Hoàn thiện quản lý tài chính tại bệnh viện sản nhi tỉnh bắc giang

103 0 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:17

NGUYỄN THỊ HÀ THU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH HỒN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH BẮC GIANG NGUYỄN THỊ HÀ THU 2015 - 2017 HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ HỒN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH BẮC GIANG NGUYỄN THỊ HÀ THU CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGUYỄN VĂN CÔNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017 Học viên cao học Nguyễn Thị Hà Thu i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình học tập Luận văn tốt nghiệp, với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm ơn tới: GS.TS Nguyễn Văn Công dành nhiều thời gian công sức dẫn, giúp đỡ động viên suốt q trình thực Luận văn Các thầy giáo Khoa Sau Đại học - Viện Đại học Mở giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện thời gian địa điểm cho tơi thực đề tài Gia đình, đồng nghiệp, người bạn thân thiết giúp đỡ, động viên, khích lệ, chia sẻ khó khăn thời gian tơi học tập để hồn thành khóa học Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017 Học viên cao học Nguyễn Thị Hà Thu ii TĨM TẮT LUẬN VĂN Tình hình quản lý tài Bệnh viện cơng lập địa bàn tỉnh Bắc Giang vấn đề trọng quan tâm Thực theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP, Bệnh viện địa bàn thực quản lý tài theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, từ tự chủ phần tiến tới tự chủ toàn Điều khiến cho Bệnh viện cơng lập gặp phải nhiều khó khăn q trình hoạt động , từ đặt vấn đề cho nhà quản lý cần phải đưa giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu qủa quản lý tài Đó lý học viên chọn đề tài “Hồn thiện quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang” làm luận văn Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh Kết đề tài trước hết góp phần hệ thống hóa sở khoa học quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập có thu, trực tiếp quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang Bệnh viện cơng lập khác địa bàn tồn tỉnh Đồng thời đề tài đưa thuận lợi, khó khăn ưu điểm, tồn biện pháp khắc phục tồn Kết cấu đề tài: Ngồi phần tóm tắt, danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập có thu: Chương nhằm hệ thống hóa sở khoa học quản lý tài nói chung luận giải khái niệm quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập có thu Đồng thời nêu lên nội dung đặc điểm quản lý tài khu vực Tổng kết kinh nghiệm số nước giới rút học áp dụng nghiên cứu địa bàn Chương làm sở lý luận cho việc phân tích đánh giá thực trạng chương Chương 2: Thực trạng quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang: Chương sâu phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang, tập trung chủ yếu khâu: quy trình quản lý tài chính, quản lý nguồn thu, công tác chi tiêu Bệnh viện công tác thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm Bệnh viện.Đồng thời kết iii đạt hạn chế nguyên nhân bất cập quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang Chương làm sở đề xuất số gợi ý định hướng phát triển giải pháp hoàn thiện quản lý tài trình bày chương Chương 3: Định hướng phát triển giải pháp hoàn thiện quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang: Trên sở phân tích, đánh giá hạn chế, bất cập cơng tác quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang đề cập chương trước, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang Là luận văn thạc sỹ, có đầu tư thời gian, công sức nhiều cố gắng chắn không tránh khỏi sai sót Học viên vơ trân trọng biết ơn thông cảm sai sót đề tài iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii MỤC LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC HÌNH x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu quản lý tài bệnh viện công 3 Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 3.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu 5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu 5.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp thu thập liệu 6.2 Phương pháp xử lý số liệu Kết nghiên cứu Kết cấu đề tài Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP CĨ THU 1.1 Đơn vị nghiệp công lập đặc điểm hoạt động đơn vị nghiệp công lập có thu có ảnh hưởng đến quản lý tài v 1.1.1 Đơn vị nghiệp công lập 1.1.2 Đặc điểm hoạt động đơn vị nghiệp có thu ảnh hưởng đến quản lý tài 10 1.2 Quản lý tài nội dung quản lý tài đơn vị nghiệp có thu 10 1.2.1 Quản lý tài 10 1.2.2 Nội dung quản lý tài 13 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài bệnh viện cơng lập 30 1.3.1 Các yếu tố khách quan 30 1.3.2 Các yếu tố chủ quan 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC GIANG 41 2.1 Tổng quan Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang 41 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 41 2.1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý đặc điểm hoạt động 42 2.1.3 Kết hoạt động 44 2.2 Thực trạng quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang 46 2.2.1 Thực trạng lập, chấp hành toán dự toán thu - chi tài 46 2.2.2 Thực trạng quản lý nguồn lực tài 51 2.2.3 Thực trạng quản lý sử dụng nguồn lực tài 52 2.2.4 Thực trạng quản lý trích lập sử dụng quỹ quan 65 2.2.5 Thực trạng quản lý công tác kiểm tra tài 71 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang 73 2.3.1 Kết đạt 73 2.3.2 Tồn tại, hạn chế nguyên nhân 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 vi Chương 3: MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020 – TẦM NHÌN 2025 78 3.1 Mục tiêu phát triển Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang 78 3.1.1 Mục tiêu chung 78 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 78 3.2 Giải pháp hồn thiện quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang 79 3.2.1 Tăng cường khai thác nguồn tài 79 3.2.2 Nâng cao hiệu sử dụng nguồn tài 82 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm tra tài 83 3.2.4 Giải pháp nâng cao lực viên chức 84 3.3 Điều kiện thực giải pháp hoàn thiện quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang 86 3.3.1 Về phía Nhà nước 86 3.3.2 Về mặt Bệnh viện 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN CHUNG 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BSCK Bác sỹ chuyên khoa BVĐK Bệnh viện đa khoa BYT Bộ y tế CB Cán ĐVSN Đơn vị nghiệp HCQT Hành quản trị HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc nhà nước KCB Khám chữa bệnh KHTH Kế hoạch tổng hợp KTTC Kế toán tài KTV Kỹ thuật viên NSNN Ngân sách Nhà nước SYT Sở y tế TSCĐ Tài sản cố định TH Tổng hợp TTYT Trung tâm y tế UBND Ủy ban nhân dân VTTTBYT Vật tư trang thiết bị y tế XHH Xã hội hóa viii KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương trình bày thực trạng quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang, nêu thực trạng lập, chấp hành toán thu chi ngân sách, thực trạng quản lý sử dụng nguồn tài từ đưa tồn tại, hạn chế nguyên nhân dẫn đến tồn làm cãn để đề xuất giải pháp chương 77 Chương 3: MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020 – TẦM NHÌN 2025 3.1 Mục tiêu phát triển Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang 3.1.1 Mục tiêu chung Mục tiêu Bệnh viện mở rộng quy mô chất lượng, đáp ứng nhu cầu điều trị nhân dân tỉnh Bắc Giang số tỉnh lân cận Phát triển đội ngũ y tế có trình độ chun mơn cao, kỹ thuật phát triển theo hướng chuyên sâu, ứng dụng kỹ thuật cao, kỹ thuật chẩn đoán điều trị Xây dựng Bệnh viện uy tín chất lượng Mở rộng thêm khu Dịch vụ y tế tự nguyện Nâng cao đời sống cán bộ, thu nhập cán viên chức bệnh viện ngang với mức thu nhập bệnh viện Sản Nhi toàn quốc 3.1.2 Mục tiêu cụ thể Bệnh viện tiếp tục nâng số giường kế hoạch bệnh viện tùy theo nhu cầu khám chữa bệnh ngày tăng cao (Năm 2018: 550 giường bệnh, năm 2020: 600 giường bệnh) Hoàn thiện sở vật chất: Xây dựng hoàn thiện nhà D, đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu giường bệnh ước khoảng 600 giường vào năm 2020 Nâng cấp sở hạ tầng công nghệ thông tin.Cải tạo số hạng mục bệnh viện như: Bảo trì cơng trình Bệnh viện Sản Nhi, xây dựng nhà để tơ, cải tạo nhà A, cải tạo phòng chụp XQ Mua sắm số TTBYT mới, đáp ứng cho việc phát triển kỹ thuật giai đoạn 2016-2020 như: Labo IVF, MRI, CT [5] Áp dụng công nghệ thông tin quản lý, hướng tới bệnh án điện tử, giảm bớt thủ tục hành chính, giấy tờ Xây dựng phần mềm riêng biệt cho việc quản lý phận 78 Tăng cường công tác thu viện phí, đảm bảo thu thu đủ Thực tốt Nghị định 43/2006/NĐ-CP, Đề án xã hội hóa dịch vụ y tế bước nâng cao thu nhập đáng, cải thiện đời sống vật chất người lao động, phấn đấu tổng thu nhập tăng thêm năm tăng 7- 10% Về nguồn thu Bệnh viện: Đến năm 2018, nhà nước ngừng cấp ngân sách hàng năm cho bệnh viện Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh khoản thu bệnh viện với nguồn thu dịch vụ XHH, trông xe, căng tin khoản thu khác: Tài trợ, Dự án, Các khoản chi: Chi cho người: Đảm bảo trả lương cho cán bộ, năm thu nhập cán tăng thêm 7-10% Chi hoạt động chuyên môn Chi đào tạo chuyển giao kỹ thuật: Hỗ trợ phần kinh phí cho cán học theo chương trình đào tạo quy định Chi mua sắm trang thiết bị y tế để phục vụ phát triển chuyên môn Chi cho việc mua sắm, cải tạo sửa chữa sở hạ tầng 3.2 Giải pháp hồn thiện quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang 3.2.1 Tăng cường khai thác nguồn tài Bệnh viện phải xác định xác, đắn phương hướng chiến lược phát triển để từ xây dựng mục tiêu giải pháp quản lý tài phù hợp Mở rộng quy mô khám chữa bệnh, phát triển kỹ thuật, khẳng định chun mơn sâu, bước đa dạng hóa loại hình dịch vụ xã hội hóa y tế Thực xã hội hóa nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung cơng tác khám chữa bệnh nói riêng thực đường lối đổi Đảng ta lĩnh vực y tế Xã hội hóa quy luật tất yếu để đạt tới mục tiêu người chăm sóc sức khỏe khám chữa bệnh dựa sở Nhà nước nhân dân làm, huy động tiềm xã hội cho chăm sóc sức khỏe khám chữa bệnh điều kiện phát triển kinh tế thị trường Xã hội hóa vừa 79 mục tiêu, vừa động lực phát triển nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung cơng tác khám chữa bệnh nói riêng thời kỳ đổi Trong xu đó, nguồn tài Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đa dạng Vấn đề đặt làm thể để tăng cường khai thác nguồn theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Một số giải pháp đưa là: Tăng cường huy động đóng góp nhân dân Đóng góp nhân dân thể hình thức viện phí bảo hiểm y tế Đây nguồn chủ yếu bổ sung kinh phí cho hoạt động chun mơn bệnh viện Trong năm qua, nguồn thu có tốc độ tăng trưởng mạnh Bệnh viện cần trì mức độ tăng trưởng Cần phải thu đúng, thu đủ Đây điều kiện thiết yếu yếu tố để tăng nguồn vốn quan trọng đảm bảo cơng y tế Đó là: - Thu theo quy định Nhà nước Thực thu mục, riêng giá chi phí cho hình thức tự nguyện cần hạch toán đủ phẫu thuật, xét nghiệm chuẩn đốn hình ảnh - Thu đủ: ngồi việc thu theo quy định Nhà nước, bệnh viện cần thu phí có chọn lọc theo khuyến cáo World Bank: thu đủ có khả đóng góp miễn giảm cho có khả đóng góp Thu đủ bao gồm việc thu vào kinh phí bệnh viện khơng phải thu vào túi số cá nhân Muốn đạt mục tiêu trên, Bệnh viện cần phải: - Thực thu chỗ tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân Bệnh nhân dù nằm khoa nào, sử dụng loại dịch vụ nộp tiền nơi mà thấy thuận tiện Đặc biệt việc thu khám xét nghiệm, cần xếp, bố trí lại hệ thống tổ chức cách hợp lý bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện cho bệnh nhân Chẳng hạn: tất bệnh nhân đến khám chữa bệnh (trừ trường hợp cấp cứu đến thẳng phòng cấp cứu) tiếp đón phòng tiếp đón Tại đây, bác sỹ, y tế tiếp bệnh nhân, hỏi bệnh nhân yêu cầu khám chữa bệnh, tình trạng bệnh tật….Khi hiểu nắm nhu cầu nguyện vọng tình trạng sức khỏe bệnh nhân, bác sỹ tư vấn, dẫn bệnh nhân đến 80 chuyên khoa sâu cần thiết Có vừa tránh tình trạng ùn tắc bệnh nhân vừa góp phần làm giảm thất thu cho bệnh viện Đối với bệnh nhân khám chữa bệnh với nguyện vọng, nhanh chóng, thuận tiện tránh việc khám chữa bệnh không cần thiết gây lãng phí cho người bệnh lẫn NSNN - Có sách miễn giảm viện phí đối tượng: người có thẻ người nghèo, người có cơng với cách mạng, thương binh, liệt sỹ…Giảm bớt nhập viện không cần thiết, gia tăng điều trị ngoại trú Bệnh viện ngày - Để tăng nguồn thu viện phí bảo hiểm y tế điều kiện viện phí khơng cao để đảm bảo công chăm sóc sức khỏe, bệnh viện cần có chiến lược cho việc khai thác nguồn thu Cụ thể thay cho việc thu viện phí theo mức giá chung tất đối tượng đến khám, chữa bệnh, bệnh viện áp dụng mức gia cao người muốn khám tự nguyện, với giá dịch vụ riêng Mở rộng phạm vi thực tham gia thực dự án đầu tư Bệnh viện SảnNhi Bắc Giang bệnh viện vệ tinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương Bệnh viện Nhi Trung ương, yếu tố thuận lợi cho Bệnh viện nằm đề án đầu tư mở rộng sở vật chất, bổ sung thêm trang thiết bị đại, nhân lực, hoàn thiện cấu tổ chức, tăng cường đào tạo chuyên mơn Qua đó, giúp người dân hưởng dịch vụ chất lượng cao, rút ngắn thời gian điều trị bệnh viện vệ tinh giảm tải cho bệnh viện tuyến Xây dựng bệnh viện theo hướng “khách hàng” Đó xây dựng bệnh viện theo hướng thỏa mãn nhu cầu khách hàng thay buộc khách hàng theo Khách hàng bệnh viện người có nhu cầu khám, chữa bệnh Bệnh viện cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với bệnh nhân: thường xuyên tổ chức điều tra, vấn để ngồi việc khảo sát tình hình bệnh tật phải tìm hiểu nguyện vọng, nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân Phải tiếp tục cải cách thủ tục hành khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ tin học quản lý Tạo điều kiện cho người dân có điều kiện tiếp cận 81 dễ dàng với dịch vụ y tế Hạn chế sách nhiễu người bệnh, thủ tục rườm rà người bệnh phải chuyển tuyến điều trị dùng BHYT Điều gây tâm lý không tốt cho người bệnh dùng BHYT, ảnh hưởng đến chương trình hướng tới BHYT toàn dân 3.2.2 Nâng cao hiệu sử dụng nguồn tài Xây dựng hệ thống định mức, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu nội hợp lý Định mức NSNN để lập kế hoạch mà sở để tiến hành cơng tác kiểm tra cơng tác tài kế tốn Mỗi nội dung chi Bệnh viện cần phải có tiêu chuẩn nhằm đảm bảo tính hiệu tránh lãng phí Khi xây dựng định mức tiêu chuẩn nội cần đảm bảo nguyên tắc sau: Quy chế chi tiêu nội xây dựng cần đảm bảo cho bệnh viện hồn thành nhiệm vụ trị, thực hoạt động thường xuyên phù hợp với tính đặc thù lĩnh vực y tế đảm bảo sử dụng kinh phí có hiệu tăng cường cơng tác quản lý tài Quy chế chi tiêu nội công khai thảo luận bệnh viện, có ý kiến tổ chức cơng đồn Ngun tắc xây dựng quy chế chi tiêu nội ưu tiên chi nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng chun mơn Tăng thu, tiết kiệm chi hành tổ chức, phân công lao động cho hợp lý có hiệu Trích lập sử dụng quỹ cách hợp lý, sử dụng quỹ phát triển hoạt động nghiệp: Tăng cường hỗ trợ đầu tư học tập phát triển kỹ thuât mũi nhọn Bệnh viện; Quỹ phúc lợi: tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời viên chức Bệnh viện lúc khó khăn… Tăng cường sở vật chất, đưa tiến tin học ứng dụng vào công tác quản lý tài Để đảm bảo thực nhiệm vụ giao, việc tăng cường sở vật chất, đại hóa trang thiết bị làm việc đưa vào ứng dụng tin học vào quản lý tài nhằm nâng cao chất lượng quản lý việc làm có ý nghĩa Trong q trình thực giải pháp cần ý số vấn đề sau: 82 - Việc mua sắm tài sản phải cân nhiệm vụ giao, đặc biệt máy móc chuyên môn cần theo chiến lược sử dụng Công nghệ thích hợp: cơng nghệ mới, đại giá phải chăng, dễ sử dụng, dễ bảo trì, nguồn nguyên liệu cho hoạt động máy móc phải đa dạng, có nguyên liệu thay - Hiện đại hóa trang thiết bị làm việc khơng có nghĩa mua sắm thiết bị đắt tiền mà cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động bệnh viện Đảm bảo thiết bị cần thiết cho hoạt động hành như: phương tiện lại, máy vi tính…theo hướng tiết kiệm, hiệu - Tăng cường quản lý tài cách thực triển khai đồng việc ứng dụng công nghệ vào quản lý Đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống mạng nội Đưa phần mềm quản lý Bệnh viện đồng modul Ngoài ra, để tiết kiệm chi, Bệnh viện cần rà soát đánh giá lại số hoạt động phục vụ công tác chuyên môn Hoạt động mà bệnh viện thực hiệu quả, tiêu tốn nhân lực tài thay cho việc bệnh viện tự làm việc ký hợp đồng thuê đơn vị chuyên trách cung cấp Chẳng hạn: hoạt động vệ sinh nhà, buồng bệnh; hoạt động giặt là; an ninh bệnh viện; dịch vụ ăn uống….Thêm nữa, thay cho việc phải tuyển dụng thêm nhân viên vào biên chế, bệnh viện ký hợp đồng sử dụng lao động linh động việc mời chuyên gia đơn vị khác đến khám chữa bệnh theo yêu cầu mổ trường hợp khó 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm tra tài Mục tiêu giải pháp kiểm tra tài xác nhận tính xác, trung thực số liệu báo cáo toán đơn vị, điều chỉnh kịp thời sai lệch để giúp bệnh viện đạt mục tiêu quản lý tài Để đánh giá sát sao, xác tồn hoạt động hệ thống bệnh viện, bệnh viện cần phải có tiêu chuẩn kiểm tra báo cáo tài chính, sổ sách kế tốn biện pháp điều hành liên quan đến hệ thống tài Vì vậy, bệnh viện cần phải: 83 Thành lập ban tra hoạt động phối hợp hỗ trợ cho lãnh đạo bệnh viện Bộ phận làm nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra hoạt động tài bệnh viện: kiểm tra, kiểm soát theo kế hoạch đột xuất việc thu – chi tài chính, kiểm tra việc thực quy định nhà nước giá thu viện phí, quy trinh KCB BHYT, … Để phát vấn đề tồn có giải pháp kịp thời lúc trước tình Bệnh viện cần đầu tư thuê dịch vụ kiểm toán quan kiểm toán độc lập để đánh giá khách quan hoạt động tài 3.2.4 Giải pháp nâng cao lực viên chức Con người nhân tố trung tâm định thành công bệnh viện Đặc biệt đặc thù bệnh viện cung cấp dịch vụ phục vụ cho chăm sóc sức khoẻ người nên yếu tố nhân lực bệnh viện lại quan trọng Nó đòi hỏi đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện phải vừa có y đức vừa có tay nghề chun mơn tốt Cán nhân viên bệnh viện có quan hệ tốt với khách hàng mình, tức với bệnh nhân, tạo uy tín bệnh viện trước xã hội, tạo khả xu hướng phát triển bệnh viện tương lai, tức tạo môi trường thân thiện với người bệnh, coi người bệnh người thân Bệnh viện tiến hành xếp lại tổ chức cho gọn nhẹ, hợp lý khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo cán quản lý, cán y tế, tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực Hiện tồn bất cập chung đội ngũ cán lãnh đạo ngành y tế, cán quản lý tài đơn vị nghiệp y tế Bởi lẽ, hầu hết họ người giỏi chuyên môn chưa trang bị kiến thức đầy đủ quản lý kinh tế Với tinh thần giao quyền tự chủ ngày lớn Cần có kiến thức huy động nguồn vốn sử dụng nguồn vốn có hiệu hay nói cách khác phải có kiến thức kinh tế y tế Nếu có kiến thức quản lý y tế họ khai thác có hiệu nguồn vốn, cần đầu tư gì, đầu tư lĩnh vực nào, quản lý nguồn vốn sao, tiết kiệm khâu gì? tăng thu nhập cho cán cơng nhân viên chức sao? Một người chủ tài khoản thời điểm Nhà nước 84 giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập khơng cần có trình độ chun mơn nghiệp vụ mà cần có kiến thức kinh tế - tài Để đáp ứng u cầu bệnh viện lớn tỉnh cần mạnh dạn bố trí phó giám đốc phụ trách mảng quản lý tài đơn vị Chuẩn hóa cán y tế làm cho hợp lý cần phải đào tạo cán có trình độ chun mơn cao cấp cứu, kỹ vơ trùng, cần thiết Bởi, đội ngũ tạo niềm tin cho người đến khám chữa bệnh, giữ uy tín cho bệnh viện Đồng thời phải đào tạo theo kíp để tiếp nhận kỹ thuật đòi hỏi chun mơn cao tuyến đầu ngành chuyển giao kỹ thuật để giảm tải bệnh nhân, thu hút nguồn lực y tế tỉnh Hàng năm BHXH phải toán khoản lớn kinh phí khám chữa bệnh cho tuyến Trung ương phải chuyển viện Bệnh viện bố trí ngân sách cho đào tạo lĩnh vực chưa tổ chức thực hiệu nên dẫn đến tình trạng gây lãng phí nguồn lực Chính thế, cần tập trung khai thác có hiệu nguồn kinh phí đầu tư để tạo chuyển biến nhanh chóng việc đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu ngành tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật phù hợp với điều kiện hội nhập Việc xây dựng đội ngũ cán tài chuyên trách, có tinh thần trách nhiệm, có nghiệp vụ Tài kế toán cần xem khâu then chốt việc hồn thiện quản lý tài Để thực giải pháp cần bước thực bước sau : Rà sốt đánh giá lại tồn bộ máy quản lý Tài kinh tế lực,trình độ, phẩm chất đạo đức Trên sở tiến hành xếp lại tổ chức, kiện tồn lại tồn bộ máy quản lý Tài theo hướng tinh gọn, chuyên trách, hoạt động có hiệu Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán nhiều hình thức: tham gia lớp đào tạo trung, cao cấp, tham dự lớp tập huấn để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cập nhập văn chế độ, kiến thức quản lý 85 Cán làm cơng tác tài kế toán phải cán trung thực, phải có nghiệp vụ chun mơn giỏi Do đó, việc đào tạo bồi dưỡng cán phải toàn diện lý luận trị, phẩm chất đạo đức trình độ chuyên môn lực thực tiễn 3.3 Điều kiện thực giải pháp hoàn thiện quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang 3.3.1 Về phía Nhà nước Nhà nước cần đưa chế, sách có hiệu kịp thời theo sát với tình hình thực tế bệnh viện công giai đoạn chuyển sang chế tự chủ tài Giá dịch vụ tính đủ yếu tố cấu thành để Bệnh viện có nguồn thu đủ bù đắp chi phí (ví dụ: thiếu chi phí quản lý chưa tính vào cấu giá thu; giá thu duyệt chưa đủ chi phí dự thảo Bệnh viện xây dựng) Có khung cấu giá để bảo trì, tu sửa chữa đầu tư phát triển tài sản phục vụ cho phát triển Được hưởng sách ưu đãi hoạt động kinh doanh, dịch vụ Hàng năm, cấp thêm kinh phí ngân sách để đầu tư nâng cấp sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị 3.3.2 Về mặt Bệnh viện Để thực giải pháp trên, điều quan trọng Bệnh viện cần nâng cao lực đội ngũ cán nhân viên bệnh viện đặc biệt đội ngũ cán quản lý, tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ cho cán quản lý kinh tế y tế, tài y tế lực quản lý bệnh viện Cần thay đổi nhận thức vị trí cơng tác quản lý tài hoạt động Bệnh viện, đánh giá vai trò tầm quan trọng từ đưa giải pháp hồn Phát huy tinh thần dân chủ cán bộ, xây dựng quy chế thưởng phạt minh bạch, rõ ràng nhằm khích lệ tinh thần, trách nhiệm cán viên chức 86 Từ đưa phương hướng quản lý hợp lý, phù hợp với tình hình Bệnh viện qua giai đoạn cụ thể thực cách có hiệu 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương đưa mục tiêu, định hướng phát triển Bệnh viện Đã làm rõ nhân tố làm ảnh hưởng đến quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang xây dựng giải pháp khắc phục tồn Qua đó, góp phần củng cố lại sở lý luận quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập 88 KẾT LUẬN CHUNG Trên sở tổng quan tài liệu ban đầu quản lý tài theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, học viên tiến hành nghiên cứu thực trạng quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang năm gần đây, phân tích thuận lợi khó khăn, nhân tố ảnh hưởng đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện nâng cao tính hiệu q trình thực quản lý tài theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Giải pháp khai thác nguồn tài chính: Mở rộng quy mơ khám chữa bệnh, phát triển kỹ thuật, đa dạng hóa dịch vụ xã hội hóa hoạt động y tế Giải pháp sử dụng nguồn tài Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang:Định mức, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu nội Đầu tư sở vật chất, tăng cương cơng tác quản lý tài Giải pháp kiểm tra tài chính: Sử dụng hệ thơng nội kiểm Ban tra nhân dân với ngoại kiểm mời dịch vụ kiểm toán độc lập Giải pháp nâng cao lực viên chức: Kết hợp đào tạo có cấp với đào tạo phát triển kỹ thuật; kết hợp đào tạo chỗ với đào tại trung tâm, trường lớp Trung ương; kết hợp đào tạo cao trình độ chun mơn với trình độ lý luận quản lý Đồng thời với xây dựng kỷ luật lao động nghiêm minh Có thể nói, nhiều bệnh viện công lập khác, quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang theo chế tự chủ tài bước đầu tạo tác động định cung ứng, sử dụng chi trả dịch vụ y tế Tuy nhiên nhiều khó khăn, bất cập việc đảm bảo nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực tài để thực mục tiêu, nhiệm vụ bệnh viện Trong năm tới, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang tiếp tục phấn đấu, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu đề ra.Tiếp tục triển khai thực chế tự chủ tự chịu trách nhiệm công tác quản lý tài tiến tới tự chủ tồn 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang (2015), Báo cáo tài chính, Bắc Giang Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang (2015), Dự tốn thu, chi tài chính, Bắc Giang Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang (2016), Báo cáo tài chính, Bắc Giang Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang (2016), Dự tốn thu, chi tài chính, Bắc Giang Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang (2017), Báo cáo hoạt động giai đoạn 20142016, Bắc Giang Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang (2017), Quy chế chi tiêu nội bộ, Bắc Giang Bộ Tài (2006), Thông tư hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐCP ngày 25/04/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập, Hà Nội Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 25/04/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập, Hà Nội Trần Thị Mỹ Hằng (2010), Quản lý tài Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Thị Thanh Huệ (2015), Hoàn thiện chế tự chủ tài Bệnh viện Bạch Mai, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Nguyễn Đăng Khoa (1999), Đổi chế quản lý tài đơn vị hành nghiệp, Luận án tiến sỹ, Hà Nội 12 Phạm Văn Khoan, Nguyễn Trọng Thản (2010), Giáo trình Quản lý Tài quan nhà nước đơn vị nghiệp cơng, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 13 Vũ Thị Nhài (2007), Quản lý tài cơng Việt Nam, NXB Tài chính, Hà Nội 14 Phạm Văn Thạch (2014), Hồn thiện cơng tác quản lý tài Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Nha Trang 90 15 Ủy ban nhân tỉnh Bắc Giang (2010), Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 05/2/2010 UBND tỉnh Bắc Giang việc thành lập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang, Bắc Giang 91 ... trạng quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang: Chương sâu phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang, tập trung chủ yếu khâu: quy trình quản lý tài chính, quản. .. chế, bất cập công tác quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang đề cập chương trước, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang Là luận văn thạc... giải pháp hồn thiện quản lý tài Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 3.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể Mô tả việc thực quản lý tài theo chế tự chủ, tự chịu trách nhi m Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang; Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý tài chính tại bệnh viện sản nhi tỉnh bắc giang , Hoàn thiện quản lý tài chính tại bệnh viện sản nhi tỉnh bắc giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn