Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH cellico việt nam

123 1 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:19

LÊ THỊ NHÂN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TÊN ĐỀ TÀI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CELLCO VIỆT NAM 2015 - 2017 LÊ THỊ NHÂN HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ TÊN ĐỀ TÀI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CELLCOVIỆT NAM LÊ THỊ NHÂN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN CÔNG NHỰ HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan Luận văn “Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Cellco Việt Nam” cơng trình nghiên cứu độc lập hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Công Nhự Các tài liệu tham khảo gốc, số liệu phục vụ mục đích nghiên cứu cơng trình sử dụng quy định, có nguồn gốc rõ ràng, không vi phạm quy chế bảo mật Nhà nước Kết nghiên cứu Luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác ngồi cơng trình nghiên cứu tác giả Tác giả xin cam đoan vấn đề nêu hoàn toàn thật Nếu sai, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật TÁC GIẢ Lê Thị Nhân LỜI CẢM ƠN Trong q trình hồn thành luận văn tốt nghiệp, em nhận giúp đỡ động viên từ nhiều phía Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Công Nhự, thầy người trực tiếp giảng dạy em thời gian học tập trường, thầy người định hướng hướng dẫn tận tình để em hồn thành tốt luận văn Ngồi ra, em mong muốn thơng qua luận văn này, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô giáo dạy Viện Đại học Mở Hà Nội, người trực tiếp truyền đạt cho em kiến thức quản trị kinh doanh từ mơn học nhất, giúp em có tảng chuyên ngành học để hoàn thành đề tài nghiên cứu Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy cô giáo Hội đồng khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội, khoa Sau Đại học tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày………tháng…….năm 2017 Tác giả Lê Thị Nhân MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nội dung Luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Bản chất hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3 Ý nghĩa hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.4 Sự cần thiết việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Hệ thống tiêu phản ánh hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 12 1.2.1 Nhóm tiêu phản ánh hiệu sử dụng lao động 12 1.2.2 Nhóm tiêu phản ánh hiệu sử dụng chi phí 13 1.2.2.1 Nhóm tiêu phản ánh hiệu chung chi phí 13 1.2.2.2 Nhóm tiêu phản ánh hiệu số phận chi phí 13 1.2.3 Nhóm tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn 14 1.2.3.1 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng tổng vốn 14 1.2.3.2 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu 15 1.2.4 Nhóm tiêu phản ánh hiệu sử dụng tài sản 15 1.2.4.1 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng tổng tài sản 15 1.2.4.2 Một số tiêu phản ánh hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn doanh nghiệp 15 1.2.4.3 Nhóm tiêu phản ánh hiệu sử dụng TSCĐ 18 1.2.5 Một số tiêu phản ánh tình hình tài khả tài doanh nghiệp 18 1.2.5.1 Nhóm tiêu phản ánh tình hình tài doanh nghiệp 18 1.2.5.2 Nhóm tiêu phản ánh khả tài doanh nghiệp 20 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 22 1.3.1 Nhân tố bên doanh nghiệp 22 1.3.1.1 Nguồn nhân lực 22 1.3.1.2 Nguồn lực vật chất tài 23 1.3.2 Nhân tố môi trường kinh doanh 23 1.3.2.1 Mơi trường trị, luật pháp 23 1.3.2.2 Mơi trường văn hố xã hội 24 1.3.2.3 Môi trường kinh tế 24 1.3.2.4 Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái sở hạ tầng 25 1.3.2.5 Môi trường khoa học kỹ thuật công nghệ 25 1.3.3 Nhân tố môi trường ngành 25 1.3.3.1 Sự cạnh tranh doanh nghiệp có ngành 25 1.3.3.2 Khả gia nhập doanh nghiệp 25 1.3.3.3 Sản phẩm thay 26 1.3.3.4 Người cung ứng 26 1.3.3.5 Nhân tố khách hàng 26 1.3.4 Bài học kinh nghiệm 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TYTNHH CELLO VIỆT NAM 29 2.1 Giới thiệu chung công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cellco Việt Nam 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 29 2.1.1.1 Sự hình thành 29_Toc504049602 2.1.1.2 Các giai đoạn phát triển 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý nguồn nhân lực công ty 31 2.1.3 Chức nhiệm vụ công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cellco Việt Nam 33 2.1.3.1 Chức 33 2.1.3.2 Nhiệm vụ công ty 33 2.1.4 Tài sản cố định công ty 34 2.2 Thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cellco Việt Nam năm 2014 – 2016 34 2.2.1 Phân tích chung hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 34 2.2.1.1 Tổng doanh thu 38 2.2.1.2 Chi phí 38 2.2.1.3 Lợi nhuận 38 2.2.2 Phân tích hiệu sử dụng lao động 39 2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng nguồn vốn 45 2.2.3.1 Hiệu sử dụng tổng vốn công ty 45 2.2.3.2 Hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu 48 2.2.4 Phân tích hiệu sử dụng tài sản 52 2.2.4.1 Phân tích hiệu sử dụng tổng tài sản 52 2.2.4 Phân tích hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn 55 2.2.4.3 Phân tích hiệu sử dụng tài sản cố định 62 2.2.5 Phân tích hiệu sử dụng chi phí 66 2.2.6 Phân tích tình hình tài khả tài cơng ty 72 2.3 Đánh giá chung hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cellco Việt Nam năm 2014 – 2016 74 2.3.1 Kết đạt 77 2.3.2 Một số tồn nguyên nhân 78 2.3.2.1 Tồn 78 2.3.2.2 Nguyên nhân 79 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CELLCOVIỆT NAM 81 3.1 Định hướng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cellco Việt Nam 81 3.1.1 Định hướng phát triển Công ty TNHH Cellco Việt Nam 81 3.1.2 Mục tiêu tiêu nâng cao hiệu 82 3.1.2.1 Mục tiêu 82 3.1.2.2 Chỉ tiêu phát triển Công ty TNHH Cellco Việt Nam 83 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cellco Việt Nam 84 3.2.1 Giải pháp tăng doanh thu 84 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động 86 3.2.3 Giải pháp tiết kiệm chi phí 89 3.2.4 Giải pháp tăng cường huy động vốn sử dụng vốn hiệu 90 3.3 Kiến nghị Nhà nước 92 KẾT LUẬN CHƯƠNG 92 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 97 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa TNHH CSH Chủ sở hữu DN Doanh nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn CP TSCĐ 10 ROS Return on Sales - Sức sinh lời doanh thu 11 ROSBH Lợi nhuận bán hàng cung cấp dịch vụ 12 ROSKD Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Trách nhiệm hữu hạn Chi phí Tài sản cố định DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ STT Bảng Bảng 2.1 Bảng kết sản xuất kinh doanh công ty Bảng 2.2 Số lượng cấu lao động công ty năm 20142016 40 Bảng 2.3 Hiệu sử dụng lao động công ty 43 Bảng 2.4 Phân tích hiệu sử dụng tổng vốn 46 Bảng 2.5 Hiệu sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu công ty 49 Bảng 2.6 Hiệu sử dụng tổng tài sản công ty 53 Bảng 2.7 Cơ cấu tài sản ngắn hạn công ty 57 Bảng 2.8 Bảng hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn công ty 59 Bảng 2.9 Hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn cố định công ty 63 10 Bảng 2.10 Bảng tổng hợp tình hình thực chi phí cơng ty 67 11 Bảng 2.11 Hiệu sử dụng chi phí công ty 69 12 Bảng 2.12 Bảng tiêu tài cơng ty 72-73 13 Bảng 2.13 Bảng tổng hợp tiêu công ty 75-76 STT Biểu, Sơ đồ Nội dung Hình 2.1 Biểu đồ cấu lao động công ty TNHH Cellco Việt Nam 41 Sơ đồ máy tổ chức quản lý công ty 31 Sơ đồ 2.1 Nội dung Trang 36-37 1 Hàng tồn kho 141 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn 149 kho (*) V V Tài sản ngắn hạn khác (III.02) 1.806.021.016 1.562.037.774 0 150 46.041.729 131.253.526 1 Thuế giá trị gia tăng khấu 151 trừ 16.751.926 104.825.097 2 Thuế khoản khác phải 152 thu Nhà nước 15.900.702 11.511.145 3 Giao dịch mua bán lại trái 157 phiếu Chính phủ 0 4 Tài sản ngắn hạn khác 13.389.101 14.917.284 B B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200 = 200 210+220+230+240) 1.252.044.158 1.488.198.896 I I Tài sản cố định 210 1.203.353.310 1.488.198.896 1 Nguyên giá 211 2.181.743.697 2.181.743.697 2 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 212 -978.390.387 -693.544.801 3 Chi phí xây dựng dở 213 dang 0 II II Bất động sản đầu tư 220 0 1 Nguyên giá 221 0 2 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 222 0 III III Các khoản đầu tư tài 230 dài hạn 0 1 Đầu tư tài dài hạn 231 0 2 Dự phòng giảm giá đầu tư tài 239 dài hạn (*) 0 IV IV Tài sản dài hạn khác 240 48.690.848 1 Phải thu dài hạn 241 0 2 Tài sản dài hạn khác 248 48.690.848 3 Dự phòng phải thu dài hạn khó 249 đòi (*) 0 158 (III.03.04) (III.05) 99 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 250 100 + 200) 5.036.561.685 6.878.751.560 300 3.944.514.245 5.833.359.528 NGUỒN VỐN A A NỢ PHẢI (300=310+330) TRẢ I I Nợ ngắn hạn 310 3.944.514.245 5.833.359.528 1 Vay ngắn hạn 311 1.295.189.369 3.095.189.369 2 Phải trả cho người bán 312 1.039.324.876 224.383.375 3 Người mua trả tiền trước 313 1.610.000.000 2.489.086.100 4 Thuế khoản phải nộp 314 Nhà nước 0 5 Phải trả người lao động 315 0 6 Chi phí phải trả 316 0 7 Các khoản phải trả ngắn hạn 318 khác 24.700.684 8 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 0 9 Giao dịch mua bán lại trái 327 phiếu Chính phủ 0 10 10 Doanh thu chưa thực 328 ngắn hạn 0 11 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 329 0 II II Nợ dài hạn 330 0 1 Vay nợ dài hạn 331 0 2 Quỹ dự phòng trợ cấp việc 332 làm 0 3 Doanh thu chưa thực dài 334 hạn 0 4 Quỹ phát triển khoa học 336 công nghệ 0 5 Phải trả, phải nộp dài hạn khác 338 0 6 Dự phòng phải trả dài hạn 339 0 III.06 100 B B-VỐN CHỦ (400=410+430) SỞ HỮU I I Vốn chủ sở hữu 410 1 Vốn đầu tư chủ sở hữu 400 1.092.047.440 1.045.392.032 1.092.047.440 1.045.392.032 411 1.000.000.000 1.000.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 0 3 Vốn khác chủ sở hữu 413 0 4 Cổ phiếu quỹ (*) 414 0 5 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 0 6 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416 0 7 Lợi nhuận sau thuế chưa phân 417 phối 92.047.440 45.392.032 5.036.561.685 6.878.751.560 III.07 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 (440 = 300 + 400 ) CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG 1- Tài sản thuê 0 2- Vật tư, hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia cơng 0 3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 0 4- Nợ khó đòi xử lý 0 5- Ngoại tệ loại 0 Lập ngày 31 tháng 12 năm 2014 Người lập biểu (Ký, Ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, Ghi rõ họ tên) 101 Giám đốc (Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu) Dương Thị Thu Hiền BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Mã Thuyết minh Số năm Số năm trước (A) (B) (C) (1) (2) 17.771.937.199 22.223.493.843 0 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 10 = 01 - 02) 17.771.937.199 22.223.493.843 4 Giá vốn hàng bán 11 15.017.448.922 20.498.067.205 5 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 20 = 10 - 11) 2.754.488.277 1.725.426.638 6 Doanh thu hoạt động tài 21 4.749.962 7 Chi phí tài 22 1.088.907 7.887.582 8.- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0 9 Chi phí quản lý kinh doanh 24 2.695.198.911 1.692.325.774 10 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh(30 = 20 + 30 21 - 22 – 24) 58.200.459 29.963.244 11 11 Thu nhập khác 31 1.761.101 12 12 Chi phí khác 32 146.934 13 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 40 32) 1.614.167 14 14 Tổng lợi nhuận kế toán 50 trước thuế (50 = 30 + 40) 59.814.626 29.963.244 15 15 Chi phí thuế thu nhập 51 doanh nghiệp 13.159.218 7.490.811 16 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 60 – 51) 46.655.408 22.472.433 IV.08 IV.09 102 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc BÁO CÁO TÀI CHÍNH BỘ 48 BCTC [01] Kỳ tính thuế: Năm 2015 [02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Công ty TNHH Cellco Việt Nam [03] Mã số thuế: 0102041703 [04] Địa chỉ: Tầng Số 10 Phố Nguyễn [05] Quận/Huyện: Hai [06] Tỉnh/Thành Cao, Phường Bạch Đằng Bà Trưng phố: Hà Nội [07] Điện thoại: 043 9723750 [08] Fax: 043 9727429 [09] E-mail: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Mã Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm (1) (2) (3) (4) (5) (6) 11.099.198.622 3.784.517.527 TÀI SẢN A A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 (100=110+120+130+140+150) I I Tiền khoản tương 110 đương tiền (III.01) 843.750.770 507.581.709 II II Đầu tư tài ngắn hạn 120 (III.05) 0 1 Đầu tư tài ngắn hạn 121 0 2 Dự phòng giảm giá đầu tư tài 129 ngắn hạn (*) 0 III III Các khoản phải thu ngắn 130 hạn 3.127.709.840 1.424.873.073 1 Phải thu khách hàng 131 3.020.456.762 1.223.827.285 2 Trả trước cho người bán 132 107.253.078 200.840.212 3 Các khoản phải thu khác 138 205.576 4 Dự phòng phải thu ngắn hạn 139 0 103 khó đòi (*) IV IV Hàng tồn kho 140 6.982.277.419 1.806.021.016 1 Hàng tồn kho 141 6.982.277.419 1.806.021.016 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn 149 kho (*) 0 V V Tài sản ngắn hạn khác 150 145.460.593 46.041.729 1 Thuế giá trị gia tăng khấu 151 trừ 112.449.677 16.751.926 2 Thuế khoản khác phải 152 thu Nhà nước 9.664.997 15.900.702 3 Giao dịch mua bán lại trái 157 phiếu Chính phủ 0 4 Tài sản ngắn hạn khác 23.345.919 13.389.101 B B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200 = 200 210+220+230+240) 1.799.637.152 1.252.044.158 I I Tài sản cố định 210 1.385.140.741 1.203.353.310 1 Nguyên giá 211 2.727.779.697 2.181.743.697 2 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 212 -1.342.638.956 -978.390.387 3 Chi phí xây dựng dở 213 dang 0 II II Bất động sản đầu tư 220 0 1 Nguyên giá 221 0 2 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 222 0 III III Các khoản đầu tư tài 230 dài hạn 0 1 Đầu tư tài dài hạn 231 0 2 Dự phòng giảm giá đầu tư tài 239 dài hạn (*) 0 IV IV Tài sản dài hạn khác 240 414.496.411 48.690.848 1 Phải thu dài hạn 241 0 2 Tài sản dài hạn khác 248 414.496.411 48.690.848 (III.02) 158 104 (III.03.04) (III.05) 3 Dự phòng phải thu dài hạn khó 249 đòi (*) 0 12.898.835.774 5.036.561.685 300 10.275.417.699 3.944.514.245 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 250 100 + 200) NGUỒN VỐN A A NỢ PHẢI (300=310+330) TRẢ I I Nợ ngắn hạn 310 10.275.417.699 3.944.514.245 1 Vay ngắn hạn 311 4.095.189.369 1.295.189.369 2 Phải trả cho người bán 312 1.172.228.498 1.039.324.876 3 Người mua trả tiền trước 313 5.007.999.832 1.610.000.000 4 Thuế khoản phải nộp 314 Nhà nước 0 5 Phải trả người lao động 315 0 6 Chi phí phải trả 316 0 7 Các khoản phải trả ngắn hạn 318 khác 0 8 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 0 9 Giao dịch mua bán lại trái 327 phiếu Chính phủ 0 10 10 Doanh thu chưa thực 328 ngắn hạn 0 11 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 329 0 II II Nợ dài hạn 330 0 1 Vay nợ dài hạn 331 0 2 Quỹ dự phòng trợ cấp việc 332 làm 0 3 Doanh thu chưa thực dài 334 hạn 0 4 Quỹ phát triển khoa học 336 công nghệ 0 5 Phải trả, phải nộp dài hạn khác 338 0 105 III.06 6 Dự phòng phải trả dài hạn 339 0 B B-VỐN CHỦ (400=410+430) 400 2.623.418.075 1.092.047.440 I I Vốn chủ sở hữu 410 2.623.418.075 1.092.047.440 1 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 2.500.000.000 1.000.000.000 2 Thặng dư vốn cổ phần 412 0 3 Vốn khác chủ sở hữu 413 0 4 Cổ phiếu quỹ (*) 414 0 5 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 0 6 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416 0 7 Lợi nhuận sau thuế chưa phân 417 phối 123.418.075 92.047.440 12.898.835.774 5.036.561.685 SỞ HỮU III.07 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 (440 = 300 + 400 ) CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG 1- Tài sản thuê 0 2- Vật tư, hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia cơng 0 3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 0 4- Nợ khó đòi xử lý 0 5- Ngoại tệ loại 0 Lập ngày 31 tháng 12 năm 2015 Người lập biểu (Ký, Ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, Ghi rõ họ tên) 106 Giám đốc (Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu) Dương Thị Thu Hiền BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Mã Thuyết minh Số năm Số năm trước (A) (B) (C) (1) (2) 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ IV.08 22.191.117.570 17.771.937.199 Các khoản giảm trừ doanh thu 0 3 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 (10 = 01 - 02) 22.191.117.570 17.771.937.199 4 Giá vốn hàng bán 16.004.417.117 15.017.448.922 5 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 (20 = 10 - 11) 6.186.700.453 2.754.488.277 6 Doanh thu hoạt động tài 21 5.885 7 Chi phí tài 22 13.709.602 1.088.907 8.- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0 9 Chi phí quản lý kinh doanh 24 6.075.685.769 2.695.198.911 10 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh(30 = 30 20 + 21 - 22 – 24) 97.310.967 58.200.459 11 11 Thu nhập khác 31 430.617 1.761.101 12 12 Chi phí khác 32 146.934 13 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 40 - 32) 430.617 1.614.167 14 14 Tổng lợi nhuận kế toán 50 trước thuế (50 = 30 + 40) 97.741.584 59.814.626 15 15 Chi phí thuế thu nhập 51 doanh nghiệp 21.503.148 13.159.218 16 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 60 – 51) 76.238.436 46.655.408 11 IV.09 107 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc - BÁO CÁO TÀI CHÍNH BỘ 48 BCTC [01] Kỳ tính thuế: Năm 2015 [02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Công ty TNHH Cellco Việt Nam [03] Mã số thuế: 0102041703 [04] Địa chỉ: Tầng Số 10 Phố Nguyễn [05] Quận/Huyện: Hai [06] Tỉnh/Thành phố: Cao, Phường Bạch Đằng Bà Trưng Hà Nội [07] Điện thoại: 043 9723750 [08] Fax: 043 9727429 [09] E-mail: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Mã Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm (1) (2) (3) (4) (5) (6) 24.170.623.457 11.093.302.135 TÀI SẢN A A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 (100=110+120+130+140+150) I I Tiền khoản tương 110 đương tiền (III.01) 887.344.467 777.827.367 II II Đầu tư tài ngắn hạn 120 (III.05) 0 1 Đầu tư tài ngắn hạn 121 0 2 Dự phòng giảm giá đầu tư tài 129 ngắn hạn (*) 0 III III Các khoản phải thu ngắn 130 hạn 3.847.162.122 3.129.445.753 1 Phải thu khách hàng 131 3.788.655.365 3.019.894.253 2 Trả trước cho người bán 132 57.883.319 109.551.500 3 Các khoản phải thu khác 138 623.438 0 17.719.259.950 7.050.233.419 IV Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho 139 140 108 1 Hàng tồn kho 141 (III.02) 17.719.259.950 7.050.233.419 Dự phòng giảm giá hàng tồn 149 kho (*) 0 V V Tài sản ngắn hạn khác 1.716.856.918 135.795.596 1 Thuế giá trị gia tăng 151 khấu trừ 692.037.390 112.449.677 2 Thuế khoản khác phải 152 thu Nhà nước 0 3 Giao dịch mua bán lại trái 157 phiếu Chính phủ 0 4 Tài sản ngắn hạn khác 158 1.024.819.528 23.345.919 B B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200 = 200 210+220+230+240) 2.714.264.222 2.216.303.821 I I Tài sản cố định 210 2.629.143.053 1.385.140.741 1 Nguyên giá 211 4.476.477.742 2.727.779.697 2 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 212 -1.847.334.689 -1.342.638.956 3 Chi phí xây dựng dở 213 dang 0 II II Bất động sản đầu tư 220 0 1 Nguyên giá 221 0 2 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 222 0 III III Các khoản đầu tư tài 230 dài hạn 0 1 Đầu tư tài dài hạn 231 0 2 Dự phòng giảm giá đầu tư tài 239 dài hạn (*) 0 IV IV Tài sản dài hạn khác 240 85.121.169 831.163.080 1 Phải thu dài hạn 241 0 2 Tài sản dài hạn khác 248 85.121.169 831.163.080 3 Dự phòng phải thu dài hạn 249 khó đòi (*) 0 150 (III.03.04) (III.05) 109 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 250 100 + 200) 26.884.887.679 13.309.605.956 300 16.649.248.384 10.701.187.881 NGUỒN VỐN A A NỢ PHẢI (300=310+330) TRẢ I I Nợ ngắn hạn 310 16.649.248.384 10.701.187.881 1 Vay ngắn hạn 311 4.495.189.369 2 Phải trả cho người bán 312 2.447.511.857 1.153.093.006 3 Người mua trả tiền trước 313 14.191.843.040 5.051.650.000 4 Thuế khoản phải nộp 314 Nhà nước 9.893.487 1.255.506 5 Phải trả người lao động 315 0 6 Chi phí phải trả 316 0 7 Các khoản phải trả ngắn hạn 318 khác 0 8 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 0 9 Giao dịch mua bán lại trái 327 phiếu Chính phủ 0 10 10 Doanh thu chưa thực 328 ngắn hạn 0 11 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 329 0 II II Nợ dài hạn 330 0 1 Vay nợ dài hạn 331 0 2 Quỹ dự phòng trợ cấp 332 việc làm 0 3 Doanh thu chưa thực dài 334 hạn 0 4 Quỹ phát triển khoa học 336 công nghệ 0 5 Phải trả, phải nộp dài hạn khác 338 0 6 Dự phòng phải trả dài hạn 339 0 III.06 110 B B-VỐN CHỦ (400=410+430) SỞ HỮU I I Vốn chủ sở hữu 410 1 Vốn đầu tư chủ sở hữu 400 10.235.639.295 2.608.418.075 10.235.639.295 2.608.418.075 411 10.000.000.000 2.500.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 0 3 Vốn khác chủ sở hữu 413 0 4 Cổ phiếu quỹ (*) 414 0 5 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 0 6 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416 0 7 Lợi nhuận sau thuế chưa phân 417 phối 235.639.295 108.418.075 26.884.887.679 13.309.605.956 III.07 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 (440 = 300 + 400 ) CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG 1- Tài sản th ngồi 0 2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia cơng 0 3- Hàng hố nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 0 4- Nợ khó đòi xử lý 0 5- Ngoại tệ loại 0 Lập ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người lập (Ký, Ghi rõ họ tên) biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, Ghi rõ họ tên) (Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu) Dương Thị Thu Hiền 111 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Mã Thuyết minh Số năm Số năm trước (A) (B) (C) (1) (2) 32.430.245.534 22.191.337.570 0 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 10 = 01 - 02) 32.430.245.534 22.191.337.570 4 Giá vốn hàng bán 11 26.222.498.709 15.519.794.448 5 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 20 6.207.746.825 6.671.543.122 3.111.185 5.885 IV.08 = 10 - 11) 6 Doanh thu hoạt động tài 21 7 Chi phí tài 22 12.385.692 13.709.602 8.- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 13.709.602 9 Chi phí quản lý kinh doanh 24 6.035.937.187 6.560.528.438 10 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh(30 = 20 + 30 21 - 22 – 24) 162.535.131 97.310.967 11 11 Thu nhập khác 31 2.017.774 430.617 12 12 Chi phí khác 32 5.526.381 13 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 40 - 32) -3.508.607 430.617 14 14 Tổng lợi nhuận kế toán 50 trước thuế (50 = 30 + 40) 159.026.524 97.741.584 15 15 Chi phí thuế thu nhập 51 doanh nghiệp 31.805.304 21.503.148 16 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 60 – 51) 127.221.220 76.238.436 IV.09 112 113 ... luận hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Cellco Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty. .. không ngừng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Chính nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh đường doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh 1.2 Hệ thống tiêu phản ánh hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp... PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CELLCOVIỆT NAM 81 3.1 Định hướng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cellco Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH cellico việt nam , Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH cellico việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn