NGHIÊN cứu CHUYỂN hóa SINH KHỐI LIGNOCELLULOSE bởi ENZYME FERULOYL ESTERASE từ nấm ALTERNARIA TENUISSIMA

71 9 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:20

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGHIÊN CỨU CHUYỂN HÓA SINH KHỐI LIGNOCELLULOSE BỞI ENZYME FERULOYL ESTERASE TỪ NẤM ALTERNARIA TENUISSIMA NGUYỄN TRUNG HIẾU Hà Nội, năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU CHUYỂN HÓA SINH KHỐI LIGNOCELLULOSE BỞI ENZYME FERULOYL ESTERASE TỪ NẤM ALTERNARIA TENUISSIMA NGUYỄN TRUNG HIẾU Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Mã ngành:8420201 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ HỮU NGHỊ Hà Nội, năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu khoa học riêng hướng dẫn TS Đỗ Hữu Nghị Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Học viên Nguyễn Trung Hiếu LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân có hướng dẫn nhiệt tình q Thầy Cô, động viên ủng hộ gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến TS Đỗ Hữu Nghị người hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành luận văn Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến tồn thể q thầy Khoa đào tạo sau Đại học – Viện Đại học Mở Hà Nội tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu thực đề tài luận văn Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Phòng Sinh học thực nghiệmViện Hóa học hợp chất thiên nhiên – Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam không ngừng hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, anh chị bạn đồng nghiệp hỗ trợ cho tơi nhiều suốt q trình học tập, nghiên cứu thực đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh Hà Nội, tháng 10 năm 2017 Học viên thực Nguyễn Trung Hiếu MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu 1.2 Cấu trúc lignocellulose 1.2.1 Cellulose 1.2.2 Hemicellulose 10 1.2.3 Lignin 11 1.3 Enzyme esterase 12 1.3.1 Acetyl esterase 13 1.3.2 Feruloyl esterase 14 1.4 Giới thiệu nấm túi Ascomycota loài Alternaria tenuissima 16 1.4.1 Nấm túi Ascomycota 16 1.4.2 Nấm Alternaria tenuissima 18 CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 20 2.1 Nguyên vật liệu 20 2.1.1 Chủng giống 20 2.1.2 Hóa chất 20 2.1.3 Mơi trường 20 2.2 Máy móc thiết bị dụng cụ thí nghiệm 22 2.3 Phương pháp nghiên cứu 22 2.4 Thực hành 23 2.4.1 Định danh nấm theo hình thái sinh học phân tử 23 2.4.2 Sàng lọc hoạt tính Feruloyl esterase 25 2.4.3 Xác định hoạt tính enzyme 26 2.4.4 Tách chiết, tinh protein enzyme 27 2.4.5 Xác định nồng độ protein 27 2.4.6 Điện di gel polyacrylamide (SDS-PAGE) 28 2.4.7 Điện di điểm đẳng điện (IEF) 39 2.4.8 Xác định đặc tính protein enzyme tinh 31 2.4.9 Xúc tác chuyển hóa sinh học vật liệu giàu lignocellulose 31 2.4.10 Phương pháp HPLC-DAD 32 2.4.11Phương pháp HPSEC 33 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Kết định danh chủng nấm phương pháp sinh học phân tử 34 3.2 Sinh tổng hợp feruloyl esterase Alternaria tenuissima 40 3.3 Tinh đặc tính protein enzyme từ mơi trường ni cấy nấm 41 3.3.1 Tinh FAE Alt tenuissima(AltFAE) 41 3.3.2 Trọng lượng phân tử AltFAE 43 3.3.3 Hằng số xúc tác tính đặc hiệu chất AltFAE 44 3.4 Quy trình lên men, chiết tách tinh enzyme esterase từ nấm 46 3.5 Chuyển hóa sinh khối lignocellulose giải phóng phân ảnh lignin 48 3.6 Chuyển hóa sinh khối lignocellulose giải phóng acid hydroxycinnamic 49 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1: Thành phần số nguồn sinh khối giàu lignocellulose Bảng 3.1: Tinh protein enzyme hoạt tính feruloyl esterase từ dịch lên men Alt.tenuissima (AltFAE) 41 Bảng 3.2: Hằng số động học xúc tác FAE từ Alt tenuissima (AltFAE) 45 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1.1: Cấu trúc thành tế bào thực vật Hình 1.2: Lignocellulose thành phần cấu tạo Hình 1.3: Cấu trúc Cellulose 10 Hình 1.4: Các đơn vị lignin 11 Hình 1.5: Cấu trúc xoắn đặc trưng α/β-hydrolase ba axit amin 13 trung tâm xúc tác Hình 1.6:Cơ chế xúc tác thủy phân ester feruloyl esterase (FAE) 14 Hình 1.7: Hình ảnh nấm Alternaria tenuissima 19 Hình 1.8: Hình ảnh nấm Alternaria tenuissima kính hiển vi x100 19 Hình 2.1:Phản ứng de-methyl hóa methyl ferulate xúc tác feruloyl 26 esterase (FAE) tạo sản phẩm alcohol acid ferulic xác định phương pháp HPLC Hình 2.2: Sơ đồ điện di SDS-PAGE 29 Hình 3.1: (A) Điện di ADN tổng số đại diện mẫu nấm gel 34 agarose 0,9% (B) Sản phẩm PCR đại diện (mẫu SP66) nấm phân tích với cặp mồi ITS1/ITS4điện di gel agarose 0,9% (M: marker phân tử kb) Hình 3.2: Chủng nấm phân lập Alternaria tenuissima [ký hiệu SP66; (A)] 36 phát triển môi trường thạch hình thái bào tử [độ phóng đại x100; (B)] Hình 3.3: Mối quan hệ họ hàng chủng nấm SP66 với loài/dưới 37 loài chi lấy Genbank sở phân tích trình tự nucleotide vùng gen ITS phương pháp Maximum Likelihood (ML) Tomophagus colossus (JN184396) xem lồi ngồi nhóm (outgroup) Hình 3.4:Mối quan hệ họ hàng chủng nấm SP66 với loài/thứ chi lấy Genbank sở phân tích trình tự nucleotide 39 vùng gen ITS phương Maximum Parsimony (MP) Tomophagus colossus (JN184396) xem lồi ngồi nhóm Hình 3.5: Mối quan hệ họ hàng chủng nấm SP66 với loài/dưới loài chi lấy Genbank sở phân tích trình tự nucleotide vùng gen ITS phương pháp Neighbor Joining (NJ) Tomophagus colossus (JN184396) xem loài nhóm Hình 3.6: Hoạt tính feruloyl esterase (FAE) chủng nấm phân lập 39 40 Alternariatenuissima cho thấy vòng phân giải chất thị ethyl ferulate Hình 3.7: Động học sinh tổng hợp feruloyl esterase 24 ngày nuôi 41 cấy Alt tenuissima môi trường chất cà chua (CC), bã ngô (BN), đậu tương (DT), rơm (RR), khoai tây (KT) mùn gỗ (MG) Hình 3.8: Tinh protein enzyme hoạt tính feruloyl esterase từ nấm 42 Alternariatenuissima (AltFAE) qua cột sắc ký trao đổi anion Q Sepharose®;(─) protein hấp thụ λ=280 nm; (●) hoạt tính Alt FAE chất methyl ferulate Hình 3.9: Protein tinh (1) biểu hoạt tính feruloyl esterase 43 (AltFAE) gel điện di SDS-PAGE (A); (2) protein marker Hình 3.10: Đường cong động học Michaelis–Menten (hình lớn) đồ thị 45 phương trình Lineweaver–Burk (hình nhỏ) feruloyl esterase từ Alt tenuissima (AltFAE) xúc tác thủy phânmethyl p-coumarate Hình 3.11: Quy trình chiết tách tinh protein enzyme hoạt tính 46 feruloyl esterase từ mơi trường lên men nấm Alt tenuissima Hình 3.12: Sắc ký đồ HPSEC phân mảnh hợp chất lignin từ chất 48 mùn gỗ chuyển hóa in vivo nấm X polymorpha (sau ngày nuôi cấy; đường nét mảnh) chuyển hóa in vitro acetyl esterase (XpoAE, sau 48h; đường nét đậm) Đối chứng gồm chất enzyme XpoAE biến tính (đường nét đứt) Peak (1) – alkaline lignin, (2) – axit sulfonic lignin Hình 3.13: Sắc ký TLC sản phẩm axit hydroxycinnamic sau chuyển hóa sinh khối rơm (RR) mùn gỗ (MG) “enzyme cocktail” Chất 49 chuẩn: axit ferulic Rf(FA)= 0,63; p-coumaric Rf(p-CA) = 0,63; axit sinapic Rf(SA) = 0,48 Hình 3.14: Sắc ký đồ HPLC sản phẩm sau chuyển hóa sinh khối 50 lignocellulose Hình 3.15: Sản phẩm axit hydroxycinnamic (axit ferulic, p-coumaric) sau chuyển hóa mùn gỗ (MG) đơn enzyme “enzyme cocktail” AltFAE: feruloyl esterase từ nấm Alt tenuissima, XpoAE: acetyl esterase từ X polymorpha, cellulase/glucuronoxylanase CMCase/Xyl: carboxymethyl 50 3.4 Quy trình lên men, chiết tách tinh enzyme esterase từ nấm Dịch môi trường lên men Alt tenuissima (10 l; protein tổng 1673 mg) - Lọc chân không (Whatman GF6) - Ly tâm 5.000 v/ph 10 ph Dịch sau ly tâm Cặn ly tâm Loại bỏ Siêu lọc kDa cut-off Xác định hoạt độ enzyme; Định lượng protein Điện di SDS-PAGE native-IEF (cô đến 500 ml; protein 259,5 mg) Sắc ký DEAE Sepharose Sắc ký lọc gel SuperdexTM 75 Sắc ký Q Sepharose Feruloyl esterase tinh (13,5 mg protein; 151 U enzyme) Hình 3.11: Quy trình chiết tách tinh protein enzyme hoạt tính feruloyl esterase từ mơi trường lên men nấm Alt tenuissima Quy trình lên men sinh tổng hợp tinh enzyme Feruloyl esterase từ nấm Alternaria tenuissima (AltFAE) bao gồm bước sau: 46 Bước 1: Nuôi cấy nấm sinh tổng hợp enzyme môi trường lên men dịch thể (10 L/mẻ) Môi trường (cho lít): MgSO4 0,5 g KH2 PO4 1,5 g Cao nấm men 2,0 g Dịch nguyên tố vi lượng (vết) mL Sau đó, bổ sung thành phần môi trường dinh dưỡng (môi trường khoai tây 200 gl-1) Nấm ni cấy điều kiện thích hợp (21 oC, pH môi trường = 7,0) bình Erlenmeyer 1000 ml thiết bị lên men AmAr (Mumbai, Ấn Độ) điều kiện có sục khí lắc liên tục Bước 2: Chiết tách dịch enzyme thô siêu lọc Sau nuôi cấy điều kiện tối ưu, enzyme lọc sơ qua vải thô giấy lọc (GF6 RC 55, WhatmanTM, Trung Quốc) Dịch chiết có hoạt tính enzyme esterase loại khuẩn ty nấm chất ly tâm 5000 - 10000 v/phút siêu lọc 5, 10 30 kDa cut-off (UFP 30MW, Amersham BioScience, Vivaflow200, Polyethersulfon 10MW, Sartorius 5MW, Millipore) 11 oC Bước 3: Tinh protein enzyme sắc ký Dịch enzyme thơ biểu hoạt tính esterase tinh qua bước sắc ký trao đổi ion sắc ký lọc gel sử dụng cột DEAE Sepharose, Q sepharose SuperdexTM 75 (GE Healthcare, Freiburg, CHLB Đức) với đệm rửa giải Na-acetate (10 mM; pH 4,5), NaCl từ - M cột Superdex 75, đệm Na-acetate (50 mM; pH 6,5) Protein rửa giải xác định trực tiếp sử dụng đầu dò λ = 280 nm phương pháp so màu theo quy trình Bradforf (1976) λ = 590/450 nm Các phân đoạn có hoạt tính esterase 47 đượcgộp chung, loại bớt dịch hòa lại với đệm Na-acetate 10mM, pH 6,0 Mẫu lưu giữ -20 oC Bước tinh cuối thực với cột trao đổi anion pH5,0 với đệm Na-acetate 50mM Từ 10 l dịch lên men sau q trình tinh thu 13,5 mg protein enzyme FAE/mẻ, tương đương 151 U Protein sau bướcsiêu lọc sắc ký đo hoạt độ, đánh giá độ tinh xác định trọng lượng phân tử điện di SDS-PAGE (Novex Xcell SureLock mini cell; Laemmli 1970) [30](Hình 3.11) 3.5 Chuyển hóa sinh khối lignocellulose giải phóng phân mảnh lignin Hình 3.12: Sắc ký đồ HPSEC phân mảnh hợp chất lignin từ chất mùn gỗ chuyển hóa in vivo nấm Alt Tenuissima(sau ngày nuôi cấy; đường nét mảnh) chuyển hóa in vitro acetyl esterase (AltFAE, sau 48 giờ; đường nét đậm) Đối chứng gồm chất enzyme AltFAE biến tính (đường nét đứt) Peak (1) – alkaline lignin, (2) – acid sulfonic lignin Dữ liệu sắc ký đồ HPSEC (Hình 3.12) cho thấy giải phóng phân mảnh hợp chất thơm (lignin) từ chất gỗ sau xử lý với enzyme AltFAE tinh môi trường nuôi cấy nấm Sự thay đổi quan sát rõ ràng so với đối chứng (hỗn hợp phản ứng gồm enzme biến tính) đối 48 với phân mảnh có kích thước nhỏ Theo đó, sau 48giờ ủ điều kiện 37oC, pH 6,0 với enzyme AltFAE có tăng đáng kể phân mảnh có trọng lượng kDa, phân mảnh kích thước nhỏ (~1 kDa) lượng tăng Phân tích phổ UV-Vis phân mảnh cho thấy phổ hấp phụ tối đa 250 nm 280 nm đặc trưng alkaline lignin (peak 1) acid sulfonic lignin (2) Đáng ý, sắc ký đồ chuyển hóa chất nấm Alt tenuissimavà enzyme AltFAE có tương đồng Đặc biệt, phân mảnh kích thước ~1 kDa kDa tăng lên hai trường hợp cho thấy vai trò enzyme FAE q trình cơng sinh khối gỗ nấm Kết phù hợp với kết nghiên cứu trước cho thấy nấm Alt tenuissimadường khơng có hoạt tính peroxidase sinh tổng hợp laccase nguồn oxidoreductase oxy hóa lignin đồng thời với sinh tổng hợp carbohydrate esterase để chuyển hóa hiệu lignocellulose [33],[42] 3.6 Chuyển hóa sinh khối lignocellulose giải phóng acid hydroxycinnamic FA CA SARR MG Rf(FA)= Rf(p-CA) = 0,63 Rf(SA)= 0,48 Hình 3.13: Sắc ký TLC sản phẩm acid hydroxycinnamic sau chuyển hóa sinh khối rơm (RR) mùn gỗ (MG) “enzyme cocktail” Chất chuẩn: acid ferulic Rf(FA)= 0,63; p-coumaric Rf(p-CA) = 0,63; acid sinapic Rf(SA)= 0,48 49 Hình 3.14 4:Sắc ký đồ HPLC sản phẩm sau chuyển ển hóa sinh khối kh lignocellulose Hình 3.15: Sản ả phẩm ẩm acid hydroxycinnamic (acid ferulic, p-coumaric) coumaric) sau chuyển hóa mùn gỗỗ (MG) bbởi đơnn enzyme “enzyme cocktail” AltFAE: feruloyl esterase từ t nấm Alt tenuissima, XpoAE: AE: acetyl esterase ttừ X.polymorpha,, CMCase/Xyl: carboxymethyl cellulase/glucuronoxylanase Khả ng chuyển hóa c chất giàu lignocellulose bở ởi enzyme tinh AltFAE hỗn hợp enzyme thủyy phân khác (“enzyme cocktail”) ợ đánh giá bbằng sắc ký mỏng TLC (Hình ình 3.1 3.13) Ở thí 50 nghiệm với chất rong túi ( RT), bã cà phê (CFA), bã mía (MIA) khơng xuất vết chất với công thức enzyme xúc tác đơn lẻ hỗn hợp enzyme nghiên cứu màu với FeCl3 (1,5%) Trong đó, chất rơm (RR) mùn gỗ (MG) xử lý với “enzyme cocktail” gồm enzyme XpoAE + AltFAE + CMCase/Xyl xuất vết chất Rf = 0,63 tương ứng với Rf acid ferulic (FA) p-coumaric (p-CA) Mặc dù giá trị Rf TLC phân biệt FA p-CA so sánh màu FeCl3 (1,5%) UV λ = 254 nm Từ cho thấy sản phẩm chuyển hóa enzyme chất rơm FA chất gỗ (MG) FA p-CA Đáng ý, AltFAE xúc tác giải phóng acid hydroxycinnamic từ sinh khối thực vật mà không cần xử lý trước chất hóa-lý hay enzyme khác Tuy nhiên, phối hợp xúc tác enzyme esterase tinh từ nấm với cácenzyme thủy phân (“enzyme cocktail”) giúp tăng đáng kể hiệu suất chuyển hóa sinh khối lignocellulose Theo đó, lượng acid ferulic pcoumaric thu 0,53 0,41 mg g-1 sau xúc tác thủy phân mùn gỗ “enzyme cocktail” với điều kiện 37oC, pH 6,0 (Hình 3.14) Các acid hydroxycinnamic có nhiều thành tế bào lồi thực vật có mạch tạo cầu liên kết ester ether với đơn vị đường thành phần hemicellulose, cellulose và/hoặc lignin Kết nghiên cứu cho thất AltFAE giải phóng acid hydroxycinnamic từ chất mùn gỗ mà khơng cần tiền xử lý hóa học Đáng ý gia tăng lượng sản phẩm hydroxycinnamic (lên đến 0,53 acid ferulic 0,41 mg/g p-coumaric) đạt thủy phân AltFAE phối hợp với cellulase, xylanase acetyl esterase Các kết củng cố giả thiết hoạt động cellulose, xylanase giúp tăng cường khả tiếp cận enzyme phân hủy liên kết hemicellulose cellulose và/hoặc lignin (vd acetyl(xylan) esterase feruloyl esterase) lên cấu trúc thành tế bào thực vật 51 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đã hoàn thành nội dung nghiên cứu đề tài theo mục tiêu đề ra, cụ thể: - Đã lên men sinh tổng hợp feruloyl esterase (FAE) Alternaria tenuissima (hoạt tính đạt 564± 55 U l-1) tinh thành công enzyme với trọng lượng phân tử Mw = 30,3 kDa xác định SDS-PAGE - FAE từ Alternaria tenuissima(AltFAE) biểu hiệu lực xúc tác cao methyl ferulate (kcat/Km = 3,1 × 105 s-1M-1), chất đặc hiệu methyl p-coumarate (Km = 50,6 µM) - Các enzyme feruloyl esterase AltFAE thu có khả chuyển hóa hiệu vật liệu lignocellulose thô (rơm, mùn gỗ) Hiệu chuyển hóa tăng đáng kể phối hợp xúc tác với enzyme thủy phân (carboxymethyl cellulase/glucuronoxylanase, CMCase/Xyl) -1 để giải phóng acid -1 hydroxycinnamic (acid ferulic 0,53 mg g p-coumaric 0,41 mg g ) Kiến nghị Feruloyl esterase từ nấm Alt tenuissimacần tiếp tục khả chuyển hóa vật liệu giàu lignocellulose khác Thiết kế primer (từ kết trình tự peptide) xác định gen mã hóa cho protein enzyme 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt PGS.TS Nguyễn Văn Bá, PGS.TS Cao Ngọc Diệp, TS Nguyễn Văn Thành (2005), Giáo trình nấm học, Trường Đại học Cần Thơ – Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học, trang 70-78 Diệp, N.V., Lộc, Đ.D., Hổ, P.T., Lan, N.T.M (2005) Nghiên cứu bước đầu hoạt tính enzyme xylanase từ chủng Aspergillus niger var xylanase ứng dụng vào trình tẩy bột giấy Dương Minh Lam, Đỗ Đức Quế, Trần Huyền Trang (2011) Thành phần loài Xylaria Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình Báo cáo số 135 4th National conference on ecology and biological resources Hanoi Hồng TT & Giang NTH (2008) Nghiên cứu sử dụng enzyme cellulase tách từ vi sinh vật để xử lý rơm rạ TC Phân tích hóa học, lý sinh học 3: 67-70 Trịnh Tam Kiệt 2011 Nấm lớn Việt Nam Tập (Tái lần thứ 2) 314 trang Nhà xuất Khoa học tự nhiên Công nghệ Mấn T (2007) Đánh giá đa giạng sinh học vi sinh vật ưa nhiệt sinh cellulase phân lập suối nước nóng La Phùn (Phú Thọ) Những vấn đề NCCB KH sống, Hội nghị KH toàn quốc p.534-636 Thảo NTU, Hiệp ĐM & Hồng PTA (2004) Nghiên cứu tận dụng bã khoai mì nhằm thu nhận hệ enzym cellulase, xylanase, pectinase bổ sung thức ăn gia súc từ vi nấm Trichoderma), Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM 11-2004 Sâm NTX & Thu ĐT (2003) Production of b-glucosidase by Aspergillus niger PBC using sugar cane bagasse ed.^eds.), p.^pp Hanoi 8-11 Oct 2003 53 Hồ Sỹ Tráng, Cơ sở hóa học gỗ cellulose, tập 2, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2006, p.8 - 17 10 Tuyên ĐT, Thanh NSL & Thi QĐ (2008) Tối ứu điều kiện nuôi cấy số chủng nấm Aspergillus oryzae DSM1863 Aspergillus niger DSM1957 sinh tổng hợp xylanase TC Công nghệ sinh học 3: 349-355 11 Yến LTH, Thủy NTP, Đức NA, et al (2009) Bước đầu nghiên cứu khả sinh enzyme phân hủy xác thực vật nhóm nấm sợi phân lập từ rụng Việt nam.TC Di truyền học ứng dụng 5: 15-21 Tiếng Anh 12 Basaran P & Hang YD (2000) Purification and characterization of acetyl esterase from Candida guilliermondii Lett Appld Microbiol 30: 167-171 13 Bartolome B, Faulds CB & Williamson G (1997) Enzymic release of ferulic axit from barley spent grain J Cereal Sci 25: 285-288 14 Bauer JL, Harbaum-Piayda B & Schwarz K (2012) A review of phenolic compounds from hydrolyzed and extracted fiber-rich byproducts LWT - Food Sci Technol 47: 246-254 15 Bradford MM (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding Anal Biochem 72: 248-254 16 Biely P (2012) Microbial carbohydrate esterases deacetylating plant polysaccharides Biotechnol Adv 30: 1575-1588 17 Blum D, Li X, Chen H & Ljungdahl L (1999) Characterization of an acetyl xylan esterase from the anaerobic fungus Orpinomyces sp Strain PC-2 Appl Environ Microbiol 65: 3990-3995 18 Chen J, Xu L, Wua Y, et al.(2014) Production, characterization of acetyl esterase from a rumen bacteria strain RB3, and application 54 potential of the strain in biodegradation of crop residues Renewable Energy 68: 134-139 19 Christakopoulos, P., Mamma, D., Kekos, D., Macris, B (1999) Enhanced acetyl esterase production by Fusarium oxysporum World J Microbiol Biotechnol 15: 443-446 20 Doyle JJ, Doyle JJ (1987), A rapid ADN isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue.Phytochemical Bulletin 19: 11-15 21 Eriksson, K.E., Blanchette, R.A., Ander, P 1990 Microbial and enzymatic degradation of wood and wood components, 1st ed Springer Verlag, New York, NY 22 Faulds CB & Williamson G (1994) Purification and characterization of a ferulic acid esterase (FAE-111) from Aspergillus niger: specificity for the phenolic moiety and binding to microcrystalline cellulose Microbiol 140: 779-787 23 Gírio FM, Fonseca C, Carvalheiro F, Duarte LC, Marques S & BogelLukasik R (2010) Hemicelluloses for fuel ethanol: A review Bioresour Technol 101: 4775-4800 24 Hall TA (1999) BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT Nucl Acids Symp Ser 41: 95-98 25 Hofrichter M, Lundell T & Hatakka A (2001) Conversion of milled pine wood by manganese peroxidase from Phlebia radiata Appl Environ Microbiol 67: 4588-4593 26 Hirabayashi T, Ochiai H, Sakai S, et al (1995) Inhibitory effect of ferulic acid and isoferulic acid on murine interleukin-8 production in response to influenza virus infections in vitro and in vivo Planta Med 61: 221-226 55 27 Kawabata K, Yamamoto T, Hara A, et al (2000) Modifying effects of ferulic acid on azoxymethane-induced colon carcinogenesis in F344 rats Cancer Lett 157: 15-21 28 Kirk TK & Farrell RL (1987) Enzymatic “combustion”: the microbial degradation of lignin Annu Rev Microbiol 41: 465-505 29 Joseleau J, Comtat J & Ruel K (1993) Chemical structure of xylans and their interaction in the plant cell walls Xylans and Xylanases,(Visser J, Beldman G, Kusters-van Someren M & Voragen A, ed.eds.), p.pp Elsevier Sci., The Netherlands 30 Laemmli UK (1970) Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4 Nature 227: 680-685 31 Lee H, To RJ, Latta RK, et al (1987) Some properties of extracellular acetylxylan esterase produced by the yeast Rhodotorula mucilaginosa Appl Environ Microbiol 53: 2831-2834 32 Lequart C, Nuzillard JM, Kurek B & Debeire P (1999) Hydrolysis of wheat bran and straw by an endoxylanase: production and structural characterization of cinnamoyl-oligosaccharides Carbohydr Res 319: 102-111 33 Liers C, Ullrich R, Pecyna M, et al.(2007) Production, purification and partial enzymatic and molecular characterization of a laccase from the wood-rotting ascomycete Xylaria polymorpha Enzym Microb Technol 41: 785-793 34 Liers, C., Ullrich, R., Steffen, K T., Hatakka, A and Hofrichter, M (2006) Mineralization of 14C-labelled synthetic lignin and extracellular enzyme activities of the wood-colonizing ascomycetes Xylaria hypoxylon and Xylaria polymorpha Appl Microbiol Biotechnol 69, 573-579 56 35 Lilholt, H., Lawther, J.M., 2000 Natural organic fibres Elsevier In: Kelly, A and Zweben, C (Ed.), comprehensive composite materials, vol 1, pp 303-325 A Limayem, S.C Ricke 36 Linden, J., Samara, M., Decker, S (1994) Purification and characterization of an acetyl esterase from Aspergillus niger Biotechnol Appl Biochem 45:383-393 37 Martínez A, Ruiz-Duas F, Martínez M, et al (2009) Enzymatic delignification of plant cell wall: from nature to mill Curr Opin Biotechnol 20: 348-357 38 Mathew S & Abraham TE (2004) Ferulic acid: an antioxidant found naturally in plant cell walls and feruloyl esterases involved in its release and their applications Crit Rev Biotechnol 24: 59-83 39 Monties B & Fukushima Y (2001) Occurence, function and biosynthesis of lignins Biopolymers, Vol (Hofrichter M, & Steinbüchel A, ed.^eds.), p.^pp 1-64 Wiley-VCH, Weinheim 40 Mori H, Kawabata K, Yoshimi N, et al (1999) Chemopreventive effects of ferulic acid on oral and rice germ on large bowel carcinogenesis Anticancer Res 19: 3775-3778 41 Naran, R., Black, S., Decker, S.R., Azali, P (2009) Extraction and characterization of native heteroxylans from delignified corn stover and aspen Cellulase 16:661-675 42 Nghi, D.H., Bittner, B., Kellner, H., Jehmlich, N., Ullrich, R., Pecyna, M.J., Nousiainen, P., Sipilä, J., Huong, L.M., Hofrichter, M., Liers, C (2012) The wood-rot ascomycete Xylaria polymorpha produces a novel GH78 glycoside hydrolase that exhibits α-L-rhamnosidase and feruloyl esterase activity and releases hydroxycinnamic lignocelluloses Appl Environ Microbiol 78:4893-4901 57 acids from 43 Nghi D, Ullrich R, Moritz F, et al.(2015) The ascomycete Xylaria polymorpha produces an acetyl esterase that solubilises beech wood material to release water-soluble lignin fragments J Korean Soc Appl Biol Chem 58: 415-421 44 Nicholas K B., Nicholas H B J (1997) GeneDoc 2.7: a tool for editing and annotating multiple sequence alignments 45 Pandey A, Soccol CR, Nigam P, et al (2000) Biotechnological potential of coffee pulp and coffee husk for bioprocesses Biochem Engineer J 6: 153-162 46 Pérez, J., Moz-Dorado, J, de la Rubia, T, Martínez, J (2002) Biodegradation and biological treatments of cellulose, hemicellulose and lignin Microbiol 5: 53 - 63 47 Pouvreaua, L., Jonathana, M.C., Kabel, M.A., Hinzb, S.W.A., Gruppena, H., Scholsa, H.A (2011) Characterization and mode of action of two acetyl xylan esterases from Chrysosporium lucknowense active towards acetylated xylans 48 Posada (2005)Model Test 3.7: Phylogenetic model averaging Mol Biol Evol 25: 1253-1256 49 Roberts P & Evans S (2011) The Book of Fungi: A Life-Size Guide to Six Hundred Species from around the World University of Chicago Press, Chicago and London, UK 50 Scalbert A, Manach C, Morand C, et al (2005) Dietary polyphenols and the prevention of diseases Crit Rev Food Sci Nutr 45: 287-306 51 Sundberg M, Poutanen K (1991) "Purification and properties of two acetylxylan esterases of Trichoderma reesei".Biotechnol Appl Biochem 58 52 Swofford DL (2003) PAUP* Phylogenetic analysis using parsimony Version 4.0 Sinauer, Sunderland, MA 128 pp 53 Tamura K, Stecher G, Peterson D, Filipski A and Kumar S (2013) MEGA6.0.6: Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version 6.0.6 Mol Biol Evol.30:2725-2729 54 Time, T E 1967, Recent progress in the chemistry of wood hemicelluloses, Wood Sci Technol 1, p 45-70 55 Thompson JD, Gibson TJ, Plewniak F, Jeanmougin F, Higgins DG (1997) The ClustalX windows interface: flexible strategies for multiple sequence alignment aided by quality analysis tools Nucleic Acid Res 24: 4876-4882 56 Yabe T, Hirahara H, Harada N, et al.(2010) Ferulic acid induces neural progenitor cell proliferation in vitro and in vivo Neurosci 165: 515524 57 Zhang YH, Ding SY, Mielenz JR, et al.(2007) Fractionating recalcitrant lignocellulose at modest reaction conditions Biotechnol Bioeng 97: 214-223 58 White TJ, Bruns T, Lee S, Taylor J (1990) Amplification and direct sequencing phylogenetics of In: PCR fungal ribosomal Protocols: a guide RNA to genes for methods and applications (Innis MA, Gelfand DH, Sninsky JJ, White TJ, eds) Academic Press, New York, USA: 315–322 59 Wong DW (2006) Feruloyl esterase: a key enzyme in biomass degradation Appl Biochem Biotechnol 133: 87-112 60 Woudenberg JHC, Groenewald JZ, Binder M & Crous PW (2013) Alternaria redefined Studies in Mycology 75: 171-212 59 61 Topakas, E , Stamatis, H , Biely, P , Kekos, D , … Biotechnol(2003) vol 102, no 6, pp 33-34 62 Koseki, T., Furuse, S., Biotechnol, Biochem (1998), vol 62, no 10, pp 2032-2034 63 Shin, H.D and Chen, R.R, Enzyme microbiol, Technol (2003), vol 38, no 3, pp 478-485 64 Rumbobold, K., Biely, P.,Chen, R.R, Appl Envir Microbiol (2003), vol 69, no 9, pp.5622-5626 65 Chi, D.H, Giap, V.D, Anh, L.P.H, Nghi, D.H, Feruloyl esterase from Alternaria tenuissima that hydrolyses lignocellulosic material to release Hydroxycinnamic acids, Applied Biochemistry and Microbiology (2017), vol 53, no 6, pp 654-660 66 Wagner, U.G., Petersen, E.I., Schwab, H., Kratky, C., protein sci (2002), vol 11, no 3, pp 415-521 67 Gordillo F, Caputo V, Peirano A, et al (2006) Penicillium purpurogenum produces a family acetyl xylan esterase containing a carbohydrate-binding module: characterization of the protein and its gene Mycol Res 110: 1129-1139 Internet 68 http://tailieu.vn/tag/te-bao-cellulose.html 69 http://gralib.hcmuns.edu.vn 70 https://en.wikipedia.org/wiki/Alternaria_tenuissima 71 https://en.wikipedia.org/wiki/Ascomycota 72 http://www.barcoding.si.edu/ 73 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST 60 ... cứu chuyển hóa sinh khối lignocellulose enzyme feruloyl esterase từ nấm Alternaria tenuissima NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI - Nghiên cứu lên men sinh tổng hợp feruloyl esterase (FAE) nấm Alternaria tenuissima. .. - LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU CHUYỂN HÓA SINH KHỐI LIGNOCELLULOSE BỞI ENZYME FERULOYL ESTERASE TỪ NẤM ALTERNARIA TENUISSIMA NGUYỄN TRUNG HIẾU Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Mã ngành:8420201... feruloyl esterase từ nấm lớn đề cập đến Từ kết thu nhận, tinh đặc tính enzyme esterase từ nấm Alt tenuissima, nội dung nghiên cứu luận văn sử dụng enzyme feruloyl esterase từ loài nấm túi xúc tác
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu CHUYỂN hóa SINH KHỐI LIGNOCELLULOSE bởi ENZYME FERULOYL ESTERASE từ nấm ALTERNARIA TENUISSIMA , NGHIÊN cứu CHUYỂN hóa SINH KHỐI LIGNOCELLULOSE bởi ENZYME FERULOYL ESTERASE từ nấm ALTERNARIA TENUISSIMA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn