Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất sinh khối vi khuẩn tía quang hợp có khả năng sinh tổng hợp acid béo không no ( MUFAs và PUFAs) sử dụng làm thức ăn tươi sống trong nuôi trồng thủy sản

59 2 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:23

Khóa luận tốt nghiệp ĐỒN THỊ THÚY VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT SINH KHỐI VI KHUẨN TÍA QUANG HỢP CĨ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP ACID BÉO KHÔNG NO (MUFAs VÀ PUFAs) SỬ DỤNG LÀM THỨC ĂN TƯƠI SỐNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Tên sinh viên : Đồn Thị Thúy Ngành : Cơng nghệ sinh học Lớp : 1302 Mã sinh viên : 13A31010162 GV hướng dẫn : TS Hoàng Thị Yến Hà Nội – 2017 i Khóa luận tốt nghiệp ĐỒN THỊ THÚY LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Hoàng Thị Yến - Cán Phòng Thí nghiệm trọng điểm Cơng nghệ gen thuộc Viện Công nghệsinh học Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, người thầy tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi chia sẻ khó khăn tơi suốt thời gian tơi thực hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn TS Bùi Văn Ngọc - nhóm trưởng cụm gen 7, chị Trần Thị Thu Quỳnh chị Trịnh Thị Thùy Linh cán kỹ thuật viên Phòng Thí nghiệm trọng điểm Cơng nghệ gen, tận tình bảo, giúp đỡ cho tơi ý kiến đóng góp bổ ích cơng việc sống Tơi trân trọng tình cảm giúp đỡ quý báu Tiếp theo, xin gửi lời cảm ơn Thầy, Cô khoa Công nghệsinh học - Viện Đại học Mở Hà Nội tận tình dạy bảo tơi suốt q trình học tập trường Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn vơ hạn tới Bố, Mẹ tồn thể người thân gia đình, tồn thể bạn bè, ln bên cạnh giúp đỡ, động viên, khuyến khích, trở thành nguồn động lực lớn lao thúc đối mặt, vượt qua khó khăn suốt thời gian qua Hà Nội, ngày 15 tháng05 năm 2017 Sinh viên thực Đoàn Thị Thúy ii Khóa luận tốt nghiệp ĐỒN THỊ THÚY LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết khóa luận trung thực chưa tìm thấy cơng trình nghiên cứu khác Tơi xin cam đoan thơng tin khóa luận trích rõ nguồn gốc Sinh viên thực Đồn Thị Thúy iii Khóa luận tốt nghiệp ĐỒN THỊ THÚY MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii TÓM TẮT x PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Nội dung PHẦN II: TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu vi khuẩn tía quang hợp 2.2 Ứng dụng VKTQH làm thức ăn tươi sống nuôi trồng thủy sản giới 2.2.1 Cơ sở khoa học việc sử dụng vi tảo vi khuẩn làm nguồn thức ăn tươi sống nuôi trồng thủy sản 2.2.2 Giá trị dinh dưỡng VKTQH không lưu huỳnh 2.2.3 Sử dụng VKTQH làm thức ăn cho gia súc, gia cầm nuôi trồng thủy sản 2.2.4 Công nghệ sản xuất sinh khối VKTQH 11 2.3 Ứng dụng VKTQH làm thức ăn tươi sống nuôi trồng thủy sản Việt Nam 13 PHẦN III: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Vật liệu hóa chất 15 3.1.1 Vật liệu 15 3.1.2 Hóa chất 15 3.1.3 Môi trường nuôi cấy 15 iv Khóa luận tốt nghiệp ĐỒN THỊ THÚY 3.1.4 Thiết bị máy móc 15 3.2 Phương pháp nghiên cứu 16 3.2.1 Phương pháp nuôi cấy VKTQH 16 3.2.2 Phương pháp đánh giá sinh trưởng VKTQH 16 3.2.3 Phương pháp xác định ảnh hưởng nhiệt độ 17 3.2.4 Phương pháp xác định ảnh hưởng pH 17 3.2.5 Phương pháp xác định ảnh hưởng nồng độ muối 18 3.2.7 Phương pháp xác định ảnh hưởng oxy 18 3.2.8 Phương pháp lựa chọn hàm lượng bột đậu tương 19 3.2.9 Phương pháp lựa chọn hàm lượng cao nấm men 19 3.2.10 Phương pháp xác định hàm lượng lipit tổng số 20 3.2.11 Phương pháp sắc ký khí phối phổ 20 PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Ảnh hưởng số điều kiện ngoại cảnh đến sinh trưởng chủng VKTQH lựa chọn 22 4.1.1 Ảnh hưởng nhiệt độ 22 4.1.2 Ảnh hưởng pH ban đầu 24 4.1.3 Ảnh hưởng nồng độ muối 25 4.1.4 Ảnh hưởng oxy 27 4.1.5 Ảnh hưởng cường độ ánh sáng 28 4.2 Nghiên cứu quy trình sản xuất sinh khối VKTQH 30 4.3 Xây dựng quy trình sản xuất sinh khối VKTQH quy mơ pilot nhỏ (120 lít/bể) 33 4.4 Phân tích đánh giá chất lượng sinh khối thu quy mơ pilot 120 lít/ bể 36 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC 44 v Khóa luận tốt nghiệp ĐỒN THỊ THÚY DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Hàm lượng protein, carbonhydrat, lipid, chất khoáng số lồi VKTQH khơng lưu huỳnh Bảng 2.2 Hàm lượng, thành phần axit amin tế bào số lồi VKTQH khơng lưu huỳnh so với số nguồn SPC khác Bảng 2.3 Ảnh hưởng nguồn thức ăn lên mức độ sống sót artemia Bảng 2.4 Ảnh hưởng thức ăn lên tăng trưởng artemia Bảng 4.1 Khả sinh trưởng (theo OD660), phần trăm lipid SKK tổng hợp acid béo không no chủng NA2.6 21 Bảng 4.2 Mức độ tích lũy sinh khối (theo OD660) chủng NA2.6 khoảng nhiệt độ khác 23 Bảng 4.3 Mức độ tích lũy sinh khối (theo OD660) chủng VKTQH NA2.6 khoảng pH khác 24 Bảng 4.4.Mức độ tích lũy sinh khối (theo OD660) chủng NA2.6 nồng độ muối khác 26 Bảng 4.5 Mức độ tích lũy sinh khối (theo OD660) chủng NA2.6 điều kiện nuôi khác 28 Bảng 4.6 Mức độ tích lũy sinh khối (theo OD660) chủng NA2.6 cường độ sáng khác 29 Bảng 4.7 Mức độ tích lũy sinh khối khô (theo ∆OD800) chủng NA2.6 nuôi mơi trường có hàm lượng bột đậu tương khác 31 Bảng 4.8 Mức độ tích lũy SKK (theo ∆OD800) chủng VKTQH NA2.6 nuôi mơi trường có hàm lượng cao nấm men khác 32 Bảng 4.9 Kết hàm lượng sinh khối khô (g), lipid (%) hàm lượng acid béo không no (MUFAs PUFAs) chủng NA2.6 36 vi Khóa luận tốt nghiệp ĐỒN THỊ THÚY DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Chuỗi thức ăn thủy vực tự nhiên Hình 4.1 Kết phân tích GC – MS chủng NA2.6 nuôi môi trường TH 22 Hình 4.2 Mức độ tích lũy sinh khối (theo OD660) chủng NA2.6 khoảng nhiệt độ khác 23 Hình 4.3 Mức độ tích lũy sinh khối (theo OD660) chủng VKTQH NA2.6 khoảng pH khác 25 Hình 4.4 Mức độ tích lũy sinh khối (theo OD660) chủng NA2.6 nồng độ muối khác 27 Hình 4.5.Mức độ tích lũy sinh khối (theo OD660) chủng NA2.6 điều kiện nuôi khác 28 Hình 4.6.Mức độ tích lũy sinh khối (theo OD660) chủng NA2.6 cường độ sáng khác 29 Hình 4.7 Mức độ tích lũy sinh khối khơ (SKK) chủng NA2.6 ni mơi trường có hàm lượng bột đậu tương khác 32 Hình 4.8 Mức độ tích lũy SKK chủng VKTQH NA2.6 ni mơi trường có hàm lượng cao nấm men khác 33 Hình 4.9 Mơ hình nhân ni giống VKTQH cấp I, cấp II 35 Hình 4.10 Phân tích GC – MS thành phần acid béo chủng NA2.6 mơi trường TH (bình 120 lít) 36 vii Khóa luận tốt nghiệp ĐỒN THỊ THÚY DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 3-PGA phospho glyxeric acid µl Microlitre ATP Adenosine triphosphate ARN Ribonucleic acid Bchl Bacteriochlorophyll bp Base pair bPOME Sinh khối VKTQH nuôi môi trường nước thải nhà máy dầu cọ PB Sinh khối VKTQH ni mơi trường hóa chất cs Cộng Cyt Cytochrome C18:1 Oleic C16:0 Palmitic C18:0 Steric DNA Deoxyribonucleic acid ĐTVS Động vật thủy sản dNTPs Deoxynucleoside Triphosphate ED Doudoroff EMF Meyerhof FAO Food and Agriculture Organization KDG 2-keto-3-deoxy glucanae GS/GOGAT Glutamine synthase/ Glutamet synthase MUFA Monounsaturated fatty acids NAD Nicotinamide adenine dinucleotide viii Khóa luận tốt nghiệp NADH ĐỒN THỊ THÚY Nicotinamide adenine dinucleotide khử OD Optical Density PCR Polymerase Chain Reaction PEP PEP-synthase (phosphate enol pyruvate synthase) PUFA Polyunsaturated fatty acids S Lưu huỳnh SPC Sigle cell protein TAC Kreb acid cutric TNHH Trách nhiệm hữu hạn VKTQH Vi khuẩn tía quang hợp ix Khóa luận tốt nghiệp ĐỒN THỊ THÚY TĨM TẮT Trong nghiên cứu này, sử dụng chủng VKTQH phân lập từ nước thải nhà máy sản xuất chế biến thủy sản Nghệ An Chủng VKTQH lựa chọn (ký hiệu NA2.6) có khả sinh trưởng mạnh (∆OD660đạt 1,365 ± 0,067),sinh khối khô đạt 0.732 ± 0.016 (g/l), hàm lượng lipid đạt 27,59 ± 2,281% so với trọng lượng khơ Đặc biệt, chúng có khả tổng hợp MUFAs PUFAs với hàm lượng là: 58,28%; 26,62% tổng acid béo Qua nghiên cứu, xác định khả sinh trưởng tối ưucủa chủng VK điều kiện: Nhiệt độ: 26°C- 28°C đạt 92% khoảng nhiệt độ 38°C 40°C so với khoảng nhiệt độ tối ưu Khoảng pH rộng: 5,5-8,5 Dải nồng độ muối từ 0,5-6% Cường độ sáng từ 4.000 – 14.000 lux Sinh trưởng tối ưu điều kiện kỵ khí điều kiện vi hiếu khí đạt 90% so với sinh trưởng điều kiện tối ưu Đã lựa chọn nguồn chất (bột đậu tương: 2g/l; cao nấm men: 1g/l) xây dựng quy trình sản xuất sinh khối VKTQH quy mơ pilot (120 lít) x Ni giống mơi thạch (ống thạch nghiêng) Nuôi giống môi trường DSMZ - 27 (10 ml) Nuôi giống môi trường DSMZ – 27 (100 ml) Nhân giống cấp I Nuôi giống môi trường DSMZ – 27 (500 ml) Ni giống bình nhựa Mơi trường bán tổng hợp TH (5 lít) Nhân ni giống cấp II Nuôi sinh khối bể Môi trường bán tổng hợp TH (120 lít) Hình 4.9.Mơ hình nhân ni giống VKTQH cấp I, cấp II 35 4.4 Phân tích đánh giá chất lượng sinh khối thu quy mơ pilot 120 lít/ bể Sau ngày (96h) ni cấy, tiến hành thu sinh khối tươi cách ly tâm 8.000 vòng/phút 15 phút, sau đem sấy khơ (ở 700C) đến trọng lượng khơng đổi Cuối cùng, đánh giá mức độ tích lũy sinh khối (theo SKK), hàm lượng lipidvà xác định thành phần axit béo GC - MS bể 120 lít Kết thể ởBảng 4.9và Hình 4.10 Bảng 4.9 Kết hàm lượng sinh khối khô (g), lipid (%) hàm lượng acid béo không no (MUFAs PUFAs) chủng NA2.6 Chủng VKTQH Chủng NA2.6 thu sinh khối ly tâm Đặc điểm (bể 120 lít) Sinh khối khô (g/l) 2,114±0,224 Lipid (%) 25,641 ±0,523 MUFAs (%) 44.69 PUFAs (%) 23.03 Hình 4.10 Phân tích GC – MS thành phần acid béo chủng NA2.6 môi trường TH (bình 120 lít) 36 Từ Bảng 4.9 Hình 4.10 cho thấy, sinh khối khơ chủng NA2.6 đạt 2,114 ± 0,224 (g/l), hàm lượng lipid đạt 25.641± 0,523%, hàm lượng MUFAs, PUFAs đạt 44,09% 23,03% Như vậy, so sánh hàm lượng lipid tổng số hàm lượng MUFAs, PUFAs thể tích bình lít bể 120 lít chúng tơi thấy: hàm lượng lipid (% trọng lượng khô) sinh khối tế bào VKTQH bể 120 lít (đạt 25,641 ± 0,523) tương ứng vớikhoảng93% so với hàm lượng lipid sinh khối tế bào bình lít (27,59 ± 2,281) Các acid béo không no sinh khối tế bào VKTQH bình 120 lít (tính theo % tổng acid béo) MUFAs đạt: 44,69% PUFAs đạt: 23,03% tương ứng với 85% 87% so với hàm lượng MUFAs PUFAs sinh khối tế bào bình lít (MUFAs: 58,28%; PUFAs: 26,62%) Tuy nhiên, hàm lượng sinh khối khơ VKTQH bể 120 lít (đạt 2,114 ± 0,224 ) gấp khoảng lần so với hàm lượng sinh khối khơ bình lít (0,732 ± 0,016) Tóm lại, từ kết nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh, lựa chọn nguồn chất thích hợp, chúng tơi xây dựng quy trình sản xuất sinh khối VKTQH quy mơ 120 lít/bể Sau tiến hành kiểm tra chất lượng sinh khối, thấy hàm lượng lipid, acid béo không no nối đôi (MUFAs) acid béo không no đa nốiđơi (PUFAs) bể ni VKTQH (120 lít) đạt đến gần 90% so với bình lít ni VKTQH quy mơ phòng thí nghiệm điều đặc biệt hàm lượng sinh khối khô bể 120 lít tăng lên gấp lần so với ni VKTQH quy mơ phòng thí nghiệm Kết nghiên cứu có ý nghĩa vơ quan trọng việc giảm thiểu nguồn chất nuôi VKTQH vào môi trường nuôi ấu trùng động vật biển 37 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN - Đã xác định điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến khả sinh trưởng chủng NA2.6 sau: Nhiệt độ: tối ưu khoảng nhiệt độ 260C - 280C đạt 92% khoảng nhiệt độ380C - 400C so với khoảng nhiệt độ tối ưu Khoảng pH rộng: từ 5,5 – Nồng độ muối rộng: từ 0,5 - 6% Cường độ chiếu sáng: 4.000 – 14.000 lux Oxy: tối ưu điều kiện kỵ khí điều kiện vi hiếu khí đạt 90% so với sinh trưởng điều kiện tối ưu - Đãlựa chọn thành phầnmôi trường nuôi cấy (nồng độ bột đậu tương g/l cao nấm men g/l) xây dựng quy trình sản xuất sinh khối VKTQH quy mơ pilot (120 lít/bể) KIẾN NGHỊ - Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm, bổ sung, thay nguồn chất để giảm thiểu tối đa nguồn chất có môi trường nuôi vi khuẩn để tránh ô nhiễm môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản - Xây dựng quy trình sản xuất sinh khối phục vụ ni trồng thủy hải sản quy mô lớn (3 – 5m3/bể) 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài Liệu Tiếng Việt Dương Đức Tiến (2006), Phân loại, phân lập, bảo quản số vi tảo biển quy trình sản xuất phục vụ cho nuôi trồng thủy sản Báo cáo tổng kết đề tài đặc biệt cấp Đại học quốc gia Trung tâm công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội Đặng Đình Kim (2002), Giáo trình kỹ thuật nhân giống nuôi sinh khối động vật phù du NXB Nơng Nghiệp Đặng Đình Kim, Đặng Hồng Phước Hiền (1999), Cơng nghệ sinh học vi tảo NXB Nông Nghiệp 203 trang Đỗ Thị Tố Uyên, Trần Văn Nhị “Nghiên cứu tổng hợp ngoại tiết 5aminolevulinic acid chủng VKTQH phân lập Việt Nam” Tạp chí cơng nghệ sinh học 4(1), tr: 73-80, 2006 Đỗ Thị Tố Uyên, Văn Thị Như Ngọc, Trần Văn Nhị “ Sử lý tái xử dụng nước thải chế biến tinh bột gạo vi khuẩn tía quang hợp”, Báo cáo hội nghị CNSH tồn quốc 12/2004, tr: 416-420, 2003 Hà, Lê Thị Phương Hoa, Phạm Thị Bích Đào, Lưu Thị Thu Giang, Trần Thị Điệp (2009), Phân lập tuyển chọn tảo Tetraselmis để nuôi ấu trùng tu hài Vân Đồn, Quảng Ninh Hội nghị lần thứ Hiệp hội Vi sinh vật Châu Á (ACM) Ngày 27 tháng 11 Hà Nội Tr.39-47 7.Trần Thị Tho, Nguyễn Trọng Nho Đặng Đình Kim (2000), nghiên cứu kỹ thuật ni sinh khối tảo Chlorellas pyrennoidosa phục vụ nuôi trồng thủy sản Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo khoa học hàn quốc nuôi trồng thủy sản tr, 147-151 8.Vũ Văn Dũng (1998), Cơ sở khoa học quy trình lưu giữ giống nuôi sinh khối S Costatum (Grevile) Cleve Tuyển tập báo cáo khoa học toàn quốc 39 nuôi trồng thủy sản, 9/1998, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, tr 189198 9.Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm, Hoàng Minh Tấn (2001), “ Sinh lý học thực vật” NXB Giáo dục 10 Hoàng Thị Yến, “Nghiên cứu vi khuẩn tía quang hợp khơng lưu huỳnh phân lập Việt Nam làm thức ăn tươi sống cho giống động vật hai mảnh vỏ” Luận án Tiến sĩ Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học, Hà Nôi, tra: 1266, 2010 Tài Liệu Nước Ngoài 11 Alef K., Arp D and Zumpet W G.(1981) Nitrogenase swithch-off by ammonia in Rhodopseudomonas palustri: loss under nitrogen deficiency and indepence from adenylylation state of glutamin sythetase, Arch Microbiol 130, pp 138-142 12 A zad S A., Chong V C., and Vikineswary S (2002), Phototrophic bacteria as feed supplement for rearing Penaeus monodon larvae, World Aqua Soci (33) 2,pp 158-168 13 Azad S A., Vikineswary S., Ramachandran K B., and Chong V.C (2001), Growth and production of biomass Rhodovulum sulfidophilum in sardine processing wastewater, Lett App Microbiol 33(4), pp 264-268 14 Banerjee S., Azad S A., Vikineswary S., Selvaraj O S., and Mukherjee T K (2000), Phototrophic bacteria as fish feed supplement, Asia-Australasian Anim Scien 13, pp 991-994 15 Buchanan B B., E vans M C W., and Arnon D I (1967), Feredoxindependent carbon asimilation in Rhodosirillum rubrum, Arch Microbiol 59, pp 32-40 16 Brurris R H., and Robert G P (1993), Biological Nitrogen Fixation, Annu Rev Nutr 13, pp 317-335 40 17 Condrad R., and Schelegel H G (1977b), Different degradation pathways for glucose and fructose in Rhodoseudomonas capsulatus, Arch Microbiol 112, pp 38-48 18 Fang X U., Wei C., Zhao-ling C., and Fan O (2004), Effect of air flow rate and CO2 concentration on the growth of Nannochloropsis sp and EPA accumulation in an airlift photobioreator The Chinese journal of process engineering , (5), pp 457-461 19 Fuller R C (1978), The photosynthetic carbon metabolism in the green and purple bacteria In Clayton R K., and Sistrom WR (eds) The phototrophic bacteria, PlenumPress New York, pp 691-705 20 Getha K., Chong V C., and Vikineswary S (1998b), Potenial use of the phototrophic baterium Rhodopseudomonas palus trisas an acquaculture feed, Asian Fish Scien 10, pp 223-232 21 Getha K., Vikineswary s., and Chong V C (1998a), Isolation and growth of the phototrophic bacterium Rhodopseudomonas palustris strain B1 B1 in sago- starch processing waster, Microbiol Biotechnol 14, pp 505-511 22 Glover J., Kamen M D., and Van Gendersen H (1952), Studies on the metabolism of photosythetic bateria XII Compative light and dark metabolism of acetate and carbonate by Rhodospirillum rubrum, Arch Biophys 35, pp 343-408 23 Imhoff J F., and Truper H G (1989), Purple non-sulfur bacteria, Bergey’s manual of Systematic Bacteriology, Williams and Wilkins, Baltimore 3, pp 1658-1680 24 Imhoff J F., Petri R., and Suling J (1989a), Reclassification of species of the spiral-shape phototrophic purple non-sulfur bacteria of the – Proteobacteria: description of the new genera Phaeospirillum fulvum comb nov., Rhodovibrio gen nov., Rhodothalassium gen nov andRoseospira gen nov as well as tranfer of Rhodospirillum fulvum to Phaeospirillum molischianum comb nov., of Rhodospirillum salinarum to Rhodovibrio 41 salinarum comb nov., Rhodospirillum salexigens to Rhodovibrio sodomensis comb nov., of Rhodospirillum somdomense to Rhodothalassium salexigens comb nov and of Rhodospirillum mediosalinum to Roeospira mediosalina comb nov, Int J Syst Bacteriol 48, pp 793-798 25 Lavens P., “Manual the of the production and use of live food for aquaculture” Ghent, Belgium, Rom FAO 361, pp 295, 1996 26 Lucking D., Pike L., and Sojka G.(1976), Glycerol utilization by a mutant ò Rhodospeudomonas capsulata, J Bacteriol 125, pp 750-752 27 Merrick M J., Edwards R A (1995), Nitrogen trol in bacterial Microbiological reviews 59 (4), pp 604-622 28 Michiharu K., Michihiko K., “Waste remediation and treatment using anoxygenic phototrophic bacteria” In: Anoxygenic phototrephic bacteria, Robert E Blankenship (Eds) Kluwer Academic Publishers, pp 12691282,1995 29 Okamoto N., Hirotani H., Sano T., Kobaysia M (1988), Antiviral activity of extracts of phototrophic bacterial to fish viruses Nippon suisan Gakkaishi 54, pp 2225-2231 30 Ponasano E H G., Lacava P M., Pinto M F (2003), Chemical composition of Rhodocyclus gelatinonus biomas produce in poultry slaughterhouse wastewater, Braz Arch Biol Tech 46(2), pp 143-147 31 Pratoomyot J., Srivilas P and Noiraksar T (2005), Fatty acids composition of 10 microalgae species Sonkalanakarin J Sci Technol 27(6),pp 11791187 32 Pulz O and Cross, W, (2004), Valuable products from biotechnology of microagae App Microbiol Biotechnol 65, pp 304-306 33 Tabita F R (1995), The biochemistry and metabolic regulation of carbon metabolism and CO2 fixation in purple bacteria In Anoxygenic phototrophic bacteria Robert E Blankenship (ed) Kluwer academic Publishers, pp 885914 42 34 Quayle, J R., and Keech, D B (1959), Carboxydismutase activity in formate and oxalate-grown Pseudomonas axalaticus (strain OX), Biochim Biophys Acta 31, pp 587-588 35 Ramana V., Anil kumar P., Srijivas T.N.R, Sasikala Cand Ramana C.V (2009), Rhodobacter aestuarii sp nov., a phototrophic alphaproteobacterium isolated from an estuarine enviroment Int.J.Syst Evol Microbiol 59, pp 1133-1136 36 Roncarati A., Meluzzi A, Acciarri S, tallarico N and Melotti P(2004), Fatty acid composition of diferent microalgae strains (Nannochloropsis sp., Nannochloropsis oculata (drop) Hibbere, Nannochloropsis atomus Butcher and Isochrysis sp.) according to the culture phase and the carbon dioxide concentration Journal of the world aquaculture society Vol:35 N0.3,pp 401-411 37 Sasikala C., and Voelskow H (1976), Pyruvate fermentation in Rhodospirillumrubrum after transfer from aerobic to anaerobic conditons in the dark, Arch Microbiol 107, pp 82-92 38 Wedd K L and Chu F E (1983), Phytoplankton as a food source forbivalval larvae Proceeding of the Second International Conference on Aquaculture Nutrition: Biochemiacal and physiological approaches to sellfish nutritioa Louisiana State University, pp 272-293 Tài Liệu Internet 1,http://www.fistenet.gov.vn/b-tin-tuc-su-kien/a-tin-van/nganh-thuy-san-tongket-cong-tac-nam-2016 2,http://timnhanhvietnam.vn/cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuy-san-mifald17065809 3,http://www.vietlinh.vn/moi-truong/vi-khuan-quang-hop.asp 4,http://vienthuysan2.org.vn/index.php/vi/thu-vien/So-6/Ung-dung-vi-khuanquang-hop-tia-trong-nuoi-trong-thuy-san-o-Viet-Nam-106/ 43 PHỤ LỤC Bảng Kết đo OD660 chủng NA2.6 thời gian nuôi cấy ảnh hưởng khoảng nhiệt độ khác Nhiệt độ 14 - 16°C 26 - 28°C 38 - 40°C OD600 (ngày 1) OD660 (ngày 5) ∆OD660 0,166 1,182 1,016 0,17 1,302 1,132 0,168 1,257 1,089 0,146 1,859 1,713 0,118 1,692 1,574 0,132 1,849 1,717 0,184 1,791 1,607 0,133 1,592 1,459 0,159 1,683 1,524 Bảng Kết đo OD660 chủng NA2.6 thời gian nuôi cấy ảnh hưởng khoảng pH khác pH 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 Lần đo OD660 (ngày 1) OD660 (ngày 4) ∆OD660 0,139 0,771 0,632 0,171 0,832 0,661 0,109 0,667 0,558 0,203 1,288 1,085 0,211 1,353 1,142 0,197 1,054 0,857 0,135 1,523 1,388 0,155 1,582 1,427 0,274 1,683 1,409 0,186 1,753 1,567 0,225 1,854 1,629 0,198 1,826 1,628 0,171 1,885 1,714 44 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 0,234 1,91 1,676 0,207 1,776 1,569 0,140 1,816 1,676 0,223 1,82 1,597 0,205 1,897 1,692 0,151 1,697 1,401 0,167 1,735 1,568 0,202 1,841 1,602 0,122 1,497 1,357 0,167 1,763 1,596 0,298 1,74 1,442 0,118 1,448 1,330 0,156 1,419 1,263 0,275 1,54 1,265 0,138 1,24 1,102 0,178 1,344 1,166 0,203 1,064 0,861 0,174 0,703 0,721 0,234 0,865 0,631 0,259 0,88 0,621 0,081 0,415 0,334 0,167 0,356 0,189 0,241 0,357 0,116 45 Bảng 3.Kết đo OD660 chủng NA2,6 thời gian nuôi cấy ảnh hưởng nồng độ muối khác Nồng độ muối 0% 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4% 5% OD660 (ngày 1) OD660 (ngày 5) ∆OD660 0,162 1,344 1,182 0,124 1,401 1,277 0,103 1,142 1,039 0,135 1,457 1,322 0,182 1,646 1,464 0,125 1,698 1,573 0,128 1,652 1,524 0,162 1,745 1,583 0,158 1,719 1,561 0,158 1,819 1,661 0,123 1,695 1,572 0,141 1,373 1,474 0,152 1,615 1,492 0,193 1,769 1,576 0,125 1,797 1,672 0,115 1,597 1,482 0,194 1,836 1,642 0,145 1,794 1,649 0,149 1,761 1,612 0,173 1,812 1,639 0,143 1,695 1,552 0,101 1,735 1,634 0,184 1,695 1,511 0,126 1,532 1,658 0,167 1,269 1,102 0,201 1,247 1,046 0,167 1,343 1,176 0,117 1,626 1,509 46 6% 7% 8% 9% 10% 0,152 1,708 1,556 0,11 1,773 1,633 0,142 1,26 1,402 0,172 1,232 1,404 0,12 1,208 1,328 0,166 1,287 1,121 0,123 1,319 1,196 0,168 1,562 1,394 0,153 0,761 0,914 0,142 1,432 1,29 0,168 1,03 0,862 0,161 1,052 0,891 0,182 0,965 0,783 0,174 0,75 0,576 0,14 0,499 0,359 0,183 0,845 0,662 0,16 0,693 0,533 Bảng 4.Kết đo OD660 chủng NA2.6 thời gian nuôi cấy ảnh hưởng điều kiện nuôi khác Điều kiện Hiếu khí Vi hiếu khí Kỵ khí OD660 (ngày 1) OD660 (ngày 5) ∆OD660 0,201 0,967 0,766 0,147 1,101 0,954 0,158 1,072 0,914 0,167 1,521 1,354 0,138 1,639 1,501 0,147 1,51 1,363 0,154 1,882 1,728 0,242 1,912 1,67 0,245 1,818 1,573 47 Bảng 5.Kết đo OD660 chủng NA2.6 thời gian nuôi cấy ảnh hưởng cường độ sáng khác Cường độ sáng (nghìn lux) OD660 (ngày 1) OD660 (ngày 5) ∆OD660 0,136 0,136 0,141 0,88 0,739 0,137 1,304 1,167 0,133 1,822 1,689 0,125 1,736 1,661 10 0,155 1,809 1,654 12 0,167 1,714 1,547 14 0,184 1,663 1,479 16 0,124 1,46 1,336 Bảng Kết đo OD800 chủng NA2.6 thời gian nuôi cấy nồng độ bột đậu tương khác Bột đậu (g/l) OD800 (ngày 1) OD800 (ngày 5) ∆OD800 0,164 1,312 1,148 0,138 1,29 1,152 0,167 1,146 0,979 0,161 1,387 1,226 0,195 1,249 1,054 0,164 1,586 1,422 0,194 1,71 1,516 0,128 1,652 1,524 0,174 1,823 1,649 0,174 1,768 1,594 0,126 1,724 1,598 0,185 1,751 1,566 0,167 1,76 1,593 0,191 1,786 1,595 0,17 1,806 1,636 48 0,169 1,922 1,753 0,144 1,895 1,751 0,198 1,617 1,419 Bảng Kết đo OD800của chủng NA2.6 thời gian nuôi cấy nồng độ cao nấm men khác Cao nấm men (g/l) OD800 (ngày 1) OD800 (ngày 5) ∆OD800 0,194 1,189 0,995 0,157 1,053 0,896 0,154 1,077 0,923 0,168 1,824 1,656 0,134 1,59 1,456 0,184 1,989 1,805 0,166 1,992 1,826 0,195 1,923 1,728 0,111 1.66 1,549 0,164 1,961 1,797 0,142 1,935 1,793 0,122 1,80 1,678 0,138 1,967 1,829 0,171 2,007 1,836 0,148 1,877 1,729 0,136 2.028 1,892 0,164 1,957 1,793 0,124 1,863 1,739 49 ... ứng dụng chủng VK làm thức ăn tươi sống sản xuất giống động vật Chúng tiến hành đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất sinh khối vi khuẩn tía quang hợp có khả tổng hợp axit béo khơng no. .. no (MUFAs PUFAs) sử dụng làm thức ăn tươi sống ni trồng thủy sản 1.2 Mục đích Xác định ảnh hưởng cácđiều kiện ngoại cảnh xây dựng quy trình sản xuất sinh khối VKTQH có khả tổng hợp axit béo không. .. thích hợp xây dựng quy trình sản xuất sinh khối VKTQH quy mơ 120 lít/bể PHẦN II: TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu vi khuẩn tía quang hợp Vi khuẩn tía quang hợp (VKTQH) nhóm vi sinh vật tiền nhân có khả
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất sinh khối vi khuẩn tía quang hợp có khả năng sinh tổng hợp acid béo không no ( MUFAs và PUFAs) sử dụng làm thức ăn tươi sống trong nuôi trồng thủy sản , Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất sinh khối vi khuẩn tía quang hợp có khả năng sinh tổng hợp acid béo không no ( MUFAs và PUFAs) sử dụng làm thức ăn tươi sống trong nuôi trồng thủy sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn