Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu ninh bình

100 0 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 Đề tài: “Hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ Phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình” HỌC VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THÀNH LONG HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan chịu trách nhiệm tư liệu xử lý kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu nào, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017 Người cam đoan Nguyễn Thành Long LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập thực đề tài tốt nghiệp, đến tơi hồn thành luận văn thạc sĩ chun ngành Quản trị kinh doanh với đề tài“Hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Sản xuất-Xuất nhập Ninh Bình” Trước hết, tác giả chân thành cảm ơn Viện Đại học Mở tận tình giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài luận văn Tác giả bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới cô Nguyễn Thị Thu Hường, người định hướng, dẫn hết lòng tận tụy, hỗ trợ trình nghiên cứu đề tài Tác giả bày tỏ lòng biết ơn cán phòng ban Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình, cổ vũ cung cấp liệu trình học tập nghiên cứu Nếu khơng có giúp đỡ với cố gắng thân, tác giả thu kết mong đợi Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017 Học viên thực Nguyễn Thành Long DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Hệ thống kênh phân phối sản phẩm……………………………………… 17 Sơ đồ 2.1 Hệ thống máy tổ chức Cơng ty…………………………………… 33 Sơ đồ 2.2 Quy trình cơng nghệ may 43 Sơ đồ 2.3 Hệ thống kênh phân phối…………………………………………………….59 Sơ đồ 2.4 Mơ hình thiết kế kênh 60 Sơ đồ 2.5 Tổ chức kênh………………………………………………………………… 62 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Biểu đồ giá trị gia công từ năm 2012-2016…………………………….51 Biểu đồ 2.2 Tốc độ tăng trường bình quân qua năm…………………………….52 BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình lao động Cơng ty qua năm (2014-2016) .36 Bảng 2.2 Nguồn vốn năm từ 2014-2016…………………………………… 37 Bảng 2.3 Danh mục số sản phẩm Công ty .40 Bảng 2.4 Một số trang thiết bị máy móc Cơng ty…………………….… 41 Bảng 2.5 Kết tiêu thụ sản phẩm gia công theo chủng loại Công ty……45 Bảng 2.6 Kết tiêu thụ sản phẩm thị trường nước…………………….… 48 Bảng 2.7 Đối với số mặt hàng cụ thể…………………………………………… 49 Bảng 2.8 So sánh số mặt hàng Công ty may XK Song Long … 50 Bảng 2.9 Thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty nước……………… 56 Bảng 2.10 Giá gia công số sản phẩm Công ty 60 Bảng 2.11 Giá bán số sản phẩm………………………………………………… 61 Bảng 2.12 Hoạt động hỗ trợ bán hàng Công ty………………………………….68 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 12 1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 12 1.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 12 1.1.2 Vai trò tiêu thụ sản phẩm 12 1.2 Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 14 1.2.1 Nghiên cứu thị trường 14 1.2.2 Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 16 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm 23 1.3.1 Nhân tố khách quan 23 1.3.1.1 Các nhóm thuộc mơi trường vĩ mơ 23 1.3.1.2 Các nhóm thuộc môi trường vi mô 25 1.3.2 Những nhân tố thuộc thân doanh nghiệp 26 1.3.2.1 Giá bán sản phẩm 27 1.3.2.2 Chất lượng sản phẩm 27 1.3.2.3 Phương thức toán 28 1.3.2.4 Uy tín doanh nghiệp 28 1.3.2.5 Nhân tố thuộc thị trường – khách hàng 28 1.3.2.6 Nhân tố thông tin xúc tiến thương mại 28 1.4 Kinh nghiệm tiêu thụ sản phẩm học rút cho doanh nghiệp 29 1.4.1 Kinh nghiêm tiêu thụ sản phẩm hàng may mặc số Cơng ty địa bàn tỉnh Ninh Bình 29 1.4.2 Bài học rút cho Công ty 31 TIỂU KẾT CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU NINH BÌNH 33 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình 33 2.2.1 Sự hình thành phát triển Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình 33 2.1.2 Chức nhiệm vụ cấu tổ chức Công ty 34 2.1.2.1 Chức nhiệm vụ Công ty 34 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức Công ty 34 2.1.2.3 Đặc điểm lao động Công ty 37 2.1.2.4 Đặc điểm nguồn vốn 39 2.1.3 Đặc điểm sản phẩm, danh mục sản phẩm Công ty 40 2.1.3.1 Đặc điểm sản phẩm 40 2.1.3.2 Danh mục sản phẩm Công ty 41 2.2 Thực trạng tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình 46 2.2.1 Tình hình tiêu thụ thị phần sản phẩm Công ty 46 2.1.1.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm Công ty 46 2.1.1.2 Thị phẩn sản phẩm Công ty 54 2.2.2 Chính sách sản phẩm Cơng ty 58 2.2.3 Chính sách giá Cơng ty 59 2.2.4 Chính sách phân phối Cơng ty 61 2.2.5 Chính sách xúc tiến bán hàng Công ty 67 2.3 Đánh giá chung tình hình tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình 71 2.3.1 Thành tựu đạt 71 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 72 2.3.3 Nhân tố ảnh hưởng tới hội thách thức Công ty 73 TIỂU KẾT CHƯƠNG 76 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM MAY MẶC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU NINH BÌNH 78 3.1 Định hướng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 78 3.2 Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình 81 3.2.1 Lập kế hoạch mở rộng thị trường 81 3.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm 82 3.2.3 Xây dựng sách giá 83 3.2.4 Xây dựng hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 84 3.2.5 Tăng cường biện pháp tiếp thị quảng cáo 86 3.2.6 Nâng cao trình độ tổ chức, quản lý đạo tạo người 89 3.2.7 Một số giải pháp khác 90 3.3 Khuyến nghị 92 3.3.1 Đối với nhà nước 92 3.3.2 Đối với Bộ Công thương Ban, Ngành liên quan 93 TIỂU KẾT CHƯƠNG 94 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 96 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn hội nhập tồn cầu hóa kinh tế, môi trường kinh doanh ngày cạnh tranh gay gắt Mỗi ngành doanh nghiệp phải tìm cho hướng phù hợp với yêu cầu thực tế thích nghi với biến đổi thị trường Với kinh tế mở cửa, doanh nghiệp trông chờ vào bảo hộ nhà nước Khi kinh tế chuyển sang chế thị trường, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh muốn tồn phát triển cần phải có chiến lược sản xuất kinh doanh cụ thể, đắn có hiệu Một chiến lược phát triển mà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cần phải trọng chiến lược tiêu thụ sản phẩm Nếu doanh nghiệp không xác định chiến lược tiêu thụ sản phẩm cách đắn gây tồn đọng hàng hố, làm chậm vòng quay vốn sản xuất dẫn đến hiệu sử dụng vốn, doanh nghiệp làm ăn khơng có lãi Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ngày mang tính cấp thiết doanh nghiệp đòi hỏi quan tâm cấp lãnh đạo đặc biệt phận phòng ban làm cơng tác tiêu thụ Chỉ có doanh nghiệp đứng vững trước cạnh tranh ngày gay gắt thực hội nhập kinh tế Trong bối cảnh Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình khơng nằm ngồi xu hướng Qua thời gian nghiên cứu công ty em nhận thức cần thiết phải có biện pháp để nghiên cứu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cách hợp lý, phù hợp Nhận thức rõ tầm quan trọng vấn đề hướng dẫn tận tình Nguyễn Thị Thu Hường, giúp đỡ bảo tận tình anh, chị cán nhân viên Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình, em chọn thực đề tài “ Hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình” làm luận văn thạc sỹ Tổng quan nghiên cứu Tiêu thụ sản phẩm yếu tố quan trọng định thành, bại Công ty Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình trình hình thành phát triển có kế hoạch phương án để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.Tuy nhiên, để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Cơng ty chưa có đề tài nghiên cứu sâu sắc vấn đề Mặc dù có nhiều đề tài nghiên cứu lĩnh vực tác giả Vũ Tất Thành, luận văn thạc sĩ, Viện đại học mở Hà Nội, năm 2012 đề tài “Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm quạt máy Công ty TNHH thành viên Điện Thống Nhất” đề tài “Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Cơng ty bóng đèn phích nước Rạng Đơng” tác giả Nguyễn Duy Tú, Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2012 Đề tài: “ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện mạng lưới tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki” (Tác giả thực Nguyễn Tuấn Anh, luận văn văn thạc sĩ, Viện đại học mở Hà Nội, năm 2012) Các cơng trình nghiên cứu đề cập đến nhiều khía cạnh khác hoạt động tiêu thụ sản phẩm đơn vị, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập diễn doanh nghiệp Các cơng trình nghiên cứu có giá trị tham khảo tốt hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Các đề tài sâu vào số giải pháp cần nhấn mạnh với loại mặt hàng riêng biệt Qua nghiên cứu, tìm hiểu thực tế Cơng ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình; tác giả khảo sát, vấn trực tiếp Giám đốc cơng ty, Trưởng phòng tổ chức, Kế tốn Công ty; kết cho thấy khoảng thời gian 2014 – 2016 chưa có đề tài nghiên cứu hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình Do em chọn đề tài “ Hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình” nhằm góp phần thiết thực cho việc đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm may mặc Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình Đề tài hồn tồn mới, khơng trùng lắp với đề tài luận văn thạc sĩ công bố Luận văn với đề tài “ Hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình” phân tích hạn chế tồn đọng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình Luận văn phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, đánh giá thách thức hội cho Công ty để mở rộng kinh doanh nâng cao lực sản xuất Công ty Luận văn nêu lên giải pháp để nâng cao hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty, luận văn đề giải pháp thiết thực giúp Công ty nâng cao doanh thu, đào tạo người, tạo công ăn việc làm cho người lao động Mục đích nghiên cứu - Trên sở nghiên cứu tình hình thực trạng tiêu thụ sản phẩm Công ty để rút thành tựu, hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm - Hệ thống hoá vấn đề lý luận thị trường tiêu thụ sản phẩm kinh tế thị trường - Tìm hiểu đánh giá thực trạng tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm công ty - Đề số giải pháp chủ yếu nhằm trì đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho Công ty Câu hỏi nghiên cứu - Những thuận lợi, khó khăn hoạt động tiêu thụ sản phẩm Cơng ty gì? - Đặc điểm hoạt động tiêu thụ sản phẩm may mặc Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình gì? - Thành cơng hạn chế cơng tác tiêu thụ sản phẩm may mặc Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình nào? - Làm để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm may mặc Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu tập trung vào trình hoạt động tiêu thụ sản phẩm may mặc Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình 4.2 Phạm vị nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu : Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình để đưa số giải pháp trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm - Thời gian nghiên cứu : Đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình khoảng thời gian năm,từ năm 2012 đến hết năm 2016 - Đề tài nghiên cứu Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình 10 - Các kênh phân phối phải mở rộng sau + Kênh cấp 0: Công ty Người tiêu dùng Đây kênh hoạt động chủ đạo,người tiêu dung doanh nghiệp, công ty đặt hàng trực tiếp cho công ty + Kênh cấp1: Công ty Người bán Người lẻ tiêu dùng Người bán lẻ cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng bách hoá tổng hợp + Kênh cấp 2: Công ty Người bán buôn Người bán Người tiêu lẻ dùng ( Nguồn: Kết điều tra tác giả) 3.2.5 Tăng cường biện pháp tiếp thị quảng cáo Quảng cáo ngày trở nên phổ biến sống hàng ngày hoạt động thiếu sản xuất kinh doanh nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm mở rộng thị trường Các nhà kinh doanh cho quảng cáo biện pháp hữu hiệu công tác hỗ trợ tiêu thụ Trong 100% kết tiêu thụ có đóng góp 36% uy tín Công ty + 24% quảng cáo + 10% giá + 10% chất lượng + 10% bao gói + 10% nhân tố khác Qua cho thấy quảng cáo đóng vai trò vơ quan trọng việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm mở rộng thị trường Hiện Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình dành chi phí cho quảng cáo q chiếm tỷ lệ nhỏ so với doanh thu, hình thức quảng cáo chưa thực phong phú, hấp dẫn Để giới thiệu sản phẩm, tạo sức hấp dẫn thu hút người tiêu dùng ngày nhiều hơn, thời gian tới Cơng ty nên dành nhiều kinh phí để đẩy mạnh hoạt động quảng cáo Công ty sử dụng nhiều hình thức khác nhau, song nên sử dụng hình thức phù hợp với ngành quy mơ : Báo chí, 86 catalog, thư điện tử, trang vàng Về nội dung quảng cáo Công ty nên nhấn mạnh đến chất lượng, kiểu dáng sản phẩm đặc biệt phải tạo dấu ấn sản phẩm tâm trí khách hàng Có nhiều doanh nghiệp, câu lạc bộ, trường học có nhu cầu đồng phục cho nhân viên, Cơng ty nên cử nhân viên tiếp thị đến đơn vị để chào hàng Việc làm thực thơng qua đại lý bán lẻ, cửa hàng thời trang Ngồi Cơng ty chào hàng thông qua hệ thông mạng gửi thư đến đơn vị để thuyết phục khách hàng Bên cạnh có biện pháp bổ sung sau: Cần có chiến lược mở rộng thị trường theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa thị trường tiềm như: Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc… Cần tìm kiếm thông tin xử lý thông tin chế, sách pháp luật nước nhập nhằm nắm bắt hội vào thời điểm có lợi cho xuất Cần chủ động tích cực tham gia hội chợ nước nhằm tăng cường hoạt động xuất khẩu, tăng thêm hội tìm kiếm bạn hàng mới, tăng thêm uy tín vào thương hiệu doanh nghiệp Cần có chiến lược xây dựng văn phòng đại diện Cơng ty nước ngồi để tìm hiểu phát triển thị trường, tìm hiểu biến động thị trường Theo dõi tình hình xuất thân doanh nghiệp tình hình xuất đối thủ cạnh tranh ngồi nước Tận dụng cơng nghệ thơng tin để nâng cao nhanh chóng khả cạnh tranh, giảm chi phí quản lý, tăng tốc độ xử lý công việc Đồng thời cần liên tục bổ sung thông tin trang Web công ty cho phong phú, đa dạng nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho nhà nhập Để phân phối sản phẩm tới tay người tiêu dùng hoạt động xúc tiến bước quan trọng Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình khơng thể tự tổ chức tất hoạt động xúc tiến, hợp tác với bên trung gian, với trình độ chuyên nghiệp họ xây dựng chương trình xúc tiến tốt Từ việc quảng bá thương hiệu, mở Hội chợ, Triển Lãm để giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình nên có chương trình quảng cáo, qua báo chí, phát thanh, truyền hình, Pano, áp phích,…Có người 87 tiêu dùng biết quan tâm tới sản phẩm Song song với hoạt động chương trình khuyến mại, giảm giá hàng bán vào vàng, Ngồi hoạt động quan hệ cơng chúng (PR) để khuyếch trương tên tuổi Tổ chức tốt hoạt đọng xúc tiến công cụ hữu hiệu giúp Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình chiếm lĩnh thị trường Tổ chức chào hàng biện pháp nhằm giới thiệu sản phẩm Trong điều kiện cạnh tranh việc sử dụng hình thức chào hàng quan trọng, góp phần giúp doanh nghiệp thấy vị trí đồng thời mở rộng thị trường - Tổ chức thực hệ thống nhân viên chào hàng đội ngũ cán thị trường Công ty cần trang bị cho họ kiến thức giới thiệu mời chào, thuyết phục khách hàng, trình bày giới thiệu sản phẩm Cơng ty Ngồi cần trang bị cho họ kiến thức sản phẩm loại thị trường để chào hàng, họ biết cách bật ưu điểm sản phẩm Công ty dấu nhược điểm - Nội dung chào hàng: Nhân viên làm cơng việc chào hàng phải giới thiệu đầy đủ công dụng sản phẩm, so sánh với sản phẩm loại khác, khai thác mạnh yếu điểm sản phẩm cạnh tranh Thực tế Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình có phận song cán làm cơng tác chào hàng số lượng dù nhiệt tình với cơng việc hiệu chưa cao - Cách thức chào hàng: Trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh tiêu thụ mở rộng thị trường Công ty nên kết hợp số biện pháp sau: + Gửi giấy chào hàng, bán hàng ghi chất lượng cơng dụng sản phẩm + Tham gia hội chợ triển lãm : Ưu điểm hình thức người ta vận dụng cách tổng hợp ưu điểm phương tiện quảng cáo khác vừa dùng loại quảng cáo in sẵn lại vừa thuyết minh trực tiếp, vừa xem phim lại vừa xem thao diễn trực tiếp Có thể tiếp xúc trực tiếp với khách hàng đặt quan hệ buôn bán với họ + Tăng hoa hồng cho người giới thiệu trung gian + Chọn thời điểm để tập trung chào hàng tiếp thị sản phẩm Điều kiện để tiến hành: Trước hết Công ty cần xác định đối tượng chào hàng, nghiên cứu tâm lý đối tượng, lựa trọn địa điểm chào hàng để có tác động kích thích mua mạnh 88 hợp lý, thời điểm, để đạt hiệu cao công tác cần thực số yêu cầu sau: + Sản xuất cung ứng đủ số lượng, chủng loại, mẫu mã để phục vụ công tác chào hàng + Đào tạo nhân viên chào hàng 3.2.6 Nâng cao trình độ tổ chức, quản lý đạo tạo người Công ty muốn nâng cao hiệu kinh doanh, muốn tạo dựng uy tín thương trường thân máy quản lý phải thơng suốt, có phân cấp trách nhiệm rõ ràng Khi tuyển chọn cần phải lựa chọn người có trình độ nghiệp vụ thơng qua việc tổ chức thi tuyển để tuyển chọn đội ngũ cán có lực kinh doanh, thích ứng nhanh chóng với thay đổi thị trường làm cho công ty tránh rủi ro kinh doanh, nắm bắt hội kinh doanh, tiếp thu cơng nghệ sản xuất mới, đại từ phía nước ngồi, có khả phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, vạch chủ trương, chương trình hành động thích hợp cho cơng ty Tiếp tục đổi mạnh mẽ sách quản lý, chế độ đãi ngộ, mối quan hệ lao động, để tạo cho môi trường làm việc lành mạnh, “lực hút” người lao động gắn bó với doanh nghiệp, đồng thời ngăn chặn khắc phục yếu tố tạo “lực đẩy” làm cho người lao động phải Tiếp tục áp dụng chế độ để giữ chân người tài, người tâm huyết Đối với việc tuyển sinh, tuyển dụng mới: tiếp tục công khai để người lao động tham gia tuyển sinh, tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp; dùng biện pháp tiếp thị nhu cầu đến địa phương có tiềm lao động, sở nắm bắt thực tế đánh giá nguồn để phối hợp địa phương áp dụng hình thức tuyển sinh đào tạo cho phù hợp tuyển dụng có chất lượng Đối với tuyển dụng đối tượng làm quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ: tiếp tục cải tiến quy trình (sơ tuyển, vấn, thử việc) để lựa chọn cho phù hợp, đạt yêu cầu sử dụng Đồng thời giao việc thực tế để thử thách, tạo hội thăng tiến cho họ Đầu tư đào tạo cho đối tượng để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tay nghề, đáp ứng yêu cầu quản lý đại, yêu cầu phát triển khoa học kỹ thuật Đặc biệt với đội ngũ thiết kế sản phẩm, cần đào tạo nâng cao kỹ nghề, tăng cường thực tế khảo sát thị trường, nắm thị hiếu rút kinh nghiệm đối thủ cạnh 89 tranh, sở chuyển biến thực chất tính đa dạng sản phẩm, mẫu mã đáp ứng nhu cầu thời trang sản phẩm Đồng thời thu hút nhân tài thiết kế làm việc, làm hạt nhân đột phá tung thị trường nhiều sản phẩm hấp dẫn, đào tạo đội ngũ thiết kế có trở thành nhà tạo mẫu mang tính chuyên nghiệp cao Khi thực phương án di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh, việc trì tiếp tục đổi giải pháp trước mắt, cần quan tâm đầu tư cho chiến lược phục vụ nhu cầu thiết yếu đời sống người lao động, giúp cho họ ổn định sống, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp cơng trình dịch vụ nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, chăm sóc sức khoẻ, vui chơi giải trí, 3.2.7 Một số giải pháp khác - Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình thực gia công đơn chủ yếu, điều làm giảm lợi nhuận làm chậm trình thâm nhập mặt hàng vào thị trường giới Gia công xuất khẩu, đặc biệt phương thức gia công đơn hoạt động kinh doanh tạm thời giai đoạn trước mắt, tương lai công ty cần phải thâm nhập thị trường nước cách xuất trực tiếp sản phẩm Muốn làm điều công ty cần phải đẩy mạnh hoạt động gia cơng theo hình thức mua đứt bán đoạn tiền đề để công ty chuyển sang xuất trực tiếp Gia cơng theo hình thức mua đứt bán đoạn giúp cơng ty tìm nhà cung cấp ngun phụ liệu có uy tín chất lượng ổn định Mặt khác gia cơng theo hình thức làm cho cơng ty ln phải thích ứng với thay đổi thị trường điều giúp cho cán công nhân viên công ty nâng cao trình độ lĩnh kinh doanh thương trường quốc tế Vì gia cơng theo hình thức mua đứt bán đoạn vừa làm nâng cao lợi nhuận vừa tạo tiền đề cho công ty tiến tới xuất trực tiếp - Một tồn lớn Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình Cơng ty chưa có phận nghiên cứu thị trường Công ty nên thành lập phận Marketing Bộ phận thời kỳ đầu nằm phòng kinh doanh nay, tình hình sản xuất phát triển (mở rộng) nên tách riêng phận thành phận hoạt động độc lập đạo trực tiếp giám đốc, có quy chế rõ ràng, tổ chức thành phòng thị trường.Về nhân Cơng ty 90 chọn cán có kinh nghiệm hoạt động thị trường tiến hành tổ chức thi tuyển, người phụ trách phận nghiên cứu phỉa người có chuyên môn kiến thức thị trường, công tác tiếp thị Chức nghiên cứu nghiên cứu, điều tra cách tổng hợp nhu cầu sản phẩm doanh nghiệp vùng thị trường Trên sở thông tin thu thập được, tiến hành đánh gía phân tích từ đưa kết luận khả Công ty việc đáp ứng nhu cầu đó, mở rộng phần thị trường trình lên giám đốc xét duyệt Dựa theo tình hình Cơng ty, đội ngũ làm cơng tác tiếp thị tuyển số nhân viên hợp đồng sinh viên theo học trường Ngồi phần lương mà Cơng ty trả, nên giao cho họ số lượng đơn hàng bắt buộc mà họ phải khai thác tháng, quý Nếu đội ngũ tiếp thị khai thác vượt mức u cầu Cơng ty trích thưởng cho họ theo % doanh thu khoảng 5% - 6% mà số lượng đơn hàng vượt mức đem lại, đòng thời biểu dương kịp thời trước Công ty - Tăng cường đổi máy móc thiết bị.Cơng nghệ tác động đến hai yếu tố tạo nên khả cạnh tranh doanh nghiệp chất lượng giá sản phẩm Đầu tư vào công nghệ vấn đề quan tâm doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường Từ năm 2014 trở lại Công ty bước đại hố cơng nghệ sản xuất mang lại hiệu kinh tế định Nhưng số vốn dành cho đầu tư đổi công nghệ hạn hẹp nên chưa đảm bảo đồng cho máy móc, thiết bị.Việc đầu tư cơng nghệ hồn thiện quy trình cơng nghệ đảm bảo đồng hệ thống máy móc mở rộng quy mơ sản xuất Khi đó, chất lượng sản phẩm nâng lên nhờ giúp Cơng ty có sản phẩm đưa vào thị trường Ngoài ra, thiết bị máy móc hồn hảo giúp cho quy trình sản xuất liên tục tiết kiệm nguyên liệu tăng suất lao động, từ hạ giá thành sản phẩm - Tự đầu tư để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy Ngun liệu đóng vai trò quan trọng sản xuất công ty, chất lượng nguyên liệu định đến chất lượng sản phẩm Đồng thời sản phẩm có đa dạng phong phú hay khơng phần phụ thuộc vào loại nguyên liệu có đáp ứng u cầu thiết kế hay khơng Hiện nguồn cung cấp nguyên liệu công ty nằm khu vực phía Bắc chưa tìm đối tác cung cấp vải chất lượng đạt yêu cầu phía Nam Như cơng ty chưa chủ 91 động nguồn nguyên liệu cho sản xuất Muốn mở rộng thị trường cơng ty phải có đủ ngun liệu để dự trữ cho sản xuất đồng thời phải dự trữ thành phẩm để bán trực tiếp thị trường Do cơng ty cần tăng cường tìm nguồn nguyên liệu phía Nam liên kết với số hãng cung cấp vải nhằm tìm kiếm loại vải phù hợp Đồng thời cơng ty sử dụng vốn họ thời gian ngắn Tìm địa nhà sản xuất, nhà cung cấp vải nước ngoài, nhà nhập vải nước, tìm hiểu loại vải mà họ có, lấy mẫu loại vải Sau tiến hành thiết kế thử mẫu vải đó, Nếu loại vải phù hợp đặt hàng với họ Phải tính tốn số lượng vật tư ngun vật liệu cần nhập lần, thời điểm nhập nhằm bảo đảm trình sản xuất diễn liên tục, đồng thời tránh tình trạng lượng vật tư dự trữ khơng q lớn gây tình trạng ứ đọng vốn, làm giảm vòng quay vốn - Tăng cường áp dụng thương mại điện tử phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty xây dựng trang Web http://primexconinhbinh.com.vn để thuận lợi cho việc đăng nhập tìm kiếm thơng tin doanh nghiệp sản phẩm cho khách hàng đối tác.Trong kinh doanh xuất nhập sử dụng Internet quan trọng, đường ngắn để doanh nghiệp đến với khách hàng Vì vậy, Cơng ty nên hồn thiện trang Web hơn, cập nhật thơng tin thị trường, sản phẩm, xu hướng thời trang, tình hình sản xuất kinh doanh hệ thống đại lý, cửa hàng thường xuyên 3.3 Khuyến nghị 3.3.1 Đối với nhà nước - Chính phủ cần có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vốn thơng qua hệ thống ngân hàng Sử dụng có hiệu quỹ hỗ trợ xuất để doanh nghiệp vay vốn với lãi suất thấp, giải khó khăn vốn lưu động vốn đầu tư đổi trang thiết bị, áp dụng thành công thành tựu khoa học kĩ thuật tạo sản phẩm dệt may có chất lượng làm đà cho việc phát triển ngành dệt may Việt Nam nói chung Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình nói riêng - Chính phủ cần phải cải thiện môi trường đầu tư môi trường thương mại, hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện tạo điều kiện thuận lợi cho xuất trước hết Luật Thương mại Tiếp tục đổi cải cách thủ tục hành quản lý xuất 92 nhập khẩu, thủ tục hải quan Nâng cấp sở hạ tầng để thu hút đầu tư nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu; - Nhà nước cần có giải pháp vĩ mô kiềm chế việc tăng giá tiền đồng, có quan dự báo để đưa cảnh báo cho Doanh nghiệp trước biến động bất lợi từ bên ngồi.Có giải pháp ngăn chặn xử lý hàng giả, hàng chất lượng hay cạnh tranh trái luật Doanh nghiệp - Ban hành nghị định, luật để xử lý vi phạm đặc thù ngành kinh doanh Dệt Các hoạt động xúc tiến tiêu thụ phải có quy định rõ ràng, để Doanh nghiệp thực tránh cạnh tranh không lành mạnh 3.3.2 Đối với Bộ Công thương Ban, Ngành liên quan - Khuyến nghị với Bộ Công Thương , Tổng Cục Hải Quan, Cục Quản Lý thị trường cần có biện pháp liệt việc xử lý, ngăn chặn đơn vị có hành vi chuyển tải bất hợp pháp hàng dệt may sản xuất sản phẩm chất lượng thấp, đơn giá rẻ để giả hàng Công ty đánh lừa người tiêu dùng ảnh hưởng tới uy tín ngành Dệt may nói chung Doanh nghiệp Dệt may nói riêng - Khuyến nghị với Bộ Cơng Thương có hoạt động xúc tiến Thương mại hữu hiệu để Doanh nghiệp liên doanh, liên kết mở hội kinh doanh - Trong năm qua Nhà nước có thay đổi nhiều vấn đề quản lý phân bổ hạn ngạch Mặc dù với cách phân bổ Bộ thương mại có nhiều tiến vấn đề phân bổ hạn ngạch có nhiều vấn đề bất cập cần giải Thực tế số lượng sản phẩm sản xuất để xuất lớn số lượng hạn ngạch Do công ty liên tục bị thiếu hạn ngạch phải lo lắng xin hạn ngạch bổ sung tìm doanh nghiệp khác để xuất uỷ thác Điều làm chi phí sản xuất gia cơng tăng, đồng thời tạo nhiều tượng tiêu cực vấn đề xin hạn ngạch 93 TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong Chương 3, tác giả nêu lên hội, thuận lợi thách thức mà Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình phải đương đầu Tác giả đề xuất số phương thức giải pháp để Công ty đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm giúp đơn vị tăng khả cạnh tranh thị trường 94 KẾT LUẬN Tiêu thụ sản phẩm khâu tiên quyết định sống Doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường đòi hỏi Doanh nghiệp phải xử lý tốt tình đặt cơng tác tiêu thụ Trong lĩnh vực, ngành nghề có đặc thù riêng Đối với ngành May mặc vậy, linh hoạt nhạy bén với thị trường điều cần thiết Sau thời gian thực tập Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình, tiếp xúc trực tiếp với số hoạt động kinh doanh Công ty, tìm hiểu hoạt động mà Cơng ty kinh doanh, em học hỏi nhiều Với đề tài lựa chọn, em hy vọng phần khái quát tình hình kinh doanh Công ty Sau nhiều năm nhập WTO với thuận lợi khó khăn thách thức, thị trường dệt may Việt nam nhìn lại hai năm có thành tựu hạn chế, Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình Để có kết tiêu thụ tốt đòi hỏi Doanh nghiệp phải không ngừng học hỏi, đổi cách tư để thích ứng với thị trường thời mở cửa Do thời gian thực tập có hạn nên luận văn em khơng tránh khỏi nhiều thiếu xót Rất mong nhận góp ý quý thầy cô trường anh chị cán Cơng ty để luận văn hồn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình Nguyễn Thị Thu Hường giúp đỡ cán phòng ban Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình để em hồn thành luận văn 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Vũ Tất Thành (2012), đề tài“Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm quạt máy Công ty TNHH thành viên Điện Thống Nhất”, luận văn thạc sỹ Viện đại học Mở Hà Nội Nguyễn Duy Tú (2012), đề tài “Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Cơng ty bóng đèn phích nước Rạng Đơng”, luận văn thạc sỹ Viện đại học Mở Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh (2012), đề tài“ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện mạng lưới tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki” luận văn thạc sỹ Viện đại học Mở Hà Nội Nguyễn Duy Bột (1995), giáo trình “Một số vấn đề kinh tế thương mại – dịch vụ kinh tế thị trường Việt Nam”, NXB thống kê, Hà Nội Viện Đại học Mở Hà Nội (2008), giáo trình “Kinh tế trị”, NXB Thống kê Mai Văn Bưu, Phan Kim Chiến (2006), giáo trình “Lý thuyết Quản trị kinh doanh”, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội Đồng Thị Thanh Phương (2007), giáo trình “Quản trị DN”, NXB Thống kê Bùi Xuân Khu Thứ trưởng Bộ Cơng nghiệp (2004), Giáo trình “Dệt may Việt Nam Cơ hội thách thức”, NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội PGS.TS Vũ Chí Lộc (2004), Giáo trình “Giải pháp đẩy mạnh xuất hàng hoá Việt Nam sang thị trường châu Âu”, NXB Lý luận trị, Hà Nội 10 Trang Web Sở Công Thương Ninh Bình:congthuong.ninhbinh.gov.vn/,những thuận lợi, khó khăn doanh nghiệp 11 Công ty Cổ Phần Sản Xuất – Xuất nhập Ninh Bình, số liệu tổ chức máy cơng ty, hoạt động tài tiệu thụ sản phẩm Công ty 12 Trang web Công ty Cổ Phần Sản Xuất – Xuất nhập Ninh Bình: primexconinhbinh.com.vn/, thông tin chung Công ty 96 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐẠI LÝ CẤP I Phiếusố:……………………………………………………………………………… Người vấn:…………………………………………………………………… Ngày vấn:…………………………………………………………………… Các thông tin khách hàng Họ tên chủ đại lý: ……………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… Số điện thoại: ……………………………………………………………………… Thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh đại lý Ông (bà) bắt đầu kinh doanh hàng may mặc từ tháng, năm nào? Tháng…………………… Năm……………………… Xin ông (bà) cho biết ông (bà) làm đại lý cấp I cho Công ty? Số Công ty:…………………………………………………………………… Tên Công ty:.………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin ông (bà) cho biết đánh giá sản phẩm Công ty? Stt Tên Công ty Giá (cao thấp) Chủng loại (nhiều ít) Chất lượng (tốt, bình thường kém) Xin ơng (bà) cho biết sách thưởng mà đại lý hưởng làm đại lý cấp I cho Công ty? 97 Stt Công ty CK hóa Thưởng đơn (%) tháng (%) Thưởng quý Thưởng năm (%) (%) Thưởng khác (đ/kg) Theo đánh giá ông (bà) tỷ lệ chiết khấu Công ty cho đại lý nào? (đánh dấu x vào ô mà ông bà cho nhất) Công ty Cao Bình thường Thấp Xin ơng (bà) cho biết, ông (bà) có biết loại sản phẩm Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình khơng? Có……… Khơng……… Nếu có ơng (bà) biết qua: Quảng cáo…… Hội thảo…………Khác……………… Xin cảm ơn ông (bà)! ĐIỀU TRA VIÊN CHỦ ĐẠI LÝ Nguyễn Thành Long 98 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐẠI LÝ CẤP II Phiếu số:………………… Người vấn: …………………………………………………………………… Ngày vấn: …………………………………………………………………… Các thông tin khách hàng Họ tên chủ đại lý: ……………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………… …………… Điện thoại:…………………………………………………………………… Thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh đại lý Ông (bà) bắt đầu kinh doanh sản phẩm may mặc từ tháng, năm nào? Tháng…………………… Năm……………………… Xin ông (bà) cho biết ông (bà) làm đại lý cấp II cho Công ty? Số Công ty:…………………………………………………………………… Tên Công ty:.………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin ông (bà) cho biết đánh giá đại lý sản phẩm Công ty? Stt Tên Công ty Giá (cao thấp) Chủng loại (nhiều ít) Chất lượng (tốt, bình thường kém) Xin ơng (bà) cho biết đại lý ơng (bà) có bán sản phẩm may mặc Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình khơng? Có……… Khơng……… Nếu có, đại lý ông bà mua từ đâu? Mua trực tiếp từ Công ty……… Mua từ đại lý cấp I………… 99 Xin ông (bà) cho biết Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình có hoạt động hỗ trợ đại lý bán hàng? Quảng cáo: có…………… khơng…………… Nếu có mức độ: thường xun…………….khơng thường xun……… Các hình thức khác: có…………… khơng…………… Nếu có mức độ: thường xun…………….khơng thường xun……… Các hình thức khác gì:………………………… Xin ông (bà) cho biết Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình có khuyến cho đại lý cấp II ơng (bà) khơng? Có……………………… Khơng……………………… Nếu có mức độ: thường xun…………….khơng thường xun……… Hình thức khuyến mãi:……………………………………………………… Xin cảm ơn ơng (bà)! ĐIỀU TRA VIÊN CHỦ ĐẠI LÝ Nguyễn Thành Long 100 ... nghiên cứu hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình Do em chọn đề tài “ Hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình nhằm góp phần thiết... điểm hoạt động tiêu thụ sản phẩm may mặc Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình gì? - Thành cơng hạn chế công tác tiêu thụ sản phẩm may mặc Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình. .. “ Hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình phân tích hạn chế tồn đọng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập Ninh Bình Luận văn phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu ninh bình , Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu ninh bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn