Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của tổng công ty tài nguyên và môi trường việt nam

93 1 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM NGÔ SỸ CƯỜNG HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM NGÔ SỸ CƯỜNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN CẢNH HOAN HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân, xuất phát từ yêu cầu phát sinh cơng việc để hình thành hướng nghiên cứu Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng tuân thủ nguyên tắc kết trình bày luận văn thu thập trình nghiên cứu trung thực, chưa công bố Hà Nội, tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Ngô Sỹ Cường LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu Viện Đại học Mở Hà Nội, tơi hồn thành Luận văn Thạc sỹ với kết đề tài nghiên cứu “Nâng cao hiệu sử dụng vốn Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam” Luận văn hoàn thành nỗ lực, phấn đấu thân, quan tâm giúp đỡ quý thầy, quý cô giảng dạy Viện Đại học Mở Hà Nội trang bị nguồn kiến thức Quản trị kinh doanh gợi mở cho hướng nghiên cứu trình học tập Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Cảnh Hoan quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn tận tình nội dung phương pháp nghiên cứu khoa học để tơi hồn thành Luận văn Xin chân thành cảm ơn tới thầy, cô giáo công tác Khoa Đào tạo Sau đại học Viện Đại học Mở Hà Nội; Ban lãnh đạo Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp tài liệu, số liệu, giúp tơi có sở để nghiên cứu hồn thành Luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn chia sẻ, động viên, ủng hộ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ suốt q trình học tập để tơi đạt kết nghiên cứu Tác giả luận văn Ngô Sỹ Cường MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Vốn sản xuất kinh doanh 1.1.2 Vai trò vốn sản xuất kinh doanh doanh nghiệp [14] a Về mặt pháp lý b Về mặt kinh tế 1.1.3 Phân loại vốn sản xuất kinh doanh [14] 10 a Theo đặc điểm chu chuyển vốn 10 b Theo quan hệ sở hữu vốn 11 c Theo phạm vi huy động sử dụng vốn 13 d Theo thời gian huy động sử dụng vốn 14 1.1.4 Phương thức lựa chọn nguồn vốn [2] 15 1.2 Nội dung hiệu sử dụng vốn 16 1.2.1 Quan niệm hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp [2] 16 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn [14] 17 1.2.3 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp [2] 18 a Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn, tài sản cố định 18 b Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn, tài sản lưu động 19 c Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng tổng vốn 20 1.2.4 Các nhân tố tác động hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp [2] 24 a Các nhân tố chủ quan 24 b Các nhân tố khách quan 25 1.3 Bài học kinh nghiệm số doanh nghiệp nước [21] 28 1.3.1 Kinh nghiệm Tổng công ty May 10 (Garco 10) 28 1.3.2 Kinh nghiệm Công ty cổ phần xây dựng số (Vinaconex1) 31 1.3.3 Kinh nghiệm Tổng cơng ty Thăm dò khai thác dầu khí 32 (PVEP) 1.3.4 Bài học kinh nghiệm cho Tổng công ty 33 Tiểu kết Chương 34 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 35 2.1 Vài nét Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam 35 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tổng cơng ty 35 2.1.2 Chức lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 36 a Chức 36 b Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh Tổng công ty 36 2.1.3 Cơ cấu tổ chức lực lượng lao động Tổng công ty 37 a Bộ máy quản lý, điều hành Tổng công ty 37 b Các đơn vị trực thuộc công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết 38 c Lực lượng lao động 40 2.2 Thực trạng hiệu sử dụng vốn Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam [16] 40 2.2.1 Vốn tài sản có Tổng cơng ty 40 a Phân theo nguồn vốn 40 b Phân theo tài sản 40 2.2.2 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty năm (năm 2014 – năm 2016) 42 2.2.3 Thực trạng hiệu sử dụng vốn Tổng công ty 45 a Cơ cấu vốn Tổng công ty 45 b Thực trạng hiệu sử dụng tài sản dài hạn 47 c Thực trạng hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn 51 2.3 Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam 56 2.3.1 Những thành tựu đạt 56 a Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng tài sản dài hạn 56 b Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn 57 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 57 a Hạn chế 57 b Nguyên nhân 59 Tiểu kết Chương 60 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 62 TRƯỜNG VIỆT NAM 3.1 Phương hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty giai đoạn 2017 – 2019 62 3.1.1 Định hướng phát triển 62 3.1.2 Một số tiêu chủ yếu giai đoạn 2017 - 2019 65 3.1.3 Ước tính tài giai đoạn 2017 - 2019 66 3.1.4 Vốn chủ sở hữu công ty mẹ - Tổng công ty 67 3.2 Một số giải pháp cụ thể nâng cao hiệu sử dụng vốn Tổng cơng ty 67 3.2.1 Nhóm giải pháp 67 a Cơ cấu lại nguồn vốn, tài sản, công nợ cách hợp lý 67 b Nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn 69 c Nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định, tài sản dài hạn 72 d Tăng cường quản lý hàng tồn kho 74 e Tăng cường thu hút vốn đầu tư 75 3.2.2 Nhóm giải pháp bổ trợ 76 a Xây dựng nguồn lực người doanh nghiệp 76 b Tăng cường công tác giới thiệu sản phẩm 77 c Nâng cao hiệu hợp tác quốc tế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 78 3.3 Một số khuyến nghị 78 3.3.1 Với Chính phủ 78 3.3.2 Với Bộ, ngành 79 3.3.3 Với Ngân hàng 80 Tiểu kết Chương 80 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh LNST Lợi nhuận sau thuế TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động TSCĐHH Tài sản cố định hữu hình TSCĐVH Tài sản cố định vơ hình VDH Vốn dài hạn VNH Vốn ngắn hạn SXKD Sản xuất kinh doanh SX Sản xuất BH Bán hàng DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Trang Số liệu tài Tổng công ty từ năm 2014 đến năm 2016 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty năm 2014 – 2016 Cơ cấu nguồn vốn Tổng công ty thời điểm 31/12 hàng năm 41 43 45 Bảng 2.4 Tình hình tài sản cố định Tổng công ty 48 Bảng 2.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản cố định 49 Bảng 2.6 Tình hình vốn tiền tài sản tương đương tiền 51 Bảng 2.7 Hệ số khả tốn Tổng cơng ty 52 Bảng 2.8 Tình hình khoản phải thu Tổng cơng ty 53 Bảng 2.9 Chỉ tiêu đánh giá hiệu khoản phải thu 54 Bảng 2.10 Cơ cấu hàng tồn kho Tổng công ty 55 Bảng 2.11 Chỉ tiêu đánh giá hàng tồn kho 56 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Chỉ tiêu số liệu tài Tổng cơng ty giai đoạn 2017 – 2019 Ước tính số liệu tài Tổng cơng ty giai đoạn 2017 – 2019 65 66 HÌNH Hình 2.1 Doanh thu Tổng cơng ty giai đoạn 2014 – 2016 44 Hình 2.2 Lợi nhuận Tổng cơng ty giai đoạn 2014-2016 45 Hình 2.3 Cơ cấu vốn Tổng công ty theo tỷ trọng giai đoạn 2014 -2016 46 Hình 2.4 Cơ cấu vốn Tổng cơng ty theo giá trị 46 Hình 2.5 Hiệu sử dụng tài sản cố định Tổng công ty 50 thêm thời gian huy động vốn phục hồi sản xuất kinh doanh Nếu chủ đầu tư khơng có khả hồn trả chây ỳ nhằm chiếm dụng vốn, Tổng cơng ty phải tìm đến cách giải thơng qua tồ án, bán nợ th dịch vụ đòi nợ Thứ ba thực thị trường hóa việc xử lý nợ Thị trường hóa việc xử lý nợ tạo điều kiện nâng cao tính khoản khoản nợ tồn đọng Tổng công ty Mặc dù thị trường mua bán nợ nước ta phát triển, Nhà nước có cơng ty mua bán nợ tài sản tồn đọng (DATC); Công ty quản lý khai thác tài sản Việt Nam (VAMC) Đây tổ chức xử lý nợ có tính chun nghiệp Vì vậy, khoản nợ tồn đọng có hồ sơ đầy đủ, áp dụng phương thức sớm mang lại kết Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu sản phẩm, dịch vụ cơng ích lĩnh vực tài nguyên môi trường vốn dài hạn lại chiếm tỷ trọng không lớn cấu vốn Tổng cơng ty Chính để cấu vốn đầu tư tài sản có hiệu hợp lý Tổng công ty cần cấu trúc vốn tối ưu giai đoạn, thời điểm tương ứng với tỷ trọng nợ vốn Đổi việc thu hồi bảo tồn vốn dài hạn, Tổng cơng ty cần lựa chọn cho phương pháp khấu hao hợp lý trích lập, phân phối sử dụng quỹ khấu hao, xử lý trường hợp mát hư hỏng TSCĐ trước thời hạn lý Đánh giá lại TSCĐ cho phù hợp nhằm thu hồi nguồn vốn đầu tư tránh mát hư hỏng trước thời hạn Nếu dư thừa vốn, Tổng công ty gửi tiết kiệm kỳ hạn đầu tư chứng khốn có hội cần xây dựng kế hoạch huy động vốn hợp lý, cân đối nhằm giảm hệ số nợ đảm bảo khả toán Tổng công ty, tận dụng triệt để nguồn vốn chủ sở hữu b Nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Việc sử dụng vốn cách có hiệu làm cho Tổng công ty ngày làm ăn có hiệu Do đặc điểm ngành tài ngun mơi trường tài sản lưu động sử dụng cho trình sản xuất kinh doanh chiếm tới 80% giá thành tồn sản phẩm Vì việc tăng nhanh hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn mục tiêu phấn đấu Tổng công ty Để thực mục tiêu Tổng 69 công ty cần đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Tổng công ty thời gian tới sau: Thứ kế hoạch hoá tài sản ngắn hạn Xác định nhu cầu tài sản ngắn hạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty Trước năm kế hoạch phải lập tiêu kế hoạch để thực dựa có khoa học kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật, định mức tiêu hao vật tư, giá trình độ lực quản lý Phải vào doanh thu năm báo cáo năm kế hoạch; vào tiêu tài phản ánh hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn năm báo cáo để xác định tiêu tài cho năm kế hoạch cho khả thi Tổng công ty cần phải trọng đến tình hình thị trường, nhu cầu sản phẩm có liên quan đến hoạt động Tổng cơng ty nên có kế hoạch huy động tài sản ngắn hạn cách kịp thời Huy động vốn nhàn rỗi từ quỹ chưa sử dụng, nguồn vốn nhanh nhất, rẻ Tổng công ty cần bổ sung Nguồn vốn bên quan trọng vốn vay ngân hàng Nguồn vốn vay Tổng công ty chủ yếu vay ngắn hạn Trong năm tới, tổng công ty cần tiếp tục huy động vốn từ nguồn nhiên cần phải đảm bảo tính an tồn tính hiệu Việc liên doanh, liên kết dựa thoả thuận, hợp tác bên thể qua việc góp vốn sở hai bên có lợi, rõ ràng giải vấn đề vốn đầu tư cho đầu tư phát triển Tổng công ty, Tổng công ty nên ý đến yếu tố Thứ hai nâng cao quản lý tiền mặt Tiền mặt chiếm tỷ trọng nhỏ tổng tài sản ngắn hạn Tổng cơng ty lại liên quan đến nhiều hoạt động đặc biệt có vai trò quan trọng tốn tức thời cúa Tổng cơng ty Chính vậy, việc xác định lực lượng dự trữ tiền mặt hợp lý tối ưu để vừa đảm bảo khả toán nhanh trường hợp cần thiết Để đạt mức cân lượng vốn tiền Tổng công ty nên trọng vào biện pháp xác định nhu cầu vốn tiền thời gian vốn tiền cần tài trợ, rút ngắn chu kỳ vận động tiền mặt nhiều tốt để tăng lợi nhuận giảm chu kỳ vận động tiền mặt 70 Thứ ba quản lý dự trữ khoa học, hợp lý Căn vào yêu cầu nhiệm vụ giao, vào việc sử dụng vốn cách có hiệu làm cho Tổng cơng ty ngày làm ăn có hiệu tình hình nghiên cứu phát triển thị trường, Tổng công ty cần lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cách khoa học, xác đảm bảo bao quát hết lĩnh vực hoạt động Tổng công ty Trên sở xác định nhu cầu nguyên vật liệu, trang thiết bị, nguồn nhân lực cách xác cho lĩnh vực cụ thể, tính tốn mức độ dự trữ đảm bảo trình hoạt động sản xuất Tổng cơng ty ln trì ổn định Xác định hình thức cung cung cấp vật tư, nguyên vật liệu hợp lý để phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tránh tình trạng cơng nhân máy móc chờ nguyên vật liệu Nguyên liệu mua phải chất lượng, quy cách, cần bảo quản vật liệu hợp lý làm giảm thiểu sản xuất kinh doanh dở dang Do Tổng công ty hoạt động địa bàn nước, có nhiều lĩnh vực sản xuất khai thác khống sản, quan trắc mơi trường,…chịu ảnh hưởng lớn thời tiết, loại dịch bệnh,… tất vùng, miền nên cần phải trì lượng nguyên vật liệu dự trữ an toàn tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể Tổng cơng ty giai đoạn nhiệm vụ cụ thể Việc quản lý dự trữ tốt mang lại cho Tổng công ty lợi nhuận cao kinh doanh hiệu sử dụng vốn nâng cao Đây yêu cầu quan trọng, bảo đảm cho Tổng công ty phát triển ổn định bền vững kinh tế thị trường chứa nhiều yếu tố rủi ro Thứ tư quản lý khoản phải thu Quản lý khoản phải thu phải vừa tăng khối lượng sản phẩm hàng bán mà không để bị chiếm dụng vốn nhiều Để thực tốt điều Tổng công ty cần phải tăng cường công tác thẩm định lực tài khách hàng trước đến định cung cấp sản phẩm (năng lực tài chính, khả trả nợ) Tổng cơng ty cần có sách hợp lý để khuyến khích khách hàng toán như: thực triết khấu, giảm giá, có ưu tiên, ưu đãi khách hàng trả tiền Theo dõi thường xuyên tình trạng khách hàng, thời gian khoản nợ khách hàng tránh tình trạng nợ lâu dẫn đến khó đòi, tăng cường cơng tác thu hồi nợ 71 Thứ năm tăng số vòng quay tài sản ngắn hạn Hiện nay, vòng quay tài sản ngắn hạn Tổng cơng ty mức 1.1 vòng/năm, nghĩa khoảng 11 tháng quay vòng sử dụng lần Với việc tăng cường lực quản lý dự án lập kế hoạch, cần phải tăng vòng quay tài sản ngắn hạn lên mức 1.5 vòng/năm, nghĩa khoảng tháng Khi đó, bớt khoảng tháng lãi suất vay vốn ngân hàng Lập kế hoạch thu chi tiền mặt, xác định lượng tiền dự trữ hợp lý cao nay; không để lượng tiền nhàn rỗi nhiều, phải nhanh chóng đưa vào q trình sản xuất kinh doanh, tăng vòng quay vốn Tổng cơng ty sử dụng mua hàng trả tiền sớm để hưởng chiết khấu, giảm giá, trả bớt khoản nợ…Cần kiểm tra chặt chẽ tình hình tốn, lên kế hoạch thu hồi công nợ, thực biện pháp thu hồi nợ nhanh, tránh tình trạng vốn bị chiếm dụng lâu Sau thu hồi công nợ, phải đưa nhanh vào trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn Trong điều kiện nguồn lực nguồn vốn có hạn hướng giải để tăng hiệu sử dụng vốn Tổng cơng ty tăng số vòng quay tài sản ngắn hạn c Nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định, tài sản dài hạn Thứ áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật việc quản lý TSCĐ Sử dụng thành tựu khoa học đại việc quản lý vốn phần mềm chuyên dụng Cần khai thác triệt để công suất sử dụng TSCĐ, áp dụng thành tựu khoa học sản xuất, cập nhật thông tin tiến khoa học công nghệ từ kịp thời nâng cấp, đại hóa, đổi TSCĐ đảm bảo lực cạnh tranh, đem lại hiệu cao cho doanh nghiệp Điều chỉnh cấu TSCĐ hợp lý, kể tỷ lệ loại TSCĐ nhằm khai thác đồng bộ, triệt để công suất tài sản đáp ứng nhu cầu thị trường, phát huy cao hiệu sử dụng TSCĐ Định kỳ năm thống kê, phân loại đánh giá máy móc, trang thiết bị chủng loại Xác định giá trị lại, khả phục vụ mức độ đóng góp vào q trình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty Xây dựng kế hoạch xử lý loại tài sản, thiết bị, lạc hậu, dư thừa, sử dụng chưa đáp 72 ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh cho phù hợp Trích lập khấu hao TSCĐ hợp lý, có tính đến yếu tố hao mòn vơ hình, trường hợp cho phép Tổng cơng ty tính khấu hao nhanh, để nhanh thu hồi vốn Thứ hai tăng cường công tác quản lý sử dụng tài sản cố định Quản lý chặt chẽ tài sản cố định, tránh mát, xâm phạm hay tranh chấp tài sản, phát sinh chi phí khơng cần thiết Tổng công ty cần phân cấp quản lý tài sản cố định nhằm nâng cao trách nhiệm vật chất việc quản lý, quy định rõ trách nhiệm quyền hạn đơn vị, cá nhân việc bảo quản bảo đảm cho tài sản cố định hoạt động với cơng suất cao Tính tốn đến yếu tố hao mòn vơ hình tài sản cố định để thay đổi phương pháp trích khấu hao hàng năm Tài sản cố định Tổng công ty lại chủ yếu loại máy móc thiết bị đo đạc, mơi trường, xe tơ, hệ thống máy tính, máy in, scan - loại tài sản có hao mòn vơ hình lớn Thêm vào hàng năm Tổng cơng ty kinh doanh có lãi nên áp dụng phương pháp khấu hao nhanh mặt giúp Tổng cơng ty nhanh thu hồi tài sản dài hạn để đầu tư mua sắm tài sản mới, đại Mặt khác chi phí khấu hao tăng lên trích khấu hao nhanh chắn thuế thu nhập doanh nghiệp, làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hàng năm, tăng lợi nhuận hiệu sử dụng vốn Hiệu sử dụng vốn Tổng công ty nâng cao tài sản dài hạn huy động phục vụ cho hoạt động kinh doanh mức tối đa Tổng công ty nên bố trí sản xuất hợp lý, khai thác hết cơng suất nâng cao hiệu suất máy móc, thiết bị giảm chi phí khấu hao giá thành sản phẩm, cụ thể thời gian tháng cuối năm Thứ ba tăng cường đầu tư nâng cấp đổi TSCĐ Quan tâm ứng dụng đến thành tựu khoa học vào sản xuất, cần cập nhật thông tin tiến bộ, phát triển khoa học cơng nghệ, từ kịp thời nâng cấp, đổi đại hoá tài sản cố định đảm bảo lực cạnh tranh, đem lại hiệu cao sản xuất kinh doanh cho Tổng công ty Đối với doanh nghiệp việc mua sắm tài sản cố định phương hướng mục đích có ý nghĩa to lớn quan trọng để nâng cao hiệu sử dụng tài sản dài hạn nói riêng hiệu sử 73 dụng vốn nói chung Điều giúp cho việc tính khấu hao Tổng cơng ty xác giảm hao mòn vơ hình Nếu Tổng cơng ty khơng chủ động đầu tư để đổi máy móc, thiết bị chắn bị thua cạnh tranh Đây vấn đề chiến lược lâu dài mà Tổng công ty cần có phương hướng đầu tư đắn, nhiên cần phải xem xét hiệu đầu tư mang lại, việc mua sắm tài sản cố định phải dựa khả có lao động, khả tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu kỹ lưỡng tài sản cố định đầu tư mặt tiến khoa học kỹ thuật nâng cao suất, chất lượng sản phẩm nhằm tạo sức mạnh cạnh tranh sản phẩm thị trường Do vốn đầu tư mua sắm đổi tài sản cố định chủ yếu vốn cho vay, Tổng công ty phải có trách nhiệm trả lãi theo định kỳ hoàn trả gốc thời hạn định, cần phải phân tích kỹ lưỡng, tìm giải pháp tốt để đưa tài sản cố định vào sử dụng cách triệt để có hiệu cho kết kinh doanh thu bù đắp tất chi phí có chi phí trả lãi vay vốn, phải có lãi để mở rộng sản xuất, có tích luỹ để hồn trả lãi vay hết thời hạn Để làm điều đó, Tổng công ty phải cố gắng đầu tư sử dụng tốt vốn nói chung tài sản dài hạn nói riêng sở phải phân tích kỹ lưỡng để lựa chọn loại máy móc thiết bị chủ yếu, có Tổng cơng ty hồn thành tốt công tác nâng cao hiệu sử dụng vốn cuả Hiệu sản xuất kinh doanh cao, lợi nhuận đạt ngày lớn giúp công ty ngày lớn mạnh Bên cạnh việc tăng cường đổi trang thiết bị máy móc lợi để chiếm lĩnh khơng thị trường hàng hố mà thị trường vốn tạo uy tín khách hàng tin cậy chủ nợ d Tăng cường quản lý hàng tồn kho Trong trình luân chuyển tài sản ngắn hạn phục vụ cho sản xuất kinh doanh việc tồn hàng hóa dự trữ, tồn kho bước đệm cần thiết cho trình hoạt động bình thường doanh nghiệp Hàng tồn kho bao gồm: nguyên vật liệu phục vụ cho trình sản xuất, kinh doanh, sản phẩm dở dang, thành phẩm công cụ dụng cụ kho Đối với doanh nghiệp ngành Tài ngun Mơi trường hàng tồn kho chủ yếu sản phẩm dở dang Có thể thấy giá trị hàng tồn kho 74 Tổng công ty qua năm 2014, 2015, 2016 cao, vòng quay dự trữ hàng tồn kho giảm dần qua năm chưa cao chứng tỏ công tác quản lý hàng tồn kho Tổng công ty chưa thực tốt Do vậy, thời gian tới để quản lý hàng tồn kho tốt hơn, Tổng công ty nên định kỳ kiểm kê, xác định khối lượng hàng hóa tồn kho; rà sốt lại mặt hàng tồn kho, phân loại lại hàng hóa tồn kho; tổ chức quản lý kinh doanh cho có phối hợp chặt chẽ đồng phòng ban, đơn vị Tổng công ty từ khâu lập kế hoạch kinh doanh, đề phương án sản xuất tối ưu nhằm tìm mức dự trữ hàng tồn kho hợp lý góp phần nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Xây dựng chế thưởng phạt kịp thời nhằm nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cá nhân việc quản lý hàng hóa tồn kho Tổng cơng ty e Tăng cường thu hút vốn đầu tư Do tất dự án mục tiêu kế hoạch 2017 – 2019 dự án điều tra khảo sát đánh giá tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ cải thiện môi trường, dự án xem nhiệm vụ kế hoạch giao Vì vậy, theo quy định Điều 87 Luật doanh nghiệp 2014 thay đổi vốn Điều lệ Công ty TNHH nhà nước thành viên, Quyết định thành lập Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam, cần nhanh chóng hồn thiện phương án xin bổ sung vốn Điều lệ để kịp thời phục vụ triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh Phương án cần lập dựa trên: • Mức vốn Điều lệ phê duyệt thành lập; • Nhu cầu tài sản ngắn hạn theo kế hoạch thực tổng hợp nhu cầu tăng vốn Điều lệ Công ty Đồng thời Tổng công ty tiến hành liên kết với đối tác để thành lập Công ty cổ phần thực dự án đầu tư Các công ty cổ phần phải đảm bảo 30% tổng vốn đầu tư từ nguồn vốn pháp định, phần 70% vốn đầu tư lại Công ty cổ phần tự huy động từ tổ chức tín dụng nguyên tắc tự chịu trách nhiệm, phù hợp với quy định pháp luật Việc tổ chức công ty cổ phần phải đảm bảo vai trò chi phối Tổng cơng ty nhằm: 75 - Đảm bảo mục tiêu khai thác hợp lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường, đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững; - Đảm bảo nguồn thu vào ngân sách theo quy định pháp luật; - Bảo toàn vốn nhà nước đóng góp dự án đầu tư với lợi nhuận thu Với khả tài mình, Tổng cơng ty giữ mức cổ phần khơng vượt 30% phương án đầu tư, cố gắng đảm bảo 15% thương hiệu (quyền sở hữu trí tuệ) 15% đóng góp nguồn vốn lấy từ nguồn lợi nhuận kinh doanh dự án dịch vụ kỹ thuật Cổ phần hóa định hướng tiên Đảng Nhà nước Đây giải pháp tốt để tăng cường huy động nguồn lực xã hội, đồng thời gắn kết người lao động với cơng ty Tuy nhiên, với điều kiện vốn tính chất hoạt động kinh doanh tại, giá trị hữu hình vơ hình đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty tương đối thấp, chưa đủ sức hấp dẫn để đảm bảo hiệu cổ phần hóa Mặc dù vậy, Tổng cơng ty tập trung nhanh chóng xây dựng số đơn vị, đặc biệt đơn vị hoạt động lĩnh vực mơi trường, đảm bảo có giá trị uy tín thương hiệu, lực vị kinh doanh nhằm tiến hành cổ phần hóa, tăng cường lực cho đơn vị thành viên cho Tổng cơng ty Ngồi ra, Tổng cơng ty tăng vốn đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước (FDI), nguồn vốn ODA 3.2.2 Nhóm giải pháp bổ trợ a Xây dựng nguồn lực người doanh nghiệp Xây dựng nguồn lực người tài sản vô giá doanh nghiệp, bồi dưỡng lớp kế cận, kế tiếp, cử cán học tập nâng cao trình độ quản lý, điều hành, bổ nhiệm vào vị trí quản lý, kiểm soát, quản trị doanh nghiệp Phải gắn hiệu kinh doanh doanh nghiệp với việc tiếp tục bổ nhiệm, hay miễn nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp, đồng thời phải thường xuyên giám sát vai trò, trách nhiệm người đứng đầu việc điều hành SXKD doanh nghiệp Thay bổ 76 nhiệm vị trí chủ chốt dựa thâm niên công tác, chạy chức chạy quyền; để chuyển sang hình thức thi tuyển, lựa chọn người có học hàm học vị cao xã hội, sở đối thủ cạnh tranh đáp ứng yêu cầu định doanh nghiệp Tài ngun Mơi trường theo tiêu chí về: biện pháp tăng suất lao động, tăng tỷ suất lợi nhuận, đổi khoa học - công nghệ, giảm tiêu hao lượng, vật tư, ô nhiễm môi trường, … mà doanh nghiệp cần đạt Chính sách người lao động phải phù hợp với thực tế, quyền lợi cần bảo đảm, đối tượng lao động khơng bố trí việc làm, hưởng quyền lợi như: đào tạo nghề, hưởng trợ cấp việc, chế độ bảo hiểm xã hội hưởng theo thời gian đóng góp… Thực biện pháp tăng cường tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động cán quản lý Tổng cơng ty, nâng cao trình độ tay nghề công nhân lao động Chú trọng công tác thi đua khen thưởng tạo động lực cho người lao động hăng say sản xuất, tạo sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần vào hiệu kinh doanh chung tồn Tổng cơng ty b Tăng cường cơng tác giới thiệu sản phẩm Mặc dù hoạt động lĩnh vực Tài ngun Mơi trường hoạt động giới thiệu sản phẩm khơng phải khơng cần thiết kinh doanh có sản phẩm định phải tiến hành giới thiệu quảng bá sản phẩm Vì vậy, Tổng cơng ty thiết phải tiến hành chun mơn hố sản phẩm, nghiên cứu mẫu mã, đổi cấu sản phẩm theo hướng đa dạng hoá, thực chế linh hoạt sản xuất nhằm thích nghi với thay đổi biến động thị trường, tạo sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao Tổng công ty phải thực đưa sản phẩm doanh nghiệp đến gần với người sử dụng thơng qua có hoạt động quảng quá, tuyên truyền giới thiệu sản phẩm làm cho khách hàng biết đến, hiểu rõ đầy đủ sản phẩm doanh nghiệp 77 Tổ chức buổi tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm thông qua phương tiện, hoạt động hỗ trợ, hội nghị,… để tạo hình ảnh, tin tưởng khách hàng sản phẩm Tổng công ty Có đường lối rõ ràng để xây dựng khuếch trương thương hiệu Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam (TMV) xuyên suốt từ công ty mẹ tới tất công ty con, áp dụng việc đặt tên công ty, tên viết tắt, logo, mơ hình kinh doanh đặc thù, quyền cơng nghệ Xây dựng văn hóa TMV sở kế thừa truyền thống văn hóa doanh nghiệp đơn vị tiền thân c Nâng cao hiệu hợp tác quốc tế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin Các giải pháp việc nâng cao hiệu hợp tác quốc tế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin Tổng công ty, bao gồm: + Hợp tác với đối tác có cơng nghệ mới, thiết bị mới, phù hợp với nhu cầu kinh doanh, nhằm đảm bảo cho Tổng công ty quyền ưu tiên ứng dụng, cung cấp chuyển giao công nghệ Việt Nam; + Hợp tác với đối tác có đủ lực cơng nghệ tài để đầu tư phát triển dự án + Tìm kiếm, nghiên cứu đầu tư mua quyền công nghệ tiên tiến phù hợp với nhu cầu phát triển dự án Tổng công ty; + Đầu tư ứng dụng công nghệ để không ngừng tăng suất lao động, đảm bảo chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm; + Nghiên cứu, cải tiến công nghệ cho phù hợp với điều kiện Việt Nam, tiến đến đầu tư sản xuất phần thiết bị dây chuyền công nghệ 3.3 Một số khuyến nghị 3.3.1 Với Chính phủ - Đối với doanh nghiệp nói chung: Khuyến nghị Chính phủ tiếp tục hồn thiện chế, sách tài doanh nghiệp, triển khai thực đồng quy chế giám sát đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp; quy định cụ thể chế độ báo cáo công khai, minh bạch kết hoạt động tập đồn, tổng cơng ty Bổ sung 78 ban hành chế, sách cho phù hợp với tình hình thực tế Hồn thiện hình thức sở hữu vốn kinh doanh, tiếp tục đổi chế, sách quản lý vốn, chủ sở hữu phải giao vốn cho doanh nghiệp, kết thúc năm tài phải tổng kết đánh giá hiệu sử dụng vốn - Đối với Tổng công ty: Khẩn trương phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ cho Tổng công ty làm việc với quan chức để bố trí bổ sung vốn điều lệ đáp ứng đủ yêu cầu tài sản ngắn hạn cho sản xuất kinh doanh theo nhiệm vụ kế hoạch đề Có sách ưu tiên giao cho Tổng cơng ty thực số dự án lớn lĩnh vực khai thác khống sản, mơi trường, dịch vụ kỹ thuật chun ngành theo định hướng: + Giao cho Tổng Công ty dự án mang tính chất thí điểm nhằm xây dựng hồn thiện sách quản lý tài ngun thiên nhiên, quản lý bảo vệ môi trường; + Giao cho Tổng công ty dự án dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành theo phương thức giao việc áp dụng với dự án đo đạc đồ; + Ưu tiên định thầu cho Tổng công ty dự án mang tính chất kỹ thuật chuyên ngành Tài nguyên Môi trường 3.3.2 Với Bộ, ngành Xây dựng đầy đủ quy trình, quy phạm, tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm tồn 07 lĩnh vực ngành Tài nguyên Môi trường Xây dựng định mức, đơn giá nội dung công việc cụ thể làm sở cho việc quết tốn cơng trình Xây dựng kế hoạch vốn, cấp phát vốn, kiểm soát vốn đầu, kiểm soát hoạt động SXKD doanh nghiệp ngành Tài nguyên Môi trường Đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu vốn để có chế xử lý bổ sung vốn cho tiếp tục thực dự án đầu tư cấp bách, hạn chế thất thoát vốn kéo dài thời gian dự án Xử lý nợ, cấu lại nợ hình thức giãn nợ, hỗn nợ, khoanh nợ, giảm lãi suất, xây dựng cấu vốn tối ưu đảm bảo an tồn tài dài hạn… Nhà nước thực hỗ trợ xử lý nợ thông qua định chế trung gian; thông qua hoạt động tái cấu, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh tìm kiếm thị trường 79 3.3.3 Với Ngân hàng Các ngân hàng nên tiến hành đánh giá phân loại doanh nghiệp nhà nước để từ định mức dư nợ phù hợp doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực Tài ngun Mơi trường việc vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn, thường xuyên thường nhu cầu vay ngắn hạn Cho nên ngân hàng nên có quy định cho phù hợp, đảm bảo cho hoạt động ngân hàng an toàn tránh thủ tục vay vốn mà hồ sơ phức tạp đơi khó khăn Khơng ngừng đa dạng hóa nghiệp vụ ngân hàng, đổi đại hoá ngành ngân hàng thể nhân tố định việc cung cấp vốn cho kinh tế công cụ điều tiết sách kinh tế vĩ mơ Nhà nước Tiểu kết Chương Trong chương luận văn khái quát quan điểm, định hướng kinh doanh Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam giai đoạn năm 2017 - 2019, đồng thời dựa thực trạng công tác sử dụng vốn Tổng công ty tác giả đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Tổng cơng ty Từ đó, nêu số khuyến nghị Chính phủ; Bộ, ngành; tổ chức Ngân hàng nhằm thực tốt giải pháp, cải thiện mặt hạn chế, củng cố mặt tích cực làm cơng tác sử dụng vốn để việc sử dụng vốn Tổng công ty có hiệu quả, phù hợp với điều kiện tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước 80 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp trình hoạt động sản xuất kinh doanh ln có cạnh tranh khốc liệt để đứng vững kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải quan tâm mức tới việc đổi dây chuyền cơng nghệ, thay máy móc thiết bị tiên tiến đại, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm Để tham gia hội nhập với kinh tế khu vực quốc tế doanh nghiệp phải có đủ sức cạnh tranh, phải có kỹ thuật cơng nghệ tiên tiến đại, quy mô lớn vốn tạo uy tín thị trường Để thực điều đó, doanh nghiệp phải làm tốt công tác quản lý điều hành vốn cách có hiệu Qua q trình phân tích tình hình hiệu sử dụng vốn Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam cho thấy kết mà Tổng công ty đạt năm qua hạn chế tồn cần khắc phục Hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực Tài nguyên Môi trường dần vào ổn định, có hiệu quả, mang lại lợi nhuận, điều thể nỗ lực, đoàn kết gắn bó tập thể cán cơng nhân viên tồn Tổng cơng ty Tổng cơng ty chi phí hoạt động lớn, chưa tiết kiệm tối đa khoản chi phí này, mà hiệu kinh doanh chưa cao Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh vấn đề “sống còn” Tổng công ty Khi việc sử dụng vốn Tổng công ty ngày hiệu đồng nghĩa với việc kinh doanh hiệu tức lợi nhuận thu ngày cao Thời gian tới đòi hỏi Tổng công ty phải nổ lực nhiều nội lực thân, đồng thời tranh thủ đạo, hỗ trợ Chính phủ, Bộ, ngành có lien quan, địa phương đặc biệt Bộ Tài nguyên Môi trường đơn vị trực thuộc Bộ để đạt hiệu cao sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu sử dụng vốn, đưa Tổng công ty phát triển bền vững mặt 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Quang Bính (1995), Luận án tiến sĩ “Phương pháp phân tích hiệu sử dụng vốn số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp cơng nghiệp quốc phòng chế thị trường”, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội GS.TS Ngơ Thế Chi (2008), Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp, Nhà xuất Tài Nguyễn Văn Cơng (2005), Chun khảo Báo cáo tài lập, đọc, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất Tài Phạm Thị Gái (2001), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất Thống kê PGS.TS Hoàng Trần Hậu (2012), Đề tài “Nghiên cứu đánh giá tình hình quản lý sử dụng vốn nhà nước tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam”, Học viện Tài Lưu Thị Hương (2004), Giáo trình Thẩm định tài dự án, Nhà xuất Tài PGS.TS Lưu Thị Hương; PGS.TS Vũ Duy Hào (2009), Tài doanh nghiệp (dùng cho ngành), Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Cao Văn Kế (2015), Luận án tiến sĩ “Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp xây dựng Việt Nam nay”, Học viện Tài Trần Hồ Lan (2004), Luận án tiến sĩ “Những biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp nhà nước ngành nhựa Việt Nam”, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 10 Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 11 PGS.TS Ngô Quang Minh (2001), Kinh tế Nhà nước trình đổi doanh nghiệp nhà nước, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 12 Nguyễn Năng Phúc (2003), Phân tích kinh tế doanh nghiệp, lý thuyết thực hành, Nhà xuất Tài 82 13 Tào Hữu Phùng, Nguyễn Tiến Hưng (2003), An ninh tài doanh nghiệp nhà nước điều kiện chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội 14 Nguyễn Hải Sản (2001), Quản trị tài doanh nghiệp, Nhà xuất thống kê 15 PGS.TS Nguyễn Hữu Tài (2007), Giáo trình Lý thuyết Tài tiền tệ, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 16 Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam (năm 2014, 2015, 2016), Báo cáo tài 17 Nguyễn Quốc Tuấn (2012), Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp khai thác than tỉnh Quảng Ninh, áp dụng cho Công ty TNHH thành viên than Thống – TKV”, Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 18 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng (2015), Nhà xuất Chính trị Quốc gia 19 Viện Đại học Mở Hà Nội (2008), Giáo trình kinh tế trị, Nhà xuất Thống kê 20 Frederic S.Mishkin (2002), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật 21 Website:http://www.Vneconomy.vn; http://voer.edu.vn/ 83 ... TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 35 2.1 Vài nét Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam 35 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tổng công ty 35... hình sử dụng vốn hiệu sử dụng vốn Tổng công ty Tài nguyên môi trường Việt Nam giai đoạn 2014 – 2016 * Phạm vi nghiên cứu Thực trạng hiệu sử dụng vốn Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam. .. tế công tác lĩnh vực quản lý tài Tổng cơng ty Tài ngun Mơi trường Việt Nam – Bộ Tài nguyên Môi trường, tác giả lựa chọn đề tài: Nâng cao hiệu sử dụng vốn Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của tổng công ty tài nguyên và môi trường việt nam , Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của tổng công ty tài nguyên và môi trường việt nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn