Mở rộng hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển NT việt nam chi nhánh tam trinh

101 0 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:18

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Các kết nghiên cứu luận văn tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Các kết chưa công bố nghiên cứu khác Tác giả luận văn Hoàng Bình Dương LỜI CẢM ƠN Thực tế ln cho thấy, thành công gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ người xung quanh giúp đỡ hay nhiều, trực tiếp hay gián Trong suốt thời gian từ bắt đầu làm luận văn đến nay, em nhận quan tâm, bảo, giúp đỡ thầy cơ, gia đình bạn bè xung quanh Với lòng biết ơn vơ sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng đến quý Thầy Cô Viện đại học Mở dùng tri thức tâm huyết để truyền đạt cho chúng em vốn kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn PGS TSKH Từ Quang Phương tận tâm bảo hướng dẫn em qua buổi học , buổi nói chuyện, thảo luận đề tài nghiên cứu Nhờ có lời hướng dẫn, dạy bảo đó, luận văn em hoàn thành cách suất sắc Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Bài luận văn thực tháng Ban đầu em bỡ ngỡ vốn kiến thức em hạn Do vậy, khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy Cơ để luận hoàn thiện MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 1.1.3 Vai trò DN NVV kinh tế 1.2 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 1.2.1 Khái niệm 11 1.2.2 Phân loại 12 1.2.3 Vai trò tín dụng ngân hàng DN NVV 17 1.3 MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV 19 1.3.1 Quan niệm mở rộng hoạt động tín dụng DN NVV 19 1.3.2 Các tiêu chí phản ảnh việc mở rộng hoạt động tín dụng DN NVV 21 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới việc mở rộng hoạt động tín dụng DN NVV 27 Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NHNo&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH TAM TRINH 38 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NHNo&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH TAM TRINH 38 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh 38 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh 40 2.1.2 Kết hoạt động Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh giai đoạn 2014-2016 42 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV CỦA NHNo&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH TAM TRINH 49 2.2.1 Chính sách tín dụng DNNVV NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh 49 2.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng DNNVV Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh 50 2.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV CỦA NHNoPTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH TAM TRINH 60 2.3.1 Những kết đạt 60 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 62 Chương III: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NHNo&PTNT VIỆT NAM-CHI NHÁNH TAM TRINH 71 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV CỦA NHNo&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH TAM TRINH 71 3.1.1 Định hướng mở rộng hoạt động tín dụng DNNVV Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam TrinhError! Bookmark not defined 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NHNo&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH TAM TRINH 75 3.2.1 Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng DNNVV 75 3.3 KIẾN NGHỊ 85 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 85 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 87 3.3.3 Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam 88 3.3.4 Kiến nghị với DNNVV 89 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức Chi nhánh Tam Trinh 40 Bảng 1.1: Định nghĩa DNNVV theo Nghị định số 56/2009/NĐ- CP ngày 30/6/2009 Bảng 2.1: Kết huy động vốn giai đoạn 2014-2016 42 Bảng 2.2 Cơ cấu huy động vốn 43 Bảng 2.3: Tình hình dư nợ giai đoạn 2014-2016 44 Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ từ năm 2014-2016 45 Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ năm 2016 theo mục đích 46 Bảng 2.6: Tình hình dư nợ DNNVV Chi nhánh Tam Trinh 50 Bảng 2.7: Tỷ trọng dư nợ DNNVV tổng dư nợ 51 Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ DNNVV theo thời hạn 52 Bảng 2.9: Cơ cấu khách hàng tín dụng 54 Bảng 2.10: Doanh số cấp tín dụng thu nợ DNNVV 54 Bảng 2.11: Tỷ trọng thu nhập từ DNNVV tổng thu nhập từ tín dụng 55 Bảng 2.12: Tỷ lệ nợ xấu DNNVV 55 Bảng 2.12: Tỷ lệ trích lập dự phòng 59 Biểu 2.1: Kết huy động vốn giai đoạn 2014-2016 42 Biểu 2.2 : Tình hình dư nợ giai đoạn 2014-2016 44 Biểu 2.3: Cơ cấu dư nợ năm 2016 theo mục đích 46 Biểu 2.4: Tăng trưởng dư nợ DNNVV 2014-2016 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Doanh nghiệp nhỏ vừa ngày khẳng định vai trò kinh tế Việt Nam nước khác giới Theo thống kê, DNNVV chiếm tới 95% tổng số doanh nghiệp Việt Nam, đóng góp 40% GDP, thu hút 50% tổng số lao động, chiếm 17,26% tổng nộp ngân sách nhà nước Điều quan trọng DNNVV có vai trò to lớn mối quan hệ gắn kết với doanh nghiệp có quy mơ lớn hơn, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, khai thác tiềm đất nước Những năm gần đây, bắt đầu nhận thức quan tâm đến tầm quan trọng DNNVV, thể chủ trương, sách lớn Đảng Nhà nước ta như: Hiến pháp 1992, Luật doanh nghiệp năm 1999 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2000) thức thức thừa nhận tạo điều kiện bình đẳng pháp lý cho hoạt động DNNVV; Nghị định 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 nghị định 56/2009/NDD-CP ngày 30/6/2009 Chính phủ trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ; Chính phủ khơng ngừng có bước tiến tích cực việc tiếp thu kinh nghiệm quý báu từ nước có DNNVV hoạt động hiệu quả, thơng qua hội thảo nước, khuyến khích dự án phát triển DNNVV nước ta Ngày 29/11/2000 Tại Hà nội, Ngân hàng giới (WB) công bố báo cáo: “Việt Nam tiến vào kỷ 21” với đề xuất đưa trụ cột chiến lược phát triển kinh tế Việt nam trụ cột là: “Tạo dựng môi trường giúp đỡ doanh nghiệp, đặc biệt DNNVV” Tuy nhiên, phát triển DNNVV đồng thời làm bộc lộ nhiều hạn chế cố hữu như: thiết bị kỹ thuật lạc hậu, sản xuất nhỏ lẻ, chí phí sản xuất cao…mà nguyên nhân quan trọng hạn chế đồng thời khó khăn mà DNNVV gặp phải khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh chi nhánh Ngân hàng NHNo&PTNT cấp nâng cấp từ năm 2008 Hoạt động tín dụng DNNVV Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh khiêm tốn Do đó, với thị trường tín dụng cho DNNVV tiềm nay, vấn đề mở rộng hoạt động tín dụng DNNVV Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh định hướng phát triển hoạt động tín dụng Ngân hàng thời gian tới Với lý nêu trên, vấn đề “Mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh” chọn đề tài nghiên cứu với mong muốn từ việc tổng kết lý luận phân tích thực trạng chuyển biến hoạt động mở rộng tín dụng DNNVV Chi nhánh Tam Trinh để tìm giải pháp mang lại lợi ích thiết thực cho ngân hàng DNNVV Tổng quan nghiên cứu Mở rộng hoạt động tín dụng DNNVV Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh yếu tố quan trọng phát triển hoạt động tín dụng Ngân hàng thời gian tới Tuy quan tâm ý thời gian qua đứng trước nhu cầu phát triển hoạt động tín dụng, hoạt động tín dụng DNNVV khiêm tốn Nếu phân tích rõ kết đạt được, nguyên nhân, hạn chế nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng hoạt động tín dụng đề giải pháp Trên sở đưa giải pháp mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa đến năm 2022 Vấn đề nghiên cứu hoạt động tín dụng vai trò tín dụng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội có nhiều cơng trình, viết công bố, đăng tải Tuy nhiên, mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh, chưa có cơng trình nghiên cứu Vì việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm phát triển tín dụng DNNVV NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh cần thiết Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3.1 Mục đích nghiên cứu Xem xét tình hình tín dụng DNNVV, kết đạt được, hạn chế nguyên nhân, khả mở rộng nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng hoạt động tín dụng DNNVV Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh 3.2 Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh nào? - Tại phải mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh? - Làm để mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh ? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu việc mở rộng tín dụng giải pháp nhằm mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh qua năm 2014 – 2016 Trên sở đưa giải pháp mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa đến năm 2022 Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu như: phương pháp vật biện chứng vật lịch sử; phương pháp thu thập liệu; phương pháp, phân tích, tổng hợp Đóng góp luận văn Về lý luận, luận văn hệ thống hoá nội dung tín dụng ngân hàng DNNVV, gắn liền với đặc thù doanh nghiệp điều kiện nay, đồng thời làm rõ cần thiết phát triển tín dụng ngân hàng DNNVV nước ta Về thực tiễn, luận văn khái quát tình hình phát triển tiếp cận tín dụng ngân hàng DNNVV Việt Nam, từ sâu nghiên cứu phát triển tín dụng DNNVV NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh, tìm bất cập đề xuất giải pháp khắc phục Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương với phần sau đây: Chương I: Những vấn đề mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh Chương III: Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Chi nhánh Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh nghiêm minh, khuyến khích động viên người làm tốt hạn chế đến mức thấp số người làm ăn tắc trách Thực nhận nhiệm vụ thân cán tín dụng hiểu họ cần phải làm Nhưng nhìn chung để có hiệu cao nhân tố quan trọng mức độ cụ thể hố cơng việc, cơng việc lượng hố cụ thể dễ thực qua việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán NH xác nhiêu Hoạt động cho vay nguồn thu nhập NH nên rủi ro họat động cho vay gây ảnh hưởng lớn đến kết hạch toán kinh doanh NH Ý nghĩa quan trọng hoạt động cho vay không làm cho người cán tín dụng thấy vinh dự tự hào mà trao cho họ trách nhiệm nặng nề công tác mình, nâng cao chất lượng tín dụng, đánh giá hạn chế đến mức thấp rủi ro tín dụng cơng việc phức tạp nhiều khó khăn Cơng việc cán tín dụng giỏi, khơng đòi hỏi phải có kiến thức chuyên sâu, kinh doanh lĩnh vực tín dụng mà phải hiểu biết lĩnh vực họ nên đầu tư vốn vào; khơng có khả phân tích, phán đốn mà phải biết đưa định xác, kịp thời Đòi hỏi nghề nghiệp cao đồng thời trách nhiệm nặng nề quyền lợi họ nay, nhìn chung chưa quan tâm mức Chính vậy, chưa tạo động lực mạnh mẽ, chưa khuyến khích cán NH nói chung, cán tín dụng nói riêng tồn tâm tồn ý, cơng việc Nếu làm tốt hưởng chung làm dở gánh chịu hậu Bởi vậy, nhiều cán tín dụng khơng dám vận dụng chế độ để đưa định cho vay Chỉ giải cho vay khách hàng có đầy đủ thủ tục quy định thể lệ tín dụng Chính vậy, NH cần phải có sách khen thưởng mức cán tín dụng hoàn thành tốt nhiệm vụ mang lại hiệu kinh doanh NH, giúp NH nâng cao chất lượng tín dụng, bảo toàn vốn cho vay Đồng thời cần có chế độ kỷ luật nghiêm cán làm việc thiếu trách nhiệm khơng hồn thành nhiệm vụ gây hại cho NH 81 3.2.1.4 Đảm bảo quy trình cho vay, đặc biệt nâng cao chất lượng công tác thẩm định cho vay Thực tốt bước quy trình cho vay bước đặt tảng cho quy trình tín dụng an tồn Đây bước quan trọng nhất, định chất lượng hoạt động cho vay Cho vay hoạt động sinh lời lớn rủi ro cao cho NHTM Có nhiều khoản tài trợ mà tổn thất chiếm phần lớn vốn chủ, đẩy ngân hàng tới phá sản Do vậy, ngân hàng phải cân nhắc kỹ lưỡng, ước lượng khả rủi ro sinh lời định tài trợ Đó nhiệm vụ cơng tác thẩm định trước tài trợ Nội dung thẩm định nhằm xác định uy tín, tư cách pháp lý, sức mạng tài khả tốn người vay khứ, tương lai, hiệu dự án Chi nhánh cần có buổi tập huấn thường xuyên, cụ thể quy trình cho vay đảm bảo quy trình quy định Đưa khó khăn vướng mắc áp dụng quy trình với chi nhánh có khách hàng DNNVV có tính chất đặc biệt mặt hàng kinh doanh hay địa bàn… Trong môi trường cạnh tranh ngày gay gắt ngân hàng, khách hàng đòi hỏi ngân hàng phải thực quy trình thẩm định nhanh, gọn tích kiệm chi phí Do vậy, tồn quy trình phải nhằm thực theo nguyên tắc tín dụng ngân hàng thực theo chiến lược tín dụng đề ra, phải linh hoạt với tưng trường hợp cụ thể Hiện nay, DNVVN có dự án đầu tư trung dài hạn hồn chỉnh tài trợ NHTM mà DN vay vốn ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn Khả xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn khó khăn lực tài khả tiếp cận nguồn vốn NHTM Trước tình hình đó, Chi nhánh cần tìm kiếm dự án có triển vọng tư vấn giúp đỡ DN hoàn chỉnh lại phương án đầu tư Công việc yêu cầu cán thẩm định không thông thạo nghiệp vụ mà phải có hiểu biết sâu rộng nhiều lĩnh vực khác nhau, ngành nghề kinh doanh khách hàng quy định pháp luật lĩnh vực đầu tư 82 Trong q trình đánh giá tính khả thi dự án, cán tín dụng chi nhánh cần phải linh hoạt lựa chọn tiêu tài đồng thời phải có so sánh đối chiếu với ngành nghề tương ứng Khi đánh giá rủi ro dự án, cán thẩm định cần có kỹ phân tích, dự báo biến động mơi trường kinh doanh DN để đo lường cách tốt yếu tố bên ngồi tác động đến hiệu dự án Đối với dự án có thời gian dài thiết cán tín dụng phải đặt dự án xu biến động môi trường để phân tích Như để nâng cao chất lượng tín dụng cơng tác thẩm định dự án, khách hàng đòi hỏi phải có quy trình chặt chẽ, thống nhất, khách quan linh hoạt Thời gian chi phí thẩm định yếu tố cần ý bên cạnh chất lượng thẩm định Hiện nay, đứng trước môi trường cạnh tranh ngân hàng cần phải đảm bảo yếu tố: chất lượng, thời gian chi phí thẩm định 3.2.1.5 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt đảm bảo kinh doanh an tồn, hiệu sở để mở rộng hoạt động cho vay Mở rộng quy mơ hoạt động tín dụng, tăng cường cho vay mà khơng tính đến rủi ro, bất xẩy dễ dàng dẫn đến sụp đổ giải thể NH Một hoạt động có mục đích cho NH tránh rủi ro cơng tác kiểm tra, tra, kiểm sốt Cơng tác khơng thực khách hàng (như kiểm tra trước, sau cho vay) mà thực thân NH (như quy trình thực cho vay, trình quản lý vốn vay, loại trừ cán phẩm chất có tượng tham ơ, tham nhũng gây thất tài sản làm uy tín NH khách hang[13] Nâng cao chất lượng tín dụng đồng thời NH phải kịp phát ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật có ảnh hưởng đến hoạt động NH Muốn vậy, việc đào tạo đội ngũ cán có lực trình độ trách nhiệm thực cơng tác kiểm tra, tra, kiểm sốt vấn đề mà khơng NH coi nhẹ Tóm lại: Yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tín dụng Trong q trình cho vay, việc kiểm soát thường xuyên chặt chẽ cần thiết 83 NHTM Bởi lẽ, công tác kiểm tra giúp hoạt động tín dụng hướng, thực ngun tắc, quy trình tín dụng Khơng vậy, thơng qua kiểm sốt nội bộ, ngân hàng phát sai sót, yếu hoạt động tín dụng, từ có biện pháp sử lý, chỉnh sửa kịp thời tạo điều kiện nâng cao chất lượng tín dụng hoạt động cho vay cá nhân 3.2.1.6 Tổ chức tốt mạng lưới thu thập, xử lý thơng tin phân tích thơng tin cho vay DNNVV Trong kinh tế đại, thơng tin đóng vai trò vơ quan trọng định DN đặc biệt lĩnh vực tiền tệ Thông tin coi nguồn tài nguyên quý giá, việc khai thác sử dụng tác động lớn tới hoạt động NHTM Trong hoạt động tín dụng NHTM, thông tin cần phải đầy đủ, kịp thời xác Thơng tin thu thập từ nguồn chủ yếu là: vấn trực tiếp, thông qua trung gian mua tìm kiếm, thơng qua thơng tin có báo cáo từ người vay Ngân hàng sử dụng thông tin nhằm đánh giá khả tài khách hàng, khả sinh lời dự án rủi ro xảy khách hàng không trả trả khơng đầy đủ, giá trị tài sản đảm bảo phát mại cần thiết Để nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng trước hết ngân hàng phải tự xây dựng cho hệ thống thông tin khách hàng, không khách hàng quen thuộc có quan hệ tín dụng với ngân hàng mà bao gồm khách hàng tiềm Việc thu thập thông tin nhánh cập nhật theo liệu hàng ngày Các thông tin khách hàng cần phân loại từ thu thập Cần đặc biệt ý tới khách hàng mục tiêu Bên cạnh đó, ngân hàng nên tạo quan hệ chặt chẽ với trung tâm tín dụng NHNNVN CIC ngân hàng khác hệ thống Ngồi việc thu thập thơng tin khách hàng ngân hàng cần phải tìm hiểu thơng tin thị trường, thơng tin sách, quy định NN, thông tin đối thủ cạnh tranh Sau thu thập thơng tin việc xử lý, phân loại thông tin vô quan 84 trọng Nó giúp cho người sử dụng khai thác thơng tin cách nhanh chóng hiệu Hiện nay, môi trường kinh doanh không ngừng biến động nước ta trình phát triển, hội nhập với kinh tế giới, tình hình kinh tế tình hình trị nhiều nước không ổn định, kinh tế nước lại có lạm phát lớn năm gần Những điều ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp DNVVN đặc thù loại hình doanh nghiệp này, chất lượng tín dụng DNVVN ngân hàng chịu ảnh hưởng không nhỏ Điều đòi hỏi cơng tác thu thập, xử lý thông tin ngân hàng phải nâng cao nhằm dự báo trước xu hướng biến động môi trường kinh doanh thời gian tới, sở giảm thiểu rủi ro tín dụng 3.2.1.7 Tãng cường khả cung cấp sản phẩm huy động vốn Huy động vốn công việc ngân hàng phải thực để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Nguồn vốn ngân hàng phải dồi dào, tăng trưởng vững ngân hàng đáp ứng nhu cầu vay vốn doanh nghiệp Vì tổ chức tốt cơng tác huy động vốn góp phần quan trọng vào việc hỗ trợ tín dụng cho DNNVV Do nguồn vốn vay chủ yếu tín dụng ngắn hạn (chiếm 60%) khiến cho DNNVV gặp khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn tài trợ trung dài hạn Vì Ngân hàng cần có biện pháp nhằm xây dựng cấu nguồn vốn hợp lý, thu hút lượng vốn trung dài hạn tạo sở, điều kiện cho việc mở rộng cho vay trung dài hạn DNNVV; tăng lên nguồn vốn trung, dài hạn giúp Chi nhánh Tam Trinh phần tạo lập nguồn vốn ổn định 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Trong tương lại, xu hướng hội nhập quốc tế diễn mạnh mẽ, đặt DNNVV trước thách thức mới, khơng có hỗ trợ Chính phủ DNNVV khó đứng vững thị trường nước chưa nói đến thị 85 trường nước ngồi Vì vậy, nhiều NHTM mong muốn Chính phủ tạo bình đẳng loại hình doanh nghiệp, hỗ trợ DNNVV tài chính, trình độ quản lý, thơng tin thị trường, công nghệ hợp tác quốc tế Do thị trường tài nước nhỏ bé non trẻ, tài trợ thông qua hệ thống ngân hàng kênh đầu tư chủ yếu cho thành phần kinh tế, có DNNVV Vì vậy, Nhà nước cần hỗ trợ mặt sách cho ngân hàng DNNVV nhằm tiếp thêm vốn cho loại hình doanh nghiệp Đại đa số DNNVV có quy mơ vốn khiêm tốn, tài sản đảm bảo nhỏ so với nhu cầu tín dụng quy mô phát triển dự án Mặc dù, Nhà nước cho phép ngân hàng nhận chấp tài sản hình thành từ vốn vay, việc cho vay doanh nghiệp có đất thuê ngồi khu cơng nghiệp gặp nhiều khó khăn thủ tục cấp quyền sử dụng đất quyền sở hữu bất động sản phức tạp cho vay tín chấp nhiều trở ngại DNNVV Vì vậy, Chính phủ nên nới rộng cụ thể hoá quy định cho vay tín chấp với DNNVV, quy định bắt buộc doanh nghiệp phải hoạt động có lãi năm liên tục, DNNVV đầu tư mở rộng sản xuất, gây khó khăn cho ngân hàng định cho vay Thiết nghĩ, quy định cho vay tín chấp nên cởi mở theo hướng NHTM quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm định cho vay tín chấp sở xem xét đánh giá thời gian quan hệ, uy tín DNNVV giao dịch với ngân hàng, có trọng mức đến thương hiệu DNNVV Việt Nam công nhận thương hiệu tài sản vơ hình, có gía trị tiền, pháp luật cần có quy định rõ ràng, cụ thể giá trị thương hiệu nhằm hỗ trợ cho ngân hàng an tâm đầu tư vào DNNVV, nâng cao mức đóng góp doanh nghiệp cho kinh tế nước nhà[5] Thúc đẩy nhanh hình thành hoạt động quỹ bảo lãnh cho DNNVV Đó cơng cụ tài phối hợp thực việc tiếp cận tín dụng DNNVV có uy tín dự án khả thi mà không đủ tài sản chấp, đồng thời chia sẻ rủi ro với NHTM cho vay DNNVV 86 Để hỗ trợ tổ chức bảo lãnh tín dụng DNNVV hoạt động có hiệu cần lập quỹ hỗ trợ phát triển DNNVV thuộc bộ, ngành, địa phương lập hiệp hội DNNVV tạo phối hợp thống vận hành hệ thống tổ chức bảo lãnh tín dụng DNNVV đạt hiệu Để khai thông kênh đầu tư vốn cho DNNVV, nhà nước cần hoàn thiện hành lang pháp lý đưa sách quán cụ thể nhằm khuyến khích doanh nghiệp tự giác thực nghiêm chỉnh quy định pháp luật, chủ yếu thơng qua chế độ tốn vấn đề nộp thuế Để thực sách đào tạo chuyển giao cơng nghệ, nhà nước cần có chương trình, lớp đào tạo trình độ chun mơn quản lý cho chủ doanh nghiệp, cán quản lý đào tạo nâng cao tay nghề cho người công nhân đảm bảo chất lượng, kỹ thuật sản phẩm Với mức độ rủi ro tín dụng cao đầu tư cho DNNVV, nhà nước cần có sách rõ ràng, cụ thể nhằm bảo vệ cho quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm ngành ngân hàng, hạn chế hình hố vụ tranh chấp dân ngân hàng doanh nghiệp có rủi ro xảy Những rủi ro có nên xử lý theo hướng doanh nghiệp chịu trách nhiệm doanh nghiệp biết rõ hành động họ trừ trường hợp thiên tai gây ra[5] Nếu sách vĩ mô nêu bổ sung, việc đầu tư vào lĩnh vực DNNVV mở rộng tạo động lực phát triển cho kinh tế, với chủ trương Đảng Nhà nước phát huy sức mạnh thành phần kinh tế, ý đến ngành nghề truyền thống có quy mơ nhỏ, ý đến doanh nghiệp dễ quản lý, dễ đầu tư thay đổi thiết bị tạo cạnh tranh khu vực 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Để tạo điều kiện cho NHNo & PTNT Việt Nam nói chung Chi nhánh Tam Trinh nói riêng thực giải pháp nhằm mở rộng Tín dụng DNNVV, Ngân hàng Nhà nước cần có quan tâm: 87 Ngân hàng Nhà nước cần bổ sung chế, biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu lực việc chấp hành thể lệ, quy trình tín dụng, nâng cao hiệu lực cơng tác tra, kiểm sốt nội Cần nghiên cứu quy trình cho vay thực đơn giản, hợp lý, chặt chẽ tạo điều kiện cho DNNVV vay vốn thuận lợi, đảm bảo cho vay có hiệu Nghiên cứu hồn thiện khung pháp lý đảm bảo tiền vay, có quy định đảm bảo tiền vay với DNNVV, tạo điều kiện cho ngân hàng có đủ sở cấp tín dụng Ban hành đồng văn hướng dẫn thực pháp luật thương phiếu, tạo điều kiện thuận lợi an tồn cho ngân hàng cho vay dựa sở đảm bảo giấy tờ có giá, gắn liền với vận động hàng hoá tiền tệ giúp cho việc giám sát vay tốt Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) cách tăng cường sở vật chất, trang thiết bị lao động để nhằm làm cho chất lượng giá trị nguồn thông tin CIC cung cấp ngày tăng, mang lại hiệu cao cho hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng ngân hàng nói riêng 3.3.3 Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam Bám sát quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nhà nước, địa phương để giúp Chi nhánh Tam Trinh đầu tư hướng an tồn, mang lại hiệu cao Từ với chi nhánh tích cực tìm kiếm khai thác khách hàng để mở rộng hoạt động tín dụng, đặc biệt hoạt động tín dụng với DNNVV, giúp ngân hàng thực tốt mục tiêu, chiến lược kinh doanh Ban hành, hồn thiện đồng hố văn hoạt động tín dụng hệ thống, thiết lập thủ tục cho vay đơn giản, phù hợp với pháp luật hành, đảm bảo mục tiêu an tồn kinh doanh, thích ứng với nhóm khách hàng, loại cho vay, xoá bỏ chế "một cửa, dấu nhiều chữ ký" nhằm tiết kiệm thời gian, tránh gây phiền hà cho khách hàng 88 Tổ chức thường xuyên hiệu buổi hội thảo trao đổi tình hình, kinh nghiệm hoạt động chi nhánh, lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán lãnh đạo cán nghiệp vụ, bước tiêu chuẩn hoá cán hệ thống nhằm nâng cao trình độ quản lý trình độ thẩm định khách hàng dự án đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế Khai thác nguồn tín dụng ưu đãi uỷ thác, tạo điều kiện cho DNNVV có hội nhiều việc tiếp cận vốn tín dụng, thành lập riêng quỹ cho vay DNNVV phân bổ cho chi nhánh để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn tín dụng 3.3.4 Kiến nghị với DNNVV Thực trạng DNNVV Việt Nam nói chung bất cập so với yêu cầu phát triển quan hệ tín dụng với NHTM Vì vậy, bên cạnh hỗ trợ Chính phủ, ban, ngành liên quan doanh nghiệp phải nỗ lực tìm hướng cho - Các DNNVV phải khai thác tối đa nguồn vốn tự lực huy động ngồn vốn khác phục vụ cho phương án sản xuất kinh doanh với yêu cầu tiết kiệm mục đích, đối tượng có hiệu - DNNVV cần tạo lập khả tín chấp tiếp cận với nhà tài trợ, cụ thể như: Tranh thủ hỗ trợ từ tổ chức Chính phủ, đặc biệt mạng lưới hỗ trợ DNNVV, phát huy vai trò hỗ trợ DNNVV mặt: quảng bá sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đào tạo nâng cao tay nghề, kiến thức quản trị doanh nghiệp…, hoạt động nâng cao khả tín chấp doanh nghiệp chúng tạo nên nguồn thơng tin phản hồi đến nhà tài trợ nhằm nâng cao uy tín cho doanh nghiệp, hình ảnh doanh nghiệp hoàn thiện mắt nhà tài trợ Tranh thủ dịch vụ tư vấn hỗ trợ từ chuyên gia để xây dựng phương án kinh doanh mang tính thuyết phục cao 89 Đối với nhà tài trợ, phương án coi khả thi hội đủ điều kiện khả thực hiệu như: vị trí thuận lợi theo quy hoạch nhà nước, tận dụng nhiều nguồn lực chỗ vốn, nhà xưởng, thiết bị, nguyên liệu , giải việc làm cho nhiều lao động, có biện pháp xử lý nhiễm mơi trường, tính tốn rõ ràng chi phí, sản phẩm có khả chiếm lĩnh thị trường…Ngồi ra, tiếp cận với cán Tín dụng, doanh nghiệp cần tránh sơ suất làm cho đề nghị vay vốn bị bác bỏ thiếu chuẩn bị chu đáo, thiếu thông tin, diễn đạt mơ hồ gây thiếu tin tưởng - Hiệp hội DNNVV cần sớm có biện pháp nhằm giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi thành viên, đồng thời nơi để trao đổi kinh nghiệm quản lý, xúc tiến giao lưu thương mại Ngoài ra, hiệp hội DNNVV phát huy vai trò cầu nối hội viên với tổ chức hỗ trợ DNNVV nước cách hiệu 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 3, luận văn tập trung đưa giải pháp kiến nghị Nhà nước, ban ngành đơn vị liên quan nhằm mở rộng hoạt động tín dụng DNNVV Agribank chi nhanh Tam Trinh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp xúc dễ dàng với sản phẩm dịch vụ chi nhánh đồng thời giúp chi nhánh mở rộng doanh thu số lượng khách hàng 91 KẾT LUẬN Ở nước ta nay, DNVVN chiếm tỷ trọng lớn tổng số doanh nghiệp nước, bao gồm hầu hết DNNN địa phương quản lý doanh nghiệp ngồi quốc doanh Do đó, có khả to lớn việc mở rộng sản xuất, phát triển ngành nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng chục triệu lao động thành phần kinh tế DNVVN sản xuất chế biến lưu thơng khối lượng hàng hố, dịch vụ lớn đáp ứng kịp thời nhu cầu cho tiêu dùng sản xuất tiêu dùng cá nhân toàn xã hội ngày đa dạng phong phú DNVVN phân bố rộng khắp vùng đất nước nên có vai trò tích cực việc khai thác có hiệu tiềm mạnh vùng, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp thực nghiệp cơng nghiệp hố nơng nghiệp kinh tế nơng thơn Tuy nhiên q trình phát triển mình, DNNN gặp khơng khó khăn, Trong có khó khăn vốn để đổi thiết bị công nghệ, tăng suất lao động tạo đứng chế thị trường khó khăn lớn nhất, cần phải có hỗ trợ tín dụng ngân hàng Để góp phần thực thành cơng định hướng chiến lược Đảng Nhà nước NHNo&PTNT Việt Nam hỗ trợ DNNVV, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh đưa việc mở rộng tín dụng DNNVV thành mục tiêu phát triển tín dụng thời gian qua bước đầu có kết đáng khích lệ Tuy nhiên, hoạt động đầu tư tín dụng DNNVV NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh nhỏ bé chưa đáp ứng đủ nhu cầu doanh nghiệp tồn nhiều khó khăn từ hai phía: ngân hàng DNNVV Vì vậy, việc tìm giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng với DNNVV Chi nhánh Tam Trinh cần thiết Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: 92 - Hệ thống hoá lý luận DNNVV, tín dụng ngân hàng; đặc điểm quan hệ tín dụng ngân hàng DNNVV cần thiết mở rộng tín dụng ngân hàng DNNVV - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng DNNVV NHNo&PTNT Việt Nam- Chi nhánh Tam Trinh, qua đánh giá nguyên nhân dẫn đến tồn hoạt động tín dụng ngân hàng - Đề xuất số giải pháp đồng nhằm tăng cường tín dụng DNNVV cho phù hợp với tiềm vốn có NHNo&PTNT Việt Nam- Chi nhánh Tam Trinh DNNVV nước ta, từ mang lại lợi ích trước mắt lâu dài cho ngân hàng doanh nghiệp 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Biên tập Nxb Chính trị quốc gia (2006), Quy định trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, Nxb Chính trị quốc gia Báo cáo hoạt động kinh doanh (2014)Agribank CN Tam Trinh Báo cáo hoạt động kinh doanh (2015) Agribank CN Tam Trinh Báo cáo hoạt động kinh doanh (2016) Agribank CN Tam Trinh Ban Biên tập Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội, (2000), Chính sách, pháp luật số giải pháp hỗ trợ DNVVN quốc doanh, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (2017), Quyết định 226/QĐ-HĐQT-TD việc ban hành Quy chế cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (2012), Quyết định 469/QĐ-HĐTV-XLRR Về việc ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập dự phòng tín dụng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam Giáo Trình Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại (NXB Kinh Tế 2013) Luật số 04/2017/QH14 việc “ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa” ký ngày 12 tháng 06 năm 2017 10 Mishkin F.S (1999), Tiền tệ Ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội 11 Ngân hàng Nhà nước, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN (2005), Thông tư số 02/2013/TT-NHNN (2013) Về việc Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 12 Nghị định số 56/2009/NÐ-CP quy định sách trợ giúp quản lý nhà nước trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 94 13 Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 14 Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Quyết định số 889/QĐ-NHNo-HSX ngày 29/08/2014 Tổng Giám đóc Agribank việc ban hành “ Hướng dẫn cho vay theo hạn mức tín dụng hộ sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ” hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 16 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc Quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng, Quyết định số : 312/QĐ-NHNN ngày 14/03/2017 Quyết định việc đính Thơng tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 17 www.agribank.com.vn 18 www.business.gov.vn 19 www.hotrodoanhnghiep.gov.vn 20 www.sbv.com.vn 21 www.vcci.com.vn 22 www.vinasme.com.vn 95 ... – Chi nhánh Tam Trinh nào? - Tại phải mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh? - Làm để mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ. .. trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh Chương III: Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Chi nhánh Ngân hàng NHNo&PTNT... vốn ngân hàng Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh chi nhánh Ngân hàng NHNo&PTNT cấp nâng cấp từ năm 2008 Hoạt động tín dụng DNNVV Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tam Trinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển NT việt nam chi nhánh tam trinh , Mở rộng hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển NT việt nam chi nhánh tam trinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn