Nâng cao chất lượng cán bộ công chức của sở kế hoạch và đầu tư hà nội

131 1 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CHU MINH AN CHUYÊN NGHÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS NGUYỄN NGỌC QUÂN HÀ NỘI – 2017 M cl c LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi Nội dung trình bày luận văn hồn toàn trung thực, thu thập, tổng hợp phân tích, đánh giá từ tài liệu, vấn cá nhân có liên quan Số liệu bảng, hình phục vụ cho việc phân tích, chứng minh, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác ghi phần tài liệu tham khảo Ngồi ra, luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu số tác giả khác, quan khác, người viết có trích dẫn nguồn gốc sau nội dung để dễ tra cứu, kiểm chứng Một lần nữa, xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, thực hướng dẫn PGS Nguyễn Ngọc Qn, sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng Khoa học nhà trường, Khoa Đào tạo Sau Đại học Ban Giám hiệu Viện Đại học Mở Hà Nội Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017 Người thực Chu Minh An ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực cơng trình nghiên cứu này, tơi nhận hướng dẫn, ý kiến góp ý nhiệt tình Thầy, Cô giáo Viện Đại học Mở Hà Nội, giúp đỡ tạo điều kiện Lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, lãnh đạo đơn vị đồng nghiệp thuộc Sở; đặc biệt cán công tác Văn phòng Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Thầy, Cô giáo Khoa Đào tạo Sau Đại học tồn thể Thầy, Cơ giáo tham gia giảng dạy Chương trình Đào tạo Thạc sĩ khóa ln nhiệt tình bảo, truyền đạt kiến thức tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành khóa học Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới PGS Nguyễn Ngọc Quân, người tận tình hướng dẫn tơi phương pháp kinh nghiệm nghiên cứu khoa học suốt trình thực luận văn tốt nghiệp Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, lãnh đạo đơn vị đồng nghiệp thuộc Sở tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp tài liệu tham gia ý kiến đánh giá cho Luận văn tơi Với tình cảm thân thương nhất, xin cảm ơn gia đình, người thân ln bên cạnh động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu để hoàn thành chương trình học tập hồn thành luận văn với kết cao Mặc dù có nhiều cố gắng song đề tài nghiên cứu có phạm vi rộng, trình nghiên cứu, khảo sát lực thân hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót định, kính mong nhận ý kiến góp ý chân thành từ Thầy, Cô giáo, đồng nghiệp bạn Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, 30 tháng 10 năm 2017 Người thực Chu Minh An iii MỤC LỤC Danh mục bảng ………………………………………………………… vii Danh mục hình viii Danh mục chữ viết tắt ix MỞ ĐẦU Chương 12 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC 12 1.1 Nguồn nhân lực quan hành cơng 12 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 12 1.1.2 Nguồn nhân lực hành cơng 13 1.1.2.1 Các thuật ngữ sử dụng nguồn nhân lực hành cơng Việt Nam 13 1.1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hành cơng 18 1.2 Nội dung nâng cao chất lượng cán công chức 20 1.2.1 Nâng cao tiêu chất lượng nguồn nhân lực nói chung cán cơng chức nói riêng 20 1.2.1.1 Nâng cao thể lực 20 1.2.1.2 Nâng cao trí lực, chun mơn, nghiệp vụ 21 1.2.1.3 Giáo dục, nâng cao đạo đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân cán bộ, công chức 23 1.2.2 Nâng cao yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực hành cơng (chất lượng cán công chức) 24 1.2.2.1 Các yếu tố đầu vào nguồn nhân lực hành cơng 24 1.2.2.2 Các sách quản lý phát triển nguồn nhân lực hành cơng 26 1.3 Sự cần thiết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hành cơng: 26 1.4 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng cán công chức số quan hành cơng 28 Tóm tắt chương 33 iv Chương 34 THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2013-2016 34 2.1 Tổng quan Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ Phòng chun mơn thuộc Sở37 2.2 Thực trạng chất lượng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội 38 2.2.1 Phân tích thực trạng chất lượng cán công chức Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội 38 2.2.1.1 Phân tích cấu tổ chức máy 38 2.2.1.2 Phân tích số lượng cấu CBCC Sở: 40 2.2.1.3 Phân tích trình độ chun mơn, nghiệp vụ 43 2.2.1.4 Phần tích phẩm chất trị: 47 2.2.1.5 Phân tích phẩm chất đạo đức lối sống 49 2.2.2 Nâng cao tiêu chí chất lượng cán cơng chức 50 2.2.2.1 Phân tích thực trạng nâng cao thể lực 50 2.2.2.2 Phân tích thực trạng nâng cao trí lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ 52 2.2.2.3 Phân tích thực trạng nâng cao đạo đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân cán bộ, công chức 58 2.3 Nhận xét đánh giá chung 62 2.3.1 điều tra khảo sát đánh giá chất lượng cán bộ, công chức 62 2.3.1.1 Về khả đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu thực công việc 62 2.3.1.2 Về kỹ thực thi công vụ 63 2.3.1.3 Về khả hoàn thành nhiệm vụ 65 2.3.1.4 Về thái độ, ý thức thực thi công vụ 66 2.3.2 Những thành công đạt 68 2.3.3 Những hạn chế nguyên nhân 71 Tóm tắt chương 74 v Chương 75 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2017-2020 75 3.1 Mục tiêu, cứ, quan điểm đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội giai đoạn 2017-2020 75 3.1.1 Mục tiêu 75 3.1.2 Căn cứ, quan điểm đưa giải pháp 76 Căn kế hoạch cải cách hành Nhà nước Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội78 3.2 Một số giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội 83 3.2.1 Nâng cao chất lượng tuyển dụng cán bộ, cơng chức theo “vị trí làm” việc 83 3.2.2 Bộ số đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 84 3.2.3 Xây dựng tư hành 87 3.2.4 Giải công việc theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 88 3.2.5 Nâng cao hiệu ứng dụng Công nghệ thông tin quản lý, giám sát q trình thực thi cơng vụ cán bộ, công chức 92 3.2.6 Thực quy tắc ứng xử quan đơn vị hành nhằm đề cao trách nhiệm đạo đức công vụ 97 3.2.7 Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ CBCC 97 3.2.8 Thực cơng tác quy hoạch cán theo quy trình “để khơng hình thức” 98 3.2.9 Tạo động lực cho cán bộ, cơng chức 102 Tóm tắt chương 103 KẾT LUẬN 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tiêu chuẩn phân loại theo thể chất nguồn lao động 20 Bảng 2.3: Số lượng, cấu cán bộ, công chức Sở KH&ĐT Hà Nội giai đoạn 2013-2016 40 Bảng 2.4: Trình độ văn hóa trình độ chun mơn đào tạo cán công chức Sở KH&ĐT Hà Nội 44 Bảng 2.5 Trình độ quản lý nhà nước trình độ ngoại ngữ, tin học CBCC Sở KH&ĐT, giai đoạn 2013-2016 45 Bảng 2.6: Trình độ lý luận trị đội ngũ cán bộ, công chức Sở KH&ĐT Hà Nội, giai đoạn 2013-2016 48 Bảng 2.7: Kết khám sức khỏe định kỳ đội ngũ CBCC Sở KH&ĐT Hà Nội từ năm 2013-2016 50 Bảng 2.8: Đánh giá quan tâm lãnh đạo Sở KH&ĐT Hà Nội đến việc nâng cao thể lực cho CBCC Sở 51 Bảng 2.9: Kết thực lớp đào tạo bồi dưỡng Sở KH&ĐT Hà Nội tổ chức (8 tháng đầu năm 2016) 53 Bảng 2.10: Ý kiến đánh giá CBCC Sở KH&ĐT Hà Nội công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC Sở 55 Bảng 2.11: Kết công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức Sở KH&ĐT Hà Nội, giai đoạn 2013-2016 56 Bảng 2.12: Kết đánh giá, xếp loại CBCC Sở KH&ĐT, giai đoạn 2013-2016 59 Bảng 2.13: Kết kiểm tra, giám sát đội ngũ CBCC Sở KH&ĐT Hà Nội, giai đoạn 2013-2016 61 Bảng 2.14: Khả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ CBCC Sở KH&ĐT Hà Nội thực công vụ 63 Bảng 2.15: Kết tự đánh giá kỹ thực thi công vụ CBCC Sở KH&ĐT 63 Bảng 2.16: Kết đánh giá CBCC (lãnh đạo cấp phòng) mức độ hồn thành nhiệm vụ giao CBCC đơn vị 65 Bảng 2.17: Kết đánh giá công dân, tổ chức thái độ, ý thức thực thi công cụ CBCC Sở KH&ĐT 67 vii Danh mục hình PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: SƠ ĐỒ - CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHỤ LỤC 2: BẢNG 2.1 BIỂU TỔNG HỢP CBCC VÀ LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ (Trước xếp lại cấu tổ chức theo nhiệm vụ mới) BẢNG 2.2 BIỂU TỔNG HỢP CBCC VÀ LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ (Sau xếp theo cấu trưởng, phó/ đơn vị) PHỤ LỤC 3: DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHỤ LỤC 4: VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHỤ LỤC 5: - PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC DANH CHO CÁN BỘ HÀNH CHÍNH, CHUYÊN VIÊN TẠI SỞ - PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC DÀNH CHO CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ - PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC DÀNH CHO CÁC CÔNG DÂN TỔ CHỨC ĐẾN LIÊN HỆ CÔNG TÁC - BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU KHẢO SÁT PHỤ LỤC 6: BIẾN ĐỘNG TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ PHỤ LỤC 7: MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỤ THỂ PHỤ LỤC 8: KHUNG NĂNG LỰC TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI viii Danh mục chữ viết tắt DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCC Cán công chức CB Cán CV Chuyên viên CBCC,VC Cán cơng chức, viên chức CVC Chun viên CCHC Cải cách hành CNTT Cơng nghệ thơng tin HĐND Hội đồng nhân dân HTQLCL Hệ thống quản lý chất lượng KH&ĐT Kế hoạch Đầu tư TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TTV Thanh tra viên TTHC Thủ tục hành UBND Ủy ban nhân dân HĐH Hiện đại hóa ix MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất nước ta thực đường lối đổi ngày hội nhập sâu, rộng vào kinh tế giới, đó, nguồn nhân lực hành có đổi nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều đóng góp cho q trình xây dựng phát triển đất nước, đặc biệt từ nước ta chuyển sang quản lý kinh tế theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Tuy nhiên vấn đề đặt là, xây dựng nguồn nhân lực hành cho phù hợp đáp ứng tốt yêu cầu thời kỳ Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý nhà nước quy hoạch, kế hoạch đầu tư gồm: tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; tổ chức thực đề xuất chế, sách quản lý kinh tế - xã hội địa bàn thành phố; đầu tư nước, đầu tư nước địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngồi; đấu thầu; đăng ký kinh doanh phạm vi Thành phố; tổng hợp thống quản lý vấn đề doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội theo quy định pháp luật Với cấu tổ chức gồm Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng chun mơn nghiệp vụ đơn vị nghiệp công lập trực thuộc, hàng ngày cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở phải giải khối lượng công việc nhỏ Các cán phải sử dụng nhiều ứng dụng, phê duyệt nhiều hồ sơ tài liệu cho hạn (trong đó, 98% hồ sơ tài liệu giải hạn) Tuy nhiên, theo đánh giá Ban lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, hiệu suất cơng việc phòng ban, trung tâm thuộc Sở tồn đáng kể như: nhiều ý kiến phàn nàn chất lượng dịch vụ, thái độ giao tiếp phận cán cơng chức, hồ sơ trả lời chậm đến cơng dân, tổ chức, hay nhiều lỗi sai Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trường hợp thơng báo u cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ nhiều lần ….Một lý hạn chế từ lực làm việc yếu công tác thẩm định hồ sơ, ứng dụng phần mềm 14 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2016), Quyết định số 24/2016/QĐUBND ngày 01/8/2016 UBND Thành phố Hà Nội việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội 15 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2016), Quyết định số 6950/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 cơng bố thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội 108 SƠ ĐỒ 1: Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội VĂN PHỊNG SỞ PHĨ GIÁM ĐỐC THANH TRA SỞ SỞ P TỔNG HỢP, QUY HOẠCH PHÓ GIÁM ĐỐC P QLĐT VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỞ P QLĐT NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIÁM ĐỐC SỞ PHĨ GIÁM ĐỐC SỞ P QLĐT ĐỐI TÁC CƠNG TƯ (PPP) P KINH TẾ ĐỐI NGOẠI P ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH PHÓ GIÁM ĐỐC VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ SỞ P ĐĂNG KÝ KINH DOANH PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TT HỖ TRỢ DN NHỎ VÀ VỪA 109 DANH MỤC 1: Bảng 2.1 Biểu tổng hợp CBCC Lãnh đạo đơn vị thuộc Sở trước xếp lại cấu tổ chức theo nhiệm vụ LĐHĐ TT ĐƠN VỊ Tổng Cấp Cấp số Trưởng Phó (người) phòng phòng theo Chuyên Cán NĐ viên 68/200 0/NĐCP Văn phòng 33 Thanh tra 12 Tổng hợp 13 3 14 4 Phòng Quận, Huyện Thẩm định dự án Văn hóa - Xã hội Công nghiệp - Thương mại Dịch vụ; Nông nghiệp Phát triển nơng thơn 10 Phòng Đô thị Hợp tác Tài trợ quốc tế; 110 17 LĐ Ghi HĐ khác 11 12 13 14 15 Đầu tư nước ngoài; Đăng ký kinh doanh số 01 Đăng ký kinh doanh số 02 Đăng ký kinh doanh số 03 Trung tâm hỗ trợ DNNVV Tổng số 10 19 16 17 13 14 10 50 37 222 11 45 136 02 09 19 09 Bảng 2.2 Biểu tổng hợp CBCC Lãnh đạo đơn vị thuộc Sở trước xếp lại cấu tổ chức theo nhiệm vụ (Sau xếp theo cấu trưởng, phó/mỗi đơn vị) TT Phòng, ban Trưởng Phó Trưởng phòng phòng Số dư Văn phòng 02 phó phòng Thanh tra không Phương án xếp Thực Quyết định số 01 Tổng hợp, Quy hoạch (hợp nhất: phòng Tổng hợp phòng Quận huyện) Đấu thầu, thẩm định giám sát đầu tư 140/2009/QĐngày trưởng TTg 31/12/2009 03 phó phòng Thủ Chính phủ Bổ sung trưởng bảo tướng lưu cấp chức phòng phụ vụ lãnh đạo đối Đăng ký kinh doanh (hợp phòng ĐKKD) 02 phòng phòng 111 trưởng 05 phó với chức danh lãnh đạo TT Phòng, ban Trưởng Phó Trưởng phòng phòng Phương án Số dư xếp q trình Kinh tế đối ngoại xếp, kiện (hợp Phòng Đầu tư 02 phó phòng tồn tổ chức nước ngồi phòng hợp máy tác, tài trợ quốc tế) tổ chức lại từ 04 phòng: Đơ thị, Văn xã, Nông Quản lý đầu tư ngân sách CN, nghiệp (chưa có trưởng phòng): 01 trưởng phòng 07 phó phòng Quản lý đầu tư ngân sách Thành lập mới: Phòng quản lý dự án PPP Bố sung trưởng phòng 03 phó phòng Bổ 10 Trung tâm hỗ trợ DNNVV sung 01 Giám đốc 01 PGĐ Sau xếp dư TỔNG SỐ 10 01 30 phòng trưởng phó phòng 112 15 Bảng 3.1 Danh mục vị trí việc làm Sở Kế hoạch Đầu tư theo Quyết định số 2076/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 Bộ Nội vụ: TT I TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC ĐƠN VỊ TỐI THIỂU Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành: 08 vị trí Giám đốc Sở CVC Phó Giám đốc Sở CVC Trưởng phòng thuộc Sở CV Chánh Thanh tra Sở TTV Chánh Văn phòng Sở CV Phó trưởng phòng thuộc Sở II NGẠCH CV Phó Chánh Thanh tra Sở TTV Phó Chánh Văn phòng Sở CV Nhóm chun mơn, nghiệp vụ: 13 vị trí Các phòng chuyên môn thuộc Sở Tổng hợp kinh tế xã hội CV (trừ Văn phòng; Thanh tra; Đăng ký kinh doanh; Đấu thầu, Thẩm định Giám sát đầu tư) Các phòng chun mơn thuộc Sở Thẩm định dự án đầu tư CV (trừ Thanh tra; Văn phòng; Đăng ký kinh doanh) 113 TT TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGẠCH THUỘC ĐƠN VỊ TỐI THIỂU Các phòng chun mơn thuộc Sở Giám sát hoạt động đầu tư CV (trừ Thanh tra; Văn phòng; Đăng ký kinh doanh) Các phòng chun mơn thuộc Sở Quản lý công tác đấu thầu CV (trừ Văn phòng; Thanh tra;Kinh tế đối ngoại;Đăng ký kinh doanh) Các phòng chun mơn thuộc Sở Quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển (theo lĩnh CV vực) (trừ Văn phòng; Thanh tra; Đăng ký kinh doanh; Đấu thầu, Thẩm định Giám sát đầu tư) Các phòng chuyên môn thuộc Sở Quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển CV (trừ Văn phòng; Thanh tra; Đăng ký kinh doanh; Đấu thầu, Thẩm định Giám sát đầu tư) Quản lý hợp tác công – tư (PPP) Quản lý vốn ODA viện CV Phòng Quản lý đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư (PPP) CV Phòng Kinh tế đối ngoại CV Phòng Tổng hợp, Quy hoạch CV Phòng Tổng hợp, Quy hoạch CV Phòng Đăng ký kinh doanh Thanh tra TTV Thanh tra Sở Pháp chế CV Văn phòng Sở trợ NGO Theo dõi hợp tác kinh tế xã hội Quản lý doanh nghiệp kinh tế tập thể Quản lý đăng ký kinh doanh 114 TT III TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGẠCH THUỘC ĐƠN VỊ TỐI THIỂU Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 13 vị trí Tổ chức nhân CV Hành tổng hợp CV Hành cửa CV Quản trị cơng sở CV Cơng nghệ thơng tin CV Kế tốn KTV Thủ quỹ Nhân viên Văn thư CV Lưu trữ CV Văn phòng Sở Nhân viên kỹ thuật Lái xe Phục vụ Bảo vệ 115 DANH MỤC 2: Bảng 3.2.Vị trí việc làm, số lượng người làm việc vị trí việc làm đơn vị thuộc Sở KH&ĐT: Số lượng Số Số VỊ TRÍ lượng vị TT VIỆC LÀM trí việc Ngạch người làm cơng chức việc năm 2017 Dự kiến số lượng người làm việc đến u cầu trình độ năm 2021 làm Tối Tối Cơng HĐ Công HĐ thiểu đa chức 68 chức 68 34 165 16 154 15 46 KHỐI HÀNH CHÍNH Nhóm I lãnh đạo, quản lý, 43 điều hành ĐH trở lên ngành: Kinh tế; Kỹ thuật (Xây Giám đốc Sở CVC CVCC 1 dựng, Kiến trúc, Giao thông, Thủy lợi…), Luật… ĐH trở lên ngành: Phó Giám đốc Sở Kinh tế; Kỹ thuật (Xây CVC CVCC 5 dựng, Kiến trúc, Giao thông, Luật… Trưởng phòng thuộc 7 Sở 116 Thủy lợi…); Trưởng 3.1 phòng Tổng hợp, Quy ĐH trở lên ngành: CV CVC 1 hoạch ĐH trở lên ngành: phòng Quản lý đầu tư vốn CV CVC 1 ngân sách ĐH trở lên ngành: phòng Quản Kinh tế; Luật; Kỹ thuật lý đầu tư ngồi ngân CV CVC 1 nước cơng… ĐH trở lên ngành: lý đầu tư theo CV CVC 1 Trưởng phòng Kinh tế CV CVC 1 Kinh tế; Luật, Ngoại ngữ… Trưởng ĐH trở lên ngành: phòng Đấu CV CVC 1 định Giám Kinh tế; Luật; Kỹ thuật (Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông, Thủy lợi…) sát đầu tư Trưởng phòng Đăng (Xây dựng, Kiến trúc, ĐH trở lên ngành: đối ngoại thầu, Thẩm Kinh tế; Luật; Kỹ thuật Giao thông, Thủy lợi…) tác công tư 3.7 Giao thông, Thủy lợi…); Quản lý hành hình thức đối 3.6 (Xây dựng, Kiến trúc, sách Nhà phòng Quản 3.5 (Xây dựng, Kiến trúc, Trưởng Trưởng 3.4 Kinh tế; Luật; Kỹ thuật Giao thông, Thủy lợi…) Nhà nước 3.3 (Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông, Thủy lợi…) Trưởng 3.2 Kinh tế; Luật; Kỹ thuật ĐH trở lên ngành: CV CVC 1 ký kinh doanh Kinh tế; Luật; Quản lý hành cơng… 117 Chánh Thanh tra Sở Chánh Văn phòng Sở ĐH trở lên ngành: TTV TTVC 1 Luật, Kinh tế; Quản lý hành cơng … ĐH trở lên ngành: CV CVC 1 Luật; Kinh tế; Quản lý hành cơng… Phó Trưởng phòng thuộc 26 24 Sở Phó Trưởng 6.1 phòng Tổng hợp, Quy ĐH trở lên ngành: CV CVC 5 hoạch ĐH trở lên ngành: phòng Quản lý đầu tư vốn CV CVC 4 ngân sách (Xây dựng, Kiến trúc, Phó Trưởng ĐH trở lên ngành: phòng Quản Kinh tế; Luật; Kỹ thuật lý đầu tư ngân CV CVC 4 (Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông, Thủy lợi…); sách Nhà Quản lý hành nước cơng… Phó Trưởng ĐH trở lên ngành: phòng Quản 6.4 Kinh tế; Luật; Kỹ thuật Giao thơng, Thủy lợi…) Nhà nước 6.3 (Xây dựng, Kiến trúc, Giao thơng, Thủy lợi…) Phó Trưởng 6.2 Kinh tế; Luật; Kỹ thuật lý đầu tư theo CV CVC 2 hình thức đối Kinh tế; Luật; Kỹ thuật (Xây dựng, Kiến trúc, Giao thơng, Thủy lợi…) tác cơng tư 118 Phó Trưởng 6.5 ĐH trở lên ngành: phòng Kinh tế CV CVC đối ngoại ngữ… Phó Trưởng ĐH trở lên ngành: phòng Đấu 6.6 thầu, Thẩm CV CVC 2 định Giám Phó Trưởng CV CVC ký kinh doanh Thanh tra Sở Phó Chánh Văn phòng Sở (Xây dựng, Kiến trúc, ĐH trở lên ngành: phòng Đăng Phó Chánh Kinh tế; Luật; Kỹ thuật Giao thông, Thủy lợi…) sát đầu tư 6.7 Kinh tế; Luật, Ngoại Kinh tế; Luật; Quản lý hành cơng… ĐH trở lên ngành: TTV TTVC Luật, Kinh tế; Quản lý hành công … ĐH trở lên ngành: CV CVC 2 Luật; Kinh tế; Quản lý hành cơng… Nhóm chun II mơn, nghiệp 13 97 91 7.5 7.5 vụ Tổng hợp kinh tế xã hội CV CVC ĐH trở lên ngành: Kinh tế… ĐH trở lên ngành: Kinh tế xây dựng, Kinh Thẩm định dự án đầu tư CV CVC 20.5 17.5 tế đầu tư, Kinh tế ngành, Quản lý dự án, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng bản… 119 ĐH trở lên ngành: Giám sát hoạt động đầu tư CV CVC 8.5 7.5 Luật, kinh tế, xây dựng, kiến trúc, giao thông, đô thị Quản lý công tác đấu thầu ĐH trở lên ngành: CV CVC 4 Luật, Kinh tế đầu tư, Xây dựng Quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát ĐH trở lên ngành: CV CVC 8 triển (theo Kinh tế đầu tư, Xây dựng lĩnh vực) Quản lý quy hoạch, kế hoạch phát ĐH trở lên ngành: CV CVC 4 Kinh tế đầu tư, Xây dựng triển ĐH trở lên ngành: Quản lý hợp tác cơng Kinh tế, Tài chính, Đầu CV CVC 2 – tư (PPP) tư, Xây dựng bản, Quản lý dự án, Chính sách cơng ĐH trở lên ngành: Quản lý vốn ODA viện Kinh tế, Tài chính, Đầu CV CVC 2 trợ NGO tư, Xây dựng bản, Quản lý dự án, Chính sách công Theo dõi hợp tác kinh tế xã CV CVC 0.5 hội 120 0.5 ĐH trở lên ngành: Kinh tế Quản lý 10 doanh nghiệp kinh tế tập ĐH trở lên ngành: CV CVC Kinh tế, Quản lý kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh thể 11 Quản lý đăng ký kinh doanh doanh ĐH trở lên ngành: CV CVC 31 29 Luật, quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh Luật, quản lý kinh tế, 12 Thanh tra TTV TTVC 7 Xây dựng, Quản lý hành cơng ĐH trở lên chun 13 Pháp chế CV CVC 1 ngành: Luật, Hành cơng, Kinh tế… III Nhóm hỗ trợ, phục vụ Tổ chức nhân Hành tổng hợp Hành cửa 13 22 16 20 15 ĐH ngành: Luật, quản CV CVC 1 lý kinh tế, quản lý hành cơng, ĐH ngành: Luật, quản lý CV CVC 1 kinh tế, quản lý hành cơng, ĐH ngành: Luật, quản lý CV CVC kinh tế, quản lý hành cơng, Trung cấp trở lên chuyên Quản trị công sở CV CV ngành Kinh tế; Luật, Quản lý hành công… Công nghệ CV CVC 2 121 Đại học ngành CNTT thông tin Kế toán KTV KTVC Đại học ngành: Tài - Kế tốn Trung cấp trở lên chun Thủ quỹ NV CV 1 ngành tài chính, kế toán, kinh tế Đại học văn thư - lưu trữ trở lên; sử dụng thành Văn thư CV CVC thạo tin học văn phòng phần mềm quản lý văn 10 Lưu trữ Nhân viên kỹ thuật CV CVC Đại học văn thư - lưu trữ trở lên Sơ cấp điện, nước, 2 biêt sử dụng thiết bị văn phòng 11 Lái xe 1 12 Phục vụ 2 Có lái xe theo quy định Có sức khỏe tốt Có sức khỏe tốt, trung 13 Bảo vệ 6 thực, trách nhiệm công việc 122 ... cao chất lượng cán bộ, công chức Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2016 Chương 3: Phương hướng hoạt động giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Sở Kế hoạch Đầu tư thành... tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ Phòng chun mơn thuộc Sở3 7 2.2 Thực trạng chất lượng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội. .. nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội 83 3.2.1 Nâng cao chất lượng tuyển dụng cán bộ, công chức theo “vị trí làm” việc 83 3.2.2 Bộ số đánh giá chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng cán bộ công chức của sở kế hoạch và đầu tư hà nội , Nâng cao chất lượng cán bộ công chức của sở kế hoạch và đầu tư hà nội

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn