Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần container việt nam

141 1 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:24

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI  VŨ THỊ MINH NGUYỆT PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH - MÃ SỐ: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM THỊ THANH HỒNG Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu này tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày … tháng … năm 2017 Tác giả Luận văn Vũ Thị Minh Nguyệt LỜI CẢM ƠN Qua thời gian nghiên cứu lý luận thực tế tác giả hoàn thành luận văn thạc sỹ với đề tài “Phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Container Việt Nam” Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô giáo trình giảng dạy, bạn bè giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả việc thu thập liệu, giúp cho tác giả hoàn thành luận văn Đặc biệt tác giả xin cảm ơn Cô giáo - PGS.TS Phạm Thị Thanh Hồng, người quan tâm giúp đỡ, bảo hướng dẫn tận tình để tác giả hoàn thành luận văn tốt nghiệp Cuối tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô giáo khoa Sau đại học Viện Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn đóng góp ý kiến q báu Do tính phức tạp đề tài nghiên cứu, cộng với khả kinh nghiệm tác giả nhiều hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo nhà nghiên cứu khác để nội dung nghiên cứu luận văn hoàn thiện Trân trọng cảm ơn! Tác giả Luận văn Vũ Thị Minh Nguyệt MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU:TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU “PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM” 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 4 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, ý nghĩa mu ̣c đích và yêu cầ u phân tích báo cáo tài 1.1.1 Khái niệm phân tích báo cáo tài 1.1.2 Ý nghĩa phân tích báo cáo tài 1.1.3 Mục đích và yêu cầ u của tích báo cáo tài 1.2 Cơ sở liệu để phân tích báo cáo tài 1.2.1 Hệ thống báo cáo tài 1.2.1.1 Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN) 10 1.2.1.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DN) 10 1.2.1.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 - DN) 10 1.2.1.4 Thuyết minh báo cáo tài (Mẫu số B09-DN) 11 1.2.2 Các tài liệu khác 11 1.3 Phương pháp phân tích báo cáo tài 12 1.3.1 Phương pháp so sánh 12 1.3.2 Phương pháp loại trừ 14 1.3.3 Phương pháp chi tiết tiêu phân tích 16 1.3.4 Mơ hình Dupont 17 1.4 Nội dung phân tích báo cáo tài doanh nghiệp 18 1.4.1 Phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp 18 1.4.1.1 Phân tích khái quát cấu tài sản nguồn vốn doanh nghiệp 18 1.4.1.2 Phân tích mối quan hệ tài sản nguồn vốn 23 1.4.2 Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh 24 1.4.3 Phân tích tình hình cơng nợ khả tốn 27 1.4.3.1 Phân tích tình hình cơng nợ 27 1.4.3.2 Phân tích khả toán 29 1.4.4 Phân tích hiệu kinh doanh 32 1.4.4.1 Phân tích khái quát hiệu kinh doanh doanh nghiệp 33 1.4.4.2 Phân tích hiệu sử dụng tài sản 34 1.4.4.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn 35 1.4.5 Phân tích dấu hiệu rủi ro tài dự báo tài doanh nghiệp 38 1.4.5.1 Phân tích rủi ro tài 38 1.4.5.2 Phân tích dự báo tài dựa kết tài 39 KẾT LUẬN CHƯƠNG 41 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2014-2016 42 2.1 Tổng quan Công Ty Cổ Phần Container Việt Nam 42 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty 42 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 44 2.1.2.1 Hoạt động kinh doanh 44 2.1.2.2 Sản lượng dịch vụ 2014 - 2016 46 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức kế tốn chế quản lý tài Công ty 46 2.1.3.1 Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 46 2.1.3.2 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 49 2.1.3.3 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn 50 2.1.3.4 Cơ chế quản lý tài 50 2.2 Nội dung phân tích báo báo tài Cơng Ty Cổ Phần Container Việt Nam 54 2.2.1 Phân tích cấu trúc tài 54 2.2.1.1 Phân tích khái quát cấu tài sản nguồn vốn Công ty 54 2.1.1.2 Phân tích mối quan hệ tài sản nguồn vốn 63 2.2.2 Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh 64 2.2.3 Phân tích tình hình cơng nợ khả tốn 65 2.2.3.1 Phân tích tình hình công nợ 65 2.2.3.2 Phân tích khả tốn 78 2.2.4 Phân tích hiệu kinh doanh 83 2.2.4.1 Phân tích khái quát hiệu kinh doanh doanh nghiệp 83 2.2.4.2 Phân tích hiệu sử dụng tài sản 90 2.2.4.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn 92 2.2.5 Phân tích dấu hiệu rủi ro tài dự báo tài 93 2.2.5.1 Phân tích rủi ro tài 93 2.2.5.2 Dự báo tài dựa kết tài 97 2.2.6 Các nhân tố chủ quan, khách quan ảnh hưởng đế n phân tích báo cáo tài chính……………… 93 2.3 Thảo luận kết phân tích báo cáo tài Cơng Ty Cổ Phần Container Việt Nam 101 2.3.1 Những ưu điểm 101 2.3.2 Những tồn 1022 KẾT LUẬN CHƯƠNG 104 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM 105 3.1 Các giải pháp nhằm nâng cao lực tài Cơng ty Cổ phần Container Việt Nam 105 3.2 Điều kiện để thực giải pháp nâng cao lực tài Cơng ty Cổ phần Container Việt Nam 1099 3.2.1 Về phía quan quản lý nhà nước 1099 3.2.2 Về phía Công ty 110 3.3 Đóng góp đề tài nghiên cứu 110 3.4 Những hạn chế đề tài nghiên cứu số gợi ý cho nghiên cứu tương lai 111 3.5 Kết luận đề tài nghiên cứu 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông HĐQT Hội đồng quản trị LNST Lợi nhuận sau thuế TAT Số vòng quay tổng tài sản TSBQ Tài sản bình quân TGĐ Tổng giám đốc TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định ROS Tỷ suất sinh lợi doanh thu ROA Tỷ suất sinh lợi tài sản ROE Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu VLC Vốn lưu chuyển VCSH Vốn chủ sở hữu VSC/Viconship Công ty Cổ phần Container Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Bảng kê nguồn vốn sử dụng vốn .21 Bảng 1.2: Bảng phân tích biến động nguồn vốn sử dụng vốn 22 Bảng 1.3: Bảng phân tích xu hướng biến động kết kinh doanh 33 Bảng 2.1:Sản lượng dịch vụ qua năm 2014-2016 Công ty Cổ phần Container Việt Nam……… 46 Bảng 2.2: Phân tích cấu tài sản nguồn vốn Công ty Cổ phần Container Việt Nam 2014-2016 51 Bảng 2.3: Bảng kê nguồn vốn sử dụng vốn Công ty năm 2014-2016 55 Bảng 2.4: Phân tích tình hình biến động nguồn vốn sử dụng vốn Công ty Cổ phần Container Việt Nam năm 2014-2016 56 Bảng 2.5: Các tiêu thể mối quan hệ tài sản nguồn vốn Công ty 2014-2016 .63 Bảng 2.6: Chỉ tiêu vốn lưu chuyển Công ty Cổ phần Container Việt Nam năm 2014-2016 64 Bảng 2.7: Tình hình cơng nợ phải thu Cơng ty Cổ phần Container Việt Nam năm 2014-2016 67 Bảng 2.8:Tình hình khoản phải thu khách hàng Công ty Cổ phần Container Việt Nam 2014-2016 70 Bảng 2.9: Tình hình cơng nợ phải trả Công ty Cổ phần Container Việt Nam năm 2014-2016 73 Bảng 2.10: Tình hình khoản phải trả người bán Công ty Cổ phần Container Việt Nam 2014-2016 77 Bảng 2.11: Các hệ số khả tốn Cơng ty Cổ phần Container Việt Nam năm 2014-2016 78 Bảng 2.12: Phân tích lưu chuyển tiền tệ Cơng ty Cổ phần Container Việt Nam năm 2014-2016 80 Bảng 2.13: Phân tích xu hướng biến động kết kinh doanh Công ty Cổ phần Container Việt Nam năm 2014-2016 83 Bảng 2.14: Phân tích hiệu tiết kiệm chi phí Công ty Cổ phần Container Việt Nam năm 2014-2016 .85 Bảng 2.15: Phân tích hiệu sử dụng tài sản chung Công ty Cổ phần Container Việt Nam 2014-2016 90 Bảng 2.16: Phân tích hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu Công ty Cổ phần Container Việt Nam 2014-2016 92 Bảng 2.17: Bảng phân tích hiệu sử dụng lãi vay Công ty Cổ phần Container Việt Nam 2014-2016 93 Bảng 2.18: Các tiêu đánh giá rủi ro tài số doanh nghiệp ngành năm 2016 96 Bảng 2.19: Xác định tỷ lệ phần trăm doanh thu số tiêu Báo cáo Kết Hoạt động Kinh doanh Công ty Cổ phần Container Việt Nam giai đoạn 2014-2016 98 Bảng 2.20: Dự báo kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Container Việt Nam năm 2017 99 102 trả Đặc biệt, hệ số khả chi trả lãi vay Công ty mức cao Đây nhân tố hấp dẫn tổ chức tín dụng cho vay Thứ tư, nhìn chung hiệu kinh doanh Công ty đánh giá tốt Các tiêu tỷ suất sinh lợi doanh thu (ROS), tỷ suất sinh lợi tài sản (ROA) tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) đạt giá trị cao 2.3.2 Những tồn tại: Khái quát chung tổng quan tình hình tài kết kinh doanh Công ty Cổ phần Container Việt Nam đánh giá tốt Tuy nhiên, sâu vào phân tích có điểm hạn chế cần phải ý là: Thứ nhất, tổng nguồn vốn Công ty qua năm 2014-2016, vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng cao, nợ phải trả chiếm phần nhỏ tổng nguồn vốn Đây cấu tài tốt, an tồn ổn định Nhưng điểm không thuận lợi sử dụng nhiều vốn chủ sở hữu chi phí sử dụng vốn cao chi phí sử dụng nợ, đương nhiên nhà đầu tư bỏ tiền đầu tư vào Cơng ty phải chịu rủi ro hoạt động kết kinh doanh Công ty nên họ kỳ vọng vào số tiền mà họ nhận cao lãi suất cho vay nợ Đồng thời, sử dụng nợ, chi phí lãi vay khấu trừ khỏi thu nhập hoạt động trước tính thuế, nên thuế trở thành lợi giúp doanh nghiệp đưa định lựa chọn việc tiến hành vay nợ hay phát hành cổ phần Mặt khác, nguồn vốn tăng chủ yếu vốn chủ sở hữu cách Công ty phát hành thêm cổ phiếu thường làm lỗng quyền sở hữu Cơng ty giảm mức cổ tức cổ phiếu Thứ hai, số vốn công ty bị chiếm dụng (các khoản nợ phải thu) lớn số vốn Công ty chiếm dụng (nợ phải trả) Nhưng đồng thời, khoản nợ phải thu lại có biến động giảm qua năm Cơng ty có thay đổi sách bán hàng cung cấp dịch vụ, nhiên số dư vào thời điểm cuối năm giai đoạn nghiên cứu cao, đặc biệt khoản phải thu khác (chủ yếu công ty công ty liên kết) 103 Tổng khoản nợ phải trả Cơng ty có xu hướng biến động qua năm Công ty có biện pháp tốn để nhằm đảm bảo uy tín hiệu kinh doanh Cơng ty năm 2016 Tuy nhiên, khoản mục phải trả người bán theo phân tích thời gian bình qn vòng quay phải trả người bán lại tăng lên Do đó, cần xem xét sách mua hàng để có biện pháp tốn kịp thời hạn Thứ ba, xét hiệu kinh doanh năm năm 2015 lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lợi nhuận hoạt động khác Công ty giảm số tuyệt đối tỷ suất lợi nhuận doanh thu, dẫn đến lợi nhuận trước thuế công ty giảm Điều thể năm Công ty chưa sử dụng hiệu tiết kiệm chi phí hoạt động, tốc độ tăng chi phí vượt tốc độ tăng doanh thu Tuy nhiên, đến năm 2016, vấn đề cải thiện, lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng Cơng ty có sách hiệu việc sử dụng kiểm sốt chi phí hoạt động Vì vậy, Cơng ty cần phải trì phát huy thời gian tới Tiếp đến, tiêu tỷ suất sinh lợi tài sản (ROA) tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) có giá trị cao giai đoạn nghiên cứu lại có xu hướng giảm Tài sản vận động chậm, chưa đem lại hiệu sử dụng 104 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 2, Luận văn khái qt hóa q trình hình thành phát triển, cấu tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Container Việt Nam Tiếp đến, Luận văn sâu vào nghiên cứu nội dung phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Container Việt Nam sở lý luận chương 1, thông qua nguồn liệu báo cáo tài năm 2014-2016 cơng ty mẹ Luận văn thực trạng tình hình tài cơng ty thơng qua tiêu phân tích cấu trúc tài chính; tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh; hệ số khả tốn, tiêu sinh lời vốn; phân tích hiệu kinh doanh; phân tích dấu hiệu rủi ro tài chính… Trên sở nội dung phân tích, Luận văn cần thiết phân tích báo cáo tài doanh nghiệp nhằm đánh giá thực trạng tài hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đồng thời, Luận văn đặt câu hỏi cho phương hướng phát triển kinh doanh để nâng cao lực tài hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp môi trường cạnh tranh ngày Điều tác giả đưa sở kiến nghị chương 105 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM 3.1 Mu ̣c tiêu, đinh ̣ hướng, chiế n lươ ̣c và giải pháp nhằm nâng cao lực tài Cơng ty Cổ phần Container Việt Nam Định hướng Xây dựng Công ty cổ phầ n Container Viê ̣t Nam mạnh hơn, hiệu sở thực tái cấu, sử dụng hợp lý nguồn lực; Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao tài chính, cơng nghệ thị trường Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có lĩnh chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh chuyên gia giỏi Thực xếp lại thay đổi cấu doanh nghiệp Nhà nước, tạo loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, có đơng đảo người lao động, để quản lý sử dụng có hiệu vốn, tài sản Nhà nước, tạo động lực mạnh mẽ chế quản lý động cho doanh nghiệp Mục tiêu Xây dựng Công ty cổ phầ n Container Viê ̣t Nam mạnh hơn, hiệu sở thực tái cấu, sử dụng hợp lý nguồn lực; Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao tài chính, cơng nghệ thị trường Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có lĩnh chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh chuyên gia giỏi Thực xếp lại thay đổi cấu doanh nghiệp Nhà nước, tạo loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, có đơng đảo người lao động, để quản lý sử dụng có hiệu vốn, tài sản Nhà nước, tạo động lực mạnh mẽ chế quản lý động cho doanh nghiệp Chiến lược phát triển Cơng ty tập trung trí tuệ sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư 106 thiết bị, người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh; xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp phát triển mạnh toàn diện lĩnh vực cảng biể n Về sản phẩm: Phát triển đa dạng hóa ngành nghề , dich ̣ vu ̣ Ưu tiên cho việc phát triển dich ̣ vu ̣ khẳng định thị phần sản phẩm có tính công nghệ, kỹ thuật cao Nghiên cứu phát triển dich ̣ vu ̣ mới, đặc biệt dich ̣ vu ̣ mà Cơng ty có tiềm lợi Về thị trường: Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu dich ̣ vu ̣, ngành nghể Công ty thị trường Thực tốt sách chất lượng khách hàng để trì phát triển thương hiệu, thị phần Phát huy nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với đối tác nước ngồi để tiếp cận thị tr¬ường quốc tế rộng lớn Về khoa học công nghệ: Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đổi cơng nghệ sản xuất kinh doanh nhằm tạo nhiều lợi nhuận Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng tiến khoa học công nghệ giới Về đầu tư: Tiếp tục đầu tư thiết bị chuyên ngành đại, mang tính đổi cơng nghệ Thơng qua việc đầu tư để tiếp cận phương tiện, thiết bị đại theo hướng phát triển khoa học kỹ thuật tiên tiến giới, đồng thời đào tạo đội ngũ cán kỹ thuật công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển Cơng ty Về tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững Mục tiêu xuyên suốt Công ty từ thành lập mở rộng hệ thống dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng, mặt khác không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày tốt Đảm bảo việc phát triển bền vững, nâng cao lực cạnh tranh phấn đấu trở thành Công ty cảng biển logistics mang tầm cỡ quốc tế Do đó, để thực mục tiêu Công ty cần tập trung nâng cao lực tài hiệu hoạt động kinh doanh 107 thơng qua phân tích báo cáo tài hàng năm đưa giải pháp thực Như phân tích trên, với vấn đề hạn chế, Luận văn xin đưa số giải pháp sau: - Tăng khả thu hồi khoản phải thu ngắn hạn Đối với quản lý nợ phải thu, Công ty có chế quản lý tài chặt chẽ Tuy nhiên, cần phải xem xét xếp thực tốt để đảm bảo tăng khả thu hồi khoản phải thu ngắn hạn Ngồi ra, Cơng ty cần phải nắm vững khả tài khách hàng bên liên quan để tránh xảy tình trạng khả tốn dẫn đến nợ q hạn, nợ phải thu khó đòi - Tăng khả toán khoản nợ phải trả Các khoản nợ phải trả bắt đầu có xu hướng giảm năm 2016, nhiên Công ty cần phải xem xét, quan tâm đến thời hạn toán để nhằm nâng cao uy tín hiệu kinh doanh Công ty Đặc biệt, khoản mục phải trả người bán thời hạn toán lại tăng lên giai đoạn nghiên cứu Vì vậy, tương tự khoản phải thu, Công ty cần xây dựng chế tài quản lý khoản nợ phải trả, đồng thời đưa sách tốn để có cân đối lượng tiền thời điểm phục vụ cho nhu cầu - Quản lý, kiểm soát tốt hiệu chi phí, nâng cao lợi nhuận Cơng ty Các chi phí hoạt động Cơng ty bao gồm: giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Đây chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh Cơng ty, Cơng ty cần đưa biện pháp quản lý tốt chi phí cách: + Công ty xây dựng hệ thống tiêu định mức hoạt động sản xuất kinh doanh chưa hồn thiện Vì vậy, chi phí cần phải xây dựng cụ thể định mức tiêu hao hoạch định chi phí Định mức giá liên quan đến chi phí mua nhiên liệu đầu vào, chi phí lương lao động…Từ phân tích biến động chi phí thực tế so với định mức, tìm ngun nhân đưa giải pháp sử dụng hiệu tiết kiệm chi phí + Đồng thời, Cơng ty cần xác định rõ ràng quán đâu chi phí 108 khơng cần thiết khơng tạo giá trị gia tăng cần phải cắt bỏ Tăng cường sử dụng mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận doanh số bán hàng để giảm giá thành đơn vị sản phẩm, dịch vụ + Xây dựng trung tâm (bộ phận) kiểm sốt chi phí riêng biệt +.Xây dựng điều kiện thích hợp cho việc cắt giảm chi phí Việc thay đổi quy trình quản lý, tổ chức hiệu ln điều kiện tiên cho hoạt động cắt giảm chi phí hiệu Cơng ty nên xây dựng hệ thống báo cáo tài có trọng điểm, qua cung cấp chi tiết khu vực chi phí cụ thể phận doanh nghiệp, có giải pháp ngăn ngừa việc chi tiêu khơng chỗ + Việc cắt giảm chi phí đảm bảo tăng trưởng Các nhà quản lý cấp cao đóng vai trò xây dựng trọng điểm mục tiêu quản lý chi phí, nhà quản lý cấp người thực thi nhiệm vụ đặt ra, trực tiếp xử lý chi tiết kinh doanh, tìm chi phí tốt chi phí xấu, đồng thời đánh giá mặt lợi hại việc cắt giảm chi phí nhà quản lý cấp cao đề - Nâng cao hiệu sử dụng tài sản Để nâng cao tỷ suất sinh lợi tài sản (ROA) tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) biện pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty + Công ty nên tăng cường đổi trang máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển đại phù hợp với công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu ngày khắt khe khách hàng để tiết kiệm thời gian, gia tăng suất lao động Đồng thời, quản lý sử dụng bảo dưỡng tài sản cũ đảm bảo trì hoạt động với cơng suất tối đa, tránh mát hư hỏng + Công ty có quy định việc lý, nhượng bán TSCĐ kiểm kê, đánh giá, xử lý tài sản tổn thất Tuy nhiên, thẩm quyền định lại tập trung nhiều ĐHĐCĐ, HĐQT TGĐ Đó chế quy định tập thể, lại thiếu chế trách nhiệm cá nhân, người trực tiếp vận 109 hành sử dụng tài sản Vì vậy, Cơng ty cần xem xét xây dựng chế tự chủ, tự định tự chịu trách nhiệm cho cấp để đảm bảo hiệu sử dụng tài sản Công ty + ĐHĐCĐ, HĐQT, TGĐ với thẩm quyền định đầu tư mua sắm công cụ dụng cụ, trang thiết bị TSCĐ cần xem xét mục tiêu mua sắm, khả đáp ứng nhu cầu tại, lực tài Công ty hiệu việc sử dụng tài sản mua sắm tài sản + Lựa chọn nguồn tài trợ dài hạn hợp lý đầu tư với chi phí thấp nhất, để đảm bảo hiệu cho việc sử dụng vốn 3.2 Điều kiện để thực giải pháp nâng cao lực tài Cơng ty Cổ phần Container Việt Nam 3.2.1 Về phía quan quản lý nhà nước Để nâng cao lực tài Cơng ty Cổ phần Container Việt Nam nói riêng tháo gỡ khó khăn, ổn định thị trường ngành cảng biển logistics nói chung, Chính phủ quan quản lý nhà nước nên thực hiện: - Hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước hoạt động ngành cảng biển logistics Xây dựng khung pháp lý thống quản lý lĩnh vực này, tránh chồng chéo, gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý cung cấp dịch vụ công liên quan tới vận tải, giao nhận - Xây dựng sách nhằm tăng cường tính gắn kết doanh nghiệp ngành để hỗ trợ, bổ sung cho đủ sức cạnh tranh để tham gia vào thị trường lớn - Ngành vận tải biển cần quy hoạch đầu tư đồng lại hệ thống cảng biển, di dời cảng biển nằm sâu sông để giảm chi phí hoa tiêu luồng lạch Đồng thời, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đồng bộ, đảm bảo tính kết nối tạo thuận lợi cho dịch vụ logistics phát triển - Ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp để cắt giảm chi phí hoạt động thơng qua sách như: mua nhiên liệu với mức giá ưu đãi nhà máy Lọc dầu Dung 110 Quất; giảm thuế hàng hóa, vật tư, thiết bị phục vụ cho sửa chữa; ưu đãi vay đầu tư để xây dựng phát triển hệ thống Tuy nhiên, cốt lõi thân doanh nghiệp phải cần đánh giá nhận thức thực trạng mình, từ khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh để nâng cao lực cạnh tranh 3.2.2 Về phía Cơng ty Về phía Cơng ty, để thực giải pháp trên, nhà quản trị Công ty cần quan tâm đến vấn đề chung như: - Xác định để giám sát đánh giá lực tài chính, hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty từ xây dựng ban hành hệ thống tiêu giám sát, đánh giá hiệu hàng năm dài hạn - Xây dựng thực hệ thống đánh giá hiệu hoạt động áp dụng cán quản lý điều hành, trưởng phòng ban, trưởng đơn vị trực thuộc Viconship, đó, xác định rõ tiêu cho chức danh; định kỳ đánh giá hiệu hoạt động; chế khuyến khích; chế tài xử lý vi phạm việc thực tiêu đề - Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán công nhân viên Công ty - Hoạch định, sử dụng nguồn lực tài cách hiệu việc xây dựng mục tiêu cụ thể giai đoạn năm, 10 năm phù hợp với mục tiêu chiến lược dài hạn Công ty - Tăng cường ứng dụng cơng nghệ thơng tin để đồng hóa cập nhật kịp thời liệu hoạt động sản xuất kinh doanh 3.3 Đóng góp đề tài nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, Luận văn tham khảo số cơng trình nghiên cứu trước để học hỏi kinh nghiệm phân tích báo cáo tài doanh nghiệp, từ khắc phục, bổ sung thêm cho hồn thiện Có thể Luận văn chưa thực thành cơng với hướng nghiên cứu mình, song nghiên cứu tiếp tục phát triển hồn thiện Tuy nhiên, số đóng góp mà Luận văn 111 thực là: Thứ nhất, giống cơng trình nghiên cứu trước đó, phần nghiên cứu sở lý luận khoa học, Luận văn trình bày đầy đủ khái niệm, ý nghĩa, sở liệu, phương pháp nội dung phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Thứ hai, từ sở lý luận trình bày trên, Luận văn áp dụng vào để phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Công ty Cổ phần Container Việt Nam giai đoạn năm 2014-2016 Luận văn dựa chủ yếu vào nguồn thơng tin báo cáo tài để phân tích cách tổng quan tồn diện tiêu tài Đồng thời xem xét mối quan hệ tiêu từ đưa nhận xét, đánh giá cấu tài chính, tình hình đảm bảo vốn hoạt động kinh doanh, tình hình cơng nợ khả tốn, hiệu sản xuất kinh doanh dự báo rủi ro tài gặp phải Thơng qua phân tích, Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, cải thiện nâng cao lực tài cho Cơng ty Những kết nghiên cứu Luận văn không tài liệu tham khảo riêng Công ty Cổ phần Container Việt Nam mà sở liệu để doanh nghiệp ngành so sánh tham khảo Thứ ba, Luận văn chưa xây dựng bảng giá trị trung bình ngành để làm sở so sánh, đánh giá lực tài hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần Container Việt Nam; phần nghiên cứu phân tích rủi ro dự báo tài Luận văn tổng hợp, thống kê tính tốn số tiêu tài năm doanh nghiệp ngành năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP), Cơng ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL), Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN), Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL), Công ty Cổ phần Gemadept (GMD) Từ đó, có so sánh giản đơn để dự báo rủi ro tài cơng ty 3.4 Những hạn chế đề tài nghiên cứu số gợi ý cho nghiên cứu tương lai 112 - Trong trình nghiên cứu, Luận văn tồn số điểm hạn chế, ảnh hưởng đến nhận định tác giả Những hạn chế chủ yếu yếu tố khách quan Luận văn chưa thể thực được, phần yếu tố chủ quan từ lực nguồn lực có Thứ nhất, nguồn thơng tin mà Luận văn sử dụng để phân tích báo cáo tài kiểm toán năm kết hợp với số báo cáo thường niên Công ty hay tài liệu ĐHĐCĐ khơng có tài liệu sưu tầm nội Cơng ty Chính vậy, số liệu thu thập báo cáo tài số thời điểm thường ngày 31/12 hàng năm, thời điểm cao có thời điểm thấp, khơng phải số ổn định năm Do đó, nhận định mà Luận văn đưa xác vào thời điểm lập báo cáo tài chính, thời điểm khác chưa phản ánh đầy đủ xác ý nghĩa tiêu tài Thứ hai, lực thời gian có hạn nên Luận văn thu thập thơng tin tài liệu phân tích Cơng ty vòng ba năm 2014-2016 Chuỗi liệu chưa đủ dài để phản ánh biến động tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Thứ ba, so sánh tiêu tài chính, Luận văn đơn so sánh số liệu năm Tuy đến phần dự báo rủi ro tài chính, Luận văn có tính tốn số tiêu tài vài đơn vị ngành so sánh, đánh giá đơn giản, chưa tập trung vào tiêu Cuối cùng, phân tích Luận văn chưa gắn kết tình hình tài chính, kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Container Việt Nam với biến động kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn nghiên cứu, đặc biệt kinh tế ngành Các doanh nghiệp hoạt động môi trường kinh tế rộng lớn, chịu tác động sâu sắc từ ổn định tình hình kinh tế - xã hội, xu hướng biến động kinh tế phần tác động tới tình hình tài doanh nghiệp Đối với Công ty Cổ phần Container Việt Nam giai đoạn chịu tác động rõ nét từ kinh tế, có hội đồng thời thách thức 113 doanh nghiệp ngành cảng biển logistics - Nếu có điều kiện tiếp tục nghiên cứu, tác giả tập trung triển khai hoàn thiện vấn đề sau: + Xây dựng bảng giá trị trung bình ngành để so sánh đánh giá + Gắn kết tình hình kinh tế xã hội giai đoạn nghiên cứu để phản ánh tồn diện xác biến động số liệu báo cáo tài + Thời gian nghiên cứu kéo dài 5-7 năm 3.5 Kết luận đề tài nghiên cứu Từ vấn đề lý luận thực tiễn trình bày đây, khẳng định rằng, bối cảnh kinh tế đại, với xu ngày hội nhập phát triển sâu rộng, cạnh tranh ngày gắt thành phần kinh tế, cơng ty ngồi nước việc nắm vững tình hình tài quan trọng có quan hệ trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc thường xuyên phân tích báo cáo tài cung cấp thơng tin hữu ích cho chủ doanh nghiệp (các nhà đầu tư), chủ nợ đối tượng sử dụng khác thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, tình hình hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh xác định cách đầy đủ xác nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng nhân tố, từ đưa dấu hiệu rủi ro hay triển vọng phát triển tương lai DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách Luận văn Nguyễn Văn Cơng (2013) Cộng sự, Giáo trình phân tích kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Năng Phúc Cộng (2014), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Ngô Kim Phượng Cộng (2009), Phân tích tài doanh nghiệp, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Lê Kim Chi (2012), “Phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Vận tải Dầu khí Vinashin”, Luận văn thạc sĩ trường ĐHKTQD Trần Thị Thùy Linh (2013),“Phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đại Thiên Lộc”, Luận văn thạc sĩ trường ĐHKTQD Website 2017 dự báo năm khó khăn VSC [Trực tuyến] Địa chỉ: http://static.tinnhanhchungkhoan.vn/Uploaded/BCPT/2016_04_02/baocaocapnh atvsc_OPJG.pdf [Truy cập: 15/08/2017] Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP) [Trực tuyến] Địa chỉ: http://s.cafef.vn/hose/DVP-cong-ty-co-phan-dau-tu-vaphat-trien-cang-dinh-vu.chn [Truy cập: 20/09/2017] Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL) [Trực tuyến] Địa chỉ: http://s.cafef.vn/hose/CLL-cong-ty-co-phan-cang-cat-lai.chn [Truy cập: 25/09/2017] Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN )[Trực tuyến] Địa chỉ: http://s.cafef.vn/hose/PDN-cong-ty-co-phan-cang-dong-nai.chn [Truy cập: 30/09/2017] Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL) [Trực tuyến] Địa chỉ: http://s.cafef.vn/hose/TCL-cong-ty-co-phan-daily-giao-nhan-van-tai-xep-do-tan-cang.chn [Truy cập: 05/10/2017] Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Gemadept (GMD) [Trực tuyến] Địa chỉ: http://s.cafef.vn/hose/GMD-cong-ty-co-phan-gemadept.chn [Truy cập: 08/10/2017] Công ty Cổ phần Container Việt Nam [Trực tuyến] Địa chỉ: http://viconship.com/vi/Viconship-gioi-thieu [Truy cập: 20/06/2017] Công ty Cổ phần Container Việt Nam [Trực tuyến] Địa chỉ: http://viconship.com/vi/co-dong [Truy cập: 10/10/2017] Khuyến nghị tích cực cổ phiếu VSC [Trực tuyến] Địa chỉ: http://static.tinnhanhchungkhoan.vn/Uploaded/BCPT/2016_06_25/baocaocapnh atvsc_HNUA.pdf [Truy cập: 20/10/2017] PHỤ LỤC Bảng cân đối kế toán từ năm 2014 đến năm 2016; Báo cáo kết kinh doanh từ năm 2014 đến năm 2016; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ năm 2014 đến năm 2016 ... đề tài nghiên cứu Phân tích báo cáo tài Công ty Cổ phần Container Việt Nam Chương Lý luận chung phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Chương Phân tích thực trạng báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Container. .. động Công ty Cổ phần Container Việt Nam Luận văn sâu vào nghiên cứu nội dung phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Container Việt Nam sở lý luận chương Tổng quan Công Ty Cổ Phần Container Việt Nam: ... đề tài nghiên cứu Phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Container Việt Nam Chương 1: Lý luận chung phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng báo cáo tài Cơng ty Cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần container việt nam , Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần container việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn