Hoàn thiện quản lý thu BHXH bắt buộc ở thành phố ninh bình, tỉnh ninh bình

109 0 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:17

ĐỖ THỊ THU HƯỜNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH TÊN ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC Ở THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN: ĐỖ THỊ THU HƯỜNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS PHAN HUY ĐƯỜNG 2015 - 2017 HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, xác chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Ninh Bình, ngày 30 tháng 09 năm 2017 Người cam đoan Đỗ Thị Thu Hường LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập nghiên cứu nhà trường, kết hợp với kinh nghiệm trình cơng tác thực tiễn, với nỗ lực cố gắng thân Đạt kết xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới quý thầy (cô) giáo Viện đại học mở Hà Nội bạn bè nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cho tơi Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo, GS.TS Phan Huy Đường người trực tiếp hướng dẫn khoa học; Thầy dày cơng giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, cán viên chức BHXH thành phố Ninh Bình giúp đỡ tơi thời gian thực luận văn Mặc dù có nỗ lực cố gắng luận văn khơng tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận góp ý chân thành q thầy (cơ), bạn để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cám ơn! Ninh Bình, ngày 30 tháng 09 năm 2017 Tác giả luận văn Đỗ Thị Thu Hường TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên : Đỗ Thị Thu Hường Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Niên khóa : 2015-2017 Mã số: 60340102 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phan Huy Đường Tên đề tài: Hoàn thiện quản lý thu BHXH bắt buộc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Tính cấp thiết đề tài Thực tiễn công tác thu BHXH BHXH Việt Nam nói chung BHXH tỉnh, địa phương nói riêng cho thấy hiệu thu BHXH chưa thực tương xứng với tiềm năng, cần phải có nỗ lực Trước tình hình kinh tế tỉnh gặp nhiều biến động, cơng tác quản lý thu BHXH BHXH thành phố Ninh Bình gặp khơng khó khăn, thách thức Tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH đơn vị SDLĐ ngày gia tăng, đòi hỏi phải có biện pháp hợp lý để giải triệt để Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề quản lý thu BHXH BHXH thành phố Ninh Bình nhằm đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH thành phố thời gian tới vơ cần thiết Chính lẽ đó, tơi chọn vấn đề “Hồn thiện quản lý thu BHXH bắt buộc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình” làm đề tài luận văn thạc sỹ Phương pháp nghiên cứu Phương pháp chung gồm phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử, phương pháp thu thập số liệu, phương pháp tổng hợp xử lý số liệu phương pháp so sánh Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn - Góp phần làm rõ sở khoa học hệ thống hóa vấn đề lý luận công tác quản lý thu BHXH - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH thành phố Ninh Bình giai đoạn 2012-2016 - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH bắt buộc để tăng nguồn hình thành quỹ BHXH, góp phần đảm bảo an sinh xã hội MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN TÓM LƯỢC LUẬN VĂN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan tài liệu Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn: Câu hỏi nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI .5 1.1 Khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc quản lý thu BHXH 1.1.1 Bảo hiểm xã hội quản lý thu BHXH 1.1.1.1 Khái niệm Bảo hiểm xã hội 1.1.1.2 Thu Bảo hiểm xã hội 1.1.1.3 Quản lý thu BHXH 1.1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến Quản lý Thu Bảo hiểm xã hội 13 1.1.2 Nội dung quản lý thu Bảo hiểm xã hội 16 1.1.2.1 Nội dung quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 16 1.1.2.2 Tổ chức triển khai thực kế hoạch quản lý thu BHXH 18 1.1.2.3 Kiểm tra đánh giá hoạt động quản lý Thu Bảo hiểm xã hội 24 1.1.2.4 Kiểm tra giám sát quản lý thu BHXH 15 1.1.3 Các tiêu đánh giá kết hoạt động quản lý thu BHXH 27 1.1.3.1 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội 27 1.1.3.2 Tỷ lệ nợ đọng BHXH 28 1.1.3.3 Tốc độ tăng số lượng đối tượng tham gia BHXH 28 1.2 Kinh nghiệm số địa phương nước 28 1.2.1 Kinh nghiệm thành phố Hồ Chí Minh 28 1.2.2 Kinh nghiệm tỉnh Nam Định 29 1.2.3 Một số học rút từ kinh nghiệm quản lý thu BHXH số địa phương nước 30 Kết luận chương 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH 31 2.1 Bảo hiểm xã hội thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 31 2.1.1 Chức Bảo hiểm xã hội thành phố Ninh Bình 31 2.1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn Bảo hiểm xã hội thành phố Ninh Bình 31 2.1.3 Tình hình thu Bảo hiểm xã hội thành phố Ninh Bình 33 2.1.3.1 Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc 33 2.1.3.2 Tình hình nợ đọng BHXH thành phố Ninh Bình 45 2.2 Phân tích thực trạng quản lý thu Bảo hiểm xã hội TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 47 2.2.1 Lập kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội 47 2.2.2 Tổ chức thực kế hoạch quản thu Bảo hiểm xã hội 50 2.2.2.1 Tổ chức máy quản lý thu BHXH thành phố Ninh Bình 50 2.2.2.2 Vận dụng văn pháp quy nhà nước quy định BHXH Thành phố Ninh Bình quản lý thu BHXH 51 2.2.2.3 Thực quy trình quản lý thu BHXH thành phố Ninh Bình 51 2.2.3 Kiểm tra hoạt động quản lý thu Bảo hiểm xã hội 50 2.3 Đánh giá công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 63 2.3.1 Những thành tựu đạt công tác quản lý thu 63 2.3.2 Những hạn chế công tác quản lý thu 65 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế công tác quản lý thu 65 Kết luận chương 71 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH 72 3.1 Quan điểm Đảng Nhà nước bảo hiểm xã hội 73 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý thu Bảo hiểm xã hội thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 78 3.2.1 Lập kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội 78 3.2.1.1 Đối tượng thu Bảo hiểm xã hội 78 3.2.1.2 Mức thu phương thức thu Bảo hiểm xã hội 81 3.2.2 Tổ chức thực kế hoạch Thu Bảo hiểm xã hội 83 3.2.2.1 Cải cách thủ tục hành thực thuBảo hiểm xã hội 83 3.2.2.2 Hoàn thiện cấu máy Bảo hiểm xã hội 84 3.2.2.3 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý thu BHXH 85 3.2.2.4 Hoàn thiện nghiệp vụ cán quản lý Thu BHXH 85 3.2.2.5 Tăng cường phối kết hợpvới ban ngành chức có liên quan thực công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội 87 3.2.3 Kiểm tra đánh giá hoạt động quản lý Thu Bảo hiểm xã hội 88 3.3 Những kiến nghị để thực giải pháp hoàn thiện quản lý Thu Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình 89 3.3.1 Đối với Nhà nước 89 3.3.2 Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình, BHXH Việt Nam 91 Kết luận chương 95 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH: Bảo hiểm xã hội BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp BHYT: Bảo hiểm y tế DN NQD : Doanh nghiệp quốc doanh DNTN : Doanh nghiệp tư nhân HCSN : Hành nghiệp DN : Doanh nghiệp NĐ : Nghị Định ĐTNN : Đầu tư nước SXKD : Sản xuất kinh doanh NLĐ : Người lao động NSDLĐ : Người sử dụng lao động HTX : Hợp tác xã NCL : Ngồi cơng lập DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Cơ cấu lao động tham gia BHXH thành phố Ninh Bình 34 Bảng 2.2: Cơ cấu đơn vị tham gia BHXH thành phố Ninh Bình 36 Bảng 2.3: Tình hình biến động đối tượng tham gia BHXH thành phố Ninh Bình 38 Bảng 2.4:Tình hình Lao động làm việc doanh nghiệp 40 hoạt động thành phố Ninh Bình 40 Bảng 2.5 Tình hình số doanh nghiệp hoạt động địa bàn 41 tỉnh Ninh Bình 41 Bảng 2.6 : Kết thu BHXH thành phố Ninh Bình 42 Bảng 2.7: Kết thu BHXH theo khối loại hình quản lý TP Ninh Bình 43 Bảng 2.8: Tình hình nợ đọng BHXH thành phố Ninh Bình 45 Bảng 2.9 : Cơ cấu nợ đọng tiền BHXH thành phố Ninh Bình 46 Bảng 2.10 : Tình hình lập giao kế hoạch thu BHXH thành phố Ninh Bình 49 Bảng 2.11Tình hình kiểm tra doanh nghiệp đóng BHXH địa bàn 61 Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 61 Bảng 2.12 Kết thu hồi nợ đọng BHXH thành phố Ninh Bình 63 Sơ đồ 1.1 Mơ hình tổ chức thu BHXH bắt buộc 21 Sơ đồ 2.1: Quy trình quản lý thu BHXH bắt buộc 51 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bảo hiểm xã hội sách hệ thống An sinh xã hội, cần thiết khách quan quốc gia Đối với Việt Nam sách bảo hiểm xã hội Đảng Nhà nước ta hoạch định từ lâu, việc triển khai muộn Bên cạnh đó, tác động kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều vấn đề xã hội sinh ngày phức tạp Tình trạng phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng thu nhập ngày rõ rệt, tạo khoảng cách thu nhập ngày lớn, mầm mống cho bất ổn định xã hội đòi hỏi bước vào xây dựng kinh tế thị trường hội nhập với kinh tế giới khu vực nhiều vấn đề sinh cần hoạch định sách rõ ràng Chính sách bảo hiểm xã hội Đảng Nhà nước ta trọng liên tục hoàn thiện, Luật BHXH nước Cơng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 Như sau 60 năm từ thành lập nước, đến nước ta có khung pháp lý cao để điều chỉnh quan hệ hoạt động BHXH, tạo sở cho việc mở rộng mạng lưới an sinh xã hội, ngày đạp ứng nhu cầu người lao động nói riêng tồn dân nói chung Tuy để Luật BHXH thực vào sống cần có quản lý chặt chẽ Nhà nước Để thực tốt chế độ BHXH cơng tác thu phải thực tốt, công tác thu trở lên vô quan trọng Dĩ nhiên đê hình thành lên sách thu BHXH thích ứng với chế quản lý q trình đổi mới, đòi hỏi phải nghiên cứu, giải hàng loạt vấn đề phương diện lý luận yên cầu thực tiễn đặt hàng ngày, hàng guồng máy điều hòa hoạt động ngành BHXH Qua thời gian làm công tác quản lý thu tại BHXH thành phố Ninh Bình, tiếp xúc với nhiều lao động chủ doanh nghiệp địa bàn, qua kiến thức tiếp thu từ khóa học, qua kinh nghiệm thực tiễn công tác - Cung cấp kinh phí có kế hoạch để BHXH cấp tự tổ chức khóa học cơng nghệ ứng dụng hoạt động quản lý BHXH 3.2.2.4 Hoàn thiện nghiệp vụ cán quản lý Thu BHXH Để công tác quản lý thu đạt hiệu cao trước hết cần có đội ngũ cán giỏi chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu sách BHXH, phẩm chất đạo đức trị vững vàng, động, sáng tạo công việc, BHXH thành phố Ninh Bình đa số cán đào tạo chuyên môn BHXH ngành không nhiều, số cán chuyển sang từ ngành khác như: ngành thuế, ngành Y tế, liên đồn Lao động… để nâng cao hiệu cơng tác thu việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên cần thiết Hơn nữa, công tác quản lý thu đòi hỏi người cán phải thường xuyên tiếp xúc với đối tượng tham gia BHXH, phát sinh nhiều tình khó khăn thực tế, khơng có lý thuyết hay quy định Luật, đòi hỏi người cán phải có chun mơn giỏi, lập trường vững vàng, đồng thời phải linh hoạt cách xử lý cơng việc,vì việc sử dụng cán đòi hỏi phân cơng người việc Từ khó khăn trên, đòi hỏi BHXH thành phố Ninh Bình phải có biện pháp để hồn thiện nghiệp vụ cán quản lý thu BHXH : - Tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên BHXH cho cán công chức - Hàng năm nên cử cán quan học hỏi kinh nghiệm địa phương khác lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Hiện kinh tế nước ta đường hội nhập phát triển, để phát triển theo kịp với nước khác đòi hỏi phải tăng cường công tác hợp tác nước quốc tế BHXH, đẩy mạnh quan hệ với tổ chức BHXH, đào tạo cán để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán làm công tác BHXH 86 - Tạo điều kiện cho cán trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm học lớp chuyên ngành BHXH để đào tạo cách có hệ thống, khoa học - Ln coi trọng cơng tác giáo dục trị, tư tưởng, lực chuyên môn ý thức trách nhiệm cán làm công tác quản lý thu BHXH - Hiện nay, đối tượng tham gia BHXH phát triển theo năm, để công tác quản lý thu BHXH đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao ngành BHXH, theo kịp phát triển chung toàn xã hội cần đặc biệt đào tạo cán giỏi tin học, phần mềm quản lý, cán giỏi sách, cán làm cơng tác kiểm tra, tính tốn số liệu với phương tiện đại, phương pháp quản lý kinh tế để hoàn thành nghiệp chung BHXH 3.2.2.5 Tăng cường phối kết hợp với ban ngành chức có liên quan thực cơng tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội Công tác quản lý thu BHXH cơng tác có liên hệ mật thiết với ban ngành, đồn thể khác.Vì muốn thực công tác quản lý thu hiệu cần phải tăng cường kết hợp với ban ngành Cụ thể sau : - Tăng cường phối hợp với ban ngành liên quan : Thuế, tra lao động, quan quyền địa phương, để tra, kiểm tra, giám sát đơn vị đóng địa bàn thành phố việc thực chế độ BHXH - Liên tục trao đổi, giữ quan hệ chặt chẽ với ngành chức : Sở kế hoạch - đầu tư, Chi cục thuế Sở kế hoạch đầu tư cung cấp cho BHXH tỉnh Ninh Bình thơng tin đơn vị đăng kí kinh doanh.Còn mã số Thuế đơn vị bên Chi cục thuế cung cấp Từ BHXH thành phố Ninh Bình tiến hành tiếp cận tổ chức thu quản lý thu BHXH kịp thời lập kế hoạch cho năm sau, góp phần hạn chế, bỏ sót đối tượng phải đóng BHXH 87 - Phối hợp chặt chẽ với Sở lao động thương binh xã hội để giám sát đơn vị việc thực quy định pháp luật việc kí kết hợp đồng thực sách BHXH Đảm bảo 100% đơn vị phải đăng kí thang bảng lương, trả lương cho NLĐ qua Sở, phòng lao động thương binh xã hội trước làm thủ tục tham gia đóng BHXH, đảm bảo khơng xảy tình trạng đóng khơng mức lương đăng kí cho NLĐ, tăng lương khơng thời hạn, không tăng lương cho NLĐ … - Phối hợp với Liên đoàn lao động việc vận động tổ chức thành lập cơng đồn đơn vị doanh nghiệp quốc doanh nhằm đại diện hợp pháp đảm bảo quyền lợi cho NLĐ - Phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố đưa tiêu chí làm tốt cơng tác BHXH nhằm xét khen thưởng, động viên với doanh nghiệp thực nghiêm túc kịp thời công khai phương tiện thông tin đại chúng 3.2.3 Kiểm tra đánh giá hoạt động quản lý Thu Bảo hiểm xã hội Hiện nay, tình trạng chậm đóng, trốn đóng, đóng khơng đủ số tiền BHXH diễn phổ biến có chiều hướng tăng lên theo năm, bên cạnh cơng tác quản lý thu BHXH liên quan đến tiền đóng BHXH đơn vị cán quản lý thu BHXH dễ mắc phải sai phạm đạo đức nghề nghiệp có thơng đồng với chủ doanh nghiệp Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra giám sát thu BHXH thành phố yêu cầu cần thiết, đảm bảo bảo tồn nguồn thu BHXH, tránh làm thất thoát quỹ BHXH, muốn hoạt động kiểm tra đạt hiệu cần phải : - Nắm số đơn vị sử dụng lao động quỹ tiền lương đơn vị để từ thu BHXH cho đủ Tăng số lần kiểm tra, giám sát định kỳ việc nộp BHXH đơn vị.Tránh tình trạng đơn vị khai giảm lao động quỹ tiền lương để từ giảm số thu BHXH mà đơn vị phải nộp Nếu phát trường hợp trốn đóng BHXH hay lách luật với hình thức tinh vi, trốn đóng với số tiền lớn cách dùng thủ đoạn kí hợp đồng tháng, kí hợp đồng thời vụ …thì phải xử lý nghiêm, lập biên xử phạt, đồng thời mời quan chức có thẩm 88 quyền : cơng an viện kiểm sát , tòa án nhân dân, ủy ban nhân dân, liên đoàn lao động … để tiến hành đưa đơn vị xử lý theo luật định cách nhanh nhất, nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ - Phòng kiểm Tra BHXH tỉnh Ninh Bình phải ln phối hợp với Phòng sách phòng nghiệp vụ hệ thống BHXH tỉnh Ninh Bình kịp thời kiểm tra, giải đáp thắc mắc, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý thu BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi họ theo pháp luật Sử dụng hình thức kiểm tra chéo cán bộ, nhóm làm nhiệm vụ thu BHXH, sử dụng hòm thư góp ý để doanh nghiệp, người dân hay các BHXH góp ý sai phạm mà cán quản lý thu mắc phải Thường xuyên thực công tác kiểm tra, tra việc chấp hành quy chế, lề lối làm việc cán bộ, công chức thuộc hệ thống BHXH; kịp thời chấn chỉnh có hình thức xử lý nghiêm cán bộ, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà đơn vị cá nhân tham gia hưởng chế độ BHXH, tiến hành phê bình cơng khai với cán mắc phải sai phạm tùy theo mức độ vi phạm - Hiện mức xử phạt thấp so với số tiền mà doanh nghiệp chiếm dụng quỹ BHXH , mức phạt tối đa 30 triệu đồng , thủ tục để xử phạt rườm rà,chưa liệt, sâu sát BHXH thành phố kiến nghị BHXH tỉnh Ninh Bình cần có kiến nghị với BHXH Việt Nam để xin ý kiến quốc hội điều chỉnh mức phạt hình thức xử phạt đơn vị vi phạm Luật BHXH, mức phạt phải lớn lãi suất ngân hàng, hình thức xử phạt phải đưa vào diện vi phạm hình để xử lí nghiêm,tránh đơn vị khác tái phạm 3.3 Những kiến nghị để thực giải pháp hoàn thiện quản lý Thu Bảo hiểm xã hội thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 3.3.1 Đối với Nhà nước Luật BHXH hệ thống khung chế độ quy định đích thực chất sách BHXH, khơng đan xen, pha trộn với chế độ, sách 89 xã hội khác : tinh giảm biên chế, ưu đãi xã hội, phúc lợi xã hội … Tuy nhiên trình hồn thiện pháp luật BHXH phải phù hợp đồng với việc đổi hoàn thiện văn pháp luật khác : lao động, việc làm, tiền lương, dân số, chăm sóc sức khỏe… Luật BHXH vừa phải kế thừa nội dung có tính lịch sử, vừa phải có tính đại theo xu hướng đổi chế quản lý phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng nhà nước Thực tế cho thấy Luật BHXH vào sống để người dân thực theo quy định Luật, đòi hỏi nhà nước cần phải tiếp tục hồn thiện Luật BHXH cho phù hợp với thực tiễn xã hội, chế tài xử phạt hành vi vi phạm Luật BHXH chưa mạnh chưa đủ sức răn đe, phạt hành hành vi trốn đóng tối đa 30 triệu đồng, hành vi chậm đóng, đóng khơng quy định, sau 30 ngày tiền lãi 11.8 %/1 năm tương đương với 0.988 %/1tháng, thấp lãi gửi ngân hàng, đồng thời quy định xử phạt hình cá nhân khởi tố, đưa tòa án, rườm rà thủ tục, chồng chéo, thiếu rõ ràng quyền hạn chức quan có thẩm quyền, dẫn tới quan BHXH làm thủ tục khởi kiện đối tượng gặp nhiều khó khăn, tiêu tốn thời gian công sức, hiệu chưa cao - Khi ban hành quy định kinh tế, tài chính, thuế Nhà nước cần có điều khoản quy định trách nhiệm nghĩa vụ việc thực BHXH doanh nghiệp Từ cho doanh nghiệp thấy mối liên hệ buộc việc thành lập doanh nghiệp với nghĩa vụ thực BHXH bắt buộc cho NLĐ - Cần quy định lại mức tiền lương, tiền cơng làm đóng BHXH Khơng thực thu theo mức lương ghi hợp đồng lao động mà thực thu mức lương thực tế NLĐ.Khi quy định mức lương tối thiểu phải đóng BHXH cho NLĐ, cần có tư vấn chuyên gia giỏi,các ngành chức có liên quan, với tham khảo, tổng hợp số liệu thực tế,hiện mức lương tối thiểu nhà nước quy định thường khơng sát với thực tế, 90 khoảng cách xa với thực tế, điều ảnh hưởng không nhỏ đến sống NLĐ - Thêm năm điều kiện kinh tế, xã hội, trị lại khác nhiều Một mặt từ nước mà có thay đổi đó, mặt khác ảnh hưởng giới tác động vào Do hoạt động kinh tế xã hội liên tục phải thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế Công tác BHXH cơng việc có liên quan đến NLĐ, liên quan đến kinh tế đất nước Nhưng với thực tế văn luật pháp BHXH lại chậm sửa đổi, quan ban ngành BHXH chậm tiếp cận với điều kiện kinh tế đất nước để điều chỉnh lại số điều phù hợp với thực tế ngành Từ dẫn đến việc thực chế độ cho NLĐ không phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội tại, gây thiệt thòi lớn cho NLĐ họ tham gia BHXH Do bên cạnh việc tiếp tục hồn thiện văn cần bổ sung sửa đổi số điều mà thực trạng việc thực công tác BHXH đặt - Hiện đất nước ta tồn nhiều thành phần kinh tế, thành phần kinh tế có đặc điểm riêng chất, tính chất NLĐ, số lượng NLĐ Mỗi thành phần kinh tế cần có chế độ quản lý riêng Khơng thể áp dụng sách pháp luật cho thành phần kinh tế Hiện văn luật pháp Việt Nam chưa nghiên cứu kỹ điều đó, nhiều hạn chế thực công tác BHXH cho thành phần kinh tế Vấn đề cần phải nâng cao chất lượng văn nâng cao khả thực thi văn để tạo công cho thành phần kinh tế, khuyến khích NLĐ NSDLĐ tham gia BHXH cách đầy đủ có trách nhiệm - Đề nghị phủ đạo quan chức năng, Bộ,Sở ban ngành liên quan để tăng cường công tác quản lý nhà nước BHXH tỉnh, thành phố,thị xã, huyện, gắn trách nhiệm phối hợp quan liên quan quyền cấp với quan BHXH việc quản lý đối tượng từ thành lập doanh 91 nghiệp mới.Sớm sửa đổi ban hành thêm chức tra, xử phạt đơn vị vi phạm cho ngành BHXH, để đảm bảo cho ngành BHXH với tra ngành khác kịp thời phối hợp, xử lí vi phạm, có chế tài cụ thể để dễ dàng làm thủ tục khởi tố, đưa đơn vị vi phạm án, làm sức mạnh đủ răn đe đối tượng cố tình trốn tránh nghĩa vụ BHXH, trục lợi cho thân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi NLĐ 3.3.2 Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh, BHXH Việt Nam * Hoàn thiện máy tổ chức BHXH: Để thực cơng tác BHXH tốt góp phần quan trọng phải hồn thiện máy tổ chức BHXH Qua cần bám sát thực tiễn, khắc phục chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, bảo đảm thống TW đến địa phương Bên cạnh phải kiện tồn đội ngũ cán theo hướng tinh gọn, phân cấp quản lý cho đơn vị trực thuộc ngày bổ sung hoàn thiện theo phát triển ngành Qua nhằm bảo đảm việc quản lý điều hành hoạt động toàn hệ thống cách hiệu phù hợp với tiến trình đổi việc cải cách hành quốc gia * Có chương trình quy hoạch đào tạo sử dụng cán bộ: Để đáp ứng đươc yêu cầu ngày cao hoạt động quản lý quỹ giai đoạn tới, có giải pháp cơng tác đào tạo đào tạo lại cán bộ, viên chức sau: + Phối hợp với trường Đại học khẩn trương hoàn chỉnh chuyên ngành đào tạo sâu BHXH, để chuẩn bị cho việc tiếp nhận tuyển dụng số học sinh đào tạo quy thay cho số cán có + Phối hợp với trường Đại học, trung học trung tâm dạy nghề tổ chức đào tạo lại số cán có, cán có trình độ trung cấp trở xuống 92 + Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành sâu quản lý hoạt động BHXH toàn cán bộ, công chức ngành + Tuyển đào tạo cán ngành trình độ quản lý, sử dụng công nghệ thông tin quản lý, hoạt động toàn ngành + Củng cố phát triển Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ BHXH để có đủ khả tổ chức, đào tạo cán ngành phục vụ cho nghiệp phát triển ngành thời gian trước mắt lâu dài * Tăng cường đầu tư, trang thiết bị sở vật chất phục vụ công tác quản lý thu BHXH: Để tạo điều kiện phương tiện, sở vật chất làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức ngành, đáp ứng nhu cầu phù hợp với thực tế hoạt động ngành theo hướng đại hóa cần có số giải pháp sau: + Tiến hành quy hoạch lại hệ thống trụ sở làm việc ba cấp để làm sở thực đầu tư cho năm Tổ chức thực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, khơng dàn trải + Đầu tư trang thiết bị hệ thống máy tính, cơng nghệ quản lý đại phù hợp với trình độ quản lý điều kiện phát triển chung chương trình cơng nghệ tin học quốc gia,nâng cao, hồn chỉnh phần mềm để tích hợp chương trình khả dùng chung liệu, dùng chung tài nguyên sẵn có * Tăng cường cải cách thủ tục hành : Trên sở hệ thống văn pháp quy Nhà nước BHXH, hệ thống BHXH Việt Nam cần rà soát lại toàn hệ thống văn hướng dẫn nghiệp vụ ngành để bổ sung, sửa đổi bãi bỏ quy định, thủ tục khơng phù hợp, tạo hệ thống văn đồng với quy trình quản lý khoa học, hợp lý thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ quản lý hệ thống tin học 93 Thực cơng khai hồ sơ, thủ tục, quy trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ công sở làm việc quan BHXH cấp Thông báo cho đơn vị cá nhân có liên quan phương tiện thông tin đại chúng Kịp thời tra, giải đáp thắc mắc, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trách nhiệm hệ thống BHXH Việt Nam nhằm đảm bảo quyền lợi họ theo pháp luật *Bảo toàn tăng trưởng quỹ BHXH : Cần thành lập Cơng ty đầu tư tài để sử dụng số tiền nhàn rỗi quỹ BHXH vào dự án đầu tư có hiệu quả, nhằm tăng lợi nhuận, tăng thu cho quỹ BHXH Từ có thêm đầu tư thỏa đáng cho cơng tác khác ngành: kinh phí cho hoạt động tun truyền, kinh phí đầu tư cho cơng nghệ mới, kinh phí để đào tạo cán có trình độ cao Kết luận chương Qua 20 năm hình thành phát triển, BHXH thành phố Ninh Bình đạt kết đáng ghi nhận Công tác quản lý thu BHXH ngày đổi nâng cao hiệu quả, góp phần hồn thành xuất sắc kế hoạch BHXH tỉnh giao Bên cạnh mặt đạt bản, công tác quản lý thu BHXH tỉnh thời gian qua bộc lộ số hạn chế, cần tiếp tục nghiên cứu mặt lý luận tổng kết thực tiễn để tìm giải pháp hồn thiện cơng tác thu BHXH, nhằm hồn thành nhiệm vụ giao, góp phần vào việc ổn định trị xã hội phát triển kinh tế tỉnh, đáp ứng yêu cầu công phát triển kinh tế - xã hội đất nước Tuy nhiên, hệ thống giải pháp đề để phát huy hiệu cao cần phải thực cách đồng bộ, thống nhất, thêm vào đó, cần có nỗ lực chung quan ban ngành địa bàn thành phố, hỗ trợ BHXH tỉnh 94 KẾT LUẬN BHXH Việt Nam sách lớn Đảng nhà nước ta, phát huy vai trò to lớn NLĐ, góp phần ổn định đời sống hàng triệu NLĐ gia đình họ gặp phải trường hợp khó khăn về: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí hay tử tuất BHXH thực trở thành xương sống hệ thống An sinh xã hội, công cụ để Nhà nước thực chiến lược xã hội hóa hoạt động xã hội bước giảm dần bao cấp ngân sách nhà nước thông qua việc xác lập trách nhiệm NSDLĐ NLĐcũng đóng góp vào quỹ BHXH từ nguồn lực khác nhau.Đểquỹ BHXH ngày phát triển an tồn ổn định vai trò công tác quản lý thu BHXH quan trọng cần thiết Qua 20 năm hoạt động trưởng thành BHXH thành phố Ninh Bình ln ý thức tầm quan trọng công tác quản lý thu BHXH, ln 95 đơn đốc cán cơng chức, viên chức tồn ngành trọng đặc biệt đến công tác quản lý thu BHXH, quản lý thu BHXH theo quy định Luật BHXH đồng thời có thêm nhiều sáng kiến đổi công tác quản lý thu, nhiều giải pháp quan trọng nhằm đóng góp với ngành BHXH để phát huy hiệu hạn chế tối đa tiêu cực phát sinh công tác quản lý thu BHXH Nhờ BHXH thành phố Ninh Bình đạt nhiều thành tích khả quan, ln hồn thành vượt mức kế hoạch thu giao BHXH thành phố qua năm, số thu đóng góp cho quỹ BHXH năm sau ln cao năm trước, số người tham gia BHXH ngày mở rộng, số nợ đọng doanh nghiệp giảm dần theo năm…giúp NLĐ ổn định sống an tâm lao động Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt được, cơng tác quản lý thu BHXH nhiều hạn chế, tồn cần khắc phục, sửa đổi bổ sung, để làm điều cần đổi sách, chế nhà nước, bên cạnh nỗ lực cải cách , đổi phát triển ngành BHXH để hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH, phù hợp, thích ứng với tình hình kinh tế xã hội Trên sở mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn làm rõ: Cơ sở lý luận thực tiễn việc hoàn thiện quản lý thu BHXH địa bàn thành phố Ninh Bình, phân tích thực trạng hoạt động quản lý thu BHXH BHXH thành phố Ninh Bình sở số liệu báo cáo tổng kết trung thực thu BHXH BHXH thành phố Ninh Bình từ năm 2012 – 2016, nêu lên làm rõ vấn đề tồn tại, phân tích ngun nhân từ đề xuất phương hướng giải pháp để giải vấn đề Qua đề tài nghiên cứu bảo vệ luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện quản lý thu BHXH bắt buộc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình”tác giả hi vọng kết nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý thu BHXH địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình giúp cho sách BHXH nhà nước ngày phát triển thành công, nâng cao chất lượng sống cho NLĐ 96 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảo hiểm xã hội thành phố Ninh Bình năm 2012 - 2016: Báo cáo tổng hợp thu BHXH năm từ năm 2012 – 2016 Bảo hiểm xã hội thành phố Ninh Bình năm 2012 - 2016: Báo cáo tổng tổng kết công tác cuối năm từ năm 2012 – 2016 Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2012- 2016: Báo cáo phòng kiểm tra BHXH tỉnh năm 2012 – 2016 Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc; Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21/12/2008 BHXHVN Về việc sửa đổi, bổ sung số điểm Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc; Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 Về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 việc ban hành quy định việc quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT Bộ trị năm 2012: Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác thu BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB trị quốc gia, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thú X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1999), cẩm nang an sinh xã hội - tập I: nguyên tắc an sinh xã hội Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1999), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chiến lược phát triển BHXH Việt Nam đến năm 2010 98 10 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2000), Văn số 21/BHXH-HĐQL ngày 28/12 việc trình thủ tướng phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội 11 Bảo hiểm xã hội Việt Nam(1998), cẩm nang an sinh xã hội, tập 2, Dịch giả: Hà Ngọc Quế, (dịch từ tiếng anh: series of Manuals on social security Tổ chức lao động quốc tế) 12 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1998), cẩm nang an sinh xã hội, tập 3, Dịch giả: Hà Ngọc Quế, (dịch từ tiếng anh: series of Manuals on social security Tổ chức lao động quốc tế) 13 Giáo trình kinh tế bảo hiểm, Tiến sỹ Phạm Thị Định, nhà xuất đại học kinh tế quốc dân 14 Bảo hiểm - nguyên tắc thực hành, Học viện bảo hiểm Hoàng Gia Anh, Nhà xuất Tài 15 Giáo trình lý thuyết bảo hiểm, Học viện tài 2010, Nhà xuất tài 16 Giáo trình An sinh xã hội, PGS TS Nguyễn Văn Định, 2008, nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân 17 Bài giảng Bảo hiểm xã hội, PGS.TS Nguyễn Văn Định, 2010, nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân 18 Một số văn quy phạm pháp luật văn ngành hướng dẫn thực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 19 Bộ lao động Thương binh xã hội (2012), Bộ Luật lao động nước cơng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đãđược sửa đổi bổ sung), NXB trị quốc gia, Hà Nội 20 Bộ lao động thương binh xã hội (1993), số công ước tổ chức lao động quốc tế (ILO) 21 Chính phủ (2004), nghịđịnh số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang 99 22 Chính phủ (2004), Nghịđịnh số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định hệ thống thang lương, bảng lương chế độ phụ cấp lương công ty nhà nước 23 Đỗ Văn Sinh (2004), Hoàn thiện quản lý quỹ BHXH Việt Nam, Luận văn tiến sỹ khoa học Kinh Tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 24 Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006) Luật Bảo hiểm xã hội nước Cơng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Tạp chí Bảo hiểm xã hội, năm, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 100 ... trạng thu BHXH quản lý thu BHXH Bảo hiểm xã hội thành phố Ninh Bình Chương 3: Giải pháp hồn thiện quản lý thu BHXH thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình điều kiện thực giải pháp hồn thiện quản lý thu. .. công tác quản lý thu BHXH, BHYT địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình? Những thu n lợi, khó khăn, ngun nhân tồn cơng tác quản lý thu BHXH, BHYT địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình? ... dựa sở lý luận quản lý thu BHXH, dựa phân tích,đánh giá thực trạng cơng tác quản lý Thu BHXH thành phố Ninh Bình, sở đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện công tác quản lý Thu BHXH thành phố Ninh Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý thu BHXH bắt buộc ở thành phố ninh bình, tỉnh ninh bình , Hoàn thiện quản lý thu BHXH bắt buộc ở thành phố ninh bình, tỉnh ninh bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn