014-2016 34 Tổng hợp số lượng lao động sản xuất trực tiếp tuyển Công ty Bếp Việt giai đoạn 2014-2016 35 Tình hình trình độ lao động sản xuất trực tiếp tuyển dụng vào Công ty Bếp Việt giai đoạn 2014 - 2016 37 Tổng hợp ý kiến đánh giá tuyển dụng lao động sản xuất trực tiếp Công ty Bếp Việt giai đoạn 2014-2016 38 Bảng tổng hợp tình hình biên chế nội lao động sản xuất trực tiếp Công ty Bếp Việt giai đoạn 2014 - 2016 39 Tổng hợp ý kiến đánh giá công tác sử dụng lao động sản xuất trực tiếp Công ty Bếp Việt giai đoạn 2014 -2016 39 Tình hình đào tạo lao động sản xuất trực tiếp Công ty Bếp Việt giai đoạn 2014-2016 40 Tổng hợp ý kiến đánh giá công tác đào tạo phát triển lao động sản xuất trực tiếp Công ty Bếp Việt giai đoạn 2014-2016 41 Thẩm quyền đánh giá thực công việc Công ty Bếp Việt 42 Mẫu đánh giá thực công việc cho khối lao động sản xuất trực tiếp 43 Tiêu chí đánh giá xếp loại lao động sản xuất trực tiếp Công ty Bếp Việt giai đoạn 2014 - 2016 44 Kết đánh giá thực công việc lao động sản xuất trực tiếp Công ty Bếp Việt giai đoạn 2014 - 2016 44 Tổng hợp ý kiến đánh giá công tác đánh giá lao động sản xuất trực tiếp Công ty Bếp Việt giai đoạn 2014 - 2016 45 Tiền lương tiền thưởng lao động sản xuất trực tiếp Công ty Bếp Việt giai đoạn 2014 - 2016 46 Tổng hợp ý kiến đánh giá công tác đãi ngộ lao động sản xuất trực tiếp Công ty Bếp Việt giai đoạn 2014 - 2016 49 Tiêu chuẩn tuyển dụng cho công nhân vận hành máy 67 Lập kế hoạch chi phí đào tạo lao động sản xuất trực tiếp năm 2018 74 DANH MỤC HÌNH Hình 1 Hình Hình Quy trình tuyển mộ lao động sản xuất trực tiếp 10 Quy trình tuyển chọn lao động sản xuất trực tiếp 11 Trình tự lao động sản xuất trực tiếp 13 Hình Hình Hình 2 Cơ cấu hệ thống đãi ngộ 14 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty Bếp Việt 22 Xác định cầu nhân lực trực tiếp Công ty Bếp Việt cho năm 2018 32 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vai trò Quản lý lao động thực chiến lược mục tiêu phát triển doanh nghiệp ngày có thay đổi Bản chất hoạt động quản lý lao động giải mối quan hệ công việc người lao động rộng quan hệ người lao động doanh nghiệp mà họ làm việc Quản lý lao động yếu tố định thành công doanh nghiệp, vấn đề quan trọng hiệu hoạt động doanh nghiệp có khả tạo lợi mơi trường có cạnh tranh cao Nhìn chung, nhà quản lý cho lao động ''nguồn vốn doanh nghiệp'' ''nguồn vốn'' quan trọng Lao động sản xuất trực tiếp nhân tố quan trọng quý giá tổ chức từ nhỏ đến lớn Ở quy mô doanh nghiệp, yếu tố vật chất máy móc thiết bị, ngun vật liệu, tài trở nên vơ dụng thiếu bàn tay trí tuệ người tác động vào Do đó, thành cơng doanh nghiệp gắn liền với yếu tố người Trước nguy tụt hậu khả cạnh tranh bối cảnh tồn cầu hóa hết yếu tố quản lý lao động cần doanh nghiệp nhận thức cách đắn hiệu Ngày nay, nhà quản lý cho rằng, để sử dụng hiệu người lao động điều quan trọng phải tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc, làm cho họ khao khát có hứng thú làm việc bị ép buộc làm việc, họ phải có ý thức tự chịu trách nhiệm trước việc họ làm, họ cần coi công việc Công ty cơng việc nhà họ, với Công ty mang lại hiệu kinh tế an toàn lao động cho tất thành viên tổ chức Công ty cổ phần sản xuất thương mại thiết bị Inox Bếp Việt (sau gọi tắt Công ty Bếp Việt) thành lập từ năm 2010, cơng ty tìm chỗ đứng định thị trường, nhiên so với tập đồn, tổng cơng ty cơng ty Bếp Việt có mặt hạn chế định Chính vậy, để cạnh tranh với doanh nghiệp khác, việc nỗ lực đưa sản phẩm chất lượng, tìm kiếm thị trường Công ty Bếp Việt cần trọng vào yếu tố quản lý tốt lao động sản xuất trực tiếp công ty, coi giải pháp chiến lược làm lợi cạnh tranh giúp Công ty Bếp Việt đứng vững ngày lớn mạnh lĩnh vực sản xuất thương mại thiết bị Inox Trong năm qua, Cơng ty Bếp Việt có nhiều cố gắng việc quản lý lao động sản xuất trực tiếp, nhiên công tác quản lý lao động sản xuất trực tiếp cơng ty tồn số bất cập quản lý chưa theo hệ thống đạt chuẩn, lao động sản xuất trực tiếp chưa đào tạo cách bản, trình độ tay nghề người thợ không đồng đều, chưa đào tạo ý thức an toàn lao động để người lao động tuân thủ nghiêm ngặt, Chính bất cập gây số hậu tai nạn lao động, thất lãng phí vật liệu xây dựng, lãng phí nhân cơng số chi phí khác Mặt khác muốn quản lý tốt đòi hỏi phải thường xuyên quan tâm, cải cách hệ thống quản lý để phù hợp theo kịp với thay đổi, mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp người lao động Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài ‘‘Quản lý lao động sản xuất trực tiếp Công ty cổ phần sản xuất thương mại thiết bị Inox Bếp Việt'' làm đề tài luận văn cao học cho Tổng quan nghiên cứu Trong năm gần đây, tầm vĩ mô vấn đề quản lý nguồn nhân lực thu hút không quan tâm nhà quản lý, nhà khoa học, đặc biệt nhà nghiên cứu, viện, trường đại học… Đã có nhiều cơng trình khoa học công bố sách báo, tạp chí Các cơng trình tập trung luận giải: nguồn nhân lực, yếu tố cấu thành nguồn nhân lực, nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hố, đại hố, vai trò nguồn nhân lực cơng nghiệp hoá - đại hoá, quản lý Nhà nước nguồn nhân lực yêu cầu phương hướng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực sử dụng nguồn nhân lực có hiệu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Chẳng hạn: Đề tài nghiện cứu khoa học cấp “Quản lý nguồn nhân lực tổ chức” Do GS-TS Bùi Văn Nhơn chủ nhiệm Để đạt hiệu kinh doanh cao cần tạo môi trường tốt cho phối hợp quản lý, lao động yếu tố công nghệ Xây dựng tốt mối quan hệ người quản lý người lao động, hình thành tinh thần quản lý ln tơn trọng khuyến khích tính tự chủ sáng tạo lực lượng lao ... thiện quản lý lao động sản xuất trực tiếp Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại thiết bị Inox Bếp Việt 62 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý lao động sản xuất trực tiếp Công ty Cổ phần sản xuất Thương. .. trực tiếp Công ty cổ phần sản xuất thương mại thiết bị Inox Bếp Việt Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý lao động sản xuất trực tiếp Công ty cổ phần sản xuất thương mại thiết bị Inox Bếp Việt. .. nhóm lao động sản xuất trực tiếp Công ty cổ phần sản xuất thương mại thiết bị Inox Bếp Việt - Về khơng gian: Các cơng trình lắp thiết bị Công ty cổ phần sản xuất thương mại thiết bị Inox Bếp Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý lao động sản xuất trực tiếp tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại thiết bị inox bếp việt , Quản lý lao động sản xuất trực tiếp tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại thiết bị inox bếp việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn