Quản lý bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tại tỉnh bắc giang

128 1 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN LÝ BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH SINH VIÊN TẠI TỈNH BẮC GIANG LƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH SINH VIÊN TẠI TỈNH BẮC GIANG LƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HỒNG ĐÌNH MINH HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng cơng bố cơng trình khác Các thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Lương Thị Phương Thảo i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ kinh tế mình, ngồi nỗ lực cố gắng thân, nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân tập thể Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giúp đỡ, bảo tận tình thầy, giáo mơn Quản trị kinh doanh, Khoa Sau đại học Viện Đại học Mở Hà Nội; đặc biệt quan tâm, dẫn tận tình thầy giáo, tiến sỹ Hồng Đình Minhđã trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn tập thể đội ngũ cán quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, Sở Giáo dục & Đào tạo Bắc Giang, số trường học thành phố Bắc Giang, huyện Lục Nam Yên Dũng cung cấp cho số liệu cần thiết tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực đề tài địa phương Qua xin bày tỏ lòng biết ơn gia đình bạn bè giúp đỡ, động viên tơi suốt trình học tập nghiên cứu Do thời gian nghiên cứu lực thân hạn chế, nên viết tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận nhận xét quý báu thầy cô Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Lương Thị Phương Thảo ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined Lý chọn đề tài nghiên cứu .Error! Bookmark not defined Mục đích mục tiêu nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.1 Mục đích Error! Bookmark not defined 2.2 Mục tiêu cụ thể Error! Bookmark not defined Tổng quan nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.1 Nghiên cứu lý luận Error! Bookmark not defined 3.2 Nghiên cứu thực tế Error! Bookmark not defined Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài nghiên cứu Error! Bookmark not defined Câu hỏi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Đối tượng phạm vi nghiên cứu 7.Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined Phương pháp tổng hợp phân tích thơng tin Error! Bookmark not defined Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH, SINH VIÊN Error! Bookmark not defined 1.1.Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Error! Bookmark not defined 1.1.1.Khái niệm BHYT học sinh sinh viên Error! Bookmark not defined 1.1.2.Vai trò Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên Error! Bookmark not defined.4 1.2 Quản lý Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên Error! Bookmark not defined.6 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu tiêu chí đánh giá quản lý BHYT HSSV…………….16 iii 1.2.2 Nội dung quản lý BHYT học sinh sinh viên 19 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý BHYT học sinh sinh viên Error! Bookmark not defined.2 1.3 Kinh nghiệm quản lý BHYT học sinh sinh viên địa bàn số tỉnh học rút cho tỉnh Bắc Giang……………………………………… ……………35 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI TỈNH BẮC GIANG Error! Bookmark not defined 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.1.1.Điều kiện tự nhiên Error! Bookmark not defined 2.1.2.Điều kiện kinh tế - xã hội Error! Bookmark not defined 2.2.Thực trạng công tác quản lý Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên Bắc Giang .Error! Bookmark not defined 2.2.1.Sơ lược quan Bảo hiểm y tế tỉnh quan phối hợp ởđịa phương Error! Bookmark not defined 2.2.2.Thực trạng quản lý BHYT học sinh, sinh viên tỉnh Bắc Giang thời gian qua Error! Bookmark not defined.1 2.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý BHYT học sinh, sinh viên tỉnh Bắc Giang 73 2.3.1 Nhóm yếu tố sách Nhà Nước Error! Bookmark not defined.3 2.3.2.Nhóm yếu tố dịch vụ quan Bảo hiểm xã hội Error! Bookmark not defined.4 2.3.3 Nhóm yếu tố từ phụ huynh học sinh, sinh viên, học sinh Error! Bookmark not defined.7 2.3.4.Nhóm yếu tố khác Error! Bookmark not defined.3 2.4 Đánh giá chung quản lý BHYT học sinh, sinh viên địa bàn tỉnh Bắc Giang 89Error! Bookmark not defined 2.4.1 Những kết đạt nguyên nhân 89 2.4.2.Những hạn chế nguyên nhân Error! Bookmark not defined.1 iv Chương GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI TỈNH BẮC GIANG 93 3.1 Định hướng Error! Bookmark not defined.3 3.2 Giải pháp Error! Bookmark not defined.4 3.2.1 Nâng cao chất lượng KCB, tinh thần thái độ phục vụ nhân viên ngành y tế 94 3.2.2 Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, phổ biến pháp luật BHYT học sinh, sinh viên 95 3.2.3 Phát huy vai trò cấp, ngành việc quản lý BHYT học sinh, sinh viên 98 3.2.4 Hoàn thiện chế sách liên quan đến quản lý BHYT học sinh, sinh viên 101 3.2.5 Tăng cường hồn thiện cải cách hành liên quan đến quản lý BHYT học sinh, sinh viên 102 3.2.6 Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng quản lý đối tượng tham gia BHYT học sinh, sinh viên 105 3.3 Kiến nghị Error! Bookmark not defined.6 3.3.1 Đối với phủ quốc hội Bộ ngành Error! Bookmark not defined.6 3.3.2 Đối với địa phương 106 KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined.7 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 PHỤ LỤC 112 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI NỘI DUNG BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm Y tế BHYT BB Bảo hiểm Y tế bắt buộc BHYT TN Bảo hiểm Y tế tự nguyện CNTT Công nghệ thông tin GD-ĐT Giáo dục-Đào tạo HĐND Hội đồng nhân dân KCB Khám chữa bệnh KT-XH Kinh tế - Xã hội NSNN Ngân sách Nhà nước PHHS Phụ huynh học sinh TM - DV Thương mại - Dịch vụ TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Ủy ban nhân dân YTHĐ Y tế học đường vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình dân số Bắc Giang giai đoạn 2014-2016 Error! Bookmark not defined Bảng 2.2 Tình hình lao động Bắc Giang giai đoạn 2014-2016 Error! Bookmark not defined Bảng 2.3 Nhu cầu tham gia BHYT học sinh, sinh viên Error! Bookmark not defined.2 Bảng 2.4 Mức phí BHYT học sinh, sinh viên (Năm học 2003-2004) Error! Bookmark not defined Bảng 2.5 Mức phí BHYT học sinh, sinh viên Error! Bookmark not defined Bảng 2.6 Mức phí BHYT học sinh, sinh viên (Năm học 2012-2013) Error! Bookmark not defined Bảng 2.7 Tổng hợp hình thức tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên Error! Bookmark not defined Bảng 2.8 Số học sinh, sinh viên tham gia BHYT tỉnh Bắc Giang (20122016) Error! Bookmark not defined.5 Bảng 2.9 Số thu, chi BHYT tỉnh Bắc Giang (2012-2016) Error! Bookmark not defined.8 Bảng 2.10 Số học sinh, sinh viên tham gia BHYT huyện Lục Nam Error! Bookmark not defined.69 Bảng 2.11 Số học sinh, tham gia BHYT huyện Yên Dũng Error! Bookmark not defined.70 Bảng 2.12 Số học sinh, sinh viên tham gia BHYT thành phố Bắc Giang Error! Bookmark not defined.72 Bảng 2.13 Đánh giá PHHS, học sinh, sinh viên công tác phục vụ dịch vụ BHYT Error! Bookmark not defined.5 Bảng 2.14 Thông tin chung hộ điều tra 7Error! Bookmark not defined vii Bảng 2.15 Tình hình ốm đau KCB học sinh, sinh viên tuần trước điều tra Error! Bookmark not defined.0 Bảng 2.16 Tình hình chi trả KCB thẻ BHYT học sinh, sinh viên Error! Bookmark not defined.0 Bảng 2.17 Những khó khăn phiền hà gặp phải khám chữa bệnh Error! Bookmark not defined.1 Bảng 2.18 Tình hình thực chi KCB BHYT học sinh, sinh viên2012-2016 Error! Bookmark not defined.5 Bảng 2.19 Bình quân số lượt KCB BHYT học sinh,sinh viên 2012-2016 Error! Bookmark not defined.6 Bảng 2.20 Số sở khám chữa bệnh số bác sĩ trên/vạn dân Error! Bookmark not defined.7 Bảng 3.1 Ý kiến người dân giải pháp quản lý BHYT học sinh, sinh viên Error! Bookmark not defined.4 viii ... tiễn quản lý BHYT học sinh, sinh viên; - Đánh giá thực trạng quản lý BHYT học sinh, sinh viên tỉnh Bắc Giang; - Phân tích nguyên nhân y u tố ảnh hưởng đến quản lý BHYT học sinh, sinh viên tỉnh Bắc. .. nghiệm quản lý BHYT học sinh sinh viên địa bàn số tỉnh học rút cho tỉnh Bắc Giang …………………………………… ……………35 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI TỈNH BẮC... trạng quản lý BHYT học sinh, sinh viên; phân tích y u tố ảnh hưởng đến quản lý BHYT học sinh, sinh viên; từ đưa định hướng giải pháp nhằm quản lý thu BHYT học sinh, sinh viên tỉnh Bắc Giang -
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tại tỉnh bắc giang , Quản lý bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tại tỉnh bắc giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn