Huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đông anh

82 2 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG ANH ĐỖ THỊ THU HẰNG HÀ NỘI - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG ANH ĐỖ THỊ THU HẰNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS PHAN HUY ĐƯỜNG HÀ NỘI - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Huy động vốn ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Đông Anh” công trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi, hướng dẫn khoa học GS.TS Phan Huy Đường, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu, nội dung trình bày luận văn hoàn toàn hợp lệ đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả Đỗ Thị Thu Hằng LỜI CẢM ƠN Trước hết, Tôi xin chân thành cảm ơn tất thầy cô khoa Quản trị Kinh doanh, Viện Đại Học Mở Hà Nội tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực đề tài nghiên cứu khoa học Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Phan Huy Đường - Người định hướng, trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin trân trng cm n Ban lónh o Agribank Chi nhỏnh Đông Anh giúp đỡ mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình nghiên cứu; Xin cảm ơn đồng chí, đồng nghiệp quan tạo điều kiện góp ý, cung cấp thơng tin cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài Tôi xin cảm ơn đến người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, cổ vũ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu khoa học Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngy thỏng nm 2017 Tỏc gi lun Đỗ Thị Thu H»ng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại 1.1.2 Các hoạt động Ngân hàng Thương mại 1.1.3 Nguồn vốn NHTM 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu huy động vốn NHTM 1.2.2.Nguyên tắc hình thức huy động vốn NHTM 11 1.2.3 Lựa chọn kênh huy động vốn 17 1.2.4 Kiểm soát, phân tích đánh giá thực trạng huy động vốn 19 1.3 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20 1.4 Các tiêu phản ánh huy động vốn 27 1.4.1 Chi phí huy động vốn 27 1.4.2 Một số tiêu liên quan đến loại rủi ro huy động vốn 29 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 31 1.5.1 Những nhân tố khách quan 31 1.5.2 Những nhân tố chủ quan (thuộc Ngân hàng) 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM– CHI NHÁNH ĐÔNG ANH 34 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG ANH 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 34 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Đông Anh 35 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ NHNo&PTNT Đông Anh 38 2.1.4 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân Hàng No&PTNT Việt Nam – chi nhánh Đông Anh giai đoạn 2014-2016 : 38 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐÔNG ANH 42 2.2.1 Cơ cấu huy động vốn 42 2.2.2 Chi phí vốn 47 2.2.3 Mối quan hệ huy động vốn, sử dụng vốn với loại rủi ro 50 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHNN&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG ANH 53 2.3.1 Những thành công mà Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Đông Anh đạt hoạt động huy động vốn 53 2.3.2 Những mặt hạn chế : 56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH ĐÔNG ANH 58 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHNN&PTNT VIỆT NAM– CHI NHÁNH ĐÔNG ANH 58 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHNN&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG ANH 59 3.2.1 Mở rộng, đa dạng nâng cao chất lượng hình thức huy động vốn 59 3.2.2 Tăng cường hoạt động kinh doanh theo hướng đa dạng hố nâng cao loại hình dịch vụ 61 3.2.3 Gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn 62 3.2.4 Cần sử dụng lãi suất linh hoạt đáp ứng với biến động thị trường 63 3.2.5 Đẩy mạnh sách khách hàng 63 3.2.6 Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng 65 3.2.7 Chuẩn bị tiền đề cần thiết tham gia vào thị trường chứng khoán 66 3.2.8 Đưa chương trình quảng cáo hấp dẫn 67 3.2.9 Phát triển tốn khơng dùng tiền mặt 67 3.2.10 Ứng dụng hoạt động Marketing vào công tác huy động vốn 68 3.2.11 Đổi phương thức quản lý điều hành 68 3.3 KIẾN NGHỊ 69 3.3.1 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 69 3.3.2 Kiến nghị với Nhà nước 70 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT - Agribank Đông Anh : Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh Đông Anh - NHTM : Ngân Hàng Thương Mại - NH No&PTNT Đông Anh : Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn - Chi Nhánh Đông Anh - GDV : Giao dịch viên - TCKT –XH : Tổ chức kinh tế- xã hội - NHTƯ : Ngân Hàng Trung Ương - NHTW : Ngân Hàng Trung Ương - NHNN : Ngân Hàng Nhà Nước DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn NHNo&PTNT chi nhánh Đông Anh 39 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ NHNo&PTNT Đơng Anh năm 2014, 2015, 2016) 40 Bảng 2.3: Nguồn vốn NHNo & PTNT Đông Anh giai đoạn 2014 - 2016 43 Bảng 2.4: Tình hình huy động vốn theo kì hạn huy động giai đoạn 2014 - 2016 44 Bảng 2.5: Tình hình huy động vốn NHNo&PTNT Đông Anh theo loại tiền giai đoạn 2014-2016 45 Bảng 2.6: Tình hình huy động vốn nội tệ NHNo&PTNT Đơng Anh năm 2014 - 2016 45 Bảng 2.7: Lãi suất bình quân đầu vào, đầu thời kỳ Tháng/ Năm 49 Bảng 2.8: Mơ hình luồng tiền (Vào thời điểm 31/12/2016) 51 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình kiểm sốt hoạt động huy động vốn 20 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức Agribank Đông Anh 36 LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Vốn yếu tố đầu vào trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đối với NHTM với tư cách doanh nghiệp, chế tài trung gian hoạt động lĩnh vực tiền tệ vốn lại có vai trò quan trọng NHTM đơn vị chủ yếu cung cấp vốn thu lãi Nhưng để cung cấp đủ vốn đáp ứng nhu cầu thị trường, ngân hàng phải huy động vốn từ bên Tại Việt Nam việc huy động vốn NHTM nhiều bất hợp lý, điều dẫn tới chi phí vốn cao, quy mơ khơng ổn định, việc tài trợ cho danh mục tài sản khơng phù hợp với quy mơ, kết cấu từ làm hạn chế khả sinh lời, buộc ngân hàng phải đối mặt với loại rủi ro.v.v Do đó, việc tăng cường huy động vốn từ bên ngồi với chi phí hợp lý ổn định cao yêu cầu ngày trở nên cấp thiết quan trọng Trong thời gian học tập trường làm việc Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam -Chi nhánh Đông Anh, em nhận thấy công tác huy động vốn giữ vị trí quan trọng hệ thống NHTM, thời gian gần việc huy động vốn Ngân hàng gặp phải nhiều khó khăn tình trạng khan vốn NHTM nói chung, thêm vào cạnh tranh ngày trở nên gay gắt không riêng hệ thống NHTM mà từ tham gia ngày nhiều phi ngân hàng Đây thách thức Ngân hàng đòi hỏi ngân hàng cần có sách, giải pháp để cải thiện nâng cao tình hình huy động vốn ngân hàng, lý em chọn đề tài: “Huy động vốn ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Đông Anh” làm đề tài cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Tổng hợp số vấn đề sở lý luận huy động vốn NHTM - Phân tích tìm hiểu hoạt động huy động vốn NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh - Đưa vài kiến nghị giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Huy động vốn - Phạm vi nghiên cứu: - Không gian: Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Đông Anh - Thời gian: Các số liệu hoạt động huy động vốn giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn – chi nhánh Đông Anh 03 năm 2014-2016 Câu hỏi nghiên cứu - Huy động vốn NHTM gì? Có hình thức huy động vốn NHTM? Hoạt động huy động vốn NHTM cần tuân thủ nguyên tắc nào? - Có tiêu chí sử dụng để đánh giá sách huy động vốn NHTM? - Có yếu tố ảnh hưởng đến huy động vốn NHTM? - Thực trạng huy động vốn Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Đông Anh nào? Còn tồn điểm yếu nguyên nhân điểm yếu đó? - Cần có giải pháp để hồn thiện sách huy động vốn Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Đông Anh? Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập liệu : liệu sơ cấp tạo việc điều tra, khảo sát để ghi nhận ý kiến, nhận định cán tín dụng hoạt động huy động vốn số giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn Các liệu thứ cấp thu thập, tổng hợp từ số liệu thực tế hoạt động huy động vốn giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn NHNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh Đông Anh năm 2014-2016 - Xúc tiến việc xác lập quan hệ tín dụng, quan hệ tiền gửi, tốn nội ngoại tệ doang nghiệp lớn, doanh nghiệp thành lập có triển vọng để thu hút nguồn vốn từ khách hàng - Đưa sách ưu đãi phí tốn, lãi suất tiền gửi,lãi suất tiền vay, chi phí giao dịch thiết lập mối quan hệ bạn hàng Từ chấp nhận cạnh tranh để dành thị trường, giữ khách hàng truyền thống, khách hàng lớn cần thiết Agribank Đông Anh áp dụng nhiều hình thức huy động vốn với mức lãi suất biểu phí linh hoạt, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu khách hàng đến giao dịch Tuy nhiên thời gian tới, để tăng nguồn vốn huy động, ngân hàng cần phải đa dạng cac hình thức huy động, thường xuyên cải tiến hình thức huy động vốn theo hướng có lợi cho khách hàng mà ngân hàng đạt kết cao Thứ nhất, đa dạng hố hình thức tiền gửi tiết kiệm dân bao gồm tiết kiệm khơng kỳ hạn, có kỳ hạn tháng, tháng, tháng, năm đến năm Phát triển mạnh hình thức tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm hưởng lãi bậc thang, tiết kiệm dự thưởng, cần ý đưa hình thức huy động tiết kiệm nội tệ đảm bảo theo giá trị vàng, hay ngoại tệ mạnh thời điểm kinh tế có biểu lạm phát Việc đưa nhiều hình thức tiết kiệm phải tương ứng với điều hành linh hoạt lãi suất phù hợp có tác dụng khuyến khích thu hút người gửi, cho ngân hàng người gửi có lãi suất thoả đáng Thứ hai, Agribank Đông Anh cần phải tăng cường huy động vốn thông qua việc mở tài khoản cá nhân, áp dụng mức lãi suất hấp dẫn khuyến khích khách hàng mở tài khoản cá nhân Hướng dẫn cho khách hàng thấy tiện ích sử dụng tài khoản để họ hiểu ưu điểm tài khoản thường xun sử dụng Ngồi ra, tài khoản tốn khách hàng có số dư cao, ngân hàng chuyển bớt sang tài khoản tiền gửi có kỳ hạn để giúp khách hàng khơng bị thiệt Ngược lại, khách hàng có nhu cầu tốn cao ngân hàng tự động chuyển tiền gửi có kỳ hạn thành tiền gửi toán để đáp ứng nhu cầu khách hàng 60 Thứ ba, ngày nay, bên cạnh sản phẩm huy động vốn mang tính truyền thống NHTM đẩy mạnh phát triển phương thức huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá như: trái phiếu, kỳ phiếu, chứng tiền gửi…Mặc dù hình thức ngân hàng phải trả chi phí tương đối cao, song ngân hàng lại huy động nguồn vốn dài hạn, mang tính ổn định cao Với kết kinh doanh ngày lên, uy tín ngày khẳng định việc phát hành giấy tờ có giá nhăm mục đích huy động vốn hồn tồn điều giúp ngân hàng chủ động nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế, đặc biệt vốn trung dài hạn 3.2.2 Tăng cường hoạt động kinh doanh theo hướng đa dạng hoá nâng cao loại hình dịch vụ Trước mắt mặt ngân hàng ưu tiên vào đầu tư phát triển, mặt khác phải triển khai vào đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, trọng vào kinh doanh ngoại tệ, toán quốc tế, bảo lãnh, Trong hệ thống ngân hàng phát triển, ngân hàng cạnh tranh với chủ yếu hệ thống dịch vụ ngân hàng, cơng cụ cạnh tranh khơng có giới hạn Tỷ trọng khoản thu từ dịch vụ ngân hàng ngày chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu kinh doanh ngân hàng Để hoạt động kinh doanh dịch vụ sớm trở thành công cụ cạnh tranh việc thu hút khách hàng, tăng nguồn vốn huy động, đồng thời làm tăng nguồn thu nhập cho ngân hàng dịch vụ áp dụng ngân hàng nên tiến hành dịch vụ sau: - Dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn thông tin: Trong dịch vụ tư vấn đầu tư ngân hàng hướng dẫn khách hàng xây dựng dự án, lựa chọn sản phẩm sản xuất, tính tốn nguồn tài trợ cho dự án với lãi suất tiền vay có lợi nhất… Trong việc tham gia thi trường tiền tệ ngân hàng tư vấn cho khách hàng với số lượng vốn định thời gian cần thiét để tham gia thị trường tiền tệ ngắn ngày hưởng lãi suất cao Trong kinh doanh ngân hàng thông tin coi tiền Vì thơng tin có giá trị đem bán Trong mơ hình ngân hàng đại nghiệp vụ tư vấn 61 thông tin trở nên quan trọng Các ngân hàng có phận tư vấn có mối quan hệ chặt chẽ với quan thơng tin chun mơn để cung cấp dịch vụ thông tin cho khách hàng - Dịch vụ tư vấn tài chính: Nhiều ngân hàng phải giúp cho doanh nghiệp việc lập kế hoạch tài chính, phân tích tài lập hẳn kế hoạch thuế( với thuế lập để có chi phí thấp nhất) - Tư vấn pháp luật: Ngân hàng giúp nhiều cá nhân doanh nghiệp nắm rõ để thực luật pháp hành như: Luật doanh nghiệp, Luật kinh tế… Các loại hình dịch vụ phát triển nước ta có nhiều người lãnh đạo cơng ty, xí nghiệp thiếu hiểu biết luật pháp, thơng tin cơng nghệ… Đặc biệt có cơng ty tư nhân khơng có ban tài 3.2.3 Gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn Việc huy động vốn có hiệu sở để ngân hàng thực việc huy động vốn sau Về mặt kinh tế, sử dụng vốn có hiệu đảm bảo cho ngân hàng có khả trang trải cho nguồn vốn huy động, tạo uy tín ngân hàng đồng thời tạo sở để ngân hàng áp dụng biện pháp kinh tế công tác huy động vốn sau Hơn việc sử dụng vốn có hiệu thúc đẩy phát triển quan hệ ngân hàng với khách hàng mình, tạo cho ngân hàng ngày có nhiều khách hàng đến giao dịch, gửi tiền vào ngân hàng Huy động vốn sử dụng vốn nên gắn bó với theo nguyên tắc có tương ứng thời hạn, nghĩa nguồn vốn cho vay loại hình Tuy nhiên điều kiện ngân hàng nến có nguồn vốn trung dài hạn dư thừa cân đối cho vay ngắn hạn có nguồn vốn ngắn hạn có tính ổn định cao nguồn vốn ngắn hạn thường xuyên luân chuyển ngân hàng lợi dụng điều vay trung hạn phải xem xét để phòng rủi ro xảy 62 3.2.4 Cần sử dụng lãi suất linh hoạt đáp ứng với biến động thị trường Lãi suất công cụ quan trọng để ngân hàng thu hút nguồn tiền gửi có tầng lớp dân cư, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác Sử dụng sách lãi suất hợp lý vừa đẩy mạnh thu hút ngày nhiều nguồn vốn xã hội, vừa kích thích đơn vị, tổ chức kinh tế sử dụng vốn có hiệu sản xuất kinh doanh Chính sách lãi suất phải xây dựng sở khoa học thực tiễn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 3.2.5 Đẩy mạnh sách khách hàng Khơng hoạt động kinh doanh khác hoạt động kinh doanh ngân hàng, quan hệ ngân hàng khách hàng mang tính chất thường xuyên lâu dài, thể tính liên tục tiếp tục vào hoạt động đó, khả tồn phát triển ngân hàng phụ thuộc chủ yếu vào chữ tín khách hàng, khách hàng gửi lẫn khách hàng vay hỡ trợ đắc lực cho trình phát triển sản xuất kinh doanh khách hàng ngân hàng Điều khẳng định sách khách hàng biện pháp quan trọng thiếu kinh doanh ngân hàng Công tác khách hàng Agribank Đông Anh trọng bước đầu thu kết khả quan Tuy thời gian tới công tác khách hàng ngân hàng cần mở rộng phạm vi nâng cao chất lượng hoạt động, mang ý nghĩa sách khách hàng Trước hết để làm tốt sách khách hàng, ngân hàng cần phải làm tốt công tác cán Cụ thể phải tuyển chọn cán có lực phẩm chất tốt, đặc biệt cán trực tiếp giao dịch với khách hàng cần phải có ngoại hình dễ mến, tận tuỵ với khách hàng Ban giám đốc với trưởng phòng đạo sát tới cán nhân viên tạo cho họ ln có ý thức trách nhiệm cơng tác huy động vốn sách khách hàng cho “mỗi cán chi nhánh cán huy động vốn – cán có ý thức trách nhiệm sách khách hàng’’ 63 Các phòng nghiệp vụ tìm cách để cải tiến quy trình nghiệp vụ để đảm bảo thực lệnh “ Nhanh, đơn giản, an tồn, xác hiệu quả’’ Cần phải xác định cho loại khách hàng khách hàng chủ yếu để có chế độ ưu đãi lãi suất ký quỹ, huy động tiết kiệm, kỳ phiếu toán, bảo lãnh toán L/C Chi nhánh Agribank Đông Anh cần xác định khách hàng chủ yếu doanh nghiệp nhà nước, cơng ty có số lượng hàng nhập, hàng xuất thường xuyên, tốn hạn… Do thời gian tới cần tiếp tục củng cố mở rộng quan hệ với khách hàng này: * Đối với khách hàng doanh nghiệp: Khách hàng doanh nghiệp thường có quan hệ giao dịch tiền gửi tiền vay ngân hàng Đối với tiền gửi có tính ổn định thấp thường xun có nhu cầu tốn, nên chủ yếu tiền gửi không kỳ hạn, ngân hàng cần trả lãi theo chế độ qui định Muốn khai thác tăng nguồn vốn ngân hàng phải làm tốt khâu tốn: nhanh gọn, xác, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi toán Đối với doanh nghiệp thường xuyên có số dư lớn, ổn định ngồi việc ưu tiên tốn, phục vụ tốt, cần có sách khuyến khích kể nâng lãi suất tiền gửi khuyến mại tặng quà, thực sách ưu đãi khách hàng có quan hệ vay vốn…nhằm thu hút nhiều nguồn vốn nhàn rỗi doanh nghiệp * Khách hàng thuộc tầng lớp dân cư: Đây nhóm khách hàng đa dạng, phong phú tiềm ngân hàng Khi kinh tế phát triển tầng lớp dân cư có thu nhập hình thức tiền tệ gia tăng Để thu hút nguồn vốn quan trọng này, ngân hàng cần đa dạng hình thức huy động với nhiều kỳ hạn khác mang tính linh hoạt lãi suất, tạo phương thức trả lãi vốn thích hợp Ngân hàng cần chủ động mở rộng mạng lưới có, tăng thêm điểm giao dịch với điều kiện thuận lợi dễ dàng gửi rút tiền chắn thu hút nhiều tiền gửi tiết kiệm 64 Mặt khác, cần cải tiến giấc giao dịch, phù hợp với sinh hoạt công việc dân cư địa bàn, làm việc ngày nghỉ, ngồi hành để dân thuận tiện việc gửi rút tiền Như vậy, hoạt động ngân hàng gần gũi với đời sống dân chúng hội để mở rộng tăng trưởng nguồn vốn nhiều Để mối quan hệ khách hàng ngân hàng bình đẳng sở lợi ích hiệu kinh tế bên, ngân hàng cần phải mở rộng chiến lược Marketing như: hàng năm vào dịp lễ tết ban giám đốc trưởng phòng có liên quan nên tổ chức thăm khách hàng Với cách làm ngân hàng thực coi khách hàng “thượng đế’’ đồng thời có điều kiện xem xét chỗ hoạt động khách hàng Song song với việc trì khách hàng truyền thống, thu hút khách hàng không thường xuyên, mở khách hàng mới, ngân hàng cần có biện pháp để bước tiếp xúc với tổ chức xã hội, tổ chức có lượng tiền nhàn rỗi lớn Ngồi ra, Agribank Đơng Anh cần phát huy vai trò quan hệ đối ngoại để mở rộng thêm mối quan hệ bạn hàng thị trường quốc tế 3.2.6 Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng Công tác huy động vốn công tác tốn có tác động hỗ trợ lẫn Giải cơng tác tốn tốt động lực thu hút nguồn tiền gửi tổ chức kinh tế – xã hội dân cư Công tác tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng làm tốt thu hút thành phần kinh tế vầ tầng lớp dân cư mở tài khoản tiền gửi tốn qua ngân hàng, khối lượng tiền mặt lưu thông giảm xuống Ngân hàng có nguồn vốn to lớn Như ngân hàng làm tốt cơng tác tốn có ảnh hưởng tốt đến hoạt động tín dụng, mặt thu hút nguồn vốn ngày nhiều để tiến hành cho vay phục vụ phát triển kinh tế, mặt khác tăng vòng quay sử dụng tín dụng có hiệu Muốn vậy, Agribank Đông Anh cần phải đẩy mạnh cơng tác đại hố cơng nghệ ngân hàng, nhanh chóng khai thác mạng vi 65 tính để chuyển tiền nhanh, rút ngắn thời gian toán mở rộng đẩy mạnh toán bù trừ, áp dụng hình thức tốn địa thẻ tín dụng, thẻ toán, toán quốc tế qua mạng SWIFT, sử dụng máy rút tiền tự động Một hệ thống ngân hàng mạnh, bước hội nhập cộng đồng tài quốc tế, trước tiên phải dựa vào cơng nghệ đại thiết lập hệ thống tra kiểm sốt, phòng ngừa hữu hiệu rủi ro, có nâng cao sức mạnh cạnh tranh, thu hút nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng giúp cho Agribank Đông Anh vừa nâng cao chất lượng dịch vụ, vừa tránh tụt hậu cạnh tranh với ngân hàng nước nước 3.2.7 Chuẩn bị tiền đề cần thiết tham gia vào thị trường chứng khốn - Hồn thiện thị trường tiền tệ ngắn hạn: Thị trường cần gián tiếp hỗ trợ việc triển khai chiến lược vốn, ổn định vốn ngắn hạn tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy q trình tích luỹ, tích tụ, tập trung vốn tự nhiên Nhờ ngân hàng phát triển thuận lợi, có thêm nhiều hội mở mang nguồn vốn đầu tư trung dài hạn Đương nhiên để phát triển thị trường tiền tệ ngắn hạn ngân hàng cần ý tạo nhanh công cụ tạo tiền ngắn hạn : kỳ phiếu NHTM, tín phiếu kho bạc, CDs, loại séc, thẻ tốn…đó “tập dượt’’ cần thiết ngân hàng, tạo động lực bên trong, mở hướng với triển vọng lớn tạo vốn cho đại hố, cơng nghiệp hố năm sau - Thị trường vốn dài hạn: Ở vai trò trung gian tài ngân hàng thứ yếu Song xét đến phát triển thị trường chhứng khoán( gồm hai cấp), lại thúc đẩy nhanh trình phát triển loại bất động sản tài chính, cơng cụ tài sinh lời giúp cho trình chu chuyển vốn cho kinh tế diễn theo hướng ngày mở rộng thị phần vốn trung dài hạn Để thúc đẩy nhanh chóng q trình hình thành thị trường vốn dài hạn, ngân hàng cần tăng cường 66 phối hợp với ngành hữu quan sớm tạo lập điều kiện cần đủ để tham gia vào thi trường chứng khốn 3.2.8 Đưa chương trình quảng cáo hấp dẫn Để thu hút khách hàng ngân hàng cần đẩy mạnh phát triển công tác thông tin tuyên truyền, quảng cáo để cơng chúng hiểu biết lợi ích việc gửi tiền vào ngân hàng so với việc cất giữ đầu tư vào lĩnh vực khác hình thức: quảng cáo truyền hình, đài phát thanh, tạp chí ngân hàng, tờ rơi…Kèm theo loạt hình thức khuyến mại khác, tác động trực tiếp vào tâm lý người gửi tiền 3.2.9 Phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việc phát triển tốn khơng dùng tiền mặt vấn đề cấp thiết không NHTM Việt Nam mà Agribank Đơng Anh Bởi việc mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng Agribank Đông Anh sở để ngân hàng mở rộng tín dụng, giảm lãi suất cho vay, áp dụng công nghệ thông tin đại hoạt động toán Phát triển toán qua ngân hàng giúp ngân hàng có nguồn vốn tốn lớn mà chi phí lại thấp Tuy nhiên, tâm lý thói quan sử dụng tiền mặt người dân Việt Nam nên việc phát triển tốn khơng dùng tiền mặt NHTM Việt Nam gặp nhiều khó khăn Trong thời gian tới, Agribank Đông Anh cần đưa biện pháp để đẩy mạnh việc phát triển dịch vụ tốn qua ngân hàng như: * Khuyến khích khách hàng mở tài khoản cá nhân * Phát hành séc cá nhân * Phát triển thẻ tốn Có thể nói, mở rộng tốn khơng dùng tiền mặt kênh huy đơng vốn có hiệu quả, có nguồn vốn tương đối rẻ giúp ngân hàng giảm lãi suất cho vay phí dịch vụ khác để thu hút khách hàng 67 3.2.10 Ứng dụng hoạt động Marketing vào công tác huy động vốn Marketing ngân hàng có ý nghĩa quan trọng NHTM Đây xem công cụ hữu hiệu thiếu nhằm giúp ngân hàng cung cấp thơng tin thân ngân hàng, loại hình sản phẩm dịch vụ mới…nhằm giúp phục vụ tốt nhu cầu khách hàng Mọi NHTM hiểu kinh doanh kinh tế thị trường khách hàng lực lượng ni sống mình, định hướng trung tâm cho hoạt động ngân hàng marketing tìm đến cơng cụ để thu hút khách hàng Trong thời gian tới, Agribank Đông Anh cần đẩy mạnh hoạt động marketing nhằm thu hút khách hàng gửi tiền vào ngân hàng, nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng 3.2.11 Đổi phương thức quản lý điều hành 3.2.11.1 Củng cố sở có mở rộng mạng lưới huy động Cơ sở giao dịch mặt ngân hàng, nơi biểu lòng tin tình cảm khách hàng với hoạt động ngân hàng Do Agribank Đơng Anh cần phải tập trung xây dựng sửa chữa trụ sở chi nhánh cấp hai tạo nên hình ảnh đẹp ngân hàng để khách hàng yên tâm gửi vốn vào ngân hàng Đồng thời, chủ động nghiên cứu địa bàn để mở thêm điểm giao dịch có sức thu hút khách hàng tăng thêm phục vụ thuận tiện cho khách hàng 3.2.11.2 Nâng cao chất lượng khoán huy động vốn, có sách khuyến khích người trực tiếp huy động vốn Bên cạnh việc quán triệt đội ngũ CBCNV nhiệm vụ huy động vốn quan trọng cần tổ chức giao khoán tiêu huy động vốn đến cá nhân người lao động Trên sở gắn với tiền lương kinh doanh tiêu thi đua, nhằm tạo động lực khuyến khích người tích cực, chủ động tham gia làm nhiệm vụ huy động vốn Ngoài cần tổ chức khen thưởng kịp thời trực tiếp vật, tiền mặt xét thi đua để khuyến khích cán ln hồn thành vượt mức tiêu huy động 68 Tóm lại, việc mở rộng đa dạng hình thức huy động vốn Agribank Đông Anh nhằm tăng cường nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh quan trọng cần thiết Việc đưa giải pháp cụ thể có tính khả thi, góp phần đẩy nhanh q trình tích tụ vốn đòi hởi phải có bước cụ thể rõ ràng tầm vĩ mơ vi mơ bao gồm hình thức trực tiếp, gián tiếp kiên trì thực Như vậy, công tác huy động vốn Agribank Đông Anh mang lại hiệu với qui mô ngày lớn chất lượng cao 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 3.3.1.1 Chính sách lãi suất Lãi suất cơng cụ quan trọng để ngân hàng thu hút nguồn vốn nhàn rỗi tầng lớp dân cư, tổ chức kinh tế doanh nghiệp Chính sách lãi suất hợp lý phát huy hiệu công tác huy động vốn Sử dụng lãi suất hợp lý thu hút nguồn vốn ngày nhiều xã hội, kích thích đơn vị tổ chức kinh tế sử dụng vốn có hiêu sản xuất kinh doanh Chính sách lãi suất hợp lý phải xây dựng sở đảm bảo quyền lợi ngân hàng khách hàng, đồng thời phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội thời kỳ theo nguyên tắc thị trường Vấn đề lãi suất đầu vào đầu vấn đề phức tạp, song để giúp cho ngân hàng có lãi suất hợp lý để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân cư đồng thời đẩy mạnh sách cho vay mang lại nguồn lợi nhuận cho ngân hàng, làm giảm khối lượng tiền tệ lưu thơng… Muốn vậy, NHNN phải xây dựng sách lãi suất linh hoạt quản lý hoạt động kinh doanh NHTM Xây dựng sách lãi suất chiết khấu, tái chiết khấu hợp lý thời kỳ điều kiện chủ yếu tác động vào việc thực sách lãi suất NHTM 3.3.1.2 Chính sách tỷ giá Chính sách tỷ giá ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh NHTM có cơng tác huy động vốn Khi tỷ giá không ổn định tăng giảm cách nhanh chóng mà khơng thể lường trước gây 69 tác động xấu tới công tác huy động vốn ngân hàng Chẳng hạn tỷ giá tăng nhanh đồng nội tệ giá cho dù lãi suất đồng ngoại tệ giảm xuống lãi suất đồng nội tệ đẩy lên chưa nguồn vốn huy động VND NHTM tăng lên tâm lý người dân e ngại đồng VN tiếp tục bị giá Như thời gian tới NHNN cần tiếp tục xây dựng sách tỷ giá ổn định hợp lý tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh NHTM 3.3.1.3 Phát triển thị trường vốn Trong điều kiện chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường có điều tiết vĩ mơ, việc phát triển thị trường vốn có ý nghĩa với Việt Nam Thị trường vốn phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn thơng qua phát hành chứng khốn Mặt khác nơi tạo điều kiện cho nhà đầu tư chuyển chứng khốn tiền mặt cách dễ dàng nhanh chóng Thị trường vốn nơi gặp gỡ người có khả cung ứng vốn người có nhu cầu vốn Qua tập trung nguồn vốn phân tán với khối lượng nhỏ thành nguồn vốn lớn nhằm đầu tư có hiệu mang lại lợi ích nhiều Hiện nay, NHTM huy động vốn trung dài hạn qua phát hành trái phiếu nói chung khó khăn khả chuyển đổi từ trái phiếu thành tiền ngược lại không đơn giản Nếu có thị trường vốn tập trung việc phát hành trái phiếu ngân hàng thuận lợi Thị trường vốn giải mâu thuẫn khả cung cấp nguồn vốn ngắn hạn nhu cầu sử dụng vốn dài hạn, người phát hành chứng khoán để huy động vốn dài hạn người mua chứng khốn bán chứng khốn lấy tiền mặt vào lúc nào.Thị trường vốn giúp cho người đầu tư tuỳ ý lựa chọn nơi đầu tư hình thức đầu tư 3.3.2 Kiến nghị với Nhà nước 3.3.2.1 Sự ổn định môi trường kinh tế vĩ mô Môi trường kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng lớn đến cơng tác huy động vốn ngân hàng Nó tạo thuận lợi đồng thời cản trở, hạn chế cơng tác huy động vốn 70 Đối với Việt Nam nay, nội dung việc tạo lập ổn định kinh tế vĩ mơ việc chống lạm phát, ổn định tiền tệ Nó điều kiện cần thiết cho việc thực giải pháp huy động tiền gửi có hiệu Thực tế chứng tỏ thời gian qua, Nhà nước ngành, cấp, trước hết NHNN thành cơng việc tạo lập trì ổn dịnh tiền tệ Thực tốt điều điều kiện để thực tốt mục tiêu sách tiền tệ, đồng thời tác động mạnh mẽ tới việc tăng nguồn vốn huy động qua ngân hàng Tuy nhiên cần phải xác định tăng cường thu hút nguồn vốn phục vụ phát triển đất nước hiểm họa lạm phát xảy phải nhiều biện pháp để kiềm chế kiểm sốt Do giai đoạn tới giải pháp ổn định chủ yếu phải kiểm soát điều chỉnh cấu đầu tư cho nến kinh tế tăng trưởng cao ổn định bền vững Để góp phần ổn định tiền tệ, giảm lạm phát sách tài đóng vai trò quan trọng Do giai đoạn tới tiếp tục trì sách tài chặt chẽ cần thiết cho việc chống lạm phát ổn định tiền tệ 3.3.2.2 Tạo lập môi trường pháp lý đồng ổn định Hiện nay, hệ thống luật kinh tế Việt Nam chưa hoàn chỉnh đặc biệt luật cần thiết quan hệ kinh tế luật thương mại, luật kinh tế…Do để đảm bảo quyền lợi đáng cho người đầu tư (trực tiếp gián tiếp qua ngân hàng) người sử dụng vốn đầu tư cần phải có hệ thống pháp luật đồng như: Luật bảo vệ quyền tài sản tư nhân, luật chứng khoán thị trường chứng khoán, luật hối phiếu, thương phiếu… Việc ban hành hệ thống pháp luật đồng bộ, rõ ràng tạo niềm tin dân chúng, đồng thời với quy định khuyến khích nhà nước tác động trực tiếp tới việc điều chỉnh quan hệ tiêu dùng tiết kiệm, chuyển phần tiêu dùng sang đầu tư, chuyển dần tài sản cất giữ dạng vàng, ngoại tệ bất động sản sang đầu tư vào sản xuất kinh doanh gửi vốn vào ngân hàng 71 3.3.2.3 Tạo lập môi trường tâm lý Yếu tố tâm lý xã hội, trình độ văn hố dân tộc, đất nước có ảnh hưởng đến cách thức tập quán huy động tiền gửi Hoạt động ngân hàng trước hết thu hút nguồn vốn tiết kiệm để dành dân cư, TCKT nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội Yếu tố tâm lý đòi hỏi ngân hàng phải có tính động viên khả thu hút nguồn vốn nhàn rỗi xã hội Ln tìm hiểu tâm lý nhu cầu khách hàng đáp ứng theo nhu cầu khách hàng nhiệm vụ quan trọng thường xuyên hoạt động NHTM Đó điều kiện khơng thể thiếu để thực có hiệu giải pháp huy động tiền gửi từ ngân hàng Đặc biệt giai đoạn nay, cạnh tranh diễn ngày gay gắt TCTD nhằm thu hút khách hàng nhiều Để đứng vững cạnh tranh, ngân hàng phải có sách khách hàng thích hợp để đưa biện pháp kích thích, gây ảnh hưởng thoả mãn nhu cầu tâm lý khách hàng nhằm không ngừng thu hút vốn nhàn rỗi vào ngân hàng 72 KẾT LUẬN Để đạt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thực thành công nghiệp công nghiệp hóa- đại hóa đất nước, đưa nước ta trở thành nước cơng nghiệp vào năm 2020 đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn để phục vụ cho nhu cầu kinh tế Đây nhiệm vụ to lớn hệ thống ngân hàng Trong năm qua hệ thống ngân hàng nước ta có bước phát triển đáng kể, hoạt động nói chung hoạt động huy động vốn nói riêng tăng trưởng cao, huy động khối lượng lớn vốn cho nghiệp cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước Tuy hệ thống NHTM Việt Nam tồn cần chấn chỉnh đặc biệt công tác huy động vốn Luận văn đạt kết sau: Bằng lý luận làm rõ hình thức huy động vốn NHTM, tiêu thức đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn NHTM Phân tích thực trạng để thấy kết đạt được, tồn nguyên nhân tồn Đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác huy động vốn Agribank chi nhánh Đông Anh Với chuyên đề em mong muốn góp phần nâng cao hiệu huy động vốn NHTM nói chung Agribank chi nhánh Đơng Anh nói riêng Đây vấn đề rộng mà khả nhận thức, lý luận em hạn chế khơng tránh khỏi thiếu sót cần hồn thiện, bổ sung Em mong nhận đóng góp thầy cô cán Agribank chi nhánh Đông Anh 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Ninh Kiều (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại,NXB Thống kê, Hà Nội [2] Nguyễn Thị Mùi (2008), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội [3] Trương Quang Thông (2010), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, Hà Nội [4] PGS.TS Trần Huy Hồng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất lao động xã hội [5] Vũ Văn Hoá, Đinh Xuân Hạng (2008), Giáo trình Lý thuyết tiền tệ, NXB Tài Chính, Hà Nội [6] Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình ngân hàng thương mại, Nxb Thống Kê, Hà Nội [7] Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Đông Anh (2014- 2016), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh [8] Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Đơng Anh (2014- 2016), Bảng cân đối kế tốn [9] Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Đông Anh (2014 - 2016), Báo cáo tài năm 2014-2016 [10] Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Đơng Anh (2014 - 2016), Báo cáo tốn niên độ tài năm 2014-2016 [ 11] Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Đông Anh (2011), Cẩm nang huy động vốn [12] Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn Đơng Anh (2011), Sổ tay tín dụng [13] Ngân hàng Nhà Nước (2010), Thông tư 13/2010/TT-NHNN Website: http://www.donganh.hanoi.gov.vn http://www.hanoi.gov.vn 12 http://www.luatvietnam.vn 80 ... VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG ANH 34 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐƠNG ANH ... HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH ĐÔNG ANH 58 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHNN&PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG... Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh Đông Anh - NHTM : Ngân Hàng Thương Mại - NH No&PTNT Đông Anh : Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn - Chi Nhánh Đông Anh - GDV
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đông anh , Huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đông anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn