Mở rộng cho vay vốn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại agribank chi nhánh tràng an

105 0 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TRÀNG AN TÔN THẤT TUẤN HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TRÀNG AN TÔN THẤT TUẤN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS TS ĐỖ ĐỨC BÌNH HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan: Cơng trình nghiên cứu đề tài: “Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Agribank Chi nhánh Tràng An” cơng trình nghiên cứu độc lập cá nhân tác giả, thực hướng dẫn khoa học GS TS Đỗ Đức Bình Các số liệu, kết nghiên cứu đưa luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng số thông tin, tài liệu từ nguồn sách, tạp chí liệt kê danh mục tài liệu tham khảo Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017 Tác giả Tôn Thất Tuấn LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tồn thể Q thầy Viện Đại học mở Hà Nội tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn GS.TS Đỗ Đức Bình, người hướng dẫn khoa học luận văn tận tình giúp đỡ thân tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè không ngừng ủng hộ động viên suốt trình học tập anh chị em đồng nghiệp Agribank Chi nhánh Tràng An tạo điều kiện cho cập nhật thông tin, số liệu tài liệu nghiệp vụ để giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Tôn Thất Tuấn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC BẢNG DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế 10 1.2 KHÁI NIỆM VÀ CÁC HÌNH THỨC CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM) 11 1.2.1 Khái niệm cho vay DNN&V NHTM .11 1.2.2 Các hình thức cho vay DNN&V 12 1.3 MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNN&V TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: .14 1.3.1 Quan niệm mở rộng cho vay DNN&V 14 1.3.2 Sự cần thiết việc mở rộng cho vay DNN&V .14 1.3.3 Các tiêu đánh giá mở rộng cho vay DNN&V 15 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay DNN&V .20 1.4 KINH NGHIỆM VỀ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA MỘT SỐ NHTM VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO AGRIBANK CHI NHÁNH TRÀNG AN 23 1.4.1 Kinh nghiệm mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa số ngân hàng thương mại 23 1.4.2 Bài học rút cho Agribank Chi nhánh Tràng An 26 Kết luận chương 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TRÀNG AN .30 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH TRÀNG AN .30 2.1.1 Tổng quan Agribank Chi nhánh Tràng An 30 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh Tràng An 34 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNN & V TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TRÀNG AN 42 2.2.1 Nhóm tiêu phản ánh việc mở rộng quy mô cho vay DNN&V 42 2.2.2 Nhóm tiêu phản ánh chất lượng cho vay DNN&V 49 2.3 NHỮNG CHÍNH SÁCH, BIỆN PHÁP AGRIBANK CHI NHÁNH TRÀNG AN ĐÃ ÁP DỤNG ĐỂ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNN&V THỜI GIAN QUA 56 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TRÀNG AN 58 2.4.1 Những kết đạt 58 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 60 Kết luận chương 69 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TRÀNG AN .70 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGIRBANK CHI NHÁNH TRÀNG AN 70 3.1.1 Định hướng hoạt động chung Agribank Chi nhánh Tràng An .70 3.1.2 Định hướng Chi nhánh cho vay DNN&V: 73 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TRÀNG AN .74 3.2.1 Nhóm giải pháp mở rộng quy mô cho vay DNN&V: 74 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cho vay DNN&V 81 3.2.3 Các giải pháp khác 85 3.3 Một số kiến nghị .86 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ, ngành liên quan 86 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .88 3.3.3 Kiến nghị với tổ chức Hiệp hội 89 3.3.4 Kiến nghị với Agribank 90 Kết luận chương 92 KẾT LUẬN .93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 BẢNG DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Agribank : Viet Nam Bank for Agriculture and rural Development - Ngân CBVC hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam : Cán viên chức CCTG : Chứng tiền gửi CP DN : Chính phủ : Doanh nghiệp DNN&V GDP KH KKH NĐ NH : Doanh nghiệp nhỏ vừa : Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm quốc nội : Khách hàng : Không kỳ hạn : Nghị định : Ngân hàng NHNN NHNo&PTNT : Ngân hàng nhà nước : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NHTM TCTD TG TNHH TSĐB VAMC : Ngân hàng thương mại : Tổ chức tín dụng : Tiền gửi : Trách nhiệm hữu hạn : Tài sản đảm bảo : Là Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Các tiêu chí nhận biết doanh nghiệp nhỏ vừa số nước Bảng 1.2: Các tiêu chí nhận biết doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Bảng 2.1 Cơ cấu huy động vốn Agribank Tràng An từ 2014 - 2016 34 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn Agribank chi nhánh Tràng An giai đoạn 2014 - 2016 .36 Bảng 2.3 Cơ cấu lợi nhuận Agribank Chi nhánh Tràng An .40 Bảng 2.4: Dư nợ cho vay DNNVV so với tổng dư nợ Agribank Chi nhánh Tràng An 42 Bảng 2.5: Số lượng DNN&V có quan hệ tín dụng Agribank Chi nhánh Tràng An 44 Bảng 2.6: Cơ cấu số lượng DNN&V theo loại hình doanh nghiệp 45 Bảng 2.7 Dư nợ tín dụng DNN&V Agribank Chi nhánh Tràng An theo thành phần kinh tế .45 Bảng 2.8: Doanh số cho vay thu nợ DNN&V 46 Bảng 2.9: Cơ cấu dư nợ cho vay DNN&V theo ngành kinh tế .47 Bảng 2.10: Cơ cấu dư nợ cho vay DNN&V theo kỳ hạn 48 Bảng 2.11: Cơ cấu dư nợ cho vay DNN&V theo tài sản đảm bảo 49 Bảng 2.12: Tỷ trọng lợi nhuận từ cho vay DNN&V 50 Bảng 2.13: Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu DNN&V Agribank Chi nhánh Tràng An 50 Bảng 2.14: Các tiêu cho vay DNN&V so với toàn Chi nhánh 51 Bảng 2.15: Cơ cấu dư nợ hạn, nợ xấu DNN&V theo kỳ hạn .53 Bảng 2.16: Cơ cấu dư nợ hạn DNN&V theo tài sản đảm bảo 54 Bảng 2.17: Cơ cấu nợ hạn DNN&V theo ngành nghề .55 Bảng 2.18: Vòng quay vốn tín dụng DNNVV 56 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ mơ hình tổ chức Agribank chi nhánh Tràng An 31 Hình 2.2: Biểu đồ nguồn vốn phân theo TPKT Agribank Chi nhánh Tràng An 36 Hình 2.3: Cơ cấu cho vay Agribank Chi nhánh Tràng An theo thời gian 37 Hình 2.4: Lợi nhuận hàng năm Agribank Chi nhánh Tràng An 39 Hình 2.5: Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng .40 Hình 2.6: Lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ 41 Hình 2.7: Dư nợ cho vay DNN&V Agribank Chi nhánh Tràng An 43 Hình 2.8: Số lượng DNN&V có quan hệ tín dụng với Agribank Chi nhánh Tràng An qua năm 44 Hình 2.9: Doanh số cho vay thu nợ DNN&V Agribank Chi nhánh Tràng An 47 Hình 2.10: Tỷ lệ nợ hạn DNN&V 52 Hình 2.11: Tỷ lệ nợ xấu DNN&V .52 MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Trong năm vừa qua, số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ không ngừng tăng lên dần khẳng định vị trí kinh tế quốc dân Đến ngày 31/12/2016 nước có khoảng 500.000 doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động, từ năm 2014 – 2016 số lượng DNN&V chiếm 97% tổng số doanh nghiệp Các doanh nghiệp nhỏ vừa tạo đến 45-50% khối lượng hàng tiêu dùng hàng xuất khẩu, đóng góp 40% GDP 31% thu nộp ngân sách nhà nước, 25% kim ngạch xuất khẩu, thu hút 50% số lượng lao động doanh nghiệp Đây yếu tố đóng góp tích cực vào an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo với tính linh hoạt, doanh nghiệp tận vùng, miền… Tuy vậy, DNN&V nây có nhiều hạn chế, gặp nhiều khó khăn hoạt động kinh doanh, khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, thiếu vốn kinh doanh vấn đề cần quan tâm Theo khảo sát PCI tiếp cận vốn ngân hàng có 40% doanh nghiệp siêu nhỏ, 62% doanh nghiệp nhỏ, 74% doanh nghiệp vừa, 81% doanh nghiệp lớn Nhận thức điều này, thời gian qua ngân hàng thương mại trọng quan tâm đến doanh nghiệp Nhất môi trường kinh doanh ngân hàng trở nên khốc liệt việc nhắm tới doanh nghiệp nhỏ vừa đối tượng khách hàng đầy tiềm chiến lược phát triển tất yếu ngân hàng thương mại Thực chủ trưởng Đảng Nhà nước, Agribank Chi nhánh Tràng An trực thuộc Agribank – NHTM nhà nước có quy mơ lớn hệ thống NHTM, thời gian qua quan tâm phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Thêm vào đó, thân Agribank Chi nhánh Tràng An Chi nhánh trẻ chuyển đổi thành chi nhánh cấp I hoạt động độc lập từ 2008 đến nay, dư nợ hạn chế, dẫn đến thu nhập từ hoạt động cho vay chưa cao chưa tương xứng với khả Chi nhánh khai thác Xác định mục tiêu tăng trưởng tín dụng tất yếu hoạt động kinh doanh ngân hàng, song việc tăng trưởng tín dụng phải hiệu bền vững, không tăng trưởng nóng dẫn đến khơng kiểm sốt chất lượng tín dụng, dễ tổn thương đến hoạt động cho vay Chi nhánh, nên việc lựa chọn DNN&V đối tượng tập trung để phát triển cho vay lựa chọn đắn ngành nghề rủi ro mà thân ngân hàng cần có quy trình thẩm định khách hàng xác, chun nghiệp Thẩm định, phân tích trước định cấp tín dụng bước quan trọng cần phải thực cho vay ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cho vay Để nâng cao công tác thẩm định, ngân hàng cần: - Nâng cao trình độ cho cán thẩm định: Đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức ngoại ngành cho cán bộ, đảm bảo đội ngũ cán áp dụng tốt kỹ thuật phân tích tín dụng Ngồi ngun tắc kĩ phân tích tín dụng, cán thẩm định cần tuân thủ bước quy trình cho vay hướng dẫn thẩm định khoản vay theo món, theo hạn mức, theo ngành nghề Ngân hàng ban hành Đây nội dung chủ yếu, quan trọng thực thẩm định quản lý khoản vay để đảm bảo tính hiệu chất lượng cho vay - Hoàn thiện thu thập phân tích thơng tin khách hàng: Các thông tin khách hàng thông tin tư cách pháp nhân doanh nghiệp, báo cáo tài chính, quy mơ hoạt động, ngành nghề kinh doanh, kinh nghiệm quản lý, lịch sử quan hệ với ngân hàng Các thơng tin thu thập từ nhiều nguồn khác định chất lượng thẩm định Thông thường, thông tin doanh nghiệp chủ yếu doanh nghiệp cung cấp nên thiếu tính trung thực khách quan, ảnh hưởng không tốt đến kết đánh giá doanh nghiệp dẫn đến định cho vay ngân hàng chứa đựng yếu tố rủi ro Vì vậy, ngồi thơng tin từ báo cáo tài chính, ngân hàng cần nắm bắt thêm thông tin doanh nghiệp thơng qua trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC), thơng qua ngân hàng khác có mối quan hệ với doanh nghiệp thực tế kiểm tra hoạt động khách hàng, kiểm tra đối chiếu sổ sách, chứng từ kế toán, chứng từ ngân hàng Đây nguồn thơng tin hữu ích nhằm kiểm tra hoạt động kinh doanh khách hàng, phát biến động bất thường, điểm mạnh, điểm yếu, nguy mà khách hàng gặp phải nhằm nhận định xác định xác khách hàng - Thực tốt công tác phân loại khách hàng DNN&V: Mục tiêu phát triển khách hàng DNN&V Agribank Chi nhánh Tràng An không nhằm tăng số lượng DNN&V sử dụng sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng mà phải đảm bảo chất lượng khách hàng Vì vậy, quan điểm Ngân hàng thận trọng việc cho vay với đối tượng khách hàng này, khơng cho vay đại trà mà có chọn lựa khách hàng thực có lực hoạt động lực trả nợ Chính vậy, Ngân hàng cần thực tốt thường xuyên công tác phân loại khách hàng 82 để phù hợp với thay đổi thị trường thời kì Đồng thời, hệ thống xếp hạng tín dụng cần hồn thiện tương lai gần để đảm bảo công tác phân loại khách hàng hiệu 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng quản lý, kiểm tra, kiểm soát, giám sát q trình cho vay, theo dõi đơn đốc q trình thu nợ gốc, lãi DNN&V có đặc điểm hoạt động đa dạng nhiều lĩnh vực, khó theo dõi đánh giá, vốn hoạt động chủ yếu vốn vay, tài sản đảm bảo thường có giá trị thấp, hay gặp khó khăn trước biến động bất lợi kinh tế vĩ mô sách nên có mức độ rủi ro cao Do đó, hoạt động kiểm tra, kiểm sốt có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo cho hoạt động cho vay DNN&V phát triển hiệu quả, quản trị chất lượng phải hoạt động thường xuyên công tác quản trị điều hành Việc thực hoạt động kiểm tra trước trong, sau cho vay có quy trình cấp tín dụng Agribank, Agribank Chi nhánh Tràng An triển khai yêu cầu cán tín dụng thực nghiêm túc, nhiên nhiều cán thực cách đối phó, chủ yếu thực kiểm tra trước, cho vay, q trình kiểm tra sau cho vay chưa trọng, chất lượng kiểm tra không cao công tác kiểm tra sau số đơn vị làm mang tính chất hình thức Đây nguyên nhân gây nợ hạn tăng cao Chi nhánh, Chi nhánh cần chấn chỉnh kịp thời có chế tài liệt cán không thực nghiêm túc việc kiểm tra trước, trong, sau cho vay khách hàng Nếu thẩm dịnh dự án khâu định vay DNN&V trình kiểm tra, giám sát, theo dõi đơn đốc thu nợ gốc lãi khâu không phần quan trọng Khi khách hàng vay vốn theo mục đích, lúc, thời điểm số vốn ghi hợp đồng tín dụng việc quản lý vốn vay theo dõi kiểm tra khách hàng có sử dụng mục đích khơng Ngồi phải theo dõi bám sát hoạt động kinh doanh DNN&V để đánh giá xác diễn biến mối quan hệ doanh nghiệp khách hàng, phát kịp thời khả phát sinh nợ q hạn, nợ khó đòi, từ có biện pháp xử lý Công tác kiểm tra thực hiệu suốt trình vay: trước cho vay, cho vay, sau cho vay Kiểm tra trước cho vay cho vay nằm khâu thẩm định khách hàng Kiểm tra giám sát sau cho vay kiểm tra sau giải ngân cho 83 khách hàng nhằm phát sai sót, dấu hiệu xấu như: khách hàng sử dụng tiền vay sai mục đích, hoạt động sản xuất kinh doanh có dấu hiệu lỗ, lừa đảo Kiểm tra cho vay: xem xét trình thực thẩm định phán cho khoản vay có sai sót khơng, thực thủ tục, quy trình tín dụng khơng thực tốt giai đoạn góp phần hạn chế khả xảy sai sót nhằm ngăn chặn kịp thời thiệt hại sau Ngoài giải ngân cho khách hàng nên giải ngân theo tiến độ dự án, không giải ngân toàn khoản vay lần cho khách hàng hạn chế toán tiền mặt, tăng cường toán chuyển khoản qua ngân hàng Kiểm tra chặt chẽ tài liệu chứng minh mục đích vay vốn đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp Điều giúp hạn chế rủi ro, ngăn ngừa hành vi gian lận như: mua bán giả dối, chuyển tiền vòng vo gây thất vốn Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng: - Đối với khoản vay: Đảm bảo thực kiểm tra kiểm sốt tất khâu q trình cho vay: kiểm tra trước (công tác thẩm định), kiểm tra cho vay (mục đích sử dụng vốn, thủ tục giải ngân, ) kiểm tra sau cho vay (đảm bảo khách hàng sử dụng vốn vay mục đích, có hiệu quả, đồng thời đơn đốc khách hàng hoàn trả nợ gốc, lãi vay hạn) - Đối với toàn khoản nợ vay DNN&V: Kiểm tra kiểm sốt phải thực định kì bất thường đảm bảo đủ nội dung sau: Xem xét phân loại đối tượng vay vốn; Định kỳ đánh giá lại tài sản đảm bảo; kiểm tra, kiểm soát hồ sơ lưu Ngân hàng; kiểm tra việc tn thủ quy trình sách cho vay; định kỳ kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh DNN&V Kiểm tra sau cho vay: cán tín dụng phải tăng cường kiểm soát DNN&V sử dụng tiền vay, phát dấu hiệu thua lỗ, lừa đảo sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ngoài ra, ngân hàng cần phải kiểm tra tình hình tài sản đảm bảo để có biện pháp xử lý kịp thời có vấn đề tài sản Vì tài sản đảm bảo coi nguồn trả nợ thứ hai khách hàng - Tích cực cơng tác thu hồi nợ: Việc đơn đốc thu nợ gốc lãi thời hạn đủ nghĩa vụ trách nhiệm, kỷ luật cán tín dụng Lịch trả nợ gốc lãi vay cam kết hợp đồng tín dụng phải theo dõi hàng ngày Trên thực tế, việc đôn đốc thu hồi gốc lãi khoản nợ nhóm I chi nhánh thực tốt, chi nhánh cần có biện pháp nghiêm khắc hơn, giao nhiệm vụ để cán quản lý vay để làm tốt cơng tác thu nợ gốc vãi lãi khoản nợ thuộc nhóm II ,III, IV, V Điều sở để ngân hàng 84 có nguồn thu tiếp tục hoạt động kinh doanh Ngồi ra, chi nhánh nên thành lập phận giám sát quản lý nợ, theo dõi tình hình biến động hàng ngày, đồng thời đôn đốc, thu hồi nợ, giao kế hoạch thu hồi nợ tới cán 3.2.3 Các giải pháp khác 3.2.3.1 Tăng cường hoạt động marketing Để mở rộng cho vay DNN&V, Agribank Chi nhánh Tràng An cần phải tiếp cận thu hút doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn đến với ngân hàng thơng qua sách marketing phù hợp Trước tiên ấn phẩm quảng cáo phương tiện thơng tin đại chúng: trang web nội bộ, tạp chí, banner đơn vị kinh doanh… sản phẩm DNN&V Tiếp đến trì ngày nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng sách ưu đãi triển khai sản phẩm với DNN&V có lịch sử quan hệ tốt, mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng; từ định hướng doanh nghiệp sử dụng đồng sản phẩm ngân hàng Hơn thế, ngân hàng tận dụng mối quan hệ với Hiệp hội Hiệp hội DNN&V, Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ, hiệp hội ngành nghề,… để chủ động tìm kiếm khách hàng thơng qua hội thảo 3.2.3.2 Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chuyên môn đội ngũ chuyên viên Với việc quản lý danh mục khách hàng tổng dư nợ tương đối lớn tại, cán tín dụng Agribank Chi nhánh Tràng An thực q tải cơng việc Họ chăm sóc tốt lượng khách hàng có giao dịch với ngân hàng mà khơng có thời gian chào bán tiếp cận khách hàng tiềm khác để phân tán rủi ro Cán tín dụng người trực tiếp thẩm định khoản vay khách hàng; với kinh nghiệm, khả phân tích đánh giá thẩm định xác góp phần định cho vay xác mang lại thêm thu nhập cho ngân hàng Do thẩm định cách kỹ càng, cẩn trọng nâng cao chất lượng khoản vay Chính vậy, để đảm bảo cơng việc trơi chảy, chất lượng tốt, Agribank Chi nhánh Tràng An cần tiếp tục thực hiện: - Cơ cấu, xếp lại cán bộ, đảm bảo nguồn nhân lực đủ số lượng chất lượng - Công tác tuyển chọn cán từ ban đầu phải đảm bảo lựa chọn người, có trình độ đảm bảo làm việc 85 - Đẩy mạnh đa dạng hóa hình thức đào tạo phù hợp với đối tượng cán bộ, đối tượng công việc: tự đào tạo, đào tạo chỗ, cử cán học, tập huấn nghiệp vụ 3.2.3.3 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động NH - Cơng nghệ giữ vị trí ngày quan trọng hoạt động ngân hàng, tảng để ngân hàng phát triển dịch vụ nâng cao lực hoạt động Trong hoạt đơng tín dụng nói riêng hoạt động ngân hàng nói chung, việc ứng dụng cơng nghệ có ý nghĩa lớn nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng Ngân hàng sử dụng phần mềm quản lý khách hàng, quản lý nợ, điều chỉnh lãi xuất theo định kỳ, khoản nợ gốc, lãi đến hạn hệ thống tự động thông báo đến khách hàng Từ chi phí hoạt động giảm Khi mở rộng quy mơ tín dụng, số lượng khách hàng tăng lên, việc sử dụng phần mềm quản lý khoa học, hiệu nhiều so với quản lý thủ công Hiện việc thông báo khoản vay đến hạn trả nợ Agribank Chi nhánh Tràng An cán phụ trách khoản vay thông báo cho khách hàng Agribank Chi nhánh Tràng An xem xét nghiên cứu kết hợp với tổng đài viễn thông việc thông báo khoản vay đến hạn trả qua SMS đến số điện thoại khách hàng - Hiện Agribank áp dụng phần mềm vào quản lý tín dụng cung cấp số tiện ích dịch vụ cho khách hàng : ebanking, sms, mobilebanking Tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ hoạt động ngân hàng cần liên tục đổi Trong thời gian tới, ngân hàng nên tiếp tục ứng dụng nhiều tiện ích cơng nghệ thơng tin vào hoạt động ngân hàng đặc biệt hoạt động tín dụng Để mở rộng nâng cao hiệu cho vay DNN&V nói riêng hiệu cho vay nói chung, Agribank nên quan tâm chủ động tiếp nhận chuyển giao công nghệ ngân hàng đại từ bên ngồi nhằm nhanh chóng ứng dụng cơng nghệ tiên tiến theo chuẩn quốc tế, từ phát triển kênh phân phối dịch vụ Ví dụ: Chi nhánh nên trọng phát triển ngân hàng điện tử, giao dịch trực tuyến để phục vụ khách hàng lúc nơi, khách hàng không cần phải đến ngân hàng thực giao dịch Điều mang lại tiện ích lớn cho DNN&V với số lượng lao động ít, đặc biệt khơng có điều kiện để phân cơng cán chuyên giao dịch với ngân hàng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ, ngành liên quan Từ phủ ban hành nghị định 56/2009/NĐ-CP việc trợ giúp phát triển DNN&V, hoạt động hỗ trợ DNN&V có bước phát triển mạnh thể 86 qua tăng trưởng nhanh chóng số lượng chất lượng DNN&V Nghị định tạo khung pháp lý cho việc trợ giúp phát triển DNN&V nước ta, sở nhiều ngân hàng triển khai phương thức hỗ trợ cho vay thích hợp DNN&V Đặc biệt ngày 16.5.2016, Chính phủ ban hành Nghị số 35/NĐ-CP hỗ trợ phát triển DNN&V đến năm 2020, vào tháng 7.2016, Quốc hội thơng qua Luật DNN&V (hiệu lực vào 1.1.2018) Chính Để triển khai thực tích cực, đồng sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa nhằm hỗ trợ đối tượng doanh nghiệp phát huy khả nguồn lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo tinh thần Luật, Nghị định Nghị Chính phủ đề cập trên, thời gian tới Chính phủ Bộ/ngành liên quan cần: Ban hành đầy đủ Nghị định hướng dẫn chi tiết thực Luật DNN&V để giúp đơn vị có liên quan, có hệ thống tổ chức tín dụng triển khai kịp thời, đồng hoạt động hỗ trợ vốn cho DNN&V; Trước mắt, Chính phủ cần đạo Bộ/Ngành có liên quan, nghiên cứu, tạo điều kiện triển khai số công việc sau: - Quy định thuế: cần có sách thuế ưu đãi với doanh nghiệp thành lập, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp đầu tư công nghệ đại, đầu tư vào dự án sản xuất sản phẩm doanh nghiệp tham gia vào dự án an sinh xã hội Tiếp tục cải cách hành hệ thống thuế nói chung theo hướng cụ thể, đơn giản, dễ hiểu, dễ thi hành - Có sách đất đai hỗ trợ mặt sản xuất, tăng cường làm thủ tục cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất, mở rộng quyền chuyển giao đất, tiến hành cho thuê đấu thầu sở sản xuất bị giải thể Đồng thời cần hỗ trợ xây dựng, phát triển sở hạ tầng rộng khắp nhằm tạo môi trường thuận lợi cho DNN&V, giúp họ tiếp cận vốn ngân hàng thuận tiện - Xây dựng chế độ kế toán phù hợp với quy mơ, trình độ quản lý DNN&V, giúp cho việc tăng cường công tác quản lý kinh doanh doanh nghiệp, quản lý nguồn thu vào, đồng thời tạo điều kiện giám sát, đánh giá hoạt động, tình hình tài chính, giúp cho việc xem xét cấp tín dụng ngân hàng thuận lợi - Hồn thiện mơi trường pháp lý liên quan đến hoạt động cho vay: Để tạo lập môi trường pháp lý đảm bảo cho hoạt động cho vay an toàn hiệu quả, hoạt động cho vay tổ chức tín dụng hồn thiện theo hướng đầy đủ, rõ ràng phù hợp với thông lệ quốc tế, cần tiếp tục rà sốt thống hóa văn 87 hành chế cho vay, bảo đảm tiền vay, giao dịch bảo đảm, chế xử lý nợ, mua bán nợ, … - Hoàn thiện chế định giá tài sản: Hiện ngân hàng gặp nhiều khó khăn q trình định giá tài sản đảm bảo khách hàng từ dẫn đến tình trạng đánh giá khơng xác giá trị tài sản Để tránh tình trạng này, Nhà nước cần hoàn thiện chế định giá tài sản cách hợp lý Định giá tài sản phải theo giá trị thị trường Đặc biệt số loại tài sản có mức độ biến động lớn phải đưa hạn mức giá trị, tránh rủi ro cho ngân hàng định giá cao mà giá trị lại biến động xuống Hơn thế, Nhà nước cần thúc đẩy hình thành quan định giá tài sản, trung tâm thông tin, trung tâm thẩm định chuyên nghiệp giúp đỡ cho ngân hàng trình cung cấp thẩm định tín dụng Tạo mơi trường thuận lợi thơng thống cho Doanh nghiệp phát triển Cắt giảm điều kiện kinh doanh không phù hợp gây tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp, quy định làm hạn chế méo mó cạnh tranh, gia tăng chi phí sản xuất, hạn chế sáng tạo, kìm hãm hình thành chuỗi kinh doanh, tác động bất lợi đến doanh nghiệp nhỏ vừa kìm hãm kinh tế 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Thứ nhất, Với vai trò quan quản lý Nhà nước tiền tệ, thực chức Ngân hàng trung ương, Ngân hàng Nhà nước cần đề xuất thực giải pháp điều hành sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đồng thời, hoàn thiện quy định quản lý chuyên ngành hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động cho vay có cho vay DNN&V nói riêng, quy định sách định hướng hoạt động cho ngân hàng thương mại khoảng thời gian cụ thể phù hợp với biến động kinh tế vĩ mô thị trường tài tiền tệ nước quốc tế đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống, tránh rủi ro cho hoạt động ngành Thứ hai, NHNN cần nâng cao chất lượng hiệu hoạt động trung tâm cung cấp thông tin tín dụng phòng ngừa rủi ro (CIC) Vai trò trung tâm đảm bảo thơng tin tài cho vay thu thập đầy đủ, xác, kịp thời với tình hình thực tế cung cấp cho NHTM phục vụ cho định kinh doanh Tuy nhiên, hiệu hoạt động tầm ảnh hưởng Trung tâm CIC hạn chế NHNN cần có quy định chế tài tổ chức tín dụng việc báo cáo khai thác thơng tin từ hệ thống thơng tin tín dụng Nghiên cứu áp 88 dụng hệ thống công nghệ kết nối việc thực chế độ báo cáo thống kê hoạt động cho vay tổ chức tín dụng đảm bảo tính cập nhật thường xuyên Để làm điều đó, cần đổi nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, nâng cao lực cán bộ, áp dụng công nghệ mới, đại hóa tự động hóa cơng đoạn để đẩy mạnh việc thu thập, xử lý, cung cấp thông tin đáp ứng kịp thời nhu cầu tổ chức tín dụng, đẩy mạnh cơng tác đánh giá, dự báo nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, đa dạng hố sản phẩm thơng tin tín dụng Thứ ba, NHNN nên tiếp tục hồn thiện mơ hình tổ chức hoạt động quan Thanh tra Nâng cao khả cảnh báo sớm NHNN Tăng cường hoạt động công tác tra, kiểm tra Thị trường tài Việt Nam non trẻ, thiếu tính minh bạch Đứng trước biến động khó lường tình hình kinh tế giới, thị trường Việt Nam cần tổ chức trung gian giám sát hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước phải có trách nhiệm việc Hoạt động tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động cho vay tổ chức tín dụng cần NHNN thực thường xuyên nữa, NHNN cần có biện pháp nhằm nắm rõ danh mục cấu cho vay tổ chức tín dụng nhằm xác định cấu hợp lý giai đoạn, phòng ngừa rủi ro tín dụng xảy ra, gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn hệ thống toàn hoạt động kinh tế Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng nội dung công tác kiểm tra, đổi phương pháp kiểm tra, nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ công tác kiểm tra giám sát từ xa, áp dụng hệ thống cảnh báo rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng nhằm giám sát rủi ro hệ thống đảm bảo cạnh tranh lành mạnh NHTM Thứ tư: Các văn ban hành thiếu tính đồng bộ, chưa có đồng thuận ngành, phải kịp thời bổ sung, chỉnh sửa: quy định chấp tài sản phương tiện vận tải Thứ năm, Hoàn thiện hệ thống chế, sách để thực có hiệu Nghị 42/2017/QH14 Quốc hội xử lý thí điểm nợ xấu Thực có hiệu quy chế số 01/QCLN/NHNNVN-BTP việc phối hợp NHNN Việt Nam Bộ Tư pháp công tác thi hành án dân có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng Từ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tín dụng thu hồi nợ xấu 3.3.3 Kiến nghị với tổ chức Hiệp hội 89 - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa: Cần có nhiều hình thức hỗ trợ thơng tin nhằm cung cấp thơng tin tổ chức sách hỗ trợ DNN&V, quy định pháp lý khuyến cáo thiết thực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp; thông tin khái quát số thị trường trọng điểm châu Mỹ, châu Á, châu Phi thơng tin pháp luật có liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao công nghệ, liệu công nghệ thiết bị sản xuất, dịch vụ kinh doanh sản xuất nước nước ngồi; Cổng Thơng tin doanh nghiệp ngành nghề nông thôn với sở liệu giá nông sản cung cấp thông tin giá mặt hàng nơng sản hiệu Ngồi ra, Hiệp hội cần nâng cao chức bảo vệ quyền lợi hợp pháp Hội viên hoạt động thuộc lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ vừa với quan, tổ chức nước; tư vấn, phản biện lĩnh vực kinh tế - luật pháp - đối ngoại thuộc lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ vừa, làm cầu nối Hội thành viên, Hội viên, doanh nghiệp với quan hữu quan nhằm giải vấn đề có liên quan đến phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ vừa nói riêng; hỗ trợ hội viên mở rộng phát triển sản xuất - kinh doanh, xúc tiến đầu tư thương mại - du lịch - hợp tác quốc tế, cung cấp thông tin, tư vấn, tổ chức diễn đàn trao đổi, hợp tác tổ chức hội thảo theo quy định Pháp luật - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam: Cần nâng cao vai trò hiệp hội hoạt động thành viên tổ chức tín dụng, tăng cường tầm ảnh hưởng việc định hướng hoạt động thành viên hiệp hội đại diện thành viên đưa kiến nghị, phản ánh thực trạng hoạt động NHTM, sách điều tiết Nhà nước NHNN Từ đó, phòng tránh động cạnh tranh thiếu lành mạnh gây hậu xấu cho hoạt động hệ thống Ngân hàng kinh tế 3.3.4 Kiến nghị với Agribank - Ban hành, hồn thiện đồng hố văn hoạt động tín dụng hệ thống, xây dựng quy trình cho vay phù hợp với đặc điểm DNN&V Tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh phát triển nâng cao hiệu cho vay Đơn giản hoá hồ sơ, thủ tục đảm bảo quy trình, quy định pháp luật Ngồi ra, hội sở nên hỗ trợ trực tiếp đơn vị kinh doanh phát triển khách hàng, thẩm định khách hàng thực tế để trình cung ứng sản phẩm cho khách hàng rút ngắn thời gian - Cho phép Chi nhánh tách Phòng tín dụng thành Phòng khách hàng cá 90 nhân, Phòng khách hàng doanh nghiệp theo quy định Agribank để chun mơn hóa cơng việc, phát triển cho vay khách hàng cách chuyên nghiệp - Lãi xuất tiền vay vấn đề DNN&V quan tâm định vay vốn ngân hàng ảnh hưởng đến lợi nhuận sau doanh nghiệp Vì vậy, ngân hàng cần theo khung lãi suất quy định khung lãi suất đối thủ thị trường để xây dựng mức lãi suất phù hợp cho đối tượng khách hàng khác để làm hài lòng khách hàng thu hút khách hàng Đồng thời phải thông báo ký phụ lục điều chỉnh lãi xuất theo định kỳ - Có sách phù hợp việc tiếp cận khách hàng cho vay địa bàn Chi nhánh có trụ sở thuộc quận nội thành trực thuộc Thành phố Hà Nội nhằm thu hút khách hàng - Định kỳ hàng năm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, phổ biến lỗi thường gặp trình cấp tín dụng khách hàng để phòng ngừa rút kinh nghiệm đồng thời tổ chức thi nghiệp vụ phận làm cơng tác tín dụng - Tiếp tục đẩy manh triển khai có hiệu nội dung kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp theo đạo NHNN Ưu tiên nguồn vốn cho vay doanh nghiệp sản xuất lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp tham gia mơ hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp doanh nghiệp khởi nghiệp - Tăng cường hoạt động tra, kiểm tra nội toàn hệ thống nhằm chấn chỉnh hoạt động Chi nhánh đội ngũ nhân - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán tín dụng theo tiêu chuẩn Quốc tế Tập trung đào tạo chuyên sâu kiến thức pháp lý luật dân sự, luật doanh nghiệp, luật đầu tư, quản trị doanh nghiệp, thẩm định giá trị tài sản, phân tích đánh giá rủi ro, sách hỗ trợ phát triển, kỹ tiếp cận, tác nghiệp cho vay, chủ động tiếp cận, thu hút dự án, chương trình quốc tế, cung cấp sản phẩm dịch vụ, nhằm tạo đội ngũ nhân chun nghiệp, có trình độ phục vụ DNN&V Ngân hàng cần đẩy nhanh công tác đại hóa cơng nghệ hệ thống tốn quốc tế, nghiên cứu phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng DNN&V Phối hợp chặt chẽ với NHNN để tổ chức thực có hiệu chương trình thơng tin tín dụng, nâng cao chất lượng mở rộng phạm vi thơng tin, giúp Chi nhánh phòng ngừa rủi ro cách tốt Đảm bảo tính hiệu quả, an toàn nguồn vốn đầu tư 91 Kết luận chương Dựa sở tập hợp các tiêu chí mở rộng cho vay DNN&V đề cập Chương I, tác giả luận văn sâu phân tích thực trạng mở rộng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank Chi nhánh Tràng An đề cập Chương II, chương luận văn đưa số giải pháp nhằm mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Đồng thời đưa kiến nghị với NHNN, với Agribank với doanh nghiệp vừa nhỏ Hy vọng với giải pháp đề cập trên, Chi nhánh Agribank Tràng An góp phần thúc đẩy quan hệ tín dụng mở rộng tín dụng tín dụng Agribank Chi nhánh Tràng An doanh nghiệp nhỏ vừa năm tới 92 KẾT LUẬN Agribank Chi nhánh Tràng An sau chưa đầy 10 năm thành lập phát triển ln nỗ lực nhằm nâng cao uy tín ngân hàng hệ thống Agribank nói riêng hệ thống ngân hàng Viêt Nam nói chung Cùng với phát triển hội nhập kinh tế, Ngân hàng cố gắng làm tốt nhiệm vụ giao, động linh hoạt hoạt động kinh doanh, chủ động đa dạng hoá khách hàng, mở rộng thị trường Trong xu phát triển ngày nhanh DNN&V, ngân hàng vạch chiến lược nhằm khai thác cách có hiêu đối tượng khách hàng Trong thời gian qua, hoạt động tín dụng DNN&V Ngân hàng đạt số kết đáng khích lệ nhiên tồn nhiều khó khăn Mở rộng cho vay ngân hàng DNN&V xác định nhiều khía cạnh khả thỏa mãn tối đa nhu cầu hợp lý khách hàng, đa dạng hóa đối tượng khách hàng hay việc đa dạng hóa sản phẩm cho vay, ln phải kèm với chất lượng cho vay Trước yêu cầu đó, việc nghiên cứu giải pháp nhằm mở rộng cho vay DNN&V chiều rộng chiều sâu góp phần đưa giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động cho ngân hàng khách hàng DNN&V, đặc biệt có ý nghĩa với hoạt động cho vay ngân hàng Trong q trình nghiên cứu, với lợi cơng tác trực tiếp Agribank Chi nhánh Tràng An, thấu hiểu hoạt động cho vay DNN&V Chi nhánh, tác giả kết hợp lý luận phân tích thực tế hoạt động cho vay DNN&V ngân hàng nhằm đưa số giải pháp với hy vọng góp phần giải phần khó khăn hạn chế hoạt động cho vay DNN&V đây, từ mở rộng hoạt động cho vay DNN&V Kết quả, luận văn đã: - Hệ thống hóa vấn đề DNN&V, phạm trù mở rộng cho vay DNN&V, vai trò hoạt động cho vay DNN&V kinh tế nói chung ngân hàng thương mại nói riêng, đặc thù Agribank Chi nhánh Tràng An từ khẳng định cần thiết phải mở rộng hoạt động cho vay với DNN&V - Đánh giá phân tích thực trạng mở rộng cho vay DNN&V, từ rút kết hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng tới việc mở rộng cho vay DNN&V Agribank Chi nhánh Tràng An làm sở đưa giải pháp 93 Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm mở rộng cho vay DNN&V đôi với nâng cao chất lượng cho vay, phù hợp với định hướng phát triển DNN&V Nhà nước định hướng chiến lược DNN&V Agribank Để giải hạn chế cần nỗ lực toàn Ngân hàng với giúp đỡ, hỗ trợ đồng quan Nhà nước, Chính phủ, NHNN giúp đỡ Agribank Qua thời gian nghiên cứu đề tài, thân học hỏi nhiều điều DNN&V hoạt động tín dụng Ngân hàng DNN&V Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn GS - TS Đỗ Đức Bình cán Agribank Chi nhánh Tràng An giúp đỡ thân tơi hồn thành đề tài Tuy nhiên, giới hạn thời gian lực thực hiện, đề tài thực nghiên cứu mở rộng cho vay nhóm khách hàng cụ thể Chi nhánh cụ thể trực thuộc Agribank khoảng thời gian không dài Việc nghiên cứu tập trung vào phạm vi nhỏ chưa đề cập đến yếu tố tác động mức độ thoả mãn khách hàng ảnh hưởng đến mở rộng cho vay DNN&V Do đó, nội dung thể luận văn không tránh khỏi hạn chế Em mong nhận đóng góp ý kiến Quý thầy cô giáo để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2009), Nghị định số 56/2009/NĐ-CP trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Chính phủ (2010), Nghị số 22/NQ-CP việc triển khai thực Nghị định số 56/2009/NĐ-CP Lê Thị Hải Hà (2015), “ Giải pháp phát triển cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện ngân hàng Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Lê Thị Hằng (2012), Giáo trình quản trị tài doanh nghiệp, Nxb Thơng tin Truyền thông Trần Phước Hiếu (2015), “Giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa NHTM CP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng Nguyễn Đình Hương (2005), Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Thị Mùi Trần Cảnh Toàn (2011), Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước (2013), Thơng tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Ngân hàng Nhà nước “ban hành Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xủ lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” 10 Ngân hàng Nhà nước (2014), Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TT-NHN ngày 21/01/2013 Ngân hàng Nhà nước “ban hành Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xủ lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi” 11 Ngân hàng Nhà nước (2016), Thơng tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định hoạt 95 động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng 12 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (2017), Quyết định số 226/QĐ-HĐTV-TD Quy chế cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 13 Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Tràng An, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014, 2015, 2016 14 Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Tràng An, Báo cáo tình hình hoạt động tín dụng năm 2014, 2015, 2016 15 Nguyễn Thị Nhung (2016), Giáo trình luật kinh tế Việt Nam, Nxb tư pháp, Hà Nội 16 Hồ Xuân Phương (2004), Tài hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, Nxb Tài chính, Hà Nội Nguyễn Ngọc Quân Nguyễn Tấn Thịnh (2012), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực tổ chức, Nxb giáo dục Việt Nam, Hà Nội 18 Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng 17 Quốc hội (2015), Luật doanh nghiệp Lê Văn Tâm (2013), Giáo trình Quản trị chiến lược sách kinh doanh, Nxb Lao động – Xã hội, 21 Thủ Tướng Chính Phủ (2011), Quyết định số 03/2011/QĐ – TTg việc ban hành Quy Chế Bảo Lãnh cho doanh nghiệp nhỏ vừa vay vốn ngân hàng thương mại 22 Đỗ Hoàng Toàn Đỗ Thị Hải Hà (2010), Giáo trình quản trị kinh doanh đại, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội 23 Đỗ Hồng Tồn (2011), Giáo trình quản trị Marketing, Nxb Lao động – Xã 19 20 hội, Hà Nội 24 Đỗ Hoàng Toàn Nguyễn Kim Truy (2015), Giáo trình Quản trị học đại, Viện đại học mở Hà Nội 25 Võ Đức Tồn (2012), “Tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa NHTM cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, Luận án tiến sĩ Tài – ngân hàng, Học viện Ngân hàng 96 ... PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TRÀNG AN .70 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGIRBANK CHI NHÁNH TRÀNG AN ... RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TRÀNG AN .30 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH TRÀNG AN .30 2.1.1 Tổng quan Agribank Chi nhánh Tràng An 30... động chung Agribank Chi nhánh Tràng An .70 3.1.2 Định hướng Chi nhánh cho vay DNN&V: 73 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TRÀNG AN .74
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay vốn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại agribank chi nhánh tràng an , Mở rộng cho vay vốn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại agribank chi nhánh tràng an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn