Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dược vật tư y tế hải dương

97 2 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:19

O V ỆN O Ọ M O N T Ứ NG LUẬN VĂN T SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN T I CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢ DƯƠNG T ỨC HÙNG 2016 -2017 HÀ N I 2017 O V ỆN O O Ọ M N LUẬN VĂN T SĨ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN T I CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢ DƯƠNG T ỨC HÙNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ NGƯỜI : 60340102 ƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ BÌNH YẾN HÀ N I 2017 LỜ AM OAN ôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị Tác giả luận văn Tạ ức Hùng LỜ ẢM ƠN rong thực đề tài, tác giả luận văn nhận động viên, giúp đỡ tận tình hầy/ giáo đồng nghiệp Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô khoa Sau đại học trường Viện ại học Mở Hà Nội tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu thực đề tài luận văn ặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo Tiến sỹ Nguyễn Thị Bình Yến người trực tiếp hướng dẫn khoa học giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thành tốt luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân ln đứng bên cạnh tơi động viên, khích lệ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Mặc dù thân cố gắng luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, tơi mong nhận góp ý chân thành quý Thầy, Cô giáo đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Tạ ức ùng MỤ LỤ LỜ LỜ M O N ẢM ƠN D N MỤ TỪ V ẾT TẮT D N MỤ ẢNG LỜ M ẦU ƯƠNG 1: LÝ LUẬN SỬ DỤNG VỐN K N U SƠ UNG VỀ VỐN K N DO N TRONG DO N DO N NG ỆP V ỆU QUẢ 1.1 N ững v n c ản v v n n o n .6 1.1.1 Khái niệm đặc điểm vốn kinh doanh doanh nghiệp…………… 1.1.2 ác đặc trưng vốn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh…… …… 1.1.3 Phân loại vốn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh…………… …… 1.2 ệu sử ng v n o n ng ệp sản u t n o n 16 1.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh……………………………………………………………………………….16 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh………………………………………………………………………….17 1.2.3 ác tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp sản xuất kinh doanh………………………………………………………………….……………18 1.3 u t 1.3.1 1.3.2 c n n t ản ng n ệu sử ng v n o n ng ệp sản n o n 26 ác nhân tố chủ quan.………………………………………………… … 26 ác nhân tố khách quan ……………………………………………… 28 K t luận c ng 33 ƯƠNG 2: T Ự TR NG ỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN T ÔNG TY Ổ P ẦN DƯỢ VẬT TƯ Y TẾ Ả DƯƠNG 34 2.1.Tổng qu n v c ng t ổ p n D c vật t t ả D ng 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ông ty ổ phần ược vật tư y tế Hải ương………………………………………………………………………………34 2.1.2 cấu tổ chức ông ty ổ phần ược vật tư y tế Hải ương…………35 2.1.3 ình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ông ty ổ phần ược ật tư y tế Hải ương………………………………………………………………… … 37 2.2 P n t c t ực trạng sử ng v n tạ ng t ổ p n D c vật t t ả D ng g oạn 2014-2016 41 2.2.1 Phân tích tiêu đánh giá chung hiệu sử dụng vốn ông ty ổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014-2016…………………… …….41 2.2.2 Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn lưu động ông ty ổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014-2016…………………………………56 2.2.3 Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014-2016…………………………………….…… 60 2.3 n g t ực trạng sử ng ệu v n tạ ng t ổp nD c vật t t ả D ng g oạn 2014-2016 .64 2.3.1 Những kết đạt được…………….………………………………… … 65 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân………… ……… …….…….……… …66 K t luận c ng 68 ƯƠNG 3: G Ả P P NÂNG O ỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN T ÔNG TY Ổ P ẦN DƯỢ VẬT TƯ Y TẾ Ả DƯƠNG G O N 2017-2020 69 3.1 N ững ịn ng p t tr n c ng t ổ p n D c vật t D ng g oạn 2017-2020 3.2 M t s g ả p p n ng c o ệu sử ng v n tạ ng t ổ p t ả 69 nD c vật t t ả D ng g oạn 2017-2020 74 3.2.1 iải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định…………………… … 74 3.2.2 iải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động………………… ……75 3.2.3 ác giải pháp khác…………………….……………………………… … 80 3.3 M t s n ng ị 82 3.3.1 ối với hính phủ……………………………………………………… …82 3.3.2 ối với ộ y tế………………………………………………………… ….82 K t luận c ng KẾT LUẬN CHUNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO P Ụ LỤ .83 84 86 D N H BQ CCDV CK MỤ TỪ V ẾT TẮT án hàng cung cấp dịch vụ Bình quân ung cấp dịch vụ ố định uối k CPBH hi phí bán hàng CPQLDN hi phí quản lý doanh nghiệp CSH K DTT DH GVHB HTK LN NH NVL, CCDC SXKD TGNH TM TS S TSDH TSNH VCSH L hủ sở hữu ầu k oanh thu ài hạn iá vốn hàng bán Hàng tồn kho Lợi nhuận Ngắn hạn Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Sản xuất kinh doanh iền gửi ngân hàng iền mặt ài sản ài sản cố định ài sản dài hạn ài sản ngắn hạn ốn cố định ốn chủ sở hữu ốn lưu động D N Bảng 2.1 MỤ ẢNG Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương 37 Bảng 2.2 cấu tài sản Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014 -2016 42 Bảng 2.3 cấu nguồn vốn Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương 46 Bảng 2.4 Bảng xác định nhóm tiêu tỷ suất lợi nhuận Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014 -2016 52 Bảng 2.5 Bảng xác định nhóm tiêu phản ánh thực trạng khả toán giai đoạn 2014 -2016 54 Bảng 2.6 Bảng xác định nhóm tiêu phản ánh thực trạng mức độ sử dụng chi phí giai đoạn 2014 -2016 55 Bảng 2.7 Bảng xác định nhóm tiêu phản ánh thực trạng hiệu sử dụng vốn lưu động giai đoạn 2014 -2016 58 Bảng 2.8 Tình hình tài sản Cơng ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014-2016 61 Bảng 2.9 Bảng xác định nhóm tiêu phản ánh thực trạng hiệu sử dụng vốn Bảng 2.10 giai đoạn 2014 -2016 63 Bảng hệ thống tiêu phản ánh thực trạng hiệu sử dụng vốn giai đoạn 2014-2016 65 SƠ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức 35 U Biểu đồ 2.1 Tình hình doanh thu ông ty ổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014 -2016 38 Biểu đồ 2.2 Tình hình tổng chi phí ông ty ổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014 -2016 39 Biểu đồ 2.3 Tình hình lợi nhuận sau thuế ông ty ổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014 -2016 41 Biểu đồ 2.4 cấu tài sản ông ty ổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014 -2016 43 Biểu đồ 2.5 cấu TSDH ông ty ổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014 -2016 43 Biểu đồ 2.6 cấu TSNH ông ty ổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014 -2016 44 Biểu đồ 2.7 cấu nguồn vốn ông ty ổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014 -2016 48 Biểu đồ 2.8 cấu nợ phải ông ty ổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014 -2016 49 Biểu đồ 2.9 cấu nợ DH ông ty ổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014 -2016 49 Biểu đồ 2.10 cấu nợ NH ông ty ổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014 -2016 50 Biểu đồ 2.11 cấu vốn CSH ông ty ổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014 -2016 51 Biểu đồ 2.12 cấu hàng tồn kho ông ty ổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014 -2016…………………………….… 56 Biểu đồ 2.13 cấu khoản phải thu ông ty ổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014 -2016………………………….57 LỜ M T n c p t tc ẦU tà Nền kinh tế Việt Nam phát triển mặt, nhiên để bắt kịp kinh tế phát triển nước giới, phải cố gắng nỗ lực xây dựng thứ nhân lực vật lực để có tảng vững định hình cho kinh tế phát triển Một vấn đề cần trọng vấn đề vốn, vốn thiếu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhu cầu vốn kinh doanh trở nên quan trọng sở đề doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng quy mô sản xuất Cùng với cạnh tranh doanh nghiệp nước ngồi nước như: hàng hóa tiêu thụ chậm, lợi nhuận doanh nghiệp bị giảm sút, gây nên sức ép cho doanh nghiệp nước khó dùng nguồn vốn để tiếp thu khoa học kỹ thuật tiên tiến trực tiếp làm giảm nâng lực cạnh trạnh.Yêu cầu quan trọng cấp bách phải sử dụng vốn cho hợp lý nhằm mang lại hiệu cao hoạt động sản xuất kinh doanh làm tăng thêm sức cạnh tranh Mặt khác, để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tìm cách để tăng cường nguồn vốn, cạnh tranh thị trường vốn ngày trở nên liệt Thực tế thời gian qua rõ doanh nghiệp Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay, doanh nghiệp khơng kiểm sốt dòng tiền thu chạy theo tiêu doanh thu dùng vốn ngắn hạn để đầu tư trung hạn dẫn đến cân đối nguồn vốn Ngồi có phận khơng nhỏ doanh nghiệp dùng q nhiều vốn tự có, khơng chủ động vay huy động từ nguồn khác nhau, điều dẫn đến hệ tiêu 3.2 M t s g ả p D c vật t t p n ng c o ả D ng g ệu sử ng v n tạ ng t ổp n oạn 2017-2020 Qua q trình phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương thấy vốn sử dụng vốn có hiệu giữ vai trò quan trọng phát triển Công ty Tuy nhiên, hiệu sử dụng vốn Cơng ty nhìn chung thấp, tỷ suất lợi nhuận thấp nên chưa đóng góp nhiều cho việc tích lũy ì vậy, nâng cao hiệu sử dụng vốn có ý nghĩa thực tiễn Sau tác giả đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương sau: 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 3.2.1.1 Tối ưu hóa tài sản cố định Cơng ty cần tiến hành công tác kiểm kê S thường xuyên, phân loại theo hạng mục: Tài sản cần lý, tài sản mượn, thuê… ên cạnh đó, việc theo dõi sát tình hình tài sản( tăng số lần kiểm kê tài sản cố định năm, đột xuất kiểm tra….) giúp công ty đưa định phù hợp loại tài sản Công ty nên xây dựng chế quản lý, phân cấp tài sản cố định phận quản lý tài sản cố định phận bán hàng, phận kho,….nhằm nâng cao trách nhiệm cho phận trình đưa tài sản vào sử dụng Hơn nữa, việc lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp sở cho việc thu hồi vốn đầu tư tài sản cố định ban đầu ể nâng cao hiệu sử dụng tài sản cơng ty phải trì lực sản xuất, kéo dài thời gian hoạt động máy móc thiết bị o việc cần làm lập kế hoạch sử dụng tài sản cố định cách cụ thể hợp lý dựa thực trạng tài sản công ty 3.2.1.2 Tăng cường công tác nợ công tác huy động vốn Như phân tích trên, tỷ trọng nợ chiếm phần không nhỏ 74 tổng vốn, điều cho thấy doanh nghiệp dùng nguồn vốn vay vốn chiếm dụng để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh Vì thế, để đảm bảo lượng vốn ổn đinh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cần thiết doanh nghiệp tiến hàng liên doanh, hợp tác với công ty ngành để mở rộng mặt hàng kinh doanh thay vay nợ nhiều Ngồi có số biện pháp khác mà cơng ty áp dụng để chủ động công tác huy động vốn như: Mở rộng quan hệ với tổ chức tín dụng cách hợp lý hóa tiêu tài chính, tốn nợ hạn, tránh làm ảnh hưởng đến uy tín cơng ty Thiết lập kế hoạch tài sát với nhu cầu để đảm bảo tính linh hoạt việc lựa chọn nguồn vốn đảm bảo công tác tổ chức sử dụng vốn hợp lý đạt hiệu cao Lựa chọn hình thức huy động vốn phù hợp nhằm đạt lợi nhuận cao nhất, tiết kiệm chi phí sử dụng vốn, tránh tình trạng vốn nhàn rỗi chu k sản xuất 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 3.2.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cách hợp lý Việc xác định đắn nhu cầu L thường xuyên giúp Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương có kế hoạch phân bổ, sử dụng L phù hợp, chủ động kinh doanh, tránh để ứ đọng vốn, góp phần tăng nhanh vòng quay vốn, để nâng cao hiệu sử dụng vốn ể xác định nhu cầu L sử dụng phương pháp gián tiếp thường xun cần thiết, Cơng ty ặc điểm phương pháp gián tiếp dựa vào kết thống kê kinh nghiệm L bình quân năm báo cáo, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm kế hoạch khả tốc độ luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch để xác định nhu cầu nghiệp, 75 L doanh Cơng thức tính tốn sau: M1 Vnc = VL O x x (1+t) M0 Vnc: Nhu cầu L năm kế hoạch M1, Mo: Tổng mức luân chuyển L năm kế hoạch năm báo cáo VL 0: Số dư bình quân L năm báo cáo t : Tỷ lệ giảm (hoặc tăng) số ngày luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch so với năm báo cáo Mức luân chuyển L tính theo doanh thu bán hàng (doanh thu thuần) Nếu năm kế hoạch, tốc độ luân chuyển vốn lưu động tăng làm cho nhu cầu L giảm bớt Trên thực tế để ước đoán nhanh nhu cầu L năm kế hoạch doanh nghiệp thường sử dụng phép tính tốn vào tổng mức luân chuyển vốn số vòng quay L dự tính năm kế hoạch ách tính sau: M1 Vnc = L1 rong đó: M1: Tổng mức luân chuyển năm kế hoạch L1: Số vòng quay L năm kế hoạch Việc tính tổng mức luân chuyển vốn năm kế hoạch dựa vào tổng mức luân chuyển vốn k báo cáo có xét tới khả mở rộng quy mô kinh doanh năm kế hoạch ương tự số vòng quay tính nhanh chóng nhu cầu L năm kế hoạch để xác định nguồn tài trợ phù hợp Việc xác định nhu cầu L phương pháp gián tiếp nên áp dụng trường hợp mục tiêu ông ty môi trường sản xuất kinh doanh năm kế hoạch tương đối ổn định so với năm báo cáo Nếu có 76 biến động lớn doanh thu tình hình sản xuất kinh doanh nhu cầu L xác định theo cơng thức sau: N ( L ) = H K + P h – PTr rong đó: N ( L ): Nhu cầu L HTK: Hàng tồn kho PTh: Các khoản phải thu PTr: Các khoản phải trả rên sở nhu cầu vào kế hoạch SXK , L thường xuyên k kế hoạch ông ty xác định kết cấu L hợp lý, nhu cầu L thường xuyên cho khoản mục theo xu hướng vận động kết cấu L để xây dựng kế hoạch huy động vốn Mỗi nguồn vốn có chi phí vốn khác nhau, việc huy động nguồn vốn cho sản xuất phải tính cụ thể có chi phí thấp nhất, hạn chế kế toán xác lập kế hoạch nguồn L , xác định hạn mức tín dụng cần thiết 3.2.2.2 Hồn thiện cơng tác quản lý hàng tồn kho Hàng tồn kho ln giữ vai trò quan trọng chiếm tỉ trọng lớn vốn lưu động cơng ty Như phân tích trên, hiệu sử dụng hàng tồn kho công ty chưa đạt hiệu mong đợi Do lượng hàng tồn kho làm phát sinh chi phí quản lý như: chi phí lưu kho, chi phí bảo quản, hao hụt, mát… làm ảnh hưởng đến q trình sản xuất kinh doanh Cơng ty Hơn thế, phận vốn lưu động, nên việc quản lý hàng tồn kho ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn lưu động ho đến nay, thiếu khoa học xác cho việc quản lý nguyên vật liệu nguyên nhân dẫn đến việc quản lý hàng tồn kho Cơng ty chưa tốt o đó, để quản lý việc dự trữ sử dụng vật tư, hàng hóa thời gian tới tốt hơn, ơng ty cần áp dụng biện pháp sau: 77 Thứ nhất, xác định mức tồn kho hàng bán, Công ty nên sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên nhằm theo dõi liên tục phản ánh thường xuyên tình hình tăng giảm hàng hóa dựa sổ sách sau lần xuất kho Sau đó, kế tốn phản ánh tình hình hàng tồn kho tài khoản kế tốn để tính tốn theo dõi xác mức tồn kho công ty Việc làm quan trọng doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm Vì việc xác định mức tồn kho tối đa tối thiểu đảm bảo hoạt động kinh doanh công ty liên tục khơng gây ứ đọng vốn Ngồi ra, ông ty nên xác định thiết lập định k danh mục loại hàng hóa cần dự trữ, tránh rủi ro biến động giá thị trường Thứ hai, kiểm sốt chất lượng phân loại hàng hóa: Do mặt hàng mà Công ty kinh doanh chủ yếu thuốc việc phân loại bảo quản hàng hóa tồn kho cơng việc quan trọng Vì để đáp ứng chất lượng hàng hóa bán thị trường, Cơng ty cần đầu tư sở vật chất (nhà kho, bến bãi…) đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định Bộ y tế Nhằm theo dõi tình hình hàng tồn kho để có biện pháp kịp thời xử lý hàng hóa lâu ngày, chất lượng nhằm thu hồi vốn, nâng cao hiệu quản lý hàng tồn kho tăng hiệu sử dụng vốn lưu động Thứ ba, xác định lượng đặt hàng hóa: Cơng ty cần dựa tính tốn chi phí đặt hàng, chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản hàng hóa, lượng hàng dư đầu k nhu cầu hàng k kinh doanh để xác định lượng hàng cần đặt cho k iều giúp cho cơng ty có tính tốn cụ thể thời điểm đặt hàng cho phù hợp với điều kiện vận chuyển hàng lượng hàng tiêu thụ o đó, phối hợp chặt chẽ phòng ban kể từ khâu lập kế hoạch kinh doanh, nhập hàng hóa, đến khâu tổ chức tiêu thụ hàng hóa nhằm tìm mức dự trữ hàng tồn kho hợp lý cần thiết góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 78 3.2.2.3 Tăng cường công tác quản lý công nợ phải thu Các khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng cao cấu vốn cơng ty có xu hướng tăng dần Vì thế, để giảm thiểu khoản phải thu góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn, công ty thực số biện pháp như: Xác định lại sách tín dụng thương mại: Cơng ty cần rà sốt lại sách bán chịu tham khảo sách đối thủ cạnh tranh thị trường Từ đó, đưa sách thích hợp có lợi công ty nhằm hướng tới mục tiêu mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng doanh thu tăng lợi nhuận Lập sổ theo dõi chi tiết khoản phải thu khách hàng mua chịu: Bằng cách này, công ty đánh giá khả tín dụng đối tượng khách hàng, xác định hiệu tín dụng có khách hàng tốn hạn hay không Cụ thể, công ty cần phân biệt rõ rang khoản nợ, thiết lập hệ thống tiêu tín dụng để theo dõi chi tiết khoản nợ, phân tích tình hình trả nợ đối tượng khách hàng Thiết lập hạn mức tín dung hợp lý: ây biện pháp giúp ngăn ngừa rủi ro khoản nợ tốn Sau cơng ty xác định đối tượng khách hàng xong đồng thời đề hạn mức bán chịu phù hợp với khách hàng, kèm theo điều kiện vượt hạn mức khách hàng không phép mua chịu Đưa ràng buộc điều kiện toán: Thời hạn toán tỷ lệ chiết khấu toán cần phải xác định rõ ràng hợp lý Chiết khấu toán xác định tỷ lệ phần tram dựa doanh số mua hàng hóa đơn, phần giảm trừ khách hàng nhận họ toán tiền hàng sớm trước thời gian đến hạn tốn o đó, để khuyến khích khách hàng tốn trước hạn cơng ty tăng mức chiết khấu toán lên Tuy nhiên mức chiết khấu tốn khơng nên q cao 79 cần cân nhắc kỹ lưỡng để phù hợp với thời k sản xuất kinh doanh không gây ảnh hưởng đến doanh thu chi phí quản lý khoản phải thu Trích lập dự phòng phải thu khó đòi: Việc làm giúp ích cho cơng ty tổn thất xảy ra, tránh ảnh hưởng không tốt đến tình hình tài hiệu kinh doanh cơng ty Nói chung, bên cạnh việc bán hàng, việc quản lý thu hồi công nợ khách hàng không phần quan trọng Việc quản lý chặt chẽ khoản phải thu, thúc đẩy công tác thu hồi khoản phải thu giúp cơng ty giảm nhiều khó khan vốn, tiết kiệm chi phí, nhanh chóng thu hồi tăng vòng quay luân chuyển vốn lưu động góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty 3.2.2.4 Quản lý khoản phải trả Do nợ phải thu Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương chiếm tỷ trọng lớn tổng vốn dẫn đến tình trạng thiếu vốn SXKD ngày lớn ông ty thường huy động vốn chủ yếu từ vay ngắn hạn ngân hàng thương mại, thời gian từ tháng, tháng đến năm với số lãi phải trả nhỏ Các khoản nợ phải trả Công ty bao gồm vốn chiếm dụng nhà cung cấp đơn vị, cá nhân khác trả lãi khoản vốn vay ngân hàng phải trả lãi Do vậy, thời gian tới, Cơng ty cần phải kiểm sốt chặt chẽ việc huy động vốn, tính tốn kỹ lưỡng phương án huy động vốn chi phí sử dụng vốn: thời điểm vay vốn, mức vay vốn, hạn trả nợ… nhằm làm giảm chi phí lãi vay, góp phần tăng lợi nhuận, tăng hiệu suất sử dụng vốn 3.2.3 Các giải pháp khác Bổ sung phận marketing: Trong năm vừa qua, việc tổ chức phân công công việc phòng kinh doanh chưa rõ ràng cụ thể 80 dẫn đến chồng chéo công việc mà không đem lại hiệu kinh doanh Cụ thể việc nghiên cứu thị trường chưa triển khai cách làm tốn q nhiều chi phí cho việc dự trữ số mặt hàng mà thực tế thị trường lại cần Hơn nữa, việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty không nhắc đến công tác truyền thong quản bá sản phẩm o đó, cơng ty thành lập phận marketing thực hoạt động giới thiệu quảng cáo sản phẩm hàng hóa cơng ty Qua đó, cơng ty vừa mở rộng thị trường, tăng uy tín vừa góp phần giúp người dân Việt Nam tiếp cận với thị trường dược phẩm an tồn chất lượng Áp dụng cơng nghệ thông tin: Trong thời đại công nghệ bùng nổ nay, việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài sản quản lý hàng tồn kho, khoản phải thu hay quản lý nhân việc làm cần thiết bất k doanh nghiệp ối với công ty cổ phần ược vật tư y tế Hải ương chi phí đầu tư ban đầu cho phần mềm ứng dụng phù hợp khơng q cao, mặt khác giúp công ty tiết kiệm thời gian nhân lực trình hoạt động kinh doanh Hơn nữa, việc có thêm kênh bán hàng hỗ trợ y tế trực tuyến việc công ty nên triên khai, khơng giúp cơng ty bán nhiều hàng hơn, giảm chi phí lưu kho mà quảng bá rộng rãi thương hiệu qua làm tăng hiệu sử dụng vốn Nâng cao trình độ đội ngũ quản lý: Việc nâng cao trình độ đội ngũ quản lý việc làm cần thiết mà Công ty nên triển khai thường xuyên Bởi định người quản lý ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty Vì cán quản lý phải thường xuyên cập nhật thông tin, mở rộng kiến thức thị trường cách sử dụng phần mềm quản lý đem lại hiệu cơng việc, qua góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần tế Hải ương 81 ược vật tư y 3.3 M t s n ng ị 3.3.1 Đối với Chính phủ Cần xây dựng hồn thiện hệ thống hành lang pháp lý hoạt động sản xuất lưu thơng phân phối thuốc Trong cần trọng đến việc xây dựng chế, sách hỗ trợ, khuyến khích nhà đầu tư, viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phát triển cơng nghiệp hố dược, cơng nghiệp bào chế thuốc; tham gia cung ứng thuốc cho vùng sâu, vùng xa, miền núi hải đảo Nhà nước cần tăng cường đầu tư đa dạng hoá nguồn vốn để đẩy mạnh phát triển ngành cơng nghiệp hố dược công nghiệp bào chế thuốc ăng cường hợp tác quốc tế song phương đa phương, tranh thủ hợp tác, giúp đỡ kinh nghiệm tổ chức, cá nhân nước ngoài, đặc biệt nước có cơng nghiệp dược tiên tiến, đại Xây dựng sách phù hợp, nhằm thu hút tổ chức cá nhân thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm lĩnh vực dược ởi, xem động lực giúp doanh nghiệp dược nước chủ động mạnh dạn đầu tư R&D, tìm kiếm hướng cho việc phát triển sản phẩm dược đặc trị./ 3.3.2 Đối với Bộ y tế Bộ y tế cần phối hợp với ban ngành thị trường tích cực giám sát đưa biện pháp cứng rắn việc ngăn chặn mạng lưới kinh doanh dược phẩm giả, chất lượng, vừa bảo vệ quyền lợi sức khỏe người dân giúp cho doanh nghiệp chủ động việc sản xuất kinh doanh mình, làm tăng thu nhập doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 82 K t luận c ng Ở chương này, sở lý luận phân tích đánh giá thực tế hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương, tác giả đưa định hướng giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương ồng thời phân tích rõ điều kiện để thực giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương 83 KẾT LUẬN CHUNG Trong năm qua hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương bước cải thiện không ngừng tăng lên Tuy nhiên, bên cạnh cơng tác quản lý sử dụng vốn Công ty bộc lộ nhiều tồn yếu Do để đứng vững thương trường nâng cao khả cạnh tranh, Cơng ty cần có biện pháp để cải tiến hoàn thiện chế quản lý sử dụng vốn Việc nâng cao hiệu sử dụng vốn khơng giúp Cơng ty bảo tồn phát triển vốn mà tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu hút nguồn vốn từ bên để phục vụ cho sản xuất kinh doanh rên sở nghiên cứu lý luận hiệu sử dụng vốn phân tích thực trạng sử dụng vốn Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương luận văn hoàn thành nội dung sau: Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận vốn hiệu sử dụng vốn bao gồm khái niệm, cách phân loại vốn, khái niệm hiệu sử dụng vốn, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn Thứ hai, phân tích thực trạng sử dụng vốn, phân tích đánh giá cách toàn diện hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014-2016 Từ rút nhận xét đánh giá thành công, hạn chế nguyên nhân làm sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2014-2016 Thứ ba, đề xuất giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương giai đoạn 2017- 2020 ể hoàn thành luận văn này, nỗ lực cố gắng 84 thân, tác giả nhận nhiều giúp đỡ, động viên hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo, bạn bè, đồng nghiệp gia đình suốt thời gian học tập nghiên cứu hoàn thiện luận văn Do hạn chế thời gian trình độ nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý chân thành nhà khoa học bạn đồng nghiệp để đề tài hồn thiện có tính thực tiễn cao hơn, góp phần giúp Cơng ty Cổ phần ngày phát triển 85 ược vật tư y tế Hải ương DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Việt Anh (2009), Luận văn thạc sỹ “Nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp dệt may tỉnh Hải Dương”, Học viện Ngân hàng Nguyễn Tấn Bình (2004), Phân tích tài doanh nghiệp, NX ại học quốc gia Hồ Chí Minh Mai ăn ưu, Phan Kim hiến (2006), Giáo trình lý thuyết quản trị kinh doanh, Nhà XB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Ngơ Thế Chi, Nguyễn Trọng (2008), Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp, NXB Tài Chính phủ (2004), Nghị định số 199/2004/NĐ-CP Chính phủ Quy chế quản lý tài cơng ty nhà nước quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác, Hà Nội Nguyễn hành ộ, Nguyễn Ngọc Huyền (2004), Giáo trình quản trị kinh doanh, NX Lao động – Xã hội Hoàng Hương iang (2013), Luận văn thạc sỹ “ iải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Hải Vân”, Viện ại học Mở Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Hằng (2010), Luận văn thạc sỹ “Nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần dược Việt Nam”, ại học Kinh tế Quốc dân; õ ình Hồ (1992), Thị trường vốn, chế hoạt động hình thành Việt Nam, Nhà XB Thống kê, Hà Nội 10 Nguyễn Ngọc Huyền (2003), Giáo trình quản trị chi phí kinh doanh, NXB Thống kê, Hà Nội 11 Nguyễn Ngọc Huyền (2003), Hướng dẫn thực hành quản trị kinh doanh, NXB Thống kê, Hà Nội 86 12 Lưu hị Hương, ũ uy Hào (2006), Giáo trình tài doanh nghiệp, NX 13 ại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội ũ hùy Linh (2014), Luận văn thạc sỹ “Nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC”, iện ại học Mở Hà Nội 14 ồng Thị Thanh Phương (2007), Giáo trình quản trị doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội 15 Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương, Báo cáo tài năm (2014-2016), Kế hoạch tài (2014-2016); Quy chế tài Cơng ty (2016); Chiến lược phát triển Công ty đến 2020-2030); Báo cáo tổng kết năm 2016 16 Mạc Hải Vân (2013), Luận văn thạc sỹ “Nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội”, iện ại học Mở Hà Nội 17 Viện ại học Mở Hà Nội (2008), Giáo trình kinh tế trị, NXB Thống kê 18 David Begg (1995), Kinh tế học 1,2, NXB Giáo dục, Hà Nội 87 PHỤ LỤC ... hiệu sử dụng vốn kinh doanh ông ty ổ phần ược vật tư y tế Hải ương nào? - ại phải nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh ông ty ổ phần ược vật tư y tế Hải ương? - Làm để nâng cao hiệu sử dụng vốn. .. thực trạng vốn hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương thơng qua tiêu phân tích nhằm đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương cho... trạng hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải ương thông qua việc phân tích số liệu năm (2014-2016), từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần ược vật tư y tế Hải
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dược vật tư y tế hải dương , Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dược vật tư y tế hải dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn