Phân tích hoạt động kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và kỹ thuật

104 1 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN ĐỖ THANH LONG HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN ĐỖ THANH LONG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS NGUYỄN KIM TRUY HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tác giả thực Các tài liệu, tư liệu số liệu thu thập từ thực tế kết phân tích sử dụng luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu q trình lao động tác giả, đề tài khơng trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Nếu có khơng tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đỗ Thanh Long LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng chân thành cảm ơn tới Công ty Cổ phần Xuất nhập Chuyên gia Lao động Kỹ thuật; Viện Đại học Mở tạo điều kiện giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Thầy giáo GS.TS Nguyễn Kim Truy trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo, giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Thầy đem đến cho tơi kiến thức giúp tơi có khả tổng hợp tri thức khoa học, kiến thức thực tiễn quản lý phương pháp làm việc khoa học cơng tác nghiên cứu Thầy góp ý, bảo việc định hướng hoàn thiện luận, khơng có giúp đỡ Thầy luận văn khơng thể hồn thành Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo, đồng nghiệp bạn học viên lớp Cao học 15M - QT62đã giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn./ Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đỗ Thanh Long MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu 3.1 Về nghiên cứu lý thuyết 3.2 Về nghiên cứu thực tiễn Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 Đóng góp luận văn Nội dung luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .5 1.1 Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp .5 1.1.1 Doanh nghiệp .5 1.1.2 Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp .8 1.3 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 14 1.3.1 Mục đích nhiệm vụ phân tích 15 1.3.1.1 Mục đích 15 1.3.1.2 Nhiệm vụ 17 1.3.2 Phương pháp phân tích 19 1.3.2.1 Phương pháp so sánh: 19 1.3.2.2 Phương pháp chi tiết tiêu nghiên cứu 26 1.3.2.3 Phương pháp loại trừ 27 1.3.2.4 Phương pháp liên hệ .28 1.3.2.5 Các phương pháp phân tích khác 29 1.3.2.6 Tài liệu sử dụng phân tích 30 1.3.3 Hệ thống tiêu hiệu kinh doanh doanh nghiệp .30 1.3.3.1 Các tiêu tổng hợp .30 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh .32 Lợi nhuận hoạt động tài 33 Lợi nhuận hoạt động khác .33 1.3.3.2 Các tiêu hiệu sử dụng yếu tố .33 TIỂU KẾT CHƯƠNG 39 Chương PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT (IMS) 40 2.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Xuất nhập Chuyên gia Lao động Kỹ thuật (IMS) .40 2.1.1 Tư cách pháp nhân Công ty 40 2.1.2 Lịch sử hình thành Cơng ty 40 2.1.3 Chức nhiệm vụ Công ty 41 2.1.4 Tổ chức máy hoạt động Công ty 42 2.1.4.1 Tổ chức máy 42 2.1.4.2 Hoạt động .42 2.1.5 Khái qt tình hình kinh doanh Cơng ty giai đoạn 2012 ÷2016 .43 2.1.5.1 Về kinh doanh xuất lao động: 43 2.1.5.2 Về kinh doanh xuất nhập hàng hoá: 43 2.1.5.3 Về kinh doanh cho thuê văn phòng: .44 2.2 Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất nhập Chuyên gia Lao động Kỹ thuật (IMS) .44 2.2.1 Các tiêu tổng hợp .44 2.2.1.1 Doanh thu phân tích doanh thu 46 2.2.1.2 Lợi nhuận phân tích lợi nhuận 54 2.2.2 Các tiêu hiệu sử dụng yếu tố 60 2.2.2.1 Chỉ tiêu hiệu sử dụng vốn 60 2.2.2.2 Chỉ tiêu hiệu sử dụng lao động: .75 TIỂU KẾT CHƯƠNG 87 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT (IMS) 88 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao kết hoạt động kinh doanh công ty 88 3.1.1 Về nguồn nhân lực 88 3.1.2 Về tăng doanh thu 89 3.1.3 Về quản lý chi phí .89 3.1.3.1 Quản lý chi phí sản xuất 89 3.1.3.2 Quản lý chi phí hoạt động .90 3.1.4 Về hoạt động Marketing 90 3.1.5 Về thị trường tiêu thụ .91 3.2 Kết luận kiến nghị 91 3.2.1 Kết luận 91 3.2.2 Kiến nghị 92 3.2.2.1 Đối với Công ty .92 3.2.2.2 Đối với quan quản lý Nhà nước 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Công ty Cổ phần Xuất nhập Chuyên gia Lao động Kỹ thuật (IMS) Công ty IMS Lợi nhuận doanh nghiệp LNDN Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ DT Giá vốn hàng bán GVHB Doanh thu từ hoạt động tài DTTHDTC Chi phí tài CPTC Chi phí bán hàng CPBH Chi phí quản lý doanh nghiệp CPQLDN Thu nhập khác TNK Chi phí khác CPK Xuất lao động XKLĐ Xuất nhập XNK DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Biểu Biểu 2.1 Biểu 2.2 Biểu 2.3 Biểu 2.4 Biểu 2.5 Biểu 2.6 Biểu 2.7 Biểu 2.8 Biểu 2.9 Biểu 2.10 Biểu 2.11 Biểu 2.12 Biểu 2.13 Biểu 2.14 Biểu 2.15 Biểu 2.16 Biểu 2.17 Biểu 2.18 Biểu 2.19 Biểu 2.20 Biểu 2.21 Biểu 2.22 Biểu 2.23 Biểu 2.24 Biểu 2.25 Kết kinh doanh chung Công ty năm 2012 ÷ 2016 Doanh thu HĐKD Cơng ty năm 2012 ÷ 2016 Lợi nhuận Cơng ty năm 2012 ÷ 2016 Hiệu sử dụng vốn Cơng ty năm 2012 ÷ 2016 Hiệu sử dụng vốn cố định Cơng ty 2012 ÷ 2016 Hiệu suất sử dụng vốn lưu động Cơng ty năm 2012 ÷ 2016 Hiệu sử dụng lao động Công ty năm 2012 ÷ 2016 Hiệu sử dụng chi phí năm 2012 ÷ 2016 Tổng doanh thu năm 2012 ÷ 2016 Tỷ trọng doanh thu theo thành phần năm 2012 Tỷ trọng doanh thu theo thành phần năm 2013 Tỷ trọng doanh thu theo thành phần năm 2014 Tỷ trọng doanh thu theo thành phần năm 2015 Tỷ trọng doanh thu theo thành phần năm 2016 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2012 ÷ 2016 Doanh thu hoạt động tài 2012 ÷ 2016 Thu nhập khác năm 2012 ÷ 2016 Lợi nhuận Cơng ty năm 2012 ÷ 2016 Vòng quay tồn vốn kỳ 2012 ÷ 2016 Suất hao phí vốn kỳ giai đoạn 2012 ÷ 2016 Tỷ lệ doanh lợi tổng vốn giai đoạn 2012 ÷ 2016 Hiệu suất sử dụng vốn cố định 2012 ÷ 2016 Suất hao phí vốn cố định 2012 ÷2016 Tỷ lệ doanh lợi vốn cố định 2012 ÷ 2016 Vòng quay vốn lưu động kỳ 2012 ÷ 2016 Kỳ luân chuyển vốn lưu động kỳ 2012 ÷ 2016 Tỷ lệ doanh lợi vốn lưu động kỳ 2012 ÷ 2016 Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động kỳ 2012 ÷ 2016 Biểu suất lao động 2012 ÷ 2016 Kết sản xuất chi phí phương 2012 ÷ 2016 Lợi nhuận bình qn lao động 2012 ÷ 2016 Chỉ tiêu doanh thu đồng chi phí 2012 ÷ 2016 Chỉ tiêu doanh lợi theo chi phí 2012 ÷ 2016 Trang 45 46 56 61 66 71 76 81 47 49 49 50 50 51 52 53 54 57 62 62 63 67 67 68 72 72 73 73 77 77 78 82 82 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường để tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải biết cách kinh doanh kinh doanh hiệu Kinh doanh có hiệu doanh nghiệp tồn phát triển, đứng vững giành thắng lợi môi trường cạnh tranh Một yếu tố quan trọng để đánh giá hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thông qua số Tài từ nắm nhân tố ảnh hưởng mức độ xu hướng tác động nhân tố đến kết kinh doanh Phân tích kinh doanh nghiên cứu tồn hoạt động doanh nghiệp với mục đích sinh lợi Phân tích kinh doanh cách toàn diện giúp doanh nghiệp đánh giá đầy đủ sâu sắc kết kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp tìm biện pháp sát thực để khắc phục thiếu sót, tăng cường hoạt động kinh tế quản lí doanh nghiệp nhằm tận dụng khả tiềm tàng vào trình sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Xuất phát từ tầm quan trọng việc phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh nên em chọn nội dung “Phân tích hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất nhập Chuyên gia Lao động Kỹ thuật” làm đề tài tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất nhập Chuyên gia Lao động Kỹ thuật (IMS) dựa tiêu tài để từ đánh giá xác thực trạng kết hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Căn vào kết phân tích hoạt động kinh doanh Cơng ty IMS từ tìm yếu tố tác động đến kết kinh doanh thấy nguyên nhân tác động, tồn hạn chế kinh doanh Cơng ty Từ đánh giá xác tình trạng Cơng ty tìm điểm mạnh, điểm yếu để khắc phục khiếm khuyết hoạt động, phát huy mặt tích cực dự đốn tình hình phát triển Doanh nghiệp tương lại đề giải pháp hữu hiệu nâng Trang | HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ CƠNG TY NĂM 2012 ÷ 2016 Chênh lệch 2013/2012 Đơn CHỈ TIÊU vị 2012 2013 2014 2015 2016 Tuyệt đối tính Lợi nhuận Tương đối Chênh lệch 2014/2013 Tương Tuyệt đối đối Chênh lệch 2015/2014 Tuyệt đối Tương đối Chênh lệch 2016/2015 Tuyệt đối Tương đối đồng 5.277.280.128 3.421.532.429 2.950.663.769 5.529.006.017 4.550.120.739 -1.855.747.699 -35,16% -470.868.660 -13,76% 2.578.342.248 87,38% -978.885.278 -17,70% đồng 42.291.060.681,00 54.822.050.543,00 45.540.260.436,00 41.666.243.160,00 52.548.757.237,00 12.530.989.862 29,63% -9.281.790.107 -16,93% -3.874.017.276 -8,51% 10.882.514.077 26,12% đồng 49.196.377.049,50 42.424.458.521,00 37.089.167.216,50 34.737.225.674,00 34.055.769.077,50 -6.771.918.529 -13,77% -5.335.291.305 -12,58% -2.351.941.543 -6,34% -681.456.597 -1,96% đồng 40.305.136.405 55.140.629.975 44.871.547.619 43.841.956.456 52.782.274.574 14.835.493.570 36,81% -10.269.082.356 -18,62% -1.029.591.163 -2,29% 8.940.318.118 20,39% đồng 1,05 0,99 1,01 0,95 1,00 -0,06 -5,25% 0,02 2,08% -0,06 -6,36% 0,05 4,76% đồng 0,13 0,06 0,07 0,13 0,09 -0,07 -52,61% 0,004 5,97% 0,06 91,78% -0,04 -31,64% Doanh thu tiêu thụ sản phẩm Tổng vốn kinh doanh Tổng chi phí sản xuất tiêu thụ kỳ Chỉ tiêu doanh thu đồng chi phí Chỉ tiêu doanh lợi theo chi phí (Nguồn: Báo cáo tài Cơng ty, Báo cáo HĐQT phân tích tác giả) Trang | 81 Chỉ tiêu doanh thu đồng chi phí kỳ 2012 ÷ 2016 1,05 1,00 0,95 0,90 2012 2013 2014 2015 2016 Chỉ tiêu doanh thu đồng chi phí 1,05 0,99 1,01 0,95 1,00 Biểu 2.24 Chỉ tiêu doanh thu đồng chi phí 2012 ÷ 2016 Chỉ tiêu doanh lợi theo chi phí kỳ 2012 ÷ 2016 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 2012 2013 2014 2015 2016 Chỉ tiêu doanh lợi theo chi phí 0,13 0,06 0,07 0,13 0,09 Biểu 2.25 Chỉ tiêu doanh lợi theo chi phí 2012 ÷ 2016 Trang | 82 Qua bảng 2.8 Biểu, ta thấy tình hình sử dụng chi phí Cơng ty có hiểu hay không Ở a thấy tiêu sau Chỉ tiêu doanh thu đồng chi phí: Chỉ tiêu cho biết đồng chi phí sản xuất tiêu thụ kỳ (ở số liệu phân tích chi phí chung doanh nghiệp) kỳ tạo đồng doanh thu Chỉ tiêu cao tổng chi phí thấp, có ý nghĩa khuyến khích Cơng ty tìm biện pháp để giảm chi phí tăng hiệu sản xuất kinh doanh Ở ta so sánh năm với Năm 2013 so với năm 2012, tiêu doanh thu chi phí giảm 0,06 đồng tương ứng tỷ lệ giảm 5.25% Ở thấy, doanh thu chi phí năm 2013 tăng so với năm 2012, nhiên, tốc độ tăng chi phí nhanh 36.81% (14.835.493.570đ) so với tốc độ tăng doanh thu 29.63% (12.530.989.862đ) làm cho tiêu giảm kỳ so sánh Năm 2014 so với năm 2013, tiêu tăng 0.02 đồng, tương ứng 2.08%, điều tốc độ giảm chi phí lớn so với tốc độ giảm doanh thu 18.62% (10.269.082.356đ) so với 16.93% (9.281.790.107đ) Năm 2015 so với năm 2014, tiêu doanh thu đồng chi phí giảm 0,06 đồng tương ứng tỷ lệ giảm 6.36%, điều doanh thu giảm chi phí giảm Năm 2016 tiêu doanh thu chi phí so với năm 2015 tăng 0.05 đồng, tương ứng tỉ lệ tăng 4.76%, tỷ lệ đồng chi phí tạo đồng doanh thu Chỉ tiêu tăng nhẹ so với năm 2015, doanh thu năm 2016 tăng so với năm 2015 mức 10.882.514.077đ tương ứng 26.12% chi phí tăng 8.940.318.118đ tương ứng tỷ lệ 20.39% Có thể thấy, chi phí Cơng ty mức ổn định có nhiều thay đổi, đặc thù sản xuất kinh doanh thương mại túy, mặt hàng đối tác ổn định qua thời kỳ phí giá vốn chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp khơng có nhiều biến động kỳ so sánh Chỉ tiêu doanh lợi theo chi phí: Ta xem xét xem doanh nghiệp bỏ đồng chi phí, đem lại đồng lợi nhuận Ở ta thấy tiêu doanh thu doanh nghiệp so với chi phí kỳ bỏ khơng có biến động nhiều, mặt Trang | 83 hàng kinh doanh ổn định khách hàng khách hàng truyền thống, lợi nhuận có thay đổi Ta xem xét tiêu lợi nhuận chi phí, ta thấy lợi nhuận có nhiều biến động kỳ so sánh Năm 2013 so với năm 2012, tiêu doanh lợi giảm 0,09 đồng tương ứng 52,61% ta biết chi phí tăng 36.81%, tuyệt đối 14.835.493.570đ lợi nhuận lại giảm 1.855.747.699đ tương ứng 35.16% dẫn đến tiêu doanh lợi chi phí giảm Năm 2014 so với năm 2013, tiêu tăng 0.01 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 5.97% Tỷ lệ giảm tiêu lợi nhuận tiêu chi phí giảm, nhiên tốc độ giảm tiêu lợi nhuận 13.76% (470.868.660đ) nhanh so với mức giảm tiêu chi phí 18.62% (10.269.082.356đ) Năm 2015 so với năm 2014, tiêu tăng 0.06đ tương ứng tỷ lệ tăng 91.78%, có điều lợi nhuận năm 2015 tăng cao, 87.38% tuyệt đối mức 2.578.342.248đ, gần lợi nhuận năm 2014, tiêu tăng mạnh Đến năm 2016 ta thấy so với năm 2105, tiêu giảm đi, 0,04 đ tương ứng 31.64% ta thấy lợi nhuận có có giảm sới với 2015 mức 978.885.258đ tương đương tỷ lệ giảm 17.70%, tổng chi phí lại tăng 20.39% tương đương tăng 8.940.318.118đ Điều làm tiêu doanh lợi theo chi phí giảm năm Có thể thấy tiêu doanh lợi Công ty hàng năm không đều, điều chi phí quan trọng lợi nhuận Cơng ty năm có nhiều thay đổi Khi chi phí thay đổi, tương ứng với doanh thu lợi nhuận Cơng ty lại có nhiều biến động, ta thấy điều phân tích lợi nhuận Công ty 2.3 Đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty 2.3.1 Những kết đạt Nhìn chung qua q trình tìm hiểu phân tích kết kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất nhập Chuyên gia Lao động Kỹ thuật (IMS) gia đoạn năm năm 2012 đến 2016 cho thấy: - Doanh thu hàng năm không cao nhiều biến động lớn Năm 2013 năm 2016 Cơng ty có hoạt động kinh doanh mang lại kết cao Trang | 84 - Lợi nhuận bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty giữ mức ổn định không biến động nhiều, năm 2012 lợi nhuận tăng cao lãi suất ngân hàng tăng cao mang lại Lợi nhuận khác mang lại hang năm đóng góp lớn vào kết kinh doanh Cơng ty, điều có từ mảng dịch vụ cung ứng lao động làm việc nước ngồi mang lại - Chi phí bàn hàng chi phí quản lý chiếm tỷ trọng lớn chi phí doanh nghiệp - Các đối tác kinh doanh Công ty ổn định qua năm đem lại doanh thu ổn định Cơng ty hóa chất Hồng Phát, Cơng ty Cổ phần hóa chất Thăng Long, hay đối tác Công ty điện lạnh Tân Thành Đạt - Sản phẩm hóa chất phục vụ ngành công nghiệp nhựa cao su chủ yếu nhập từ nước khu vực bán lại cho đối tác kinh doanh nêu trên, điều phụ thuộc nhiều vào tình hình cung ứng giới, biến động tỷ hoạt động vận tải quốc tế, nhiên sản phẩm Công ty cung cấp tiêu thụ tốt thị trường 2.3.2 Những hạn chế cần khắc phục - Doanh thu năm khơng đều, chứng tỏ việc kinh doanh phụ thuộc nhiều vào tình hình thị trường, đối tác - Trong thời gian qua, ảnh hưởng nhiều yếu tố, giá biến động theo chiều hướng tăng, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh Cơng ty doanh nghiệp ngành Vì vậy, ngun nhân khách quan mà Cơng ty lường trước nên làm cho tổng chi phí Cơng ty thời gian biến động phức tạp - Giá vốn chiếm tỷ trọng lớn doanh thu lý mặt hàng kinh doanh chưa mang lại hiệu cao dẫn tới lợi nhuận Công ty không ổn định - Nguồn vốn phục vụ kinh doanh bị đối tác chiếm dụng, số vòng quay nên chưa mang lại hiệu cao, khách hàng lâu năm việc tạo điều kiện kéo dài thời gian toán ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu kinh doanh Trang | 85 - Về tài chính, nguồn vốn tự có phục vụ sản xuất kinh doanh ngày bị thu hẹp, việc sử dụng vốn tự có Cơng ty khơng thể phát triển mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh Nhưng sử dụng nguồn vốn vay việc kinh doanh khó khăn hiệu sử dụng vốn không cao, lợi nhuận mang lại từ hoạt động kinh doanh bán hàng thấp Trang | 86 TIỂU KẾT CHƯƠNG Qua phân tích thực trạng số tiêu tài Cơng ty Cổ phần xuất nhập Chuyên gia Lao động Kỹ thuật (IMS) thấy kết kinh doanh Công ty giai đoạn 2012 – 2016 Từ kết phân tích để thấy tình hình kinh doanh Công ty giai đoạn đạt hiệu hay không, số đánh giá hiệu Công ty giai đoạn so sánh năm so sánh với số tiêu ngành, để từ ta có nhận xét thực trạng Cơng ty qua năm nói riêng, vị Cơng ty tồn ngành nói chung Để từ tìm ngun nhân từ tìm giải pháp phù hợp để khắc phục khó khăn tại, đưa phương án để kết kinh doanh giai đoạn tới đạt hiệu cao Trang | 87 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT (IMS) 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao kết hoạt động kinh doanh công ty Trong kinh tế thị trường nay, để tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh có hiệu ngày tăng mức lợi nhuận Tuy nhiên, hiệu kinh doanh doanh nghiệp chịu tác động tổng hợp nhiều khâu, nhiều nhân tố Cho nên muốn nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty cần phải giải tổng hợp, đồng nhiều vấn đề Sau phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận phân tích tiêu tài Cơng ty, tơi xin đề xuất số giải pháp nhằm nâng kết hoạt động kinh doanh Công ty sau: 3.1.1 Về nguồn nhân lực Con người yếu tố quan tâm hàng đầu doanh nghiệp, yếu tố khơng thể thiếu có ý nghĩa quan trọng định thành công công ty Với nguồn lao động có trình độ tốt, tỷ lệ lao động phân bổ tương đối đều, số lượng lao động Công ty không đông Tuy nhiên đơn vị hoạt động lĩnh vực dịch vụ, nên việc tập trung vào giải vấn đề nâng cao chất lượng lao động cần thiết Công ty cần quan tâm việc giải vấn đề người như: Phát triển đội ngũ nhân tiếp tục nâng cao hiệu công tác quản lý, tạo điều kiện phát huy tối đa lực người lao động Tiếp tục hoàn thiện cấu tổ chức đội ngũ nhân phù hợp với đặc điểm hoạt động Phát triển cơng đồn cơng ty, tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí cho nhân viên cơng ty nhằm giảm bớt căng thẳng cơng việc tạo đồn kết nhân viên cơng ty để phối hợp làm việc tốt hơn, làm tăng hiệu công việc, hiệu sản xuất kinh doanh Trang | 88 Tăng cường công tác đào tạo tái đào tạo cho cán cơng nhân viên Có sách phù hợp để tiếp tục khuyến khích đội ngũ nhân viên phát huy tính động, khả đổi sáng tạo Tuyển dụng bổ sung cán có lực chun mơn kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu trình mở rộng phát triển cơng ty Bổ sung, hồn thiện quy chế quản lý phù hợp với hoạt động Công ty theo hướng linh hoạt, tăng tính chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh 3.1.2 Về tăng doanh thu Doanh thu chịu ảnh hưởng chủ yếu yếu tố giá bán hàng hóa tiêu thụ, Cơng ty định giá bán dựa vào tình hình thị trường chi phí bỏ mà có lời Vì vậy, để tăng doanh thu thực cách sau: Một tăng giá bán, hai tăng lượng hàng hóa tiêu thụ tăng đồng thời hàng hóa giá bán Trong kinh tế thị trường nay, cạnh tranh ngày gay gắt nên việc tăng giá bán điều thực không riêng với Công ty Cổ phần Xuất nhập Chuyên gia Lao động Kỹ thuật (IMS) mà tất doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, cách tăng lượng hàng hóa tiêu thụ, mở rộng thị trường tiêu thụ Bên cạnh, phải quan tâm đến mở rộng thị trường tiềm thị trường miền Trung hay Thành phố Hồ Chí Minh, đẩy mạnh hoạt động bán hàng, chiêu thị, giảm giá hàng bán Đặc biệt, Công ty cần quan tâm thị trường Thành phố Hồ Chí Minh theo đánh giá thị trường đầy tiềm để phát triển tương lai Cơng ty nên có sách ưu đãi khách hàng lớn đa dạng hóa phương thức bán hàng phương thức toán : giảm giá khách hàng truyền thống, kéo dài thời hạn toán,… 3.1.3 Về quản lý chi phí 3.1.3.1 Quản lý chi phí sản xuất Do sản phẩm hàng hóa nhập nên việc tìm kiếm nguồn hàng có giá cạnh tranh, điều kiện toán tốt lợi việc cung cấp hàng hóa Trang | 89 Tìm kiếm nguồn vốn vay với chi phí lãi vay nhằm hạn chế chi phí từ khoản mục Sự biến động giá hàng hóa ln ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Để chủ động tối đa nguồn cung giá nguyên vật liệu, Công ty cần ký kết hợp đồng nguyên tắc theo năm, hợp đồng dài hạn tìm kiếm thêm đối tác tiềm có nhu cầu phát triển kinh doanh 3.1.3.2 Quản lý chi phí hoạt động Xây dựng định mức sử dụng điện, nước, điện thoại, lập dự tốn chi phí ngắn hạn giúp cơng tác quản lý chi phí cụ thể Thực cơng khai chi phí đến phận liên quan để đề biện pháp cụ thể tiết kiệm chi phí Nâng cao ý thức tiết kiệm cán bộ, công nhân viên, xây dựng quy chế thưởng phạt sử dụng tiết kiệm lãng phí tài sản Cơng ty Hiện nay, giá xăng, dầu biến động không ổn định, giá xăng, dầu tăng kéo theo chi phí vận chuyển gia tăng Vì vậy, Công ty cần sử dụng tối đa công suất phương tiện vận chuyển, tránh sử dụng phương tiện khơng mục đích 3.1.4 Về hoạt động Marketing Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, tiếp thị sản phẩm đến khách hàng, đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh tỉnh miền Trung Cơng ty quan tâm đến hoạt động quảng bá quảng cáo thơng qua báo chí, hội chợ, internet,… nhằm tạo dựng hình ảnh tốt Thực sách đa dạng hóa sản phẩm: Tăng cường cải tiến cơng nghệ nhằm tạo hàng hóa có chất lượng, ưu nhằm tạo lạ, thu hút khách hàng Đối với kênh phân phối sản phẩm thơng qua mơi giới, Cơng ty cần kích thích việc tiêu thụ sản phẩm thơng qua kênh sách chi hoa hồng mơi giới Chính sách chiến lược giá Công ty thời điểm áp dụng linh hoạt cho thương vụ cho đối tác khác Bởi vì, địa điểm giao hàng khác có mức chi phí vận chuyển khác với đối tác khác nhau, phương thức tiến độ toán khác Trang | 90 Đào tạo đội ngũ nghiên cứu thị trường, để họ làm việc hiệu họ hiểu rõ thị trường việc định thời điểm, lượng hàng dự trữ tốt Vì Cơng ty chưa có phòng nghiên cứu thị trường nên vấn đề liên quan đến thị trường marketing thuộc đạo phòng kinh doanh 3.1.5 Về thị trường tiêu thụ Cơng ty cần giữ vững thị trường có, xây dựng sách bán hàng linh động để vừa nâng cao doanh số bán hàng, vừa đảm bảo thu hồi công nợ tốt Tiếp tục đẩy mạnh khai thác thị trường truyền thống nhiều tiềm trình phát triển kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế nước ta theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp dịch vụ nên điều dẫn đến yêu cầu cấp thiết việc cung ứng sản phẩm dịch vụ thị trường Mở rộng thị trường tiêu thụ liên kết hợp tác chiến lược: Ngoài đối tác truyền thống việc tìm kiếm đối tác chiến lược nhằm khai thác lợi phát triển dịch vụ sản phầm thị trường 3.2 Kết luận kiến nghị 3.2.1 Kết luận Trong kinh tế thị trường nay, với cạnh tranh diễn ngày gay gắt hoạt động sản xuất kinh doanh ln phải đối đầu với khó khăn thách thức Vì vậy, phân tích kết hoạt động kinh doanh việc làm cần thiết nhiệm vụ trách nhiệm nhà quản trị, từ phân tích đó, giúp cơng ty đánh giá tổng hợp có nhìn tồn diện tình hình hoạt động kinh doanh công ty năm qua Đồng thời, giúp cơng ty đưa chiến lược kinh doanh kịp thời thích ứng với mơi trường kinh doanh qua thời kỳ Từ đó, cơng ty phát huy mặt mạnh, hội khắc phục khó khăn, thử thách để cơng ty hoạt động ngày tốt hơn, đạt kết ngày cao phát triển ngày vững Qua q trình phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất nhập Chuyên gia Lao động Kỹ thuật (IMS) (2012 - 2016) cho thấy, tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty ngày có hiệu đáng khích lệ, tình hình doanh Trang | 91 thu tương đối tốt, bị sụt giảm vào năm 2015 tăng trưởng trở lại vào năm 2016 Tình hình chi phí có tăng tỷ trọng so với doanh thu có xu hướng ngày giảm nên đảm bảo lợi nhuận cho Công ty Lợi nhuận Công ty tăng giảm hàng năm đảm bảo thu nhập Cơng ty bước hòa nhập vào phát triển chung đất nước, bước khẳng định thương trường Trong thời gian tới, thuận lợi vốn có, khó khăn bước khắc phục chắn Cơng ty có bước phát triển hoạt động kinh doanh Để đạt kết nhờ vào nỗ lực làm việc cống hiến tập thể cán cơng nhân viên Cơng ty Bên cạnh đó, ngồi thành tựu đạt Cơng ty gặp phải nhiều khó khăn ảnh hưởng khủng hoảng suy thoái kinh tế năm vừa qua Sự cạnh tranh gay gắt giá cả, chất lượng với đối thủ cạnh tranh, hoạt động marketing,… Vì vậy, Cơng ty cần nhanh chóng khắc phục khó khăn để ngày phát triển thời gian tới 3.2.2 Kiến nghị 3.2.2.1 Đối với Công ty Tăng cường cơng tác kiểm sốt theo dõi chặt chẽ tình hình biến động chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm chi phí ngồi sản xuất Cơng ty cần linh hoạt việc cho khách hàng chiếm dụng vốn đảm bảo không để nợ xấu xảy cách thường xuyên theo dõi khoản nợ phải thu để kịp thời thu hồi theo hợp đồng giao kết, khơng để nợ q lâu Cơng ty thiếu vốn để tái sản xuất, phải vay làm tăng chi phí lãi vay, giảm lợi nhuận công ty Đầu tư nghiên cứu mở rộng thị trường nhằm tăng sản lượng tiêu thụ, nâng cao lực cạnh tranh thị trường việc đảm bảo hàng hóa có chất lượng uy tín, thương hiệu Cơng ty Cập nhật thơng tin liên tục để Cơng ty bắt kịp biến đổi thị trường giá nguyên vật liệu yếu tố đầu vào khác Trang | 92 Công ty cần lập phận Marketing chuyên làm công tác thông tin, dự báo, nghiên cứu, theo dõi nắm sát tình hình biến động giá thị trường để nắm bắt thơng tin cách nhanh chóng, xác kịp thời cung cấp cho Ban lãnh đạo Công ty giúp Ban lãnh đạo đưa định đắn đạo kịp thời việc thu mua, tạm trữ nguyên vật liệu, số lượng sản phẩm cần sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường tốn với khách hàng Đồng thời, tích cực quảng bá sản phẩm, mở rộng thị phần khắp nước để giới thiệu cho người biết sản phẩm Cơng ty Có sách khuyến khích bán hàng: cho hưởng chiết khấu, giảm giá hàng bán cho khách hàng mua sản phẩm với số lượng lớn có tổng giá trị tốn cao 3.2.2.2 Đối với quan quản lý Nhà nước Ngồi nổ lực thân Cơng ty chủ trương, sách Nhà nước ban hành có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Vì vậy, nhà nước cần phải: Xây dựng khn khổ pháp lý rõ ràng thơng thống nhằm tạo môi trường cạnh tranh công cho doanh nghiệp tham gia ngành, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm, gian lận nhằm mục đích lợi nhuận Chính phủ cần đẩy mạnh phát triển thị trường tài chính, đặc biệt thị trường tiền tệ để doanh nghiệp đa dạng hóa đầu tư lựa chọn phương pháp huy động vốn Với thị trường tiền tệ phát triển, cơng ty đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi cách có hiệu đồng thời, dễ dàng huy động vốn cần thiết mà không chịu áp lực từ lãi suất cho vay ngân hàng Nhà nước cần giảm bớt thủ tục tốn rườm rà khơng đáng dẫn đến kéo dài thời gian tốn việc tốn cơng trình hồn thành bàn giao để Cơng ty có đủ vốn tái sản xuất toán khoản nợ phải trả Giá nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào ngành xây dựng mặt hàng vật liệu xây dựng năm qua biến động mạnh, đặc biệt giá thép năm qua có nhiều biến động phức tạp Điều ảnh hưởng lớn Trang | 93 đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty doanh nghiệp khác ngành Vì vậy, Nhà nước cần có sách bình ổn giá để giúp cho doanh nghiệp phát triển ổn định Trang | 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Văn Công (2013), “Giáo trình Phân tích kinh doanh”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân – Trường Đại học Kinh tế quốc dân PGS.TS Phạm Văn Dược, TS Trần Phước (2010), “Phân tích hoạt động kinh doanh”, NXB Đại học Cơng nghiệp Tp Hồ Chí Minh GS TS Vương Tồn Thun (2015), “Bài giảng mơn Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh“, Trường Đại học Hải Phòng Luật doanh nghiệp 2014 Quốc hội số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 PGS TS Phạm Thị Gái (2004) “Phân tích hoạt động kinh doanh”, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội PGS.TS Phạm Văn Dược, TS Huỳnh Đức Lộng, ThS Lê Thị Minh Tuyết (2004), “Phân tích hoạt động kinh doanh“, Nhà xuất kinh tế Tp Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Chuyên gia Lao động Kỹ thuật, “Báo cáo Kết kinh doanh” HĐQT năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Công ty Cổ phần Xuất nhập Chuyên gia Lao động Kỹ thuật, “Báo cáo Tài kiểm tốn” năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Dữ liệu tham khảo, “Só sánh giá trị ngành tham chiếu” http://www.cophieu68.vn/category_finance.php 10 Dữ liệu tham khảo “Mười điểm sáng kinh tế Việt nam năm 2014” http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/kinh-te-vn-nam-201410-diem-sang-va-3-thach-thuc201501061829216879.chn 11 Tài liệu tham khảo, “Sự kiện kinh tế tiêu biểu năm 2012” http://cafef.vn/vi-modau-tu/9-su-kien-kinh-te-vi-mo-tieu-bieu-2012-20121216103213627.chn 12 Tài liệu tham khảo, “Kim ngạch xuất năm 2012” http://www.vpas.vn/thongtin/thong-tin-xuat-nhap-khau/xuat-khau-san-pham-nhua-thang-12-dat-kim-ngachcao-nhat-nam-2013.html#2012 Trang | 95 ... THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT (IMS) 40 2.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Xuất nhập Chuyên gia Lao động Kỹ thuật (IMS)... động kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất nhập Chuyên gia Lao động Kỹ thuật giai đoạn 2012 ÷2016 - Phạm vi: hoạt động Công ty Xuất nhập Chuyên gia Lao động Kỹ thuật (IMS) bao gồm lĩnh vực xuất lao động. .. doanh xuất nhập Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Chuyên gia Lao động Kỹ thuật (IMS) Trang | Chương 3: Giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất nhập Chuyên gia Lao động Kỹ thuật (IMS)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và kỹ thuật , Phân tích hoạt động kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và kỹ thuật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn