Hoàn thiện xác định vị trí việc làm và mô tả công việc tại cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan

123 1 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:18

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TÊN ĐỀ TÀI: Hoàn thiện xác định vị trí việc làm mơ tả công việc Cục Điều tra Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN: NGUYỄN HUY HỘI HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ TÊN ĐỀ TÀI: Hoàn thiện xác định vị trí việc làm mơ tả cơng việc Cục Điều tra Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN: NGUYỄN HUY HỘI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN VĂN HÒE HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Để hoàn thành đề tài nghiên cứu này, tơi có tham khảo số tài liệu liên quan đến chuyên ngành quản trị nhân lực, viết, văn pháp luật liên quan đến xác định vị trí việc làm, bảng mơ tả công việc số đánh giá thực cơng việc (KPI) cho vị trí việc làm Những thơng tin tham khảo trích dẫn cụ thể nguồn sử dụng Tôi xin cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017 Học viên thực Nguyễn Huy Hội LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể giáo viên Khoa sau đại học – Viện Đại Học Mở Hà Nội dạy, truyền đạt kiến thức cho suốt trình học tập Trường Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến PGS.TS Trần Văn Hòe, người trực tiếp hướng dẫn tơi q trình thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, đồng nghiệp Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho thực công tác thu thập thông tin, số liệu, tài liệu cho việc nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017 Học viên thực Nguyễn Huy Hội MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 11 Các câu hỏi đặt cần phải trả lời nghiên cứu đề tài 12 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 13 Phương pháp nghiên cứu 13 Phương pháp xử lý số liệu 13 Nội dung luận văn 14 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỊ XÁC ĐỊNH TRÍ VIỆC LÀM, BẢNG MƠ TẢ CƠNG VIỆC VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC BẰNG KPI 15 1.1 Một số khái niệm xác định vị trí việc làm cho cơng chức 15 1.1.1 Công chức 15 1.1.2 Vị trí việc làm 16 1.1.3 Xác định vị trí việc làm 17 1.1.4 Phương pháp, quy trình xác định vị trí việc làm 18 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến xác định vị trí việc làm 19 1.2 Một số khái niệm đánh giá thực công việc KPI 20 1.2.1 Chỉ số đánh giá hiệu KPI 20 1.2.2 Vai trò việc sử dụng KPI đánh giá thực công việc 21 1.2.3 Ưu điểm, nhược điểm sử dụng KPI 21 1.2.4 Quy trình xây dựng KPI cho phận, vị trí cơng việc 22 1.3 Cơ sở thực tiễn xác định vị trí việc làm, mơ tả cơng việc đánh giá thực công việc 24 1.3.1 Kinh nghiệm xác định vị trí việc làm công vụ Hoa Kỳ 24 1.3.2 Kinh nghiệm xác định vị trí việc làm đánh giá thực công việc công chức thực thí điểm Bộ Nội vụ 27 1.3.3 Bài học rút cho Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan 29 Tiểu kết chương 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU – TỔNG CỤC HẢI QUAN 31 2.1 Khái quát Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan 31 2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển 31 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Cục Điều tra chống buôn lâu 32 2.2 Thực trạng vị trí việc làm đánh giá thực công việc Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan 36 2.2.1 Thực trạng vị trí việc làm 36 2.2.2 Thực trạng đánh giá thực công việc 39 2.2.3 Hệ 42 Tiểu kết chương 42 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, MƠ TẢ CƠNG VIỆC VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC CHO CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TẠI CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU – TỔNG CỤC HẢI QUAN 43 3.1 Định hướng phát triển Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan 43 3.2 Một số giải pháp hồn thiện xác định vị trí việc làm, mô tả công việc đánh giá thực công việc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan 44 3.2.1 Tập huấn, nâng cao nhận thức vai trò cần thiết xác định vị trí việc làm, mơ tả cơng việc đánh giá thực công việc cho cán bộ, công chức Cục 44 3.2.2 Thành lập phận chuyên trách công tác xác định vị trí việc làm đánh giá thực công việc cho Cục 44 3.2.3 Thường xuyên kiểm tra, đánh giá cơng tác xác định vị trí việc làm đánh giá thực công việc Cục 44 3.2.4 Hồn thiện vị trí việc làm bảng mô tả công việc cho 02 đơn vị thành lập 04 đơn vị quy định lại chức năng, nhiệm vụ thuộc Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan năm 2016 45 3.2.5 Áp dụng phương pháp đánh giá hiệu cơng việc KPI cho vị trí việc làm Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan 86 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện xác định vị trí việc làm, mơ tả cơng việc đánh giá thực công việc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan 100 3.3.1 Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học vị trí việc làm đánh giá thực công việc Cục Điều tra chống buôn lậu 100 3.3.2 Đề xuất sửa đổi, hoàn thiện văn pháp lý xác định vị trí việc làm đánh giá thực công việc cho phù hợp với thực tế Cục 101 Tiểu kết chương 101 KẾT LUẬN 102 PHỤ LỤC 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực chủ trương Đảng, Đất Nước bước chủ động hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế khu vực giới Những kết đạt trình hội nhập kinh tế quốc tế góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội Đất Nước, nâng cao vị thế, vai trò Việt Nam trường quốc tế Với vai trò người gác cửa kinh tế đất nước, hoạt động quản lý ngành Hải quan định hướng rõ theo chuẩn mực Hải quan đại khu vực giới Ngành Hải quan chủ động, tích cực chuyển đổi phương pháp quản lý Hải quan nhằm giải thách thức gia tăng nhanh chóng hoạt động xuất nhập Lấy cải cách, đại hóa làm sở, tập trung tăng cường đại hóa tồn diện Để đáp ứng u cầu nhiệm vụ tình hình mới, Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài phê duyệt “Đề án nâng cao lực cho lực lượng Hải quan chuyên trách chống buôn lậu đến năm 2020”, “Đề án tăng cường lực phòng, chống ma túy ngành Hải quan” nhằm tăng cường lực cho lực lượng kiểm soát Hải quan theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, hiệu Theo đó, thời gian tới, Tổng cục Hải quan tập trung kiện toàn tổ chức hoạt động đơn vị Hải quan cấp, bước xây dựng lực lượng kiểm soát Hải quan sạch, vững mạnh, hiệu “Nghị 30C/NQ-CP Chính phủ ban hành chương trình tổng thể Cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011- 2020”, rõ mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, lực trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân nghiệp phát triển đất nước Trong đó, trọng tâm cải cách hành có xác định đến việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nghị đề nhiệm vụ đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có số lượng, cấu hợp lý, đủ trình độ lực thi hành cơng vụ, phục vụ nhân dân phục vụ nghiệp phát triển đất nước Trên sở đó, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quan, đơn vị, xây dựng cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm Là đơn vị thực thi cơng tác kiểm sốt Hải quan cấp trung ương, trực thuộc Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra chống bn lậu có chức tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý, hướng dẫn, đạo, kiểm tra đơn vị ngành Hải quan trực tiếp tổ chức thực cơng tác phòng, chống bn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma túy; thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả lĩnh vực Hải quan; thực công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát Hải quan phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giao theo quy định pháp luật Lực lượng công chức công tác Cục Điều tra chống buôn lậu xem nguồn lực then chốt cho phát triển đơn vị Để lực lượng phát huy vai trò mình, cần phải có sách đầu tư quản lý hiệu nguồn lực Thiết kế tổ chức lao động cách khoa học yêu cầu chung nhằm tăng cường hiệu suất lao động tiết kiệm chi phí cho máy làm việc Trong đó, xác định vị trí việc làm xây dựng bảng mô tả công việc, số đánh giá thực công việc (KPI) cho vị trí việc làm xem bước thiết thực quan trọng việc thiết kế tổ chức lao động cách khoa học Việc xác định vị trí việc làm xây dựng bảng mô tả công việc, số đánh giá thực cơng việc (KPI) cho vị trí việc làm việc cần thiết để sàng lọc, đánh giá chất lượng nhân lực Thực chủ trương Chính phủ, Bộ Tài ngành Hải quan, Cục Điều tra chống bn lậu tiến hành xây dựng vị trí việc làm cho đơn vị, nhiên việc xây dựng vị trí việc làm áp dụng vào thực tế Cục nhiều hạn chế như: Bảng mơ tả cơng việc chưa sát, chưa xác, đơi dựa phán đốn mang tính kinh nghiệm, người trước truyền lại cho người sau, có cảm tính cá nhân, chưa cập nhật kịp với xu phát triển đổi mới; chưa có tiêu chí rõ ràng việc đánh giá mức độ hồn thành cơng việc (KPI) tổ chức hay cá nhân thực thi nhiệm vụ phân công Mặt khác, đề án xây dựng vị trí việc làm Cục có từ năm 2013 nên đến khơng phù hợp với thực tế năm 2016 Bộ Tài ban hành định quy định lại chức năng, nhiệm vụ Cục Điều tra chống buôn lậu, theo định Cục Điều tra chống buôn lậu thành lập 02 đơn vị chức Đội điều tra hình Phòng giám sát hải quan trực tuyến, quy định lại chức nhiệm vụ 04 đơn vị cũ Đội kiểm soát ma túy khu vực miền Bắc, Đội kiểm soát ma túy khu vực miền Nam, Đội Kiểm sốt chống bn lậu hàng giả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Đội Quản lý, huấn luyện sử dụng chó nghiệp vụ Do việc rà sốt, xác định lại vị trí việc làm phát sinh Cục cần thiết Xuất phát từ vấn đề định chọn đề tài: “Hồn thiện xác định vị trí việc làm mô tả công việc Cục Điều tra Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan” để làm luận văn thạc sỹ Tổng quan nghiên cứu Trên giới có nhiều mơ hình cơng vụ khác như: mơ hình cán bộ, mơ hình chức nghiệp, mơ hình việc làm, mơ hình hỗn hợp… Tuy nhiên, phân chia thành hai mơ hình cơng vụ bản, mơ hình chức nghiệp (mơ hình ngạch, bậc) mơ hình việc làm (vị trí việc làm) Về mơ hình chức nghiệp: Chức nghiệp chế độ công vụ xuất giai đoạn đầu phát triển nhà nước tư Cách mạng tư sản thành cơng làm thay đổi tồn đời sống xã hội, làm thay đổi cấu trúc chức công vụ, số quốc gia Tây Âu như: Anh, Pháp, Đức Lúc này, quyền lực tối thượng khơng nằm tay nhà vua mà hiến pháp quy định, với đời chế độ phân lập quyền theo học thuyết Montesquieu (Ch.S.Montesquieu nhà triết học khai sáng với tư tưởng đề cao “Tinh thần pháp luật”) Theo đó, người dân có quyền tham gia bầu cử, có tiếng nói số cơng việc lên; Ưu tiên cho ứng viên có thêm trình độ, chứng ngoại ngữ khác; Tin học: sử dụng thành thạo ứng dụng tin học văn phòng (Words, Excel, Email ) Kỹ văn thư, lưu trữ hành chính; Hiểu biết hệ thống quản lý chất lượng Phụ lục 2: KPI cho vị trí việc làm nhân viên kinh doanh báo Lĩnh vực Thu tiền bạn đọc KPI Thu xác tiền nhanh ngày Thước đo Lần Cung cấp báo đến đại lý theo yêu cầu Trường Cung cấp báo cho đại lý Đại lý Phòng Kinh doanh Thu hồi báo tồn Thu hồi nhập kho báo tồn từ đại lý Quản lý thông tin khách Nắm rõ thơng tin khách hàng Thu hồi cơng nợ Hồn thành báo cáo hàng, cách thức giao nhận Kiểm soát, nhắc nhở thug hồi cơng nợ Số lần khơng hồn thành hoàn thành chậm 106 Cuốn Đại lý Lần Lần Chỉ số/thán g báo cáo cần thiết Nội qui công ty Vi phạm nội qui Lần Phụ lục 3: Bảng mơ tả cơng việc vị trí việc làm kiểm sốt bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chống hàng giả Tên vị trí việc làm: Kiểm sốt bảo vệ quyền sở Mã vị trí việc làm: hữu trí tuệ chống hàng giả Ngày bắt đầu thực hiện: Đơn vị cơng tác Đội Kiểm sốt bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Quản lý trực tiếp Đội trưởng Đội Kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Quản lý chức Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Quan hệ công việc Lãnh đạo Cục phụ trách; Đội trưởng Đội Kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; Các vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ thuộc Cục Điều tra chống bn lậu; Phòng Chống bn lậu xử lý vi phạm Cục Hải quan; Các Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan, Chi cục Hải quan Công việc liên quan (Tên Các quy định pháp luật nghiệp vụ hải quan, tài liệu) kiểm soát hải quan, kiểm sốt bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; Các quy định pháp luật công tác xử lý vi phạm lĩnh vực hải quan vi phạm pháp luật hoạt động xuất nhập hàng hóa có u cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ… 107 Mục tiêu vị trí cơng việc (tóm tắt tổng quan vị trí việc làm): Thực việc kiểm sốt bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hàng hóa xuất nhập đảm bảo đung quy định pháp luật Các nhiệm vụ Tỷ trọng Tiêu chí đánh giá hồn thời gian thành cơng việc (%) 1.Xây dựng phương án, kế hoạch đấu 10% - Hoàn thành việc xây tranh dựng phương án, kế - Xây dựng phương án, kế hoạch phòng hoạch đấu tranh ngừa, đấu tranh trình cấp có thẩm quyền tiến độ, đảm bảo chất tổ chức thực phê duyệt; lượng, thời hạn đề ra; - Xác lập chuyên án đấu tranh tổ chức - Việc tổ chức thực thực sau cấp có thẩm chuyên án phải đảm bảo quyền phê duyệt; tuân thủ trình tự, thủ tục pháp luật quy định, quy trình, quy chế ngành Hải quan Lập hồ sơ địa bàn 10% - Việc xây dựng hồ sơ Xây dựng quản lý Hồ sơ sưu tra, hồ địa bàn phải đảm bảo sơ địa bàn trọng điểm, mặt hàng tuân thủ quy định trọng điểm theo quy định pháp luật pháp luật việc áp dụng biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; - Việc quản lý hồ sơ phải đảm bảo thực 108 theo chế độ mật Đăng ký kiểm tra, giám sát Sở hữu 10% Ban hành cơng văn chấp trí tuệ nhận đơn yêu cầu kiểm Tiếp nhận xử lý đơn yêu cầu kiểm tra, tra, giám sát, công văn giám sát hàng hóa xuất khẩu, chấp nhận đề nghị gia nhập liên quan đến Sở hữu trí tuệ hạn đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát thời hạn quy định, quy định pháp luật Thu thập xử lý thông tin Sở hữu 10% - Xác định mặt trí tuệ, hàng giả hàng trọng điểm, đối - Thu thập, tổng hợp thông tin từ hệ tượng trọng điểm; thống sở liệu Ngành, phân tích - Chuyển giao, tiếp nhận để xác định đưa mặt hàng trọng thông tin yêu cầu điểm đối tượng trọng điểm; kiểm soát kịp thời, - Thực chế độ chuyển giao, tiếp thời hạn, quy định nhận thơng tin u cầu kiểm sốt pháp luật hàng hóa xuất khẩu, nhập liên quan đến lĩnh vực thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, chống hàng giả theo quy định Thực biện pháp nghiệp vụ 20% - Thực biện - Áp dụng biện pháp nghiệp vụ kiểm pháp nghiệp vụ kiểm soát Hải quan theo quy định pháp sốt hải quan phải đảm luật để thu thập thơng tin cơng khai bí bảo tn thủ mật, nắm tình hình phát quy định pháp luật, phương thức thủ đoạn đối tượng hoạt quy chế, quy trình nghiệp vụ Ngành 109 động vi phạm Sở hữu trí tuệ, bn bán, Hải quan; vận chuyển trái phép hàng giả qua biên - Việc thực phối giới hợp phải đảm bảo tuân - Trực tiếp phối hợp với lực lượng thủ quy định Ngành Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực công tác phối hợp, thuộc trung ương quan nhà đảm bảo kịp thời, nước có chức áp dụng biện pháp luật, đáp ứng yêu pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để cầu cơng tác theo chức phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, bắt năng, nhiệm vụ giữ vụ buôn bán, vận chuyển trái giao phép hàng giả, hàng xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ qua biên giới có giá trị lớn gây hậu lớn có tổ chức theo đường dây ổ nhóm Thực hoạt động điều tra, xác 20% Việc thực hoạt minh động điều tra, xác minh - Trực tiếp thực hoạt động điều phải đảm bảo tuân thủ tra, xác minh theo quy định pháp luật trình tự, thủ tục, thời hạn xử lý vi phạm hành chính; theo quy định pháp - Tiến hành số hoạt động điều tra theo quy định pháp luật tố tụng hình pháp luật tổ chức điều tra hình 110 luật Xử lý vi phạm hàng giả, hàng hóa 20% Tham mưu xử lý vụ xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ việc vi phạm phải đảm - Nghiên cứu hồ sơ, xử lý vụ việc vi trình tự, thủ tục, phạm hàng giả, hàng hóa xâm phạm thời hạn theo quy định quyền Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền pháp luật xử lý Đội trưởng Đội Kiểm soát bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ, đề xuất bàn giao vụ việc vi phạm Đội bắt giữ thuộc thẩm quyền xử phạt Cục quan chức khác cho đơn vị tham mưu xử lý Cục để giải theo thẩm quyền; - Đề xuất cung cấp thông tin, bàn giao tài liệu, vụ việc thuộc phạm vi, thẩm quyền Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố quan chức Thẩm quyền định: Không Số cán thuộc quyền quản lý: Khơng Thẩm quyền tài chính: Khơng Trình độ chun mơn: : Có tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm 111 Kinh nghiệm công tác: - Đối với vị trí việc làm đảm nhiệm cơng tác tham mưu Cơ quan Tổng cục quan Cục Hải quan cần có kinh nghiệm đến năm làm vị trí việc làm đảm nhiệm công tác thực thi lĩnh vực; - Để đảm bảo thực nhiệm vụ vị trí việc làm, cơng chức, viên chức đảm nhiệm phải cơng tác vị trí với thời gian năm trở lên, để tương đối thành thạo phải năm trở lên Yêu cầu lực Năng lực quản lý: Không Năng lực chuyên môn: Năng lực chuyên môn chung: 1.1 Năng lực: a) Nắm vững đường lối chủ trương sách Đảng pháp luật Nhà nước liên quan đến cơng tác hải quan; nắm chương trình cải cách hành Chính phủ, ngành Tài chính; b) Nắm vững nguyên tắc, chế độ, quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan có khả tổ chức thực quy trình nghiệp vụ hải quan thuộc lĩnh vực chuyên sâu; c) Có khả nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất xây dựng, bổ sung, sửa đổi số quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan; d) Hiểu biết quản lý kinh tế, hành chính, đối ngoại có kiến thức pháp luật Việt Nam pháp luật quốc tế 1.2 Kiến thức chuyên môn chung: 112 - Qua đào tạo quản lý hành nhà nước phù hợp với cấp độ ngạch vị trí việc làm; - Chứng bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên hải quan; - Nghiệp vụ văn phòng bản: + Soạn thảo văn hành chính,; + Sử dụng trang thiết bị văn phòng; + Giao tiếp, Thuyết trình, Làm việc nhóm; + Lưu trữ, lập hồ sơ cơng việc 1.3 Ngoại ngữ: Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí làm việc 1.4 Tin học: Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) phần mềm quản lý hải quan để phục vụ công tác chuyên môn 1.5 Phẩm chất a Phẩm chất trị, đạo đức - Trung thành với Tổ quốc, với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân, tích cự tham gia nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, trước hết việc đại hóa Ngành; - Có lĩnh trị vững vàng; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối Đảng, Chính sách pháp luật Nhà nước, nội quy quy chế quan nơi cư trú; - Có tư trưởng đổi mới, dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm cá nhân; biểu tiêu cực, sách nhiễu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí; phục tùng phân cơng tổ chức đạo cấp trên; - Có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có tinh thần đồn kết nội bộ, 113 xây dựng tập thể vững mạnh; - Chấp hành nguyên tắc tập trung, dân chủ quy chế dân chủ quan trình thực nhiệm vụ giao b Phẩm chất cá nhân: - Nhanh nhẹn, linh hoạt; - Trung thực, khách quan; - Có tính sáng tạo; - Ham học hỏi; - Khả nhận thức chiều sâu; - Có tư phân tích, tổng hợp; - Trách nhiệm với cơng việc; - Có tinh thần đồng đội Năng lực chuyên môn riêng theo lĩnh vực: - Có lực chun mơn nghiệp vụ kiểm soát hải quan xử lý vi phạm cấp độ phù hợp theo quy định Tổng cục Hải quan; - Có kiến thức chun mơn lĩnh vực khác có liên quan cấp độ phù hợp theo quy định Tổng cục Hải quan: giám sát quản lý, quản lý thuế xuất nhập khẩu, quản lý rủi ro Kỹ chuyên môn 3.1 Kỹ tham mưu (đối với vị trí việc làm có nhiệm vụ tham mưu ) Kỹ lập chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm; Kỹ xây dựng văn pháp quy; Kỹ soạn thảo văn hành lập báo cáo; Kỹ thống kê, tổng hợp; Kỹ sử dụng thiết bị văn phòng 3.2 Kỹ thực thi 114 Kỹ thực thi thuộc lĩnh vực điều tra chống buôn lậu cấp độ phù hợp theo quy định Tổng cục Hải quan Những đòi hỏi đặc thù vị trí cơng việc (nếu có): Khơng Các điều kiện cần có (ngồi lực cá nhân) để hồn thành tốt cơng việc (ví dụ u cầu hỗ trợ, phối hợp ): Không Điều kiện làm việc Chỗ làm việc: trụ sở Tổng cục Hải quan Trang thiết bị: máy tính, máy in, máy fax, điện thoại Các điều kiện khác (nếu có): Khơng Tên người thực vị trí việc Tên người quản lý trực tiếp: làm: Chữ ký Chữ ký Ngày Ngày Phụ lục 4: Phiếu thống kê công việc cá nhân Đơn vị cấp trực tiếp: Đơn vị: Họ tên: Ngày, tháng, năm sinh: Giới tính: Mã ngạch giữ: Hệ số lương: 115 Chuyên ngành đào tạo: Trình độ đào tạo: Trung cấp □ ; Cử nhân, kỹ sư □ ; Thạc sỹ □ ; Tiến sỹ □ CƠNG VIỆC: Ước tính % Đầu (sản Số lượng đầu STT thời gian thực phẩm) Nhiệm vụ (sản nhiệm vụ nhiệm phẩm) trung (nếu có thể) vụ bình/năm … ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (trang thiết bị, phần mềm quản lý, địa bàn công tác ): YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN - Phẩm chất cá nhân cần thiết cho vị trí này? - Thời gian, kinh nghiệm công tác cần thiết cho vị trí này? - Các cấp, chứng chuyên môn kiến thức khác cần thiết cho vị trí cơng việc này? Người kê khai 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đặng Phương Truyền (2016), Bài viết: Xác định vị trí việc làm - giải pháp mấu chốt để tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm thực tinh giảm biên chế, Hà Nội, Việt Nam; [2] Luật cán công chức (2012), Luật cán công chức số 22/2008/QH12 Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 13/11/2008; [3] Luật Hải quan số (2013), Luật Hải quan số 54/2014/QH13 Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/6/2014; [4] Lê Ngọc Châu (2017), Bài viết: KPI ? xây dựng KPI cho hiệu quả? , Hà Nội, Việt Nam [5] Lê Ngọc Châu (2017), Bài viết: Quy trình hướng dẫn xây dựng Key Performance Indicator (KPI) – số đánh giá thực công việc, Hà Nội, Việt Nam [6] Nghị (2011), Nghị 30C/NQ-CP năm 2011 Chính phủ ban hành chương trình tổng thể Cải cách hành nhà Nước giai đoạn 20112020; [7] Nghị định (2012), Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08-5-2012 Chính phủ quy định vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập; [8] Nguyễn Ngọc Quân Nguyễn Vân Điềm (2012), Giáo trình: Quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, Việt Nam; [9] Nghị định (2013), Nghị định số 36/2013/NĐ-CP năm 2013 Chính phủ vị trí việc làm cấu ngạch công chức; [10] Nghị định (2015), Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 09/6/2015 Chính phủ đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức 117 [11] Pháp lệnh (2004), Pháp lệnh số 23/2004/PL-UBTVQH11 Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức quan điều tra hình sự; [12] Quyết định (2004), Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg năm 2004 Chính phủ quy chế hoạt động lực lượng kiểm sốt Hải quan chun trách phòng chống bn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giớ; [13] Quyết định (2015), Quyết định số 2688/QĐ-TCHQ ngày 15/9/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Phòng Giám sát Hải quan trực tuyến trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan [14] Quyết định (2015), Quyết định số 3068/QĐ-TCHQ ngày 15/9/2016 Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Đội Điều tra Hình trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan [15] Quyết định (2015), Quyết định số 4291/QĐ-TCHQ năm 2016 Bộ Tài Quy định chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ tài chính; [16] Quyết định (2016), Quyết định số 3065/QĐ-TCHQ ngày 15/9/2016 Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Đội Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trực thuộc Cục Điều tra chống bn lậu – Tổng cục Hải quan [17] Quyết định (2016), Quyết định số 3064/QĐ-TCHQ ngày 15/9/2016 Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Đội Quản lý, huấn luyện sử dụng chó nghiệp vụ trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan [18] Quyết định (2016), Quyết định số 3064/QĐ-TCHQ ngày 15/9/2016 Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Đội Kiểm sốt chống bn lậu ma túy khu vực miền Bắc Đội Kiểm sốt chống bn lậu ma túy khu vực miền Nam trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan 118 [19] Thông tư (2012), Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18-12-2013 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực Nghị định số 41/2012/NĐ-CP quy định vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập; [20]Thông tư (2013), Thông tư số 05/2013/TT-BNV năm 2013 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 Bộ Nội vụ vị trí việc làm cấu ngạch công chức; [21] Trần Xuân Hải Trần Đức Lộc (2013), Giáo trình: Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tài chính, Hà Nội, Việt Nam [22] Trần Thị Thu Vũ Hồng Ngân (2015), Giáo trình: Quản lý nguồn nhân lực tổ chức công, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, Việt Nam [23] Vũ Việt Tiến (2013), Bài viết: kết xác định vị trí việc làm đơn vị thực thí điểm năm 2013, Hà Nội, Việt Nam 119 120 ... VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BẢNG MƠ TẢ CÔNG VIỆC VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU – TỔNG CỤC HẢI QUAN 31 2.1 Khái quát Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan. .. thực công việc (KPI) cho vị trí việc làm Cục Điều tra chống bn lậu – Tổng cục Hải quan nào? 12 - Nội dung hồn thiện việc xác định vị trí việc làm; bảng mơ tả vị trí việc làm; số đánh giá thực công. .. chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan Chương 3: Những nội dung hoàn thiện xác định vị trí việc làm, bảng mơ tả cơng việc số đánh giá thực công việc (KPI) cho vị trí việc làm Cục Điều tra chống buôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện xác định vị trí việc làm và mô tả công việc tại cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan , Hoàn thiện xác định vị trí việc làm và mô tả công việc tại cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn