Nâng cao năng lực hoạt động thanh tra tài chính trên địa bàn tỉnh bắc giang giai đoạn 2018 2020

96 1 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG THANH TRA TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2018-2020 NGUYỄN THÀNH CHI HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG THANH TRA TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2018-2020 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGUYỄN THÀNH CHI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: Tiến sĩ: HỒNG ĐÌNH MINH HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các số liệu kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng./ TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGUYỄN THÀNH CHI i LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý thầy cô, Ban Giám đốc, Khoa sau Đại học Viện Đại học mở Hà Nội tạo điều kiện để tơi học tập, hồn thành chương trình cao học viết luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Hồng Đình Minh dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn bảo tận tình giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp cao học Nhân đây, tơi xin chân thành cảm ơn Quý anh, chị Ban lãnh đạo sở Tài chính, Thanh tra tài tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện cho nghiên cứu thu thập thơng tin, tài liệu để hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng để hồn thiện viết luận văn, nhiên tránh khỏi khiếm khuyết, thiếu sót, mong nhận quan tâm, đóng góp quý báu Quý thầy cô, anh chị bạn Tôi xin chân thành cảm ơn./ Bắc Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2017 Học viên Nguyễn Thành Chi ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ viii MỞ ĐẦU .viii Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Tổng quan nghiên cứu…………………………………………………………….2 Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH 1.1 Đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài 1.2 Thanh tra tài đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài Thanh tra sở Tài 11 1.2.1 Khái niệm tra tài chính, khái niệm tra; khái niệm đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài chính………………………………………………… 11 1.2.2 Mục tiêu nguyên tắc tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài chính…………………………………………………………………18 1.2.3 Nội dung phương pháp tra tài đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài chính…………………………………………………………… 19 1.2.4 Quy trình tra tài đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài chính……………………………………………………………………………….21 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến tra tài đơn vị nghiệp cơng iii lập tự chủ tài tra sở tài chính………………………………… 28 1.3 Kinh nghiệm tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài số sở tài học rút cho Thanh tra sở Tài Bắc Giang………………………………………………………………….31 1.3.1 Kinh nghiệm tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài số sở tài chính…………………………………………… 31 1.3.2 Những học rút cho Thanh tra sở Tài Bắc Giang………… 33 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TỈNH BẮC GIANG 2.1.Tình hình thực đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài tỉnh Bắc giang 366 2.2.1 Khái quát chung đơn vị nghiệp công lập 366 2.2.2 Một số kết đạt 377 2.2.3 Những mặt tồn tại, hạn chế đơn vị nghiệp công lập 444 2.3 Thực trạng hoạt động tra tài đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài tỉnh Bắc giang 466 2.3.1 Thực trạng nội dung tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài chính…………………………………………………………………….46 2.3.2 Thực trạng phương pháp tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài chính…………………………………………………………………48 2.3.3 Thực trạng thực quy trình tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài chính……………………………………………………….49 2.3.4 Thực trạng máy tổ chức hoạt động tra tài đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài chính……………………………………………….50 2.4 Đánh giá hoạt động cơng tác tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài 511 2.4.1 Một số kết cơng tác tra tài đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài chính…………………………………………………………… 51 iv 2.4.2 Một số hạn chế cơng tác tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài 588 2.4.3 Một số nguyên nhân hạn chế công tác tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài 61 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG THANH TRA TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2018-2020 3.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu hoàn thiện 66 3.1.1 Quan điểm, định hướng 66 3.1.2 Những mục tiêu 688 3.2 Các giải pháp nâng cao hoạt động tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài 699 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức, nâng cao lực, đào tạo, bồi dưỡng, trang bị sở vật chất cho đội ngũ làm công tác tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài chính…………………………………………………………………69 3.2.2 Xây dựng tiêu chí giám sát nhằm thường xuyên theo dõi việc chấp hành quy định pháp luaatjveef tài đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài chính……………………………………………………………………… 71 3.2.3 Đổi mới, hồn thiện nội dung, phương pháp tra tài hướng theo tiêu chí đánh giá kết hoạt động gắn với hiệu sử dụng kinh phí trách nhiệm người đứng đầu đơn vị……………………………………………72 3.2.4 Tăng cường tổ chức máy, chuẩn hóa đội ngũ cán tra tài nói chung tra tài đơn vị nghiệp nói riêng………………………74 3.2.5 Trang bị hệ thống công nghệ thông tin, tạo lập sở liệu phù hợp với hoạt động đặc thù tra tài chính……………………………………………… 75 3.3 Một số khuyến nghị………………………………………………………… 78 3.3.1 Đối với Chính phủ………………………………………………… 78 3.3.2 Đối với Thanh tra Chính phủ 78 3.3.3 Đối với Thanh tra Bộ Tài 78 v 3.3.4 Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang 79 3.3.5 Đối với quan Kiểm toán 79 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT TÊN VIẾT TẮT Ý NGHĨA SNCL Sự nghiệp công lập XHCN Xã hội chủ nghĩa NSNN Ngân sách nhà nước TSCĐ Tài sản cố định DNNN Doanh nghiệp nhà nước HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình đơn vị nghiệp công lập 399 tỉnh Bắc giang (năm 2014- 2016) 399 Bảng 2.2: Bảng tổng hợp kết giao quyền tự chủ tài 40 đơn vị nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang 40 Bảng 2.3: Bảng tổng hợp kết thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Chính phủ tỉnh Bắc Giang 42 Bảng 2.4: Tổng hợp số liệu tra theo lĩnh vực đơn vị nghiệp tự chủ tài (năm 2014 - 2016) 566 Bảng 2.5: Bảng tổng hợp nội dung sai phạm phát qua tra đơn vị nghiệp tự chủ tài tỉnh Bắc Giang 566 viii sở để lập kế hoạch định tra kịp thời trọng tâm, trọng điểm nhằm chấn chỉnh hoạt động đơn vị nghiệp tự chủ tài đơn vị tiến trình chuyển đổi, hồn thiện chế hoạt động, chế tài chính, góp phần ổn định trị, kinh tế, xã hội 3.2.3 Đổi mới, hoàn thiện nội dung, phương pháp tra tài hướng theo tiêu chí đánh giá kết hoạt động gắn với hiệu sử dụng kinh phí trách nhiệm người đứng đầu đơn vị Nội dung tra tài chủ yếu xem xét, kiểm tra việc chấp hành thực điều hành thu chi NSNN, chấp hành quy định Nhà nước Hoạt động tra chủ yếu mang nặng tính phát xử lý sai phạm Phương pháp tra truyền thống đối chiếu, so sánh Ngoài phương pháp tổng hợp, phương pháp điều tra, xác minh, phân tích thống kê sử dụng để rút kết luận tra, kiểm tra sở phân tích số liệu, chứng từ sổ kế tốn, báo cáo tài u cầu tra đơn vị nghiệp thực tự chủ tài cần đổi nội dung, phương pháp kiến nghị thực kiến nghị cơng tác tra tài là: + Về nội dung tra: Việc lựa chọn nội dung cho tra đơn vị tra phải vào tính chất, mục đích u cầu tra tình hình quản lý đơn vị để có lựa chọn phù hợp Từ phải đánh giá cụ thể mức độ tuân thủ pháp luật tài việc lập, chấp hành dự tốn; xây dựng thực quy chế chi tiêu nội bộ; chấp hành chế độ tài chính, kế tốn; việc thực nhiệm vụ theo tiêu chí đánh giá kết hoạt động gắn với việc đánh giá hiệu chi tiêu; việc thực công khai, dân chủ, minh bạch quản lý tài chính; điều kiện, khả bảo toàn phát triển nguồn lực tài đơn vị, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nội dung 72 cơng việc Bên cạnh đó, mở rộng việc tra nhiệm vụ đột xuất theo mục tiêu đề ra, vào vụ việc có tính điểm “nóng” thơng qua theo dõi nắm bắt từ kênh thơng tin việc lập dự tốn, xây dựng thực quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư… đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài + Về phương pháp tra: Cần bám sát nội dung, đối tượng, thời kỳ thời hạn tra để áp dụng quy trình tra phù hợp, bước công việc phải bố trí cách khoa học hợp lý Ngay từ bước chuẩn bị cho tra đến khâu đạo điều hành, thực phải theo hướng phát huy hết công suất, thời gian cho công tác chuẩn bị tiến hành tra Tổ chức, thực đạt kết tốt cho tra: chọn mục tiêu, đối tƣợng, nội dung, lựa chọn trưởng đoàn, thành viên đoàn tra phù hợp, phát huy khả năng, thời gian phục vụ cho tra,; tăng cường phối hợp thành viên đoàn tra nhằm đạt hiệu cao Phải coi công tác giám sát nhiệm vụ thường xuyên hoạt động tra qua thường xuyên kịp thời nắm tình hình quản lý tài ngành, cấp để phát vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ, để kiến nghị quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung Đây sở quan trọng để xây dựng kế hoạch ngắn hạn dài hạn Công tác tra tài quan có thẩm quyền chủ yếu thực thông qua hoạt động kiểm tra thường xuyên việc lập, chấp hành toán NSNN Cần chủ động tra theo kế hoạch, trọng việc tra, kiểm tra hoạt động tự kiểm tra tài đơn vị Bên cạnh đó, kết luận, kiến nghị tra phải dựa sở chứng rõ ràng, rõ chất, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân trách nhiệm đơn vị, cá nhân việc thực nhiệm vụ Các kiến nghị bổ sung, sửa đổi chế, sách pháp luật phải đầy đủ sở, theo 73 hướng tích cực đảm bảo quản lý hiệu dễ thực Cuối cùng, cần coi trọng công tác theo dõi đôn đốc xử lý sau tra, nâng cao hiệu lực, hiệu tra đồng thời giúp cho đoàn tra, thành viên đoàn nâng cao ý thức, trách nhiệm trình tra đưa kết luận, kiến nghị xác, khách quan hiệu 3.2.4 Tăng cường tổ chức máy, chuẩn hóa đội ngũ cán tra tài nói chung tra tài đơn vị nghiệp nói riêng Thanh tra tài lực lượng chủ yếu thực nhiệm vụ tra tài chính, nhiên số lượng tra viên Thanh tra Sở ít, chưa đủ khả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tra tài giai đoạn Trong xu hướng thực cải cách tài chính, tăng cường thực phân cấp quản lý tài chính, đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị đòi hỏi nhiệm vụ u cầu quan tra tài cần tăng cường mở rộng Do để đảm bảo phát huy hiệu cơng tác tra tài cần tăng cường đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán trực tiếp làm công tác tra tài nói chung tra tài đơn vị nghiệp nói riêng Nhân lực có trình độ cao yếu tố định, cần thiết giai đoạn Để đáp ứng yêu cầu cơng tác tra tài chế thị trường, với phương thức hoạt động mới, hoạt động độc lập chủ yếu, nhằm đảm bảo tính nhanh nhạy, kịp thời cơng tác tra… đòi hỏi đội ngũ cán làm công tác tra tài khơng đủ số lượng mà đảm bảo chất lượng, vững vàng phẩm chất trị, tinh thông nghiệp vụ chuyên môn, sáng đạo đức nghề nghiệp Chính vậy, cơng tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán tra tài cần thiết cần thực đồng khâu như: đào tạo chuẩn hóa cơng chức, nâng cao trình độ 74 chun mơn nghiệp vụ, hợp tác quốc tế… 3.2.5 Trang bị hệ thống công nghệ thông tin, tạo lập sở liệu phù hợp với hoạt động đặc thù tra tài Thanh tra tài đòi hỏi tính nhanh nhạy, xác, khách quan hoạt động nhằm góp phần ngăn ngừa, phát hiện, xử lý sai phạm, nâng cao hiệu việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí Thời gian qua, hoạt động tra tài có hạn chế, mặt chế quản lý hệ thống tổ chức tài chưa đồng bộ, hệ thống thơng tin chưa đầy đủ, kịp thời, nhiều vấn đề phát sinh hoạt động tra tài cần xử lý ngay, đến quan có thẩm quyền biết việc diễn Vì vậy, việc xây dựng, thiết lập hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, thống yêu cầu cần thiết hệ thống tra tài Cần xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đồng hệ thống tra tài chính, sở xây dựng sở liệu tổng hợp hoạt động như: sở liệu kết tra tài chính, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo; liệu hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh, tình hình tài đơn vi, tổ chức kinh tế, xã hội (giám sát từ xa)… Các sở liệu sử dụng để phục vụ cho cơng tác tra tài chính, đồng thời phối hợp tun truyền có hiệu cơng tác phòng chống tham nhũng, lãng phí… 3.2.6 Xây dựng quy chế phối hợp cơng tác tra tài đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài Xây dựng quy chế phối hợp quan thanh, kiểm tra, tra tài tỉnh, thành phố Quy chế phối kết hợp phòng ban chun mơn Thanh tra Tài q trình thực nhiệm vụ Thơng qua quy chế phối kết hợp để trao đổi thông tin, phối hợp xử lý q trình tra tài đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài 75 - Nguyên tắc phối hợp: Việc phối hợp cơng tác tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài phải tuân thủ sách, chủ trương, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nhà nước, tổ chức công dân Bảo đảm thống công tác quản lý nhà nước tra tài đơn vị nghiệp cơng lập; tránh hình thức, chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến hiệu công tác Hoạt động phối hợp phải dựa sở vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan, đơn vị pháp luật quy định Đảm bảo tính kỷ luật, nguyên tắc công tác phối hợp; đề cao trách nhiệm cá nhân thủ trưởng quan chủ trì, quan phối hợp cán bộ, công chức tham gia phối hợp thực thi pháp luật tra tài đơn vị nghiệp công lập Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phối hợp với quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cơng tác tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài chính; cung cấp thơng tin, tài liệu có liên quan đến nội dung phối hợp theo yêu cầu quan, tổ chức, người có thẩm quyền Khi nhận văn đề nghị phối hợp, quan, đơn vị phải nghiên cứu, xem xét tổ chức thực hiện; có khó khăn, vướng mắc cần trao đổi thống để thực hiện; tránh việc dây dưa, ỷ lại làm ảnh hưởng đến tiến độ, kết công tác quan đề nghị phối hợp - Trách nhiệm quyền hạn quan phối hợp: Phân công lãnh đạo phụ trách, đạo thực nhiệm vụ công tác tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài tham dự phiên họp liên quan quan chủ trì yêu cầu quan cấp có nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực quan quản lý Cử cơng chức có nghiệp vụ chun mơn tham gia có u cầu Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đôn đốc quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực triệt để kết luận, kiến nghị, định quan Thanh tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài có hiệu lực pháp luật quan có 76 thẩm quyền Trường hợp cần trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ cơng tác tra tài đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài chính; quan phối hợp có trách nhiệm trao đổi, cung cấp theo yêu cầu quan đề nghị Nếu từ chối cung cấp thông tin, quan yêu cầu phải trả lời văn nêu rõ lý từ chối Các quan, đơn vị, cá nhân phải thực định, kết luận tra cấp có thẩm quyền Nội dung kết luận tra liên quan đến nhiều quan, đơn vị, cá nhân thực nội dung thuộc trách nhiệm mình, đồng thời chủ động phối hợp với quan, đơn vị có liên quan khác để thực nội dung thuộc trách nhiệm nhiều quan, đơn vị Trong trình tổ chức thực hiện, có vấn đề vướng mắc, phát sinh phải có văn báo cáo cụ thể nội dung, đề xuất hướng xử lý quan ban hành định, kết luận tra Khi có cho định, kết luận tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài quan có thẩm quyền ban hành khơng thể thực báo cáo văn với quan Thanh tra Nhà nước; Cơ quan Thanh tra Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra, xem xét lại vụ việc, đề xuất biện pháp giải thông báo cho quan ban hành xem xét sửa đổi, bổ sung, thay đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giải cho phù hợp - Xây dựng quy chế phối kết hợp phòng ban chun mơn Thanh tra Tài cơng tác tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài chính: Cơng tác phối, kết hợp phải chặt chẽ, thường xuyên từ khâu lập, phê duyệt kế hoạch tra; trình thực tra kết thúc tra Quy chế phối hợp phải thực nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn quan phối hợp phải xác định cơng việc tra tài đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài cơng việc chung Sở khơng phải cơng việc cá nhân phòng ban đơn vị Xây dựng hệ thống thông tin về: Chủ 77 trương, sách Đảng, pháp luật nhà nước cơng tác tài chính, ngân sách, tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài chính; dự tốn, toán, biên xét duyệt toán, biên kiểm tra, tra, cơng khai tài chính, tự kiểm tra tài ngành tài tỉnh Bắc Giang 3.3 Một số khuyến nghị Để hồn thiện cơng tác tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài tỉnh Bắc Giang giai đoạn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn tới, luận văn xin có số khuyến nghị sau: 3.3.1 Đối với Chính phủ: Hồn thiện chế, sách quản lý Nhà nước đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài chính; Hồn thiện hệ thống văn pháp lý công tác tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài 3.3.2 Đối với Thanh tra Chính phủ - Mở rộng khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ tra nói chung tra tài nói riêng cho cán làm cơng tác tra, chuyển sang ngạch tra viên lực lượng công chức ngành thuế, Hải quan; tạo lập hệ thống thông tin sở liệu đa dạng, phong phú hoạt động tra phạm vi ngành để phục vụ việc tìm kiếm thơng tin quan tra đồng thời phổ biến kinh nghiệm tra cho cán tra - Tăng cường số lượng tiêu tra viên, tra viên chính, tra viên cao cấp cho hệ thống tra tài chính, điều cần thiết khối lượng hoạt động tra nhiều, lực lượng tra có hạn nên nhiều cán tra vừa phải đảm nhận nhiệm vụ cao ngạch tra họ, vừa không đảm bảo chất lượng hoạt động tra khơng đảm bảo sách đãi ngộ cán tra 3.3.3 Đối với Thanh tra Bộ Tài 78 Phối hợp với Bộ ngành có liên quan cần có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để triển khai thực Nghị định số 16/2015/NĐ-CP tổ chức thực theo quy định pháp luật nhằm hoàn thiện, khắc phục hạn chế đáp ứng phù hợp định hướng đổi cơng tác quản lý tài đơn vị nghiệp công lập giai đoạn 3.3.4 Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang - Cần phân định rõ chức quản lý hành nhà nước với chức cung cấp dịch vụ công như: Hoạt động quan hành tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực chức quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực địa phương thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật - Cần tập trung rà soát văn quy phạm pháp luật ban hành công tác tổ chức máy, biên chế, cán phù hợp đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn mô hình đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài 3.3.5 Đối với quan Kiểm tốn Cần phối hợp chặt chẽ với sở Tài Bắc Giang, Thanh tra sở Tài việc thực nhiệm vụ quan, tránh tình trạng tra, kiểm tra chồng chéo nội dung, đối tượng tra Việc phối hợp cần thực từ khâu lập kế hoạch tra, kiểm toán việc chọn đối tượng, nội dung tra đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến kết luận kiểm toán quan Kiểm toán thường xuyên, liên tục kịp thời Những đóng góp Chương Trên sở đưa lý luận liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu Chương 1; Phân tích đánh giá thực trạng đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài cơng tác tra tài loại hình đơn vị chương Chương luận văn thực số nội dung sau: Từ kết đạt được, hạn chế định hướng hoạt động 79 đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài chính, luận văn xác định rõ phương hướng mục tiêu hoạt động tra, kiểm tra tài chính, từ đề số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài tỉnh Bắc Giang giai đoạn thời gian tới Những giải pháp đưa dựa sở lý luận thực tế hoạt động Thanh tra sở Tài tỉnh Bắc Giang nói riêng Thanh tra ngành Tài nói chung nên có tính khả thi Đồng thời chương đưa điều kiện, kiến nghị để thực giải pháp 80 KẾT LUẬN Cơ chế tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập ngày hồn thiện Những yếu tố tích cực chế tự chủ tài phát huy tác dụng, đáp ứng tốt yêu cầu đời sống xã hội trình hội nhập kinh tế quốc tế đất nước Việc tiếp tục thực đổi chế hoạt động chế tài nghiệp cơng lập, đẩy mạnh xã hội hóa số loại hình dịch vụ nghiệp cơng có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập, khâu đột phá để thực chiến lược tài quốc gia, góp phần vào phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội thời gian tới Chủ trương phù hợp với lộ trình cải cách hành Nhà nước tiền lương giai đoạn 2011-2020 Để góp phần thúc đẩy việc phát triển hệ thống đơn vị cơng lập tự chủ tài theo định hướng, đòi hỏi tổ chức tra hoạt động tra phải tiếp tục nghiên cứu, cập nhật thông tin, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, bước hồn thiện chế quản lý nguồn lực tài giúp cho đơn vị không ngừng phát triển, phát huy tiềm năng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn Vì vậy, đổi mới, hồn thiện cơng tác tra tài đơn vị nghiệp cơng lập tự chủ tài giai đoạn yêu cầu cần thiết phù hợp với tiến trình cải cách hành ngành Tài nói riêng chương trình cải cách tổng thể hành Nhà nước nói chung Trên sở tổng kết thực tiễn việc thực chế tự chủ tài kết cơng tác tra tài đơn vị nghiệp công lập tự chủ tài giai đoạn từ năm 2014-2016, luận văn nêu lên kết đạt được, đánh giá hạn chế, nguyên nhân vấn đề cần thiết cơng tác tra tài Đây sở quan trọng để ngành 81 tra tài xác định nhiệm vụ phải đổi mới, hồn thiện nội dung, phương pháp quy trình nghiệp vụ tra tài ngày tốt Mặt khác, nâng cao hiệu lực, hiệu công tác tra tài góp phần vào q trình hồn thiện cơng tác quản lý tài chính, ngân sách, sử dụng tiết kiệm, có hiệu nguồn lực tài chính, phù hợp với tiến trình đổi sách quản lý tài để hoạt động tra vừa cơng cụ quản lý tài hữu hiệu, vừa công cụ “tháo gỡ” rào cản bất hợp lý chế tài góp phần giúp đơn vị nghiệp công phát huy tối đa tiềm lực, mạnh đáp ứng ngày tốt nhu cầu phát triển xã hội thời gian tới./ 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Tài liệu Nghị Hội nghị Trung ương - Khóa X, Nxb Chính trị Quốc gia Bộ trị (2011), Kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 Bộ Chính trị đề án “Đổi chế hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập, đẩy mạnh xã hội hóa số loại hình dịch vụ nghiệp cơng” Quốc hội khóa XII (2010), Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội khóa XI (2002), Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 Quốc hội khóa XIII (2015) Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Chính phủ (2003), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước Chính phủ (2011), Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Chính phủ quy định Chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra Chính phủ (2012), Nghị định 82/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 Chính phủ quy định tổ chức hoạt động Thanh tra ngành Tài chính; Chính phủ (2012), Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 Quy định quan giao thực chức tra chuyên ngành hoạt động tra chuyên ngành 10 Chính phủ (2016), Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách nhà nước 11 Chính phủ (2006), Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế, tài đơn vị nghiệp cơng lập 12 Chính phủ (2015), Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ, Quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập 13 Bộ Tài (2006), Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 83 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập; 14 Bộ Tài (2007), Thơng tư 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 sửa đổi bổ sung Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 Bộ tài hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập; 15 Bộ Tài (2003), Thơng tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Hướng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước 16 Thanh tra Chính phủ (2014), Thơng tư số 05/2014/TT-TTCp ngày 16/10/2014, quy định tổ chức hoạt động, quan hệ cơng tác Đồn tra trình tự thủ tục tiến hành tra 17 Bộ Tài (2016), Thơng tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016, Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Ngân sách nhà nước 18 Bộ Tài (2013),Thơng tư số 19/2013/TT-BTC ngày 20/2/2013 hướng dẫn thực số quy định tổ chức hoạt động Thanh tra ngành tài 19 Bộ Tài (2006), Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 việc ban hành chế độ kế toán hành nghiệp 20 Học viện Tài (2009), Giáo trình Thanh tra Tài chính, NXB Tài 21 Học viện Tài (2009), Giáo trình Lý thuyết Tài chính, NXB Tài 22 Học viện Tài (2009) Giáo trình tài cơng Học viện tài 23 Thanh tra Bộ Tài (2011), Báo cáo tổng kết tra thực chế tự chủ tài đơn vị nghiệp 24 Sở Tài (2017), Báo cáo kết thực tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập tỉnh Bắc Giang giai đoạn năm 2014 - 2016 84 25 Thanh tra Sở Tài Bắc Giang (2017), Báo cáo tổng kết công tác tra lĩnh vực hành nghiệp giai đoạn 2014 - 2016 85 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA SAU ĐẠI HỌC Tên đề tài luận văn: “Nâng cao lực hoạt động tra tài địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018 - 2020” Học viên Nguyễn Thành Chi NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN GSTS PHẠM QUANG PHAN Tiến sĩ: HỒNG ĐÌNH MINH 86 ... nghiên cứu - Thanh tra Tài ? đặc trưng Thanh tra Tài ? - Thực trạng lực hoạt động tra tài địa bàn tỉnh Bắc Giang nào? - Các giải pháp để nâng cao lực hoạt động tra tài địa bàn tỉnh Bắc Giang ? Đối... cơng tác tra tài đơn vị SNCL tự chủ tài u cầu cần thiết Vì thế, lựa chọn đề tài: Nâng cao lực hoạt động tra tài địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018 - 2020 để làm luận văn tốt nghiệp cao học... DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG THANH TRA TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2018- 2020 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực hoạt động thanh tra tài chính trên địa bàn tỉnh bắc giang giai đoạn 2018 2020 , Nâng cao năng lực hoạt động thanh tra tài chính trên địa bàn tỉnh bắc giang giai đoạn 2018 2020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn