Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các hợp tác xã sản xuất và cung ứng rau an toàn trên địa bàn hà nội

100 2 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI LÊ THỊ THANH THỦY CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM VĂN DŨNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh hợp tác xã sản xuất cung ứng rau an toàn địa bàn Hà Nội cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi, thông tin kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, đúc kết phân tích Các số liệu luận văn thu thập, phân tích cách trung thực, khách quan Các kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn thực Quá trình thực hiện, nghiên cứu luận văn hợp pháp, cho phép đối tượng nghiên cứu Tác giả luận văn Lê Thị Thanh Thủy LỜI CẢM ƠN Trước tiên học viên xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, thầy cô giáo Khoa Đào tạo sau đại học Viện đại học Mở Hà Nội trang bị cho học viên nhiều kiến thức tạo điều kiện tốt cho học viên thực đề tài Học viên xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc PGS.TS Phạm Văn Dũng – người hướng dẫn trực tiếp bảo tận tình giúp đỡ học viên suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Cũng xin gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Viện Phát triển kinh tế hợp tác giúp đỡ tận tình việc thu thập số liệu, tư liệu tham gia ý kiến quí báu trình nghiên cứu thực tế Cuối học viên xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè ủng hộ, động viên, tạo điều kiện để học viên hồn thành tốt luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Lê Thị Thanh Thủy MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG RAU AN TOÀN 1.1 Hợp tác xã hợp tác xã sản xuất, cung ứng rau an toàn 1.1.1 Khái niệm Hợp tác xã 1.1.2 Khái niệm rau an toàn 1.1.3 Vai trò HTX sản xuất cung ứng rau an toàn 1.2 Hiệu nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh hợp tác xã sản xuất cung ứng rau an toàn 11 1.2.1 Các khái niệm 11 1.2.2 Nội dung nâng cao hiệu kinh doanh hợp tác xã sản xuất tiêu thụ rau an toàn 12 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nâng cao hiệu kinh doanh hợp tác xã sản xuất tiêu thụ rau an toàn 16 1.2.4 Tiêu chí đánh giá 25 1.3 Nâng cao hiệu hoạt động HTX cung ứng thực phẩm số địa phương học cho hợp tác xã sản xuất, cung ứng rau an toàn Hà Nội 26 1.3.1 Bắc Giang 26 1.3.2.Hải Dương 27 1.3.3.Nam Định 21 1.3.4.Hà Nam 22 1.3.5 Bài học kinh nghiệm HTX sản xuất cung ứng rau địa bàn Hà Nội 34 TIỂU KẾT CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC HTX SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 38 2.1 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu hoạt động hợp tác xã sản xuất cung ứng rau toàn Hà Nội 38 2.1.1 Đặc điểm thị trường rau an toàn Hà Nội 38 2.1.2 Các sách hỗ trợ Thành phố 44 2.2 Hiệu hoạt động kinh doanh hợp tác xã sản xuất cung ứng rau toàn Hà Nội 47 2.2.1 Hiệu sử dụng vốn 47 2.2.2 Hiệu sử dụng lao động 49 2.2.3 Hiệu sử dụng đất đai 55 2.2.4 Hiệu tổng hợp 57 2.3 Tình hình nâng cao hiệu kinh doanh hợp tác xã sản xuất cung ứng rau an toàn Hà Nội 60 2.3.1 Xây dựng mơ hình hợp tác xã sản xuất tiêu thụ rau an toàn 60 2.3.2 Xây dựng, hoàn thiện chiến lược kinh doanh 64 2.3.3 Huy động nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực 65 2.3.4.Tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm 69 2.3.5 Quảng bá, xúc tiến thương mại 69 2.3.6 Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu RAT 70 2.4 Đánh giá chung hiệu hoạt động hợp tác xã sản xuất, cung ứng rau an toàn Hà Nội 72 2.4.1 Những thành tựu 73 2.4.2 Những hạn chế 73 TIỂU KẾT CHƯƠNG 77 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 78 3.1 Định hướng 78 3.2 Giải pháp 80 3.2.1.Giải pháp tổ chức, quản trị nguồn nhân lực 80 3.2.2 Giải pháp vốn 81 3.2.3 Giải pháp khoa học công nghệ 82 3.2.4 Đào tạo nhân lực quản lý cho HTX tổ chức cung ứng RAT 83 3.2.5 Giải pháp xây dựng thương hiệu riêng cho HTX 83 3.3 Kiến nghị: 85 3.3.1 Với nhà nước 85 3.3.2 Với Liên minh HTX Việt Nam 85 3.3.3 Đối với quyền tỉnh, huyện, xã 86 3.3.4 Đối với tổ chức Viện nghiên cứu tổ chức phi Chính phủ 87 3.3.5 Với HTX 87 3.3.6 Đối với người sản xuất 88 3.3.7 Về phía người tiêu dùng 88 TIỂU KẾT CHƯƠNG 89 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 DANH MỤC VIẾT TẮT HTX Hợp tác xã HTX NN Hợp tác xã nông nghiệp RAT Rau an toàn KTTT Kinh tế tập thể NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm ATTP An toàn thực phẩm BVTV Bảo vệ thực vật TP Thành phố DANH MỤC BẢNG, BIỂU BẢNG Bảng 2.1: Danh sách sở cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất RAT Hà Nội 41 Bảng 2.2: Các HTX có hoạt động sơ chế rau địa bàn Hà Nội 42 Bảng 2.3: Tình hình chuyển đổi theo luật HTX 43 Bảng 2.4: Quy mô vốn hiệu sử dụng vốn HTX 63 Bảng 2.5: Hiệu sử dụng lao động HTX 47 Bảng 2.6: Số lượng cán quản lý chuyên môn HTX 50 Bảng 2.7: Bộ máy quản lý trình độ đội ngũ cán HTX 51 Bảng 3.1: Định hướng phát triển hoạt động sản xuất tiêu thụ rau 78 Bảng 3.2: Đề xuất, kiến nghị HTX 79 BIỂU Biểu 2.1: Mức góp vốn thành viên HTX 49 Biểu 2.2: Cơ cấu Ban Giám đốc HTX 52 Biểu 2.3: Trình độ văn hóa cán quản lý HTX 53 Biểu 2.4: Trình độ chuyên môn cán quản lý HTX 54 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm gần đây, Đảng Nhà nước trọng đến sản xuất cung ứng rau an toàn (RAT) cho người tiêu dùng Các sách hỗ trợ phát triển rau an tồn ban hành tạo hành lang pháp lí cho cá nhân, đơn vị tham gia sản xuất, chế biến sản phẩm áp dụng VietGAP Sản lượng rau an toàn ngày tăng, cửa hàng rau phát triển mạnh số lượng Chủng loại rau chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP ngày phong phú đa dạng Trong xu phát triển chung nước, sản xuất rau, rau an toàn hợp tác xã thu số kết đáng kể Diện tích sản lượng rau ngày tăng Hoạt động sơ chế, đóng gói vận chuyển hợp tác xã ý đầu tư Việc cung ứng rau cho siêu thị, nhà hàng, bếp ăn thông qua hợp đồng hợp tác xã bước đầu thực Tuy nhiên, việc sản xuất rau, rau an tồn hợp tác xã tồn nhiều vấn đề Hà Nội hai thành phố lớn thị trường tiêu thụ rau lớn nước Trong năm qua, việc cung ứng thực phẩm, rau an toàn cho thành phố Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực số lượng chất lượng Những thay đổi có đóng góp quan trọng hợp tác xã sản xuất cung ứng rau Tuy nhiên, thực tế cho thấy số nông dân chưa thực quy trình sản xuất rau an toàn nên chất lượng rau chưa đảm bảo, đặc biệt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng Mặt khác, mạng lưới kinh doanh, tiêu thụ rau an toàn chưa quản lý tốt, nên chưa đáp ứng nhu cầu nhân dân Thủ đô Vai trò hợp tác xã nơng nghiệp hạn chế, đáp ứng số dịch vụ đầu vào, khơng có vốn vốn thấp nên chưa tham gia cách hiệu việc bảo đảm đầu nơng sản cho xã viên Vì vậy, nâng cao vai trò khả quản lý hợp tác xã sản xuất cung ứng rau an toàn vô cấp bách, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn định chọn đề tài: “Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh hợp tác xã sản xuất cung ứng rau an toàn địa bàn Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu Đề tài nghiên cứu xuất phát từ nội dung Dự án: “Điều tra thực trạng hợp tác xã cung ứng thực phẩm xây dựng mơ hình hợp tác xã cung ứng rau an toàn” Viện Phát triển Kinh tế hợp tác - Liên minh HTX Việt Nam (năm 2015-2017) Dự án tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng HTX cung ứng rau an toàn 360 HTX thuộc 12 tỉnh, thành phố (năm 2015) xây dựng mơ hình HTX cung ứng rau an tồn gắn với chuỗi cung ứng (năm 2016) Qua tìm hiểu, số nghiên cứu đề tài HTX nói chung cụ thể HTX sản xuất tiêu thụ rau an toàn.: + Luận văn: “Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn Việt Nam”, Ths Thái Thị Bun My Luận văn trình bày vấn đề lý luận thực tiễn sản xuất rau an toàn Việt Nam, thực trạng sản xuất Qua đó, đưa giải pháp phương hướng giải pháp phát triển sản xuất tiêu thụ rau an toàn đến năm 2030 + Luận văn: “Hiệu kinh tế sản xuất rau an toàn địa bàn thành phố Hà Nội”, Ths Phạm Thị Thúy Vân Luận văn đánh giá thực trạng hiệu kinh tế kinh tế sản xuất tiêu thụ rau an tồn hộ nơng dân, yếu tố ảnh hưởng, mối quan hệ tác động đến kết đề xuất giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sản xuất tiêu thụ rau an tồn Luận văn trình bày cụ thể, chi tiết, rõ ràng, bố cục hợp lý Tuy nhiên, luận văn chưa làm bật giải pháp nâng cao hiệu kinh tế sản xuất rau an toàn địa bàn thành phố Hà Nội + Luận văn “Nghiên cứu tình hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP huyện An Dương – Hải Phòng”, Ths Nguyễn Đình Dũng Luận văn sâu nghiên cứu thực trạng sản xuất rau theo tiêu chuẩn VIETGAP huyện An Dương- Tp Hải Phòng đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất rau theo tiêu chuẩn địa bàn huyện An Dương - TP Hải Phòng thời gian tới Tác giả sâu vào nhiều mặt nội dung sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP phân tích số liệu năm 2013-2014 nên luận văn tác giả mang tính màu, chưa mang tính hệ thống + Luận văn “Đánh giá thực trạng sản xuất rau an toàn định mối nguy hiểm ảnh hưởng tới chất lượng vệ sinh số loại rau Sóc Sơn - Hà Nội”, Ths Phạm Thị Hương Giang Luận văn trình bày thực trạng sản xuất rau an toàn, đặc biệt nêu lên định mối nguy hiểm ảnh hưởng tới chất lượng vệ sinh đề số giải pháp nâng cao chất lượng vệ sinh số loại rau Sóc Sơn – Hà Nội Từ kinh nghiệm tác giả hiệu hoạt động HTX sản xuất cung ứng rau an toàn nước, tác giả rút nhiều kinh nghiệm cho thân để thực nghiên cứu chuyên đề thực tập Thứ nhất, tác giả cần tham khảo nhiều nguồn tài liệu chắt lọc để tìm điểm cốt lõi quan điểm nhà kinh tế đào tạo nguồn nhân lực Thứ hai, cần phân tích chuỗi số liệu nhiều khía cạnh khác để đánh giá thực trạng tổ chức kết hoạt động sản xuất kinh doanh HTX sản xuất cung ứng rau an toàn Thứ ba cần đưa giải pháp phù hợp với thực tế hoạt động HTX sản xuất cung ứng rau an tồn khơng phải giải pháp mang tính lý thuyết, xa rời thực tế, giải pháp đưa phải phù hợp với điều kiện sản xuất cung ứng rau an toàn HTX địa bàn TP Hà Nội Mục tiêu đề tài Nghiên cứu mơ hình quản lý, hoạt động sản xuất cung ứng rau an toàn hợp tác xã, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hợp tác xã sản xuất, cung ứng rau an toàn địa bàn thành phố Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hiệu hoạt động kinh doanh hợp tác xã tham gia sản xuất cung ứng rau an toàn địa bàn thành phố Hà Nội - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Nghiên cứu vấn đề liên quan đến nội dung, phương thức tổ chức hoạt động, phương thức tổ chức quản lý điều hành, phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh…của HTX sản xuất cung ứng rau an tồn + Phạm vi khơng gian: đề tài nghiên cứu HTX sản xuất, cung ứng rau an toàn địa bàn thành phố Hà Nội + Phạm vi thời gian: đánh giá thực trạng hoạt động HTX sản xuất, cung ứng rau an toàn từ năm 2012 đến 2016 địa bàn TP Hà Nội, để từ đưa định hướng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động HTX giai đoạn nguồn rau sạch, RAT ổn định, đáp ứng yêu cầu thị trường rau ngày tăng cao Từ định hướng nêu trên, HTX đưa giải pháp phát triển theo hướng mở rộng liên kết để giải đầu cho sản phẩm, tiếp cận với siêu thị lớn Song song với đầu tư khoa học kỹ thuật, áp dụng giới hóa vào sản xuất nơng nghiệp Mở rộng diện tích sản xuất diện tích nhà xưởng để việc sơ chế sau thu hoạch đạt hiệu Từ thực tế hoạt động, HTX đưa đề xuất, kiến nghị sách, biện pháp hỗ trợ HTX để sách thực thi thực tế, mang lại lợi ích cho HTX Bảng 3.2: Đề xuất, kiến nghị HTX TT Đề xuất, kiến nghị Số Tỉ lệ lượng % Xây dựng chế sách đặc thù cho HTX rau 191 8.9 Tăng cường tư vấn pháp luật, quản lý, điều hành HTX 159 7.4 Tăng cường tư vấn hoàn thiện máy tổ chức 132 6.2 Bồi dưỡng kiến thức cho cán quản lý , cán kỹ thuật 198 9.3 Bồi dưỡng kiến thức, kỹ cho người lao động 188 8.8 Hỗ trợ HTX tiếp cận nguồn vốn 259 12.1 Hỗ trợ, giao đất, kho bãi tập kết cho HTX 228 10.7 Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ 225 10.5 205 9.6 Hỗ trợ, tư vấn chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GAP 10 Hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho HTX 229 10.7 11 Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức RAT 126 5.9 (Nguồn: Theo kết báo cáo Điều tra thực trạng hợp tác xã cung ứng thực phẩm xây dựng mơ hình hợp tác xã cung ứng rau an toàn” Viện Phát triển Kinh tế hợp tác ) 79 Các đề xuất, kiến nghị HTX chủ yếu tập trung giải khó khăn, vướng mắc mà HTX gặp phải trình sản xuất tiêu thụ rau Đó tiếp cận nguồn vốn, thị trường đầu ra, kho bãi, phương tiện sản xuất Nếu đề xuất, kiến nghị HTX đáp ứng thúc đẩy HTX phát triển thời gian tới 3.2 Giải pháp 3.2.1.Giải pháp tổ chức, quản trị nguồn nhân lực Các giải pháp có thực hay khơng khơng thể thiếu vai trò người, giải pháp có hay khơng có người tương xứng HTX khó thành cơng, hay nói cách khác lực lượng sản xuất phải tương xứng với quan hệ sản xuất HTX phát triển - Đào tạo thường xuyên ngắn hạn quản lý, kỹ thuật, marketing, tin học, ngoại thương,… cho đối tượng nông dân, kinh tế cá thể, CN, PCN HTX có kiến thức quản trị điều hành kinh doanh thời đại mới.Gởi CN, PCN, nông dân sản xuất giỏi, đơn vị kinh tế tư nhân làm ăn hiệu nước tiên tiến nhằm học tập kinh nghiệm kiến thức sản xuất kinh doanh hàng hố nơng nghiệp - UBND cần phải củng cố cải thiện sách thu hút sinh viên phục vụ nông thôn cho đảm bảo tính hiệu cơng sinh viên tốt nghiệp làm việc quan khác - Tăng cường mối quan hệ ngắn hạn dài hạn sinh viên HTX, trang trại, kinh tế cá thể thông qua việc trao đổi kiếnthức thực tiễn lý thuyết với Theo sinh viên thường xuyên đến tham quan HTX, trang trại, kinh tế cá thể nhằm có hội tiếp xúc với thực tế.Ngược lại, trường giải tình mà đơn vị gặp khó khăn - Tận dụng phát huy tính cộng đồng nông thôn Việc đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương thực cần thiết trình CNH-HĐH nông thôn.Tuy nhiên để phát huy nguồn lực địa phương cần phải có hậu phương vững chắc, đơn vị kinh tế tư nhân cá thể Do đó, củng cố phát triển kinh tế tư nhân phải đôi với việc phát triển 80 cộng đồng, tập thể Mà HTX đơn vị đại diện cho tính cộng đồng, tập thể Bởi vì, có định sách quy hoạch vùng nguyên liệu sản xuất hợp đồng kinh tế mang tính chất to lớn thiết phải có liên kết đơn vị kinh tế cá thể HTX Nếu phận rời rạc làm tốt việc tiêu thụ hàng hố mình, nhiên xét theo quan điểm hệ thống phá vỡ tính chất vĩ mơ sách Vì vậy, HTX phải nơi thể tính chung sống, chung làm chia sẻ giá trị lợi ích phát huy sức mạnh tập thể tạo thành vững cho nông nghiệp nông thôn 3.2.2 Giải pháp vốn Để khắc phục tình trạng thiếu vốn sản xuất mở rộng việc đầu tư sản xuất kinh doanh, HTX với UBND TP cần thực công việc sau: - Các HTX cần phải tiếp tục tận dụng phát huy nguồn vốn từ nội lực cách huy động vốn góp từ xã viên, người lao động hay từ nguồn vốn tích luỹ - Thơng qua hoạt động kinh doanh HTX thành lập nguồn quỹ đầu tư phát triển Song song đó, áp dụng phương thức lấy: “ngắn ni dài” cách đa dạng loại hình dịch vụ HTX để tăng thêm lợi nhuận - HTX NN cần phải thiết lập cho phương án sản xuất kinh doanh cụ thể, rõ ràng, mang tính khả thi cao Có huy động nguồn vốn từ ngân hàng tổ chức tín dụng nơng thơn UBND TP cần giao nhiệm vụ cho liên minh HTX tỉnh hỗ trợ vốn cho HTX thành lập Trong thời gian đầu HTX chưa đủ mạnh, nhà nước hỗ trợ cho HTX theo tỷ lệ vốn sau: (1) Trung ương hỗ trợ 50% (2) Thành phố 25% (3) Huyện 15% (4) Còn lại HTX đóng góp Khi HTX hoạt động có hiệu trích tỷ lệ phần trăm quỹ giữ lại để trừ dần vào nguồn vốn đầu tư phủ lúc ban đầu - UBND TP cần phải thành lập phận thẩm định giám sát phương án SXKD cho HTX Một mặt hỗ trợ HTX NN xây dựng phương án sản xuất khả thi Mặt khác, kiểm tra, giám sát tiến trình thực HTX cho với kế hoạch đề ra, sau HTX NN vay từ ngân hàng thơng qua phương án khả thi 81 3.2.3 Giải pháp khoa học công nghệ Theo Bộ NN& PTNN, nước ta phải 15 đến 20 năm nữa, công nghệ sau thu hoạch theo kịp Thái Lan ngày Đây nguyên nhân lý giải giá trị gạo xuất Việt Nam lại thấp Thái Lan Do đó, để đẩy mạnh tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất cần thực cơng việc sau: - Đẩy mạnh khoa học công nghệ vào sản xuất từ khâu chọn giống đến lúc sản phẩm + Thứ nhất: Chính phủ phải tăng cường hỗ trợ phát triển công nghệ sinh học việc nhân lai tạo giống Đặc biệt làm nhiệm vụ liên kết tổ chức, thành phần có liên quan nhà khoa học, nhà nông nghiệp, doanh nghiệp để nghiên cứu phát triển loại giống cho suất cao, đạt giá trị xuất phù hợp với thị trường + Thứ hai: Phát triển khoa học, công nghệ phải gắn liền với thực tiễn địa phương để triển khai ứng dụng lãng phí đạt hiệu Các HTX phải mạnh dạn đổi tập quán sản xuất cũ chuyển sang giới hoá sản xuất nhằm giảm thiểu tổn thất sản xuất thu hoạch, làm tăng giá trị hàng hố nơng sản cho HTX Bên cạnh đó, cần củng cố tận dụng phương tiện vận chuyển truyền thống vốn phù hợp với địa hình địa phương - Đẩy mạnh tiến khoa học kỹ thuật công nghệ sau thu hoạch nhằm làm tăng chất lượng hàng hố nơng sản HTX + Thứ nhất: Nhà nước cần hỗ trợ vốn cho HTX đầu tư đổi trang thiết bị đại phục vụ cho sản xuất sau thu hoạch máy sấy, giới vận chuyển, máy xay xát… + Thứ hai: Đầu tư xây dựng sở hạ tầng nông thôn để xe cộ vận chuyển thiết bị máy móc vào thuận tiện, áp dụng máy gặt đập liên hiệp dễ dàng tập trung vào HTX + Thứ ba: Chủ trì, phối hợp khuyến khích đơn vị sản xuất HTX, hộ trang trại, doanh nghiệp tiến hành quy hoạch vị trí đặt hệ thống kho bãi, nhà máy xay xát gắn với vùng nguyên liệu tập trung 82 3.2.4 Đào tạo nhân lực quản lý cho HTX tổ chức cung ứng RAT Trong tiến trình tái cấu ngành nông nghiệp, việc tổ chức lại sản xuất vấn đề quan trọng, đổi nâng cao hiệu hoạt động HTX Bài học thành công số nước Canada, Philippines cho thấy, nhân tố lãnh đạo chìa khóa thành cơng HTX Theo ơng Ma Quang Trung – Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác Phát triển nơng thơn (Bộ NN&PTNT), thời gian tới, ngồi việc tháo gỡ khó khăn vốn, đất đai, đầu ra…, việc tăng cường nhân lực trẻ, có chất lượng trình độ cho HTX trọng Theo đó, giải pháp thực có chế phối hợp địa phương với Học viện Nông nghiệp Việt Nam trường đào tạo nông nghiệp, kinh tế để sau sinh viên trường làm việc HTX Điều vừa tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cho HTX vừa giải đầu cho đơn vị đào tạo Luật HTX 2012 quy định có quan quản lý HĐQT giám đốc HTX, bỏ chức chủ nhiệm HTX Điều có nghĩa giám đốc HTX phải nghề mang tính chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, quản lý kinh tế, thị trường, tài chính… Ông Phạm Văn An – Chủ tịch Liên minh HTX Hà Nội cho biết, để hỗ trợ nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán HTX, Liên minh HTX vừa tổ chức lớp bồi dưỡng cho giám đốc HTX địa bàn TP Tuy nhiên,về lâu dài, Nhà nước cần có chế khuyến khích người trẻ, động, có trình độ tham gia vào hoạt động phát triển HTX, giống dự án đưa 600 trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã địa phương nhiều khó khăn 3.2.5 Giải pháp xây dựng thương hiệu riêng cho HTX Trong thời gian qua nước địa phương phát động phong trào xây dựng thương hiệu Việt tạo động lực cho DN đầu tư cải tiến chất lượng, xây dựng thương hiệu nâng cao uy tín với khách hàng.Tuy nhiên nhiều mặt hàng xuất chưa có thương hiệu riêng, mặt hàng nơng sản Do giá bán hàng hố nơng sản không cao chất lượng không thua nơng sản nước, cho thấy: sức mạnh công ty không đơn giản chứa đựng phương pháp chế biến, công thức hay quy trình cơng nghệ riêng mà cách cho người giới muốn dùng Đó Thương hiệu 83 - Các HTX NN, doanh nghiệp kinh doanh hàng hố nơng sản nên trọng việc xây dựng thương hiệu nông sản, cần phải đăng ký bảo hộ thương hiệu nước nhằm đảm bảo vị kinh doanh - Cần phải gắn việc phát triển thương hiệu với việc quy hoạch vùng sản xuất HTX, tức HTX, doanh nghiệp nên hoạch định chiến lược phát triển thương hiệu phải liên thông từ việc nghiên cứu thị trường đến việc cải tiến chất lượng nguyên liệu, giống, kỹ thuật canh tác, vận chuyển bảo quản chế biến… đảm bảo cho việc trì ổn định chất lượng thương hiệu - Thông qua liên kết bốn nhà, HTX NN cần phải phối hợp với nhà khoa học kiểm tra chất lượng, xây dựng mã vạch xuất xứ nông sản, xây dựng trang web HTX NN để quảng bá hình ảnh thương hiệu, nhằm đảm bảo uy tín độ tin cậy cho người sử dụng nơng sản Mơ hình liên kết hợp tác giản đơn chuỗi sản xuất kinh doanh Các tổ chức hỗ trợ có liên quan Nơng dân, thành viên HTX Doanh nghiệp cung ứng đầu vào HTX HTX sản xuất rau Như vậy, theo mô hình cần phải thực cơng việc sau: - Trước nhất, hiệp hội lương thực, trung tâm xúc tiến thương mại cần phải nắm yêu cầu chủng loại, số lượng, chất lượng, giá hàng hố nơng sản từ HTX lên kế hoạch, rà soát lại lực, sở hạ tầng, nguồn tài chính… nhằm bố trí quy hoạch vùng sản xuất phù hợp với yêu cầu thị trường theo hướng dẫn khoa học trường viện - Các DN kinh doanh hàng hố nơng sản, liên hiệp HTX phải xúc tiến thương mại, đẩy mạnh việc tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ nơng sản Trên sở thực ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản với nông dân, mà đại diện HTX 84 3.3 Kiến nghị: 3.3.1 Với nhà nước - Hoàn thiện văn quy phạm pháp luật để triển khai thực Luật ATTP; phân công quản lý nhà nước đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT, Trung ương địa phương theo hướng cụ thể, rõ ràng, khơng chồng chéo, bỏ sót - Xây dựng sách tổng thể phục vụ từ khâu tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm phải có nguồn/dòng kinh phí riêng để tổ chức thực sách thuận lợi Có sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm an tồn (chính sách vốn tín dụng, thuế, khuyến khích đầu tư vào sản xuất, liên kết với nơng dân, sách tích tụ đất đai, áp dụng cơng nghệ tiên tiến ) Nhà nước có sách hỗ trợ ban đầu cho hợp tác xã chuyên sản xuất tiêu thụ RAT (vốn vay ưu đãi, lưu thông, thông tin thị trường, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, thu mua, chế biến, lưu trữ, giới thiệu tiêu thụ …); Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm phải thực nghiêm túc, tránh xảy việc đáng tiếc - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát làm giảm gian lận khâu phân phối (RAT/rau không an tồn) từ làm tăng lòng tin người tiêu dùng sản phẩm an toàn - Tăng cường công tác truyền thông RAT đến người dân 3.3.2 Với Liên minh HTX Việt Nam Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố cần đạo Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã quan tâm, tạo điều kiện cho hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ RAT vay vốn Các Trung tâm hỗ trợ có chương trình, dự án để cung cấp thông tin thị trường, giá cả, công nghệ tiên tiến, giống mới… cho hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết - Tư vấn, hỗ trợ HTX tiếp cận sách hỗ trợ vốn nhà nước - Nhân rộng mơ hình HTX sản xuất cung ứng RAT theo chuỗi địa phương nước - Tư vấn, hỗ trợ HTX xây dựng cấu tổ chức hoạt động hiệu 85 3.3.3 Đối với quyền tỉnh, huyện, xã - Tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm nơng sản an tồn đồng bộ, có hiệu nhằm giảm chi phí trung gian từ làm giảm giá thành sản phẩm tới tay người tiêu dùng Phát triển mạng lưới tiêu thụ rau an toàn với nhiều kênh phân phối đa dạng (qua siêu thị, đại lý, cửa hàng bán lẻ) gắn với chứng nhận theo GAP phải có bao bì nhãn mác, đóng gói theo quy định địa rõ ràng theo thương hiệu nhà sản xuất với giá hợp lý để giúp người tiêu dùng phân biệt sản phẩm an tồn Hỗ trợ HTX sản xuất rau tiêu thụ thơng qua hợp đồng: Chính quyền cấp xã đứng kí hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp quyền giới thiệu khách hàng cho HTX Chính quyền tổ chức hội chợ để tạo điều kiện cho HTX tiếp xúc với doanh nghiệp, làm cầu nối doanh nghiệp HTX, HTX với siêu thị hình thành liên kết ổn định doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ xuất rau với HTX vùng sản xuất RAT tập trung Hỗ trợ nâng cao lực thực hành quảng bá sản phẩm cho người sản xuất thơng qua khóa tập huấn hội chợ triển lãm Hình thức tổ chức giúp người sản xuất nhanh áp dụng vào thực tế tiết kiệm chi phí - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng, giá vật tư đầu vào thuốc BVTV, phân bón việc thực quy trình thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt rau thành phố lớn, cần quản lý tốt phần rau địa phương sản xuất nguồn rau từ địa phương khác đưa đến tránh để rủi ro xảy diện rộng - Cần hỗ trợ cung cấp thông tin HTX sản xuất phân phối rau đảm bảo, sở không đảm bảo qua phương tiện thông tin đại chúng khác Đặc biệt thành phố lớn cần cung cấp thông tin điểm bán RAT đảm bảo giúp cho người tiêu dùng lấy lại lòng tin họ yên tâm sử dụng Công bố rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng thông tin đơn vị sản xuất địa phương có mã nhận diện cơng bố rõ mã nhận diện đơn vị sản xuất RAT để người tiêu dùng nắm rõ - Tăng cường đào tạo, tập huấn người sản xuất cán địa phương quy định pháp luật an tồn thực phẩm, quy trình sản xuất rau 86 an toàn đồng thời tuyên truyền đến đối tượng có người tiêu dùng nhằm thực giám sát thực quy định pháp luật an toàn thực phẩm 3.3.4 Đối với tổ chức Viện nghiên cứu tổ chức phi Chính phủ - Cần đầu tư nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đặc biệt công nghệ sản xuất an toàn Nghiên cứu, phát triển lựa chọn giống rau có chất lượng cao, chống chịu tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái địa phương để tăng suất hiệu kinh tế; - Đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao công nghệ sau thu hoạch vào sản xuất nhằm giảm hao hụt trì chất lượng sản phẩm rau sau thu hoạch - Xây dựng mơ hình sản xuất như: Mơ hình giới hóa, áp dụng cơng nghệ cao, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), mô hình chuỗi 3.3.5 Với HTX - Hợp tác xã phải chủ động đổi tư theo hướng kinh tế thị trường, giảm bớt trông chờ ỷ lại vào giúp đỡ Nhà nước Chủ động tổ chức lại máy, bố trí cán có nghiệp vụ, có tâm huyết thực nhiệm vụ trọng yếu hợp tác xã; thực nghiêm túc quy trình sản xuất đảm bảo ATVSTP, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi phương thức cung ứng dịch vụ theo hướng cam kết hợp đồng dịch vụ hợp tác xã với thành viên, pháp nhân hộ nơng dân Tăng cường hoạt động tìm kiếm thị trường để tiêu thụ nhiều sản phẩm cho thành viên tốt Khâu này, hộ thành viên nông dân yếu Khi có điều kiện, hợp tác xã nên thành lập doanh nghiệp trực thuộc để chuyên nghiệp hóa hoạt động sản xuất, dịch vụ tiệu thụ sản phẩm RAT bối cảnh Việt Nam hội nhập cạnh tranh ngày gay gắt - HTX cần phải thể vai trò điều tiết sản xuất tiêu thụ Từ hợp đồng tiêu thụ kí, HTX cần lập kế hoạch sản xuất tổng thể làm rõ sản xuất loại rau nào, vào thời gian nào, sản lượng bao nhiêu, yêu cầu sản phẩm cần đạt để từ đưa kế hoạch sản xuất cụ thể cho thành viên Thực việc việc tiêu thụ sản phẩm ổn định giá hợp lí 87 - HTX cần trọng việc xây dựng thương hiệu riêng HTX Khi có thương hiệu HTX dễ có chỗ đứng thị trường hơn, người tiêu dùng tín nhiệm - Bên cạnh HTX cần thúc đẩy hoạt động quảng bá thương hiệu, quảng bá hình ảnh để người tiêu dùng biết đến HTX, biết đến sản phẩm HTX Các sản phẩm sản xuất phải bảo đảm việc truy xuất nguồn gốc Cung cấp thông tin chủng loại rau thời gian cung ứng, địa liên hệ để nhà phân phối dễ dáng tiếp cận người tiêu dùng nắm đầy đủ - Khi kí kết hợp đồng với đối tác cần đảm bảo sản xuất sản lượng, chủng loại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để giữ vững uy tín HTX 3.3.6 Đối với người sản xuất Cần thay đổi thói quen sản xuất truyền thống tâm theo hướng sản xuất Tham gia đầy đủ khóa tập huấn nhằm cải thiện nhanh lực thực hành nông nghiệp thực hành thị trường tốt nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao Bản thân người nơng dân có ý thức nâng cao nhận thức chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng kiến thức hội nhập để tránh rủi ro 3.3.7 Về phía người tiêu dùng Lắng nghe thông tin qua phương tiện thông tin đại chúng khác để xác định lượng rau cần dùng rau hàng ngày, địa điểm mua đảm bảo sở cung ứng chưa đảm bảo… Từ bỏ thói quen tiêu dùng cũ, bước hình thành thói quen sử dụng RAT sinh hoạt ngày để đảm bảo sức khỏe 88 TIỂU KẾT CHƯƠNG Những nội dung chủ yếu trình bày: Căn vào sở lý luận Chương 1, phân tích đánh giá thực trạng hiệu hoạt động sản xuất cung ứng rau an toàn HTX địa bàn Hà Nội Chương 2, để nâng cao hiệu hoạt động HTX, luận văn đề xuất số giải pháp, cụ thể : - Giải pháp tổ chức, quản trị nguồn nhân lực - Giai pháp vốn - Giải pháp khoa học công nghệ - Đào tạo nhân lực quản lý cho HTX tổ chức cung ứng RAT - Giải pháp xây dựng thương hiệu riêng cho HTX Một số kiến nghị: - Đối với nhà nước - Đối với Liên minh HTX Việt Nam - Đối với quyền tỉnh, huyện, xã - Đối với tổ chức Viện nghiên cứu tổ chức phi Chính phủ - Đối với HTX - Đối với người sản xuất - Về phía người tiêu dùng 89 KẾT LUẬN Việc đáp ứng nhu cầu nguồn rau an toàn đảm bảo trở thành vấn đề đáng quan tâm hàng đầu nhà quản lý, người sản xuất nông nghiệp ngành sản xuất rau an tồn nói riêng Trong vai trò HTX sản xuất tiêu thụ RAT quan trọng, HTX hoạt động có hiệu phải làm tốt hai vấn đề: tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm Hiện khơng HTX tiêu thụ rau an tồn loại nơng sản hàng hóa khơng có vùng sản xuất, gây hiểu lầm chất lượng, xuất xứ Do đó, thân HTX cần đẩy mạnh quy mơ, hồn thiện quy trình hợp quy chất lượng sản phẩm, tiếp cận kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, với xu hướng tiêu dùng sạch, sức khỏe vấn đề đặt lên hàng đầu Đồng thời cố gắng tổ chức liên doanh, liên kết HTX để tạo HTX chung, hình thành mạnh chung cho rau an tồn cơng tác sản xuất tiêu thụ giúp HTX vừa thu lợi nhuận vừa đáp ứng nhu cầu ngày cao người dân rau an toàn Nhiều HTX liên kết lại để sản xuất theo chuỗi, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm Đây trở thành vấn đề sống còn, ảnh hưởng đến phát triển HTX, tiêu thụ sản phẩm ổn định mang lại lợi nhuận “chất keo” gắn kết xã viên với HTX Hình thức liên kết HTX tương đối đa dạng, thực cung cấp vật tư đầu vào đến hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm như: Liên kết nông dân với hợp tác xã; nông dân với doanh nghiệp; HTX với HTX, tổ hợp tác với doanh nghiệp Đặc biệt, cần ý phát triển HTX lực lượng niên, phụ nữ cựu chiến binh 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo Dự án “Tăng cường lực vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm dịch động vật (SPS) Việt Nam cho thương mại – cải thiện chất lượng an toàn sản phẩm rau tươi thông qua tiếp cận chuỗi giá trị (Năm 2014) Giai đoạn II” – Viện Nghiên cứu rau Báo cáo kết sản xuất kinh doanh HTX nông nghiệp Quang Trung HTX Hưng Thịnh (năm 2016), tỉnh Bắc Giang Báo cáo tham luận “Thực trạng hoạt động định hướng phát triển hợp tác xã cung ứng rau an toàn tỉnh Hà Nam”- (năm 2016)-Liên minh HXT tỉnh Hà Nam Báo cáo tham luận “Thực trạng hoạt động định hướng phát triển hợp tác xã cung ứng rau an toàn tỉnh Hải Dương”- (năm 2016)-Liên minh HXT tỉnh Hải Dương Báo cáo tham luận “Thực trạng hoạt động định hướng phát triển hợp tác xã cung ứng rau an toàn tỉnh Nam Định”- (năm 2016)-Liên minh HXT tỉnh Nam Định Chuyên viên Hoàng Văn Long- Nguyên Trưởng ban Thông tin tuyên truyền- Liên minh HTX Việt Nam (năm 2015), Chuyên đề “Vai trò HTX chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ rau an toàn Việt Nam” Luận văn: “Thực trạng giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn Việt Nam”, Ths Thái Thị Bun My Luận văn: “Hiệu kinh tế sản xuất rau an toàn địa bàn thành phố Hà Nội”, Ths Phạm Thị Thúy Vân Luận văn “Nghiên cứu tình hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP huyện An Dương – Hải Phòng”, Ths Nguyễn Đình Dũng 10 Luận văn “Đánh giá thực trạng sản xuất rau an toàn định mối nguy hiểm ảnh hưởng tới chất lượng vệ sinh số loại rau Sóc Sơn - Hà Nội”, Ths Phạm Thị Hương Giang 11 Tạp chí Nơng nghiệp phát triển nơng thơn số 23/2015 12 Tạp chí Kinh tế sách số 40/2015 13 Tổng cục Thống kê 2010-2015 14 Tổng cục hải quan 2010-2015 91 15 Ths Đỗ Thị Thúy, Viện Phát triển kinh tế hợp tác, (năm 2016), Chuyên đề “Thực trạng định hướng phát triển HTX cung ứng rau an toàn tỉnh Hà Nam” 16 Ths Phan Hà Vân- Viện Phát triển kinh tế hợp tác (năm 2016), Tham luận “Báo cáo Ngành rau Thái Lan kinh nghiệm cho Việt Nam” 17 TS Phan Vĩnh Điển- Liên minh HXT Việt Nam (2015), Báo cáo tổng kết phát triển kinh tế tập thể tiến trình 30 năm đổi mới, thực trạng giải pháp 18 Viện Chính sách chiến lược phát triển nông thôn (2015), Hồ sơ ngành hàng rau 19 Viện nghiên cứu rau (2013), Báo cáo kết điều tra, xác định chi phí, giá thành sản phẩm áp dụng thực hành sản xuất tốt (VietGAP/GMPs, VietGAHP) sản xuất rau chăn ni gà an tồn 20 Viện Kinh tế nơng nghiệp (2015), Báo cáo tổng quan nghiên cứu ngành rau Việt Nam 21 Viện Phát triển Kinh tế hợp tác - Liên minh HTX Việt Nam Báo cáo tổng kết giai đoạn năm 2016 Dự án “Điều tra thực trạng hợp tác xã cung ứng thực phẩm xây dựng mơ hình hợp tác xã cung ứng rau an toàn” 22 Viện Phát triển Kinh tế hợp tác - Liên minh HTX Việt Nam, Báo cáo kết điều tra thực trạng HTX cung ứng rau 23 Những văn pháp luật: - Quyết định số 04/2007/QĐ-BNN ngày 19 tháng 01 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Ban hành quy định quản lý sản xuất chứng nhận chất lượng rau an toàn - Quyết định số 2083/QĐ-UBND việc phê duyệt “Đề án sản xuất tiêu thụ RAT thành phố Hà Nội, giai đoạn 2009 – 2015 ngày tháng năm 2009 - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2009) Quyết định số 112/QĐBNN QLCL việc ban hành Đề án Tăng cường lực quản lý chất lượng vật tư nơng nghiệp an tồn vệ sinh thực phẩm nơng, lâm sản đến năm 2015 - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2009) Quyết định số 2374/QĐBNN-QLCL việc ban hành Đề án tăng cường quản lý chất lượng nông lâm đảm bảo VSATTP đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; - Luật HTX năm 2012 - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2012),Thông tư số 48/2012/TTBNNPTNT Quy định chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 92 - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2012) Thông tư số 59/2012/TTBNNPTNT Quy định quản lý sản xuất rau, chè an tồn - Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn (2012), Thông tư số 53/2012/TTBNNPTNT Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 Thủ tướng Chính phủ số sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư (2013), Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn thực Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 Thủ tướng Chính phủ số sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản 24.Tài liệu Internet - Nguồn: Sản xuất rau an tồn theo chuỗi: Hài hòa lợi ích hai chiều-Tác giá:Quỳnh Dung http://hanoimoi.com.vn /9/2017 - Tăng cường giải pháp phát triển sản xuất, tiêu thụ rau quả, trái theo hướng bền vững - http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/5155/tang-cuong-giai-phapphat-trien-san-xuat tieu-thu-rau-qua trai-cay-theo-huong-ben-vung.aspx - Phát triển sản xuất rau hướng đến thị trường http://www.vacvina.org.vn/xem-tin-tuc/phat-trien-san-xuat-rau-qua-huong-den-thitruong.html - Xuất nông sản: Thời rau - http://www.kinhtenongthon.com.vn/Xuatkhau-nong-san-Thoi-cua-rau-qua-106-55751.html - Rau bẩn từ vườn đến bàn ăn: Học đường, làm nẻo http://www.tintucnongnghiep.com/2014/05/rau-ban-tu-vuon-en-ban-hoc-mot-uonglam.html - http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/ - http://thoibaokinhdoanh.vn - http://hoinongdanhanoi.org.vn 93 ... LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG RAU AN TOÀN 1.1 Hợp tác xã hợp tác xã sản xuất, cung ứng rau an toàn 1.1.1... thực tiễn hiệu nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh hợp tác xã sản xuất cung ứng rau an tồn Chương 2: Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh hợp tác xã sản xuất cung ứng rau an toàn địa bàn Hà Nội Chương... pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh hợp tác xã sản xuất cung ứng rau an toàn địa bàn Hà Nội CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỢP TÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các hợp tác xã sản xuất và cung ứng rau an toàn trên địa bàn hà nội , Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các hợp tác xã sản xuất và cung ứng rau an toàn trên địa bàn hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn