Quản lý đấu thầu xây dựng tại công ty cổ phẩn sông đà 7

117 1 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:25

NGUYỄN HỮU CƯỜNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI    LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN LÝ ĐẤU THẦU XÂU DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ NGUYỄN HỮU CƯỜNG 2017 HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI    LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤU THẦU XÂU DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ NGUYỄN HỮU CƯỜNG Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60340102 Giáo viên hướng dẫn: PGS TS BÙI ĐỨC THỌ HÀ NỘI - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các tài liệu tham khảo số liệu mà tác giả sử dụng thực đề tài có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tính xác Tác giả luận văn Nguyễn Hữu Cường ii LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, học viên xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Viện Đại học Mở Hà Nội thầy, cô giáo tham gia giảng dạy cung cấp kiến thức bản, sâu sắc giúp đỡ học viên trình học tập nghiên cứu Đặc biệt học viên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TSBùi Đức Thọ người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tâm giúp đỡ dẫn cho học viên kiến thức phương pháp luận suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Học viên xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo CTCP Sông Đà tạo điều kiện cho học viên tiếp xúc tài liệu, số liệu phục vụ cho nghiên cứu Học viên xin cảm ơn bạn đồng nghiệp, người thân, bạn bè động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Hữu Cường ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH VẼ vi PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG TẠI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 1.1 Đấu thầu xây dựng 1.1.1 Khái niệm đấu thầu xây dựng 1.1.2 Vai trò đấu thầu xây dựng 1.1.3 Nguyên tắc đấu thầu xây dựng 1.1.4 Hình thức đấu thầu xây dựng 10 1.1.5 Phương thức đấu thầu xây dựng 12 1.2 Quản lý đấu thầu xây dựng doanh nghiệp xây dựng 13 1.2.1 Khái niệm quản lý đấu thầu xây dựng doanh nghiệp xây dựng 13 1.2.2 Mục tiêu tiêu chí đánh giá quản lý đấu thầu xây dựng doanh nghiệp xây dựng 14 1.2.3 Nội dung quản lý đấu thầu xây dựng doanh nghiệp xây dựng 16 1.2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý đấu thầu xây dựng doanh nghiệp xây dựng 25 Chương 2:PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤU THẦUXÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 31 2.1 Giới thiệu Công ty cổ phần Sông Đà 31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty cổ phần Sông Đà 31 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Sông Đà 33 iii 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân Công ty cổ phần Sơng Đà 34 2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Sông Đà giai đoạn 2014-2016 35 2.2 Kết thực dự án xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà năm gần 37 2.3 Thực trạng quản lý đấu thầu xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà 40 2.3.1 Thực trạng lập kế hoạch đấu thầu xây dựng 40 2.3.2 Thực trạng tổ chức thực kế hoạch đấu thầu xây dựng 44 2.3.3 Thực trạng kiểm soát hoạt động đấu thầu xây dựng 60 2.4 Đánh giá quản lý đấu thầu xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà 62 2.4.1 Điểm mạnh quản lý đấu thầu xây dựng 62 2.4.2 Điểm yếu quản lý đấu thầu xây dựng 62 2.4.3 Nguyên nhân điểm yếu quản lý đấu thầu xây dựng 63 Chương 3:PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 66 3.1 Phương hướng hồn thiện quản lý đấu thầu xây dựng Cơng ty cổ phần Sông Đà đến năm 2020 66 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý đấu thầu xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà 67 3.2.1 Hoàn thiện lập kế hoạch đấu thầu xây dựng 67 3.2.2 Hoàn thiện tổ chức thực kế hoạch đấu thầu xây dựng 73 3.2.3 Hồn thiện kiểm sốt hoạt độngđấu thầu xây dựng 80 3.2.4 Những giải pháp khác 83 3.3 Một số kiến nghị 92 3.3.1 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước 92 3.3.2 Kiến nghị với Tổng công ty Sông Đà 93 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa CBCNV Cán công nhân viên CTCP Cơng ty cổ phần EVN Tập đồn Điện lực Việt Nam MTV Một thành viên QLNN Quản lý nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh TCT Tổng công ty TNHH Trách nhiệm hữu hạn v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Thành phần hồ sơ dự thầu xây dựng 20 Bảng 2.1: Tình hình nhân CTCP Sơng Đà giai đoạn 2014-2016 35 Bảng 2.2: Tình hình hoạt động SXKD CTCP Sông Đà giai đoạn 2014-2016 36 Bảng 2.3: Thông tin dự án mà CTCP Sông Đà tham gia thi công 38 Bảng 2.4: Kết thực mục tiêu kế hoạch đấu thầu CTCP Sông Đà giai đoạn từ 2001 đến 2016 43 Bảng 2.5: Đánh giá cán bộ, nhân viên CTCP Sông Đà hoạt động lập kế hoạch đấu thầu xây dựng công ty 44 Bảng 2.6: Tình hình nhân lực máy quản lý đấu thầu xây dựng CTCP Sông Đà giai đoạn 2014-2016 46 Bảng 2.7: Bảng cân đối kế tốn rút gọn CTCP Sơng Đà giai đoạn 2010-2016 49 Bảng 2.8: Thống kê máy móc, thiết bị CTCP Sơng Đà cuối năm 2016 52 Bảng 2.9: Ma trận hình ảnh cạnh tranh CTCP Sông Đà so với số doanh nghiệp xây dựng - 2016 55 Bảng 2.10: Thống kê kết lập giá dự thầu CTCP Sông Đà giai đoạn 2001-2016 57 Bảng 2.11: Đánh giá cán bộ, nhân viên CTCP Sông Đà hoạt động tổ chức thực kế hoạch đấu thầu xây dựng công ty 59 Bảng 2.12: Kết kiểm tra kế hoạch đấu thầu xây dựng CTCP Sông Đà giai đoạn từ 2001 đến 2016 61 Bảng 2.13: Đánh giá cán bộ, nhân viên CTCP Sông Đà hoạt động đấu thầu xây dựng công ty 62 vi DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức CTCP Sơng Đà 34 Hình 2.2: Quy trình lập kế hoạch đấu thầu xây dựng CTCP Sơng Đà 40 Hình 2.3: Tổ chức máy quản lý đấu thầu xây dựng CTCP Sông Đà 45 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trải qua nhiều năm tiến hành đổi phát triển kinh tế thị trường mang đến nhiều thành tựu to lớn đất nước người Việt Nam Đất nước có thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất tinh thần người dân không ngừng cải thiện Trong xu hội nhập với giới nay, doanh nghiệp nước ngày xuất nhiều hơn, có nhiều doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng Năng lực doanh nghiệp nước nói chung doanh nghiệp xây dựng nói riêng cần trở nên mạnh mẽ sau q trình đổi Ngồi ra, công tác quản lý, giám sát chủ đầu tư xây dựng tăng cường xiết chặt Các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng nâng cao Mức độ cạnh tranh doanh nghiệp xây dựng ngày liệt Như vậy, để tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải khơng ngừng tìm tòi giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh để từ xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh Đối với phần lớn doanh nghiệp hoạt động ngành xây dựng hoạt động đấu thầu xây dựng hoạt động có vai trò then chốt, định hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chính vậy, cạnh tranh hoạt động đấu thầu xây dựng tất yếu tính chất cạnh tranh ngày mạnh mẽ Đòi hỏi doanh nghiệp xây dựng khơng cần trọng đến việc nâng cao lực sản xuất, mà phải trọng đến việc nâng cao lực thực hoạt động đấu thầu CTCP Sông Đà đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Sông Đà, doanh nghiệp trải qua 50 năm xây dựng trưởng thành, phát triển ngành nghề truyền thống sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ cơng trình thủy điện trọng điểm Quốc gia Công ty CP Sông Đà tham gia xây dựng nhiều cơng trình lớn Thủy điện Thác Bà, Hòa Bình, Yaly hay Nhà máy Giấy Bãi Bằng Tuy nhiên, ... hoạt động đấu thầu xây dựng 60 2.4 Đánh giá quản lý đấu thầu xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà 62 2.4.1 Điểm mạnh quản lý đấu thầu xây dựng 62 2.4.2 Điểm yếu quản lý đấu thầu xây dựng ... thiện quản lý đấu thầu xây dựng CTCP Sông Đà đến 2020 5 6.2 Khung nghiên cứu Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý đấu thầu xây dựng Nội dung quản lý đấu thầu xây dựng Mục tiêu quản lý đấu thầu xây dựng. .. nghiệp xây dựng Chương 2: Phân tích thực trạng quản lý đấu thầu xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện quản lý đấu thầu xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà 7 Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đấu thầu xây dựng tại công ty cổ phẩn sông đà 7 , Quản lý đấu thầu xây dựng tại công ty cổ phẩn sông đà 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn