Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty cổ phần sông đà cao cường

105 4 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ TÊN ĐỀ TÀI NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƢỜNG HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN: NGUYỄN NGỌC TUẤN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ VĂN TÂM Hà Nội - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi, dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Lê Văn Tâm, chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu Các số liệu, nội dung đƣợc trình bày luận văn hồn tồn hợp lệ đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tơi xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu Hà Nội, tháng 11 năm 2017 Tác giả Nguyễn Ngọc Tuấn ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập nghiên cứu, tác giả hồn thành chƣơng trình khóa học Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh Viện Đại học Mở Hà Nội hoàn thành luận văn “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường” Tác giả xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy, giáo tận tình giảng dạy giúp đỡ tác giả suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Lê Văn Tâm, ngƣời thầy trực tiếp hƣớng dẫn, tận tình bảo tác giả hoàn thành luận văn Gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Khoa Đào tạo Sau Đại học Viện Đại học Mở Hà Nội Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng tạo điều kiện cho tác giả trình nghiên cứu thu thập tài liệu Do điều kiện nghiên cứu hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong tiếp tục nhận đƣợc dẫn đóng góp ý kiến thầy giáo Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2017 Tác giả Nguyễn Ngọc Tuấn iii MỤC LỤC MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Nguồn nhân lực 1.1.2 Chất lƣợng nguồn nhân lực .8 1.1.3 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 1.2 Nội dung nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 10 1.2.1 Nâng cao thể lực 10 1.2.2 Nâng cao trí lực .10 1.2.3 Nâng cao tâm lực 11 1.2.4 Quy hoạch nguồn nhân lực .13 1.2.5 Tuyển dụng, sử dụng, đánh giá ngƣời lao động .14 1.2.6 Chính sách đãi ngộ ngƣời lao động 15 1.2.7 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực .18 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng nguồn nhân lực doanh nghiệp 19 1.3.1 Nhân tố bên doanh nghiệp 19 1.3.2 Nhân tố bên doanh nghiệp .20 1.4 Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng nguồn nhân lực doanh nghiệp 22 1.4.1 Các tiêu chí đánh giá thể lực 22 1.4.2 Các tiêu chí đánh giá trí lực 23 1.4.3 Các tiêu chí đánh giá tâm lực 25 iv 1.5 Vai trò nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực doanh nghiệp 26 1.6 Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực số doanh nghiệp 27 1.6.1 Kinh nghiệm Công ty cổ phần VIMECO 27 1.6.2 Kinh nghiệm Công ty Quy chế Từ Sơn 27 1.6.3 Kinh nghiệm Công ty khí Hà Nội 28 1.6.4 Bài học kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng NNL Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng 28 Tiểu kết Chƣơng .30 CHƢƠNG 31 THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƢỜNG .31 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 31 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty 36 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 2.2 Thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng 41 2.2.1 Chất lƣợng nguồn nhân lực thể lực 41 2.2.2 Chất lƣợng nguồn nhân lực trí lực .43 2.2.3 Chất lƣợng nguồn nhân lực tâm lực 45 2.2.4 Thực trạng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực 47 2.2.5 Tuyển dụng, sử dụng đánh giá ngƣời lao động 47 2.2.6 Chính sách đãi ngộ ngƣời lao động 52 2.2.7 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực .54 2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng 56 2.3.1 Nhân tố bên doanh nghiệp 56 v 2.3.2 Nhân tố bên doanh nghiệp .58 2.4 Đánh giá thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng 61 2.4.1 Những thành tựu đạt đƣợc .61 2.4.2 Những tồn tại, nguyên nhân 62 Tiểu kết Chƣơng .63 CHƢƠNG 64 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƢỜNG 64 3.1 Định hƣớng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng 64 3.1.1 Định hƣớng phát triển Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng 64 3.1.2 Định hƣớng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng 65 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng 67 3.2.1 Hoàn thiện quy hoạch nguồn nhân lực 67 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng tuyển dụng, sử dụng đánh giá ngƣời lao động 68 3.2.3 Hồn thiện sách đãi ngộ ngƣời lao động 72 3.2.4 Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực .74 3.2.5 Các giải pháp khác 80 3.3 Một số kiến nghị tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dƣơng 83 Tiểu kết Chƣơng .83 KẾT LUẬN .84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 02 .91 PHỤ LỤC 03 .94 PHỤ LỤC 04 .96 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Đầy đủ CBCNV Cán cơng nhân viên CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa – đại hóa NNL Nguồn nhân lực NLĐ Ngƣời lao động vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Bảng 1: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm (2012 - 2016) 38 Bảng 2: Các số chiều cao, cân nặng trung bình NLĐ Cơng ty năm 2016 41 Bảng 3: Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ NLĐ Công ty giai đoạn 2012 – 2016 43 Bảng Kết tự đánh giá kỹ làm việc thân 44 Bảng 5: Bảng số liệu ý thức lao động NLĐ Công ty giai đoạn 2012 - 2016 46 Bảng 6: Tình hình sử dụng lao động Công ty năm 2016 49 Bảng 7: Đánh giá công đánh giá thực công việc năm 2016 51 Bảng 8: Khen thƣởng cho cá nhân tập thể xuất sắc năm 2016 53 Bảng 9: Đánh giá NLĐ hoạt động đào tạo phát triển NNL Cơng ty 55 Bảng 3.1: Xác định mơ hình lực chuẩn 76 Bảng 3.2: Thông tin chi tiết cần thu thập 76 Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng….………….….36 Biểu đồ 2.1: Tình trạng sức khỏe của NLĐ Cơng ty năm 2016………….…… 42 viii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình hội nhập kinh tế ngày sâu rộng nhƣ nay, NNL nhân tố đặc biệt, có vai trò định tăng trƣởng phát triển kinh tế Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, tồn phát triển quốc gia hay doanh nghiệp phụ vào sách phát triển NNL quốc gia hay doanh nghiệp Nhận thức đƣợc tầm quan trọng NNL, văn kiện Đại hội VIII Đảng nhấn mạnh rằng: “Phát huy nguồn lực người yếu tố cho phát triển nhanh bền vững” Tuy nhiên, NNL phát huy đƣợc vai trò khơng phải ƣu số lƣợng mà chất lƣợng Khi NNL có quy mơ lớn nhƣng chất lƣợng thấp, suất lao động thấp lại trở thành yếu tố kìm hãm phát triển Chính vậy, vấn đề đặt phải thƣờng xuyên nâng cao chất lƣợng NNL để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nói chung doanh nghiệp nói riêng Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng đƣợc thành lập với liên doanh phối kết hợp tổ chức, cá nhân nhà khoa học nƣớc để tập trung đầu tƣ sản xuất kinh doanh lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào chất phế thải cơng nghiệp Với định hƣớng đó, Cơng ty tập trung nghiên cứu thiết kế, chế tạo hoàn thiện thành công đồng dây chuyền công nghệ chế biến tro bay phƣơng pháp tuyển ƣớt sấy khô từ tro xỉ phế thải nhà máy Nhiệt điện chạy than đƣa vào ứng dụng giai đoạn Không vừa xử lý đƣợc nguồn tro xỉ phế thải khổng lồ thải từ nhà máy Nhiệt điện chạy than làm giảm thiểu ô nhiễm mơi trƣờng, tiết kiệm diện tích ao hồ chứa mà đồng thời tạo sản phẩm có giá trị kinh tế cao, thân thiện với môi trƣờng, làm phụ gia cho bêtông, xi măng, gạch không nung, panel, than tái chế (than sạch) mang lại hiệu vô to lớn cho Quốc gia Là doanh nghiệp tiên phong lĩnh vực nên Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng phải thƣờng xuyên đối mặt với thách thức, khó khăn vừa phải tập trung củng cố hoàn thiện máy tổ chức, vừa phải nghiên cứu việc ứng dụng sản phẩm vào lĩnh vực ngành xây dựng, vừa tìm kiếm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ nƣớc xuất Trong suốt thời gian qua Cơng ty ln xác định NNL đóng vai trò quan trọng phát triển doanh nghiệp, việc quản lý tốt NNL giúp doanh nghiệp phát triển cách vững theo kịp với thay đổi thị trƣờng Trong năm vừa qua, Công ty cổ phần Sơng Đà Cao Cƣờng có sách, hoạt động nhằm nâng cao chất lƣợng NNL Công ty Nhƣng kết mang lại chƣa thực cao, chất lƣợng NNL Công ty chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc, dẫn đến hiệu thực công việc chƣa cao Với ý nghĩa quan trọng nhằm giúp công nâng cao chất lƣợng NNL ngày cao Công ty, tác giả định chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường” làm luận văn Thạc sĩ Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Những năm gần đây, nâng cao chất lƣợng NNL đề tài đƣợc quan tâm không nhà quản trị mà đƣợc nhiều tác giả nƣớc chọn làm đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm học giả, nhà nghiên cứu sinh viên Có thể kể đến số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu sau: - Luận án Tiến sĩ kinh tế “Phát triển nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế” tác giả Lê Thị Mỹ Linh khái quát hóa phát triển vấn đề lý luận liên quan đến đào tạo, phát triển nhân lực nói chung phát triển nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa nói riêng - Luận án tiến sĩ "Các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước" tác giả Phan Thanh Tâm (2000), trình bày luận khoa học NNL chất lƣợng NLL với cơng cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nƣớc Đƣa tranh toàn cảnh NLL 3.3 Một số kiến nghị tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dƣơng - Cần có sách đầu tƣ phát triển nâng cao chất lƣợng NNL tỉnh nhà, nhƣ đầu tƣ cho giáo dục đào tạo - Tỉnh cần có sách ƣu đãi thuế, đất đai tạo điều kiện cho doanh nghiệp địa bàn phát triển Đồng thời có sách giúp đỡ doanh nghiệp việc tuyển dụng lao động địa phƣơng làm việc doanh nghiệp Tiểu kết Chƣơng Chương 3, luận văn nêu lên định hướng phát triển Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty cổ phần Sơng Đà Cao Cường Trên sở đó, luận văn đưa 05 giải pháp lớn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty cổ phần Sơng Đà cao Cường Đó là: (1) Giải pháp hoàn thiện quy hoạch nguồn nhân lực; (2) Giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng, sử dụng đánh giá người lao động; (3) Giải pháp hoàn thiện sách đãi ngộ người lao động; (4) Giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; (5) Các giải pháp khác Các giải pháp trình bày cụ thể, gắn với thực tế Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường mang tính khả thi cao 83 KẾT LUẬN Ngày vấn đề nâng cao chất lƣợng sử dụng hiệu NNL trở thành đề đƣợc quan tâm hàng đầu tất doanh nghiệp NNL chất lƣợng cao góp phần nâng cao suất lao động, chất lƣợng hiệu lao động, từ làm tăng hoạt động sản xuất , kinh doanh doanh nghiệp Đánh giá vị trí vai trò việc nâng cao chất lƣợng NNL để phục vụ tốt cho trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế quan trọng Luận văn “Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Cơng ty cổ phần Sơng Đà Cao Cƣờng” góp phần hệ thống hóa hố đầy đủ, rõ ràng vấn đề lý luận NNL, chất lƣợng NNL, nâng cao chất lƣợng NNL doanh nghiệp, nội dung nâng cao chất lƣợng NNL, số hoạt động nâng cao chất lƣợng NNL doanh nghiệp, nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng NNL doanh nghiệp, hệ thống tiêu chí đánh giá chất lƣợng NNL doanh nghiệp, kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng NNL số công ty rút học kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng NNL Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng Luận văn giới thiệu tổng quan Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng, phân tích, đánh giá rõ thực trạng chất lƣợng NNL, thực trạng hoạt động nâng cao chất lƣợng NNL, rõ nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng NNL đánh giá thành tựu đạt đƣợc nhƣ tồn tại, nguyên nhân hoạt động nâng cao chất lƣợng NNL Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng Luận văn nêu lên định hƣớng phát triển, định hƣớng nâng cao chất lƣợng NNL Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng đề xuất đƣợc 05 giải pháp lớn nhằm nâng cao chất lƣợng NNL Công ty cổ phần Sông Đà cao Cƣờng Những giải pháp này, đƣợc triển khai thực tế Công ty cổ phần Sơng Đà Cao Cƣờng, góp phần nâng cao hoạt động nâng cao chất lƣợng NNL Công ty thời gian tới Đồng thời tác giả đƣa số kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dƣơng Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng Tuy nhiên, công tác nâng cao chất lƣợng NNL nội dung rộng lớn, khó khăn phức tạp, nên nội dung đề xuất nêu luận văn chƣa thể bao quát hết tất Bên cạnh đó, luận văn khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, nên mong nhận đƣợc ý kiến tham gia, góp ý thầy, giáo đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện mang tính ứng dụng cao 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Mai Quốc Chánh (1999), Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng cơng nghiệp hóa - đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Mai Quốc Chánh (2000), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Trần Kim Dung (2003), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội Hà Văn Hội (2007), Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp, NXB Bƣu Điện, Hà Nội Phan Văn Kha (2007), Đào tạo sử dụng nhân lực kinh tế thị trường Việt Nam, NXB Giáo dục Lê Thị Mỹ Linh (2009), Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế, Luận án Tiến sĩ trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội, NXB Tƣ pháp, Hà Nội 10 Vũ thị Ngọc Phùng (2006), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 11 Nguyễn Ngọc Quân (2004), Giáo trình Quản trị nhân sự, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 12 Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Văn Điềm (2004), trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 85 Giáo 13 Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Văn Điềm (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 14 Lê Văn Tâm, Ngơ Kim Thanh (2004), Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, NXB Lao động - xã hội, Hà Nội 15 Nguyễn Tấn Thịnh (2003), Giáo trình Quản lý nhân lực doanh nghiệp, NXB Lao động - xã hội, Hà Nội 16 Nguyễn Tiệp (2005), Giáo trình Nguồn nhân lực, trƣờng lực, trƣờng Đại học Lao động - Xã hội, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 17 Nguyễn Tiệp (2007), Giáo trình Nguồn nhân Đại học Lao động - Xã hội, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 18 Nguyễn Tiệp (2011), Giáo trình Nguồn nhân lực, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 19 Đoàn Anh Tuấn (2014), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tập đồn dầu khí quốc gia Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh 20 Cơng ty Cổ phần Sơng Đà Cao Cƣờng, Báo cáo tài đƣợc kiểm toán năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 21 http://voer.edu.vn/m/chat-luong-nguon-nhan-luc//758c8b47 Vũ Thị Mai, Chất lƣợng nguồn nhân lực 22 http://giaoducthoidai.vn/trao-doi/7-giai-phap- nang-cao-chat-luong-nhan-lucviet-nam-602980.html Phạm Văn Sơn (2015), giải pháp nâng cao chất lƣợng nhân lực Việt Nam, Giáo dục Thời đại 23 http://songdacaocuong.vn Website Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng 86 PHỤ LỤC 01 BẢNG HỎI (Dành cho cán công nhân viên Công ty cổ phần Sơng Đà Cao Cường) Với mục đích nghiên cứu chất lƣợng nguồn nhân lực hoạt động nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, tìm nguyên nhân, đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng Tôi mong nhận đƣợc hợp tác cán bộ, công nhân viên Công ty việc trả lời câu hỏi Phiếu bảng hỏi Mục đích khảo sát phục vụ cho nghiên cứu khơng sử dụng cho mục đích khác I Thơng tin chung ngƣời trả lời phiếu Họ tên ngƣời trả lời phiếu:…………………… ……………………… Câu hỏi TT Trả lời Giới tính Nam Nữ Cơng việc đảm nhận Lãnh đạo công ty Cán quản lý Nhân viên kỹ thuật Công nhân sản xuất Trình độ chun mơn Lao động phổ thông Trung cấp Cao đẳng Đại học Trên đại học II Bảng khảo sát Anh (chị) vui lòng cho biết thơng số sau Chiều cao :…… ….(m) Cân nặng: ……… (kg) 87 Anh (chị) đánh giá nhƣ mức độ phù hợp với cơng việc đƣợc bố trí sử dụng công ty? Rất phù hợp☐ Phù hợp☐ Tạm phù hợp☐ Không phù hợp☐ Rất không phù hợp☐ Lý do(Xin vui lòng cho biết cụ thể): ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Anh/Chị tự đánh giá khả thân ngƣời lao động mà anh/chị trực tiếp quản lý (nếu có) theo kỹ sau (đánh X vào ô lựa chọn) a Khả thân TT Các kỹ Kém (1) T Bình (2) Khá (3) Kỹ giải vấn đề Kỹ giao tiếp Kỹ làm việc nhóm Kỹ quản lý phát triển thân Kỹ sử dụng máy tính Kỹ ngoại ngữ Tốt (4) b Khả người lao động mà anh/ chị trực tiếp quản lý (nếu có) TT Các kỹ Kém (%) Kỹ giải vấn đề Kỹ giao tiếp Kỹ làm việc nhóm Kỹ quản lý phát triển thân Kỹ sử dụng máy tính Kỹ ngoại ngữ T Bình (%) Khá (%) Tốt (%) Cơng ty anh (chị) hàng năm có sử dụng kết “Đánh giá thực công việc” khơng? ☐ Có ☐ Khơng 88 Theo anh (chị) kết đánh giá thực cơng việc có cơng khơng? ☐Cơng xác ☐Bình thƣờng ☐ Khơng cơng xác Xin Anh (chị) cho biết mức độ đạt cụ thể: Trong nội phòng/ban/xưởng ☐ Tồn cơng ty ☐ Khác (Xin vui lòng cho biết cụ thể): ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Anh (chị) tham gia chƣơng trình đào đào tạo cơng ty chƣa? ☐ Đã tham gia ☐ Chƣa tham gia 89 Anh/Chị vui lòng đánh giá hoạt động nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty theo bảng dƣới đây: Hướng dẫn: Đánh dấu X vào mà lựa chọn Các giá trị từ đến câu hỏi tương ứng với mức độ đồng ý mức độ hài lòng tăng dần Ý nghĩa giá trị lựa chọn sau: Rất không đồng ý Không đồng ý Tạm đồng ý Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Mức độ đánh giá Tiêu chí Cơng ty cung cấp chƣơng trình đào tạo cần thiết cho công việc Nhân viên hài lòng với hội đƣợc đào Cơ hội công ty đào tạo kỹ nghề Các chƣơng trình đào tạo cơng ty có hiệu nghiệp tốt Nhân viên hài lòng với chƣơng trình đào tạo công ty Đề xuất Anh/chị hoạt động nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty thời gian tới? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác, giúp đỡ nhiệt tình Anh/chị! 90 PHỤ LỤC 02 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA Số phiếu phát ra: 200 (20 cán quản lý, 45 nhân viên văn phòng 135 công nhân) Số phiếu thu về: 200 Câu 1: Dƣới tiêu chuẩn Giới tính Nam Nữ Các số Tiêu chuẩn Trên tiêu chuẩn Số lao động Tỷ lệ % Số lao động Tỷ lệ % Số lao động Tỷ lệ % Chiều cao 0 0 200 `100 Cân nặng 0 0 200 `100 Chiều cao 0 0 200 `100 Cân nặng 0 0 200 `100 Câu 2: Nội dung lựa chọn Tổng số lựa chọn Tỷ lệ % Rất phù hợp 36 18,1 Phù hợp 79 39,1 Tạm phù hợp 59 29,5 Không phù hợp 18 9,3 Rất không phù hợp 4,0 91 Câu 3:  Kết tự đánh giá kỹ làm việc thân Kém (1) Nội dung lựa chọn T Bình (2) Khá (3) Tốt (4) Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lƣợt % lƣợt % lƣợt % lƣợt % Kỹ giải vấn đề 0 54 27 119 59,5 27 13,5 Kỹ giao tiếp 0 62 31 93 46,5 45 22,5 Kỹ làm việc nhóm 12 82 41 95 47,5 11 5,5 Kỹ quản lý phát triển thân 91 45,5 59 29,5 42 21 Kỹ sử dụng máy tính 41 20,5 83 41,5 45 22,5 31 15,5 Kỹ ngoại ngữ 114 57 58 29 17 8,5 11 5,5  Kết tự đánh giá kỹ làm việc nhân viên Các kỹ Kém (%) T Bình (%) Khá (%) Tốt (%) Kỹ giải vấn đề 29 62 Kỹ giao tiếp 28 48 24 Kỹ làm việc nhóm 37 50 Kỹ quản lý phát triển thân 50 32 13 Kỹ sử dụng máy tính 23 40 25 12 Kỹ ngoại ngữ 65 23 10  Tổng hợp kết tự đánh giá kỹ làm việc người lao động Các kỹ Kém (%) T Bình (%) Khá (%) Tốt (%) Kỹ giải vấn đề 28 60,75 11,25 Kỹ giao tiếp 29,5 47,25 23,25 Kỹ làm việc nhóm 6,5 39 48,75 5,75 Kỹ quản lý phát triển thân 4,5 47,75 30,75 17 21,75 40,75 23,75 13,75 61 26 9,25 3,75 Kỹ sử dụng máy tính Kỹ ngoại ngữ 92 Câu 4: Nội dung lựa chọn Có Khơng Tổng số lựa chọn Tỷ lệ % 200 100 0 Câu 5: Nội dung lựa chọn Tổng số lựa chọn Tỷ lệ % Công xác 41 20,5 Bình thƣờng 95 47,5 Khơng cơng xác 64 32 Câu 6: Nội dung lựa chọn Đã tham gia Chƣa tham gia Tổng số lựa chọn Tỷ lệ % 200 100 0 Câu 7: Rất không đồng ý Khơng đồng ý Tạm đồng ý Đồng ý Hồn tồn đồng ý Mức độ đánh giá % Tiêu chí 1 Cơng ty cung cấp chƣơng trình đào tạo cần thiết cho công việc 8,5 11,5 48,5 24,5 7,0 Nhân viên hài lòng với hội đƣợc đào 5,0 26,5 40,5 19,5 8,5 Cơ hội công ty đào tạo kỹ nghề Các chƣơng trình đào tạo cơng ty có 13,5 41,5 25,5 13,0 6,5 nghiệp hiệu tốt Nhân viên hài lòng với chƣơng trình đào 10,5 42,0 27,5 14,5 5,5 tạo công ty 93 PHỤ LỤC 03 XÂY DỰNG PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Họ tên ngƣời lao động: …………………………… Chức danh: …………… Bộ phận công tác : ………………………………………………………………… Họ tên cán quản lý trực tiếp:…………………… Chức danh: …………… Bộ phận công tác : ………………………………………………………………… PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC Ngƣời đánh giá Nội dung đánh giá TT Điểm Ngƣời tối đa lao động chấm điểm Hoàn thành nhiệm vụ 10 Xem xét kết công việc đƣợc giao so sánh với yêu cầu đặt cho cơng việc Chất lƣợng cơng việc 10 Xem xét tính xác, kịp tiến độ kỹ thể công việc Cải tiến liên tục 12 Xem xét nỗ lực có nhằm tìm cách tốt để cải tiến cơng việc Tính sáng tạo 13 Xem xét giải pháp mang tính sáng tạo đƣợc áp dụng để giải vấn đề phát sinh Làm việc theo nhóm 13 Xem xét mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp, cấp dƣới khách hàng 94 Cán quản lý chấm điểm Ý thức tổ chức kỷ luật 15 Xem xét thái độ công việc, vắng mặt nhƣ có mặt thƣờng xuyên Sự đảm nhận trách nhiệm 12 Xem xét thái độ đảm nhận nhiệm vụ/công việc khả làm đƣợc Học hỏi phát triển 15 Xem xét kết đạt đƣợc sau đƣợc huấn luyện/ đào tạo Tổng điểm 100 Chữ ký ngƣời đánh giá Ý kiến ngƣời lao động: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… PHẦN II: NHẬN XÉT VÀ KẾ HOẠCH Xếp hạng thành tích: (của cán quản lý trực tiếp) Xếp hạng: Xuất sắc ≥ 95 điểm; Hạng A: 80-94 điểm; Hạng B: 70-79 điểm; Hạng C: 60-69 điểm; Hạng D < 60 điểm Ý kiến đề xuất đến Ban giám đốc: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ghi nhận kết quả: Nâng lương; Thưởng; Đào tạo ; Định hường phát triển/ bố trí nhân viên; Cải tiến cơng việc; Đề xuất khác 95 PHỤ LỤC 04 XÂY DỰNG BẢNG KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Họ tên: ………………………………… Phòng: ……………………………… Chức danh: ………………………………………………………………………… Nhằm mục đích nâng cao hiệu chƣơng trình đào tạo xây dựng nội dung phù hợp với nhu cầu Anh/ chị Anh/ Chị vui lòng dành thời gian điền vào bảng câu hỏi sau với tùy chọn cho phù hợp với nhận định Khóa học có mang lại cho Anh/ Chị kiến thức kĩ cần thiết cho công việc hàng ngày khơng? ☐ Có ☐ Khơng Mức độ cần thiết kiến thức kĩ năng: ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 (Chú ý: mức độ cần thiết đánh giá từ thấp đến cao 5) Xin vui lòng đƣa ví dụ việc Anh/ Chị áp dụng kiến thức kĩ vào cơng việc hàng ngày? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Chƣơng trình đào tạo có mang lại thay đổi cách thức làm việc so với trƣớc Anh/ Chị tham gia đào tạo khơng? ☐ Có ☐ Khơng Nếu có, xin vui lòng đƣa ví dụ cụ thể: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Anh/ Chị có thấy khóa đào tạo giúp phát huy thêm lực làm việc khơng? ☐ Có ☐ Khơng Trong thời gian tới Anh/Chị thấy cần đƣợc đào tạo thêm kiến thức, kĩ để đáp ứng yêu cầu công việc: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 96 Anh/ Chị có ý kiến thêm chƣơng trình đào tạo không (thay đổi, thêm bớt kiến nghị giúp chương trình thêm sinh động hấp dẫn)? ☐ Thời lƣợng khóa đào tạo: ……………………………………………… ☐Module đào tạo: ………………………………………………………… ☐ Thời lƣợng cho module: …………………………………………… ☐Giảng viên: ……………………………………………………………… ☐Ý kiến khác: …………………………………………………………… Chân thành cảm ơn Anh/Chị! 97 ... 64 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƢỜNG 64 3.1 Định hƣớng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng ... triển Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng 64 3.1.2 Định hƣớng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng 65 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực. .. thực công việc chƣa cao Với ý nghĩa quan trọng nhằm giúp công nâng cao chất lƣợng NNL ngày cao Công ty, tác giả định chọn đề tài: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty cổ phần sông đà cao cường , Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty cổ phần sông đà cao cường

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn