Pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn tỉnh ninh bình

85 1 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:24

KẾT LUẬN Thừa kế chế định quan trọng Bộ luật dân nhằm bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp tài sản công dân Ở nước ta tính chất đặc thù chế độ sở hữu toàn dân đất đai Người dân khơng có quyền sở hữu đất bù lại họ Nhà nước - đại diện chủ sở hữu - giao đất, cho thuê đất công nhận quyền sử dụng đất ổn định lâu dài Như lẽ tự nhiên công nhận cho người sử dụng đất có quyền sử dụng đất ổn định lâu dài, pháp luật cho phép họ có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất Đây đảm bảo pháp lý quan trọng cho việc ổn định tình hình đất đai khuyến khích người sử dụng đất gắn bó lâu dài với đất đai, đầu tư, bồi bổ, cải tạo nâng cao hiệu sử dụng đất Tuy nhiên, chuyển đổi sang kinh tế thị trường đất đai ngày trở nên có giá Tranh chấp đất đai nói chung tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất nói riêng xảy điều khơng tránh khỏi Để giải nhanh chóng, dứt điểm có hiệu tranh chấp ngày đòi hỏi quan nhà nước có thẩm quyền phải hiểu áp dụng quy định pháp luật thừa kế quyền sử dụng đất Ninh Bình tỉnh đồng Bắc Bộ, có diện tích tự nhiên vào loại trung bình Trong thập kỷ trở lại với phát triển mạnh mẽ đất nước, Ninh Bình chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng du lịch, công nghiệp, dịch vụ nơng nghiệp Hơn nữa, với vị trí tỉnh có hệ thống đường sắt Bắc - Nam, Quốc lộ số qua, có nhiều danh thắng tiếng mà tiêu biểu danh thắng Tràng An - Bái Đính Tổ chức Văn hóa, giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận di sản văn hóa giới , Ninh Bình trở thành địa hấp dẫn thu hút khách du lịch; nhà đầu tư nước Một phần quỹ đất nơng nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng khu công nghiệp, sở hạ tầng kỹ thuật v.v Những tác động khách quan q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa làm tăng giá trị đất đai lên gấp nhiều lần Điều khiến cho tranh chấp đất đai (trong có tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất) gia 72 tăng Thời gian qua, cấp, ngành tỉnh Ninh Bình có nhiều cố gắng, nỗ lực việc áp dụng pháp luật đất đai nói chung áp dụng quy định thừa kế quyền sử dụng đất nói riêng để giải dứt điểm, nhanh chóng tranh chấp đất đai khơng để biến thành "điểm nóng" Tuy nhiên, bên cạnh thành công công tác thực thi pháp luật giải tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Ninh Bình bộc lộ nhiều thiếu sót, bất cập Để nâng cao hiệu thực thi pháp luật thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Ninh Bình, luận văn đề xuất số giải pháp chủ yếu sau đây: - Sửa đổi, bổ sung quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên bên vợ chồng công dân Việt Nam cấp quyền sử dụng đất tài sản chung vợ chồng trường hợp người nước ngồi kết với cơng dân Việt Nam - Bổ sung quy định cho phép người Việt Nam định cư nước đầu tư Việt Nam Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; người Việt Nam định cư nước đầu tư Việt Nam, cá nhân nước Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê để thừa kế quyền sử dụng đất - Đẩy mạnh nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai nói chung quy định thừa kế quyền sử dụng đất nói riêng - Tiếp tục nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước đất đai, đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận bquyền sử dụng đất, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính; đơi với cải cách thủ tục hành đất đai sửa đổi lề lối làm việc đội ngũ cán làm công tác quản lý đất đai - Nâng cao hiệu công tác xét xử, giải tranh chấp, khiếu kiện thừa kế quyền sử dụng đất v.v 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành Luật đất đai, Hà Nội Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật đất đai, Hà Nội Nguyễn Văn Cừ Trần Thị Huệ (chủ biên) (2017), Bình luận khoa học Bộ luật dân năm 2015, Nxb Tư pháp, Hà Nội Đỗ Văn Đại (2010), Tuyển tập án định Tòa án Việt Nam quyền sử dụng đất, Nxb Lao động, Hà Nội Đỗ Văn Đại (2016), Bình luận khoa học số nội dung Bộ luật dân năm 2015, Nxb Hồng Đức, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1981), Chỉ thị số 100/CT-TW ngày 13/10/1981 Ban Bí Thư Trung ương Đảng cải tiến cơng tác khốn, mở rộng cơng tác khốn sản phẩm đến nhóm người lao động Hợp tác xã Nông nghiệp, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1988), Nghị số 10-NQ/TW ngày 05/4/1988 Bộ Chính trị đổi quản lý kinh tế nông nghiệp, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Các Nghị trung ương Đảng 2001 2004 (sách phục vụ thảo luận Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng X), Lưu hành nội bộ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Nghị số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh toàn diện 74 công đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại, Hà Nội 12 Dương Thị Liễu (2009), Thực trạng thi hành quy định pháp luật thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Hà Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 13 Tưởng Duy Lượng (2005), Bình luận số vụ án nhân gia đình, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Quốc hội (1946), Hiến pháp, Hà Nội 15 Quốc hội (1959), Hiến pháp, Hà Nội 16 Quốc hội (1980), Hiến pháp, Hà Nội 17 Quốc hội (1987), Luật đất đai, Hà Nội 18 Quốc hội (1992), Hiến pháp, Hà Nội 19 Quốc hội (1993), Luật đất đai, Hà Nội 20 Quốc hội (1995), Bộ luật dân sự, Hà Nội 21 Quốc hội (2003), Luật đất đai, Hà Nội 22 Quốc hội (2005), Bộ luật dân sự, Hà Nội 23 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 24 Quốc hội (2013), Luật đất đai, Hà Nội 25 Quốc hội (2015), Bộ luật dân sự, Hà Nội 26 Phùng Trung Tập (2004), Thừa kế theo pháp luật công dân Việt Nam từ năm 1945 đến nay, Nxb Tư pháp, Hà Nội 27 Phùng Trung Tập (2008), Luật thừa kế Việt Nam, Nxb Hà Nội, Hà Nội 28 Trường Đại học Luật Hà Nội (1999), Từ điển Giải thích thuật ngữ Luật học (Luật đất đai, Luật lao động, Tư pháp quốc tế), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 29 Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật đất đai, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 30 Trường Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình Luật dân sự, Hà Nội 75 31 Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên) (2016), Bình luận khoa học Bộ luật dân năm 2015, Nxb Tư pháp, Hà Nội 32 Phạm Văn Tuyết (2004), Chế định thừa kế theo di chúc, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 33 Viện Đại học Mở Hà Nội (2005), Giáo trình Luật đất đai, Nxb Tư pháp, Hà Nội 34 Viện Đại học Mở Hà Nội (2010), Giáo trình Luật đất đai, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 35 Viện Khoa học Pháp lý (2006), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa Nxb Tư pháp, Hà Nội 76 77 ... tác thực thi pháp luật giải tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Ninh Bình bộc lộ nhiều thiếu sót, bất cập Để nâng cao hiệu thực thi pháp luật thừa kế quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh. .. cấp, ngành tỉnh Ninh Bình có nhiều cố gắng, nỗ lực việc áp dụng pháp luật đất đai nói chung áp dụng quy định thừa kế quyền sử dụng đất nói riêng để giải dứt điểm, nhanh chóng tranh chấp đất đai... thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê để thừa kế quyền sử dụng đất - Đẩy mạnh nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai nói chung quy định thừa kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn tỉnh ninh bình , Pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn tỉnh ninh bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn