Nghiên cứu tìm hiểu về mã hóa khóa công khai và triển khai ứng dụng trong quản lý văn bản giao dịch diện tử tại viện đại học mở hà nội

80 2 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:23

NGUYỄN THỊ THÚY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ MÃ HĨA KHĨA CƠNG KHAI VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ VĂN BẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THÚY 2015 - 2017 HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ MÃ HĨA KHĨA CƠNG KHAI VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ VĂN BẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THÚY CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MÃ SỐ: 60.48.02.018 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH TUẤN LONG HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đạt luận văn sản phẩm riêng cá nhân hướng dẫn TS Đinh Tuấn Long không chép Những điều trình bày tồn nội dung luận văn, cá nhân tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu Tất tài liệu tham khảo có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn hợp pháp Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm theo quy định cho lời cam đoan Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017 Học viên Nguyễn Thị Thúy i LỜI CẢM ƠN Luận văn thực Viện Đại Học Mở Hà Nội hướng dẫn TS Đinh Tuấn Long Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy định hướng, giúp đỡ, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi suốt q trình nghiên cứu để hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô Khoa công nghệ thông tin mang lại cho kiến thức vô quý giá bổ ích q trình học tập trường Tơi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn bè quan tâm động viên giúp tơi có thêm nghị lực để hồn thành luận văn Do thời gian kiến thức có hạn nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận góp ý quý báu thầy cô bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017 Học viên Nguyễn Thị Thúy ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH HÌNH VẼ ix MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẬT MÃ HỌC VÀ CHỮ KÝ SỐ 1.1 Mật mã học 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các tính chất 1.1.3 Phân loại thuật toán 1.2 Mật mã khóa bí mật .6 1.2.1 Giới thiệu chung .6 1.2.2 Khái niệm 1.2.3 Thuật toán áp dụng 1.3 Mật mã khóa cơng khai .11 1.3.1 Giới thiệu chung 11 1.3.2 Khái niệm 13 1.3.3 Thuật toán áp dụng .15 1.4 Chữ ký số .16 1.4.1 Giới thiệu chung 16 1.4.2 Khái niệm 17 1.4.3 Tạo kiểm tra chữ ký số .18 iii 1.5 Hàm băm 19 1.5.1 Khái niệm 19 1.5.2 Một số hàm băm thông dụng 19 1.6 Kết luận Chương .20 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ HẠ TẦNG KHĨA CƠNG KHAI 21 2.1 Giới thiệu chung PKI 22 2.1.1 Lịch sử phát triển 22 2.1.2 Thực trạng PKI Việt Nam 23 2.2 Các định nghĩa sở hạ tầng khóa cơng khai .25 2.2.1 Định nghĩa PKI 25 2.2.2 Mục tiêu chức .26 2.2.3 Các khía cạnh an toàn mà PKI cung cấp 28 2.3 Các thành phần PKI 30 2.3.1 Tổ chức chứng thực (CA- Certification Authority) 31 2.3.2 Tổ chức đăng ký (RA – Registration Authority) 32 2.3.3 Bên cấp phát chứng thực số (Certificate – Enabled Client) 34 2.3.4 Thẻ chứng thực số (Digital certificates (DC) .35 2.4 Cách thức hoạt động PKI 35 2.4.1 Khởi tạo thực thể cuối 36 2.4.2 Tạo cặp khóa cơng khai/ khóa riêng .36 2.4.3 Áp dụng chữ kỹ số để định danh người gửi 37 2.4.4 Mã hóa thông báo 37 2.4.5 Truyền khóa đối xứng 37 2.4.6 Kiểm tra danh tính người gửi thơng qua CA 38 iv 2.4.7 Giải mã kiểm tra nội dung .38 2.5 Các tiến trình PKI .38 2.6 Kiến trúc hệ thống PKI 41 2.6.1 Mơ hình CA đơn (Single CA) .41 2.6.2 Mơ hình Danh sách tin cậy (Trust list) 42 2.6.3 Mơ hình Phân cấp (Hierarchical PKI) 43 2.6.4 Mơ hình mạng lưới (Mesh Pki) 45 2.6.5 Mơ hình Hub and spoke 46 2.7 Kết luận chương 47 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG HỆ THỐNG CHỨNG THỰC PKI TRONG HỆ THỐNG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ 48 3.1 Thực trạng giải pháp đề xuất cho công tác quản lý điều hành văn Viện Đại học Mở Hà Nội 48 3.2 Giới thiệu giải pháp PKI mã nguồn mở EJBCA 49 3.2.1 Giới thiệu chung 49 3.2.2 Đặc điểm kỹ thuật 49 3.2.3 Kiến trúc .50 3.2.4 Chức .50 3.3 Giới thiệu hệ thống quản trị nội dung doanh nghiệp Alfresco 51 1.3.1 Giới thiệu chung 51 3.3.2 Kiến trúc .53 3.3.3 Tính 55 3.4 Ứng dụng chứng thực hệ thống điều hành văn với hệ thống EJBCA …………………………………………………………………………….56 3.4.1 Mơ hình triển khai .56 v 3.4.2 Môi trường thực nghiệm .57 3.4.3 Cài đặt EJBCA Alfresco 57 3.4.4 Kịch thực nghiệm kết thực nghiệm 59 3.5 Kết luận chương 64 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 vi DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt PKI Public key infrastructure Hạ tầng khóa cơng khai EJBCA Enterprise Java Beans Certificate Phần mềm mã nguồn mở Authority dựa hạ tầng khóa công khai CA DES Certificate authority Data Encryption Standard Cơ quan chứng nhận Tiêu chuẩn mã hóa liệu IBM International Business Machines Tập đồn cơng nghệ máy tính đa quốc gia NSA National Security Agency Cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kì AES Advanced Encryption Standard Tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến NIST RSA National Institute of Standard and Viện tiêu chuẩn công Technology nghệ quốc gia Rivest–Shamir–Adleman Thuật tốn mã hóa cơng khai MIT NIST Massachusetts Institute of Viện Công nghệ Technology Massachusetts National Institute of Standards and Viện Tiêu chuẩn Kỹ Technology thuật quốc gia CTS Chứng thư số CKS Chữ ký số TT&TT Thông tin truyền thông vii SHA Secure Hash Algorithm Thuật giải băm an toàn MD Message Digest algorithms Giải thuật tiêu hóa tin SSL Secure Sockets Layer Tiêu chuẩn an ninh CN toàn cầu CRCs Cyclic Redundancy Codes Dạng mã kiểm soát lỗi VA Validation Authority Cơ quan thẩm định DC Digital certificates Giấy chứng nhận điện tử CDS Certificate Distribution System Hệ thống phân phối chứng CRL Certificate revocation list Danh sách thu hồi chứng LDAP Lightweight Directory Access Giao thức ứng dụng Protocol CPS Certification Pratice Statement CTĐT OID Chứng thực hành Chứng thực điện tử Cơ chế xác định tiêu Object Identifiers chuẩn AD Dịch vụ thư mục Active Directory viii Hình 3.3: Mơ hình kiến trúc tiêu chuẩn mã nguồn mở sử dụng Alfresco Các kiến trúc dựa tiêu chuẩn mở, việc xây dựng ứng dụng cách sử dụng Alfresco triển khai tất môi trường như: Windows, Linux, Mac …, sử dụng sở liệu quan hệ nào, chẳng hạn sở liệu MySQL, Oracle …, chạy nhiều ứng dụng server chẳng hạn máy chủ ứng dụng Jboss, Apache Tomcat …, làm việc với trình duyệt Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Flock, Google Chrome …, tích hợp với cổng JBoss Portal, Liferay Portal … Trong doanh nghiệp bất kỳ, số lượng tài liệu mà bạn quản lý ngày tăng lên Trong số tổ chức truyền thông, dược phẩm, y tế …, tài liệu tăng hàng năm theo hàm mũ Do quy mơ vấn đề nghiêm trọng đánh giá giải pháp ECM [11], [12] Do kiến trúc modular light-weight nên khả Alfresco mở rộng cao Alfresco cung cấp quy mô theo chiều ngang tầng kiến trúc triển khai nhiều máy chủ Tương tự vậy, Alfresco cung cấp quy mơ theo chiều dọc phân vùng cân tải môi trường đa phục vụ 54 Máy chủ Alfresco phục vụ tìm kiếm thơng tin phức tạp cách sử dụng cấu trúc, phân loại thông tin Máy chủ Alfresco phục vụ hoạt động thông tin phức tạp cho lần xem với việc hiển thị động đầy đủ an toàn cấp độ đối tượng 3.3.3 Tính Với kiến trúc linh hoạt module khác nhau, Alfresco đáp ứng gần yêu cầu cho giải pháp điển hình hệ thống quản lý nội dung doanh nghiệp Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Nếu doanh nghiệp bạn có mơ hình kinh doanh tồn cầu, quan trọng để cung cấp nội dung nhiều ngôn ngữ Hầu hết doanh nghiệp thường vươn xa hơn, khỏi biên giới địa lý họ để có thị trường Phần lớn người dùng web nói khơng biết Tiếng Anh Vì hệ thống ECM phải thiết kế với ngôn ngữ tồn cầu có khả bổ sung ngơn ngữ dễ dàng Alfresco hỗ trợ ngôn ngữ bao gồm Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha… [11], [12] Kiểm sốt An tồn Truy cập: Bảo vệ chống lại việc truy cập không phép vào nội dung yêu cầu chìa khóa cho doanh nghiệp Điều cho trang web doanh nghiệp, intranets, extranets, ứng dụng văn phòng Ưu điểm Alfresco cho phép áp dụng cấp độ không gian (thư mục) thiết lập cho mục nội dung cá nhân Ngoài ra, Alfresco hỗ trợ hệ thống sở liệu quan hệ hỗ trợ thành viên từ bên nhận dạng hệ thống quản lý như: LDAP, NTLM, Kerberos, Active Directory Dịch vụ thư viện thiết yếu: Dịch vụ thư viện yều cầu bạn muốn quản lý, tác động, sửa đổi, kiểm soát nội dung hệ thống ECM, Alfresco cung cấp dịch vụ thư viện Check- in/Check-out, kiểm soát phiên bản, kiểm tra thông tin, nội dung trực tuyến Bằng cách sử dụng Alfresco, bạn xác định dịch vụ thư viện để tự động thực quy tắc kinh doanh Ví dụ: Tất thay đổi đến nội dung tự động kiểm sốt phiên check-out di chuyển nội dung đến địa điểm cụ thể, dựa vào quy định doanh nghiệp 55 Alfresco cung cấp việc thêm vào nội dung siêu liệu, quy định doanh nghiệp, quy tắc an ninh, hợp tác quy định động, sử dụng khía cạnh khác theo định hướng lập trình Alfresco cung cấp tính nội dung siêu liệu, biến nội dung, dịch tự động phân loại để thực nội dung cách thông minh Tự động xử lý trình kinh doanh: Tự động hóa xử lý q trình kinh doanh, tăng suất, giảm chi phí, luồng quy trình chu kỳ hoạt động ngắn lại Alfresco bao gồm Business Process Manager doanh nghiệp tự động hóa q trình quản lý giải pháp Nó giúp quản lý chu kỳ tài liệu an tồn khả kiểm sốt tiến trình nghiệp vụ 3.4.Ứng dụng chứng thực hệ thống điều hành văn với hệ thống EJBCA 3.4.1 Mơ hình triển khai Với tốn ứng dụng mà đề tài cần giải quyết, đề xuất kiến trúc triển khai hình đây: Hình 3.4: Kiến trúc triển khai hạ tầng mạng Hạ tầng mạng kiến trúc chia làm lớp DMZ (Damage Zone) Internal Mục đích việc phân tách dải mạng kiểm soát cổng vào dịch vụ mức hệ điều hành, ứng dụng Hệ thống Core CA hệ thống lõi CA, triển khai EJBCA cần đặt lớp mạng Internal để đảm bảo yếu tố an ninh cho chức giao tiếp, xác thực cấp phát chứng thư số Bên cạnh sở liệu hai hệ thống Core CA hệ thống văn 56 điện tử Alfresco đặt lớp mạng Internal Với hệ thống Alfresco, hệ thống quản lý văn điện tử, cung cấp giao diện tương tác cho người dùng cuối web, hệ thống nên đặt lớp mạng DMZ (hoặc Internal thiết lập máy chủ Proxy lớp mạng DMZ) Tất thành phần kể nằm kiểm soát dịch vụ tường lửa, việc cấu hình thiết lập dải mạng thực dịch vụ 3.4.2 Môi trường thực nghiệm Do hệ thống thành phần kiến trúc đề xuất bao gồm nhiều loại phần mềm, dịch vụ khác trình cài đặt thử nghiệm yêu cầu yếu tố linh hoạt để đưa môi trường đáp ứng tiêu chí giải tốn Chúng tơi lựa chọn môi trường máy ảo (Virtual Machine) phần mềm VMWare WorkStation để làm tảng cung cấp hệ điều hành Hệ điều hành sử dụng hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux 7.4 Một số thông số cấu hình máy ảo: RAM Processor Ổ cứng 3GB core 20GB 3.4.3 Cài đặt EJBCA Alfresco Cài đặt EJBCA: Chúng lựa chọn phiên EJBCA Community Edition 6.5, sử dụng máy chủ ứng dụng JBoss EAP 6.4 Quá trình cài đặt bao gồm bước sau đây: - Khởi tạo môi trường: Oracle JDK phiên 8, JBoss EAP 6.4, PostgreSQL 9.4, Apache Ant 1.8 trở lên - Tải mã nguồn EJBCA CE 6.5, thiết lập thông số cấu hình loại máy chủ ứng dụng tiến hành đóng gói với Apache Ant 1.8 - Cài đặt trình điều khiển JDBC cho PostgreSQL 9.4 cho máy chủ JBoss - Thực triển khai đóng gói EJBCA lên máy chủ JBoss Apache Ant 57 - Sinh chứng chỉ, khố bí mật tập tin cần thiết để khởi tạo CA Ant Sau chép tập tin vào máy chủ JBoss - Thêm khố bí mật tài khoản superamin vào trình duyệt, việc dùng để xác thực truy cập vào trang quản trị EJBCA - Truy cập giao diện admin EJBCA địa :8443/ejbca/adminweb để thiết lập thơng số khởi tạo cho CA Hình 3.5: Màn hình giao diện trang quản trị EJBCA Cài đặt Alfresco: Chúng tơi sử dụng phiên đóng gói máy ảo chứa hệ thống Alfresco nên không trình sâu vào phần cài đặt 58 Hình 3.6: Màn hình giao diện trang chủ Alfresco 3.4.4 Kịch thực nghiệm kết thực nghiệm Kịch thực nghiệm xây dựng nhằm mô cách q trình trao đổi cơng văn, tài liệu có thực thao tác ký số hệ thống văn điện tử, chứng minh tính tiện ích chặt chẽ áp dụng công nghệ vào cơng việc hành thường ngày Các bước kịch sau: Hình 3.7: Các bước thực kịch 59  Bước 1: Sinh khố bí mật máy khách: sử dụng công cụ openssl hệ điều hành Linux Windows để sinh khoá bí mật (.key) tập tin yêu cầu chứng thực (.csr) Hình 3.8: Sinh khố bí mật máy khách  Bước 2: Khởi tạo thông tin người dùng hệ thống PKI Việc thực thông qua giao diện quản trị Core CA Hình 3.9: Khởi tạo thông tin người dùng hệ thống PKI  Bước 3: Gửi u cầu chứng thực khố bí mật lên PKI Thao tác thực theo cách: người dùng tự truy cập giao diện public EJBCA để đăng ký người quản trị chủ động tạo sau nhận tập tin csr từ người 60 dùng Do mơ hình triển khai thực nghiệm hệ thống Core CA nằm lớp mạng Internal nên sử dụng cách thứ để gửi yêu cầu chứng thực Hình 3.10: Gửi u cầu chứng thực khố bí mật lên PKI  Bước 3: Chứng thực yêu cầu cung cấp chứng thư số Do bước chúng tơi sử dụng cách 2, nên hồn thành việc gửi tập tin csr, hệ thống PKI tự động chứng thực trả chứng thư số có dạng crt  Bước 4: Cài đặt chứng số CA vào máy khách Việc cài đặt để thiết lập cho hệ điều hành máy khách chứng nhận chứng số CA, sau chứng thư số cấp từ CA sử dụng máy khách 61 Hình 3.11: Cài đặt chứng số CA vào máy khách  Bước 5: Cài đặt chứng thư người dùng vào máy khách Kể từ thời điểm cài đặt thành công, chứng thư số sử dụng để ký lên tài liệu Hình 3.12: Cài đặt chứng thư người dùng vào máy khách  Bước 6: Viết tài liệu chuyển sang định dạng PDF Các phần mềm thường sử dụng Microsoft Word Foxit Reader 62  Bước 7: Thực ký số với chứng thư người dùng Sử dụng Foxit Reader để thêm chữ ký số vào tài liệu chuẩn bị bước Hình 3.13: Thực ký số với chứng thư người dùng  Bước 8: Tải tài liệu ký số lên hệ thống Alfresco Hình 3.14: Tải tài liệu ký số lên hệ thống Alfresco 63  Bước 9: Người dùng tải tài liệu xem nội dung có chữ ký số Hình 3.15: Tải tài liệu xem nội dung có chữ ký số 3.5 Kết luận chương Nội dung chương tìm hiểu thực trạng giải pháp đề xuất cho công tác quản lý điều hành văn Viện Đại học Mở Hà Nội Trong đó, sâu vào tìm hiểu giải pháp PKI mã nguồn mở EJBCA hệ thống quản trị nội dung doanh nghiệp Alfresco Từ đó, ứng dụng chứng thực hệ thống điều hành văn với hệ thống EJBCA 64 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Trong chương này, tơi tóm lược nội dung đạt luận văn, đồng thời hướng cần khắc phục đưa số định hướng nghiên cứu tương lai Kết đạt được: Trong thời gian tìm hiểu, xây dựng ứng dụng, luận văn hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, cụ thể:  Về mặt lý thuyết: Luận văn nghiên cứu tìm hiểu hệ thống chứng thực điện tử gồm:  Cơ sở lý thuyết mật mã khóa bí mật, mật mã khóa cơng khai, chữ ký số hàm băm làm sở cho việc tìm hiểu hạ tầng khóa cơng khai PKI  Hạ tầng khóa cơng khai PKI tìm hiểu khái niệm PKI, thành phần cách thức hoạt động, chức PKI, mơ hình kiến trúc PKI  Thực trạng ứng dụng PKI Việt Nam  Luận văn sâu vào nghiên cứu tìm hiểu ký số tài liệu ứng dụng triển khai hệ thống quản lý văn điện tử Viện Đại học Mở Hà Nội  Về ứng dụng:  Kết triển khai chứng thực văn chuyển giao tài liệu môi trường web hệ thống phần mềm nguồn mở EJBCA Alfresco  Hướng phát triển:  Mơ hình thử nghiệm thành cơng với việc ứng dụng tốn quản lý văn điện tử Tuy nhiên hệ thống Alfresco chưa hỗ trợ việc thực ký trực tiếp web, em có kế hoạch xây dựng chức Bên cạnh đó, để triển khai hệ thống PKI hồn chỉnh, cần có thành phần Online Certificate Status Protocol để cung cấp kênh xác nhận từ xa tình trạng chứng thư số, hệ thống đồng thời gian tập trung để đảm bảo tính thống nhãn thời gian cấp phát chứng thư số, thực ký văn Em xin chân thành cảm ơn! 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt [1] Bùi Doãn Khanh, Nguyễn Đình Thúc (2004), “Giáo trình mã hóa thơng tin – Lý thuyết ứng dụng, NXB LĐXH” [2] Lê Quang Tùng, “Giải pháp liên thông hệ thống chứng thực điện tử Việt Nam, tạp chí An tồn thơng tin, 2015 [3] Thái Thanh Tùng (2011), “An toàn bảo mật thông tin - Nhà xuất Thông tin Truyền thơng” [4] Thái Thanh Sơn (2011), “Giáo trình Thương mại điện tử - Nhà xuất Thông tin Truyền thơng” [5] Hồ Văn Hương, Hồng Chiến Thắng, Ký số xác thực tảng Web, tạp chí An tồn thơng tin, 2013 Tài liệu Tiếng Anh [6] A.I Ghori, A Parveen (2006), “PKI Administration Using EJBCA and OpenCA”, George Mason University [7] Andrew Nash, William Duane, Celia Joseph and Derek Brink (2001), RSA Press Jim Turnbull 2000, “Cross-Certification and PKI Policy” [8] Carlisle Adams, Steve Lloyd, (November 06, 2002), “Understanding PKI: Concepts, Standards, and Deployment Considerations, Second Edition” [9] Jim Turnbull (2000), Cross-Certification and PKI Policy Networking [10] Suranjan Choudhury, Kartik Bhatnagar, and Wasim Haque (2001), "Public Key Infrastructure Implementation and Design", M&T Books [11] Tommy Alfresco releases open source enterprise content management solution URL: http://www.linuxelectrons.com/article.php/20051110092348936 Tài liệu tham khảo Internet [12] Alfresco Alfresco homepage In http://www.alfresco.com/ 66 67 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ MÃ HĨA KHĨA CƠNG KHAI VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ VĂN BẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI NGUYỄN... liệu xem nội dung có chữ ký số .64 x MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài  Tên đề tài: Nghiên cứu tìm hiểu mã hóa khóa cơng khai triển khai ứng dụng quản lý văn giao dịch diện tử Viện Đại học Mở Hà Nội ... ứng nhu cầu bảo mật người sử dụng giao dịch Để giải vấn đề này, em lựa chọn tìm hiểu đề tài Nghiên cứu tìm hiểu mã hóa khóa cơng khai triển khai ứng dụng quản lý văn giao dịch diện tử Viện Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tìm hiểu về mã hóa khóa công khai và triển khai ứng dụng trong quản lý văn bản giao dịch diện tử tại viện đại học mở hà nội , Nghiên cứu tìm hiểu về mã hóa khóa công khai và triển khai ứng dụng trong quản lý văn bản giao dịch diện tử tại viện đại học mở hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn