Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vận tải và thương mai vitranimex

116 3 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX MÃ TRỌNG TUẤN HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX MÃ TRỌNG TUẤN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS VŨ THỊ MAI HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Các số liệu luận văn sử dụng trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2017 Tác giả Mã Trọng Tuấn i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Vũ Thị Mai, người ln tận tình hướng dẫn tơi thực tốt luận văn Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo, cô giáo, người đem lại cho tơi kiến thức vơ có ích năm học vừa qua q trình cơng tác sau Cũng xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Viện Đại học Mở tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập Cuối tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người bên tôi, động viên khuyến khích tơi q trình học tập, thực đề tài nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng 09 năm 2017 Tác giả Mã Trọng Tuấn ii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm: 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 1.1.3 Vai trò phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 10 1.2 Các biện pháp phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 10 1.2.1 Các biện pháp phát triển nguồn nhân lực số lượng NNL 10 1.2.2 Các biện pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng nguồn nhân lực 12 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực 14 1.3.1 Nhân tố bên 14 1.3.2 Nhân tố bên 17 1.4 Kinh nghiệm phát triển NNL số công ty nước 20 1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế 20 1.4.2 Kinh nghiệm Việt Nam 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX 24 2.1 Khái quát Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex 24 2.1.1 Giới thiệu 24 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex 25 2.1.3 Nguồn lực công ty cổ phần Vận tải Thương mại 28 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 29 2.1.5 Chức năng, nhiệm vụ 31 iii 2.2 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex 34 2.2.1 Phân tích thực trạng phát triển số lượng nguồn nhân lực 34 2.2.2 Phân tích thực trạng phát triển chất lượng nguồn nhân lực 42 2.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex 56 2.3 Đánh giá chung phát triển nguồn nhân lực công ty 65 2.3.1 Những kết đạt 65 2.3.2 Những mặt tồn tại, hạn chế nguyên nhân 66 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX 69 3.1 Định hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực công ty 69 3.1.1 Dự báo xu hướng phát triển nguồn nhân lực, hội thách thức Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex 69 3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex 71 3.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex 73 3.2.1 Kiến nghị nhằm phát triển số lượng nguồn nhân lực 73 3.2.2 Kiến nghị nhằm phát triển chất lượng nguồn nhân lực 77 3.3 Một số khuyến nghị 92 3.3.1 Khuyến nghị với phủ, ban nghành trung ương hiệp hội sản xuất kinh doanh 92 3.3.2 Khuyến nghị Ban lãnh đạo 93 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 98 iv DANH MỤC VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nội dung đầy đủ NNL Nguồn nhân lực PTNNL Phát triển nguồn nhân lực NLĐ Người lao động TP Thành phố CP Cổ phần v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Đánh giá công tác tuyển dụng 36 Bảng 2: Công tác bố trí, sử dụng lao động 38 Bảng 3: Cơ cấu lao động theo chức giai đoạn 2012 – 2016 40 Bảng 4: Cơ cấu nhân lực theo độ tuổi giai đoạn 2012 – 2016 40 Bảng 5: Cơ cấu nguồn nhân lực theo hợp đồng lao động 41 Bảng 6: Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ học vấn 43 Bảng 7: Thống kê trình độ lao động năm 2016 Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex 44 Bảng 8: Nội dung đào tạo nhân lực Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex 46 Bảng 9: Các hình thức đào tạo Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex 47 Bảng 10: Chi phí đào tạo Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex giai đoạn 2012 – 2016 49 Bảng 11: Tình hình kỷ luật Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex giai đoạn 2012 - 2016 50 Bảng 12: Đạo đức, tác phong lao động 51 Bảng 13: Văn hoá doanh nghiệp 52 Bảng 14: Bảng tổng hợp kết khám sức khoẻ định kỳ hàng năm 52 Bảng 15: Đánh giá thể lực người lao động 53 Bảng 16: Bảng đánh giá kỹ làm việc nhóm 55 Bảng 17: Đánh giá tiền lương công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex57 Bảng 18: Đáng giá đãi ngộ lao động Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex 58 Bảng 19: Thu nhập người lao động Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex 59 Bảng 20: Cơ hội thăng tiến lao động 62 Bảng 21: Mục tiêu kinh tế đến năm 2020 72 Bảng 22: Bảng đánh giá thành tích cơng tác 84 Bảng 23 Hệ số hồn thành cơng tác theo thành tích cơng tác 85 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex 30 Sơ đồ 2: Các bước tuyển dụng lao động công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex 365 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Biểu đồ thể biến động lao động giai đoạn 2012 – 2016 354 Biểu đồ 2: Biểu đồ tỷ lệ lao động theo giới tính giai đoạn 2012 – 2016 398 Biểu đồ 3: Biểu đồ cấu lao động theo độ tuổi hợp đồng 40 Biểu đồ 4: Biểu đồ trình độ học vấn lao động năm 2016 44 vii làm giảm lòng nhiệt tình thành viên tổ chức 3.3 Một số khuyến nghị 3.3.1 Khuyến nghị với phủ, ban nghành trung ương hiệp hội sản xuất kinh doanh Công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex ngày hiệu góp phần phát triển bền vững cho cơng ty Bên cạnh đó, q trình hoạt động kinh doanh cơng ty gặp phải số khó khăn mà cơng ty khơng tự giải được, đòi hỏi phải có can thiệp Nhà nước Đồng thời công ty thực thể kinh tế nên phải hoạt động theo khn khổ Pháp luật Do đó, ngồi biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nâng cao khả cạnh tranh phạm vi doanh nghiệp, vai trò Nhà nước có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Vậy để tồn phát triển, ngồi nỗ lực thân cơng ty cần có biện pháp hỗ trợ từ phía Nhà nước: Nhà nước cần có chế, sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực Đặc biệt, Nhà nước cần phải có sách đảm bảo mức lương cho cán công nhân viên Nhà nước cần có chế, chế tài, giúp cho doanh nghiệp tiếp cận dễ ràng với nguồn vốn với lãi xuất ưu đãi: Để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mơ cơng ty có đủ khả phát triển mở rộng thị trường, tăng cường lực kinh doanh khả cạnh tranh Nhà nước cần có sách thu hút đầu tư nước Cải cách giáo dục đào tạo: nhằm tạo nguồn vốn nhân lực có kỹ năng, trình độ chun mơn cao Nhà nước cần tăng cường đầu tư phát triển dạy nghề hướng vào mục tiêu nâng cao chất lượng, kỹ làm việc, thích ứng với công việc, với công nghệ mới, bảo đảm đồng yếu tố lao động – vốn – Công nghệ Nhà nước nên tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng hóa hình thức hợp tác giáo dục đào tạo Xây dựng phát triển hệ thống bảo hiểm cho người lao động 92 Giáo dục, bồi dưỡng giá trị đạo đức, tăng cường tính tổ chức kỷ luật, tinh thần hợp tác, lương tâm nghề nghiệp tính cộng đồng 3.3.2 Khuyến nghị Ban lãnh đạo Công ty CP vận tải thương mại VITRANIMEX Tập trung xây dựng chiến lược phát triển chung chiến lược phát triển nguồn nhân lực công ty phù hợp để dựa phát triển chiến lược, phát triển nguồn nhân lực theo định hướng công ty Cung cấp trang thiết bị trình hoạt động Tạo điều kiên cho lãnh đạo phòng ban bổ sung kỹ năng, đào tạo lớp quản lý cấp cao Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch đào tạo, phát triển: Xây dựng kế hoạch đào tạo rõ ràng, dựa chiến lược kinh doanh công ty, chiến lược phải sử dụng quán, thường xuyên trình quản lý điều hành cơng ty Hồn thiện cơng tác tổ chức, thực đào tạo phát triển: Sau xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển, việc tổ chức thực kế hoạch đào tạo quan trọng Lãnh đạo quan tâm đến định hướng cho công ty bước bền vững chắn Hằng năm, họp khen thưởng phòng ban, phòng ban đạt thành tích năm có chế độ khen thưởng ghi nhận kịp thời, xứng đáng Cơng ty nên có quỹ khen thưởng lao động, nên có khoản trích thường xuyên từ quỹ lương tạo thành quỹ tiền thưởng họ đạt thành tích cao công việc nhân sáng tạo công việc, hoàn thành tốt thi đua… Tăng cường kỹ luật lao động: Nghiêm khắc kỹ luật lao động chưa đạt tiêu đề ra, điều tạo tác phong làm việc kỹ luật, đưa vào khuôn khổ, đảm bảo thuận lợi cho việc quản lý KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua phân tích đánh giá cách tổng thể, việc phát triển nguồn nhân lực 93 Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex tác giả đưa số kiến nghị coi cần thiết nhằm thực thiện cho công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty thời gian tới 94 KẾT LUẬN Tìm nhận thức hướng mới, yếu tố xung đột tạo nên tảng thành công, đột phá doanh nghiệp Mà yếu tố người tạo nên tảng cho phát triển bền vững Trong thời gian qua Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex thực chiến lược nhằm phát triển nguồn nhân lực, thu số thành định thu hút đội ngũ lao động trình độ cao, trẻ động nhiệt tình, ln sẵn sàng cống hiến phát triển cơng ty Nhưng bên cạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhiều hạn chế Nhưng nhận thức tầm quan trọng phát triển nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex phát huy sức mạnh mình, áp dụng biện pháp phát triển nguồn nhân lực hợp lý (đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực: kinh phí hợp lý, chiến lược đào tạo, tuyển dụng ) Chắc chắn công ty nhanh tiến tới nấc thang thành cơng để từ nâng cao st hiệu công việc Vậy nhận thức tầm quan trọng phát triển nguồn nhân lực, vài trò phát triển nguồn nhân lực Từ đề tài với đề xuất này, luận văn hy vọng đóng góp phần việc phát triển nguồn nhân lực công ty nhằm gia tăng lực cạnh tranh cho cơng ty từ mở chiến lược đầu tư, khảo sát, nghiên cứu lại, tâm xây dựng lại chiến lược nguồn nhân lực hồn thiện Quyết tâm đưa Cơng ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex thành doanh nghiệp đầu, tiên phong phát triển nguồn nhân lực trở thành doanh nghiệp kiểu mẫu Việt Nam Để nhân viên cơng ty có sống ổn định mặt tinh thần vật chất cơng ty Xa mơ hình nhân rộng nhân viên, cơng nhân đất nước Việt Nam có sống hạnh phúc: tới cơng ty tới với gia đình lớn, làm việc mục tiêu cơng ty 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2002), Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chiến lượng phát triển nguồn nhân lực, NXB Giáo dục, Hà Nội Bùi Văn Nhơn (2006), “Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội”, NXB Tư pháp, Hà Nội Bộ Nội Vụ (2003), Pháp lệnh cán bộ, cơng chức sửa đổi, bổ sung, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội Cao Hà, “Phát triển đào tạo nguồn nhân lực Giao thông vận tải trình hội nhập”, Tạp chí điện tử Bộ giao thông vận tải, địa link: http://www.tapchigiaothong.vn/phat-trien-dao-tao-nguon-nhan-luc-gtvt-trong-quatrinh-hoi-nhap-d34877.html Lê Anh Cường- Nguyễn Thị Lệ Huyền- Nguyễn Thị Mai (2004), Phương pháp kỹ quản lý nhân sự, NXB Lao động xã hội, Hà Nội Lê Thanh Hà (2009), “Quản trị nhân lực”, Tập 1, NXB Lao động- Xã hội, Hà Nội Lê Thanh Hà (2009), “Quản trị nhân lực”, Tập 2, NXB Lao động- Xã hội, Hà Nội Nguyễn Hữu Dũng (2003), Sử dụng hiệu nguồn lực người Việt Nam, NXB Lao động xã hội, Hà Nội Nguyễn Tiệp (2008), “Giáo trình nguồn nhân lực”, NXB Lao động- Xã hội, Hà Nội 10 Nguyễn Thùy Dung, “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo lực cần thiết- phương pháp nâng cao lực giảng dạy cho giảng viên”, Tạp chí Kinh tế phát triển, số 102 Tháng 12/2005 11 Nguyễn Thành Độ(2003), “Chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp”, NXB Lao động- Xã hội 12 Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2004), “Quản trị nhân lực”, NXB Lao động- Xã hội, Hà Nội 13 Lê Thị Hồng Điệp (2014), “Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đào tạo số nước Đông Á”, Viện kinh tế giới 2003 14 Lê Thị Mỹ Linh(2009), “Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam trình hội nhập kinh tế”, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 96 15 Phan Thị Minh Châu Lê Thanh Chúc (2008), “Doanh nghiệp với tốn giữ chân nhân viên”, Tạp chí phát triển kinh tế, số 216 tháng 10/2008 16 Trần Quốc Tuấn, ” Phát triển NNL quản lý nhà nước tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam”, luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia, Hà Nội 17 Quyết định Thủ tướng phủ số 35/2009/QĐ-TTg Ngày 03 tháng 03 năm 2009 việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển Giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 18 Tài liệu Cơng ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex 97 PHỤ LỤC 01: PHIẾU KHẢO SÁT Hiện nay, thực nghiên cứu khoa học tình hình phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex Tôi mong anh/chị dành thời gian để trả lời câu hỏi quan điểm, ý kiến chân thực anh/chị Chúng tơi xin đảm bảo tính bí mật thong tin cung cấp, từ liệu thu thập tơi phân tích tổng hợp khơng nêu tên cá nhân hay doanh nghiệp nghiên cứu Rất mong nhận hợp tác anh/chị! Câu Họ tên……………………………………………………… Câu Giới tính (Trả lời tích X vào trống bên cạnh – tương tự câu sau) Nam Nữ Câu Xin vui lòng cho biết độ tuổi anh/chị? Dưới 30 30 - 40 40 - 49 Trên 50 Câu Xin anh/chị cho biết trình học vấn cao nhất? Sau đại học Trung cấp Đại học PTTH Cao đẳng Khác Câu Khi tuyển dụng nhân viên anh/chị thường lấy từ nguồn nào? Cán Công ty Phương tiện truyền thông 98 Trung tâm việc Nguồn khác làm Câu Xin anh/chị cho biết hình thức đào tạo công ty mà anh/ chị tham gia? Nội đơn vị Kèm cặp, bảo Hội nghị Luân chuyển công tác Đào tạo nghiệp Cử học quy vụ Câu 7: Ý kiến anh/ chị chương trình đào tạo NNL cơng ty ? Nội dung đào tạo Không đồng Đồng ý ý Đào tạo định hướng cho người lao động tuyển dụng Thuê đơn vị đào tạo trực tiếp cho người lao động Đào tạo thực tế thông qua luân chuyển công việc Đánh giá tiến người lao động sau đào tạo Đánh giá lực người đào tạo Câu Chế độ để đảm bảo thể lực cho lao động công ty theo anh/ chị đảm bảo hay chưa? Nội dung Đồng ý Tổ chức khám sức khỏe định kỳ Chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý 99 Không đồng ý Khác Thực an toàn bảo hộ lao động Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao Câu Cơng ty nơi anh/chị làm việc nhân viên có chế độ bảo hộ an tồn lao động nghiêm ngặt khơng? Có Khơng Câu 10 Đánh giá anh/chị đạo đức, tác phong làm việc lao động công ty? ( đồng nghiệp thân mình) Nội dung Đồng ý Không đồng ý Chấp hành nội dung quy định tổ chức Tinh thần làm việc tốt Đấu tranh với tiêu cực tập thể Câu 11 Văn hoá doanh nghiệp công ty nào? Nội dung Đồng ý Khơng đồng ý Văn hóa, mơi trường tốt Bầu khơng khí làm việc tốt Văn hóa ảnh hưởng tích cực đến hành xử nhân viên Câu 12 Anh/ chị đánh kỹ làm việc nhóm cơng ty? Nội dung Đồng ý Khơng đồng ý Thường xun làm việc theo nhóm Phối hợp làm việc theo nhóm đem lại hiệu tốt Cơng việc u cầu kỹ làm việc nhóm 100 Khác Làm việc nhóm nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm Được tham gia lớp huấn luyện làm việc nhóm Câu 13 Cơng tác sử dụng bố trí lao động sử dụng nào? Đánh giá phân công lao động Rất phù Phù It phù Không hợp hợp hợp phù hợp Được bố trí việc phù hợp chuyên môn Công việc cho phép phát huy lực thân Câu 14 Anh/chị cho biết chế độ nghỉ ngơi (giải lao) trình làm việc công ty anh/chị diễn nào? Không Thỉnh thoảng Hiếm Thường xuyên Đôi Rất thường xuyên Câu 15 Xin có đồng ý với sách đãi ngộ cơng ty khơng? Đãi ngộ Có Khơng Tăng lương Thăng chức Hỗ trợ xăng, xe lại Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Du lịch, nghỉ mát hàng năm Quỹ thăm hỏi, động viên lao động ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ… Thưởng lễ, thưởng tế Câu 16 Đánh giá anh/ chị hội thăng tiến công ty? Cơ hội thăng tiến Đồng ý 101 Khơng đồng ý Có nhiều hội thăng tiến Được tạo điều kiện cần thiết để thăng tiến Chính sách cơng ty với hội thăng tiến công Trân trọng cảm ơn anh/ chị! 102 PHỤ LỤC 02: TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA Đối tượng khảo sát: Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex Số phiếu phát ra: 140 phiếu Số phiếu thu về: 135 phiếu Số phiếu hợp lệ: 132 phiếu Số phiếu không hợp lệ: phiếu Phương án trả lời Câu Họ tên………………………………………………………………… Câu Giới tính (Trả lời tích X vào trống bên cạnh – tương tự câu sau) Nam 182 Nữ 64 Câu Xin vui lòng cho biết tuổi anh/chị? Dưới 30 30 - 40 04 40 – 49 Trên 50 Câu 4.Xin anh/chị cho biết trình học vấn cao Sau đại học Đại học Cao đẳng Trung cấp 99 102 PTTH 34 Khác Câu Khi tuyển dụng nhân viên anh/chị thường lấy từ nguồn nào? Cán Công ty Phương tiện truyền thông Trung tâm việc làm Nguồn khác 99 Câu Xin anh/chị cho biết hình thức đào tạo cơng ty mà anh/ chị tham gia? Nội đơn vị 103 Kèm cặp, bảo 116 Hội nghị 35 Luân chuyển công tác 28 Đào tạo nghiệp vụ 77 Cử học quy 13 Câu 7: Chương trình đào tạo nguồn nhân lực công ty Nội dung đào tạo Không đồng ý Đào tạo định hướng cho người lao động tuyển Đồng ý 46 86 30 120 Đào tạo thực tế thông qua luân chuyển công việc 92 40 Đánh giá tiến người lao động sau đào 58 74 17 115 dụng Thuê đơn vị đào tạo trực tiếp cho người lao động tạo Đánh giá lực người đào tạo Câu Chế độ để đảm bảo thể lực cho lao động công ty theo anh/ chị đảm bảo hay chưa? Nội dung Đồng ý Không đồng ý Khác Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 130 Chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý 79 30 23 Thực an toàn bảo hộ lao động 103 24 Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao 95 28 100 Câu Chế độ bảo hộ an tồn lao động Có 118 Khơng 14 Câu 10 Đánh giá đạo đức, tác phong làm việc lao động công ty Nội dung Đồng ý Không đồng ý Chấp hành nội dung quy định tổ chức 122 10 Tinh thần làm việc tốt 68 64 Đấu tranh với tiêu cực tập thể 113 19 Câu 11 Văn hố doanh nghiệp cơng ty Nội dung Đồng ý Khơng đồng ý Văn hóa, mơi trường tốt 82 50 Bầu khơng khí làm việc tốt 71 61 Văn hóa ảnh hưởng tích cực đến hành xử nhân viên 98 34 Câu 12 Anh/ chị đánh kỹ làm việc nhóm cơng ty? Nội dung Đồng ý Không đồng ý Khác Thường xuyên làm việc theo nhóm 74 42 16 Phối hợp làm việc theo nhóm đem lại hiệu tốt 96 35 Công việc yêu cầu kỹ làm việc nhóm 67 51 14 Làm việc nhóm nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm 78 52 Được tham gia lớp huấn luyện làm việc nhóm 35 92 Câu 13 Cơng tác sử dụng bố trí lao động sử dụng nào? Rất phù Phù It phù Khơng hợp hợp hợp phù hợp Được bố trí việc phù hợp chuyên môn 14 50 29 39 Công việc cho phép phát huy lực thân 20 32 47 33 Đánh giá phân công lao động 101 Câu 14 chế độ nghỉ ngơi (giải lao) q trình làm việc cơng ty ? Khơng Thỉnh thoảng 68 Hiếm 08 Thường xuyên 25 Đôi 22 Rất thường xuyên 03 Câu 15 Xin có đồng ý với sách đãi ngộ cơng ty khơng? Đãi ngộ Có Khơng Tăng lương 40 92 Thăng chức 123 Hỗ trợ xăng, xe lại 80 52 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 108 24 Du lịch, nghỉ mát hàng năm 127 Quỹ thăm hỏi, động viên lao động ốm đau, thai sản, 128 130 hiếu, hỉ… Thưởng lễ, thưởng tế Câu 16 Đánh giá anh/ chị hội thăng tiến công ty? Cơ hội thăng tiến Đồng ý Khơng đồng ý Có nhiều hội thăng tiến Được tạo điều kiện cần thiết để thăng tiến 87 57 45 75 Chính sách công ty với hội thăng tiến công 60 72 102 ... nhân lực Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex 4.2 Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex + Về không gian: Công ty Cổ vận. .. mại Vitranimex 69 3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex 71 3.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực công ty Cổ phần vận tải. .. luận phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần vận tải thương mại Vitranimex Chương 3: Định hướng giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vận tải và thương mai vitranimex , Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vận tải và thương mai vitranimex

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn