Hoàn thiện quản lý tổn thất điện năng ở điện lực ninh bình

83 0 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:17

Luận văn tốt nghiệp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ TÊN ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG Ở ĐIỆN LỰC NINH BÌNH HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN: PHẠM THỊ MINH HUỆ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐINH THỊ NGỌC QUYÊN Ninh Bình 2017 Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I :CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH ĐIỆN… 11 1.1 – Điện tổn thất điện 11 1.1.1 – Các khái niệm 11 1.1.2 Tính chất tổn thất Các nguyên nhân dẫn đến tổn thất điện 14 1.2 – Quản lý tổn thất điện doanh nghiệp kinh doanh điện 16 1.2.1, Nội dung quy trình quản lý tổn thất điện doanh nghiệp kinh doanh điện 16 1.2.2, Các phương pháp nguyên tắc tính tổn thất điện … ………….…….….17 1.2.3, Phân loại tổn thất điện năng………………………… … …… ……… ….….18 1.3, Hệ thống tiêu đánh giá kết quản lý giảm tổn tổn thất điện năng….………21 1.3.1 Chỉ tiêu đánh giá kết tổn thất điện trình truyền tải phân phối điện (chỉ tiêu tuyệt đối) 21 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá kết giảm tổn thất điện thể số liệu doanh thu, lợi nhuận doanh nghiệp 23 1.3.3 Đánh giá kết giảm tổn thất điện khách hàng sử dụng điện 26 1.4, Các phương pháp quản lý giảm tổn thất điện 26 1.4.1, Các phương pháp kỹ thuật 26 1.4.2, Phương pháp kinh tế 27 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý tổn thất điện doanh nghiệp 27 1.5.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp kinh doanh điện 28 Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp 1.5.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp kinh doanh điện…… ……… …… .29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG Ở ĐIỆN LỰC NINH BÌNH …………………….…………………………….… ………….32 2.1, Tổng quan Điện lực Ninh Bình 32 2.1.1, Quá trình hình thành phát triển………………… …… …… ……… …….….32 2.1.2 – Chức năng, nhiệm vụ Điện lực Ninh Bình 32 2.1.3 – Cơ cấu tổ chức hoạt động 33 2.1.4 – Kết kinh doanh số năm 35 2.1.5 Tác động tổn thất điện đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Điện lực Ninh Bình 37 2.2, Thực trạng quản lý tổn thất điện Điện lực Ninh Bình 38 2.2.1 Các tiêu phản ánh kết quản lý tổn thất điện 38 2.2.2 Thực trạng tổn thất điện thực tế so với kế hoạch 44 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới quản lý giảm tổn thất điện Điện lực Ninh Bình 48 2.3.1 Nhân tố bên doanh nghiệp 48 2.3.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp 57 2.4, Đánh giá thực trạng quản lý tổn thất điện Điện lực Ninh Bình 60 2.4.1 Thành tựu: 60 2.4.2, Hạn chế 62 2.4.3, Nguyên nhân hạn chế 63 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG Ở ĐIỆN LỰC NINH BÌNH.………………………………………………….……66 3.1 – Phương hướng mục tiêu giảm tổn thất điện Điện lực Ninh Bình đến năm 2020 66 3.1.1 Phương hướng 66 3.1.2 – Mục tiêu giảm tổn thất điện 67 Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp 3.2 Các giải pháp hoàn thiện quản lý nhằm giảm tổn thất điện Điện lực Ninh Bình 67 3.2.1 Xác định hợp lý chức năng, nhiệm vụ phó giám đốc phòng 67 3.2.2 Thành lập ban đạo quản lý giảm tổn thất điện 69 3.2.3 Tăng cường đào tạo cán quản lý tổn thất điện để nâng cao lực quản lý 70 3.2.4 Tăng cường quản lý khách hàng 70 3.2.5 Thực sách kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa thiết bị truyền tải đo đếm điện 73 3.3 Kiến nghị với cấp nhằm giảm tổn thất điện 74 3.3.1 – Kiến nghị với ngành điện 74 3.3.2 – Kiến nghị với Điện lực Ninh Bình 77 KẾT LUẬN 80 Danh mơc tµi liƯu tham o…………………… ……………………… ….81 Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Trang Sơ đồ 01 : phân loại tổn thất điện 14 Sơ đồ 02 : quy trình quản lý tổn thất điện 16 Hình 2.1 : đồ thị biểu thị chi phí giảm tổn thất doanh thu thu giảm tổn thất 25 Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức Điện lực Ninh Bình 34 Bảng 2.1 : Các tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2016 36 Bảng 2.2 Lượng tổn thất Điện lực Ninh Bình 2011-2016 40 Hình 2.2 : Biểu đồ thể mức điện tổn thất doanh nghiệp (2011-2016) 41 Bảng 2.3: Tổn thất điện chi nhánh năm gần 44 Bảng 2.4: Tổn thất điện thực tế so với kế hoạch từ 2011-2016 tồn Điện lực Ninh Bình 45 Bảng 2.5: Cơ cấu hoạt động Điện lực Ninh Bình 48 Bảng 2.6: Bảng số lượng trạm biến áp quản lý vận hành 51 Bảng 2.7: Bảng số lượng trạm biến áp quản lý vận hành 52 Bảng 2.8: Bảng số lượng loại dây sử dụng 53 Bảng 2.9: Bảng số lượng loại dây sử dụng HTX Điện lực tiếp nhận chưa sửa chữa 55 Bảng 2.10: Diễn biến khách hàng Điện lực Ninh Bình thời kỳ 2011-2015 57 Bảng 2.11: Bảng giá bán lẻ điện sinh hoạt 2016 59 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức Điện lực Ninh Bình 68 Sơ đồ 3.2: Cơ cấu tổ chức Ban quản lý giảm tổn thất điện 69 Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn quý thày cô giáo tham gia giảng dậy lớp 15M-QT64 Viện đại học mở Hà Nội tạo điều kiện cho học viên khác có mơi trường học tập tốt, truyền đạt lại kiến thức hữu ích q trình học tập nghiên cứu trường Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên tận tình hướng dẫn đạo suốt thời gian thực luận văn Bên cạnh đó, tơi xin chân thành cảm ơn tập thể phòng Điện lực Ninh Bình tạo điều kiện hỗ trợ nhiệt tình việc cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho đề tài luận văn tơi Ninh Bình, tháng năm 2017 Tác giả Phạm Thị Minh Huệ Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ rang chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học trước Ninh Bình, ngày tháng năm 2017 Tác giả Phạm Thị Minh Huệ Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp MỞ ĐẦU Tính tất yếu đề tài nghiên cứu Điện loại hàng hóa chiến lược, có vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Trong năm vừa qua, thực đường lối phát triển điện lực Đảng nhà nước tập trung đầu tư đạo, điện lực bước vươn lên không ngừng phát triển góp phần đáng kể vào nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Do có tính chất đặc thù riêng, điện Nhà nước độc quyền quản lý Trước kinh tế kế hoạch hóa, điện cung ứng mục tiêu phục vụ cho sản xuất đời sống nhân dân Vấn đề kinh doanh bán điện chưa đặt Từ dẫn đến việc lãng phí cung ứng dịch vụ điện Nhưng đến kinh tế thị trường giúp cho hàng hóa điện có vị trí xứng đáng Chuyển từ mục tiêu phục vụ cho nhân dân, cho kinh tế phát triển sang mục tiêu kinh doanh bán điện ngày có hiệu Từ nước ta chuyển đổi quản lý kinh tế từ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp sang chế thị trường có điều tiết nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, ngành điện nói chung, Điện lực Ninh Bình nói riêng như nhiều ngành kinh tế khác phải cố gắng thích nghi tồn điều kiện Lưới điện trước xây dựng với mục đích cung ứng điện chính, chưa thực quan tâm đến mục tiêu kinh doanh, điện tổn thất kỹ thuật, thương mại cao Công tác quản lý đặc biệt tinh thần trách nhiệm người quản lý Việc cấp điện chưa ổn định, chất lượng điện số khu vực chưa đảm bảo, nạn ăn cắp điện lan tràn bệnh dịch,… Vấn đề cấp bách đặt Cơng ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình nói chung Điện lực Ninh Bình nói riêng nâng cao trình độ quản lý, kiên chặn đứng tệ nạn lấy cắp điện, lập lại trật tự thị trường kinh doanh bán điện, bước giảm tổn thất điện đến mức tối đa Nhận biết tính cấp bách Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp vấn đề tơi chọn đề tài “hồn thiện quản lý tổn thất điện Điện lực Ninh Bình” Tổng quan đề tài nghiên cứu Tổn thất điện nhiều hình thức khách quan gây hậu không nhỏ việc nâng cao hiệu kinh doanh Điện lực Ninh Bình nói riêng Do việc nghiên cứu quản lý giảm tổn thất điện mức tối đa yêu cầu đặt lên hàng đầu ngành điện Đã có số đề tài nghiên cứu điện sau: Tác giả Nguyễn Thị Thúy Trang với đề tài “Hồn thiện sách quản lý nhằm giảm tổn thất điện Công ty Điện lực Hà Tây” năm 2003 Nội dung đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng tình hình tổn thất điện năng, tìm nguyên nhân gây tổn thất điện năng, giải pháp nhằm giảm tổn thất điện Công ty Điện lực Hà Tây Tác giả Nguyễn Thanh Hà với đề tài “Các giải pháp nâng cao chất lượng giảm tổn thất điện lưới điện phân phối quận Long Biên – Hà Nội” năm 2008 Nội dung luận văn nghiên cứu đánh giá thực trạng tình hình tổn thất điện năng, tìm nguyên nhân nêu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảm tổn thất điện lưới điện phân phối quận Long Biên – Hà Nội Tác giả Nguyễn Quỳnh Ly với đề tài “ Một số giải pháp nhằm giảm tổn thất điện Điện lực Thanh Xuân năm 2004 với nội dung luận văn nghiên cứu tình trạng thực tế tổn thất điện Điện lực, tìm nguyên nhân gây tổn thất điện để có giải pháp nhằm giảm tổn thất điện cho điện lực Thanh Xn Tác giả Hồng Văn Hóa với đề tài “ Một số giải pháp Quản lý tổn thất điện Điện lực ng Bí năm 2006 với nội dung luận văn nghiên cứu tình trạng thực tế tổn thất điện Điện lực, tìm nguyên nhân gây tổn thất điện để có giải pháp nhằm giảm tổn thất điện cho điện lực ng Bí Tác giả Nguyễn Lệ Thủy với đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý nhằm giảm tổn thất điện Điện lực Điện Biên năm 2001 với nội dung luận văn nghiên Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp 10 cứu tình trạng thực tế tổn thất điện Điện lực, tìm nguyên nhân gây tổn thất điện để có giải pháp nhằm giảm tổn thất điện cho điện lực Điện Biên Qua đề tài nghiên cứu chưa có đề tài nghiên cứu hồn thiện quản lý giảm tổn thất điện Điện lực Ninh Bình nên em chọn đề tài hồn thiện quản lý tổn thất điện Điện lực Ninh Bình đề nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Thơng qua nghiên cứu thực trạng quản lý tổn thất điện năng, đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp hoàn thiện quản lý tổn thất điện Điện lực Ninh Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: thực trạng tổn thất điện công tác quản lý tổn thất điện Điện lực Ninh Bình Phạm vi nghiên cứu : Về không gian: nghiên cứu Điện lực Ninh Bình Thời gian nghiên cứu: Phân tích thực trạng đánh giá thực trạng quản lý tổn thất điện từ năm 2011 đến 2016 Phương pháp nghiên cứu Thông qua nghiên cứu số liệu thứ cấp từ báo cáo Điện lực Ninh Bình để thống kê, phân tích, so sánh tổng hợp kết nghiên cứu nhằm rút kết luận đánh giá Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu sơ cấp: Dùng phương pháp điều tra Số liệu thứ cấp: Từ báo cáo Điện lực Ninh Bình Những đóng góp luận văn Hệ thống hóa lý luận quản lý tổn thất điện Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh 69 Luận văn tốt nghiệp Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức lại Điện lực Ninh Bình: Giám đốc Phó giám đốc kinh doanh Phòng tài kế toán Phó giám đốc kỹ thuật Phòng Kinh doanh §éi qu¶n lý cao thÕ §éi QL khu vùc Phòng kỹ thuật vận hành an Đội QL khu vực §éi QL khu vùc §éi QL khu vùc Đội tru ng gia n Đội xây lắp PTKH Theo sơ đồ phó Giám đốc kỹ thuật phụ trách phòng kỹ thuật vận hành an tồn đội quản lý công việc : kiểm tra đánh giá chất lượng đường dây, máy biến áp, kiểm tra công tơ đo đếm lên kế hoạch thay, sửa chữa đường dây, máy biến áp cơng tơ Phó Giám đốc kinh doanh trực tiếp đạo phòng kinh doanh ghi số cơng tơ, in ấn hóa đơn tiền điện thu tiền điện Kiểm tra giám sát khách hàng sử dụng điện Các đội quản lý khu vực có trách nhiệm quản lý tài sản khu vực minh quản lý, nắm bắt thiết bị đo đếm, đường dây truyền tải điện cần thay để báo cáo phó Giám đốc kỹ thuật có kế hoạch thay sửa chữa kịp thởi Sau điều chỉnh lại máy quản lý theo sơ đồ quyền hạn kỹ thuật tập trung vào phó Giám đốc kỹ thuật giải Như đội quản lý không bị chồng chéo thực thiện yêu cầu lãnh đạo chuyên môn thay tháo định kỳ công tơ chức phòng kỹ thuật Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh 70 Luận văn tốt nghiệp 3.2.2 Thành lập ban đạo quản lý giảm tổn thất điện Căn đề xuất giải pháp : Cần có ban đạo giảm tổn thất điện để giám sát tiêu hao điện cách chặt chẽ thực tế Điện lực Ninh Bình chưa có ban đạo Nội dung giải pháp : Chức quyền hạn nhiệm vụ cho ban quản lý : Sơ đồ 3.2: Cơ cấu tổ chức Ban quản lý giảm tổn tht in nng: Tr-ởng ban Phòng kinh doanh Đội quản lý cao thÕ §éi QL khu vùc §éi QL khu vực Phòng kỹ thuật Đội QL khu vực §éi QL khu vùc §éi tru ng gia n Đội xây lắp PTKH Theo s trờn ban quản lý giảm tổn thất điện gồm có : Trưởng ban : Là người đứng đầu điều hành trực tiếp công tác giảm tổn thất điện Điện lực Dưới trưởng ban có phòng kinh doanh 01 cán ; phòng kỹ thuật 01 cán giúp việc cho trưởng ban Các đội quản lý khu vực đội 01 người để làm công tác kiểm tra quản lý giảm tổn thất điện Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp 71 Ban đạo giảm tổn thất điện hoạt động chuyên trách công tác giảm tổn thất điện Do thành lập ban Điện lực có phương pháp giảm tổn thất điện tốt Tổng hợp, tính tốn, theo dõi tình hình tổn thất điện chi nhánh điện toàn Điện lực Kiểm tra, hướng dẫn chi nhánh việc quản lý, theo dõi, tính tốn tổn thất điện tổ chức thực biện pháp nhằm giảm tổn thất điện đơn vị Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Điện lực biện pháp, chương trình nhằm giảm tổn thất điện 3.2.3 Tăng cường đào tạo cán quản lý giảm tổn thất điện để nâng cao lực quản lý Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán công nhân viên làm công tác kinh doanh điện, đặc biệt người thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, đồng thời đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục nhằm làm thay đổi nhận thức thân người lao động để họ thấy việc chấp hành thực đầy đủ quy định, quy trình, quy phạm sản xuất, kinh doanh điện lợi ích thiết thân thân họ, sau đó, lợi ích chung tồn Điện lực Như vậy, tạo động lực cho người lao động việc thực biện pháp giảm tổn thất điện năng, nâng cao hiệu kinh doanh bán điện Để giảm tổn thất điện năng, cần thực tổng hợp nhiều biện pháp biện pháp phải thực liên tục, thường xuyên, không ngừng Chỉ cần chút nhãng, thoả mãn với kết đạt dẫn đến tỷ lệ tổn thất điện bùng phát, khơng kiểm sốt 3.2.4 Tăng cường quản lý khách hàng Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp 72 Việc tăng cường quản lý khách hàng biện pháp cần thiết giúp cho việc kinh doanh điện đạt hiệu cao hơn, đồng thời làm giảm tổn thất điện Do số lượng khách hàng Điện lực Ninh Bình lớn nên cơng tác quản lý khách hàng cần phải phân cho tổ, đội Chi nhánh địa phương Mỗi tổ đội quản lý nhóm khách hàng định khu vực định ví dụ tổ xã Tuy nhiên thôn xã lại thành lập tổ đội quản lý khách hàng riêng điều gây cồng kềnh tổ chức, tốn chi phí nhân cơng Do đó, Điện lực cần phối hợp việc quản lý khách hàng với kinh doanh bán điện tức tổ kinh doanh điện đồng thời thực quản lý khách hàng Việc quản lý khách hàng thường xuyên chặt chẽ giúp cho Điện lực phát khách hàng ăn cắp điện, sử dụng sai mục đích so với hợp đồng, từ có biện pháp xử lý phù hợp Đối với khách hàng ăn cắp điện bị phát hiện, Điện lực cần có biện pháp xử lý cứng rắn, biện pháp hữu hiệu biện pháp kinh tế phạt tiền trường hợp ăn cắp điện lần đầu, tiếp tục vi phạm ngồi biện pháp phạt hành tuỳ theo mức độ vi phạm bị tố cáo ăn cắp điện ăn cắp tài sản Nhà nước Đối với khách hàng sử dụng điện sai mục đích ghi hợp đồng làm cho việc tính tốn giá điện bị nhầm lẫn gây tổn thất biện pháp hữu hiệu phạt hành đồng thời huỷ hợp đồng khách hàng không thực hợp đồng Hiện để phát khách hàng ăn cắp điện vấn đề khó khăn Do dựa vào quyền sở cách đưa lên hệ thống loa đài địa phương khuyến khích người tố giác hộ ăn cắp điện người tố giác hộ ăn cắp điện thưởng với mức thưởng hợp lý (và tất nhiên người dấu tên) Hơn lưới hạ vị trí bị nghi ngờ ăn cắp điện dùng ống nhựa bọc ngồi dây dẫn khoảng Cùng với việc phát xử lý khách hàng ăn cắp điện làm giảm tổn thất thương mại biện pháp quan trọng tuyên truyền, phổ biến cho khách hàng quy định, quy chế hành vi ăn cắp điện, tuyên truyền giúp khách Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp 73 hàng sử dụng thiết bị cơng suất, tiết kiệm điện, sử dụng điện an tồn, tránh xảy cố cháy, chập điện gây chết cống tơ, đường dây làm tăng tổn thất điện Các Chi nhánh trực thuộc Điện lực cần xây dựng chế độ xử phạt tổ quản lý khách hàng trường hợp để xảy tổn thất điện nguyên nhân khách hàng mà không phát có chế độ khen thưởng tổ đội tiến hành quản lý khách hàng tổ không để xảy tổn thất điện Một biện pháp giúp cho Điện lực nâng cao công tác quản lý khách hàng cách hiệu đưa công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý cách mã hoá khách hàng mua điện Quản lý khách hàng máy vi tính có nhiều ưu điểm: Cơng tác thống kê, phân tích số lượng khách hàng trạm biến áp, Chi nhánh nhanh gọn xác nhờ trợ giúp máy tính, tạo điều kiện cho công tác quy hoạch phát triển lưới điện Nhờ vi tính hố, số người làm cơng tác giảm xuống chất lượng công việc đảm bảo góp phần giảm chi phí quản lý Mã hố giúp cho cơng tác theo dõi nợ, chấm xố nợ xác kịp thời phát trường hợp khách hàng chây ỳ không tốn tiền mua điện để có biện pháp giải triệt để, khơng để xảy tình trạng nợ đọng kéo dài, gây khó khăn cho cơng tác thu tiền điện Hiện với phát triển công nghệ thơng tin việc mã hố khách hàng trở nên dễ dàng Do việc đưa vi tính vào quản lý khách hàng thực cách dễ dàng Bên cạnh việc tiến hành kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện khách hàng, Điện lực cần có đợt tổng kiểm tra khách hàng, hệ thống lưới điện để phát huy hiệu công tác quản lý khách hàng Điện lực cần tập trung phương tiện vật tư, kỹ thuật nhân lực giải tồn phát trình tổng kiểm tra đảm bảo kiểm tra đến đâu giải nhanh gọn đến đó, dứt điểm trạm tránh tình trạng làm làm lại nhiều lần gây lãng phí 3.2.5 Thực sách kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa thiết bị truyền tải đo đếm điện Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp 74 Phát quang hành lang tuyến, giải tình trạng va quệt vào đường dây, tượng phóng điện bề mặt sứ, mối nối nhiệt gây cố đứt dây Từng đơn vị kết hợp với chương trình giảm suất cố, tập trung vào cơng tác xử lý tiếp địa cột Cứ thế, đơn vị chủ động tiến hành sửa chữa lưới điện thường xuyên, kịp thời khắc phục điểm tải,… đợi đến đợt sửa chữa lớn Phòng Kỹ thuật Điện lực Ninh Bình đơn vị chủ cơng việc kiểm tra công tác quản lý kỹ thuật thường xuyên tác nghiệp với đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra định kỳ, thí nghiệm định kỳ xử lý dứt điểm tồn sau thí nghiệm định kỳ, đồng thời phối hợp với chi nhánh điện làm tốt công tác quy hoạch lưới điện toàn Tỉnh, đảm bảo cấu lưới hợp lý, góp phần giảm tổn thất điện trình truyền tải phân phối điện Đối với lộ đường dây trung thế: Đẩy nhanh tiến độ đại tu cải tạo, củng cố nâng điện áp đường dây trung nhằm giảm thiểu cố tổn thất Thay tồn dây nhơm dây nhơm lõi thép thành dây nhựa bọc Tính toán lắp đặt tụ bù đường dây trung để nâng cao chất lượng điện đặc biệt lộ đường dây dài có cơng suất truyền tải lớn Thường xuyên củng cố tụ bù lưới, sửa chữa kịp thời thiếu sót để vận hành tốt Điều hòa máy biến áp vận hành non tải 20 – 30% công suất Tăng cường kiểm tra, đo nhiệt độ tiếp xúc mối nối, điểm tiếp xúc đầu cáp, điểm đấu kiểm tra vi phạm hành lang an toàn lưới điện nhằm giảm thiểu vụ cố vi phạm hành lang an toàn lưới điện gây nên Đối với trạm đường dây hạ Sử dụng có hiệu nguồn vốn: Nguồn vốn sửa chữa lớn – xây dựng sửa chữa thường xuyên Đẩy nhanh tiến độ đại tu khu hạ Ưu tiên trạm nằm kế hoạch hạ ngầm hạ Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp 75 Thường xuyên kiểm tra củng cố tiếp địa lặp lại tiếp địa hòm cơng tơ loại trừ hồn tồn tượng điện rò dây văng hòm cơng tơ Thường xun kiểm tra đường trục khơng để tình trạng vận hành q tải khắc phục đoạn đường dây tiết diện nhỏ bán kính cấp điện xa đồng thời cân pha không để đường dây lẹch pha quy định 3.3 Kiến nghị với cấp nhằm giảm tổn thất điện 3.3.1 – Kiến nghị với ngành điện So với nước khu vực giới tỷ lệ tổn thất điện nước ta cao Việc phân tích đánh giá tình hình tổn thất giải pháp khắc phục vấn đề cấp bách hệ thống điện nước ta, vấn đề kinh doanh điện đứng trước ngưỡng cửa thị trường điện cạnh tranh Theo chuyên gia, tỷ lệ tổn thất kỹ thuật mạng điện truyền tải phân phối đa số nước tiên tiến giới mức – 6% chấp nhận Ngưỡng 10% coi giới hạn cực đại Như vậy, mạng điện trang bị với điều kiện tiêu chuẩn mà lớn 10% khẳng định có tỷ lệ tổn thất kinh doanh thành phần tổn thất điện Theo u cầu Chính phủ đến năm 2010, Tập đồn điện lực Việt Nam (EVN) phải giảm tổn thất xuống 8%, tức giai đoạn 2008 – 2010 năm ngành Điện phải giảm 0.75% EVN tiếp tục phải đối mặt với khó khăn không dễ khắc phục, đặc biệt nguy thiếu nguồn Theo em, ngành Điện tập trung vào số giải pháp sau: Phải có thơng tin xác Nếu thiếu thơng tin xác, đơn vị quản lý điện thiết lập cân công suất mạng điện quản lý cách khách quan Hiện thơng tin tin cậy đơn vị cấp điện số đo đếm trạm biến áp, đầu xuất tuyến, thơng tin lượng điện khách hàng dùng điện chưa thực tin cậy Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp 76 Hoàn thiện nâng cấp hệ thống đo đếm điện Các số liệu thống kê cho thấy thực trạng thiết bị đo hệ thống điện nước ta kém, đặc biệt lưới điện phân phối, không thấy có diện thiết bị đo cơng suất phản kháng Điều dẫn đến thiếu thông tin cách trầm trọng việc kinh doanh điện nói chung tính tốn tổn thất nói riêng Hệ thống đo đếm từ xa truyền thông tin trung tâm xử lý giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thơng tin tính tốn tổn thất điện Khi có thơng tin xác mức tiêu thụ điện tác dụng phản kháng, dễ dàng xác định thành phần tổn thất thiết lập cân công suất mạng điện, đề giải pháp giảm tổn thất cách hiệu khả thi Giải pháp sử dụng hệ thống tự động giám sát kiểm tra cấu đo đếm điện với hỗ trợ phương tiện công nghệ thông tin định đắn việc giảm thành phần tổn thất kinh doanh Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư lớn thực thời gian ngắn, mà phải tiến hành theo bước, tiến tới hồn thiện hệ thống đo đếm, mơ hình hóa chúng chuẩn hố sở liệu Theo đó, đơn vị cấp điện cần phải: Đặt cấu đo đếm điện tất điểm nút quan trọng, hoàn thiện phương pháp đo đếm tính tốn tổn thất; kiểm tra định kỳ sai số thiết bị đo; thay thiết bị đo điện từ cấu đo kỹ thuật số; xây dựng tiêu kỹ thuật để kiểm tra định kỳ đánh giá sai số thiết bị đo Có phương pháp việc so sánh lựa chọn giải pháp giảm tổn thất Việc lựa chọn giải pháp giảm tổn thất điện có hiệu điều kiện cụ thể toán phức tạp nhạy cảm Cần phải xây dựng phương pháp việc so sánh lựa chọn giải pháp giảm tổn thất điện có hiệu cao nhất, đặc biệt điều kiện cổ phần hóa đơn vị sản xuất phân phối điện, mà mục tiêu toán khơng cực tiểu hóa chi phí, làm cực đại hiệu kinh tế quốc dân, mà cực đại hóa lợi nhuận Bài tốn cần phải xem xét góc độ lợi ích từ phía nhà cung cấp điện lợi ích khách hàng dùng điện Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp 77 Tiêu chuẩn hóa tỷ lệ tổn thất mạng điện Để giải toán cần phải xét đến thành phần kỹ thuật lẫn thành phần tổn thất hệ thống sai số tính tốn thiết bị đo Việc kiểm tra hiệu công việc nhân viên kiểm định, lắp đặt, sửa chữa điều cần thiết nhằm ngăn chặn hành vi tiếp tay cho đối tượng lấy cắp điện Điều tiết chế độ hệ thống điện thông qua thị trường điện Việc bù công suất phản kháng mang lại hiệu kinh tế, vấn đề cần bù vào thời điểm nào, dung lượng bao nhiêu? Vì vậy, vào thấp điểm, mà mức điện áp tăng, nhu cầu tiêu thụ cơng suất phản kháng ít, thiết bị bù khơng có điều chỉnh phát công suất phản kháng vào mạng dẫn đến dư thừa công suất phản kháng Xây dựng biểu giá điện, biểu giá công suất phản kháng với tác dụng công cụ điều tiết hiệu chế độ tiêu thụ điện Thực tế, chi phí cho sản xuất truyền tải điện phụ thuộc nhiều vào chế độ sử dụng công suất phản kháng hệ thống Để giảm giá trị công suất phản kháng truyền tải đường dây, phải có giải pháp thu hút tham gia đông đảo hộ dùng điện như: Không sử dụng công suất phản kháng từ hệ thống mức quy định vào cao điểm cách áp dụng thiết bị bù công suất phản kháng chỗ; Vào thấp điểm, ngược lại, cần phải giảm lượng công suất phản kháng bù phù hợp với phụ tải, để tránh truyền tải ngược cơng suất phản kháng vào hệ thống Điều làm tăng tổn thất điện áp, làm giảm chất lượng điện; Sự liên hệ tương tác nhà cung cấp điện khách hàng dùng điện cần phải nhận trợ giúp quan điều hành cấp cao thể qua văn tiêu chuẩn pháp lý 3.3.2 – Kiến nghị với Điện lực Ninh Bình 3.3.2.1 –xây dựng đội ngũ cán quản lý kinh doanh điện nâng cao trình độ chun mơn tay nghề cho lao động Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp 78 Ngành Điện ngành đặc thù, cần phải có nhiều cơng nhân Tuy nhiên, với tình hình đất nước phát triển hội nhập nay, đặc biệt thi trường Điện đứng trước ngưỡng chuyển sang thị trường cạnh tranh yếu tố người yếu tố quan trọng hàng đầu định thành công ngành Điện Việt Nam Ngành Điện ngành áp dụng nhiều thành tựu khao học cơng nghệ, có u cầu cao trình độ cán cơng nhân viên, đặc biệt cán quản lý cán phận kỹ thuật quan trọng Công việc tính tốn tổn thất điện năng, sở kết tính tốn mang lại để đề giải pháp giảm tỷ lệ tổn thất công việc vô quan trọng Nhà nước ngành có liên quan quan tâm đến kết tổn thất thường xun có chương trình đạo chống tổn thất Do đó, nhân thuộc phận phải có trình độ cao để xây dựng chương trình tính tốn tổn thất xác đề giải pháp giảm tổn thất điện hợp lý, hiệu cao Điện lực Ninh Bình cần động viên, khuyến khích, đạo việc đào tạo nâng cao trình độ cán thuộc phân lên trình độ đại học chuyên ngành Hệ thống điện Điện lực nên có hỗ trợ tài cho cán theo học chương trình cao học như: hỗ trợ phần hồn tồn tiền học phí, hỗ trợ phần chi phí nghiên cứu học tập trình học Bên cạnh đó, Điện lực Ninh Bình cần tạo điều kiện thời gian để cán tham gia đầy đủ chương trình học, khuyến khích cán nghiên cứu đề tài khoa học tình hình tổn thất điện thực tế Điện lực để áp dụng kết cơng trình nghiên cứu vào thực tiễn Đây coi hình thức phát triển, đổi cơng nghệ theo chiều sâu Nó mang lại hiệu lâu dài tương lai cho phát triển Điện lực Tuy nhiên để có số liệu xác để tính tốn tỷ lệ tổn thất điện cách tốt cần có phối hợp làm việc nhuần nhuyễn, nhịp nhàng, hiệu đội trưởng, công nhân đội quản lý khách hàng Vì thế, người đội trưởng đội quản lý khách hàng bên cạnh kinh nghiệm làm việc cần có kiến thức chuyên ngành Điện Điện lực Ninh Bình cần cắt cử luân phiên Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp 79 đội trưởng đội quản lý khách hàng tham gia lớp học Đại học chức, chuyên tu, từ xa… chuyên ngành Hệ thống Điện Bên cạnh đó, nhu cầu cơng nhân có tay nghề cao ngày lớn Điện lực Ninh Bình cần thường xuyên tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi chuyển ngạch cho công nhân để nâng cao tay nghề họ 3.3.2.2 –Nâng cao ý thức sử dụng điện khách hàng Ninh Bình tỉnh huyện + thành phố, dân số đông (khoảng triệu người), trình độ dân trí chưa cao nên ý thức chấp hành quy định sử dụng điện thấp, có nhiều tượng vi phạm quy chế sử dụng điện Điều gây sản lượng tổn thất điện làm ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Điện lực Phòng kỹ thuật phân công, cắt cử cán thiết kế lắp đặt đường dây từ điểm đấu đến đối tượng tiêu dùng cho chiều dài đường dây dẫn ngắn nhất, hợp lý nhằm giảm tổn thất điện phòng chống tượng câu trộm điện Các vị trí có nghi ngờ câu móc điện cần báo cáo Giám đốc, phối hợp quan quyền kiểm tra vào cao điểm, thấp điểm Có biện pháp xử lý kiên tạm ngừng cung cấp điện cố tình tái phạm Kiểm tra khách hàng có sản lượng sử dụng đột biến giảm bất thường sau kỳ ghi số Kiểm tra phát cơng tơ đóng điện treo lưới chưa tờ ghi số; Thay kịp thời quy định công tơ chết, cháy hỏng Tuyên truyền phát tờ rơi nêu cao ý thức tiết kiêm điện, nâng cao ý thức sử dụng điện tới đối tượng khách hàng -Thiết kế, xây dựng áp phích tiết kiêm điện, cách sử dụng hiệu sản phẩm tiêu thụ điện (như: Tivi, điều hòa, máy giặt, tủ lạnh…) đặt phận lễ tân, phận tiếp khách hàng Bên cạnh kết hợp in tuyên truyền sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm điện vào cao điểm mặt sau hóa đơn tiền điện gửi đến khách hàng vào hàng tháng Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp 80 KẾT LUẬN Điện loại hàng hoá chiến lược, sử dụng tất ngành kinh tế quốc dân Trong phát triển kinh tế, xã hội, điện phải trước bước, có phục vụ kịp thời cho nhu cầu xã hội Do tính chất đặc thù riêng điện vai trò phát triển kinh tế - xã hội, nên vai trò nhà nước quản lý điện điều quan trọng Trước kinh tế kế hoach hoá, điện cung ứng mục tiêu phục vụ cho sản xuất đời sống nhân dân Vấn đề kinh doanh điện khơng đặt Từ dẫn đến tình trạng lãng phí cung ứng điện Nhưng từ điện hàng hố loại hàng hoá khác phải tuân theo quy luật kinh tế khách quan thị trường Phân tích tình hình tổn thất điện từ đưa giải pháp thích hợp, xác với tình hình thực tế có vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh điện Thường xuyên quan tâm triển khai thực biện pháp giảm tổn thất điện giúp cho doanh nghiệp kinh doanh thu hiệu cao Nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện quản lý tổn thất điện Điện lực Ninh Bình”, với mong muốn nêu tồn tại, khó khăn cần khắc phục mặt mạnh để phát huy nhằm hồn thiện cơng tác giảm tổn thất điện Điện lực Ninh Bình Tuy nhiên hiểu biết lý luận thực tiễn nhiều hạn chế, tơi mong có góp ý thầy giáo cô công ty Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh 81 Luận văn tốt nghiệp Danh mục tài liệu tham khảo GS.TS Nguyễn Thành Độ - TS Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo trình Quản Trị Kinh Doanh, NXB Lao Động-Xã hội Điện Lực Ninh Bình, Báo cáo tài cơng ty năm từ 2011 – 2016 Công Ty Điện Lực I - Điện Lực Ninh Bình, báo cáo kết tính tốn tổn thất điện cơng ty từ năm 2010 – 2016 Qui trình cổ phần hố áp dụng Tổng cơng ty Điện Lực Việt Nam, ngày 12/10/2005 Chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ Phần – Hội khoa học kinh tế Việt Nam - 2003 Doãn Thanh Trà, “ Xây dung chiến lược phát triển công ty cổ phần Điện Lực Ninh Bình” Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học, Cơng ty Điện Lực Ninh Bình TS Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo trình quản trị chi phí kinh doanh, NXB Thốn kê – 2003 www Đienlucvietnam.vn 9.PGS.TS Lưu Thị Hương – PGS.TS Vũ Duy Hào, Quản Trị Tài Chính, NXB Tài Chính – 2006 10 PGS.TS Trần Bách (1992), Giáo trình Lưới điện Đại học Bách khoa Hà Nội 11 Bộ công nghiệp (2006) “Quy phạm Trang bị điện, Hà Nội 12 Phan Đăng KhảI, Huỳnh Bá Minh (2001) “Bù công suất phản kháng lưới cung cấp phân phối” NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội 13.Trần Bách (1986) “Đánh giá chất lượng điện áp lưới điện thành phố, tạp chí kỹ thuật điện lực Hà nội 14, Trần Bách (1990), điều khiển tối ưu chất lượng điện áp lưới phân phối điện, tạp chí Kỹ thuật điện lực, Hà Nội Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp 82 15, Đức Minh, Hoàng Thọ (2004), “Truyền tảI điện tiêu thụ điện năng, NXB GTVT, TPHCM” 16, Đỗ Xn Khơi (1998), “Tính tốn phân tích hệ thống điện”, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 17, Nguyễn Xuân Phú (2002), “Sử dụng hợp lý tiết kiệm hiệu điện sản xuất sinh hoạt”, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 18, Tác giả Nguyễn Thị Thúy Trang (2003) với đề tài luận văn “Hồn Thiện sách quản lý giảm tổn thất điện lưới điện Công ty Điện lực Hà Tây” 19, Tác giả Nguyễn Thanh Hà với đề tài “Các giải pháp nâng cao chất lượng giảm tổn thất điện lưới điện phân phối quận Long Biên – Hà Nội” năm 2008 20, Tác giả Nguyễn Quỳnh Ly với đề tài “ Một số giải pháp nhằm giảm tổn thất điện Điện lực Thanh Xuân” năm 2004 21, Tác giả Hoàng Văn Hóa với đề tài “Một số giảI pháp quản lý tổn thất điện Điện lực ng Bí” năm 2006 22, Tác giả Nguyễn Lệ Thủy với đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý nhằm giảm tổn thất điện Điện lực Điện Biên” năm 2001 Phạm Thị Minh Huệ Lớp: Quản trị kinh doanh Luận văn tốt nghiệp Phạm Thị Minh Huệ 83 Lớp: Quản trị kinh doanh ... sở lý luận quản lý tổn thất điện Doanh nghiệp kinh doanh điện Chương2: Thực trạng quản lý tổn thất điện Điện lực Ninh Bình Chương 3: Giải pháp hồn thiện quản lý tổn thất điện Điện lực Ninh Bình. .. nghiên cứu chưa có đề tài nghiên cứu hoàn thiện quản lý giảm tổn thất điện Điện lực Ninh Bình nên em chọn đề tài hoàn thiện quản lý tổn thất điện Điện lực Ninh Bình đề nghiên cứu Mục đích nghiên... doanh Điện lực Ninh Bình 37 2.2, Thực trạng quản lý tổn thất điện Điện lực Ninh Bình 38 2.2.1 Các tiêu phản ánh kết quản lý tổn thất điện 38 2.2.2 Thực trạng tổn thất điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý tổn thất điện năng ở điện lực ninh bình , Hoàn thiện quản lý tổn thất điện năng ở điện lực ninh bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn