Hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các công ty cổ phần trên địa bàn huyện đông anh, hà nội

99 2 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRẦN ANH HÙNG VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI TRẦN ANH HÙNG 2015 - 2017 HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN VĂN NGHIẾN HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi, hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Văn Nghiến, chưa công bố công trình nghiên cứu Các số liệu, nội dung trình bày luận văn hồn tồn hợp lệ đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả Trần Anh Hùng LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài “Hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội”, Tôi nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tận tình nhiều cá nhân tập thể Tơi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Quản lý Đào tạo sau Đại học, Khoa, Phòng Viện đại học mở Hà, tạo điều kiện giúp đỡ mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Văn Nghiến Tơi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhà khoa học, thầy, cô giáo Viện đại học mở Hà Nội Trong q trình thực đề tài, tơi nhận giúp đỡ cộng tác đồng chí đồng nghiệp quan nơi tơi công tác Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Chi cục thuế huyện Đơng Anh, tồn thể cán bộ, công chức Đội thuế chức thuộc Chi cục thuế huyện Đông Anh Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè, gia đình đồng nghiệp giúp thực luận văn Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu đó! Tác giả Trần Anh Hùng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THUẾ TNDN VÀ QUẢN LÝ THUẾ TNDN 1.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần 1.1.1 Công ty cổ phần 1.1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần 1.2 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần 11 1.2.1 Khái niệm quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần 11 1.2.2 Mục tiêu nguyên tắc quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần 12 1.2.3 Nội dung quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần 13 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần 18 1.3.1 Đặc điểm sở hữu 18 1.3.2 Đặc điểm trình độ quản lý, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ 18 1.3.3 Đặc điểm ý thức tuân thủ pháp luật 18 1.4 Kinh nghiệm quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp số quận, huyện học huyện Đông Anh, Hà Nội 19 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Chi cục thuế quận Ba Đình, Hà Nội 19 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Chi cục thuế quận Tây Hồ, Hà Nội 20 1.4.3 Kinh nghiệm quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Chi cục thuế quận Hà Đông, Hà Nội 21 1.4.4 Bài học kinh nghiệm quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần huyện Đông Anh, Hà Nội 21 Kết luận chương 23 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2015-2016 24 2.1 Cơ cấu tổ chức Chi cục thuế huyện Đông Anh 24 2.2 Kết công tác thu thuế địa bàn huyện Đông Anh thời gian gần 26 2.3 Kết chung hoạt động việc thực nghĩa vụ công ty cổ phần 28 2.4 Thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần 29 2.4.1 Công tác quản lý người nộp thuế (công ty cổ phần) 30 2.4.2 Công tác quản lý tính thuế 34 2.4.3 Công tác quản lý thu nộp tiền thuế 49 2.4.4 Quản lý miễn, giảm thuế 53 2.4.5 Công tác kiểm tra toán thuế thu nhập doanh nghiệp 53 2.4.6 Công tác tuyên truyền hỗ trợ công ty cổ phần 54 2.5 Đánh giá thực trạng quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội 57 2.5.1 Những kết đạt 57 2.5.2 Những hạn chế nguyên nhân 58 Kết luận chương 66 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2017-2020 67 3.1 Mục tiêu, yêu cầu hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội 67 3.2 Các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần Chi cục thuế huyện Đông Anh, Hà Nội 69 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý người nộp thuế - Công ty cổ phần 69 3.2.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp 72 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện cơng tác quản lý tính thuế 73 3.2.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tra 76 3.2.5 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu nộp tiền thuế, nợ thuế cưỡng chế nợ thuế 78 3.2.6 Giải pháp hồn thiện cơng tác tuyên truyền – hỗ trợ 80 3.2.7 Một số giải pháp khác 82 3.3 Điều kiện thực giải pháp 84 3.3.1 Đối với Quốc Hội 84 3.3.2 Đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế 85 3.3.3 Đối với Cấp ủy, quyền địa phương 85 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt Nội dung CTCP Công ty cổ phần DN Doanh nghiệp DTPL Dự toán pháp lệnh DTPĐ Dự toán phấn đấu GTGT Thuế giá trị gia tăng KTT Kiểm tra thuế NNT Người nộp thuế NQD Ngoài quốc doanh NSNN Ngân sách nhà nước 10 TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp 11 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 12 TTĐB Tiêu thụ đặc biệt 13 TNCN Thu nhập cá nhân 14 THNVDT-KKKTT 15 TP Tổng hợp nghiệp vụ dự toán kê khai kế toán thuế Thành phố DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1 Thực thu ngân sách Nhà nước Chi cục thuế huyện Đông Anh năm 2015 2016 26 Bảng 2.2 Chi tiết kết thu NSNN năm 2016 Chi cục theo loại thuế, phí 27 Bảng 2.3 Số thu NSNN công ty cổ phần năm 2015 2016 28 Bảng 2.4 Tình hình thu nộp theo sắc thuế công ty cổ phần năm 2015 2016 30 Bảng 2.5 Phân loại CTCP theo tiêu chí DN vừa nhỏ 31 Bảng 2.6 Tình hình hoạt động CTCP năm 2015, 2016: 32 Bảng Tình trạng hoạt động CTCP địa bàn năm 2015, 2016 34 Bảng 2.8 Số liệu kiểm tra tốn thuế cơng ty cổ phần năm 2015 2016 35 Bảng 2.9 Số liệu tình hình kê khai doanh thu số CTCP năm 2015: 36 Bảng 2.10 Số liệu khai sai chi phí trừ số cơng ty cổ phần năm 2015 43 Bảng 2.11 Số liệu tình hình nợ đọng thuế TNDN CTCP năm 2015, 2016 50 Bảng 2.12 Kết hoạt động tuyên truyền CTCP địa bàn huyện Đông Anh 55 Bảng 2.13 Kết hoạt động hỗ trợ CTCP năm 2015, 2016 56 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Chuỗi hoạt động quản lý thuế TNDN CTCP 14 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy chi cục thuế huyện Đông Anh 25 LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Như biết, thuế mối quan tâm hàng đầu Nhà nước Thuế cơng cụ tài quan trọng việc tạo nguồn thu chủ yếu cho ngân sách Nhà nước, mà thuế công cụ hữu hiệu để Nhà nước tiến hành điều chỉnh vĩ mơ kinh tế góp phần điều hồ thu nhập, thực cơng xã hội phân phối Cùng với phát triển không ngừng đất nước, doanh nghiệp quốc doanh, đặc biệt loại hình CTCP ngày phát triển mạnh mẽ số lượng quy mơ Đó có thuận lợi điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội sách có nhiều thay đổi, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 (Thay Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20/6/2013) tháo gỡ bỏ nhiều thủ tục rườm rà, xoá bỏ chế cũ, lạc hậu, thay vào thủ tục hành đơn giản hố, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp huyện Đơng Anh nói riêng phát triển nhanh chóng số lượng chất lượng với ngành nghề kinh doanh phong phú đa dạng Như vậy, thấy, CTCP ngày phát triển mạnh mẽ, đóng góp phần khơng nhỏ vào nguồn thu NSNN nước nói chung huyện Đơng Anh nói riêng Tuy nhiên, cơng tác quản lý thuế Chi cục nói chung, quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp CTCP nói riêng có nhiều vướng mắc, bất cập quy trình quản lý, ứng dụng cơng nghệ tin học bố trí nguồn nhân lực Trình độ quản lý thuế số công chức thuế chưa đáp ứng yêu cầu công cải cách hành chính, đại hóa ngành thuế; tình trạng doanh nghiệp kê khai đăng ký thuế không đầy đủ quy định sau cấp giấy phép; tình hình kê khai, nộp thuế chưa phản ánh quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh DN áp dụng kỹ thuật phân tích kỹ thuật kiểm tra chi tiết sau phân tích đặc thù cho khoản mục Khi ước tính chi phí hay tỷ trọng loại tổng chi phí nên có liên hệ trực tiếp tới đặc trưng ngành nghề sản xuất, kinh doanh CTCP - Bằng việc phân tích thực trạng gian lận doanh thu, chi phí trừ, thu nhập khác qua năm, chi cục nên tổng hợp thành báo cáo hành vi gian lận điển hình Có thể thống kê theo loại hành vi gian lận CTCP lợi dụng qua nhiều năm, hành vi cán phát hiện, gian lận xuất rải rác có xu hướng tăng nhanh Đi kèm với hành vi gian lận, nên bổ sung phương thức cụ thể mà cán sử dụng để phát ra, đặc biệt phương thức mà cán giàu kinh nghiệm áp dụng, phương thức sáng tạo, có ứng dụng cơng nghệ thơng tin Hơn phân loại hình thức gian lận dựa vào tiêu chí đặc thù ngành nghề, địa bàn kinh doanh; theo nguyên nhân khiến CTCP dễ dàng gian lận: chế độ kế toán hay sách thuế quy định sơ hở; cơng tác quản lý, xác minh tiêu thời gian bị cán chi cục buông lỏng; DN thông đồng với đối tác kinh tế Các thống kê nguồn tư liệu quý giá để cán chia sẻ, đúc rút kinh nghiệm có trình kiểm tra Giúp cán đảm nhận nhiệm vụ, cán trẻ có nhìn tổng quát thực trạng gian lận tính thuế địa bàn từ chủ động nội dung cần xác minh đến kiểm tra CTCP 3.2.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tra Mặc dù đạt nhiều kết tích cực song cơng tác kiểm tra CTCP, đặc biệt CTCP tồn Để hồn thành kế hoạch kiểm tra năm 2017 lâu dài đảm bảo hiệu đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh, chi cục cần không ngừng đổi phương thức kiểm tra nâng cao chất lượng cán làm công tác Với công tác kiểm tra bàn, để tiết kiệm thời gian nên thay đổi phương pháp phân tích rủi ro theo hướng chuyên sâu Cán đội kê khai, kiểm tra hay cửa cần tăng cường khai thác hồ sơ khai thuế, tình hình thực nghĩa vụ thuế CTCP qua kỳ hệ thống quản lý Đặc biệt, phần mềm quản lý 76 riêng lẻ tích hợp thành hệ thống chung TMS việc tận dụng triệt để tiện ích ứng dụng để sàng lọc, phân tích hồ sơ cần thực thường xuyên, nhuần nhuyễn Trước xuống CTCP kiểm tra, cán cần ý chuẩn hoá sở liệu CTCP, đảm bảo khai thác liệu tin học cách hiệu để đạt 60% khối lượng cơng việc đồn quan thuế Để đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, lãnh đạo Chi cục cần thường xuyên giám sát tiến độ công tác thông qua hệ thống mẫu biểu chuẩn hố với bước cơng việc cụ thể thời gian thực Khi nắm bắt tiến độ thực nhiệm vụ theo tuần, theo ngày đoàn, lãnh đạo với thành viên đoàn kịp thời đưa biện pháp triển khai công việc hiệu hơn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc Bên cạnh việc kiểm tra đủ số CTCP theo kế hoạch, nội dung cần đặc biệt quan tâm lên danh sách DN cần kiểm tra trụ sở Trong hoàn cảnh nguồn lực người tài cho cơng tác có hạn, cán trước hết cần lựa chọn kiểm tra trụ sở CTCP thực có dấu hiệu sai phạm hay ước tính số thuế trốn lậu lớn Để đảm bảo yêu cầu này, trước hết cần lựa chọn CTCP kiểm tra vào điểm rủi ro tính hệ thống, sau dựa vào kinh nghiệm quản lý cán Biện pháp giúp hạn chế tối đa tính chủ quan lựa chọn CTCP, tránh bỏ sót CTCP có rủi ro lớn Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra CTCP, cần tiếp tục bám sát đạo Cục thuế, phân công giao nhiệm vụ tiêu cụ thể, chi tiết đến đoàn, cán Việc kiểm tra nên tiến hành sở phân nhóm CTCP theo quy mơ, lĩnh vực, mức độ sai phạm, tiếp tục kết hợp kiểm tra thuế với kiểm tra việc tạo, quản lý sử dụng hoá đơn CTCP Hàng quý, tiến hành nghiêm chỉnh việc kiểm tra chéo trưởng đoàn để kịp thời phát sai phạm, trao đổi kinh nghiệm, giải vướng mắc Số lượng cán bộ, công chức thuộc đội kiểm tra thiếu so với số CTCP cần kiểm tra địa bàn nên việc bổ sung cán thuộc đội thuế khác vào đoàn kiểm tra tất yếu Do vậy, từ đầu, phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm cán 77 thuộc đội khác bổ sung tham gia đoàn, tạo điều kiện giúp thành viên xếp cơng việc hợp lý để tham gia đồn kiểm tra đầy đủ hoàn thiện biểu mẫu kiểm tra sau Trưởng đồn cần xếp cơng việc hợp lý, phù hợp với chuyên môn thành viên để phát huy tối đa sở trưởng người Để hoàn thiện Sổ tay kiểm tra thuế Chi cục, sau kiểm tra cần tổng hợp, khái quát hành vi sai phạm kỹ năng, kinh nghiệm kiểm tra phát (theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh) để bổ sung kịp thời vào tài liệu 3.2.5 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu nộp tiền thuế, nợ thuế cưỡng chế nợ thuế Quản lý thu nộp, nợ thuế cưỡng chế nợ thuế khâu quan trọng công đảm bảo chống thất thu cho NSNN, tăng cường kỷ luật thuế ý thức tôn trọng chấp hành nghĩa vụ thuế CTCP Để hoàn thiện công tác này, Chi cục thuế cần thường xuyên tổ chức rà soát khoản nợ, phân loại nợ thuế thực hình phạt nộp chậm thuế Đối với khoản nợ doanh nghiệp giải thể, phá sản cần lập hồ sơ trình quan quản lý cấp làm thủ tục xóa nợ thuế, khoản nợ có khả thu cần áp dụng biện pháp mạnh phát lệnh thu qua ngân hàng để trích tiền từ tài khoản nhằm đảm bảo thu đủ tiền thuế Ngồi ra, Chi cục thực cách giao tiêu thu nợ đến phường, đội thuế thuộc Chi cục, đồng thời phối hợp với quan chức việc thu hồi số nợ thuế Hiện nay, ngân hàng có kết hợp với ngành thuế cơng tác thu thuế chủ yếu ngân hàng có vốn nhà nước, số lượng hạn chế so với phát triển ngân hàng thương mại nói chung số lượng khả cung cấp dịch vụ Chi cục thuế huyện Đông Anh kết hợp với ngân hàng thương mại địa bàn huyện cơng tác Do đó, nhiều CTCP có tài khoản ngân hàng khác buộc phải mở tài khoản ngân hàng như: BIDV, Vietcombank, Viettinbank, Agribank để thực thủ tục nộp thuế qua mạng hay nộp thuế điện tử Có thể thời gian tới, ngành thuế 78 nên nghiên cứu xây dựng chế hợp lý để mở rộng phối hợp thu thuế với ngân hàng thương mại khác, đặc biệt ngân hàng quan kiểm tốn đánh giá có tình hình tài lành mạnh, ổn định qua nhiều năm Trong năm 2016 tháng đầu năm 2017, Chi cục có nhiều biện pháp phối hợp với ngân hàng hiệu để tuyên truyền, hỗ trợ CTCP đăng ký giao dịch nộp thuế điện tử Lãnh đạo chi cục giao tiêu số CTCP đăng ký nộp thuế điện tử thành công tới cán thuế, không riêng cán đội tuyên truyền- hỗ trợ Tuy nhiên, số CTCP đăng ký số giao dịch, số tiền nộp thuế điện tử thành cơng hạn chế Hơn hình thức mới, có hàm lượng cơng nghệ tin học cao, liên quan tới dấu, chữ ký số, bảo mật thông tin nên gây nhiều bối rối, e ngại cho CTCP Vì vậy, thời gian tới, chi cục cần tập trung nhấn mạnh với CTCP lợi ích nhận thực nộp thuế điện tử đẩy mạnh công tác tập huấn, hỗ trợ CTCP thủ tục cần thiết để thực Về công tác quản lý, cưỡng chế nợ, trước hết cần tập trung làm tốt giải pháp mang tính định hướng như: phân loại, phân tích, đánh giá sâu khoản nợ thuế, đối tượng nợ; thực tốt chế phối hợp đội nợ với đội kê khai, kiểm tra, tuyên truyền; phối hợp với quan chức khác kho bạc, ngân hàng, hải quan để nắm rõ tình hình hoạt động khả tài CTCP Tham mưu với lãnh đạo huyện để tăng cường thu hồi nợ; xử phạt nghiêm minh trường hợp đủ khả tài cố tình chây ỳ nợ thuế Ngoài ra, để đẩy mạnh hiệu quản lý nợ, chi cục tập trung vào số giải pháp cụ thể sau: - Giao tiêu đôn đốc CTCP nộp tiền truy thu, truy hoàn phạt sau kiểm tra vào ngân sách tới đoàn kiểm tra, sau đoàn kiểm tra định xử lý Việc đôn đốc sau kiểm tra thường mang lại hiệu cao cán có mặt CTCP, làm việc trực tiếp với lãnh đạo CTCP Hơn nữa, sau nhiều ngày kiểm tra trụ sở, cán đoàn nắm rõ khả tài CTCP từ đó, đốc thúc CTCP nộp số tiền phù hợp với tình hình thực tế họ Do đó, thành lập đồn kiểm 79 tra, nên bổ sung thêm cán đội nợ vào đoàn, xuống làm việc với CTCP có số nợ đọng lớn - Khi đôn đốc, thu hồi nợ, nên tập trung trước hết vào nhóm nợ có khả thu 90 ngày với nhóm tỷ lệ thành cơng cao hơn, chi phí hành thu thấp Khi dùng biện pháp trích tài khoản ngân hàng, để hạn chế việc CTCP rút hết tiền tài khoản, Chi cục tiến hành biện pháp sớm Có thể gửi yêu cầu đề nghị ngân hàng thương mại xác minh tình trạng tài khoản CTCP sau khoảng 1-2 lần thông báo, CTCP bắt đầu có dấu hiệu chây ỳ nợ Hoặc đề nghị với ngân hàng rút ngắn thời gian gửi trả kết xác nhận thơng tin tài khoản CTCP Khoản nợ khó thu, nợ 90 ngày thường rơi vào CTCP bắt đầu có dấu hiệu chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ thuế nên công tác đôn đốc, cưỡng chế thường tốn nhiều chi phí cần có nhiều biện pháp đặc hiệu như: mời lãnh đạo CTCP lên Chi cục trao đổi, thơng báo đình hố đơn, phối hợp với công an để cưỡng chế - Chi cục nên phối hợp thường xuyên với quan truyền thông địa bàn huyện, không để tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế mà để thông tin đến quần chúng cộng đồng DN, CTCP cố ý trốn lậu thuế hay chây ỳ, nợ đọng thuế có tình hình sản xuất kinh doanh khả quan Bên cạnh việc bị xử phạt hành chính, bị thơng tin cơng khai phương tiện báo đài gây áp lực khơng nhỏ với CTCP này, góp phần buộc CTCP phải thực thi nghĩa vụ 3.2.6 Giải pháp hoàn thiện công tác tuyên truyền – hỗ trợ Để đạt hiệu cao hơn, giai đoạn tới, công tác tuyên truyền- hỗ trợ Chi cục trước hết cần tập trung vào giải pháp mang tính định hướng Chi cục cần đẩy mạnh phối hợp với ban tuyên giáo Huyện uỷ để nhận đạo, hỗ trợ thường xuyên Tiếp tục tuyên truyền sách pháp luật thuế phương tiện đại chúng: báo in, phát thanh, biểu ngữ, phát hành tài liệu, sách báo thuế trực tiếp đến CTCP Nội dung hình thức thực cần nghiên cứu cải tiến để phù hợp thực tế địa bàn 80 Đồng thời rà sốt cơng tác niêm yết cơng khai thủ tục hành quan thuế để CTCP dễ tiếp cận thực theo Bên cạnh đó, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, chi cục liên tục nâng cao chuyên môn, thái độ, trách nhiệm với CTCP cán thuế nói chung cán làm nhiệm vụ tiếp dân nói riêng Ngồi giải pháp mang tính khái qt trên, chi cục áp dụng số biện pháp cụ thể như: - Chi cục thuế huyện Đông Anh nên xây dựng cổng thông tin điện tử riêng Trên trang web mình, chi cục cập nhật sách thuế nhất; thơng tin bật hoạt động quan; buổi tập huấn, hội nghị tổ chức nhằm phục vụ CTCP Có thể xây dựng riêng mục, diễn đàn để CTCP nêu câu hỏi trao đổi trực tuyến với cán thuế, nên đăng tải số điện thoại đường dây nóng hay địa hòm thư chuyên hỗ trợ CTCP để CTCP người dân tiện liên lạc mà không thiết phải lên chi cục - Trong thời gian tới, Chi cục nên tích cực tổ chức buổi tập huấn cho CTCP có lồng ghép với đối thoại trực tiếp, tạo điều kiện tối đa cho CTCP bày tỏ nguyện vọng hay vướng mắc Mỗi buổi không thiết phải có thật nhiều CTCP hay số người tham dự mà nên ý đến chất lượng tương tác chi cục CTCP Do đó, tổ chức buổi hướng tới nhóm CTCP phân loại theo tiêu chí như: quy mơ sản xuất kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, tình hình nợ đọng thuế, thành lập hay hoạt động lâu năm để xây dựng nội dung trao đổi phù hợp - Công tác tuyên truyền - hỗ trợ bên cạnh việc phổ biến sách mới, hỗ trợ CTCP thực thi pháp luật, nên trọng vào việc tuyên dương CTCP tự giác thực tốt nghĩa vụ thuế không thiết phải khen thưởng CTCP tiền Bên cạnh đó, nên công khai phương tiện đại chúng CTCP cố ý làm trái pháp luật, tái phạm nhiều lần Việc tạo ủng hộ dư luận với CTCP tuân thủ tốt gây sức ép định với CTCP vi phạm, từ khuyến khích CTCP tự giác chấp hành pháp luật 81 3.2.7 Một số giải pháp khác Thứ nhất, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật Luật thuế TNDN trọng xây dựng, bước hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế Tuy nhiên luật thuế TNDN chưa khỏi tình trạng “luật khung”, “luật ống” nhiều quy định sơ sài, nhiều nội dung phải có nghị định, thơng tư hướng dẫn thực thi Ví dụ, hàng loạt khoản ưu đãi miễn, giảm thuế chưa quy định rõ luật mà thể thông tư với nội dung dài dòng, phức tạp Bên cạnh đó, nghị định, thơng tư liên tục sửa đổi, bổ sung, nhiều nội dung sửa đổi bị đánh giá lẻ tẻ, vụn vặt gây khó khăn cập nhật áp dụng với CTCP Do đó, yêu cầu đặt cho quan lập pháp quan hành có liên quan Tổng cục Thuế, Bộ Tài phải nhanh chóng hồn thiện hệ thống văn quy định thuế nói chung thuế TNDN nói riêng theo hướng đơn giản, minh bạch, dễ thực thi Thứ hai, cần nâng cao lực phẩm chất cán Con người nhân tố định đến hiệu công việc Trong quản lý hành chính, lực thực thi cơng vụ tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân đội ngũ công chức ảnh hưởng lớn tới chất lượng quản lý Do vậy, không ngừng nâng cao lực chuyên môn phẩm chất đạo đức, phẩm chất trị cán chi cục yêu cầu tất yếu Để đảm bảo yêu cầu này, trước hết Cục thuế Hà Nội hay Tổng cục thuế, Bộ Tài cần thường xuyên mở lớp tập huấn nghiệp vụ thuế, kế toán, tin học lớp bồi dưỡng đạo đức, trị cho đội ngũ cán bộ, công chức thuế Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm cán chi cục, Chi cục với cục thuế thông qua buổi họp mặt, tập huấn Ngay Chi cục, đẩy mạnh phương thức tự đào tạo biện pháp cầm tay việc, cán lâu năm, có lực kèm cán vào ngành để đảm bảo có nguồn nhân lực đủ mạnh, hệ sau kế thừa kinh nghiệm hệ trước hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế Tuy vậy, thân cán 82 phải ln có ý thức tự học, tự nghiên cứu để nhanh chóng bắt kịp với thay đổi chế, sách phương thức quản lý Công tác kiểm tra nội bộ, giải khiếu nại, tố cáo người dân DN cần trọng nhằm nhanh chóng phát xử lý nghiêm cán có hành vi gây khó khăn, sách nhiễu CTCP Thứ ba, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành thuế Chi cục cần tích cực rà sốt thủ tục hành thuế, đề nghị lên cấp cắt giảm thủ tục không cần thiết; góp phần đưa ngành thuế đạt mục tiêu thời gian nộp thuế khơng q 121,5 giờ/năm- tương đương mức bình qn nhóm nước có mơi trường kinh doanh tốt khối Asean Bên cạnh việc sửa thủ tục, quy trình văn bản, nghị cần quan tâm đến việc đưa thủ tục vào sống; cơng khai, minh bạch để xã hội, người dân thực hiện, giám sát, góp ý Chi cục cần tiến hành đồng giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ, nâng cấp hạ tầng truyền thơng, phối hợp tốt với quan có liên quan để đẩy mạnh thực đề án đại hố cơng tác quản lý thuế: khai thuế qua mạng, nộp thuế qua ngân hàng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, Đây giải pháp thiết thực, hiệu để cải cách, đại hoá ngành thuế Theo yêu cầu cấp quản lý phía trên, cán bộ, cơng chức Chi cục, đặc biệt cán lãnh đạo thường xuyên phải soạn báo cáo, lập kế hoạch theo tuần, tháng, quý Nhiều thời gian hạn chế khối lượng công việc lớn, báo cáo lập để đảm bảo yêu cầu số lượng mà chưa ý nhiều đến chất lượng nội dung tính cấp thiết, khả thi Việc gây lãng phí nhiều thời gian, cơng sức cán mà không mang lại hiệu rõ rệt quản lý Do vậy, thân nội ngành thuế cần xem xét cắt giảm thủ tục, yêu cầu rườm rà, mang tính hình thức với quan quản lý cấp Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế Về ứng dụng quản lý thuế, Tổng cục Cục thuế cần đẩy mạnh triển khai chuyển đổi kiến trúc hệ thống ứng dụng quản lý thuế từ phân tán sang tập 83 trung Ứng dụng quản lý tập trung kiểu cần nhanh chóng sửa lỗi, hồn thiện Cần nhanh chóng tập hợp liệu tất địa phương để quản trị tồn việc phát hành sử dụng hoá đơn diện rộng Về ứng dụng hỗ trợ CTCP, ngành thuế cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai Tuy nhiên, trình nâng cấp nên tránh thay đổi lẻ tẻ, vụn vặt gây khó khăn cho CTCP cập nhật, áp dụng Nâng cấp phần mềm nên kèm với cải thiện môi trường hệ thống mạng Đẩy nhanh việc thiết lập hệ thống đạo, điều hành nội ngành thuế hệ thống mạng: cán quan quan thuế nên thường xuyên trao đổi công việc mạng, tăng cường tổ chức họp trực tuyến 3.3 Điều kiện thực giải pháp 3.3.1 Đối với Quốc Hội Nhà nước cần xem xét sửa đổi, bổ sung sách thuế luật khác để tạo môi trường pháp lý thuận lợi để khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, tạo bình đẳng cơng thành phần kinh tế Thứ nhất, hoàn thiện Luật thuế TNDN theo hướng thực giảm mức thuế suất chung theo lộ trình phù hợp để thu hút đầu tư, giảm mức động viên doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, tăng tích luỹ, tích tụ khuyến khích doanh nghiệp đổi thiết bị, đẩy mạnh đầu tư phát triển nhằm nâng cao lực cạnh tranh toàn kinh tế bối cảnh hội nhập ngày sâu, rộng với kinh tế khu vực giới, thu hút nguồn đầu tư nước ngoài, đồng thời đảm bảo nguồn thu cho NSNN; Bổ sung quy định để bao quát hoạt động kinh tế phát sinh kinh tế thị trường hội nhập, phù hợp với thông lệ quốc tế Thứ hai, bổ sung sửa đổi Luật QLT theo hướng bổ sung thêm chức điều tra hành thuế để tăng thẩm quyền cho quan thuế thực thi nhiệm vụ chống cac hành vi tội phạm thuế; Sửa đổi biện pháp cưỡng chế theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho quan quản lý thuế thực thi nhiệm vụ đạt hiệu cao Hiện tại, việc cưỡng chế thuế dừng lại việc phong toả tài khoản thông 84 qua nắm bắt thông tin từ ngân hàng, thực tế thu số trường hợp Biện pháp cưỡng chế kê biên, phát tài sản không thực đa số trường hợp tài sản doanh nghiệp bị cầm cố, chấp với ngân hàng Các biện pháp đình hố đơn, thu hồi mã số thuế, thu hồi giấy phép khó triển khai không thực biện pháp cưỡng chế trước theo quy định Luật 3.3.2 Đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức đặc biệt cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, chuyển đổi kịp thời cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra nội đáp ứng đủ điều kiện sang ngạch kiểm tra viên để đảm bảo yêu cầu đồn kiểm tra nội theo quy định Vì vậy, đề nghị Chính phủ, Bộ Tài cần sớm có sách lương, thưởng, điều kiện mơi trường làm việc phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho cán công chức ngành thuế thực tốt nhiệm vụ giao Đồng thời, nâng cấp hạ tầng truyền thông từ Cục Thuế đến chi cục thuế; triển khai đồng ứng dụng tin học phục vụ công tác quản lý thuế cho Cục Thuế, Chi cục Thuế 3.3.3 Đối với Cấp ủy, quyền địa phương Thứ nhất, xây dựng sách khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh ổn định, có sách thu hút đầu tư từ nhiều nguồn để nâng cao lực sản xuất kinh doanh CTCP, tăng thu nhập cho tầng lớp dân cư, qua tạo nguồn thu bền vững ổn định cho ngân sách địa phương Thứ hai, đạo Ban ngành phối kết hợp quan thuế quản lý thu thuế nhằm tạo sức mạnh tổng hợp công tác thu ngân sách, xây dựng quy chế phối hợp quan thuế các quan khác: Tài chính, Kho bạc, Hải quan, Ngân hàng, Sở Kế hoạch đầu tư, Thứ ba, đạo Ban, ngành triển đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý quan thuế CTCP để đối chiếu kiểm tra chéo; xây dựng ban hành quy chế khai thác sở liệu dùng chung Ban, ngành nhằm phục vụ tốt cho việc cung cấp thông tin CTCP, dễ kiểm sốt kịp thời có sách điều tiết hoạt động thu chi NSNN 85 Kết luận chương Quá trình xây dựng phát triển kinh tế Việt Nam năm qua cho thấy, với tăng lên số lượng chất lượng doanh nghiệp (trong bao gồm CTCP), nước ta có bước tiến quản lý thuế Do đó, số thu từ thuế phí hàng năm tăng, ln trở thành nguồn thu chủ yếu NSNN, đáp ứng ngày tốt yêu cầu phát triển đất nước Tuy nhiên, hệ thống thuế có hạn chế, thiếu sót chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi như: sách thuế chưa đồng bộ, chặt chẽ, minh bạch; công tác quản lý thuế chưa đạt hiệu quả; thân CTCP trốn thuế, gian lận thuế, … từ làm giảm hiệu số sắc thuế, ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN Hơn nữa, nước ta ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, để phù hợp với thơng lệ quốc tế, thực lộ trình cam kết quốc tế với tổ chức quốc tế việc tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước kinh tế có quản lý thuế TNDN yêu cầu cấp thiết Với lý nêu trên, chương này, sở lý luận đánh giá thực tiễn quản lý thuế TNDN CTCP huyện Đông Anh, Hà Nội, tác giả đưa định hướng giải pháp hoàn thiện quản lý thuế TNDN CTCP Chi cục thuế huyện Đông Anh, Hà Nội Đồng thời phân tích rõ điều kiện để thực giải pháp hoàn thiện quản lý thuế TNDN CTCP Chi cục thuế huyện Đông Anh, Hà Nội 86 KẾT LUẬN Công tác quản lý thuế TNDN có ý nghĩa vơ quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đồng thời khâu quan trọng trình hoàn thiện hệ thống thuế qua giai đoạn Đặc biệt, với phát triển nhanh chóng đa dạng CTCP cơng tác quản lý thuế TNDN loại hình cần tăng cường trọng để đảm bảo nguồn thu cho NSNN đảm bảo bình đẳng đối tượng nộp thuế, công xã hội Trong giai đoạn vừa qua, công tác quản lý thuế TNDN CTCP địa bàn huyện Đông Anh có thành tích đáng kể, góp phần đảm bảo nguồn thu NSNN, hạn chế tình trạng gian lận thuế doanh nghiệp Nhưng bên cạnh cơng tác quản lý thuế TNDN CTCP mặt hạn chế cần khắc phục Trong phạm vi đề tài chưa hoàn thiện nhiều khuyết điểm tơi xin nêu phân tích nét chủ yếu thực trạng công tác quản lý thuế TNDN CTCP địa bàn huyện Đông Anh, để sở đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thuế CTCP Tơi mong muốn góp phần vào công tác quản lý thuế TNDN địa bàn huyện Đơng Anh, Hà Nội Do thời gian trình độ nghiên cứu hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy, cô giáo bạn để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2014), Thông tư số 78/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 Chính phủ quy định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Hà Nội Bộ tài (2014), Thơng tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 Hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi bổ sung số điều Nghị định thuế sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 Bộ Tài chính, Hà Nội Bộ tài (2014), Thơng tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 Bộ Tài để cải cách, đơn giản thủ tục hành thuế, Hà Nội Bộ tài (2014), Thơng tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định quy định thuế, Hà Nội Bộ tài (2013), Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành số điều luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính Phủ, Hà Nội Bộ tài (2014), Thơng tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 Nghị định số 04/2014/NĐCP ngày 17/01/2014 Chính Phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 88 Bộ tài (2015), Thơng tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 quy định áp dụng quản lý rủi ro quản lý thuế Chi cục Thuế huyện Đông Anh (2015, 2016), Báo cáo tổng kết công tác thuế, Hà Nội Chi cục Thuế huyện Đông Anh (2015, 2016), Biên kiểm tra tốn thuế, Hà Nội 10 Chính phủ (2009), Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 Chính Phủ trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, Hà Nội 11 Công ty Luật Minh Gia (2015), Phân tích ưu điểm, nhược điểm cơng ty cổ phần Địa chỉ: https://luatminhgia.com.vn/kien-thuc-doanh-nghiep/phan-tich-uudiem-va-nhuoc-diem-cua-cong-ty-co-phan.aspx 12 Cục thuế thành phố Hà Nội (2015), Thông báo số 91/TB-CCT ngày 15/01/2015 nhiệm vụ trọng tâm nhóm giải pháp cơng tác thuế năm 2015 Thông báo số 82368/TB-CT ngày 23/12/2015 nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá nhóm giải pháp cơng tác thuế năm 2016, Hà Nội 13 Đỗ Đức Minh Nguyễn Việt Cường (2010), Giáo trình lý thuyết thuế, , Học viện Tài chính, Hà Nội 14 Phạm Thị Giang Thu (2008), Giáo trình Luật thuế Việt Nam, Nhà xuất cơng an nhân dân, Hà Nội 15 Tổng cục thống kê (2012), Báo cáo sơ kết Tổng điều tra sở kinh tế, hành nghiệp, Hà Nội 16 Tổng cục thuế (2011), Chiến lược phát triển ngành thuế giai đoạnh 2011-2020, Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạnh 2011-2020, Hà Nội 17 Tổng cục thuế (2015, 2016), Tạp chí thuế Nhà nước số năm 2015-2016, Hà Nội 18 Tổng cục Thuế (2014), Quy trình quản lý đăng ký thuế thực theo định số 329/QĐ-TCT ban hành ngày 27/03/2014, Hà Nội 19 Tổng cục Thuế (2014), Quy trình quản lý nợ thuế quy định cụ thể định 2379/QĐ-TCT ban hành ngày 22/12/2014, Hà Nội 20 Tổng cục Thuế (2015), Quy trình kiểm tra, tra thuế quy định cụ thể định 746/QĐ-TCT ban hành ngày 20/4/2015, Hà Nội 89 21 Tổng cục Thuế (2015), Quy trình quản lý kê khai quy định cụ thể định 879/QĐ-TCT ban hành ngày 15/5/2015, Hà Nội 22 Tổng cục trưởng Tổng cục thuế (2010), Quyết định 504/QĐ-TCT ngày 29/03/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể đội Chi cục thuế 23 Quốc hội (2006), Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Hà Nội 24 Quốc hội (2012), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012, Hà Nội 25 Quốc hội (2014), Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hà Nội 26 Quốc hội (2016), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, Luật quản lý thuế số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Hà Nội 27 Quốc hội (2006), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008, Hà Nội 28 Quốc hội (2006), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013, Hà Nội 29 Quốc hội (2014), Luật doanh nghiệp số 68/2014QH13 ngày 26/11/2014, Hà Nội 30 Vũ Thị Mai Lê Xuân Trường (2016), Giáo trình quản lý thuế, Học viện Tài chính, Hà Nội Các trang web quan, tổ chức nước Thanh tra phủ: www.thanhtra.gov.vn Bộ Kế hoạch đầu tư: www.mpi.gov.vn Bộ Tài chính: www.mof.vn Bộ thương mại: www.mot.gov.vn Cải cách hành Bộ nội vụ: www.vista.gov.vn Tổng cục thuế: www.gdt.gov.vn 90 ... thiện quản lý thu thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội 67 3.2 Các giải pháp hoàn thiện quản lý thu thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần Chi cục thu huyện Đông. .. 1.1.1 Công ty cổ phần 1.1.2 Thu thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần 1.2 Quản lý thu thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần 11 1.2.1 Khái niệm quản lý thu thu nhập doanh nghiệp. .. Những vấn đề lý luận thu thu nhập doanh nghiệp quản lý thu thu nhập doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản lý thu thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các công ty cổ phần trên địa bàn huyện đông anh, hà nội , Hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các công ty cổ phần trên địa bàn huyện đông anh, hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn