Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

104 1 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NGUYỄN THỊ DIỆU THÚY HÀ NỘI - 2017 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NGUYỄN THỊ DIỆU THÚY CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LÊ VĂN TÂM HÀ NỘI – 2017 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017 Học viên cao học Nguyễn Thị Diệu Thúy iii LỜI CÁM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy cô Viện Đại học Mở Hà Nội, cán bộ, giảng viên khoa sau Đại học giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận văn Đặc biệt tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy giáo hướng dẫn – PGS.TS Lê Văn Tâm tận tình hướng dẫn tác giả hồn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo đồng nghiệp Trung tâm Nghiên cứu tư vấn dịch vụ hỗ trợ phát triển – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tác giả việc thu thập thông tin, tài liệu trình thực luận văn Xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm động viên tác giả suốt trình học tập nghiên cứu để hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017 Học viên cao học Nguyễn Thị Diệu Thúy iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ixii DANH MỤC BIỂU ĐỒ xix PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu 4 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Dự kiến đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 Khái niệm tiêu chí xác định doanh nghiệp, DNNVV 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2 Đặc điểm vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế 11 1.2.1 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 11 1.2.2 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế 13 1.3 Nhân tố tác động tiêu chí đánh giá phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 15 1.3.1 Nhân tố tác động đến phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 15 v 1.3.2 Tiêu chí đánh giá phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 CHƯƠNG 25 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 25 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 25 2.1.Khái quát tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 25 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 25 2.1.2 Kinh tế - xã hội 25 2.1.3 Dân số lao động 28 2.2 Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc 29 2.2.1 Tình hình, số lượng, loại hình doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Vĩnh Phúc 30 2.2.2 Quy mô doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Vĩnh Phúc 35 2.2.3 Về lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn kinh doanh 37 2.2.4.Kết hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn 40 2.3 Phân tích nhân tố tác động đến phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 50 2.3.1 Triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp nhỏ vừa phủ 50 2.3.2 Ban hành chế sách trợ giúp phát triển DNNVV 51 2.3.3 Về thông tin, tư vấn doanh nghiệp cải cách thủ tục hành 52 2.3.4 Đào tạo trợ giúp nguồn nhân lực 55 2.3.5 Tạo điều kiện thuận lợi đất đai, mặt sản xuất kinh doanh 57 2.3.6 Hỗ trợ DNNVV tiếp cận nguồn vốn 58 2.3.7 Hỗ trợ giải việc làm 59 2.3.8 Hỗ trợ, trợ giúp xúc tiến thương mại mở rộng thị trường 59 2.3.9 Hỗ trợ đổi nâng cao lực khoa học công nghệ sản xuất 60 vi 2.4 Đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 63 2.4.1 Kết phát triển DNNVV tỉnh Vĩnh Phúc 63 2.4.2 Những tồn nguyên nhân phát triển DNNVV địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG 73 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 73 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 73 3.1.Định hướng quan điểm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 73 3.1.1 Đinh hướng: 73 3.1.2 Quan điểm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 74 3.2 Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Vĩnh Phúc 76 3.2.1 - Giải pháp phát triển số lượng DN 76 3.2.2 - Giải pháp phát triển quy mô DN 78 3.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm 79 3.2.4 Giải pháp tăng thêm số lượng sản phẩm 79 3.2.5 Giải pháp đẩy mạnh liên kết DN 79 3.2.6 Giải pháp mở rộng thị trường 80 3.2.7 Giải pháp tăng kết kinh doanh, tăng đóng góp cho xã hội 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC 01 91 PHỤ LỤC 02 92 PHỤ LỤC 03 93 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNH-HĐH: cơng nghiệp hóa, đại hóa DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa DA : Dự án FDI : Đầu tư nước HĐND : Hội đồng nhân dân KTXH : Kinh tế xã hội KHĐT : Kế hoạch đầu tư NSNN : Ngân sách Nhà nước SKHĐT : Sở kế hoạch Đầu tư UBND : Ủy Ban nhân dân viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tiêu thức phân loại DNNVV số nước…………………… Bảng 2.1: Số lượng, loại hình DNNVV đăng ký kinh doanh hàng năm 31 địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 31 Bảng 2.2: Các DNNVV đại bàn Vĩnh Phúc đăng ký chưa hoạt động, tạm dừng sản xuất kinh doanh chờ giải thể tính đến 31/12/2016 34 Bảng 2.3: Số lượng tốc độ tăng DNNVV đăng ký kinh doanh 36 địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 36 Bảng 2.4: Quy mô DNNVV hoạt động địa bàn 37 tỉnh Vĩnh Phúc tính đến 31/12/2016 37 Bảng 2.5: Các DNNVV Vĩnh Phúc hoạt động 38 phân theo ngành, nghề tính đến 31/12/2016 38 Bảng 2.6: Các DNNVV hoạt động theo quy mô ngành kinh tế 39 đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến 31/12/2016 39 Bảng 2.7: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh chung 41 DNNVV năm 2016 41 Bảng 2.8: Một số tiêu tài trung bình doanh nghiệp 41 địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 41 Bảng 2.9: Một số số tỷ suất lợi nhuận DNNVV 42 đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 42 Bảng 2.10: Tổng số lao động làm việc DNNVV tỉnh Vĩnh phúc 43 qua năm từ 2010 đến 2016 43 Bảng 2.11: Lao động, thu nhập bình quân DNNVV tỉnh Vĩnh Phúc theo loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động 45 quy mô địa bàn tỉnh năm 2016 45 Bảng 2.12: Tổng hợp kết số PCI tỉnh Vĩnh Phúc 2010 -2015 49 Bảng 2.13: Đáng giá doanh nghiệp thông tin, tư vấn doanh nghiệp cải cách thủ tục hành 54 ix Bảng 2.14: Doanh nghiệp gặp khó khăn thơng tin, tư vấn doanh nghiệp cải cách thủ tục hành 54 Bảng 2.15 Đáng giá doanh nghiệp hỗ trợ, trợ giúp xúc tiến thương mại mở rộng thị trường cho DNNVV đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc 60 x Một cách khác để huy động vốn cho DNNVV (loại hình cơng ty cổ phần) phát hành cổ phiếu; vay công ty kinh doanh vốn 3.2.2.3.Tăng cường nguồn nhân lực Tỉnh cần tiếp tục triển khai thực tốt việc đào tạo, bồi dưỡng cho DNNVV, đặc biệt triển khai chương trình hỗ trợ đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực với nguồn kinh phí trung ương tài trợ Đồng thời tỉnh dành nhiều nguồn kinh phí để hỗ trợ cho DNNVV thực việc đào tạo công nhân Liên kết với sở đào tạo để tạo nguồn nhân lực có chất lượng Tỉnh cần trợ giúp kinh phí để tư vấn đào tạo nguồn nhân lực DN qua chương trình trợ giúp đào tạo tổ chức ngồi nước Khuyến khích việc thành lập "vườn ươm DNNVV" Xã hội hóa cơng tác dạy nghề, da dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng theo nhiều hình thức khác để phù hợp với nhu cầu học tập chủ DN cán quản lý DN 3.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm Thứ nhất, mạnh dạn đầu tư công nghệ phù hợp, đại, tiên tiến Thứ hai, nâng cao trình độ người lao động, cán kỹ thuật, cán quản lý Thứ ba, lựa chọn hệ thống chất lượng phù hợp cho DN Thứ tư, nâng cao lực quản lý DNNVV 3.2.4 Giải pháp tăng thêm số lượng sản phẩm Thứ nhất, xác định sản phẩm tham gia thị trường Thứ hai, lực chọn đặc tính tiêu dùng phù hợp với sản phẩm Thứ ba, đầu tư thêm công nghệ, xây dựng thêm nhà máy để sản xuất sản phẩm hồn chỉnh, hạn chế việc xuất bán sản phẩm thơ 3.2.5 Giải pháp đẩy mạnh liên kết DN Hồn thiện sách pháp luật liên quan đến hợp đồng liên kết, số giải pháp cụ thể sau: + Kiến nghị với Chính phủ xem xét soạn thảo qui chế cho hợp đồng liên kết công nghiệp với điều khoản bảo vệ DN nhỏ 79 + Thành lập quan tư vấn hỗ trợ pháp lý tỉnh dành cho DN nhỏ việc soạn thảo thực thi hợp đồng + Liên kết với hiệp hội DNNVV, tổ chức tài chính, đào tạo hướng dẫn hợp đồng kinh tế, quy tắc thương mại giới, Các hiệp hội, câu lạc tổ chức chuyên ngành tỉnh nên trọng việc tổ chức buổi sinh hoạt, giao lưu, giới thiệu kinh nghiệm nước quốc tế, cập nhật thông tin ngành hoạt động kinh doanh Các DNNVV cần tăng cường liên kết với DN lớn để đẩy mạnh xuất khẩu, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nâng cao khả cạnh tranh Các DN cần định hướng thực việc hình thành mở rộng hệ thống đối tác đầu vào đầu DN Để giúp DNNVV liên kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, hội, hiệp hội, câu lạc DN đóng vai trò quan trọng Thơng qua hội, hiệp hội, DNNVV liên kết, hợp tác với để đủ điều kiện phòng ngừa rủi ro Việc liên kết thơng qua hình thức như: hợp đồng tiêu thụ hàng hóa, đại lý đầu tư, ứng trước vốn cho sở sản xuất nhằm tạo nguồn hàng ổn định, chất lượng giá rẻ qua nhiều kênh phân phối trung gian Nhà nước cần định hướng phát triển mạnh hình thức liên kết DNNVV với DNNN hình thức làm đại lý, mua cổ phần, công ty thành viên tập đoàn … Phát triển DNNVV thông qua phát triển thầu phụ công nghiệp 3.2.6 Giải pháp mở rộng thị trường Thứ nhất, thông tin thị trường: tỉnh lập quan chuyên trách cung cấp thông tin cho DN; thành lập trung tâm thông tin thị trường, giá cả, mở rộng loại hình trung tâm giới thiệu sản phẩm, công nghệ Thứ hai, thông tin khách hàng: khách hàng trung tâm hoạt động kinh doanh DN phải thường xun có sách chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng Cụ thể DN phải: 80 Cần biến đổi cho phương thức kinh doanh DN trở nên phù hợp với khách hàng; khơi gợi mong muốn khách hàng phương thức khuyến mãi, có sách thưởng sử dụng sản phẩm DN Xây dựng mối quan hệ thiện cảm khách hàng, khách hàng dễ chấp nhận người mà có thiện cảm; Tạo nhiều hội lựa chọn cho khách hàng; hướng nhân viên suy nghĩ khách hàng người trả lương cho họ công ty Tăng cường việc sử dụng internet, xây dựng website riêng cho DN Thông qua thông tin phòng ngừa rủi ro quan chức để tìm hiểu khách hàng Thứ ba, đẩy mạnh hoạt động quảng cáo DNNVV phải xác định mua sản phẩm dịch vụ Có nhiều chiến lược khác để phân đoạn thị trường DNNVV phải chọn phương tiện quảng cáo DNNVV phải so sánh phương tiện khác để lựa chọn cách tốt để quảng cáo sản phẩm dịch vụ cụ thể Thứ tư, hồn thiện sách phân phối sản phẩm: DN phải coi việc xây dựng hệ thống phân phối hiệu chiến lược lâu dài ngắn hạn DNNVV tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc nên ưu tiên chọn kênh phân phối theo mơ hình sau: Trường hợp DN thiếu vốn để SXKD, kênh phân phối là: DNNVV  người bán buôn (DN lớn) Kênh phân phối thích hợp với loại hình DN như: chế biến nơng sản, lâm sản; DN có sản phẩm xuất Trường hợp DN sản xuất với quy mơ nhỏ, DN bán thẳng sản phẩm cho người tiêu dùng 3.2.7 Giải pháp tăng kết kinh doanh, tăng đóng góp cho xã hội Thực chất việc thực tốt giải pháp nêu tăng kết kinh doanh, tăng lợi nhuận từ tăng kết đóng góp cho xã hội Tuy vậy, DNNVV cần phải thực thêm số giải pháp khác như: 81 Thứ nhất, xây dựng chiến lược kinh doanh để chủ động xử lý vấn đề xảy ra, tận dụng hội lường trước khó khăn … Thứ hai, DN cần có ứng xử, vận dụng linh hoạt trình SXKD - Chủ động hội nhập, xây dựng thương hiệu Phát huy nội lực: hỗ trợ Nhà nước hành lang pháp lý, nguồn vốn gián tiếp… DNNVV tranh thủ tối đa trông đợi Xây dựng văn hóa kinh doanh Thứ ba, Nhà nước phải có chế tài quy định khoản tiền kinh doanh phải thực toán qua ngân hàng, mặt khác thân DN cần chủ động tăng cường việc tốn qua ngân hàng từ hạn chế bớt nguồn thu ngồi sổ sách tránh thất thuế nhà nước Bên cạnh nhà nước cần tăng cường công nghệ tạo thuận lợi cho DN việc thực nghĩa vụ nhà nước, mở rộng việc thông qua hệ ngân hàng làm đại lý để thực thu khoản nghĩa vụ DN phải nộp 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG Thời gian qua, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chế sách nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DNNVV phát triển thơng qua đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực sách, chương trình trợ giúp DNNVV nâng cao lực cạnh tranh, tiếp cận tài Các sách, chương trình trợ giúp triển khai nhiều lĩnh vực (tài chính, mặt sản xuất, cơng nghệ, xúc tiến, mở rộng thị trường, thông tin, tư vấn, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ) thời gian dài Tuy nhiên, theo đánh giá chung, hiệu việc thực sách, chương trình chưa cao Do vậy, việc đưa sách vào sống phát huy hiệu thực tiễn nhằm hỗ trợ tích cực doanh nghiệp nói chung, DNNVV nói riêng vấn đề quan trọng, cần nghiên cứu làm rõ lý luận thực tiễn Chương đề tài tác giả đưa giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu thực thi sách, phát huy hiệu sách hỗ trợ DNNVV địa bàn phù hợp với đặc thù địa phương 83 KẾT LUẬN Kết luận Luận văn tiến hành phân tích đánh giá phát triển DNNVV trình hội nhập kinh tế qc tế Luận văn phân tích tổng kết vấn đề lý luận chung DNNVV; nghiên cứu phân tích thực trạng môi trường kinh doanh phát triển DNNVV Vĩnh Phúc đánh giá thực trạng DNNVV thời gian qua Từ đó, luận văn đề xuất số giải pháp sách nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển DNNVV Vĩnh Phúc thời gian tới Cụ thể bao gồm nội dung sau: Đối với vấn đề chung DNNVV, luận văn khái quát hoá nội dung DNNVV khái niệm, đặc điểm vai trò DNNVV trình phát triển kinh tế xã hội điều kiện hội nhập kinh tế giới Luận văn phân tích, đánh giá trả lời nhiều câu hỏi đặt khái niệm tiêu chí xác định DNNVV mà phủ ban hành nghị định 56/CP/2009 Theo luận văn, việc sử dụng hai tiêu chí (hoặc tiêu chí lao động, tiêu chí vốn) cần thiết khơng khuyến khích DNNVV sử dụng nhiều lao động mà khuyến khích DNNVV tích tụ tư nhằm nâng cao lực cạnh tranh phát triển bền vững Bên cạnh đó, Luận văn bất cập việc sử dụng tiêu chí trên, tiêu chí vốn đăng ký khơng thực nói lên quy mơ DN Thay vào đó, nên sử dụng tiêu chí doanh thu hàng năm phản ánh xác quy mô DN giai đoạn cụ thể Luận văn phân tích hội thách thức DNNVV trình hội nhập kinh tế quốc tế Bên cạnh hội mà DNNVV gặt hái thị trường mở rộng, tận dụng vốn, công nghệ kinh nghiệm quản lý tiên tiến DN nước ngồi DNNVV phải đối mặt với nhiều thách thức đến từ cạnh tranh mạnh mẽ DN nước ngồi 84 Thực trạng mơi trường thể chế phát triển DNNVV Luận văn phân tích đánh giá chương Luận văn tổng kết sách có tác động trực tiếp đến phát triển DNNVV Các sách hỗ trợ phát triển DNNVV đề cập phân tích chương Đó sách hỗ trợ tiếp cận tài tín dụng; sách đất đai, mặt cho DNNVV; sách đào tạo nguồn nhân lực; tiếp cận thị trường; hỗ trợ xuất khẩu; cung cấp thông tin cho DNNVV Thực trạng DNNVV Vĩnh Phúc Luận văn phân tích đánh giá chương Luận văn đánh giá cụ thể thực trạng DNNVV làm tảng cho đề xuất chương nhằm tiếp tục phát triển DNNVV trình hội nhập kinh tế quốc tế Nghiên cứu cho thấy, lực cạnh tranh DNNVV Vĩnh Phúc chưa cao, chưa đồng cải thiện đáng kể năm qua Khả tiếp cận nguồn tài tín dụng DNNVV; đặc điểm chủ DNNVV người lao động làm việc DN; trình độ cơng nghệ; khả marketing tiếp cận thị trường vấn đề cốt yếu DNNVV mà luận văn vào phân tích đánh giá tiếp chương Trên sở phân tích thực trạng phát triển DNNVV, Luận văn đề xuất số giải pháp cụ thể Nhà nước, Hiệp hội DNNVV nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển DNNVV Bên cạnh nỗ lực thân DNNVV Luận văn kiến nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Hiệp hội cần tiếp tục có hỗ trợ tích cực; đặc biệt việc giảm thiểu rủi ro, rào cản từ phía chế sách, tạo mơi trường kinh doanh thực bình đẳng, thuận lợi, rõ ràng minh bạch nhằm khuyến khích DNNVV phát triển, nâng cao lực cạnh tranh trình hội nhập kinh tế quốc tế Kiến nghị 2.1 Kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc 85 Thứ nhất, Hồn thiện sách phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển nhanh bền vững; Thứ hai, Tăng cường công tác lãnh đạo đạo sở ban ngành quan liên quan việc xây dựng, triển khai sách hỗ trợ phát triển DNNVV 2.2 Kiến nghị sở ban, ngành quan liên quan tỉnh Vĩnh Phúc Thứ nhất, Đối với sở kế hoạch đầu tư Xây dựng kế hoạch cung cấp thông tin tư vấn cho DNNVV; Thường xuyên tập hợp ý kiến phản ánh, nguyện vọng từ phía doanh nghiệp địa bàn nhằm tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chế, sách, đề án, kế hoạch hỗ trợ, trợ giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải yêu cầu doanh nghiệp kịp thời Tiếp tục cải cách hành tạo điều kiện thuận lợi hoạt động ĐKKD Phối hợp chặt chẽ với Cục thuế, Sở công an đăng ký thuế, mẫu dấu, chữ ký số cho doanh nghiệp Đồng thời tăng cường thông tin tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp pháp luật, kê khai thuế, sử lý vấn đề phát sinh liên quan đến doanh nghiệp Hàng năm phối hợp ngành xây dựng kế hoạch, chương trình hỗ trợ, DNNVV lĩnh vực: xây dựng thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ khoa học kỹ thuật tạo sản phẩm có thương hiệu, có sức cạnh tranh cao Xúc tiến thương mại dịch vụ hội nhập xuất hàng hoá trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV chủ yếu tập trung vào lĩnh vực: Những kiến thức Khởi doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh cập nhật kiến thức pháp luật giúp cho chủ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững Hành năm tổ chức đối thoại với tổ chức, Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ, Liên minh hợp tác xã nhằm nắm bắt khó khăn tháo gỡ cho doanh nghiệp kinh doanh 86 Thứ hai, Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban Quản lý khu công nghiệp, xây dựng kế hoạch khuyến công, xúc tiến mở rộng thị trường trợ giúp phát triển DNNVV Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại, thương mại điện tử Tăng cường phối hợp với sở ngoại vụ việc tìm kiếm đối tác khách hàng khu vực quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ vừa Thứ ba, Sở Lao động - Thương binh Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở, Ngành, Hội Doanh nghiệp UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động Xây dựng chế, sách hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp với sở dạy nghề khuyến khích DNNVV tham gia vào hoạt động dạy nghề Thứ tư, Ban Quản lý Khu công nghiệp, Tài nguyên Môi trường: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để xây dựng khu, cụm công nghiệp cho DNNVV thuê làm mặt SXKD Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chế, sách khuyến khích DNNVV SXKD nội thành, nội thị, nằm xen kẽ khu dân cư di dời đến khu, cụm công nghiệp để giảm thiểu ô nhiễm mơi trường Tăng cường thơng tin tình hình khu cơng nghiệp, giá th đất, quy trình thủ tục thuê đất mặt cho doanh nghiệp Thứ năm, Quỹ đầu tư phát triển bảo lãnh tín dụng tỉnh Xây dựng kế hoạch bảo lãnh ủy thác cho tổ chức tín dụng cho vay ưu đãi DNNVV Thông tin rộng rãi hoạt động bảo lãnh tín dụng, điều kiện hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp Thứ sáu, Sở Khoa học cơng nghệ: Xây dựng kế hoạch khuyến khích đầu tư đổi công nghệ, đổi thiết bị kỹ thuật theo chiến lược phát triển mở rộng sản xuất DNNVV sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Nâng cao lực cơng nghệ DNNVV thơng qua chương trình hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật sản xuất đại 87 Giới thiệu, cung cấp thông tin công nghệ, thiết bị cho DNNVV, hỗ trợ đánh giá, lựa chọn công nghệ Tranh thủ nguồn Quỹ phát triển KHCN quốc gia để hỗ trợ DNNVV Xây dựng sách ưu tiên DNNVV tham gia “cơ sở ươm tạo công nghệ” “cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ” Thứ bảy, Hiệp hội, Hội doanh nghiệp tỉnh: Thường xuyên tập hợp ý kiến phản ánh, nguyện vọng từ phía doanh nghiệp địa bàn; Tham mưu với UBND tỉnh công tác thi đua, khen thưởng, tơn vinh DNNVV có nhiều đóng góp vào nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhằm động viên, khuyến khích doanh nghiệp; tổ chức gặp mặt đối thoại cộng đồng doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh, quyền địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch Đầu tư, Kinh tế - xã hội Việt Nam trước thềm hội nhập, Nhà xuất thống kê, năm 2005 TS Nguyễn Văn Chiến: " Thực trạng giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ vừa giai đoạn nay" Kỷ yếu Hội thảo " Hỗ trợ DNNVV vượt qua khủng hoảng", 16/6/2013 TS Nguyễn Xuân Trường: " Khó khăn doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2012 số gaiỉ pháp hỗ trợ" Kỷ yếu hội thảo "Kỷ yếu Hội thảo " Hỗ trợ DNNVV vượt qua khủng hoảng", 16/6/2013 PGS.TS Đoàn Thanh Hà , Th.s Mai Hữu Ước: Thách thức ưu số giải pháp để DNNVV Việt Nam Phát triển.Kỷ yếu hội thảo "Kỷ yếu Hội thảo " Hỗ trợ DNNVV vượt qua khủng hoảng", 16/6/2013 Vũ Quốc Tuấn, Hồng Thu Hòa: Báo cáo định hướng chiến lược sách phát triển DNNVV Việt Nam đến năm 2010 (của Bộ Kế hoạch Đầu tư MPI), Phát triển DNNVV: Kinh nghiệm nước phát triển DNNVV Việt Nam DNNVV Việt Nam: Trên đường đến phồn vinh (Leila Webster, MPDF 1999), Báo cáo nghiên cứu hồn thiện sách kinh tế vĩ mơ đổi thủ tục hành nhằm thúc đẩy phát triển DNNVV Việt Nam (Dự án US/VIE/95/004), DNNVV - Hiện trạng kiến nghị giải pháp (Viện Friedrich Ebert, 2000) Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (1996), Chính sách cấu kinh tế vùng, kinh nghiệm quốc tế vận dụng Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia Viện chiến lược phát triển kinh tế (2000), Việt Nam tầm nhìn 2020 Lê Du Phong, Nguyễn Thành Độ (đồng chủ biên) (1999), chuyển dịch cấu kinh tế điều kiện hội nhập với khu vực giới, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 89 Nguyễn Đức Tâm (Phó Cục trưởng, Cục Quản lý ĐKKD: Kinh nghiệm số nước phát triển sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 10 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 Chính phủ trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 11 Website UBND Tỉnh Vĩnh Phúc (www.vinhphuc.gov.vn ) 12 Cục thống kê Tỉnh Vĩnh Phúc (2012), Niên giám th ống kê 2013 13 Website Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc (www.vinhphuc.gov.vn); 14 Báo cáo thường niên ban đạo chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 90 PHỤ LỤC 01 Bảng khảo sát nội dung thực quản lý Nhà nước hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa (Chưa phù hợp) (Phù hợp) 1 Chính sách triển khai đến DN Thực thủ tục hành cửa (ĐKKD, xin mã số thuế, khắc dấu, mua hóa đơn) Mức độ chặt chẽ quản lý nhà nước doanh nghiệp Thái độ cán thực thi công vụ DN tự đánh giá việc chấp hành quy định nhà nước quản lý doanh nghiệp 91 ... nghiên cứu phát triển Daonh nghiệp nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng phát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Chương 3: Giải pháp phát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Do... trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 63 2.4.1 Kết phát triển DNNVV tỉnh Vĩnh Phúc 63 2.4.2 Những tồn nguyên nhân phát triển DNNVV địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. .. trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc 29 2.2.1 Tình hình, số lượng, loại hình doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Vĩnh Phúc 30 2.2.2 Quy mô doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Vĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc , Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn