Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và đầu tư an khang

99 3 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ AN KHANG PHAN DUY KHANG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mà SỐ: 60340102 GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: GS TS PHAN HUY ĐƢỜNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Đầu tư An Khang” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Các số liệu luận văn sử dụng trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày tháng Tác giả Phan Duy Khang năm 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Phan Huy Đường, người ln tận tình hướng dẫn tơi thực tốt luận văn Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo, cô giáo, người đem lại cho tơi kiến thức vơ có ích năm học vừa qua q trình cơng tác sau Cũng xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Viện Đại học Mở tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập Cuối tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người bên tôi, động viên khuyến khích tơi q trình học tập, thực đề tài nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Phan Duy Khang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 15 1.1.Khái niệm chất nâng cao hiệu kinh doanh .15 1.1.1.Khái niệm nâng cao hiệu kinh doanh .15 1.1.2.Bản chất nâng cao hiệu kinh doanh 16 1.1.3 Nâng cao hiệu kinh doanh cần thiết nâng cao hiệu kinh doanh 18 1.2.Vai trò hiệu kinh doanh Doanh nghiệp 20 1.2.1 Vai trò hiệu kinh doanh .20 1.2.2 Ý nghĩa đánh giá hiệu kinh doanh .22 1.3.Phương pháp phân tích hiệu kinh doanh 22 1.3.1.Phương pháp so sánh, đối chiếu 22 1.3.2 Phương pháp thống kê 23 1.3.3 Phương pháp phân tích tiêu tài 24 1.3.4 Phương pháp tổng hợp tình hình tài sơ đồ Dupont 24 1.4 Hệ thống tiêu phân tích hiệu sản xuất kinh doanh 25 1.4.1 Chỉ tiêu hiệu tài 25 1.4.2 Chỉ tiêu hiệu lao động 27 1.4.3 Chỉ tiêu hiệu sử dụng lao máy móc thiết bị tài sản cố định 30 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp31 1.5.1.Nhóm nhân tố chủ quan 31 1.5.2.Nhóm nhân tố khách quan 38 1.6.Kinh nghiệm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty dệt may .43 KẾT LUẬN CHƢƠNG 48 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ AN KHANG GIAI ĐOẠN 2014-2016 … 49 2.1 Tổng quan Cty TNHH Thương mại Đầu tư An Khang 49 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty An Khang 49 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 49 2.1.2.Khái quát đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp 51 2.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực: 52 2.2 Thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh Công ty An Khang 53 2.2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty An Khang 53 2.2.2.Thực trạng hệ thống tiêu hiệu sản xuất kinh doanh 54 2.2.3 Các biện pháp công ty sử dụng để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 60 2.2.3.1 Hạn chế tối đa cơng nợ khó đòi .60 2.2.3.2 Quản lý đào tạo nguồn nhân lực – nâng cao chất lượng sản phẩm 61 2.3.Đánh giá thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh Công ty An Khang giai đoạn 2017-2020 62 2.3.1.Kết đạt 62 2.3.2.Mặt hạn chế, bất cập 63 2.3.3.Nguyên nhân hạn chế .63 KẾT LUẬN CHƢƠNG 66 CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY AN KHANG ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2025 67 3.1 Phương hướng nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Đầu tư An Khang 67 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Đầu tư An Khang .70 3.2.1 Hoàn thiện huy động vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty 71 3.2.2 Hoàn thiện máy quản lý công ty: 72 3.2.3 Hồn thiện cơng tác nhân sự: 73 3.2.4 Nâng cao chất lượng quản lý tài chính: 74 3.3 Một số kiến nghị .75 3.3.1 Về cải cách thủ tục hành 75 3.3.2 Về quản lý thị trường quản lý hoạt động nhập .76 3.3.3 Về tín dụng, quản lý ngoại tệ ổn định tỷ giá 76 3.3.4 Về khoa học công nghệ 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ TNHH Trách nhiệm hữu hạn NSLĐ Năng suất lao động KD Kinh doanh CNH Cơng nghiệp hóa HĐH Hiện đại hóa DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh công ty năm gần 53 Bảng 2: Chỉ tiêu hiệu theo chi phí 54 Bảng 3: Chỉ tiêu doanh lợi vốn kinh doanh 55 Bảng 4: Chỉ tiêu doanh lợi vốn chủ sở hữu 55 Bảng 5: Chỉ tiêu doanh lợi doanh thu 56 Bảng 6: Chỉ tiêu số vòng quay vốn 57 Bảng 7: Chỉ tiêu hiệu sử dụng vốn cố định 58 Bảng 8: Chỉ tiêu hiệu sử dụng vốn lưu động 58 Bảng 9: Chỉ tiêu tỷ suất tự tài trợ 59 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình nghiên cứu luận văn 13 Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức máy công ty An Khang 50 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình chuyển đổi từ chế kế hoạch hóa tập trung sang chế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế, để tồn phát triển, doanh nghiệp phải sản xuất kinh doanh hiệu Hiệu sản xuất kinh doanh phạm trù có ý nghĩa quan trọng kinh tế, tiêu chất lượng tổng hợp Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh trình so sánh kết thu với chi phí bỏ Hiệu sản xuất kinh doanh công cụ hữu hiệu để nhà quản trị tự đánh giá lực kinh doanh, thực lực doanh nghiệp Việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh vấn đề có ý nghĩa sống doanh nghiệp, biện pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Công ty TNHH Thương mại Đầu tư An Khang sau năm phát triển đóng góp phần cho ngân sách Nhà nước hàng năm Song cơng ty gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trình sản xuất kinh doanh Hiệu sản xuất kinh doanh chưa thực cao: thể chỗ: tiêu hiệu tài chính, hiệu sử dụng tài sản, hiệu sử dụng lao động thấp, hoạt động Marketing nhiều bất cập Vấn đề cần thiết phải nghiên cứu cách có hệ thống, có nhằm tìm hạn chế bất cập, từ đề xuất biện pháp khắc phục Xuất phát từ lý trên, trình học tập, nghiên cứu, tiếp cận hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Đầu tư An Khang, tác giả lựa chọn đề tài: “Nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Đầu tư An Khang” làm đề tài luận văn thạc sĩ Tác giả hy vọng kết nghiên cứu đóng góp phần để tham khảo hoạt động quản lý Công ty Mục đích nghiên cứu đề tài: - Hệ thống hóa lý luận hiệu kinh doanh doanh nghiệp kinh tế - Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu kinh doanh, mặt tích cực, hạn chế nguyên nhân hạn chế bất cập Đơn vị: Công ty TNHH TM Đầu Tư An Khang Địa : Số 52 Chùa Hà, P Quan Hoa, Q Câu Giấy, HN MST: 0105522652 Mẫu số B01 - DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ/BTC ngày 14/9/2006 ca B trng BTC) Bảng cân đối kế toán Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 Tài sản Mã số A B A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản t-ơng đ-ơng tiền 110 II Đầu t- tài ngắn hạn 120 Đầu t- tài ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá Đầu t- tài ngắn hạn (*) 129 III Các khoản phải thu 130 Phải thu khách hàng 131 Trả tr-ớc cho ng-ời bán 132 Các khoản phải thu khác 138 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Thuế GTGT đ-ợc khấu trừ 151 Thuế khoản phải thu nhà n-ớc 152 Tài sản ngắn hạn khác 158 B - Tài sản dài hạn khác (200=210+220+230+240) 200 I Tài sản cố định 210 Nguyên giá 211 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 212 Chi phí xây dựng dở dang 213 II Bất động sản đầu t220 Nguyên giá 221 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 222 III Các khoản đầu t- tài dài hạn 230 Đầu t- tài dài hạn 231 Dự phòng giảm giá Đầu t- tài dài hạn (*) 239 IV Tài sản dài hạn khác 240 Phải thu dài hạn 241 Tài sản dài hạn khác 248 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 249 Tổng cộng tài sản (250=100+200) 250 Nguồn vốn A - Nợ phải trả (300=310+320) 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay ngắn hạn 311 Phải trả cho ng-ời bán 312 Ng-êi mua tr¶ tiỊn tr-íc 313 Thut minh C Sè cuối năm Số đầu năm 222,785,266 103,799,238 143,837,310 131,541,673 54,223,007 54,223,007 - 12,295,637 12,295,637 64,763,021 64,763,021 - - - - - - - - - 222,785,266 143,837,310 197,769,328 197,769,328 195,522,791 - 143,837,310 124,358,982 124,358,982 Thuế khoản phải nộp nhà n-ớc Phải trả ng-ời lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả nhà n-ớc khác Dự phòng phải trả ngắn hạn (*) II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm Phải trả, phải nộp dài hạn khác Dự phòng phải trả dài hạn (*) B - Vốn chđ së h÷u (400=410+430) I Vèn chđ së h÷u Vốn đầu t- chủ sở hữu Thặng d- vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch tỷ giá hối đoái Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế ch-a phân phối II Quỹ khen th-ëng, lỵi TỉNG CéNG NGN VèN (440 = 300 + 400 ) 314 315 316 318 319 320 321 322 328 329 400 410 411 412 413 414 415 416 417 430 2,246,537 - 25,015,938 25,015,938 440 - 19,570,211 19,478,328 17,151,743 5,445,727 2,326,585 222,785,266 - 143,837,310 - C¸C CHØ TIÊU NGOàI BảNG CÂN ĐốI Kế TOáN Chỉ tiêu Tài sản thuê Vật t-, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký c-ợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Ng-ời lập biểu (Ký, họ tên) Số cuối năm Kế toán tr-ởng (Ký, họ tên) Số đầu năm Lập ngày 31 tháng 12 năm 2014 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: (1) Số liệu tiêu có dấu (*) đ-ợc ghi số âm d-ới hình thức ghi ngoặc đơn ( ) (2) Các tiêu số liệu báo cáo nh-ng không đ-ợc đánh lại "Mã số" (3) Doanh nghiệp có kỳ kế toán năm năm d-ơng lịch (X) "Số cuối năm" ghi "31.12.X"; n v : Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư An Khang Địa : Số 52 Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Câu Giấy, HN MÉu sè: S04-DNN Ban hµnh theo định số 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/09/2006 Bé Tµi ChÝnh MST: 0105522652 BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN Năm 2014 TK Tên tài khoản 111 Tiền mặt 112 Số d- đầu kỳ Nợ Có Số d- cuối kỳ Nợ Có 79,837,459 108,591,892 102,787,240 - Tiền gửi Ngân hàng 31,099,698 30,087,700 1,011,998 - 133 Thuế GTGT đầu vào đ-ợc khấu trừ 40,567,441 40,567,441 131 Phải thu khách hàng 390,180,434 348,253,064 138 Phải thu khác - - 142 Chi phí trả tr-ớc ngắn hạn - - 152 Nguyên liệu, vật liệu - - 156 Hàng hoá 211 Tài sản cố định - - 214 Hao mòn TSCĐ - - 242 Chi phí trả tr-ớc dài hạn - - 331 Phải trả ng-ời bán 3331 Thuế GTGT đầu phải nép 3334 Th Thu nhËp doanh nghiƯp 3338 Th m«n 131,541,673 Số phát sinh kỳ Nợ Có 12,295,637 215,026,035 124,358,982 150,263,014 54,223,007 64,763,021 - - 170,508,501 241,672,310 - 195,522,791 40,567,441 42,813,978 - 2,246,537 779,785 779,785 - - 2,000,000 2,000,000 - - TK Tên tài khoản 334 Phải trả ng-ời lao động 411 Nguồn vốn kinh doanh 421 Lợi nhuận ch-a phân phối 511 Doanh thu bán hàng 635 Chi phí tài 632 Số d- đầu kỳ Nợ Có Số phát sinh kỳ Nợ Có 78,000,000 - 2,418,468 - 19,570,211 2,326,585 5,445,727 - 5,445,727 448,139,781 448,139,781 - - 598,000 598,000 - - Giá vốn hàng bán 150,263,014 150,263,014 - - 642 Chi phÝ QLKD 293,379,840 293,379,840 - - 635 Chi phÝ tµi chÝnh - - 821 Chi phí thuế TNDN 911 Xác định KQKD Cộng 78,000,000 Sè d- ci kú Nỵ Cã 17,151,743 2,326,585 143,837,310 143,837,310 - 779,785 779,785 - - 448,139,781 448,139,781 - - 2,392,193,580 2,392,193,580 222,785,266 222,785,266 Hà nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014 Ng-ời lập biểu Kế toán tr-ởng Giám §èc ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) ( Ký, họ tên, đóng dấu ) n vị : Công ty TNHH TM Đầu Tư An Khang Địa : Số 52 Chùa Hà, P Quan Hoa, Q Cầu Giấy, HN MST: 0105522652 B¸O C¸O KÕT Quả HOạT ĐộNG KINH DOANH Nm 2015 CHỉ TIÊU Mã số A B 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dÞch vơ (10 = 01- 02) 02 Thut minh C Năm Năm tr-ớc 726,113,243 448,139,781 10 726,113,243 448,139,781 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 11 220,152,360 150,263,014 20 505,960,883 297,876,767 Doanh thu hoạt động tài 21 - Chi phí tài 22 54,695 598,000.0 - Trong đó: Chi phÝ l·i vay 23 Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24) 24 499,213,307 293,379,840.0 10 Thu nhËp kh¸c 31 11 Chi phÝ khác 32 12 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 13 Tổng lợi nhuận kế toán tr-ớc thuế (50 = 30 + 40) 50 14 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiƯp 51 15 Lỵi nhn sau th thu nhËp doanh nghiÖp (60 = 50 - 51) 60 30 6,692,881 3,898,927 6,692,881 3,898,927 1,338,576 5,354,305 779,785 3,119,142 LËp ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ng-ời lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán tr-ởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) n v : Cụng ty TNHH TM Đầu Tư An Khang Địa : Số 52 Chùa Hà, P Quan Hoa, Q Câu Giấy, HN MST: 0105522652 Mẫu số B01 - DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ/BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) Bảng cân đối kế toán Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 Tài sản A A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản t-ơng đ-ơng tiền II Đầu t- tài ngắn hạn Đầu t- tài ngắn hạn Dự phòng giảm giá Đầu t- tài ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả tr-ớc cho ng-ời bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Thuế GTGT đ-ợc khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà n-ớc Tài sản ngắn hạn khác B - Tài sản dài hạn khác (200=210+220+230+240) I Tài sản cố định Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang II Bất động sản đầu t1 Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế (*) III Các khoản đầu t- tài dài hạn Đầu t- tài dài hạn Dự phòng giảm giá Đầu t- tài dài hạn (*) IV Tài sản dài hạn khác Phải thu dài hạn Tài sản dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Tổng cộng tài sản (250=100+200) Nguồn vốn A - Nợ phải trả (300=310+320) I Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Phải trả cho ng-ời bán Ng-ời mua trả tiền tr-ớc Thuế khoản phải nộp nhà n-ớc Mã sè B 100 110 120 121 ThuyÕt minh C Sè cuối năm Số đầu năm 302,729,675 41,406,234 222,785,266 103,799,238 96,150,377 96,150,377 - 54,223,007 54,223,007 165,173,064 165,173,064 64,763,021 64,763,021 - - 200 210 211 212 213 220 221 222 230 231 239 240 241 248 249 - - - - - - 250 302,729,675 222,785,266 300 310 311 312 313 314 260,217,418 260,217,418 257,780,703 2,436,715 222,785,266 197,769,328 129 130 131 132 138 139 140 141 149 150 151 152 158 195,522,791 2,246,537 Phải trả ng-ời lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả nhà n-ớc khác Dự phòng phải trả ngắn hạn (*) II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm Phải trả, phải nộp dài hạn khác Dự phòng phải trả dài hạn (*) B - Vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t- chủ sở hữu Thặng d- vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch tỷ giá hối đoái Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau th ch-a ph©n phèi II Q khen th-ëng, lỵi TỉNG CéNG NGN VèN (440 = 300 + 400 ) 315 316 318 319 320 321 322 328 329 400 410 411 412 413 414 415 416 417 430 - 42,512,257 42,512,257 440 - 31,712,229 25,015,938 19,570,211 10,800,028 5,445,727 302,729,675 - 222,785,266 - CáC CHỉ TIÊU NGOàI BảNG CÂN ĐốI Kế TOáN Chỉ tiêu Tài sản thuê Vật t-, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký c-ợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Ng-ời lập biểu (Ký, họ tên) Số cuối năm Kế toán tr-ởng (Ký, họ tên) Số đầu năm Lập ngày 31 tháng 12 năm 2015 Giám ®èc (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) Ghi chó: (1) Sè liệu tiêu có dấu (*) đ-ợc ghi số âm d-ới hình thức ghi ngoặc đơn ( ) (2) Các tiêu số liệu báo cáo nh-ng không đ-ợc đánh lại "Mã số" (3) Doanh nghiệp có kỳ kế toán năm năm d-ơng lịch (X) "Số cuối năm" có thĨ ghi lµ "31.12.X"; Đơn vị : Cơng ty TNHH TM Và Đầu Tư An Khang Địa : Số 52 Chùa Hà, Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, HN Mẫu số: S04-DNN Ban hành theo định số 48/2006/QĐ - BTC ngµy 14/09/2006 cđa Bé Tµi ChÝnh MST: 0105522652 BNG CN I TI KHON Năm 2015 TK Tên tài khoản Số d- đầu kỳ Nợ Có Số phát sinh kú Nỵ Cã Sè d- ci kú Nỵ Cã 111 Tiền mặt 112 Tiền gửi Ngân hàng 133 Thuế GTGT đầu vào đ-ợc khấu trừ 131 Phải thu khách hàng 138 Phải thu khác - - 142 Chi phí trả tr-ớc ngắn hạn - - 152 Nguyên liệu, vật liệu - - 156 Hàng hoá 211 Tài sản cố định - - 214 Hao mòn TSCĐ - - 242 Chi phí trả tr-ớc dài hạn - - 331 Phải trả ng-ời bán 3331 Thuế GTGT đầu phải nép 3334 ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp 102,787,240 99,220,125 162,625,127 39,382,238 - 1,011,998 31,099,698 30,087,700 2,023,996 - 70,174,609 70,174,609 432,560,254 390,632,884 54,223,007 64,763,021 320,562,403 220,152,360 195,522,791 425,102,036 487,359,948 2,246,537 72,421,146 72,611,324 1,338,575 1,338,575 96,150,377 165,173,064 - - - 257,780,703 2,436,715 - - TK Tên tài khoản Số d- đầu kỳ Nợ Có Số phát sinh kỳ Nợ Có Sè d- ci kú Nỵ Cã 3333 Thuế nhập 3338 Thuế môn - - - - - - 134,500,000 - - 12,142,018 - 31,712,229 3,119,142 8,473,443 - 10,800,028 726,113,243 726,113,243 - - - - 2,000,000 2,000,000 3339 Phí, lệ phí khoản phải nộp khác 334 Ph¶i trả ng-ời lao động 411 Nguồn vốn kinh doanh 421 Lợi nhuận ch-a phân phối 511 Doanh thu bán hàng 515 Doanh thu hoạt động tài 632 Giá vốn hàng bán 635 Chi phí tài 642 Chi phí QLKD 811 Chi phÝ kh¸c 821 Chi phÝ thuÕ TNDN 911 Xác định KQKD Cộng 134,500,000 19,570,211 5,445,727 222,785,266 222,785,266 220,152,360 220,152,360 - - 54,695 54,695 - - 499,213,307 499,213,307 - - - - 1,338,576 1,338,576 - - 726,113,243 726,113,243 - - 3,765,083,412 3,765,083,412 302,729,675 302,729,675 Hµ néi, ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ng-ời lập biểu Kế toán tr-ởng Giám Đốc TK Tên tài khoản ( Ký, họ tên ) Số d- đầu kỳ Nợ Có ( Ký, họ tên ) Số phát sinh kỳ Nỵ Cã Sè d- ci kú Nỵ Cã ( Ký, họ tên, đóng dấu ) n v : Cụng ty TNHH TMi Đầu Tư An Khang Địa : Số 52 Chùa Hà, P Quan Hoa, Q Câu Giây, HN MST: 0105522652 Mẫu số B01 - DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ/BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) Bảng cân đối kế toán Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 Tài sản Mã số A B A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản t-ơng đ-ơng tiền 110 II Đầu t- tài ngắn hạn 120 Đầu t- tài ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá Đầu t- tài ngắn hạn (*) 129 III Các khoản phải thu 130 Phải thu khách hàng 131 Trả tr-ớc cho ng-ời bán 132 Các khoản phải thu khác 138 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Thuế GTGT đ-ợc khấu trừ 151 Thuế khoản phải thu nhà n-ớc 152 Tài sản ngắn hạn khác 158 B - Tài sản dài hạn khác (200=210+220+230+240) 200 I Tài sản cố định 210 Nguyên giá 211 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 212 Chi phí xây dựng dở dang 213 II Bất động sản đầu t220 Nguyên giá 221 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 222 III Các khoản đầu t- tài dài hạn 230 Đầu t- tài dài hạn 231 Dự phòng giảm giá Đầu t- tài dài hạn (*) 239 IV Tài sản dài hạn khác 240 Phải thu dài hạn 241 Tài sản dài hạn khác 248 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 249 Tổng cộng tài sản (250=100+200) 250 Nguồn vốn A - Nợ phải trả (300=310+320) 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay ngắn hạn 311 Phải trả cho ng-ời bán 312 Ng-ời mua trả tiền tr-ớc 313 Thuyết minh C Số cuối năm Số đầu năm 300,619,622 15,995,797 302,729,675 41,406,234 85,144,055 85,144,055 - 96,150,377 96,150,377 199,479,770 199,479,770 165,173,064 165,173,064 - - - - - - - - 300,619,622 302,729,675 222,274,572 222,274,572 214,646,237 - 260,217,418 260,217,418 257,780,703 Thuế khoản phải nộp nhà n-ớc Phải trả ng-ời lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả nhà n-ớc khác Dự phòng phải trả ngắn hạn (*) II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm Phải trả, phải nộp dài hạn khác Dự phòng phải trả dài hạn (*) B - Vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t- chủ sở hữu Thặng d- vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch tỷ giá hối đoái Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế ch-a phân phối II Quỹ khen th-ởng, phúc lợi TæNG CéNG NGUåN VèN (440 = 300 + 400 ) 314 315 316 318 319 320 321 322 328 329 400 410 411 412 413 414 415 416 417 430 440 7,628,335 2,436,715 - 78,345,050 78,345,050 47,475,552 42,512,257 42,512,257 31,712,229 30,869,498 10,800,028 300,619,622 - 302,729,675 - CáC CHỉ TIÊU NGOàI BảNG CÂN ĐốI Kế TOáN Chỉ tiêu Tài sản thuê Vật t-, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký c-ợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Ng-ời lập biểu (Ký, họ tên) Số cuối năm Kế toán tr-ởng (Ký, họ tên) Số đầu năm Lập ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: (1) Số liệu tiêu có dấu (*) đ-ợc ghi số âm d-ới hình thức ghi ngoặc đơn ( ) (2) Các tiêu số liệu báo cáo nh-ng không đ-ợc đánh lại "Mã số" (3) Doanh nghiệp có kỳ kế toán năm năm d-ơng lịch (X) "Số cuối năm" ghi "31.12.X"; n v : Cụng ty TNHH Thương Mại Đầu Tư An Khang Địa : Số 52 Chùa Hà Phường Quan Hoa, Quận Cu Giy, HN MST: 0105522652 BáO CáO KếT Quả HOạT §éNG KINH DOANH Năm : 2016 CHØ TI£U M· sè A B 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02) 02 Thuyết minh C Năm Năm tr-ớc 951,345,107 726,113,243 10 951,345,107 726,113,243 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 11 285,694,102 220,152,360 20 665,651,005 505,960,883 Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài chÝnh 22 - Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 23 Chi phí quản lý kinh doanh Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24) 24 10 Thu nhËp kh¸c 31 11 Chi phí khác 32 12 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 13 Tỉng lỵi nhn kÕ to¸n tr-íc th (50 = 30 + 40) 50 14 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 51 15 Lỵi nhn sau th thu nhËp doanh nghiƯp (60 = 50 - 51) 60 30 125,684 54,695.0 640,438,483 499,213,307 25,086,838 6,692,881 25,086,838 6,692,881 5,017,368 20,069,470 1,338,576 5,354,305 LËp ngµy 31 tháng 12 năm 2016 Ng-ời lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán tr-ởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) n v : Cụng ty TNHH Thng Mại Đầu Tư An Khang Địa : Số 52 Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu giấy, HN Mẫu số: S04-DNN Ban hành theo định số 48/2006/QĐ - BTC ngµy 14/09/2006 cđa Bé Tµi ChÝnh MST: 0105522652 BNG CN I TI KHON Năm 2016 TK Tên tài khoản Số d- đầu kỳ Nợ Có Số phát sinh kú Nỵ Cã Sè d- ci kú Nỵ Cã 111 Tiền mặt 112 Tiền gửi Ngân hàng 133 Thuế GTGT đầu vào đ-ợc khấu trừ 131 Phải thu khách hàng 138 Phải thu khác - - 142 Chi phí trả tr-ớc ngắn hạn - - 152 Nguyên liệu, vật liệu - - 156 Hàng hoá 211 Tài sản cố định - - 214 Hao mòn TSCĐ - - 242 Chi phí trả tr-ớc dài hạn - - 331 Phải trả ng-ời bán 3331 Thuế GTGT đầu phải nép 3334 ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp 39,382,238 99,220,125 125,642,560 12,959,803 - 2,023,996 31,099,698 30,087,700 3,035,994 - 86,506,176 86,506,176 288,146,314 299,152,636 96,150,377 165,173,064 320,000,808 285,694,102 257,780,703 382,297,274 339,162,808 2,436,715 89,942,891 95,134,511 5,017,368 5,017,368 85,144,055 199,479,770 - - - 214,646,237 7,628,335 - - TK Tên tài khoản Số d- đầu kỳ Nợ Có 3338 Thuế môn 334 Phải trả ng-êi lao ®éng 411 Nguån vèn kinh doanh 31,712,229 421 Lợi nhuận ch-a phân phối 10,800,028 511 Doanh thu bán hàng 515 Doanh thu hoạt động tài 632 Giá vốn hàng bán 635 Chi phí tài 642 Chi phÝ QLKD 811 Chi phÝ kh¸c 821 Chi phÝ thuÕ TNDN 911 Xác định KQKD Cộng 302,729,675 302,729,675 Số phát sinh kú Nỵ Cã Sè d- ci kú Nỵ Cã 2,000,000 2,000,000 - - 158,465,000 158,465,000 - - 15,763,323 - 47,475,552 3,119,142 23,188,612 - 30,869,498 951,345,107 951,345,107 - - - - 285,694,102 285,694,102 - - 125,684 125,684 - - 640,438,483 640,438,483 - - - - 5,017,368 5,017,368 - - 951,345,107 951,345,107 - - 4,299,780,647 4,299,780,647 300,619,622 300,619,622 Hà nội, ngày 31 tháng 12 năm 2016 Ng-ời lập biểu Kế toán tr-ởng Giám Đốc ( Ký, họ tên ) ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn, ®ãng dÊu ) ... pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Đầu tư An Khang Chƣơng 3: Định hướng phát triển Công ty giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Đầu tư An Khang đến... TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY AN KHANG ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2025 67 3.1 Phương hướng nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Đầu tư An. .. tiếp cận hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Đầu tư An Khang, tác giả lựa chọn đề tài: Nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Đầu tư An Khang làm đề tài luận văn thạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và đầu tư an khang , Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và đầu tư an khang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn