Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố hà nội

110 1 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI NGUYỄN ĐỨC MẠNH LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI BAN CHỈ ĐẠO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGUYỄN ĐỨC MẠNH 2015 - 2017 HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI BAN CHỈ ĐẠO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGUYỄN ĐỨC MẠNH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS ĐỖ HỮU TÙNG HÀ NỘI - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Học viên Nguyễn Đức Mạnh ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Đỗ Hữu Tùng người trực tiếp hướng dẫn khoa học có gợi ý quý báu tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu thực Luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy, cô Khoa Kinh tế Khoa Đào tạo Sau Đại học viện Đại học mở Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho học tập, nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Ban cán công chức Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội hợp tác giúp đỡ cung cấp thơng tin cần thiết, góp phần quan trọng vào thành công luận văn Qua đây, xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình động viên khích lệ, giúp tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Học viên Nguyễn Đức Mạnh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH SÁCH CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 1.1 Cơ sở lý luận chất lƣợng đội ngũ cán công chức 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò đội ngũ cán cơng chức 1.1.2 Khái niệm chất lượng đội ngũ cán công chức 12 1.1.3 Các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán công chức 13 1.2 Cơ sở lý luận nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán công chức 20 1.2.1 Quan điểm nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức 20 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức .20 1.2.3 Nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức 20 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán công chức 27 1.3 Kinh nghiệm thực tiễn nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán công chức 30 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 30 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Việt Nam Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 37 KẾT LUẬN CHƢƠNG 39 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI BAN CHỈ ĐẠO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 40 2.1 Khái quát chung Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội 40 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 40 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 41 2.1.3 Đặc điểm đội ngũ cán công chức Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội 41 2.2 Thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán cơng chức Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội .44 2.2.1 Thực trạng trình độ lực đội ngũ cán công chức Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội 44 2.2.2 Thực trạng phẩm chất đạo đức, trị đội ngũ cán công chức Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội .50 2.2.3 Thực trạng khả hồn thành nhiệm vụ đội ngũ cán cơng chức Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội 52 iv 2.3 Hoạt động nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán cơng chức Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội 55 2.3.1 Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán công chức .55 2.3.2 Công tác tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức 58 2.3.3 Công tác sử dụng công chức .59 2.3.4 Công tác đánh giá đội ngũ cán công chức .60 2.3.5 Công tác kiểm tra giám sát công chức thi hành công vụ 63 2.4 Đánh giá thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán công chức Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội 64 2.4.1 Kết đạt 64 2.4.2 Hạn chế .65 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 66 KẾT LUẬN CHƢƠNG 70 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI BAN CHỈ ĐẠO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 71 3.1 Mục tiêu quan điểm nâng cao chất lƣợng đội ngũ Cán công chức Ban Chỉ đạo GPMB thành phố Hà Nội 71 3.1.1 Mục tiêu 71 3.1.2 Quan điểm đề xuất giải pháp 72 3.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ Cán công chức Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố Hà Nội 72 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán công chức 72 3.2.2 Hồn thiện cơng tác tuyển dụng 75 3.2.3 Hoàn thiện công tác sử dụng cán công chức 76 3.2.4 Đổi công tác đánh giá đội ngũ cán công chức .83 3.2.5 Hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát cán công chức thi hành công vụ .86 3.2.6 Hoàn thiện chế độ đãi ngộ, tạo động lực đội ngũ cán công chức 88 3.3 Kiến nghị 89 3.3.1 Kiến nghị Đảng Nhà nước 89 3.3.2 Kiến nghị Bộ nội vụ, Sở nội vụ thành phố Hà Nội 90 3.3.3 Kiến nghị Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội .90 KẾT LUẬN CHƢƠNG 92 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải nghĩa CBCC Cán bộ, công chức CNH Công nghiệp hóa CNXH Chủ nghĩa xã hội GPMB Giải phóng mặt HĐH Hiện đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân LLCT Lý luận trị MTTQ Mặt trận tổ quốc QLNN Quản lý nhà nước UBND Ủy ban nhân dân vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu đội ngũ cán cơng chức theo giới tính 42 Bảng 2.2: Cơ cấu đội ngũ cán công chức theo độ tuổi 44 Bảng 2.3: Trình độ quản lý Nhà nước đội ngũ CBCC thuộc Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội 45 Bảng 2.4: Trình độ ngoại ngữ tin học đội ngũ CBCC thuộc Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội 46 Bảng 2.5: Trình độ lý luận trị đội ngũ CBCC thuộc Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội 47 Bảng 2.6: Đánh giá đội ngũ CBCC lực tổ chức quản lý công việc 48 Bảng 2.7: Đánh giá đội ngũ CBCC kỹ giải công việc .49 Bảng 2.8: Đánh giá đội ngũ CBCC phẩm chất đạo đức .51 Bảng 2.9: Thực trạng CBCC Đảng viên 52 Bảng 2.10: Số lượng CBCC cử học nâng cao trình độ .56 Bảng 2.11: Đánh giá đội ngũ CBCC công tác bồi dưỡng, đào tạo .57 Bảng 2.12: Đánh giá đội ngũ CBCC công tác sử dụng CBCC .60 Bảng 2.13: Kết đánh giá xếp loại CBCC Ban đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội 61 Bảng 2.14: Đánh giá đội ngũ CBCC công tác đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức 62 Bảng 2.15: Đánh giá đội ngũ CBCC công tác kiểm tra giám sát CBCC thi hành công vụ .63 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Số lượng CBCC Ban Chỉ đạo giải phóng mặt Thành phố .42 Hình 2.2: Cơ cấu CBCC Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội năm 2016 43 Hình 2.3: Trình độ chun mơn đội ngũ CBCC Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội 45 Hình 2.4: Đánh giá đội ngũ CBCC khối lượng cơng việc hồn thành .52 Hình 2.5: Đánh giá đội ngũ CBCC chất lượng cơng việc thực 53 Hình 2.6: Đánh giá đội ngũ CBCC chất lượng công việc thực 54 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở lĩnh vực nào, chế độ nhân tố người quan trọng, đóng vai trò định để đạt mục tiêu Chủ tịch Hồ Chí Minh tác phẩm "Sửa đổi lề lối làm việc" khẳng định: "Cán gốc công việc công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém, có cán tốt việc xong" Chính vậy, nghiệp cách mạng 70 năm qua, Đảng ta đề chiến lược, nghị để xây dựng, đào tạo cán Hiện nay, Đảng Nhà nước ta đề chủ trương cải cách hành chính, nhằm xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, bước đại; nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức hành có đủ phẩm chất lực nội dung quan trọng Vì cán bộ, cơng chức hành nguồn nhân lực nòng cốt quản lý tổ chức thực công việc Nhà nước Hệ thống quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu hay khơng phụ thuộc vào lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, cơng chức hành Do vậy, "xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức nhà nước vừa có trình độ chuyên môn kỹ nghề nghiệp cao, vừa giác ngộ trị, vừa có tinh thần trách nhiệm, tận tụy cơng tâm, vừa có đạo đức liêm khiết thừa hành công vụ" nhiệm vụ cấp thiết cấp, ngành đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Trong năm qua, Thành uỷ - HĐND - UBND Thành phố quan tâm đạo cấp, ngành thực có hiệu chủ trương Đảng nhà nước cơng tác giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất để thực dự án đầu tư địa bàn Thành phố, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kimh tế - xã hội Thủ Đô Đại phận nhân dân bị thu hồi đồng tình với chủ trương, sách Đảng Nhà nước, tự giác thực hiện; nhiều người sẵn sàng chịu thiệt thòi lợi ích chung, giúp cơng tác giải phóng mặt thuận lợi Tuy nhiên, cơng tác giải phóng mặt Thành phố nhiều khó khăn tồn tại, chưa đáp ứng u cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hố - đại hố Thủ đơ; chí có 87 vị phát vấn đề nảy sinh, kịp thời uốn nắn sửa chữa sai sót cơng chức, hạn chế lãng phí nguồn nhân lực đội ngũ cơng chức, kiểm tra giám sát để đánh giá lực cơng chức, từ có hướng bố trí cơng việc phù hợp xắp xếp, đề bạt công chức hợp lý, đào tạo, bồi dưỡng cơng chức có lực kém, kịp thời đáp ứng công việc Kết khảo sát cho thấy tiêu chí “Cơng tác kiểm tra, giám sát thực thường xuyên” đánh giá với mức điểm trung bình 2,3/5 điểm Vẫn tượng nể lẫn trình kiểm tra, giám sát Do đó, việc phát kịp thời sai sót thực thi cơng vụ khơng thực Do đó, cần thiết phải hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát cơng chức q trình thi hành công vụ để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Nội dung giải pháp Thứ nhất, công tác kiểm tra, giám sát cán công chức thực thi công vụ cần phải thực thường xuyên coi hoạt động thường xuyên Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội Thứ hai, cần có quy định cụ thể tra, kiểm tra, giám sát cán bộ, cơng chức Đó điều kiện bảo đảm cho cán bộ, công chức thực nhiệm vụ, công vụ cách nghiêm chỉnh, pháp luật, có hiệu cao Thông qua hoạt động tra, kiểm tra, giám sát giúp cho cấp biết cán công chức thực công việc giao đến đâu, có khơng, có sai sót khơng? Nếu có sai phạm có đạo, uốn nắn kịp thời Đồng thời, thơng qua có sở thực chất để xem xét, đánh giá đường lối, chủ trương có thực hay khơng Cũng qua tra, kiểm tra, giám sát giúp cho công chức thấy ưu điểm, nhược điểm để có hướng điều chỉnh cho đúng, khơng bị trượt vào sai lầm Thứ ba, cần phải có quy định cụ thể tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cán bộ, cơng chức, cần phải có quy định kiểm tra, sát hạch thường xuyên định kỳ cán bộ, công chức; kết phải 88 cơng bố cơng khai, sở để xét nâng bậc lương, để bố trí, đề bạt, bổ nhiệm xét hưởng chế độ đãi ngộ khác Thứ tư, việc tăng cường kiểm tra, giám sát, tra hoạt động công vụ công chức vô quan trọng Bên cạnh cần xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, để lấy làm gương răn đe; đồng thời phải đảm bảo việc xử lý nhanh nhất; có vi phạm nghiêm trọng cơng chức bị đình cơng việc Điều tạo thêm hiệu lực cho việc chấp hành kỷ luật hành chính; ngăn ngừa việc tiêu cực thân người thực việc tra công vụ cách lựa chọn công chức sạch, hiểu biết pháp luật, ý thức kỷ luật cao để làm cơng tác tra cơng vụ Bên cạnh có kiểm tra giám sát dân đối tượng tra hoạt động tra công vụ Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bố trí, sử dụng thực nhiệm vụ thực thi công vụ công chức 3.2.6 Hoàn thiện chế độ đãi ngộ, tạo động lực đội ngũ cán công chức Cơ sở giải pháp Chế độ, sách cơng cụ điều tiết quan trọng quản lý xã hội yếu tố ảnh hưởng lớn đến chất lượng CBCC cấp Việc ban hành sách, chế độ hợp lý thúc đẩy tính sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm CBCC, chưa hợp lý kìm hãm hoạt động người, làm họ thui chột tài khơng có động lực làm việc Hiện tiền lương phụ cấp đội ngũ CBCC thuộc Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thấp Những cơng chức có tri thức có phát huy hay khơng phụ thuộc vào việc bố trí sử dụng, vấn đề đánh giá cán đúng, có hình thức trả lương hợp lý vấn đề then chốt Chế độ sách khơng khuyến khích, thu hút người tài, người động, sáng tạo, người làm việc có chất lượng hiệu quả, chủ nghĩa bình qn, cào bằng, chí nâng đỡ người yếu Do đó, cần thiết phải hồn thiện chế độ đãi ngộ, tạo động lực cho đội ngũ CBCC 89 Nội dung giải pháp Một là, tiền lương, cần hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức khoản tiền việc trích từ hoạt động kinh tế cơng, khoản tiết kiệm chi phí thường xuyên theo chế khoán chi ngân sách tự chủ tài sở quy định nghị định số 130/2005/NĐ-CP Chính phủ Hai là, xây dựng chế độ đãi ngộ, khen thưởng cán bộ, cơng chức đạt thành tích cao q trình thực thi cơng vụ có sách tơn vinh, khuyến khích tận tâm thực cơng vụ Khen thưởng thích đáng vật chất tinh thần động lực để cán bộ, công chức tận tâm công tác, tập trung lực trí tuệ để thực chức trách nhiệm vụ giao, đồng thời giải pháp quan trọng công chống tham nhũng, tiêu cực cán bộ, cơng chức Ba là, cần có sách hỗ trợ nhà kinh phí cho hoạt động cán bộ, công chức phải xuống sở để tiếp xúc với nhân dân, triển khai đường lối, sách Đảng Nhà nước 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Đảng Nhà nước Hiện sách tiền lương cán bộ, cơng chức nói chung cán bộ, cơng chức Ban, ngành nói riêng nhiều bất cập, hạn chế Tiền lương cán bộ, cơng chức chưa đạt mức trung bình xã hội, chưa thực trở thành động lực làm việc cho họ Do khơng kích thích cán bộ, cơng chức Ban, ngành làm việc có trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng để hồn thành tốt cơng việc, khơng kích thích cán bộ, cơng chức dành thời gian cho việc học tập nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ Hơn nữa, sách tiền lương cán bộ, cơng chức gây tượng chảy máu chất xám từ khu vực công khu vực sản xuất kinh doanh Chính vậy, thời gian tới, Đảng nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh lộ trình thực cải cách sách tiền lương khu vực công cán bộ, cơng chức nói chung cán bộ, cơng chức Ban, ngành nói riêng thực 90 sống lương Đồng thời, cải cách sách tiền lương khu vực công tới phải đặt chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước mà trước hết cải cách thể chế pháp luật, sửa đổi văn pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức; Đẩy mạnh hoạt động phân cấp để địa phương chủ động mở rộng quỹ lương Thực trả lương cho cán bộ, công chức địa bàn theo hướng địa phương có nguồn thu, kinh tế phát triển chi trả tiền lương tăng thêm cho cán bộ, công chức so với chế độ tiền lương chung nhà nước quy định 3.3.2 Kiến nghị Bộ nội vụ, Sở nội vụ thành phố Hà Nội Bộ Nội vụ cần quan tâm hoàn thiện hệ thống văn quy định hướng dẫn công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Ban, ngành Bộ nội vụ, Sở nội vụ thành phố Hà Nội cần tăng cường lớp đào tạo, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức xã tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng Tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng, quản lý cấp quyền cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; làm tốt công tác xây dựng quy hoạch cán kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Bộ Nội vụ, Sở nội vụ thành phố Hà Nội thường xuyên quan tâm, giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực kế hoạch, tổ chức mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức địa phương Có chế độ đãi ngộ tốt giảng viên, chuyên gia giỏi nhằm thu hút nguồn nhân lực tham gia vào khoá giảng dạy Thường xuyên mở khoá đào tạo nước ngắn hạn, dài hạn năm; kết hợp với mở rộng đối tượng cán bộ, công chức đào tạo cán bộ, công chức trẻ, có cống hiến.Tăng cường đầu tư phát huy tác dụng trang thiết bị, phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy, học tập quản lý 3.3.3 Kiến nghị Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tốt kỹ cho cán bộ, cơng chức nói chung cán bộ, cơng chức Ban, ngành thành phố để họ hoàn thành tốt nhiệm 91 vụ giao Để làm việc UBND thành phố Hà Nội cần quan tâm đầu tư kinh phí đào tạo, sở vật chất, đội ngũ giáo viên đặc biệt phải xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với đối tượng, hướng vào nghiệp vụ chun mơn kỹ thiếu, hạn chế cán bộ, công chức Trong điều kiện sách tiền lương Nhà nước chưa kịp đổi UBND thành phố Hà Nội cần vận dụng linh hoạt theo hướng tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tăng thêm thu nhập, tạo động lực cho họ yên tâm làm việc quan Tăng cường công tác quản lý kiểm tra, giám sát đánh giá lực cán bộ, công chức; kiên kịp thời thay người vi phạm, uy tín giảm sút, lực yếu kém, không đủ sức khỏe; Nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật Tổ chức thực tốt công tác quy hoạch, sử dụng đánh giá phân loại cán bộ, công chức theo phân cấp quy định Tuyên truyền vận động tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao nhận thức, ý thức học tập rèn luyện, khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, trình độ trị, đạo đức cơng vụ hiệu thực thi công vụ Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng dẫn Trung ương 92 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ cán công chức Ban Chỉ đạo GPMB thành phố Hà Nội với mục tiêu quan điểm nâng cao chất lượng đội ngũ Cán công chức Ban đạo, tác giả đề xuất nhóm giải pháp bao gồm: (1) Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán cơng chức; (2) Hồn thiện cơng tác tuyển dụng; (3) Hồn thiện cơng tác sử dụng cán công chức; (4) Đổi công tác đánh giá đội ngũ cán cơng chức; (5) Hồn thiện công tác kiểm tra, giam sát cán công chức thi hành cơng vụ; (6) Hồn thiện chế độ đãi ngộ, tạo động lực đội ngũ cán công chức Đây giải pháp mang tính lâu dài nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức Ban Chỉ đạo GPMB Đồng thời, tác giả kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội để nâng cao chất lượng CBCC nói chung CBCC Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội nói riêng 93 KẾT LUẬN Cán bộ, công chức hành nguồn nhân lực nòng cốt quản lý tổ chức thực công việc Nhà nước Việc xây dựng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước vừa có trình độ chun mơn kỹ nghề nghiệp cao, vừa giác ngộ trị, vừa có tinh thần trách nhiệm, tận tụy cơng tâm, vừa có đạo đức liêm khiết thừa hành công vụ nhiệm vụ cấp thiết cấp, ngành giai đoạn Trong năm qua, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội thể vai trò quan trọng việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa bàn thành phố Hà Nội Trong đó, phải kể đến vai trò khơng thể thiếu đội ngũ cán công chức Ban Chỉ đạo thành phố Chất lượng đội ngũ CBCC thuộc Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội nhiều hạn chế trình độ ngoại ngữ tin học yếu, số kỹ giải cơng việc yếu kém, số CBCC chưa hồn thành cơng việc…Do đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội giai đoạn cấp thiết Thứ nhất, tác giả tiến hành hệ thống hóa sở lý luận nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC giai đoạn Tác giả sâu vào khái niệm tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán công chức Quan điểm tác giả nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Tác giả khái quát nhóm nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ CBCC Trên sở học kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC số quan Nhà nước, tác giả rút số học kinh nghiệm cho Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội Thứ hai, phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ CBCC Ban Chỉ đạo giải phóng mặt cho thấy, trình độ ngoại ngữ tin học đội ngũ CBCC yếu, số kỹ quản lý cơng việc hạn chế, tồn phận công chức yếu phẩm chất, đạo đức chưa gương mẫu việc thực chủ trương, đường lối Đảng pháp luật Nhà nước Một số CBCC chưa 94 hồn thành cơng việc giao Đồng thời, tác giả nhóm nguyên nhân dẫn đến hạn chế Thứ ba, sở phân tích thực trạng, tác giả đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC bao gồm: (1) Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán công chức; (2) Đảm bảo công tác tuyển dụng cơng bằng, khách quan; (3) Hồn thiện cơng tác sử dụng cán công chức; (4) Đổi công tác đánh giá đội ngũ cán công chức; (5) Hồn thiện cơng tác kiểm tra, giam sát cán cơng chức thi hành cơng vụ; (6) Hồn thiện chế độ đãi ngộ, tạo động lực đội ngũ cán công chức TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội (2012 - 2016), Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 – 2016 Ban chấp hành Trưng ương (1997), Nghị hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa VIII chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thái Bá Châu (2013), Phát triển đội ngũ cán quản lý cấp xã địa bàn huyện Nghi Lộc, Luận văn thạc sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Cành (2004), Giáo trình phương pháp phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, Nhà xuất đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh Chính phủ (2010), Nghị định số 18/2010/NĐ- CP Chính phủ ngày 05/3/2010 đào tạo, bồi dưỡng cơng chức Chính phủ (1998), Nghị định số 95/1998/NĐ-CP Chính phủ ngày 17 tháng 11 năm 1998 tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức Trần Kim Dung (2005), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Giáo dục, Hà Nội HĐND thành phố Hà Nội (2013), Nghị số 14/2013/NQ-HĐND sách trọng dụng người tài xây dựng phát triển Thủ đô Tô Tử Hạ (1998), Công chức vấn đề xây dựng đội ngũ CBCC nay, Nxb.CTQG, Hà Nội 10 Giả Cao Kiến (2004), Phát huy đầy đủ vai trò trường Đảng, làm tốt công tác giáo dục đào tạo cán bộ, Hội thảo lý luận Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Trung Quốc "Xây dựng đảng cầm quyền, kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc", Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Chu Phúc Khởi (2004), Xuất phát từ đại cục, hướng tới lâu dài, cố gắng xây dựng đội ngũ cán dự bị tố chất cao, Hội thảo lý luận Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Trung Quốc "Xây dựng đảng cầm quyền, kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc", Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Tơn Hiểu Quần (2004), Tăng cường xây dựng ban lãnh đạo, cố gắng hình thànhtầng lớp lãnh đạo hăng hái, sơi nổi, phấn đấu thành đạt, Hội thảo lý luận Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Trung Quốc "Xây dựng đảng cầm quyền, kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc", Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Quốc hội (2008), Luật cán bộ, công chức 14 Tô Hữu Tạ ( 2005), Công chức vấn đề xây dựng đội ngũ cán công chức nay, NXB Chính trị quốc gia 15 Trần Anh Tuấn (2007), Hồn thiện thể chế quản lý cơng chức Việt Nam điều kiện phát triển hội nhập quốc tế, Luận án tiến sĩ, trường Đại học kinh quốc dân 16 Cầm Bá Tiến (2000), Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý Nhà nướcvề kinh tế thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Thanh Hóa, Luận văn thạc sĩ , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 17 Nguyễn Phú Trọng Trần Xuân Sầm (2003), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 UBND thành phố Hà Nội (2008), Quyết định 32/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 Thành lập lại Ban Chỉ đạo giải phóng mặt làm tham mưu giúp UBND Thành phố thực công tác GPMB 19 UB thường vụ Quốc Hội (1998), Pháp lệnh ủy ban thường vụ quốc hội số –L/CTN ngày 26 tháng 02 năm 1998 cán bộ, công chức PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Tôi Nguyễn Đức Mạnh, học viên Khoa đào tạo sau Đại học - Viện Đại học mở Hà Nội Hiện thực đề tài nghiên cứu “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội” Xin cám ơn Ông/Bà nhận lời tham gia vấn Cũng xin lưu ý thơng tin trung thực cung cấp khơng có quan điểm hay sai tất có giá trị cho nghiên cứu chúng tơi Thơng tin mà Ơng/Bà cung cấp tơi sử dụng cho mục đích nghiên cứu bảo mật hồn tồn Tơi mong nhận hợp tác Ông/Bà Chân thành cám ơn hợp tác Ông/Bà ! I THÔNG TIN CHUNG Xin Ơng/Bà vui lòng cho biết thơng tin cá nhân Họ Tên………………………………………………………………… Bộ phận làm việc………………………………………………………… Số năm làm việc Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng…………………… Giới tính [] Nữ [] Dưới 30 tuổi [] Từ 30 – 40 tuổi [] Từ 41 – 50 tuổi [] Trên 50 tuổi [] Đại học sau đại học [] Cao đẳng [] Trung cấp [] Chứng nghề [] THPT [] Khác [] Cao cấp [] Trung cấp [] Sơ cấp [] Khơng có [] Nam Ơng/Bà thuộc nhóm tuổi: Trình độ học vấn Ơng/Bà Trình độ lý luận trị Trình độ quản lý Nhà nƣớc Có [] Khơng [] Trình độ lý ngoại ngữ Chứng A, B, C [] Chứng TOEIC [ ] Chứng TOEFL [] Cử nhân [] Khác [] II ĐÁNH GIÁ CỦA ÔNG/BÀ VỚI CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CBCC VÀ CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CBCC TẠI BAN CHỈ ĐẠO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI Đánh giá Ông/Bà lực tổ chức quản lý công việc thân Tiêu chí Đánh giá đội ngũ cán cơng chức Rất tốt Tốt Khá TB Yếu (5 điểm) (4 điểm) (3 điểm) (2 điểm) (1 điểm) Sắp xếp cơng việc khoa học, hợp lý Có phối hợp nhịp nhàng với phận có liên quan Công việc lên kế hoạch đầy đủ kiểm sốt tốt Đánh giá Ơng/Bà kỹ giải cơng việc Tiêu chí Kỹ sử dụng thiết bị văn phòng Kỹ sử dụng thiết bị hành Kỹ thu thập xử lý thông tin Kỹ tiếp cận, giao tiếp trả lời nhân dân Kỹ phân tích đánh giá tình hình thực tế Kỹ xử lý tình phát sinh Đánh giá đội ngũ cán công chức Rất tốt Tốt Khá Tbình Yếu (5 điểm) (4 điểm) (3 điểm) (2 điểm) (1 điểm) Đánh giá Ông/Bà phẩm chất đạo đức thân Đánh giá đội ngũ cán cơng chức Tiêu chí Rất tốt Tốt Khá TB Yếu (5 điểm) (4 điểm) (3 điểm) (2 điểm) (1 điểm) Đạo đức sáng, lối sống lành mạnh Thái độ làm việc Thái độ phục vụ nhân dân Ý thức hỗ trợ đồng nghiệp Chấp hành chủ trương đường lối Đảng, Chính sách Pháp luật Việt Nam 10 Đánh giá Ơng/Bà mức độ hồn thành công việc thân 10.1 Khối lƣợng công việc hoàn thành Hoàn thành vượt mức [] Hoàn thành khối lượng cơng việc giao [] Hồn thành phần cơng việc giao [] Khơng hồn thành cơng việc giao [] 10.2 Chất lƣợng công việc Rất tốt [] Tốt [] Khá [] Trung bình [] Yếu [] 10.3 Tinh thần trách nhiệm thực thi nhiệm vụ Rất tốt [] Tốt [] Khá [] Trung bình [] Yếu [] 11 Đánh giá Ơng/Bà cơng tác đào tạo, bồi dƣỡng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội (Mức - Rất không đồng ý; Mức - Không đồng ý; Mức - Trung lập; Mức Đồng ý; Mức - Rất đồng ý) Tiêu chí Nhu cầu đào tạo Công tác xác định nhu cầu đào tạo khách quan Xác định nhu cầu đào tạo phù hợp với nhu cầu mong muốn CBCC Các phương thức xác định nhu cầu đào tạo đa dạng Hình thức đào tạo Hình thức đào tạo đa dạng Hình thức đào tạo phù hợp với vị trí cơng việc Nội dung đào tạo Nội dung đào tạo phù hợp với vị trí cơng việc Nội dung đào tạo hấp dẫn, dễ tiếp thu Nội dung đào tạo giúp ích nhiều cho công việc Đội ngũ giáo viên Giáo viên người có trình độ chun mơn tốt Giáo viên có phương pháp giảng dạy hấp dẫn, dễ tiếp thu Đánh giá kết đào tạo Hình thức đánh giá đa dạng Kết đào tạo phản ánh lực CBCC 12 Đánh giá Ơng/Bà cơng tác sử dụng CBCC Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội (Mức - Rất không đồng ý; Mức - Không đồng ý; Mức - Trung lập; Mức Đồng ý; Mức - Rất đồng ý) Tiêu chí Cơng tác phân cơng, bố trí cơng việc khách quan, hợp lý CBCC bố trí cơng việc phù hợp với lực Công việc đảm nhận phù hợp với chuyên ngành đào tạo 13 Đánh giá Ơng/Bà cơng tác đánh 10 21 18 15 11 10 giá CBCC Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội (Mức - Rất không đồng ý; Mức - Không đồng ý; Mức - Trung lập; Mức Đồng ý; Mức - Rất đồng ý) Tiêu chí Cơng tác đánh giá CBCC thực khách quan, công Phương pháp đánh giá đa dạng phù hợp Kết đánh giá phản ánh xác lực đội ngũ CBCC 10 18 11 15 12 12 11 14 Đánh giá Ông/Bà công tác kiểm tra giám sát CBCC thi hành cơng vụ Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội (Mức - Rất không đồng ý; Mức - Không đồng ý; Mức - Trung lập; Mức Đồng ý; Mức - Rất đồng ý) Tiêu chí Cơng tác kiểm tra, giám sát CBCC thi hành công vụ cần thiết Công tác kiểm tra, giám sát thực thường xuyên Công tác kiểm tra, giám sát thực cách khách quan 5 12 10 16 12 11 18 11 10 14 ... luận nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức Chương 2: Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng đội. .. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI BAN CHỈ ĐẠO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI 71 3.1 Mục tiêu quan điểm nâng cao chất lƣợng đội ngũ Cán công chức Ban. .. công chức Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội .50 2.2.3 Thực trạng khả hoàn thành nhiệm vụ đội ngũ cán công chức Ban Chỉ đạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội 52 iv 2.3 Hoạt động nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố hà nội , Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn