Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại BIDV chi nhánh quang trung

90 2 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI BIDV CHI NHÁNH QUANG TRUNG LÊ THỊ LAN HƯƠNG HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI BIDV CHI NHÁNH QUANG TRUNG LÊ THỊ LAN HƯƠNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60.34.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐỖ THỊ HẢI HÀ HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin can đoan luận văn “Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quang Trung” thân nghiên cứu, sưu tầm tài liệu xây dựng Với giúp đỡ cô giáo PGS.TS Đỗ Thị Hải Hà hướng dẫn Tôi xin cam đoan chịu tồn trách nhiệm tính chung thực hợp pháp vấn đề nghiên cứu Người thực Lê Thị Lan Hương LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn này, nhận nhiều giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình thày giáo Viện Đại học Mở Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung quan nơi tơi cơng tác người thân, gia đình, bạn bè Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến giáo PGS.TS Đỗ Thị Hải Hà người tận tình bảo, hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cám ơn tới thầy giáo, cô giáo Viện Đại học Mở Hà Nội, đặc biệt Thày giáo, Cô giáo Khoa Sau Đại học, Viện Đại học Mở Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành chương trình Sau đại học, giúp đỡ tơi nghiên cứu, hồn thành, bảo vệ luận văn Tơi xin dành lời cảm ơn tới quan nơi cơng tác, gia đình, người thân tất bạn bè – người bên động viên giúp tơi có đủ động lực để hồn thành luận văn suốt thời gian vừa qua Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017 Học viên Lê Thị Lan Hương MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng trung dài hạn 1.1.1 Khái niệm vai trò tín dụng trung dài hạn 1.1.2 Đặc điểm tín dụng trung dài hạn 11 1.1.3 Phân loại tín dụng trung dài hạn 12 1.2 Chất lượng tín dụng trung dài hạn ngân hàng thương mại 13 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Thương mại 13 1.2.2 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung - đài hạn 14 1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng trung - dài hạn 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI BIDV CHI NHÁNH QUANG TRUNG 29 2.1 Tổng quan BIDV chi nhánh Quang Trung 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 29 2.1.2 Mơ hình tổ chức máy BIDV Quang Trung 30 2.1.3 Tình hình hoạt động BIDV Quang Trung 31 2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn BIDV Quang Trung 38 2.2.1 Một số quy định cho vay trung dài hạn BIDV 38 2.2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn BIDV Quang Trung 43 2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng trung, dài hạn tai BIDV Quang Trung 52 2.3.1 Kết đạt 52 2.3.2 Hạn chế 53 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI BIDV CHI NHÁNH QUANG TRUNG 58 3.1 Định hướng phát triển tín dụng trung, dài hạn BIDV Quang Trung 58 3.1.1 Định hướng phát triển BIDV Trung ương 58 3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng trung, dài hạn BIDV Quang Trung 58 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn BIDV Quang Trung 59 3.2.1 Nhóm giải pháp nhằm mở rộng tín dụng trung, dài hạn 59 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn 66 3.3 Một số kiến nghị 77 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 77 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 78 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP BIDV Việt Nam 79 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1 Nguồn vốn huy động Chi nhánh giai đoạn 2014–2016 32 Bảng 2.2 Tình hình sử dụng vốn giai đoạn 2014 – 2016 34 Bảng 2.3 Phân loại dư nợ theo nhóm nợ giai đoạn 2014-2016 35 Bảng 2.4 Tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ giai đoạn 2014-2016 36 Bảng 2.5 Tình hình toán XNK, mua bán ngoại tệ giai đoạn 2014 – 2016 37 Bảng 2.6 Doanh thu, chi phí, lợi nhuận giai đoạn 2014-2016 37 Bảng 2.7 Tình hình huy động vốn trung, dài hạn giai đoạn 2014-2016 43 Bảng 2.8 Tình hình cho vay, dư nợ vốn trung, dài hạn giai đoạn 2014-2016 45 Bảng 2.9 Cơ cấu dư nợ tín dụng trung dài hạn tổng dư nợ giai đoạn 2014-2016 45 Bảng 2.10 Hiệu suất sử dụng vốn vay trung dài hạn giai đoạn 2014-2016 47 Bảng 2.11 Vòng quay vốn tín dụng giai đoạn 2014-2016 47 Bảng 1.12 Dư nợ theo nội tệ, ngoại tệ năm 2016 48 Bảng 1.13 Dư nợ theo thành phần kinh tế vay hỗ trợ lãi suất năm 2016 49 Bảng 1.14 Dư nợ theo ngành kinh tế vay hỗ trợ lãi suất năm 2016 50 Bảng 2.15 Tình hình nợ hạn trung dài hạn giai đoạn 2014-2016 51 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Mơ hình tổ chức máy BIDV Quang Trung 30 Biểu đồ 2.1 Tương quan dư nợ ngắn hạn, trung dài hạn giai đoạn 2014-2016 46 Biểu đồ 2.2 Nợ hạn ngắn hạn, trung dài hạn giai đoạn 2014-2016 51 LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam có vai trò quan trọng việc đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) ngân hàng thương mại lớn có uy tín Việt Nam Nhận thấy tầm quan trọng tín dụng trung dài hạn việc phát triển kinh tế - xã hội, BIDV triển khai nhiều biện pháp để có bước chuyển dịch cấu tín dụng, tăng dần tỷ trọng cho vay trung dài hạn Trong năm qua BIDV cộng đồng doanh nghiệp nước biết đến ghi nhận ngân hàng giữ vai trò chủ đạo cung cấp tín dụng trung dài hạn phục vụ đầu tư phát triển kinh tế đất nước Ngân hàng Đầu tư Phát triển chi nhánh Quang Trung (BIDV Quang Trung) chi nhánh cấp trực thuộc hệ thống BIDV hoạt động địa bàn thủ đô Hà Nội Cùng với hệ thống BIDV toàn quốc, BIDV Quang Trung giữ vai trò chủ đạo cung cấp tín dụng trung dài hạn cho nhiều dự án phục vụ đầu tư phát triển địa bàn thủ đô khu vực lân cận Tuy nhiên, thực tế hoạt động tín dụng trung dài hạn BIDV nói chung BIDV Quang Trung nói riêng thời gian qua nhiều bất cập, bật vấn đề chất lượng tín dụng trung dài hạn thấp ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế nói chung hệ thống BIDV nói riêng Nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa vấn đề trên, tác giả chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn BIDV chi nhánh Quang Trung” để thực luận văn thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng thể Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn BIDV Quang Trung, sở đưa giải pháp nâng cao chất lượng chất lượng tín dụng trung dài hạn BIDV Quang Trung 2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trung dài hạn BIDV Quang Trung - Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn để tìm ưu, nhược điểm nguyên nhân tồn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng tín dụng trung dài hạn BIDV chi nhánh Quang Trung, Hà Nội - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu, đánh giá chất lượng tín dụng trung dài hạn BIDV chi nhánh Quang Trung, Hà Nội Số liệu thứ cấp thu thập từ năm 2014 – 2016 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Khung nghiên cứu Nghiên cứu dựa khung nghiên cứu theo quan điểm tác sau: Tài liệu liên quan - Nghiên cứu chất tín dụng trung dài hạn - Tài liệu BIDV Khung lý thuyết chất lượng tín dụng trung dài hạn - Ưu điểm Thu thập số liệu thứ cấp liên quan đến đề tài Phỏng vấn - Nhược điểm - Nguyên nhân Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn BIDV Quang Trung Phỏng vấn lãnh đạo, số cán bộ, nhân viên chi nhánh nhằm đánh giá định tính Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng BIDV Quang Trung 4.2 Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành luận văn, trình nghiên cứu thực bước sau đây: - Bước 1: Xác định khung lý thuyết tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng trung dài hạn, từ ứng dụng mơ hình phù hợp để đánh giá chất lượng tín dụng trung dài hạn BIDV chi nhánh Quang Trung, Hà Nội - Bước 2: Thu thập số liệu thứ cấp phòng ban liên quan đến tín dụng BIDV Quang - Bước 3: Từ số liệu thu thập được, tiến hành phân tích điểm mạnh, điểm yếu ngun nhân điểm yếu đó, tìm số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn chi nhánh 4.3 Phương pháp xử lý thông tin Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp; phương pháp phân tích hệ thống; phương pháp điều tra, thống kê; khảo sát thực tế để nghiên cứu chất lượng tín dụng trung dài hạn BIDV Quang Trung Kết phân tích, đánh giá, dùng phương pháp suy luận, khái quát hoá để đưa kết luận xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn BIDV Quang Trung Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong nội dung viết tác giả tập trung nghiên cứu chất lượng tín dụng trung dài hạn BIDV chi nhánh Quang Trung, sử dụng nguồn số liệu giai đoạn 2014-2016 tài liệu trường Đại học Kinh tế Quốc dân làm sở lý thuyết để phân tích thực trạng hiệu hoạt động tín dụng đưa số giải pháp, kiến nghị hồn thiện hoạt động tín dụng chi nhánh ngân hàng Trên sở cơng trình nghiên cứu có nội dung liên quan hiệu tín dụng, chất lượng tín dụng số chi nhánh NHTMCP, tác giả đánh giá lại thực trạng hiệu tín dụng dựa sở lý thuyết biện pháp BIDV chi nhánh Quang Trung thực hiện, đưa giải pháp cần thực nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng + Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng trình độ chun mơn với bảo, giảng dạy cua chuyên gia; gứi cán du học nước để tiếp thu kiến thức mới, phương pháp phân tích dự án đầu tư nước có cơng nghệ ngân ngân hàng tiên tiến Song, khó khăn vấn đề tài vấn đề ý tạo dựng ý cán công nhân viên nên nên nghiêng hướng tự đào tạo đồng thời có hướng bồi dưỡng thêm - Xây dựng cho cán nhân viên tính cụ thể công việc Thẩm định dự án đầu tư công việc phức tạp với nhiều công việc cụ thể liên quan đến nhiều ngành nhiều lĩnh vực, điều đòi hỏi cán tín dụng phải có khả vừa bao qt cơng việc mặt khác phải có hiểu biết ngành, phải nắm chi tiết thông tin, xem xét qua loa lấy lệ - Xây dựng hệ thống tiêu thẩm định tài dự án đầu tư đầy đủ, khoa học, chặt chẽ, lơgic có mối quan hệ chặt chẽ với để phản ánh dự án đầu tư cách hiệu nhất, trung thực Các tiêu tựu chia làm hai nhóm là: Các tiêu phản ánh khả sinh lợi dự án đầu tư, tiêu phản ánh mức độ rủi ro dự án Trong nhóm tiêu cần phải lựa chọn, xác định số lượng, loại tiêu để phản ánh tình hình dự án cụ thể - Thu thập thông tin từ vĩ mô đến vi mô để nắm bắt mặt lợi bất lợi sở đưa định sơ tính khả thi dự án, tránh việc nhiều thời gian xem xét thơng tin cụ thể dự án sau lại phát sai sót, bất cập khơng chấp nhận dự án gây tốn thời gian tiền bạc cho ngân hàng chưa kể việc bỏ qua hội khác cho ngân hàng 3.2.2.3 Cho vay kịp thời, đầy đủ dự án có hiệu kinh tế Chi nhánh cần tiến hành đầu tư dứt điểm cho dự án đầu tư, cho tổng cơng trình tránh tình trạng cho vay thiếu hài hòa, đồng bộ, tràn lan, thưa thớt Trong trình điều tra xét duyệt cho vay, Chi nhánh cần trọng đến cơng trình phục vụ xây dựng cấu cho kinh tế quốc dân, thực có hiệu quả, đảm bảo đầu tư mục đích, kế hoạch có khả trả nợ lãi vay Ngân hàng đầy đủ, thời hạn, có khả thu hổi vốn nhanh, Cơng trình sau 69 phê duyệt, Chi nhánh cần phát tiền vay theo kế hoạch để đảm bảo thực tiến độ thi công đề ra, sớm đưa dự án vào sử dụng phát huy hiệu tránh tình trạng cơng trình bị đình trệ gây hiệu thấp, lãng phí cho kinh tế 3.2.2.4 Xử lý linh hoạt tình trình cho vay Đây thực chất giải pháp mang tính chất "chữa cháy" tính chất "phòng ngừa" Thực giải pháp này, cán tín dụng cần phải thường xuyên theo dõi sát tình hình thực tế sở, đốc thúc thu nợ, lãi hạn, tuyệt đối khơng để khách hàng có cảm giác Chi nhánh không quan tâm tới mục tiêu thu hồi nợ lãi Tuy nhiên, thu nợ sớm đốc thúc thu nợ lãi, cán tín dụng nên sử dụng biện pháp nghệ thuật ứng xử, nghiệp vụ phù hợp để vừa thu hồi vốn vừa khơng làm lòng khách hàng Trong trường hợp, khách hàng khơng trả nợ, khả phát triển họ gặp khó khăn ngun nhân bất khả kháng, cán tín dụng lập bảng tường trình đơn xin gia hạn nợ, tư vấn cho doanh nghiệp vấn đề để giải khó khăn cho vay thêm khách hàng Bên cạnh đó, Chi nhánh phải tăng cường biện pháp thu nợ, đảm bảo trả nợ lãi vay ngân hàng khách hàng Nếu thẩm định dự án khâu khâu định vay dự án trình đưa vốn theo dõi đôn đốc thu nợ khâu không phần quan trọng Khi dự án đầu tư trung dài hạn cho vay theo mục đích, thời điểm, số vốn ghi hợp đồng tín dụng cơng việc quản lý vốn vay theo dõi kiểm tra xem doanh nghiệp có sử dụng tiền mục đích Việc kiểm tra nàyđược thực thơng qua chứng từ, hóa đơn, hợp đồng giá cả, Ngoài phải theo dõi, bám sát hoạt động kinh doanh doanh nghiệp để đánh giá xác diễn biến mối quan hệ doanh nghiệp với khách hàng, phát kịp thời khả phát sinh nợ hạn, nợ khó đòi, để có biện pháp xử lý Lịch trả nợ gốc lãi vay cam kết hợp đồng tín dụng phải theo dõi hàng ngày 70 Để hạn chế nợ hạn Chi nhánh cần có biện pháp thích hợp tư vấn sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh Tuyệt đối không cho vay khoản chưa hết nợ cũ, không lấy nợ nuôi nợ 3.2.2.5 Luôn dự báo rủi ro tiềm ẩn tín dụng trung dài hạn có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu Như ta biết, tín dụng trung, dài hạn có thời hạn dài, khối lượng lớn nên phải đối mặt với nhiều rủi ro như: rủi ro toán, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá hối đoái, Sự quan tâm đến vấn đề phòng ngừa rủi ro khoản tín dụng trung, dài hạn khơng đòi hỏi Chi nhánh mà đặc biệt quan quản lý tiền tệ Vì mức độ khoản vay trung dài, hạn lớn, có khả gây đột biến kéo dài cho tất bên liên quan nên việc có biện pháp xác định, dự báo rủi ro tiềm ẩn chấp bảo lãnh vay vốn cần thiết Chi nhánh, đặc biệt giai đoạn dư nợ tín dụng trung, dài hạn Chi nhánh lớn (lớn cho vay ngắn hạn) nên phải đối mặt với nguy cao gây hậu lớn Việc dự báo rủi ro tiềm ẩn đầy đủ, biện pháp phòng ngừa cẩn trọng hiệu tín dụng từ khâu phán cao, nâng cao chất lượng tín dụng Việc phát dự báo rủi ro tiềm ẩn để đưa biện pháp phòng ngừa phải việc làm liên tục, thường xuyên không trước mà trình đưa vốn vay thu hết nợ gốc lãi vay Vì tính tốn nguồn trả nợ, thời hạn trả nợ, người ta tính tốn phương án: phương án lạc quan nhất, phương án xấu xảy Để giữ vững mức độ an toàn phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn, có cách thường dùng lấy phương án sản xuất xấu để xem xét Nếu phương án doanh nghiệp trả nợ lãi vay ngân hàng giới hạn cho phép, chắn từ phán yên tâm với khoản vay duyệt Song thực tế khơng có nhiều khoản vay 71 Thế chấp bảo lãnh cho việc vay vốn chìa khóa an toàn cuối cho việc vay vốn Trong điều kiện nay, việc sử dụng công cụ doanh nghiệp quốc doanh, ngân hàng phải biết nhạy cảm, đảm bảo nguyên tắc chấp hành nghiêm chỉnh sách Nhà nước, áp dụng cách linh hoạt, sáng tạo không tùy tiện Tuyệt đối không coi chấp, cầm cố, bảo lãnh chìa khóa an tồn đặc biệt mà coi chìa khóa an tồn cuối việc đảm bảo an tồn tín dụng Thực việc chấp, bảo lãnh quy định cho vay phải dựa sở thực từ phía doanh nghiệp dựa vào tài sản chấp Xử lý tài sản chấp hay cầm cố bảo lãnh việc làm rồi, nguồn đảm bảo trả nợ cho ngân hàng, cho ngân hàng đỡ phần tổn thất biện pháp giúp ngân hàng tránh rủi ro tiềm ẩn khoản vay trung, dài hạn 3.2.2.6 Các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế xử lý nợ hạn Cấp tín dụng hoạt động quan trọng ngân hàng, chức năng, nhiệm vụ ngân hàng, đem lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng song khoản mục tài sản chứa đựng phần lớn rủi ro gây thiệt hại cho ngân hàng Đúng theo nguyên lý rủi ro cao lợi nhuận kỳ vọng cao Các khoản vay khoản vay toán nợ lãi thời hạn, số lượng, Có khoản vay yếu tố mà doanh nghiệp khơng thể hồn trả hạn khơng thể hồn trả lại cho ngân hàng trở thành nợ hạn ngân hàng, làm giảm hiệu hoạt động ngân hàng Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn hai tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng khoản tín dụng Các ngân hàng ln có mục tiêu chung giảm tỷ lệ đến mức tối đa Có hai cách mà ngân hàng thu nợ: doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tốt, trả nợ lãi đủ cho ngân hàng, hai ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo, tài sản chấp doanh nghiệp để thu lại nợ Trong hai cách ngân hàng muốn thu lại nợ theo cách ngân hàng cần phải đề biện pháp để ngăn ngừa hạn chế nợ hạn 72 • Các biện pháp ngăn ngừa nợ hạn - Tìm hiểu, phân tích, đánh gía xác tình hình khách hàng cấp tín dụng Trước tiên biện pháp ngăn ngừa nợ hạn ta phải hạn chế nguyên nhân xảy từ phía khách hàng Đánh giá xác tình hình khách hàng vay vốn giúp cho ngân hàng có nhìn xác khả doanh nghiệp, giúp ngăn ngừa khả xảy nợ hạn Khi xem xét tình hình thực tế khách hàng, ngân hàng phải xem xét nhiều tiêu định tính định lượng sở làm cho định như: đánh giá tư cách pháp nhân, phân tích tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính, uy tín doanh nghiệp vay vốn; đánh giá tính hiệu quả, khả thi dự án xin vay, - Nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động tín dụng nhằm phát sớm dấu hiệu không tốt khoản tín dụng, đưa biện pháp xử lý sớm hợp lý để tránh rủi ro cho ngân hàng - Nâng cao chất lượng thu thập xử lý thơng tin sách pháp luật, lịch sử doanh nghiệp, chủ nợ khách hàng, khả sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, khả cạnh tranh cuả khách hàng để đánh giá mức độ rủi ro khoản tín dụng - Thực biện pháp san sẻ rủi ro, giảm nhẹ thiệt hại rủi ro xảy việc thực đồng tài trợ cho dự án lớn, cho vay với thành phần kinh tế, lĩnh vực sản xuất khác nhau, • Các biện hạn chế nợ hạn - Chú ý tới dấu hiệu khoản vay dẫn tới nợ hạn doanh nghiệp chậm trễ việc nộp báo cáo tài chính; doanh nghiệp có biểu trốn tránh, thoái thác ngân hàng tới kiểm tra doanh nghiệp; Số dư tiền gửi bị giảm; gia tăng khoản nợ chưa toán, hàng tồn kho cách bất thường; có thay đổi ban lãnh đạo doanh nghiệp; việc hoàn trả nợ vay ngân hàng chậm trễ hạn lâu, 73 • Một số biện pháp hạn chế thiệt hại khoản nợ hạn gây Khi phát khoản nợ cho vay có dấu hiệu bất thường, cán tín dụng trước tiên phải ngăn ngừa khả xấu xảy khoản tín dụng Ngân hàng khách hàng hợp tác tìm cách tháo gỡ khó khăn vướng mắc đảm bảo lợi ích cho hai bên Một số biện pháp áp dụng như: - Tăng thêm vốn cho khách hàng: Biện pháp áp dụng trường hợp khách hàng cớ bất ổn tình hình tài chính, nhiên bất ổn tạm thời doanh nghiệp có cố gắng lớn để khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh Đây biện pháp xem hữu hiệu vừa giúp doanh nghiệp từ nguy phá sản đến khả vực dậy sản xuất vừa giúp Ngân hàng thu nợ - Tư vấn cho khách hàng hướng sản xuất kinh doanh - Kêu gọi bảo lãnh đối tượng khác có khả tài khoản vốn mà doanh nghiệp vay Việc tạo nguồn trả nợ thứ hai nguồn trả nợ thứ không đảm bảo - Đề nghị doanh nghiệp giảm bớt kinh phí dành cho phát triển dài hạn, tập trung vốn giải khó khăn trước mắt - Ngân hàng giúp thu hồi khoản nợ khách hàng, giúp khách hàng giảm bớt khó khăn mặt tài - Ngân hàng gia hạn nợ cho doanh nghiệp với điều kiện cụ thể - Nếu doanh nghiệp khơng cách trả nợ cho ngân hàng, ngân hàng buộc phải lý tài sản đảm bảo Chú ý thực việc lý phải kiểm tra đầy đủ, xác tài sản đảm bảo, quy trình lý theo pháp luật quy định 3.2.2.7 Nâng cao công nghệ ngân hàng Công nghệ gồm bốn yếu tố: Thiết bị, người, tổ chức, thơng tin Vì để nâng cao cơng nghệ mình, Chi nhánh BIDV Quang Trung cần quan tâm phát triển bốn yếu tố trên: 74 a Thiết bị ngân hàng Chi nhánh cần phải không ngừng đổi mới, nâng cấp thiết bị, điều kiện quan trọng để ngân hàng hội nhập vào cộng đồng tài quốc tế nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu quản lý, phục vụ, tăng cường lực cạnh tranh Chi nhánh đặt hàng với công ty tin học nước nghiên cứu hoàn thiện phần mềm hệ thống máy tính b Về người Con người yếu tố định đến thành bại tổ chức Để nâng cao chất lượng tín dụng bắt buộc phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng Chi nhánh tín dụng trung dài hạn với số vốn lớn, thời gian dài cần phải có cán có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao Chi nhánh cần phải có kế hoạch đào tạo cán bộ, sớm thực tiêu chuẩn hoá cán tín dụng, đưa việc nâng cao trình độ trở thành mục tiêu phấn đấu việc làm thường xuyên Công tác đào tạo cần tập trung theo trọng điểm đào tạo cách toàn diện để thực có cán có đủ lực hiểu biết phục vụ yêu cầu công tác kinh doanh, tránh đào tạo tràn lan, lãng phí Ưu tiên đào tạo cán chủ chốt trước, sau đào tạo cán kế cận, có lực phẩm chất đạo đức Ngân hàng nên chọn cán cán có đầy đủ lực nhiệt tình cơng tác vào hoạt động tín dụng trung dài hạn Để nâng cao trình độ cho cán tín dụng, chi nhánh nên tổ chức lớp tập huấn đào tạo lại bổ sung kiến thức nghiệp vụ; cho cán có lực học tập nước ngoài, c Về tổ chức Bộ máy tổ chức ngân hàng phải liên tục củng cố, cấu lại cho phù hợp trước thay đổi theo hướng đại, tránh chồng chéo công việc Đơn giản thủ tục cho vay sở đảm bảo độ an toàn đáng tin cậy d Về thông tin Chi nhánh cần phải thường xuyên cập nhật thông tin đổi công nghệ ngân hàng hệ thống ngân hàng ngồi nước để có tiếp thu kế thừa thích ứng cách hợp lý, đem lại hiệu cao 75 3.2.2.8 Phát triển hình thức bảo hiểm Bảo hiểm biện pháp ngày sử dụng rộng rãi để ngăn ngừa hạn chế rủi ro xảy Trong hoạt động tín dụng trung, dài hạn Một số hình thức bảo hiểm Chi nhánh áp dụng sử dụng như: bảo hiểm trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, bảo hiểm cho khoản vay trung, dài hạn • Bảo hiểm cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hình thức bảo hiểm có hai cách: là, doanh nghiệp trước tiến hành sản xuất kinh doanh phải mua bảo hiểm công ty bảo hiểm; hai là, Ngân hàng kiêm chức Với cách thứ hai, sau thẩm định ngân hàng thấy cho vay giao tiền cho khách hàng, ngân hàng giữ lại tỷ lệ định khoản vay cấp cho khách hàng thẻ bảo hiểm Khoản tiền bảo hiểm sử dụng để bù đắp rủi ro cho Ngân hàng trường hợp khách hàng làm ăn thua lỗ, khả toán Cách làm có lợi ngân hàng chủ động phòng ngừa rủi ro xảy cho vay dự án có tính rủi ro cao, đồng thời khách hàng khơng có lý để trốn tránh trách nhiệm mua bảo hiểm, khoản đóng bảo hiểm ngân hàng giữ lại cho vay Tuy nhiên, biện pháp nhằm hạn chế bớt tác hại rủi ro xảy Các doanh nghiệp có lợi hình thức xảy rủi ro phạm vi bảo hiểm có khoản để bù đắp lại phần tổn thất • Bảo hiểm cho khoản vay trung dài hạn Tham gia bảo hiểm cho khoản vay trung dài hạn để phòng ngừa rủi ro hoạt động tín dụng trung, dài hạn Rủi ro xảy khách quan thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, chủ quan ngân hàng dẫn đến việc không thu hồi vốn vay Hiện nay, Chi nhánh BIDV Quang Trung, việc tham gia mua bảo hiểm cho khoản vay trung dài hạn thực Vì cần tiến hành phân tích, nghiên cứu số dự án xin vay vốn trung dài hạn có mức độ rủi ro cao mà thực quy trình nghiệp vụ cho vay ngân hàng khó cho vay được, 76 ngân hàng tính tốn để tham gia mua bảo hiểm cho khoản vay gặp rủi ro Như vây, ngân hàng cho vay vốn, thu lợi nhuận, phòng ngừa rủi ro thơng qua hình thức bảo hiểm cho khoản vay Từ đó, ngân hàng vừa mở rộng cho vay trung, dài hạn, vừa hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước - Nhà nước cần tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động ngân hàng Nhà nước cần tạo môi trường kinh tế lành mạnh phát triển kinh tế, tạo hệ thống pháp luật đồng làm chỗ dựa pháp lý cho ngân hàng, cho doanh nghiệp Hiện nay, luật pháp nước ta chưa hoàn thiện, chưa hiệu phù hợp với biến động thị trường, khơng tạo sở vững cho hoạt động ngân hàng doanh nghiệp Việc luật sửa đổi khiến cho giấy tờ liên quan khơng rõ ràng, gây khó khăn cho ngân hàng việc xét duyệt cho vay - Nhà nước cần có biện pháp để ổn định thị trường tài chính, tiền tệ Trong giai đoạn 2017-2020, sách tiền tệ mà Nhà nước sử dụng chủ yếu hướng vào mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường, kích thích tăng trưởng kinh tế Song thực tế thị trường thời gian qua xảy tượng đồng nội tệ bị giá tương đối cao so với đồng ngoại tệ, thị trường vàng trở nên nóng bỏng Chính sách tiền tệ phải điều hành công cụ, sách cụ thể thay cho cách điều hành thơng qua tiêu kế hoạch trước Quan điểm xây dựng điều hành sách tiền tệ phải điều hòa quan hệ vốn có mâu thuẫn, là: mục tiêu lợi ích chung hai vấn đề kiềm chề lạm phát tăng trưởng kinh tế; lợi ích người gửi tiền, nhà kinh doanh tiền tệ người vay Nhà nước phải vận dụng mạnh mẽ công cụ gián tiếp thay cho cơng cụ trực tiếp nước ta hình thành khung định chế môi trường cho công cụ gián tiếp sử dụng 77 - Tăng cường trách nhiệm từ phía Nhà nước - Doanh nghiệp - Ngân hàng - Tăng cường biện pháp quản lý Nhà nước doanh nghiệp - Tiếp tục phát triển hoàn thiện thị trường chứng khốn Việt Nam, trở thành kênh gọi vốn lớn cho ngân hàng - Nhà nước thành lập trung tâm quản lý bán đấu giá tài sản chấp Hình thức cơng ty mua bán nợ xuất từ lâu nhiều nước phát triển giới Các cơng ty hình thành cách khách quan kinh tế thị trường có nhiều khoản nợ xuất TCTD khác Bản chất chúng công ty kinh doanh khoản nợ doanh nghiệp vay TCTD để thu lợi nhuận Song Việt Nam hình thức chưa phổ biến cần thiết phát triển tương lai - Thực chế độ kiểm toán bắt buộc 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Ban hành quy định, luật lệ phù hợp với xu hướng chung phát triển xã hội hoạt động Ngân hàng nói chung với hoạt động tín dụng trung, dài hạn nói riêng - Ngân hàng nhà nước nên tiếp tục đẩy mạnh đại hố cơng nghệ ngân hàng, đưa đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào tất khâu hoạt động ngân hàng triển khai mạnh toàn hệ thống ngân hàng tồn quốc Việc đại hố cơng nghệ ngân hàng vừa giúp cho ngân hàng việc mở rộng hoạt động tín dụng vừa giúp cho ngân hàng nước theo kịp trình độ cơng nghệ ngân hàng giới, xác lập danh tiếng uy tín trường quốc tế - Thiết lập trung tâm lưu giữ thơng tin, cung cấp thơng tin có chất lượng, đảm bảo xác cho bên có nhu cầu - Nên có hai mức lãi suất cho nợ hạn xác định theo nguyên nhân phát sinh nợ hạn khách quan hay chủ quan Nếu nguyên nhân khách quan, áp dụng mức lãi suất hạn thấp 150% lãi suất cho vay trung hạn 78 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP BIDV Việt Nam - Phê duyệt cho Chi nhánh thực ưu đãi loại phí giao dịch cho đơn vị thường xuyên giao dịch trì số dư tiền gửi Chi nhánh - Đa dạng hoá sản phẩm, sát thực với nhu cầu, điều kiện khách hàng; có nhóm sản phẩm dành riêng cho nhóm khách hàng khác phân theo độ tuổi, ngành nghề, mục đích tiết kiệm… - Tăng cường sách chăm sóc khách hàng, có quà tặng dành cho khách hàng có số dư tiền gửi lớn, chế độ thăm hỏi tặng quà cho khách hàng VIP dịp lễ tết… - Có chế thưởng dành cho cán khách hàng giới thiệu khách hàng VIP có số dư tiền gửi, số dư nợ cao, sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng - Cho phép Chi nhánh áp dụng linh hoạt quy định, sách chung BIDV tuỳ theo đối tượng khách hàng, linh hoạt lãi suất, kỳ hạn, khuyến mãi… - Thường xuyên tổ chức lớp, khóa đào tạo cơng tác khách hàng, phân tích tài chính, thẩm định dự án cho Chi nhánh - Xây dựng hệ thống sở liệu Luật, văn sách chế độ chung ngành nội Ngân hàng BIDV để thuận tiện công tác tra cứu - Tăng cường việc hỗ trợ cung cấp thông tin tín dụng cho Chi nhánh Các nguồn thơng tin không bao gồm nguồn thông tin nội mà bao gồm nguồn thông tin từ Bộ, ngành, Chi nhánh NHNN, Vụ, cục thuộc NHNN, TCTD khác Việc khai thác thông tin không dừng số liệu có mà cần thiết phải bao gồm thơng tin định tính, có phân tích đánh giá triển vọng tương lai - Tiếp tục hoàn thiện xây dựng sản phẩm phẩm cho vay bán lẻ phù hợp với nhiều loại đối tượng khách hàng 79 Kết luận chương Chương tác giả nêu số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung dài hạn tai BIDV Chi nhánh Quang Trung nhằm giảm thiểu rủi ro tăng thu nhập cho Ngân hàng 80 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế trải qua nhiều biến động khó khăn nay, NHTM đứng trước nguy rủi ro lớn hoạt động đặc biệt nguy rủi ro tín dụng Doanh nghiệp thành phần quan trọng kinh tế, đối tượng khách hàng mục tiêu ngân hàng lại chịu ảnh hưởng nhiều từ biến động không tốt từ kinh tế, môi trường kinh doanh, Vì NHTM có nguy gia tăng nợ xấu, khả không thu hồi nợ gia tăng, chất lượng tín dụng suy giảm Chính vậy, nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn nhiệm vụ quan trọng công tác quản trị NHTM Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Phân tích sở lý luận chất lượng tín dụng trung dài hạn NHTM, tìm hiểu kinh nghiệm quản trị chất lượng tín dụng trung dài hạn số chi nhánh NHTM từ rút học kinh nghiệm - Phân tích thực trạng tín dụng trung dài hạn đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn cho vay doanh nghiệp BIDV Quang Trung, đưa kết đạt được, hạn chế chủ yếu nguyên nhân dẫn đến hạn chế chất lượng tín dụng trung dài hạn BIDV Quang Trung - Trên sở lý luận thực tiễn đó, tác giả đưa định hướng đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn BIDV chi nhánh Quang Trung - Đưa số kiến nghị NHNN, BIDV Trung ương với doanh nghiệp để tạo điều kiện thực thi giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn đưa Tác giả mong muốn đề tài có đóng góp phần nhỏ việc hồn thiện chất lượng tín dụng trung dài hạn cho vay doanh nghiệp BIDV Quang Trung, tạo mơi trường tín dụng an toàn hiệu để chi nhánh đạt mục tiêu kinh doanh cao 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các ngân hàng thương mại cổ phần khác (2014, 2015, 2016).,Báo cáo tài chính, Hà Nội Edward W.Reed Ph.d Edward K.Gill (2004), Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê Hà Nội Frederic S.Mishkin (2011), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Lê Hải Nhung (2015), Chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Đỗ Thị Thanh Hiền (năm 2010), “Nâng cao chất lượng tín dụng NHNo&PTNT tỉnh Đắc Nông”, Luận văn Thạc sỹ Trường đại học KTQD Nguyễn Thị Thu Hà (2010), “Nâng cao hiệu tín dụng ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam”, Luận văn Thạc sỹ Trường đại học KTQD Trần Văn Quế (2010), “Nâng cao chất lượng tín dụng DN vừa nhỏ ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sóc Sơn”, Luận văn Thạc sỹ Trường đại học KTQD Lương Thị Hạnh (2010), “Nâng cao chất lượng tín dụng NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh Tỉnh Đắk Lăk”, Luận văn Thạc sỹ Trường đại học KTQD Đinh Văn Tính (2010), “Nâng cao chất lượng tín dụng Agribank Đăk Mil”, Luận văn Thạc sỹ Trường đại học KTQD 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng, Hà Nội 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/1/2013 việc Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội 82 12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư 09/2013/TT-NHNN ngày 25/03/2015 việc quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đồng Việt Nam tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ số lĩnh vực, ngành kinh tế, Hà Nội 13 Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, 2014, 2015, 2016, Báo cáo tài chính, Hà Nội 14 Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, Bản cáo bạch 2016 15 Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Báo cáo phân loại nợ định kỳ 2014, 2015, 2016 16 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (2010), Sổ tay tín dụng 17 Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (2015), Hệ thống xếp hạng tín dụng nơi 18 Peter S.Rose (2011), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 19 Nguyễn Văn Tiến (2005), Giáo trình ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội 20 Nguyễn Xuân Trình cộng (2010), Thị trường tài Việt Nam: Cải cách, phát triển tầm nhìn 2020, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Hà Nội 21 Võ Đức Thành (2014), Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 83 ... đề tín dụng trung dài hạn ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn BIDV chi nhánh Quang Trung Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn BIDV. .. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI BIDV CHI NHÁNH QUANG TRUNG 58 3.1 Định hướng phát triển tín dụng trung, dài hạn BIDV Quang Trung 58... giá chất lượng tín dụng trung - đài hạn 14 1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng trung - dài hạn 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI BIDV CHI NHÁNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại BIDV chi nhánh quang trung , Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại BIDV chi nhánh quang trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn