Phát triển sản phẩm du lịch mới dành cho học sinh tại công ty TNHH thương mại du lịch sơn lâm

69 1 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:24

Sinh viên : Nguyễn Thị Huyền VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA DU LỊCH Họ tên : Nguyễn Thị Huyền – K21HD KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH (DU LỊCH) MÃ NGÀNH : 52340101 CHUYÊN NGÀNH : HƢỚNG DẪN DU LỊCH K21HD : 2016 - 2017 HÀ NỘI, - 2017 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA DU LỊCH Họ tên : Nguyễn Thị Huyền – BK21 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài : PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH MỚI DÀNH CHO HỌC SINH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DU LỊCH SƠN LÂM NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH (DU LỊCH) MÃ NGÀNH : 52340101 CHUYÊN NGÀNH : HƢỚNG DẪN DU LỊCH Giáo viên hướng dẫn (có chữ ký kèm theo) HÀ NỘI, - 2017 : Thầy Vũ An Dân Lời cảm ơn Việc đƣợc học tập Khoa Du Lịch – Viện Đại học Mở Hà Nội khoảng thời gian hạnh phúc ý nghĩa em Em xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến thầy cô Viện, thầy cô giảng dạy đặc biệt thầy cô Khoa Du Lịch Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy TS Vũ An Dân tận tình hƣớng dẫn suốt q trình viết khóa luận Em mong nhận đƣợc góp ý thầy Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên tốt nghiệp Nguyễn Thị Huyền VIỆN ĐH MỞ HÀ NỘI KHOA DU LỊCH *** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM VỤ THIẾT KẾ KHOÁ LUẬNTỐT NGHIỆP Họ tên : Nguyễn Thị Huyền ĐT : 01636.554.426 Lớp - Khoá : BK21 - Ngành học : Quản trị kinh doanh (Du lịch) Tên đề tài : “Phát triển sản phẩm du lịch dành cho học sinh công ty TNHH Thƣơng Mại & Du Lịch Sơn Lâm” Các số liệu ban đầu: Giáo trình, tài liệu, thơng tin thu thập từ sở thực tập Nội dung phần thuyết minh tính tốn: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận sản phẩm du lịch dành cho học sinh 1.1 Khái niệm sản phẩm du lịch dành cho học sinh 1.2 Sản phẩm du lịch dành cho học sinh 1.3 Phát triển sản phẩm du lịch cho học sinh Chƣơng 2: Thực trạng sản phẩm du lịch dành cho học sinh công ty 2.1 Tổng quan công ty TNHH Thƣơng mại & Du lịch Sơn Lâm 2.2 Mơi trƣờng bên ngồi cơng ty 2.3 Điều kiện phát triển tour du lịch dành cho học sinh công ty 2.4 Tour học sinh mà công ty cung cấp thị trƣờng 2.5 Các sách marketing – mix hỗ trợ sản phẩm du lịch công ty 2.6 Đánh giá sách phát triển sản phẩm Chƣơng 3: Đề xuất phát triển sản phẩm du lịch dành cho học sinh công ty 3.1 Mục tiêu phƣơng hƣớng phát triển sản phẩm du lịch dành cho học sinh công ty 3.2 Các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch dành cho học sinh công ty Giáo viên hƣớng dẫn (toàn phần phần) : Toàn phần Ngày giao nhiệm vụ Khoá luận tốt nghiệp : 30/11/2016 Ngày nộp Khố luận cho VP Khoa (hạn chót) : 28/04/2017 Trƣởng Khoa Hà Nội, ngày 24/ 04 / năm 2017 Giáo viên Hƣớng dẫn (Ký & ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Mục đích, nhiệm vụ giới hạn đề tài: 2.1 Mục đích đề tài: 2.2 Nhiệm vụ: 2.3 Giới hạn đề tài: Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu: Phƣơng pháp nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu: CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM DU LỊCH DÀNH CHO HỌC SINH 1.1 Khái niệm sản phẩm du lịch dành cho học sinh 1.1.1 Khái niệm du lịch 1.1.2 Khái niệm sản phẩm 1.1.3 Khái niệm sản phẩm du lịch 1.1.4 Đặc trƣng sản phẩm du lịch 1.1.5 Sản phẩm du lịch kinh doanh lữ hành 11 1.1.6 Các tiêu chí đánh giá sản phẩm du lịch 12 1.2 Sản phẩm du lịch dành cho học sinh 12 1.2.1 Khái niệm sản phẩm du lịch dành cho học sinh 12 1.2.2 Đặc trƣng khách du lịch học sinh 13 1.2.3 Đặc điểm sản phẩm du lịch cho học sinh 14 1.3 1.4 Phát triển sản phẩm du lịch cho học sinh 15 Kết luận chƣơng 17 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ SẢN PHẨM DU LỊCH DÀNH CHO HỌC SINH CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DU LỊCH SƠN LÂM 18 2.1 Tổng quan công ty TNHH Thƣơng mại & Du lịch Sơn Lâm 18 2.1.1 Quá trình hình thành & phát triển 18 2.1.2 Cơ cấu tổ chức & máy hoạt động công ty TNHH Thƣơng mại & Du Lịch Sơn Lâm 19 c Bộ phận thiết kế chƣơng trình tour định giá: 21 2.1.3 Sản phẩm công ty đặc điểm nguồn khách 22 2.1.4 Kết kinh doanh lữ hành công ty qua năm 24 2.2 Mơi trƣờng bên ngồi công ty 26 2.2.1 Khách hàng mục tiêu công ty 26 2.2.2 Đối thủ cạnh tranh 26 2.3 Điều kiện phát triển sản phẩm du lịch dành cho học sinh công ty TNHH Thƣơng mại & Du lịch Sơn Lâm 27 2.3.1 Điều kiện cung 27 2.3.2 Điều kiện cầu 27 2.4 Tour học sinh mà công ty cung cấp thị trƣờng 28 2.5 Các sách marketing – mix hỗ trợ sản phẩm du lịch công ty: 31 2.5.1 Chính sách giá: 31 2.5.2 Chính sách phân phối: 32 2.5.3 Chính sách xúc tiến: 33 2.5.4 Chính sách ngƣời: 33 2.6 Đánh giá sách phát triển sản phẩm: 33 2.6.1 Ƣu điểm: 36 2.6.2 Nhƣợc điểm: 36 2.7 Kết luận chƣơng 37 CHƢƠNG III: ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH MỚI DÀNH CHO HỌC SINH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DU LỊCH SƠN LÂM 38 3.1 Mục tiêu phƣơng hƣớng phát triển sản phẩm du lịch dành cho học sinh công ty 38 3.1.1 Mục tiêu phát triển sản phẩm mới: 38 3.1.2 Phƣơng hƣớng phát triển: 39 3.2 Các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch cho học sinh công ty TNHH Thƣơng Mại & Du Lịch Sơn Lâm 39 3.2.1 Phân tích nhu cầu học sinh mà sản phẩm có cơng ty chƣa thể đáp ứng: 40 3.2.2 Giải pháp sách giá cho sản phẩm mới: 52 3.2.3 Giải pháp sách phân phối cho sản phẩm mới: 53 3.2.4 Giải pháp sách xúc tiến cho sản phẩm mới: 54 3.2.5 Giải pháp sách ngƣời: 55 3.2.6 Giải pháp phụ trợ: 55 3.3 Kết luận chƣơng 3: 57 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 58 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC ………………………………………………………………………… 55 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN  TNHH: Trách nhiệm hữu hạn  SPDL: Sản phẩm du lịch  GD – ĐT: Giáo dục Đào tạo  THCS: Trung học sở LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Trong năm gần đây, du lịch Việt Nam ngày phát triển Không riêng lƣợng khách quốc tế tăng mà lƣợng khách nội địa tăng mạnh từ 28 triệu lƣợt khách (năm 2010) lên 57 triệu lƣợt khách (năm 2015) Nhƣng bối cảnh nay, số lƣợng khách du lịch túy có phần sụt giảm Do đó, du lịch Việt Nam phải tìm phƣơng hƣớng Một số phƣơng hƣớng hƣớng đến đối tƣợng học sinh, sinh viên Số lƣợng học sinh, sinh viên nƣớc ta lên tới 22 triệu Đây khách hàng tiềm ngành du lịch Các tour dành cho đối tƣợng học sinh công ty du lịch cần phải trọng nâng cao kiến thức, kỹ sống; đồng thời giúp em vui chơi thoải mái Tuy nhiên, hầu hết trƣờng tiểu học, trung học hàng năm có chƣơng trình đƣa học sinh tham quan, học tập kiến thức địa lý, lịch sử, nhƣng chƣơng trình tour nghèo nàn, loanh quanh bảo tàng, công viên nƣớc, khu giải trí gần địa bàn Theo khảo sát sơ số đơn vị chuyên doanh lữ hành cho thấy, số công ty, đơn vị cung ứng tour du lịch học tập dành cho học sinh, sinh viên nƣớc ta nhiều Song điểm đến quen thuộc, thiếu hấp dẫn Xuất phát từ thực tế đó, qua q trình thực tập nghiên cứu công ty TNHH Thƣơng mại & Du lịch Sơn Lâm, việc chọn đề tài: “Phát triển sản phẩm du lịch dành cho học sinh công ty TNHH Thương mại & Du lịch Sơn Lâm” vô cần thiết Mục đích, nhiệm vụ giới hạn đề tài: 2.1 Mục đích đề tài: Đề tài đƣợc nghiên cứu với mục đích nghiên cứu ứng dụng sản phẩm du lịch dành cho học sinh cho thị trƣờng du lịch nói chung doanh nghiệp du lịch nói riêng Nhằm đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng đƣợc nhu cầu thị trƣờng SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN – BK21 2.2 Nhiệm vụ: - Nắm bắt đƣợc đặc trƣng khách học sinh - Thiết kế nhƣng tour phù hợp với khách học sinh 2.3 Giới hạn đề tài: - Không gian: khách học sinh thành phố Hà Nội - Thời gian nghiên cứu: từ tháng 12 năm 2016 đến tháng năm 2017 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu: - Đối tƣợng nghiên cứu: sản phẩm du lịch dành cho học sinh - Phạm vi nghiên cứu: công ty TNHH Thƣơng mại & Du lịch Sơn Lâm Phƣơng pháp nghiên cứu: - Phƣơng pháp thu thập tài liệu: sửa dựng liệu trình thực tập doanh nghiệp sử dụng nguồn tài liệu sẵn có hay nguồn thơng tin thứ cấp website, diễn đàn, báo chí,… - Phƣơng pháp phân tích đánh giá tổng hợp: dựa vào thơng tin thứ cấp phân tích cách có hệ thống thông tin thu thập đƣợc Nội dung nghiên cứu: - Chƣơng I: Cơ sở lý luận sản phẩm du lịch dành cho học sinh - Chƣơng II: Thực trạng sản phẩm du lịch dành cho học sinh công ty TNHH Thƣơng mại & Du lịch Sơn Lâm - Chƣơng III: Đề xuất phát triển sản phẩm du lịch dành cho học sinh công ty TNHH Thƣơng mại & Du lịch Sơn Lâm SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN – BK21 - Ngồi ra, có chỗ nghỉ miễn phí dành cho em nghỉ trƣa Đối với chƣơng trình du lịch có cơng ty hầu hết chƣơng trình học sinh thƣờng phải tự chuẩn bị bữa trƣa cho nhƣng đến với Detrang Farm với mức giá dao động từ 230.000 – 250.000 nghìn đồng, học sinh có thêm bữa ăn trƣa - Ngồi ra, em học sinh mang sản phẩm mà thu hoạch đƣợc từ hoạt động nông trại nhà Trong chƣơng trình tour cũ khơng có - Tại nơi em đƣợc học hỏi nhiều loài động vật, thực vật quan trọng vấn đề an tồn tour đƣợc thực đảm bảo tuyệt đối - Bên cạnh đến Detrang Farm, em đƣợc chụp bắc ảnh miễn phí nhà chờ nơng trại o Chƣơng trình tour Ecopark – Bát Tràng (1 ngày): Với vị trí gần trung tâm Hà Nội khơng gian tràn ngập màu xanh tƣơi mát, Khu đô thị Ecopark điểm đến cuối tuần phù hợp với du khách Với hệ thống tiện ích đƣợc trang bị hồn hảo, Ecopark thỏa mãn nhu cầu vui chơi, thƣ giãn ngày rời xa khói bụi thành thị Khu đô thị Ecopark vừa vinh dự nhận danh hiệu Khu đô thị Xanh hàng đầu Đông Nam Á giải thƣởng Bất động sản Đông Nam Á Southest Asia Property Awards 2014 trao tặng Đến nơi đây, q khách đƣợc tận hƣởng khơng khí lành, tham quan khu phố cổ Ecopark, khu thƣơng mại hỗn hợp, sân golf 18 lỗ; tham gia nhiều trò chơi vui nhộn hấp dẫn… + Khu phố cổ : Khu phố cổ Eco Park đƣợc phát triển nhằm tái tạo nét văn hóa làng cổ Bắc phố cổ Hà Nội với đặc trƣng ẩm thực, trang phục, văn hóa ứng xử ngƣời Việt Đây điểm nhấn quan trọng “du lịch văn hóa” khách du lịch đến với Eco Park Khu phố cổ đƣợc phân chia thành nhiều khu nhỏ với chức khác nhau: - Khu làng nghề truyền thống kết hợp cƣ trú với mơ hình làng nghề nhƣ làng thêu, dệt lụa, thổ cẩm, khảm trai, sơn mài, đá, tre, gỗ, sừng, gốm sứ, làng tranh… 47 SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN – BK21 - Khu phố mua sắm dành cho ngƣời bày bán sản phẩm mỹ nghệ nhƣ gốm sử, thổ cẩm, lụa, mây tre lá… loại sản vật, rƣợu đặc sản cổ truyền - Khu phố văn hóa ẩm thực với quầy hàng, quán ăn đặc sản Hƣng Yên, ăn đặc trƣng ba miền nƣớc Đông Nam Á Tại thƣờng xuyên tổ chức lễ hội để thu hút khách du lịch Bài trí cửa hàng nhà cửa theo chủ đề lễ hội, tạo nét ấn tƣợng riêng đổi khu du lịch + Khu thương mại & hỗn hợp : Khu thƣơng mại khu hỗn hợp tập trung chủ yếu khu vực trung tâm khu đô thị, cơng trình nằm khu thƣơng mại khu hỗn hợp gồm : - Trung tâm hội nghị, triển lãm - Trung tâm mua sắm, siêu thị bán hàng - Khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí - Trung tâm thể dục thể thao: sân vận động, sân tennis, hồ bơi, câu lạc - Thành phố thơng minh: kết hợp văn phòng làm việc hộ cho thuê (SOHO) + Sân golf 18 lỗ : Trong vài năm trở lại đây, golf trở thành loại hình thể thao giải trí ngày phổ biến Việt Nam Tuy nhiên, miền Bắc có sân golf vào hoạt động sân golf Đồng Mơ, Ngơi Sao Chí Linh Tam Đảo Bên sân golf khu chức khác nhƣ: - Câu lạc doanh nhân gồm nhà hàng, hồ bơi, sân tennis để đáp ứng nhu cầu giải trí doanh nhân, nhà quản lý cao cấp chủ dự án - Khu nghỉ dƣỡng nhà biệt thự cao cấp khu vực sân golf, đem lại giá trị đặc biệt cho ngƣời sử dụng tăng doanh thu dự án Công viên Mùa Hạ, công viên Mùa Xuân – nơi bạn thả sức hòa vào khơng gian xanh mát nơi Những công viên xanh nghĩa với thảm cỏ trải dài, hàng cổ thụ mà bạn khó tìm thấy thị đại quanh Hà Nội Khu vui chơi trời dành cho trẻ em công viên Mùa Hạ, đặc biệt khu vui chơi trẻ em 48 SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN – BK21 Kolorado – khu phức hợp rộng 2000m² Khu vui chơi sân vƣờn đƣợc chia làm khu vui chơi khu 01, 02, 03, khu đƣợc phân chia đƣờng giao thông làm sỏi dăm lát gạch tự chèn tạo cảm giác tự nhiên khơng có danh giới phần đƣờng phần cỏ Cấu tạo khu vực vui chơi tập trung đồi cỏ, hàng xanh đƣợc bố trí trồng tự nhiên, xen vào khoảng đất rộng để đặt mơ hình trò chơi trẻ đất dầm chặt, lát gạch để trẻ chơi trò chơi dân gian Khu vƣờn thực vật khu tạo nên đặc biệt việc kết hợp vui chơi học tập Khu vƣờn trẻ thực hành trồng, chăm sóc loại thực vật mà nhà trƣờng yêu cầu cung cấp dịch vụ tổ chức khóa học tìm hiểu thực vật thực hành trời Khu xanh tập trung khu vực đồi cỏ cao, bố trí chủ yếu to với mật độ dày khu vui chơi tạo cảnh quan xanh cho toàn khu vực vui chơi ngồi trời Khơng sử dụng ý tƣởng thiết kế kiến trúc, thiết kế sân vƣờn mà ý tƣởng thiết kế nội thất phần vô quan trọng ý tƣởng thiết kế kiến trúc bật đồ chơi khu vực bên với thiết kế sinh động, nhiều màu sắc chiếm 50% khối tích tồn nhà Bên cạnh có phòng độc lập phục vụ cho số nhu cầu riêng thƣ giãn cho trẻ nhƣ đọc sách, tô tƣợng… tổ chức tiệc Khi vui chơi, trẻ xảy số tình cần có giúp đỡ mặt sức khỏe mà vƣợt qua khả ngƣời lớn Nhƣng phụ huynh học sinh khơng cần phải lo lắng có trung tâm y tế đảm nhận việc sơ cứu cho trẻ trƣờng hợp trẻ bị thƣơng Bát Tràng làng gốm lâu đời tiếng lịch sử nƣớc ta, đến thăm Bát Tràng cách Ecopark 300m Thỏa sức lựa chọn đồ gốm sứ truyền thống xinh xắn cho hay mua quà cho bạn bè, gia đình chợ Bát Tràng hay thảnh thơi thả bƣớc gốm sứ ven đƣờng làng cảm giác thật thú vị Đây hoạt động mà bé thích thú đến với Bát Tràng Chi phí cho tour dự kiến khoảng từ 300.000 – 350.000 đồng bao gồm bữa ăn trƣa Ecopark 49 SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN – BK21  Đối với khách học sinh THCS: Với học sinh Trung học, mục đích chuyến đa dạng từ việc thử nghiệm hoạt động mới, trò chuyện với ngƣời mới, vƣợt qua nỗi sợ hãi nhƣ độ cao, sông nƣớc, cắm trại ngủ lều hay việc thử sống ngày khơng có điện thoại di động Trong thời đại công nghệ nay, điều cuối có lẽ việc khó khăn với nhiều em, đặc biệt với ngƣời mắc chứng Nomophobia (sợ phải tách xa điện thoại) Điều buộc em phải nói chuyện với ngƣời giao tiếp nhiều thay tập trung vào hình điện thoại o Chƣơng trình tour Đồng Mơ – Làng văn hóa Dân tộc Việt Nam (1 ngày): Đồng Mô nằm vùng chân núi Ba Vì, có chứa hồ nƣớc rộng 200ha, khắp nơi đƣợc bao phủ đồng cỏ rộng lớn hàng xanh mát, nhờ mà khơng khí lúc lành có phần bình n hẳn so với Hà Nội ồn ào, tấp nập Nơi hội tụ đủ yếu tố hấp dẫn vị khách ghé thăm: thiên nhiên lành, có nhiều trò vui giải trí ẩm thực đặc sắc từ nhiều vùng miền đất nƣớc Khu du lịch đƣợc chia làm khu nhỏ với đặc sản du lịch khác nhau, tạo thành “tour” du lịch khép kín mà hội tụ đủ yếu tố khiến ngƣời yêu thiên nhiên ƣa thích: Nghỉ ngơi thƣ giãn, giải trí thƣởng thức ẩm thực Ở Đồng Mơ có hai địa điểm tiếng đƣợc du khách yêu thích, khu đảo Phƣợng Trên khn viên chừng 5ha, khu Đảo Phƣợng có dãy nhà sàn tất cây, rừng ý tƣởng ngƣời làm du lịch nơi xây dựng khu riêng biệt làm nơi phục vụ cho pinic, đốt lửa trại giới học sinh, sinh viên giới trẻ Vì vậy, từ lâu, Đảo Phƣợng đƣợc trồng thêm loại ăn nhƣ: Xồi, sấu, nhãn, vải, mít để làm đẹp khu du lịch phục vụ du khách chỗ Hiện nay, cao ngút ngàn cho bóng mát, tạo cảnh quan đẹp cho Đây địa điểm thích hợp cho hoạt động vui chơi ngồi trời nhƣ câu cá, bắt gà, đào măng…, khu cắm trại lý tƣởng Sơn Tinh Camp với kết hợp hoạt động Team building Hà Nội Sơn Tinh Camp nằm khu vực có diện tích 40ha với rừng nguyên sinh xen kẽ với rừng ăn quả, bán đảo với mặt giáp hồ Đến với 50 SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN – BK21 Sơn Tinh Camp bạn đƣợc hòa vào nhiều trò chơi thú vị nhƣ: Tarzan đu dây thừng, Đại náo hồ Đồng Mơ hay Bí mật nhà sàn ma… Làng văn hóa – du lịch có địa hình đồi núi đa dạng, bên thung lũng hồ nƣớc hiền hòa, nơi đƣợc xem địa điểm lý tƣởng cho bạn học sinh tham quan du ngoạn, nhƣ tìm hiểu thêm văn hố dân tộc Việt Nam Với diện tích gần 200ha, khu làng dân tộc đƣợc xây dựng thành quần thể tái cấu trúc làng, dân tộc Việt Nam nhằm giới thiệu, gìn giữ phát triển giá trị văn hóa truyền thống cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam Khu làng dân tộc gồm có cụm Khơng hạn chế nhƣ đƣợc tham quan ngắm nhìn vật nhƣ Bảo tàng, đến khu làng dân tộc, học sinh đƣợc trực tiếp hòa vào nét văn hóa truyền thống các dân tộc nhƣ: ca hát nhảy múa với vũ điệu Cồng Chiêng ngƣời Ê – đê, Tây Nguyên; tham gia vào lễ hội Đâm Đuống ngƣời Mƣờng (là hình thức giã gạo nhƣng giã gạo có tính nghệ thuật); ngƣời Mông tham gia lễ hội kèn môi… Đến thăm Làng Văn hoá – Du lịch dân tộc Việt Nam, em đƣợc tìm hiểu đời sống, nét văn hoá đặc trƣng dân tộc trải nghiệm chân thật Mức kinh phí tour dao động từ 400.000 – 450.000 đồng bao gồm bữa trƣa với tiệc nƣớng BBQ thơm ngon bổ dƣỡng o Chƣơng trình tour thiện nguyện Hòa Bình: Hòa Bình tỉnh có dân tộc sinh sống từ lâu đời: dân tộc Mƣờng (63,3%), dân tộc Kinh (27,73%), dân tộc Thái (3,9%), dân tộc Dao (1,7%), dân tộc Tày (2,7%), dân tộc Mông (0,52%), dân tộc khác (1,18%) Cuộc sống ngƣời dân thiểu số nhiều khó khăn, đặc biệt bạn nhỏ Các em khơng có nhiều điều kiện phát triển đƣợc nhƣ bạn học sinh thành phố,… Thay đơn du lịch để tham quan danh lam thắng cảnh, học sinh lại không chọn cách dã ngoại kết hợp làm từ thiện? Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức mình” Đối với việc thiện nguyện khơng phân biệt tuổi tác, giới tính, thành phần dân 51 SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN – BK21 tộc, Vì vậy, khơng có ngƣời lớn tham gia tour du lịch thiện nguyện mà em học sinh nên tham gia để thấu hiểu, chia sẻ sống khó khăn, thiếu thốn với ngƣời dân, đem lại trải nghiệm đáng nhớ cho chuyến xa thêm nhiều ý nghĩa Các em chuẩn bị thứ nhƣ sách vở, quần áo, bút viết,… mà em khơng sử dụng để đem từ thiện Đem q từ miền xi trao cho miền ngƣợc, nơi thiếu thốn khó khăn điều kiện sống Hòa Bình, tiếp bƣớc cho em nhỏ đến trƣờng, vƣợt qua khắc nghiệt hƣớng tới sống tốt đẹp Bên cạnh thăm quan cảnh đẹp Hòa Bình nhƣ Mai Châu, Bảo tàng khơng gian văn hóa Mƣờng,… Các em đƣợc tiếp xúc với ngƣởi dân địa, tìm hiểu văn hóa, đời sống họ Đồng thời em tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện nhƣ: tặng em nhỏ nhiều phần quà gồm quần áo, sách vở, bánh kẹo, sữa, mì tơm, Các em kèm dạy em bé, bạn học sinh thiểu số tập, cách giải bài, nội dung môn học,… Ngồi ra, tham gia trồng rau, cải thiện chất lƣợng bữa ăn cho cụ già em nhỏ Các em đƣợc tham gia vào làm ăn đặc sản ngƣời dân địa Những hoạt động giúp cho em hoàn thiện thân, trải nghiệm lòng nhân nhƣ sống họ đặc biệt giúp cho em hồn thiện thân, biết “lá lành đùm rách” giúp cho đất nƣớc phát triển Mức chi phí tour dao động từ 400.000 – 500.000 đồng 3.2.2 Giải pháp sách giá cho sản phẩm mới: Với sản phẩm đƣa yếu tố quan trọng khiến ngƣời mua định mua sản phẩm giá Giá vũ khí hữu hiệu để cơng ty cạnh tranh sản phẩm Một sản phẩm có giá phù hợp với chất lƣợng điều kiện vơ quan trọng giúp cơng ty có thị trƣờng khách riêng Để mở rộng thị trƣờng khách học sinh tăng doanh thu cho mình, cơng ty cần sửa dụng sách giá phù hợp, linh hoạt, kích thích khả mua khách hàng 52 SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN – BK21 Do đối tƣợng khách học sinh – đối tƣợng hầu nhƣ chƣa có thu nhập, phụ thuộc vào cha mẹ; mức giá sản phẩm có vai trò quan trọng khách hàng định mua sản phẩm công ty Để cạnh tranh nguồn khách với công ty khác thị trƣờng khách học sinh, công ty nên tiếp tục đƣa sách giá phù hợp với chất lƣợng sản phẩm nhƣ: - Đƣa chƣơng trình du lịch giảm chất lƣợng không đổi - Tham khảo giá đối thủ cạnh tranh thời điểm để có sách điều chỉnh giá phù hợp với sản phẩm cơng ty - Đối với khách hàng truyền thống cơng ty phải có sách giá phù hợp nhằm tạo quan hệ tốt khách hàng, tạo gắn kết lâu dài với công ty - Đối với khách hàng tiềm năng, công ty nên áp dụng thêm chƣơng trình khuyến để thu hút tạo đƣợc mối quan hệ lâu dài với họ Đƣa họ trở thành khách hàng truyền thống cơng ty 3.2.3 Giải pháp sách phân phối cho sản phẩm mới: Hiện nay, công ty sử dụng số kênh phân phối nhƣ: gặp trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm mới, đƣa lên mạng trang website công ty, gọi điện thoại, gửi email,… cho khách hàng Tuy nhiên, tƣơng lai, cơng ty muốn phát triển phải có sách phân phối rộng nhƣ: - Việc mở rộng thêm văn phòng đại diện cở tỉnh lân cận để có thêm nguồn khách tiềm nhƣ Hƣng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc,… phải kết hợp hài hòa phân phối trực tiếp phân phối gián tiếp - Đào tạo thêm đội ngũ nhân viên thị trƣờng am hiểu sản phẩm, có khả chào bán sản phẩm có khả thuyết phục khách hàng mua sản phẩm - 53 SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN – BK21 3.2.4 Giải pháp sách xúc tiến cho sản phẩm mới: Các cơng ty du lịch muốn quảng bá hình ảnh rộng rãi đến với cơng chúng, muốn tạo đƣợc ƣu so với đối thủ cạnh tranh đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm cơng ty cần phải quan tâm đến sách xúc tiến  Hiện công ty du lịch Sơn Lâm lựa chọn hai kênh truyền tin: kênh trực tiếp kênh gián tiếp nhƣng hiệu mang lại chƣa cao Vì vậy, cơng ty muốn hình ảnh đƣợc cơng chúng biết đến rộng rãi cơng ty phải có sử đổi bứt phá việc xúc tiến: - Đối với kênh trực tiếp: Công ty phải đào tạo đội ngũ nhân viên marketing chuyên nghiệp động Phải tuyển thêm nhân viên có kinh nghiệm nhƣ trình độ thuyết phục khách hàng cho công ty Nhƣ vậy, giúp cho cơng chúng đón nhận sản phẩm cơng ty cách tin tƣởng - Đối với kênh gián tiếp: Công ty cần phải đẩy mạnh việc giới thiệu sản phẩm, sản phẩm phƣơng tiện truyền thông nhƣ: báo, đài, đặc biệt qua mạng internet,… Đồng thời cơng ty cần có cách giới thiệu thật ấn tƣợng, gây ý thu hút đƣợc công chúng Công ty TNHH Thƣơng Mại & Du Lịch Sơn Lâm thƣờng thiết kế in ấn mẫu quảng cáo với hình ảnh đẹp nhất, xử lý hình ảnh ngơn ngữ quảng cáo Đặc biệt, Sơn Lâm thƣờng xuyên thiết kế ấn phẩm công ty nhƣ: mẫu lịch, thiệp, tờ rơi,… cho đại lý, trƣờng học, khách hàng thân thiết,… Xây dựng hình ảnh mắt khách hàng điểm bật, ƣu sản phẩm để khách hàng nhận Chủ yếu sử dụng quảng cáo sẩn phẩm qua tập gấp, qua trang web công ty qua tiếp xúc với khách hàng Các tập gấp đƣợc thiết kế bắt mắt, chứa đựng thông tin sản phẩm thông tin cơng ty, từ giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm thích hợp Trang web công ty cần đƣợc thiết kế hấp dẫn hơn, thông tin sản phẩm phải đầy đủ trang web Trên tập gấp web quảng cáo sản phẩm phải gửi đến cho khách hàng thông điệp cơng ty lợi ích mà sản phẩm mang lại cho khách hàng Bán hàng trực tiếp cho khách giúp cơng ty có hội đƣợc tiếp xúc trực tiếp với khách, giải 54 SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN – BK21 thích cho khách chi tiết sản phẩm, tƣ vấn cho khách lựa chọn sản phẩm đồng thời có hội tham khảo ý kiến khách hàng sản phẩm công ty  Thời gian xúc tiến: công ty cần tiến hành ấn định thời gian tiến hành hoạt động xúc tiến cách thƣờng xuyên hơn, nhanh chóng để đạt hiệu cao  Ngân sách dành cho hoạt động xúc tiến: Hiện chi phí dành cho hoạt động xúc tiến cơng ty tƣơng đối hạn hẹp nên cơng tác xúc tiến chƣa đạt đƣợc hiệu cao Do đó, thời gian tới công ty nên đầu tƣ thêm kinh phí nhiều để đạt đƣợc hoạt động xúc tiến có hiệu cao  Ngồi ra, cơng ty nên tham gia hội chợ, triểm lãm du lịch nhƣ Hội chợ du lịch quốc tế (VITM),… để khách hàng biết đến công ty sản phẩm cơng ty 3.2.5 Giải pháp sách ngƣời: Đội ngũ nhân viên công ty du lịch Sơn Lâm có vai trò quan trọng việc tham gia trực tiếp vào trình tạo sản phẩm Vì vậy, để tạo đƣợc sản phẩm cho cơng ty nhân tố quan trọng nhân tố ngƣời  Hiện nay, số lƣợng nhân viên cơng ty Vì vậy, thời gian tới, công ty cần tuyển thêm đội ngũ nhân viên có trình độ, lực, chun mơn nghiệp vụ đặc biệt nhân viên Sales Marketing để đạt đƣợc hiệu cao nhất, tránh tình trạng nhân viên phải đảm nhiệm nhiều chức vụ  Bên cạnh cơng ty nên tăng cƣờng cơng tác bồi dƣỡng, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên phận, đặc biệt nhân viên phận Sales & Marketing phận hƣớng dẫn  Công ty nên có sách khen thƣởng, kỷ luật đãi ngộ xứng đáng với nhân viên để khuyến khích, tạo động lực làm việc cho nhân viên 3.2.6 Giải pháp phụ trợ: Sơn Lâm sâu vào khai thác sản phẩm, sản phẩm công ty phải tạo khác biệt để khách hàng cảm nhận đƣợc nhiều lợi ích mua sản phẩm công ty Bên cạnh đảm bảo dịch vụ cần có thêm dịch 55 SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN – BK21 vụ bổ sung Chính dịch vụ bổ sung mang lại khác biệt sản phẩm cho công ty  Về sách sản phẩm: Với khách hàng mua sản phẩm trực tiếp cơng ty, ngồi dịch vụ cơng ty Sơn Lâm cung cấp dịch vụ bổ sung để đáp ứng nhu cầu cho khách Các dịch vụ bổ sung nhƣ: dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ tƣ vấn, tặng quà,… Từ dịch vụ bổ sung làm cho sản phẩm cơng ty có đƣợc trội so với đối thủ cạnh tranh Dịch vụ chăm sóc khách hàng tạo cho khách hàng cảm giác đƣợc quan tâm Chăm sóc khách hàng khơng phải khách hàng sử dụng dịch vụ công ty mà dịch vụ chăm sóc khách hàng từ đến với công ty Ngay từ đầu công ty nên có dịch vụ tƣ vấn cho khách để khách lựa chọn sản phẩm cho phù hợp với khả chi trả khách nhƣ tƣ vấn cho khách điểm đến Trong trình du lịch nhân viên cơng ty nên có lời hỏi thăm khách tình trạng khách, việc hỏi thăm khách tạo cho khách cảm giác đƣợc quan tâm, hỏi thăm khách dịch vụ mà khách sử dụng Việc thăm hỏi biết đƣợc tình hình khách để có biện pháp giúp khách giải khó khăn gặp phải chuyến Khi kết thúc chuyến đi, cơng ty gọi điện hỏi thăm thầy chuyến đi, gửi tặng quà lƣu niệm nhỏ Với trƣờng học, thầy cô khách hàng thƣờng xuyên công ty, công ty nên lƣu giữ thơng tin họ có sách giảm giá hay tặng quà  Về quan hệ với đối tác: Các đối tác quan trọng với hoạt động kinh doanh du lịch Với nhà cung cấp phải giữ đƣợc tin tƣởng đảm bảo nguồn khách cho họ Các đại lý phải có chế độ ƣu đãi hoa hồng hấp dẫn để nhận đƣợc ủng hộ họ - Đối với nhà cung cấp: Công ty xây dựng lòng tin mối quan hệ làm ăn ăn lâu dài với nhiều hà cung cấp khắp nƣớc - Đối với trung gian kênh phân phối: Thuyết phục họ tin tƣởng, gắn bó với cơng ty Dùng ấn phẩm nội bộ, sác báo, tạp chí,… 56 SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN – BK21 3.3 Kết luận chƣơng 3: Chƣơng đƣa giải pháp nhằm phát triển sản phẩm đáp ứng đƣợc nhu cầu cảu khách học sinh điểm đến, hoạt đơng, trò chơi, giá cả,… Ngồi chƣơng đƣa sách nhằm phá triển đƣợc sản phẩm dành cho khách học sinh cho công ty Sơn Lâm 57 SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN – BK21 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kinh doanh lữ hành ngành kinh doanh tổng hợp Nó đòi hỏi phối hợp nhịp nhàng phận công ty công ty với đối tác Trong đó, vai trò phận Sales & Marketing phận Hƣớng dẫn quan trọng phận tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, đại diện cho công ty định đến tồn phát triển công ty Những sách sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến đƣợc phận thực nhằm nâng cao doanh thu cho cơng ty Trong đó, việc phát triển sản phẩm cho công ty cần thiết với kinh doanh lữ hành Những sản phẩm du lịch công ty chƣa thực đáp ứng đƣợc thay đổi với nhu cầu khách du lịch, đặc biệt đối tƣợng khách học sinh – đối tƣợng quan trọng việc nân cao doanh thu từ khách nội địa.Vì cần phải phát triển sản phẩm để nâng cao doanh thu cho công ty Từ thành lập đến nay, công ty TNHH Thƣơng Mại & Du Lịch Sơn Lâm thƣờng xuyên nâng cao chất lƣợng dịch vụ nhằm phát triển sản phẩm không vậy, công ty tiếp tục đầu tƣ phát triển thêm nhiều sản phẩm nhằm đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng đƣợc nhu cầu thu hút đƣợc nhiều khách hàng Để phát triển chiếm đƣợc vị trí cao thị trƣờng khách học sinh, công ty phải nỗ lực cố gắng phấn đấu nhiều Phát triển sản phẩm du lịch dành cho hị trƣờng khách học sinh định hƣớng để đạt mục tiêu khách hàng, doanh thu lợi nhuận công ty Với đề tài: “PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH MỚI DÀNH CHO HỌC SINH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & DU LỊCH SƠN LÂM”, khóa luận có số ƣu điểm: - Đối với cơng ty: Đã giúp cơng ty Sơn Lâm phát triển nhanh với thị trƣờng khách du lịch khách học sinh Giúp cơng ty có thêm sở nhƣ thơng tìn để đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch nội địa nói chung cho khách học sinh nói riêng 58 SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN – BK21 - Đối với thân sinh viên làm khóa luận: Em đãấp dụng đƣợc kiến thức quý báu mà em đƣợc học trƣờng nhƣ học hỏi đƣợc nhiều kinh nghiệm thực tiễn để tạo sản phẩm du lịch cách phát triển sản phẩm Bên cạnh ƣu điểm, khóa luận có số hạn chế sau: - Chƣa nghiên cứu sâu nhu cầu khách học sinh - Chƣa rõ điểm chƣa phù hợp sản phẩm du lịch - Chƣa đƣa đƣợc sản phẩm dành cho học sinh Từ hạn chế khóa luận, cơng ty: - Nghiên cứu chuyên sâu khách học sinh, khơng nhu cầu mà có nhu cầu, mong muốn đặc biệt - Chỉ rõ phân tích tỉ mỉ, kỹ tour công ty với nhu cầu học sinh - Đƣa thị trƣờng đƣợc nhiều sản phẩm dành cho học sinh nhằm đa dạng hóa sản phẩm tour cho học sinh 59 SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN – BK21 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đình Quang, Giáo trình Tổng quan du lịch, nhà xuất Hà Nội [1,9] (2005) [2] Luật Du lịch Việt Nam, NXB trị Quốc gia 2005 Nguyễn Thị Lan Hƣơng, Giáo trình Quản trị nghiệp vụ tuyến du lịch, khoa Du [3,5] lịch Viện đại học Mở Hà Nội [4,210] Nguyễn Văn Mạnh, Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành, nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân (2009) [5] Lê Thị Hà,Xây dựng tour du lịch cuối tuần cho học sinh – sinh viên đến mảnh đất nhãn lồng Hưng Yên, Khóa luận tốt nghiệm khoa Du lịch Viện đại học Mở Hà Nội (2006) - http://dbndhanoi.gov.vn/Default.aspx?tabid=309&catid=108&itemid=11359 - http://detrangfarm.vn/ - http://diendandulich.org/ - http://dulichsonlam.com/ - hhttp://ptcvina.com/chi-tiet/TEAMBUILDING-181/Tong-hop-nhung-tro-choiteambuilding-thu-vi-PTC-Vina.htm - http://tranphongteambuilding.com/05-tro-choi-team-building-hap-dan-cho-tap-thephan-1/ - ttp://vietnamtourism.gov.vn - http://www.mangtinmoi.com/cac-truong-tieu-hoc-qua-tai-la-dieu-vo-cung-bat-capd10023.html - https://www.facebook.com/detrangfarm/ - http://www.baohoabinh.com.vn/40/99912/Bai_3_Cac_dan_toc_o_Hoa_Binh_.htm - http://www.vietnamtourism.com/index.php/news/items/3166 60 SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN – BK21 PHỤ LỤC THAM KHẢO Phiếu khảo sát học sinh sản phẩm du lịch có cơng ty Phiếu khảo sátmong muốn phụ huynh học sinh lợi ích mà họ đạt đƣợc sau sử dụng sản phẩm du lịch Lịch trình tour học sinh công ty 61 SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ HUYỀN – BK21 ... phẩm Chƣơng 3: Đề xuất phát triển sản phẩm du lịch dành cho học sinh công ty 3.1 Mục tiêu phƣơng hƣớng phát triển sản phẩm du lịch dành cho học sinh công ty 3.2 Các giải pháp phát triển sản phẩm. .. Nội dung phần thuyết minh tính tốn: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận sản phẩm du lịch dành cho học sinh 1.1 Khái niệm sản phẩm du lịch dành cho học sinh 1.2 Sản phẩm du lịch dành cho học sinh 1.3 Phát triển. .. trình thực tập nghiên cứu công ty TNHH Thƣơng mại & Du lịch Sơn Lâm, việc chọn đề tài: Phát triển sản phẩm du lịch dành cho học sinh công ty TNHH Thương mại & Du lịch Sơn Lâm vơ cần thiết Mục đích,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển sản phẩm du lịch mới dành cho học sinh tại công ty TNHH thương mại du lịch sơn lâm , Phát triển sản phẩm du lịch mới dành cho học sinh tại công ty TNHH thương mại du lịch sơn lâm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn