Quản lý chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội quận hai bà trưng thành phố hà nội

93 1 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HAI BÀ TRƯNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THANH VÂN Hà Nội, 10/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HAI BÀ TRƯNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THANH VÂN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐINH ĐĂNG QUANG Hà Nội, 10/2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cao học “Quản lý chi bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội” cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn PGS TS Đinh Đăng Quang Các số liệu, thông tin sử dụng luận văn trung thực, có xuất xứ rõ ràng Người thực Nguyễn Thị Thanh Vân i LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể thầy cô giáo giảng dạy, Khoa quản trị kinh doanh, Khoa sau đại học -Viện đại học mở Hà Nội tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Viện Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy giáo PGS TS Đinh Đăng Quang trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực luận văn tốt nghiệp cao học với đề tài ” Quản lý chi bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội” Nhân đây, gửi lời cảm ơn đến ủng hộ giúp đỡ tận tình Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng ban anh, chị quan Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng tổng hợp cung cấp số liệu giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Người thực Nguyễn Thị Thanh Vân ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu 6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 Lý luận chung bảo hiểm xã hội 1.2 Cơ sở lý luận quản lý chi bảo hiểm xã hội 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò chi bảo hiểm xã hội 1.2.1.3 Vai trò chi bảo hiểm xã hội 10 1.2.2 Khái niệm nguyên tắc quản lý chi bảo hiểm xã hội 13 1.2.3 Nội dung quản lý chi bảo hiểm xã hội 16 1.2.4 Tiêu chí đánh giá quản lý chi bảo hiểm xã hội 20 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi bảo hiểm xã hội 22 1.3 Kinh nghiệm quản lý chi bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội số địa phương học rút cho Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 24 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý chi bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội số địa phương nước 24 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng 28 Kết luận chương .30 CHƯƠNG 31 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM 31 iii XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 31 2.1 Khái quát Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội 31 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng 32 2.1.3 Hệ thống tổ chức máy hoạt động Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng 33 2.2 Tình hình quản lý chi bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội 36 2.2.1 Cơ chế sách kế hoạch chi bảo hiểm xã hội 36 2.2.2 Tổ chức triển khai thực kế hoạch chi bảo hiểm xã hội 39 2.3 Đánh giá chung quản lý chi bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội vấn đề đặt 57 2.3.1 Những kết chủ yếu đạt cần tiếp tục phát huy 57 2.3.2 Những hạn chế, tồn cần khắc phục nguyên nhân 59 Kết luận chương .63 CHƯƠNG 64 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI .64 3.1 Ảnh hưởng tình hình đến công tác quản lý chi Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội 64 3.1.1 Ảnh hưởng từ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa bàn quận Hai Bà Trưng 64 3.1.2 Ảnh hưởng từ chiến lược phát triển bảo hiểm xã hội ngành Bảo Hiểm Xã Hội 65 3.1.3 Ảnh hưởng từ quan điểm phát triển bảo hiểm xã hội Việt Nam 66 3.1.4 Ảnh hưởng từ việc thay đổi số điều luật Bảo hiểm xã hội theo luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 67 3.1.5 Ảnh hưởng từ tác động khác 68 3.2 Định hướng hoàn thiện quản lý chi bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội 70 3.2.1 Mở rộng quy mô số lượng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 70 3.2.2 Định hướng phát triển quỹ bảo hiểm xã hội giảm nguồn chi từ ngân sách nhà nước 70 iv 3.2.3 Đa dạng hóa hình thức chi trả bảo hiểm xã hội, có bình đẳng tham gia thụ hưởng bảo hiểm xã hội thành phầnkinh tế 71 3.3 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội 72 3.3.1 Hoàn thiện mạng lưới chi trả bảo hiểm xã hội 72 3.3.2 Hoàn thiện quy trình chi trả bảo hiểm xã hội 73 3.3.3 Quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, kinh phí chi trả, cân đối quỹ Bảo hiểm xã hội ổn định lâu dài 74 3.3.4 Tăng cường kiểm tra, kiểm sốt cơng tác chi trả bảo hiểm xã hội 75 3.3.5 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý chi trả bảo hiểm xã hội 76 3.3.6 Nâng cao lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ, viên chức 77 3.3.7 Tăng cường phối hợp với quan chức 78 3.3.8 Đẩy mạnh cải cách hành 78 3.4 Kiến nghị hoàn thiện luật, văn pháp quy quản lý chi trả bảo hiểm xã hội 79 Kết luận chương .80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BNN Bệnh nghề nghiệp CBH Chi bảo hiểm HC Hưu viên chức HT Hưu trí HQ Hưu quân đội KCB Khám chữa bệnh 10 MS Mất sức 11 NSNN Ngân sách Nhà nước 12 Nxb Nhà xuất 13 TC Trợ cấp 14 TNLĐ Tai nạn lao động 15 UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Số liệu chi bảo hiểm xã hội năm 2016 40 Bảng 2.2: Số liệu chi BHXH từ nguồn NSNN từ năm 2012 – 2016 43 Bảng 2.3: Số liệu chi BHXH từ nguồn quỹ Hưu trí - tử tuất năm 2012 - 2016 44 Bảng 2.4: Số liệu chi BHXH từ nguồn quỹ Ốm đau – thai sản năm 20122016 46 Bảng 2.5: Số liệu chi BHXH từ nguồn quỹ TNLĐ - BNN năm 2012 - 2016 48 Bảng 2.6: Số liệu chi BHXH từ nguồn quỹ Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp quỹ KCB năm 2012 - 2016 52 vii DANH MỤC HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ sơ lược quản lý chi Bảo Hiểm Xã Hội cấp quận, huyện, thị xã, thị trấn 14 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy hoạt động BHXH quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 34 viii lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua Bưu điện phạm vi toàn quốc Ngày 25/09/2014 Bưu điện Việt Nam ký kết hợp đồng với BHXH Việt Nam việc hợp tác thực số công việc ngành BHXH thu BHXH, BHYT tự nguyện bưu cục, điểm phục vụ, điểm thu Bưu điện Việt Nam toàn quốc, áp dụng từ ngày 01/10/2014, BHXH quận Hai Bà Trưng chương trình thực từ tháng 10/2016 Nhìn chung theo số địa phương tiến hành thực hợp đồng đánh giá tốt vai trò Bưu điện việc thực chế độ BHXH, người dân nhận xét thuận tiện, nhanh chóng Song có mặt chưa sử lý phù hợp việc ký kết đại lý chi trả từ xã, phường, thị trấn chuyển sang tổ chức doanh nghiệp không tránh khỏi tình phối hợp xã, phường khơng trước Việc theo dõi quản lý đối tượng trở nên khó khăn hơn, giấy tờ tùy thân đối tượng đến lĩnh chế độ trợ cấp tham gia BHXH, BHYT tự nguyện chưa quy định thiếu hợp tác, cán Bưu điện nhiều người chưa hiểu rõ nghiệp vụ chuyên môn BHXH, lịch phát chế độ không đến tận tai người dân trước, nên đối tượng hưởng chế độ BHXH thường phải lại nhiều lần, gây phiền hà cho người hưởng Chính quyền cấp chưa thực quan tâm, ủng hộ nhiều việc triển khai dịch vụ công, cải cách thủ tục hành - Ngày 27/12/2014, Tổng cục Thuế BHXH Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp công tác, theo quy chế thỏa thuận hai bên trao đổi thơng tin tổ chức cá nhân trả thu nhập từ tiền lương tham gia đóng khoản BHXH bắt buộc nộp thuế (tổ chức trả thu nhập) để phối hợp quản lý thu khoản BHXH quản lý thu thuế Quy chế đề cập đến vấn đề phối hợp thông tin kết tra, kiểm tra phối hợp công tác tra, kiểm tra tổ chức trả thu nhập việc thu BHXH thu thuế…Đây phối hợp cơng tác khó song triển khai bước tiến lớn cải cách thủ tục hành ngành BHXH ngành thuế nói riêng Tại BHXH quận Hai Bà Trưng, phối kết hợp thực bước lập kế hoạch để triển khai Điều mang đến cho BHXH quận Hai Bà Trưng nắm bắt thực tế số đơn vị tham gia địa bàn 69 quận, có kế hoạch triển khai thu BHXH bắt buộc cách sát đáng Như thống kê cục thống kê quận Hai Bà Trưng địa bàn tính đến thời điểm có khoảng 12.000 đơn vị (tính đến cuối năm 2016) mà số đơn vị tham gia BHXH có khoảng 6.630 đơn vị (tính đến cuối năm 2016), chênh lệch lớn đối tượng tham gia BHXH, khai thác hết số đơn vị địa bàn quận góp phần lớn việc hình thành quỹ BHXH 3.2 Định hướng hoàn thiện quản lý chi bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội 3.2.1 Mở rộng quy mô số lượng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội Theo đạo BHXH thành phố Hà Nội BHXH Việt Nam, BHXH quận Hai Bà Trưng tập trung khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH theo luật BHXH mở rộng hình thức BHXH cho phù hợp với thơng lệ quốc tế Chính sách BHXH trụ cột hệ thống sách an sinh xã hội Để đảm bảo người dân xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần gặp biến cố rủi ro dẫn đến giảm thu nhập cần thiết phải áp dụng BHXH cho toàn dân Hiện tham gia BHXH chủ yếu quan hành Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp quốc doanh lực lượng lao động đơng đảo song tham gia BHXH chưa thực khai thác hết, doanh nghiệp trốn tránh tham gia BHXH cho người lao động, số thành phần kinh tế khác người dân chưa có chế đóng nộp BHXH hợp lý, cần phải áp dụng hình thức tham gia BHXH cho phù hợp với khả đóng nộp thành phần 3.2.2 Định hướng phát triển quỹ bảo hiểm xã hội giảm nguồn chi từ ngân sách nhà nước Vẫn trì quản lý tập trung thống quỹ BHXH: Quỹ BHXH quản lý thống nhất, không phân tán nên hiệu hoạt động quỹ cao, thuận lợi cải tiến quy trình thủ tục xét duyệt hồ sơ, quy trình chi trả, khắc phục tượng giả mạo hồ sơ Việc đầu tư tăng trưởng quỹ có tiềm lực lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho đạo Chính phủ góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước 70 Phối hợp với quan chức tuyên truyền BHXH đến người dân, hộ gia đình, đơn vị để người lao động, người sử dụng lao động người dân có ý thức tự giác tham gia BHXH, đồng thời phối hợp với quan chức để phát hiện, khai thác, động viên khuyến khích đơn vị chưa đóng BHXH cho người lao động hoạt động sản xuất kinh doanh tham gia BHXH, có chế tài sử lý đơn vị nợ đọng BHXH để thu hồi số nợ đọng tiền BHXH, nguồn thu quan trọng để tăng trưởng quỹ BHXH… giảm dần nguồn chi từ NSNN, kinh phí chi BHXH từ nguồn NSNN chiếm tỷ lệ lớn so với tổng số chi BHXH Phấn đấu đến năm 2020 kinh phí chi từ NSNN lại 20% (tập trung đôn đốc thu nợ BHXH để tăng nguồn thu tiền cho quỹ BHXH để tạo nguồn thu… 3.2.3 Đa dạng hóa hình thức chi trả bảo hiểm xã hội, có bình đẳng tham gia thụ hưởng bảo hiểm xã hội thành phầnkinh tế Đối tượng thụ hưởng sách BHXH BHXH quận Hai Bà Trưng đa dạng sinh sống khắp miền đất nước, trí có đối tượng định cư nước ngồi Vì ngồi hai phương thức chi trả trực tiếp, gián tiếp nên có biện pháp chi trả khác để tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng đảm bảo nguyên tắc chi trả Cơ quan BHXH quận Hai Bà Trưng trực tiếp chi trả cho đối tượng trụ sở mang tiền xuống chi cho đối tượng trụ sở UBND phường thông qua đại lý chi trả, chi trả qua quan trung gian Bưu điện, Ngân hàng qua trung gian khác…Mở rộng hình thức chi trả BHXH hợp với tiến trình phát triển tương lai nghiệp BHXH, đồng thời đáp ứng nhu cầu xã hội hóa ngày cao mối quan hệ Quản lý chi BHXH phải đảm bảo gắn kết thu chi BHXH, biện pháp quản lý thực theo nguyên tắc quyền lợi người lao động hưởng phải dựa sở đóng góp họ vào quỹ BHXH Việc thực chi trả chế độ BHXH cho đối tượng gắn với nghĩa vụ đóng nộp BHXH khơng đảm bảo nguồn tài chi trả mà hạn chế tình trạng nợ đọng tiền đóng BHXH đơn vị sử dụng lao động, khắc phục tình trạng cố tình trốn tránh nghĩa vụ 71 tham gia BHXH số đơn vị sử dụng lao động Ngoài cần mở rộng máy quản lý BHXH đến cấp phường, củng cố kiện toàn máy quản lý chi BHXH 3.3 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội 3.3.1 Hoàn thiện mạng lưới chi trả bảo hiểm xã hội Tại BHXH quận Hai Bà Trưng quận, huyện, thị trấn khác toàn quốc ngành BHXH hệ thống chi trả chế độ BHXH phân cấp từ BHXH quận đến đại lý chi trả Vì để mạng lưới chi trả hồn thiện phục vụ tốt cho đối tượng chi trả việc trước tiên mở rộng tăng thêm điểm chi trả chế độ BHXH nhà văn hóa khu dân cư thay sử dụng điểm chi trả trụ sở UBND phường thuộc quận Cụ thể phường Vĩnh Tuy địa bàn quận Hai Bà Trưng có 4.054 đối tượng hưởng trợ cấp lương hưu, số tiền chi hàng tháng là: 18,5 tỷ đồng, điểm chi trả hàng tháng đăt trụ sở UBND phường, thời gian chi trả diễn vòng 35 ngày gây áp lực chờ đợi lớn cho cán chi trả đối tượng đến nhận trợ cấp Hiện mở rộng thêm điểm chi trả khu dân nhằm giảm áp lực chi trả Phối hợp chặt chẽ với quyền quận, phường đại lý bưu điện sở để tuyên truyền đến khu dân cư, hộ gia đình biến động, thay đổi sách q trình chi trả Trang bị đầy đủ tủ, hòm, giá để lưu giữ chứng từ, sổ sách tốn q trình chi trả, báo cáo tốn tài Trang bị dụng cụ đựng tiền két, hòm sắt cho đại lý chi trả nhằm đảm bảo an toàn trình chi tiền mặt Tại phương thức chi qua tài khoản ATM vận động đối tượng sử dụng tham gia nhận chế độ theo phương thức nhiều Vì BHXH quận Hai Bà Trưng cần phối hợp với hệ thống Ngân hàng vận động hướng dẫn đối tượng mở tài khoản cá nhân, đồng thời ký hợp đồng với Ngân hàng quy định rõ trách nhiệm bên thỏa thuận chi phí cho dịch vụ để tổ chức thực chu đáo Trong phương thức hữu ích cho nhiều đối tượng chơi xa 72 tỉnh ngồi nước ngồi du lịch với gia đình cần khuyến khích phát triển hình thức chi trả qua ATM Đa dạng hóa phương thức chi trả, dịch vụ chuyển tiền qua hệ thống Bưu điện dịch vụ tài Tổng cơng ty Bưu điện Việt Nam đơng đảo khách hàng sử dụng với ba loại hình thư chuyển tiền, điện chuyển tiền chuyển tiền nhanh, dịch vụ chuyển tiền tận nhà Bưu điện đáp ứng nguyên tắc chi trả tận tay, đủ số cho đối tượng Điều hồn tồn đáp ứng cơng tác chi trả chế độ BHXH hàng tháng ngành BHXH BHXH quận Hai Bà Trưng cần ký hợp đồng với bưu cục địa phương quy định rõ trách nhiệm bên, mức phí chuyển tiền, mức bồi hồn khơng thực cơng tác chi trả xảy tiền bên, cần có phối kết hợp với UBND phường công tác quản lý đối tượng cách sát có tình, có lý phương thức chi trả Hiện địa bàn quận Hai Bà Trưng nói riêng tồn thành phố Hà Nội nói chung việc chi trả chế độ BHXH cho đối tượng hai phương thức trả chi trực tiếp, chi gián tiếp (qua đại lý chi trả chi qua tài khoản ATM) 3.3.2 Hoàn thiện quy trình chi trả bảo hiểm xã hội Trong quy trình chi trả bảo hiểm xã hội để phát triển phục vụ tốt cho đối tượng chi trả BHXH quận Hai Bà Trưng việc trước tiên cần có phối kết hợp xác phận chuyên môn nội BHXH quận, BHXH quan bưu điện để tránh tình trạng báo giảm, báo tăng nhầm đối tượng chi trả, tránh chi sai chế độ cho đối tượng chết hết hạn hưởng chi trả chế độ, sau khó khăn cho việc thu hồi lại số tiền chi sai Cần áp dụng tiến công nghệ thông tin vào để xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, chi tiết để có danh sách đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội( bao gồm người nhận tiền mặt người hưởng qua tài khoản cá nhân) xác, chặt chẽ theo quy định phát luật BHXH Việt Nam Kiến nghị kịp thời lên quan cấp BHXH thành phố Hà Nội vướng mắc, khó khăn kịp thời để có thống quan: BHXH quận, quyền địa phương, ngân hàng bưu điện nhằm tăng cường biện pháp 73 quản lý đối tượng hưởng.trong q trình giải hồ sơ sách chi BHXH để không gây phiên hà cho đối tượng hưởng Quản lý chặt quy trình chi tiền mặt, không để tiền mặt tồn lại đại lý lớn, đảm bảo quy định quản lý tiền mặt trình cấp phát toán Đảm bảo quy định chế độ nhập, xuất, kiểm kê tiền mặt, cuối ngày tiến hành nhập quỹ tiền mặt, kiểm kê quỹ giao nhận lại cho Ngân hàng khối lượng tiền tồn lớn Trường hợp người hưởng khơng có mặt nơi cư trú, di chuyển đến nơi khác lãnh thổ Việt Nam cần có văn bản, mẫu biểu phối hợp quyền nơi cư trú để xác minh tránh phiền hà cho đối tượng Đối với trường hợp nhận tiền qua tài khoản cá nhân thẻ ATM trường hợp không nhận tiền sai thông tin( số hiệu tài khoản, ngân hàng hưởng, tên chủ tài khoản…) cần liên hệ phản hồi đến đối tượng lấy lại thông tin, kịp thời điều chỉnh chuyển tiền cho người hưởng Trường hợp khơng liên hệ lập riêng đối tượng danh sách chuyển cho BHXH tỉnh, thành phố quản lý Những trường hợp già yếu, đơn, ốm đau, bệnh tật có mặt nơi cư trú khơng có khả làm thủ tục ủy quyền cho ngừơi khác lĩnh thay cần cắt cử cán chi trả tận nơi cư trú cho đối tượng 3.3.3 Quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, kinh phí chi trả, cân đối quỹ Bảo hiểm xã hội ổn định lâu dài Cần quản lý chặt chẽ, khoa học đối tượng thụ hưởng BHXH BHXH quận Hai Bà Trưng, biến động tăng, giảm đối tượng hưởng BHXH số tiền chi trả Đảm bảo nguyên tắc chi đúng, chi đủ, chi kịp thời cho đối tượng hưởng chế độ BHXH, chấp hành chế độ kế toán, báo cáo thống kê, thực toán quản lý lưu trữ chứng từ sổ sách theo quy định, cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ chi trả chế độ BHXH có yêu cầu kiểm tra quan Nhà nước có thẩm quyền, thực thu hồi số tiền người hưởng lĩnh sai chế độ phát chi sai có kết luận quan Nhà nước có thẩm quyền Hàng năm, thống kê danh sách đối tượng hết hạn hưởng trợ cấp Tuất đủ 15 tuổi học để có kế hoạch cắt giảm kịp thời đồng thời thông báo 74 qua UBND phường để đối tượng hưởng chế độ nắm bắt trình hưởng tiếp chế độ Yêu cầu đơn vị sử dụng lao động đăng ký tài khoản giao dịch toán chi chế độ BHXH cam kết thực quy định hành Nhà nước toán chế độ BHXH ngắn hạn nghiêm chỉnh chấp hành quy định Nhà nước luật BHXH, BHYT trình xét duyệt hồ sơ hưởng BHXH quận Hai Bà Trưng không sử dụng tiền BHXH để chi vào nội dung công việc khác mà phép dùng để chi trả chế độ BHXH chuyển tiền đến đơn vị hình thức chuyển khoản thơng qua hệ thống ngân hàng, nghiêm cấm việc chi trả tiền mặt thông qua đại diện người sử dụng lao động sau chi trả đơn vị họ Ngồi mục đích chi trả chế độ BHXH cho đối tượng, Nhà nước có sách ưu tiên đầu tư quỹ BHXH biện pháp cần thiết khác để bảo toàn tăng trưởng quỹ BHXH từ tiền tạm thời nhàn rỗi Hoạt động đầu tư phải đảm bảo an toàn, hiệu thu hồi cần thiết Chính phủ nên ưu tiên quỹ đầu tư vào dự án lớn có tầm chiến lược Quốc gia theo hình thức liên doanh góp vốn cổ phần vào ngành đầu tư có hiệu cao, khả rút vốn thuận lợi ngành khai thác dầu khí, ngành điện tử viễn thơng, khu cơng nghiệp kỹ thuật cao… 3.3.4 Tăng cường kiểm tra, kiểm sốt cơng tác chi trả bảo hiểm xã hội Trong công tác kiểm tra, kiểm soát chi trả chế độ BHXH cho đối tượng chi quản lý quan BHXH cần tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra tra liên ngành Duy trì kỷ cương hành chính, thực chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí Cơng tác kiểm tra phải tiến hành nghiêm túc, có khen thưởng, kỷ luật Phối hợp chặt chẽ với tổ chức cơng đồn đơn vị để kiểm tra, giám sát chấm công để khắc phục triệt để hoàn toàn tượng ốm giả, khai khống thời gian nghỉ để rút tiền từ quỹ BHXH không chế độ Đối chiếu chứng từ gốc đơn vị lập hồ sơ ban đầu lưu phòng khám bệnh để phát chứng từ giả mạo Thường xuyên kiểm tra công tác chi trả đại lý để nắm bắt diễn biến đối tượng di chuyển, tạm vắng, tạm trú, vi phạm pháp luật, hết hạn hưởng, chết từ cắt giảm kịp thời Thực toán ngày phương 75 thức chi trả trực tiếp không đến ngày hình thức chi trả gián tiếp thơng qua đại lý chi trả, kiên không để dư tiền mặt đại lý để chi trả cho tháng sau Rà soát lại đại lý để hủy hợp đồng chi trả với đại lý xảy nhiều vi phạm, không đủ lực, phẩm chất đạo đức 3.3.5 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý chi trả bảo hiểm xã hội Vai trò cơng nghệ thơng tin đời sống kinh tế - xã hội trở thành yếu tố sống Với ngành BHXH, đối tượng tham gia BHXH ngày gia tăng, quyền lợi BHXH ngày mở rộng, sách BHXH ngày cụ thể hóa làm cho máy quản lý gặp nhiều khó khăn, nặng nề Hiện tồn ngành BHXH chưa có chương trình phần mềm quản lý tài đáp ứng tổng thể quản lý tài mà số chương trình quản lý riêng lẻ lĩnh vực phần mềm chi BHXH, phần mềm thu BHXH, phần mềm sách, phần mềm cửa cần phải có chuyển đổi thích ứng để chuyển đổi từ hình thức quản lý thủ cơng riêng lẻ sang hình thức quản lý đại thơng qua hệ thống công nghệ thông tin liên kết nghiệp vụ BHXH với từ xuống ngang cấp Để thực có hiệu ứng dụng công nghệ thông tin BHXH quận Hai Bà Trưng cần tập trung giải vấn đề sau: Nâng cao lực quản lý công nghệ thông tin giải pháp then chốt nâng cao nhận thức cán viên chức hệ thống quan tầm quan trọng công nghệ thông tin, trọng đào tạo người có kiến thức tin học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy quan có thích nghi với hình thức quản lý Liên kết phần mềm quản lý với nhau, xây dựng hệ thống thông tin theo tiêu chuẩn quốc gia nguyên tắc đồng để chia sẻ, khai thác, cập nhật liệu, số liệu tham gia toán chế độ BHXH người lao động người dân tham gia BHXH Hồn thiện quy trình quản lý chi BHXH với bước hợp lý tiến đến đại, chuyên nghiệp có khả đáp ứng yêu cầu cao việc mở rộng phạm vi đối tượng tham gia hưởng chế độ BHXH xây dựng quản lý kho liệu 76 đối tượng hưởng BHXH theo nguồn kinh phí, quản lý lưu trữ hồ sơ đối tượng hết hạn hưởng, chết, vi phạm pháp luật theo dõi tình hình cấp phát tốn kinh phí, tổ chức hạch toán kế toán, lập báo cáo theo quy định Đề nghị cấp xét duyệt đầu tư trang bị đầy đủ sở vật chất trụ sở, máy vi tính cho tồn quan Thanh lý thay máy móc cũ kỹ, lạc hậu dễ hỏng hóc cán viên chức dễ dàng việc thao tác công việc tránh tình trạng liệu số liệu máy vi tính bị hỏng Chọn giải pháp phần mềm, phần cứng bảo mật thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý BHXH phù hợp với phát triển mạnh mẽ, không ngừng khoa học công nghệ thông tin 3.3.6 Nâng cao lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ, viên chức Giám đốc BHXH quận cần bố trí cán có đủ phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, lực chuyên môn nghiệp vụ làm công tác chi trả kiểm tra; tăng cường đạo, tổ chức thực kiểm tra theo kế hoạch hàng năm kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời khắc phục, chấn chỉnh tồn tại, sai sót giải chế độ BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động; công tác quản lý chi đại lý cần quan tâm việc theo dõi, đôn đốc kiểm tra Mỗi cán bộ, viên chức quan BHXH quận Hai Bà Trưng không cần nghiệp vụ chun mơn sâu mà người hiểu chế độ sách xã hội, có lòng nhiệt tình tinh thần trách nhiệm cao Vì cần trọng đến cơng tác bồi dưỡng bố trí cán làm cơng tác BHXH cho phù hợp với lực, sở trường chức năng, nhiệm vụ giao BHXH quận Hai Bà Trưng thực chế cửa liên thông việc tiếp nhận, giải chế độ sách BHXH theo quy định ngành, nên cán bộ, viên chức BHXH quận Hai Bà Trưng cần chuyển đổi tác phong làm việc hành sang tác phong phục vụ đối tượng tham gia BHXH Tăng cường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để cán bộ, viên chức có trình độ trị vững vàng, có thái độ tận tụy với cơng việc, có ý thức phục vụ tốt Thường xuyên đề nghị cử cán viên chức tham gia lớp tập huấn quản lý, chun mơn Nâng cao trình độ lý luận trị quản lý Nhà nước, tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức quan 77 3.3.7 Tăng cường phối hợp với quan chức BHXH quận Hai Bà Trưng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ quan quản lý Nhà nước địa bàn quận việc quản lý chi BHXH cụ thể phối hợp với đại lý chi trả Ủy ban nhân dân, Công An phường địa bàn quận quản lý chặt chẽ theo dõi biến động tăng giảm đối tượng chi trả BHXH nhằm đảm bảo giải kịp thời quyền lợi cho đối tượng đảm bảo an toàn lượng tiền mặt ngày chi trả chế độ bảo hiểm xã hội Phối hợp với UBND quận, phường, quan truyền thơng, truyền hình, phát việc tun truyền, phổ biến sách BHXH, BHTN, BHYT để người lao động nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa BHXH, BHTN, BHYT hệ thống an sinh xã hội quyền lợi tham gia BHXH 3.3.8 Đẩy mạnh cải cách hành Bám sát văn pháp luật Nhà nước để buộc đơn vị sử dụng lao động thực nghiêm túc chế độ BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai đảm bảo tiến độ chất lượng việc xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 – 2008 vào hoạt động quan BHXH quận, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động, người tham gia, người thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT luật định Mạnh dạn đề nghị sửa đổi điều chưa hợp lý luật BHXH, BHYT với thực tế sống tăng hưởng chế độ hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN cho thương tật có tỷ lệ suy giảm sức khỏe lớn từ 81% trở lên trợ cấp tuất nuôi dưỡng Trợ cấp tuất lựa chọn tuất lần tuất thường xuyên phù hợp với gia đình thân nhân người hưởng chế độ BHXH sau chết, phối hợp với bên Lao động, thương binh – xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng hưởng tuất diện già cả, cô đơn không nơi nương tựa hưởng hai loại chế độ trợ cấp hai ngành Cần thêm có ưu đãi cho đối tượng tham gia BHXH 10 năm đến 15 năm bị cắt sức hết hạn hưởng sức mà chưa có chế độ trợ cấp cho họ tham gia thêm BHXH tự nguyện để đủ 15 năm đóng BHXH hưởng trợ cấp theo QĐ 613/TTg… 78 3.4 Kiến nghị hoàn thiện luật, văn pháp quy quản lý chi trả bảo hiểm xã hội Trước hết, cấp Uỷ đảng cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, nhiệm vụ giải pháp nhằm thực mục tiêu nêu Nghị 21-NQ/TW Bộ Chính trị Việc nhận thức đầy đủ, sâu sắc đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt tiền đề quan trọng để cấp, ngành, tổ chức trị xã hội thấy rõ vai trò, trách nhiệm việc tổ chức thực tốt Nghị số 21-NQ/TW nói riêng chủ trương, sách bảo hiểm nói chung Nghị 21-NQ/TW xác định tầm quan trọng sách BHYT phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định trị - xã hội Phát triển hệ thống BHXH, BHYT đồng với phát triển dịch vụ xã hội, đáp ứng ngày tốt nhu cầu nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT BHXH, BHYT phải theo nguyên tắc có đóng, có hưởng, quyền lợi tương ứng với nghĩa vụ, có chia sẻ thành viên, bảo đảm công bền vững hệ thống BHXH, BHYT Thực tốt chế độ, sách BHYT trách nhiệm cấp ủy đảng, quyền, đồn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp người dân Một nguyên nhân hạn chế chi trả quản lý chi trả BHXH quận Hai Bà Trưng văn pháp quy chưa thực ổn định, thực tế văn pháp luật quy định chi BHXH có nhiều thay đổi thời gian ngắn, chưa kịp thích nghi với văn văn đời cách chồng chéo quản lý chi BHXH có khó khăn định.Vì cần hồn thiện ổn định có tính tương đối văn pháp quy để công tác quản lý chi BHXH quận tốt Đó mặt,mặt khác văn pháp quy cần thực vào sống xã hội,vào đơn vị sử dụng lao động người lao động Cần tăng cường công tác tuyên truyền,giáo dục,phổ biến sách BHXH để đối tượng thụ hưởng –người lao đông đơn vị sử dụng lao động người dân có nghĩa vụ, trách nhiệm cao BHXH 79 Kết luận chương Dựa sở tập hợp lý luận thực tiễn chi bảo hiểm xã hội Chương I, tác giả luận văn sâu phân tích thực trạng công tác quản lý chi BHXH BHXH quận Hai Bà Trưng số địa phương lãnh thổ Việt Nam Cuối chương luận văn tác giả đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi BHXH, đồng thời đưa kiến nghị với quan chức Hy vọng với giải pháp đề cập trên, Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng góp phần vào việc thực hồn thiện sách an sinh quận nói riêng Việt Nam nói chung năm tới 80 KẾT LUẬN BHXH sách lớn Đảng Nhà nước ta, phát huy vai trò to lớn, sách thể trình độ văn minh, tiềm lực sức mạnh kinh tế, khả tổ chức quản lý nhà nước, từ góp phần ổn định đời sống hàng triệu người lao động gia đình họ gặp phải trường hợp ốm đau, bệnh tật, mát sống Bảo hiểm xã hội nhu cầu khách quan người lao động Vì trở thành quyền người Quản lý chi bảo hiểm xã hội có ý nghĩa quan trọng phát triển BHXH quận Hai Bà Trưng nói riêng Bảo hiểm xã hội Việt Nam nói chung Cơng tác quản lý chi BHXH có tác dụng ổn định phát triển quỹ bảo hiểm xã hội, đảm bảo cho việc chi trả chế độ BHXH, góp phần ổn định kinh tế xã hội, trật tự an toàn xã hội Trong năm gần đây, công tác quản lý chi BHXH BHXH quận Hai Bà Trưng đạt kết quan trọng, đảm bảo nguyên tắc chi BHXH (Chi đúng, chi đủ, chi kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động) Tuy nhiên hoạt động chi BHXH BHXH quận Hai Bà Trưng hạn chế bất cập Để cơng tác chi BHXH BHXH quận Hai Bà Trưng đáp ứng yêu cầu tình hình mới, BHXH quận Hai Bà Trưng cần thực đồng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác Đó giải pháp: Hồn thiện hệ thống quy trình chi trả BHXH; quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng chế độ BHXH, kinh phí chi trả, cân đối quỹ BHXH ổn định lâu dài; tăng cường kiểm tra, kiểm sốt cơng tác chi BHXH; đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thông tin vào công tác chi trả BHXH; nâng cao lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ, viên chức; tăng cường phối hợp với quan chức năng; đẩy mạnh cải cách hành 81 ... TÁC QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI .64 3.1 Ảnh hưởng tình hình đến cơng tác quản lý chi Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội quận Hai. .. lý chi bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Chỉ tồn tại, hạn chế nguyên nhân - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý chi bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội Hai Bà Trưng, ... cơng tác quản lý chi bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 Lý luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội quận hai bà trưng thành phố hà nội , Quản lý chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội quận hai bà trưng thành phố hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn