Nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại ngân hàng phát triển việt nam, chi nhánh bắc giang

99 4 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC GIANG PHÍ QUANG CHIẾN HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC GIANG PHÍ QUANG CHIẾN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGUYỄN KIM TRUY HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nghiên cứu sử dụng luận văn hoàn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Bắc Giang, ngày tháng năm 2017 TÁC GIẢ Phí Quang Chiến i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình cao học luận văn tốt nghiệp này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Thầy, Cô giáo Viện Đại học Mở Hà Nội, người đem lại cho kiến thức bổ trợ, vơ có ích động viên giúp đỡ, bảo tận tình năm học vừa qua Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Nguyễn Kim Truy, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho tơi thực nghiên cứu Chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Bắc Giang đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để thực luận văn Cuối xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, người ln bên tơi, động viên khuyến khích tơi q trình thực đề tài nghiên cứu Mặc dù có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn cách tốt khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp q Thầy, Cơ bạn bè Bắc Giang, ngày tháng năm 2017 HỌC VIÊN Phí Quang Chiến MỤC LỤC ii LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II MỤC LỤC II DANH MỤC VIẾT TẮT .VI DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ VII MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu lý luận 3.2 Nghiên cứu thực tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG, TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 1.1 Tín dụng 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò tín dụng 1.1.3 Phân loại tín dụng 1.2 Tín dụng ĐTPT Nhà nước 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Vai trò tín dụng ĐTPT 1.2.3 Đặc điểm tín dụng ĐTPT Nhà nước 10 1.3 Chất lượng tín dụng ĐTPT Nhà nước 15 1.3.1 Chất lượng tín dụng 15 iii 1.3.2 Chất lượng tín dụng ĐTPT Nhà nước 17 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH BẮC GIANG, GIAI ĐOẠN 2012-2016 33 2.1 Giới thiệu NHPT Việt Nam, Chi nhánh Bắc Giang 33 2.1.1 Lịch sử hình thành 33 2.1.2 Chức nhiệm vụ 34 2.1.3 Tổ chức máy 34 2.1.4 Đặc điểm hoạt động 37 2.2 Kết hoạt động chủ yếu Chi nhánh NHPT Bắc Giang giai đoạn 2012-2016 38 2.2.1 Về huy động vốn 38 2.2.2 Về cho vay 39 2.3 Thực trạng chất lượng tín dụng ĐTPT Chi nhánh NHPT Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2016 45 2.3.1 Thực trạng chất lượng tín dụng ĐTPT theo tiêu đánh giá 45 2.3.2 Thực trạng chất lượng tín dụng theo tiêu phân loại nợ vay 47 2.4 Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng ĐTPT Nhà nước Chi nhánh NHPT Bắc Giang 52 2.4.1 Những kết đạt 52 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 53 CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH BẮC GIANG 63 3.1 Định hướng mục tiêu tín dụng ĐTPT Nhà nước Chi nhánh NHPT Bắc Giang 63 3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng ĐTPT Nhà nước 63 3.1.2 Mục tiêu 63 iv 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ĐTPT Nhà nước Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Bắc Giang 64 3.2.1 Hồn thiện quy chế, quy trình nghiệp vụ 65 3.2.2 Hồn thiện mơ hình quản lý rủi ro 68 3.2.3 Chủ động tìm kiếm dự án đối tượng, đủ điều kiện để thẩm định, xem xét cho vay vốn tín dụng ĐTPT Nhà nước 70 3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án vay vốn TDĐT 71 3.2.5 Kiểm tra, giám sát thường xuyên định kỳ khách hàng TSBĐ 73 3.2.6 Thu hồi xử lý nợ 75 3.2.7 Tăng cường công tác đào tạo cán 76 3.2.8 Hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin nâng cấp hệ thống thông tin quản lý 78 3.3 Khuyến nghị 79 3.3.1 Đối với Ban Giám đốc Chi nhánh NHPT Bắc Giang 79 3.3.2 Đối với NHPT Việt Nam 80 3.3.3 Khuyến nghị với Bộ, Ngành, địa phương 85 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 v DANH MỤC VIẾT TẮT STT Tên viết tắt Ý nghĩa BĐTV Bảo đảm tiền vay CBTD Cán tín dụng CBTĐ Cán thẩm định DNNN Doanh nghiệp Nhà nước ĐKGDĐB Đăng ký giao dịch đảm bảo GDBĐ Giao dịch bảo đảm HĐTD Hợp đồng tín dụng HTPT Hỗ trợ phát triển NHPT Ngân hàng Phát triển 10 NHTM Ngân hàng Thương mại 11 NHXK Ngắn hạn xuất 12 NHNN Ngân hàng Nhà nước 13 HSC Hội sở 14 NQH Nợ hạn 15 QLRR Quản lý rủi ro 16 SXKD Sản xuất kinh doanh 17 TCTD Tổ chức tín dụng 18 TDĐTPT Tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước 19 TDXK Tín dụng xuất Nhà nước 20 TSBĐTV Tài sản bảo đảm tiền vay 21 TSCĐ Tài sản cố định 22 TSLĐ Tài sản lưu động 23 TPCP Trái phiếu Chính phủ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ BẢNG Bảng 2.1 kết huy động vốn giai đoạn 2012-2016: 38 Bảng 2.2: Tình hình hoạt động tín dụng NHPT Bắc Giang 40 giai đoạn 2012-2016: 40 Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng NHPT Bắc Giang giai đoạn 2012-2016: 40 Bảng 2.4: Cho vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước 2012-2016 42 Bảng 2.5: Cho vay xuất giai đoạn 2012-2016 43 Bảng 2.6: Cho vay/kiểm soát chi dự án vay lại vốn vay nước 44 2012-2016 44 Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ TDĐT tổng dư nợ giai đoạn 2012-2016 45 Bảng 2.8: Nợ hạn, nợ xấu tín dụng đầu tư 2012-2016 46 Bảng 2.9: Kết thu nợ vốn tín dụng đầu tư Nhà nước 47 giai đoạn 2012-2016 47 Bảng 2.10: Thực trạng chất lượng TDĐT Nhà nước theo phân loại 50 nợ 2012 -2016 50 Bảng 2.11: Nợ hạn, số dự án TDĐT có nợ hạn 2012-2016 55 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy Chi nhánh NHPT Bắc Giang 35 Sơ đồ 3.1 Quy trình thẩm định sơ 65 Sơ đồ 3.2 Quy trình thẩm định duyệt vay thức 66 Sơ đồ 3.3 Quy trình ký hợp đồng 67 Sơ đồ 3.4 Quy trình giải ngân, quản lý thu hồi nợ vay 68 ĐỒ THỊ Đồ thị 2.1 Cơ cấu nguồn vốn tín dụng ĐTPT giai đoạn 2012-2016 39 Đồ thị 2.2 Cơ cấu tín dụng ĐTPT giai đoạn 2012-2016 41 vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng đầu tư phát triển (ĐTPT) Nhà nước có vai trò quan trọng phát triển kinh tế – xã hội, nước đầu tư tư nhân hạn chế nước ta Hơn nữa, tín dụng Nhà nước giải pháp sử dụng tài cơng theo hướng giảm bao cấp chi ngân sách Nhà nước đôi với nâng cao trách nhiệm người sử dụng vốn Cùng với phát triển chung ngành ngân hàng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có bước tiến vượt bậc kể từ thành lập (7/2006) Tuy nhiên năm gần đây, suy thoái kinh tế Việt Nam khiến hàng trăm nghìn doanh nghiệp bị dừng hoạt động, làm cho ngành ngân hàng nói chung Ngân hàng Phát triển Việt Nam nói riêng gặp khơng khó khăn hoạt động đặc biệt hoạt động tín dụng, nợ xấu liên tục tăng cao năm vừa qua Nợ xấu lần Ngân hàng nhà nước chủ động cơng bố năm 2011 Theo nợ xấu/tổng dư nợ toàn hệ thống ngân hàng năm 2011-2013 là: 3.8%, 4.08%, 3.79% Tuy nhiên theo tổ chức đánh giá độc lập số thực tế cao nhiều Nợ xấu ví cục máu đơng gây tắc nghẽn hoạt động hệ thống ngân hàng cản trở phát triển kinh tế Nợ xấu hiểu tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng nói chung Qua đợt tra, kiểm tốn tra Chính phủ Kiểm toán nhà nước 2012, 2015 đưa nhận định chất lượng tín dụng Ngân hàng Phát triển Việt Nam thấp, nợ xấu mức cao 10% Trong bối cảnh chung hệ thống Ngân hàng Phát triển, tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Bắc Giang có xu hướng tăng lên, tương ứng qua năm: Năm 2012 2,19%, 19,40%; năm 2013 0,71%, 6,17%; năm 2014 0,98%, 5,58%; 2015 0,62%, 5,30%; năm 2016 1,01%, 82,35%; tập trung dự án trồng rừng, dự án xi măng, vật liệu xây dựng, hoá chất (Chi nhánh NHPT Bắc Giang 2012 – 2016) - Xóa nợ lãi phạt - Cơ cấu lại nợ, chuyển khỏi nhóm nợ xấu - Đối với dự án mà chủ đầu tư/khách hàng cố tình chây ỳ, khơng có tinh thần hợp tác Chi nhánh lập danh sách chủ đầu tư báo cáo NHPT để cung cấp thông tin khách hàng cho Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng ký thoả thuận hợp tác với NHPT, nhằm gây áp lực trả nợ hạn chế tín dụng đối tượng Đồng thời thực giải pháp liệt bán nợ xử lý tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ vay khởi kiện Để thực tốt xử lý TSBĐ, khởi kiện nhằm thu hồi nợ, Chi nhánh cần phải phối hợp chặt chẽ với sở, ban ngành, quyền tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ biện pháp thu hồi nợ Do việc xây dựng mối quan hệ thân thiết, chặt chẽ với UBND tỉnh, Sở Tài Chính, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường, Công an tỉnh cần thiết Việc cần thực thường xuyên để quan quản lý nhà nước địa bàn quan tư phảp, bảo vệ pháp luật tỉnh chia sẻ, ủng hộ tạo điều kiện cho Chi nhánh NHPT Bắc Giang việc xử lý, thu hồi nợ vay (vốn Nhà nước) 3.2.7 Tăng cường công tác đào tạo cán Trong hoạt động, nhân tố người quan trọng nhất, việc chuẩn hóa nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán tín dụng, thẩm định Chi nhánh giải pháp thiết thực cần thiết việc nâng cao chất lượng tín dụng nói chung tín dụng đầu tư nhà nước nói riêng Chuẩn hóa cán làm cơng tác thẩm định, tín dụng: Cán tín dụng thẩm định Chi nhánh có trình độ khơng đồng nhau, nhiều người học đại học chức đại học khơng chun ngành NHPT có quy định tiêu chuẩn chung cán bộ, tiêu chuẩn tuyển dụng mới, tiêu chuẩn thấp nhiều so với NHTM 76 (Theo định số 335/QĐ-NHPT ngày 01/7/2009 Tổng giám đốc NHPT Việt Nam, tiêu chuẩn trình độ người tuyển sau: “Cán bộ, viên chức tuyển dụng vào làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ NHPT phải tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học từ trung bình trở lên trường hợp đào tạo quy Trường Cao đẳng, Đại học công lập (riêng địa bàn Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh phải từ loại trở lên); loại trở lên trường hợp đào tạo chức, chuyên tu, mở rộng… trường dân lập, bán công (riêng địa bàn Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh phải từ loại giỏi trở lên) chun ngành cần tuyển dụng; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc vị trí tuyển dụng” Trong thời gian tới Chi nhánh cần chuẩn hóa tiêu chuẩn cán tín dụng, thẩm định (luân chuyển tuyển mới) theo hướng sau: - Trình độ đại học trở lên, phải đào tạo bản, quy chuyên ngành đạt loại trở lên trường đại học có uy tín ngồi nước (khơng nhận chức, chun tu) - Có trình độ ngoại ngữ tin học: Đây điều kiện để phục vụ cho việc nghiên cứu tài liệu, giao dịch, ứng dụng phần mềm phân tích thẩm định dự án đầu tư đưa biện pháp cảnh báo, phòng ngừa xảy - Có phẩm chất đạo đức: Đây tiêu chuẩn quan trọng cán tín dụng, định đến vấn đề rủi ro đạo đức hoạt động tín dụng - Hiểu biết xã hội giao tiếp: Yếu tố giúp cho khách hàng ngân hàng hiểu hơn, làm cho khách hàng có thiện cảm với ngân hàng, gắn bó với ngân hàng Với khả giao tiếp cán tín dụng, thẩm định tìm hiểu thêm nhiều thông tin khách hàng, dự án để phục vụ cho cơng tác thẩm định quản lý tín dụng Chính sách đào tạo: Do hoạt động cho vay vốn tín dụng đầu tư nhà nước có liên quan đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực lĩnh vực đầu tư xây dựng 77 bản, lĩnh vực kỹ thuật dự án; đội ngũ cán ngân hàng chủ yếu đào tạo trường khối kinh tế nên kinh nghiệm linh vực kỹ thuật xây dựng hạn chế Do đòi hỏi cán tín dụng phải khơng ngừng tự học hỏi nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Bên cạnh Chi nhánh cần khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ tiếp tục học nâng cao (thạc sĩ, tiến sĩ) kiến thức chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng để phục vụ tốt cho công tác thẩm định, quản lý tín dụng nói chung Chi nhánh 3.2.8 Hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin nâng cấp hệ thống thông tin quản lý Một công cụ hỗ trợ tích cực cho việc thực thi sách quản lý rủi ro có hiệu quả, xây dựng hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin thông tin quản lý Để hỗ trợ cho giải pháp trình bày trên, Chi nhánh NHPT Bắc Giang cần phải xây dựng lộ trình cải tiến hệ thống công nghệ thông tin đồng với việc thực chiến lược hành động Chi nhánh NHPT Bắc Giang đến 2015, nêu giải pháp hỗ trợ quản lý rủi ro: + Ứng dụng phần mềm hệ thống quản lý rủi ro, hệ thống xếp hạng tín dụng nội đại phù hợp với trình độ phát triển Chi nhánh, hệ thống NHPT Việt Nam, hệ thống Ngân hàng Việt Nam chuẩn mực, thông lệ quốc tế; + Nâng cấp hệ thống điện tử nội bộ, hệ thống báo cáo thống kê để có hệ thống thông tin quản lý, sở liệu đại, tập trung thống nhất; triển khai mạng thông tin nội rộng khắp toàn hệ thống sở ứng dụng công nghệ thông tin công nghệ mạng + Triển khai hệ thống quản lý giám sát (core – banking): ứng dụng mô thức quản lý nghiệp vụ ngân hàng theo hướng đại, tự động hố + Tăng cường hệ thống an tồn, bảo mật thông tin, liệu an ninh mạng (nhằm hạn chế thông tin liên quan đến quản lý hồ sơ vay khách hàng, dư 78 nợ khách hàng, bậc xếp hạng khách hàng,… thông tin liên quan đến tình hình hoạt động Chi nhánh bị tiết lộ) + Tăng cường nguồn nhân lực cơng nghệ thơng tin Ngồi ra, để ứng dụng cơng nghệ thơng tin đạt hiệu Chi nhánh NHPT Bắc Giang cần phải xây dựng hệ thống thơng tin, sở liệu xác: + Thu thập thơng tin tình hình kinh tế – xã hội có liên quan đến dự án vay vốn TDĐT: chiến lược phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ địa phương; quy hoạch phát triển vùng, ngành, lĩnh vực, thông tin doanh nghiệp vay vốn,….Các nguồn thông tin trên, Chi nhánh tổng hợp từ hồ sơ tài liệu khách hàng cung cấp, quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; từ phương tiện truyền thơng, từ bạn hàng doanh nghiệp vay vốn đặc biệt từ nguồn thơng tin từ Trung tâm thơng tín dụng (CIC) NHNN 3.3 Khuyến nghị 3.3.1 Đối với Ban Giám đốc Chi nhánh NHPT Bắc Giang Bản thân lãnh đạo Chi nhánh phải kiên định giữ vai trò độc lập xem xét thẩm định dự án đầu tư; Nêu cao vai trò tham mưu Chi nhánh cho cấp Uỷ, quyền địa phương q trình xây dựng, thẩm định lựa chọn dự án; Phân biệt rõ chức quản lý Nhà nước với quản lý hành kinh tế Tránh can thiệp sâu quản quản lý Nhà nước vào hoạt động chuyên môn đơn vị sản xuất - kinh doanh Chi nhánh cần tăng cường mối quan hệ với quan có thẩm quyền địa phương; tranh thủ tối đa ủng hộ quan hoạt động nói chung, hoạt động TDĐT Nhà nước nói riêng Điều tạo điều kiện tốt cho Chi nhánh trình thực nhiệm vụ, biểu qua số điểm sau: - Thông qua mối quan hệ với quan có thẩm quyền địa phương, Chi nhánh xây dựng chiến lược hoạt động địa bàn phù hợp 79 với chiến lược phát triển KT-XH địa phương, góp phần nâng cao hiệu hoạt động Chi nhánh - Như phân tích phần trước, thủ tục vay vốn TDĐT Nhà nước phức tạp phải thơng qua nhiều quan ban ngành có liên quan phải chấp hành nhiều quy định có liên quan Do đó, để sách TDĐT Nhà nước có sức hấp dẫn nhà đầu tư Chi nhánh cần phải tăng cường mối quan hệ với quan có thẩm quyền địa phương, để hỗ trợ nhà đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định - Các quan có thẩm quyền địa phương quyền cấp, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Kế hoạch Đầu tư nơi cung cấp thơng tin hữu ích cho Chi nhánh tình hình hoạt động chủ đầu tư tình hình tài sản đảm bảo chủ đầu tư Đồng thời, thông tin quy hoạch, chiến lược địa phương, thông tin khác phục vụ đắc lực cho việc thẩm định dự án đầu tư định tài trợ - Các quan có thẩm quyền địa phương nơi giúp đỡ cho Chi nhánh việc thu nợ, phối hợp xử lý nợ trường hợp xảy rủi ro Vì cần tranh thủ tối đa ủng hộ quan để làm tốt công tác thu hồi nợ vay hạn chế nợ hạn 3.3.2 Đối với NHPT Việt Nam * Ổn định cấu tổ chức hệ thổng NHPT Thủ tướng Chính phủ định số 369/2013/QĐ-TTg việc phê duyệt chiến lược phát triển NHPT Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, theo NHPT tiến hành sáp nhập số ban Hội sở số Chi nhánh để thành lập Chi nhánh NHPT khu vực Để cán hệ thống nói chung Chi nhánh NHPT Bắc Giang nói riêng n tâm cơng tác, đề nghị NHPT Việt Nam sớm kiện tồn cơng tác * Xây dựng báo cáo Bộ Tài trình Chính phủ phê duyệt: 80 + Quy chế quản lý tài Ngân hàng Phát triển Việt Nam phù hợp với điều lệ hoạt động mới; + Cơ chế quản lý xử lý nợ bị rủi ro sở xây dựng hệ thống tiêu đánh giá khả thu hồi khoản nợ đến hạn, hạn; nghiên cứu, xây dựng chế nhận biết, cảnh báo sớm phương án xử lý loại hình rủi ro; + Đề án cho phép NHPT thực nghiệp vụ cho vay vốn lưu động đối tượng có quan hệ vay vốn Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn tạo điều kiện cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam bước đảm bảo cân đối tự chủ tài chính, hạn chế cấp bù ngân sách Nhà nước Việc cho vay thỏa thuận phải đảm bảo nguyên tắc cân đối nguồn vốn huy động vay không ảnh hưởng tới việc thực nhiệm vụ tín dụng đầu tư Nhà nước giao hàng năm đảm bảo có hiệu quả, thu hồi vốn thực cho vay vốn lưu động dự án vay vốn TDĐT Nhà nước * Hoàn thiện quy chế, quy trình: NHPT cần sớm ban hành sổ tay nghiệp vụ theo văn quy định nhà nước tín dụng đầu tư nhà nước Trước mắt cần xây dựng ban hành: - Sổ tay nghiệp vụ tín dụng đầu tư - Xây dựng chế xử lý nợ xấu dự án có nợ tồn đọng qua giai đoạn Tổng cục Đầu tư Phát triển, Quỹ Hỗ trợ phát triển - Sổ tay xếp hạng tín dụng nội áp dụng thống tất khách hàng vay vốn NHPT Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, dựa số tài báo cáo tài nhân tố phi tài hồn cảnh thực tế ngân hàng theo loại hình khách hàng khác nhằm đánh giá rủi ro liên quan đến khách hàng vay Theo đó, hệ thống bao gồm tiêu sau: Các 81 sở pháp lý cho việc thành lập doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh khách hàng, tiêu kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản đảm bảo, khả thực nghĩa vụ theo cam kết, uy tín chủ đầu tư quan hệ với TCTD, khả cạnh tranh doanh nghiệp, tác động môi trường kinh doanh Kết sở xếp hạng cụ thể với khách hàng, để NHPT xác định giới hạn tín dụng, xác định điều kiện hình thức tín dụng phù hợp cho khách hàng, tiến hành phân loại nợ theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trích lập dự phòng rủi ro theo quy định Chính phủ * Đơn giản hóa thủ tục giải ngân Theo quy định hành NHPT việc giải ngân vốn tín dụng đầu tư thực qua đơn vị sau: Bước1: Chi nhánh gửi đề nghị lên Ban Cân đối kế hoạch -Hội sở Bước 2: Ban Cân đối kế hoạch xin ý kiến BanTín dụng đầu tư, Trung tâm Khách hàng Bước 3: Trên sở ý kiến Ban Tín dụng đầu tư Trung tâm Khách hàng, Ban Cân đối -Kế hoạch thông báo chuyển nguồn cho Ban Tài kế tốn Trung tâm Thanh toán để chuyển tiền cho khách hàng Thủ tục giải ngân thực qua nhiều Ban nhiều thời gian, có hàng tuần, nửa tháng để giải ngân vay Điều gây xúc cho khách hàng ảnh hưởng đến uy tín NHPT Đề nghị NHPT phải chủ động bố trí nguồn giải ngân theo kế hoạch thơng báo bỏ hẳn bước * Đổi công tác thi đua khen thưởng, cải thiện chế tiền lương: - Việc phát động thi đua thực nhiệm vụ phải NHPT phát động từ đầu năm, sau tổng kết thực nhiệm vụ năm trước đề kế hoạch thực nhiệm vụ năm sau Trong văn NHPT phát động thi đua hàng năm tiêu thi đua NHPT đưa phải ổn định, rõ ràng, định lượng Hết năm phải chấm điểm thi đua theo văn mà NHPT 82 hướng dẫn Chi nhánh Tránh tình trạng NHPT hướng dẫn Chi nhánh chấm điểm đằng thân Ban Thi đua khen thưởng NHPT lại chấm theo cách khác Điều dẫn đến xúc cho Chi nhánh bị đánh giá xếp loại hàng năm theo kiểu ép xuống, không theo tiêu chí - Việc chi thưởng thi đua cần phải NHPT thực sau có kết theo xếp loại tập thể Chi nhánh cá nhân để kịp thời động viên cán hệ thống sau năm làm việc Tránh tình trạng năm qua, từ có kết xếp loại đến chi thưởng gần năm trời - Tiền lương: Cơ chế tiền lương NHPT hay thay đổi chưa thực trả theo vị trí cơng việc, xu hướng cào giảm dần Để khuyến khích, tạo động lực cho cán toàn hệ thống, thời gian tới NHPT cần xây dựng quy chế phân phối, chi trả tiền lương gắn với vị trí, hiệu cơng việc, đảm bảo công khai, minh bạch Cố gắng đảm bảo lương NHPT ngang với hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (hiện hưởng hệ số 2) * Nâng cao trình độ cán hệ thống lực chuyên môn đạo đức nghề nghiệp Nguồn nhân lực chất lượng cao yếu tố đảm bảo cho thành công việc, đặc biệt hoạt động TDĐT Nhà nước NHPT cần có chiến lược phát triển nguồn nhân lực lâu dài, có kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng ngồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ công nghệ đại ngành ngân hàng NHPT cần phối hợp, liên kết, đặt hàng với trường đại học lớn, tiếng (Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Luật Hà Nội, Ngoại Thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng) để soạn tài liệu, giáo án để tập huấn cho cán hệ thống, nhằm mục đích cập nhật kiến thức tài ngân hàng, nâng cao trình độ chun mơn phục vụ tốt cho cơng việc Ngoài NHPT cần tăng cường cử cán nước học tập, hợp tác trường đại học, sở nghiên cứu nước Tạo dựng nguồn nhân lực đủ mạnh, đáp ứng u cầu cơng tác quản lý rủi ro tín dụng, 83 tập trung giải số nhiệm vụ tâm, chuẩn hố đội ngũ cán tín dụng, có sách đào tạo đãi ngộ hợp lý thông qua chế độ tiền lương, tiền thưởng, hội thăng tiến cán làm công tác tín dụng, thẩm định, quản lý rủi ro * Nâng cấp hệ thống cơng nghệ thơng tin: Đảm bảo tích hợp QLRR, xếp hạng tín dụng… Hệ thống cơng nghệ thơng tin NHPT nói lạc hậu so với NHTM Phần mềm VDBonline NHPT đáp ứng phần yêu cầu quản lý nói chung Nó thiếu kết nối tích hợp với Hệ thống báo cáo thống kê, hệ thống quản lý nhân tiền lương, Hệ thống quản lý tài sản, tài sản bảo đảm, Hệ thống xếp hạng tín dụng, thẩm định… Do cán ngân hàng phải nhiều thời gian để thực thủ công nhiều công việc dễ bị nhầm lẫn Trong thời gian tới để quản lý tốt tất hoạt động ngân hàng, NHPT cần đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin theo hướng: - Xây dựng hệ thống ngân hàng lõi đại (corebanking): Mua phần mềm mở hãng tiếng, sau xây dựng, phát triển cho phù hợp với đặc thù hoạt động NHPT Trong lưu ý vấn đề tích hợp Hệ thống báo cáo thống kê, hệ thống quản lý nhân tiền lương, Hệ thống quản lý tài sản, tài sản bảo đảm, Hệ thống xếp hạng tín dụng, Thẩm định… - Xây dựng hệ thống thông tin dự án đầu tư NHPT cho vay tồn hệ thống (hệ thống thơng tin kinh tế kỹ thuật thẩm định) Từ Chi nhánh tham khảo, học hỏi kinh nghiệm lẫn việc thẩm định vay vốn, nâng cao chất lượng tín dụng - Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tín dụng Trong cơng tác tín dụng, thơng tin yếu tố đóng vai trò định giúp cho Ngân hàng định có đầu tư hay khơng Các thơng tin từ phía khách hàng cung cấp nhiều lại thiếu đầy đủ, xác, cán tín dụng khơng thể dựa vào luồng thơng tin khách hàng cung cấp dự án mà cần phải nắm bắt, xử lý thông tin vấn đề liên quan đến phương án, dự án từ nhiều nguồn khác 84 Mặt khác, tổ chức lưu trữ, thu thập thông tin khách hàng, thông tin công nghệ, xây dựng hệ thống cung cấp thơng tin chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng,…dựa việc áp dụng phần mềm tin học Đây để đánh giá xác khách hàng vay vốn nâng cao khả năng, tốc độ xử lý, định cho vay đầu tư 3.3.3 Khuyến nghị với Bộ, Ngành, địa phương - Bộ Tài chính: Trao quyền chủ động cho NHPT việc xử lý rủi ro Theo quy chế xử lý rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước hành việc gia hạn nợ thuộc thẩm quyền NHPT, khoanh nợ thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính, bán nợ phải trình liên bộ, xóa nợ thuộc thẩm quyền Thủ tướng Do NHPT chưa thực chủ động việc xử lý rủi ro việc phụ thuộc nhiều vào quan quản lý nhà nước (thời gian xử lý dài) Trong thời gian tới để NHPT quản lý tốt nhiệm vụ nhà nước giao, đề nghị Bộ Tài chính, Thủ tướng ban hành quy chế xử lý rủi ro theo hướng tăng thêm thẩm quyền cho NHPT Ngoài ra, hàng năm đề nghị Bộ Tài kịp thời cấp bù chênh lệch lãi suất phí quản lý cho NHPT Việt Nam để NHPT có nguồn, kịp thời thực chi trả lương cho cán hệ thống thực sách TDĐT nhà nước Tính đến hết năm 2016, Bộ Tài chưa chuyển số tiền cấp bù chênh lệch lãi suất phí quản lý cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam 11.000 tỷ đồng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Xây dựng sách phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng phù hợp với đặc thù hoạt động Ngân hàng Phát triển Việt Nam Đặc biệt phân loại nợ phần vốn vay thực dự án mà ngân sách đứng trả nợ - Bộ Lao động - Thương binh Xã hội: Hướng dẫn NHPT Việt Nam xây dựng chế tiền lương phù hợp với đặc thù hoạt động Ngân hàng thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đảm bảo tiền lương cán NHPT không thấp Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 85 - Chính quyền Sở, ban ngành địa phương - Thường xuyên quan tâm tới hoạt động Chi nhánh việc xây dựng chiến lược ĐTPT địa bàn phù hợp với chiến lược phát triển KT-XH địa phương, góp phần nâng cao hiệu hoạt động Chi nhánh - Thủ tục vay vốn TDĐT Nhà nước phức tạp phải thơng qua nhiều quan ban ngành có liên quan, đó, để sách TDĐT Nhà nước có sức hấp dẫn nhà đầu tư địa phương cần quan tâm để hỗ trợ nhà đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định 86 KẾT LUẬN Chi nhánh NHPT Bắc Giang thành lập, hoạt động theo quy chế tổ chức hoạt động Tổng Giám đốc NHPT Việt Nam ban hành Qua kết nghiên cứu phân tích cho thấy Chi nhánh NHPT Bắc Giang có điểm mạnh mặt thuận lợi định, đồng thời tồn nhiều hạn chế điểm yếu, ảnh hưởng đến kết hoạt động Chi nhánh Những mặt hạn chế khó khăn Chi nhánh cần giải công tác quản lý, nguồn nhân lực chưa thực chuẩn hóa chuyên môn nghiệp vụ, công tác thẩm định, công tác kiểm tra giám sát, đánh giá phân loại khách hàng chưa thực chặt chẽ Và hạn chế lớn ràng buộc chế sách chưa thơng thống, hợp lý, việc phụ thuộc lớn vào đạo, điều hành NHPT Việt Nam mà chưa có phân quyền, tự chủ cao làm cho Chi nhánh bị động chưa linh hoạt cách giải vấn đề, ảnh hưởng không tốt đến hiệu hoạt động Chi nhánh Luận văn tập trung làm rõ thực trạng chất lượng tín dụng ĐTPT nhà nước từ đề xuất hệ thống giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư nhà nước đơn vị Tác giả hy vọng rằng, với nhóm giải pháp chủ yếu trình bày luận văn, vận dụng vào thực tiễn, việc thực thi sách TDĐT Nhà nước đạt hiệu cao hơn, chất lượng tín dụng cải thiện giảm thiểu rủi ro Qua giúp Chi nhánh NHPT Bắc Giang hoạt động ngày hiệu hơn, nhằm trở thành Chi nhánh vững mạnh hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam, xứng đáng cơng cụ đắc lực Chính phủ việc thực sách tài khóa, tiền tệ tín dụng Nhà nước, qua phục vụ nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương Tuy nhiên, nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư nhà nước vấn đề phức tạp, bao trùm tồn q trình quản trị, điều hành Ngân hàng phát triển nói chung Chi nhánh NHPT Bắc Giang nói riêng tồn quy trình trước, sau cho vay Vì vậy, dù tác giả 87 có nhiều cố gắng công tác nghiên cứu điều kiện kiến thức hạn chế, chắn khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong tiếp tục nhận ý kiến đóng góp nhà khoa học, đồng nghiệp để nội dung Luận văn hoàn thiện Cuối cùng, tác giả chân thành cảm ơn GS.TS Nguyễn Kim Truy tận tình hướng dẫn trình thực luận văn 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2006), Quyết định 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chính phủ (2006), Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 TDĐT TDXK Nhà nước Chính phủ (2006), Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 việc sửa đổi bổ sung số điều NĐ 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 TDĐT TDXK Nhà nước Chính phủ (2011), Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 TDĐT TDXK Nhà nước Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Bắc Giang (2012- 2016), Các Báo cáo tổng kết hàng năm Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Bắc Giang (2012- 2016), Các Báo cáo thống kê cho vay, thu nợ vốn TDĐT, TDXK, ODA; Hỗ trợ sau đầu tư bảo lãnh TDĐT hàng năm Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2006), Quyết định số 21/QĐ - NHPT ngày 05/6/2006 việc thành lập Chi nhánh NHPT Bắc Giang Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2008), Quyết định số 825/QĐ - NHPT ngày 25/12/2008 việc thành lập Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Ninh - Bắc Giang Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2012), Quyết định số 27/QĐ - NHPT ngày 27/6/2012 việc thành lập Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Ninh - Bắc Giang 10 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2006-2016), Các Quy chế, quy trình, văn hướng dẫn nghiệp vụ TDĐT Nhà nước 11 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2007), Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2010 2015, tầm nhìn đến năm 2020 89 12 Nguyễn Quốc Ấn - Phạm Thị Hà - Phạm Thị Thu Hương - Nguyễn Quang Thu (2006), Thiết lập thẩm định dự án đầu tư, NXB Thống kê TPHCM 13 Nguyễn Văn Quang (2006), Kinh nghiệm quốc tế tín dụng ĐTPT Nhà nước học Việt Nam- Tạp chí Hỗ trợ Phát triển 14 Nguyễn Minh Tiến (2005), “Giáo trình ngân hàng thương mại”, NXB Thống kê, Hà Nội 15 Phan Thị Thu Hà (2005), “Giáo trình ngân hàng phát triển”, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội 16 Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2005), Luật đầu tư 2005 17 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 369/2013/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 việc phê duyệt chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 18 TS Phạm Văn Bốn - Đánh giá hiệu hoạt động tín dụng đầu tư Nhà nước Việt Nam 19 Trần Cơng Hồ (2007), “Nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ĐTPT nhà nước, Luận án tiến sỹ kinh tế” Trường Đại học Kinh tế quốc dân 90 ... pháp nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bắc Giang Phần kết luận Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG, TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHẤT... dụng đầu tư phát triển Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chương 2:Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bắc Giang Chương... CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG, TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 1.1 Tín dụng 1.1.1 Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại ngân hàng phát triển việt nam, chi nhánh bắc giang , Nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước tại ngân hàng phát triển việt nam, chi nhánh bắc giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn