Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện hoa lư tỉnh ninh bình

112 2 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TÊN ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN HOA LƯ TỈNH NINH BÌNH HỌ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN DƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN TIẾN HÙNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn cam đoan chịu trách nhiệm rằng: Bản luận văn tốt nghiệp hồn thành nghiên cứu, tìm tòi thân tác giả Số liệu, tư liệu, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, chưa sử dụng công bố luận văn Thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khác Thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Dương Thị Minh Nguyệt LỜI CẢM ƠN Trong trình thực hồn thành đề tài tơi nhận quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình, đóng góp quý báu nhiều tập thể cá nhân trường tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Trước hết tơi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Tiến Hùng, Trưởng khoa Kinh tế Viện Đại học Mở Hà Nội tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu, thực luận văn Có kết nghiên cứu tơi nhận ý kiến đóng góp tạo điều kiện thầy cô giáo Viện Đại học Mở Hà Nội; cán Phòng Tài - Kế hoạch, KBNN huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, bạn bè, đồng nghiệp người thân tạo điều kiện giúp đỡ q trình hồn thiện Luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, thầy cơ, đồng nghiệp bạn bè động viên, khích lệ, giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Mặc dù có nhiều có gắng, nỗ lực, luận văn không tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận dẫn, góp ý quý thầy, cô giáo tất bạn bè, đồng nghiệp để tơi hồn thiện trưởng thành công tác Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Dương Thị Minh Nguyệt MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu 10 Mục tiêu nghiên cứu 11 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 12 Phương pháp nghiên cứu xử lý số liệu 12 5.1 Phương pháp luận 12 5.2 Phương pháp xử lý số liệu 13 5.3 Quy trình nghiên cứu 13 Kết cấu Luận văn 15 Chương 1: LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; QUẢN LÝ CHI NSNN CẤP HUYỆN VÀ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 16 1.1 CÁC KHÁI NIỆM 16 1.1.1 Ngân sách nhà nước 16 1.1.2 Ngân sách nhà nước cấp huyện 21 1.1.3 Thu, chi NSNN cấp huyện 22 1.1.4 Chi thường xuyên ngân sách nhà nước 24 1.1.5 Chi thường xuyên NSNN cấp huyện 27 1.2 QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CẤP HUYỆN 28 1.2.1 Khái niệm 28 1.2.2 Mục tiêu, nguyên tắc quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện 29 1.2.3 Nội dung quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện 31 1.2.4.Tiêu chí phản ánh quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện 37 1.2.5 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thường xuyên NSNN cấp huyện 38 1.3 QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN TẠI HUYỆN YÊN KHÁNH VÀ GIA VIỄN TỈNH NINH BÌNH 40 1.3.1 Tại huyện Yên Khánh 40 1.3.2 Tại huyện Gia Viễn 41 1.3.3 Gợi ý huyện Hoa Lư quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cấp huyện 42 Tiểu kết chương 45 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN HOA LƯ 46 2.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN HOA LƯ 46 2.1.1 Vị trí địa lý, lịch sử hình thành phát triển huyện Hoa Lư 46 2.1.2 Đặc điểm Kinh tế, Văn hóa – Xã hội huyện Hoa Lư 47 2.2 THỰC TRẠNG CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN TẠI HUYỆN HOA LƯ GIAI ĐOẠN 2014-2016 51 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN TẠI HUYỆN HOA LƯ GIAI ĐOẠN 2014-2016 59 2.3.1 Định mức chi thường xuyên NSNN cấp huyện 59 2.3.2 Lập dự toán chi thường xuyên NSNN 60 2.3.3 Tổ chức thực chi thường xuyên NSNN huyện Hoa Lư 65 2.3.4 Kiểm soát toán chi thường xuyên NSNN huyện 71 2.4 ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN HOA LƯ 77 2.4.1 Mặt tích cực 77 2.4.2 Những hạn chế, bất cập 79 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế, bất cập quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Hoa Lư 80 Tiểu kết Chương 84 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HUYỆN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CỦA HUYỆN HOA LƯ ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2025 85 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HUYỆN ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN NĂM 2025 85 3.2 QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN TẠI HUYỆN HOA LƯ 87 3.3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CỦA HUYỆN HOA LƯ ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN 2025 88 3.2.1 Giải pháp 1: Hoàn thiện quản lý việc lập phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện 88 3.2.2 Giải pháp 2: Hoàn thiện quản lý việc giao chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện 97 3.2.3 Giải pháp thứ 3: hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành dự toán chi thường xuyên NSNN 99 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 102 Tiểu kết chương 85 KẾT LUẬN 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 MỤC LỤC BẢNG BIỂU Biểu 2.1: Biểu đồ phản ánh mức chi ngân sách huyện từ năm 2014 - 2016 46 Bảng 2.1: Kết thực tiêu chủ yếu năm từ năm 2014 - 2016 42 Bảng 2.2: Tổng hợp chi từ ngân sách huyện 46 Bảng 2.3: Tỷ lệ chi thường xuyên tổng chi NS huyện Hoa Lư 47 Bảng 2.4: Tổng hợp chi thường xuyên cấu khoản chi thường xuyên ngân sách huyện 51 Bảng 2.5: Tổng hợp dự toán chi ngân sách huyện Hoa Lư 53 Bảng 2.6: Tổng hợp dự toán thực chi thường xuyên NS huyện 56 Bảng 2.7: Kết kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN địa bàn huyện Hoa Lư 65 Bảng 3.1: Mục tiêu giai đoạn 2015 - 2020 77 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CNXH : Chủ nghĩa xã hội XHCN : Xã hội chủ nghĩa KT-XH: Kinh tế-xã hội XDCB Xây dựng NSNN: Ngân sách nhà nước NSTW: Ngân sách trung ương NSĐP: Ngân sách địa phương QLNN: Quản lý nhà nước UBND: Ủy ban nhân dân HĐND: Hội đồng nhân dân KBNN: Kho bạc nhà nước BHYT: Bảo hiểm y tế BHXH: Bảo hiểm xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam gia nhập WTO tháng 12 năm 2006 ngày 04/02/2016 thức ký kết tham gia hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với nhiều hội, thách thức Để tồn phát triển đòi hỏi Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội tổ chức quyền cấp phải thường xuyên tự đổi nâng cao lực cạnh tranh hiệu lực, hiệu quản lý Hoa Lư huyện bán sơn địa, nằm trung tâm tỉnh Ninh Bình, cách thủ Hà Nội khoảng 80 km phía Bắc Huyện có 11 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn 10 xã; tổng diện tích đất tự nhiên 10.348,7ha (gồm: 6581,9 đất nông nghiệp; 3208,5 đất phi nông nghiệp; 558,3 đất chưa sử dụng).Tổng dân số huyện 69.123 người, với 22.598 hộ Với địa hình thuộc vùng bán sơn địa, nơi chuyển tiếp miền rừng núi đồng nên huyện có nhiều tiềm năng, lợi để phát triển du lịch, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Trước yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế, huyện Hoa Lư có nhiều nỗ lực đổi nâng cao lực, hiệu lực, hiệu quản lý, có vấn đề quản lý chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước (NSNN) huyện Với nỗ lực huyện Hoa Lư đảm bảo trì ổn định hoạt động quan đảng, quyền, đồn thể, an ninh, quốc phòng, kinh tế hoạt động nghiệp y tế, giáo dục, văn hố, xã hội, thơng tin thể thao, khoa học công nghệ, đảm bảo an sinh xã hội Tuy nhiên, thời gian qua việc quản lý thu chi NSNN quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Hoa Lư nhiều khó khăn nguồn thu hạn chế, hoạt động quản lý chi thường xuyên bộc lộ số bất cập, hạn chế cụ thể: Chế độ, định mức chi thường xuyên bị lạc hậu, chưa hợp lý; hoạt động quản lý chi thường xuyên hiệu chưa cao; việc lập kế hoạch dự toán chi chưa sát, việc thực thi chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ đơn vị, nặng tính chất hành chính, xin cho; hoạt động kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ; lực trình độ cán quản lý ngân sách hạn chế, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới.… Tình hình đòi hỏi phải có nghiên cứu, phân tích, đánh giá cách - Cải cách quản lý tài cơng nhằm đại hố cơng tác quản lý ngân sách nhà nước từ khâu lập kế hoạch, thực ngân sách, báo cáo ngân sách tăng cường trách nhiệm ngân sách Bộ Tài chính; nâng cao tính minh bạch quản lý tài công, hạn chế tiêu cực việc sử dụng ngân sách, đảm bảo an ninh tài q trình phát triển hội nhập quốc gia 3.2.2 Giải pháp 2: Hoàn thiện việc giao chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện * Căn để đề xuất giải pháp: Căn vào bất cập hạn chế việc giao chấp hành dự tốn, ngun nhân lý phân tích Chương (từ trang 72 đến trang 74), để hoàn thiện quản lý việc giao chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện ta có vài gợi ý nhóm Giải pháp sau: * Nội dung Giải pháp thứ 2: Thứ nhất: Quản lý chặt chẽ tuyệt đối tuân thủ quy trình phân bổ, giao chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách Việc giao dự toán chi thường xuyên phải lập mẫu biểu quy định Đơn vị dự toán cấp I lập phương án phân bổ giao dự toán chi thường xuyên cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc tiết đến Loại, Khoản mã số Chương trình mục tiêu theo quy định Phòng Tài – Kế hoạch cần tham mưu cho UBND huyện xây dựng ban hành hệ thống tiêu, phương pháp xác định đánh giá kết chấp hành dự toán Gắn trách nhiệm quan có thẩm quyền đơn vị sử dụng ngân sách với kết quản lý, sử dụng ngân sách triển khai thực nhiệm vụ giao Tăng cường trách nhiệm giải trình, tính minh bạch giám sát quan quản lý chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách quan, đơn vị Việc giao dự toán chi ngân sách cho đơn vị thực chế độ tự chủ tài tiết theo hai phần Phần kinh phí thực tự chủ kinh phí khơng 97 thực tự chủ áp dụng đơn vị nghiệp công lập, để làm cho KBNN việc kiểm soát, toán khoản chi, làm cho đơn vị xác định xác phần kinh phí tiết kiệm chi bổ sung thu nhập trích lập quỹ theo quy định nguồn kinh phí, đảm bảo cho việc xử lý kinh phí cuối năm chế độ Việc xây dựng dự toán, giao dự toán cho đơn vị nghiệp có thu phải tính tốn đến phần thu phát sinh từ hoạt động nghiệp thu học phí, thu phí, lệ phí để cân đối vào dự toán thu chi hàng năm Phần thu phải quản lý qua kho bạc chấp hành chế độ kiểm sốt chi theo quy định Phòng Tài – Kế hoạch cần hướng dẫn đơn vị xây dựng dự tốn thu hàng năm để có giao dự toán, khoản thu phép để lại chi đơn vị cuối năm phải hạch toán ghi thu, ghi chi vào NSNN theo quy định Thứ hai: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán kế toán đội ngũ cán kế toán đơn vị sử dụng ngân sách: - Thường xuyên tổ chức sát hạch nghiệp vụ chuyên môn định kỳ để thân cán phải tự học hỏi nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, kỹ nghề nghiệp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ giao, đồng thời qua phân loại cán quản lý để có sở phân cơng cơng việc phù hợp với lực sở trường, trình độ đào tạo lĩnh vực - Tích cực triển khai đưa vào áp dụng nhiều chương trình ứng dụng tin học cơng tác quản lý tài đơn vị thuộc khối tài đơn vị sử dụng ngân sách Có chương trình ứng dụng đại triển khai kết nối liệu tới nhiều quan đơn vị sử dụng ngân sách Vì vậy, bên cạnh trang bị đào tạo kiến thức mặt nghiệp vụ, UBND huyện cần tăng cường đào tạo tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán kế toán đơn vị, cán KBNN, cán Phòng Tài – Kế hoạch nhằm khai thác, sử dụng có hiệu chương trình ứng dụng, đáp ứng với yêu cầu quản lý chi tiêu sử dụng ngân sách thời gian tới 98 3.2.3 Giải pháp thứ 3: Hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành dự toán chi thường xuyên NSNN * Căn để đề xuất giải pháp: Theo phân tích đánh giá tồn hạn chế công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành dự toán chi thường xuyên trang 73 Chương công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành dự toán quan quản lý chưa coi trọng mức, chưa thực thường xuyên, mang nặng tính hình thức Các trường hợp vi phạm quản lý chi ngân sách lập nộp báo cáo khơng quy định, chi sai mục đích, vượt tiêu chuẩn định mức chưa có chế tài xử phạt cụ thể, chủ yếu xử lý biện pháp hành Điều dẫn tới việc vi phạm quản lý sử dụng lãng phí ngân sách Căn vào nguyên nhân chủ quan, khách quan phân tích kỹ mục 2.4.3 Chương 2, Giải pháp có nội dung cụ thể sau: * Nội dung Giải pháp thứ 3: - Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách đơn vị sử dụng ngân sách huyện: Hàng năm, UBND huyện giao cho Thanh tra huyện chủ trì, tham mưu cho Chủ tịch UBND thị xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm cán thuộc Thanh tra huyện, Phòng Tài – Kế hoạch, KBNN tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách việc chấp hành chế độ, định mức chi tiêu đơn vị sử dụng ngân sách huyện Bên cạnh đó, Phòng Tài – Kế hoạch cần tăng cường công tác thẩm tra số liệu toán đơn vị dự toán trực thuộc UBND huyện, trước lập báo cáo thức để đảm bảo số liệu báo cáo toán ngân sách huyện đủ xác - Thực tốt quy chế dân chủ nội dung quy định công khai, minh bạch công tác quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Để thực tốt giải pháp này, UBND huyện đơn vị sử dụng ngân sách huyện cần tuyệt 99 đối chấp hành quy định cơng khai tài chính, cơng khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định - Tăng cường quản lý chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định để hạn chế lãng phí, tiêu cực sử dụng ngân sách Để thực giải pháp này, UBND huyện, quan chuyên mơn, đơn vị dự tốn cấp I cần nghiên cứu áp dụng phương thức tổ chức mua sắm tập trung theo quy định Thông tư số 35/2016/TT-BTC, ngày 26/02/2016 Bộ Tài hướng dẫn thực mua sắm tài sản nhà nước theo phương pháp tập trung Hàng năm, vào dự toán mua sắm tài sản, trang thiết bị cho đơn vị thuộc khối giáo dục, y tế phòng, ban, ngành huyện, UBND huyện định việc áp dụng phương thức mua sắm chung gói thầu mua sắm tài sản theo lơ có giá trị lớn Theo đó, giao nhiệm vụ cho phòng, ban, ngành chun mơn đơn vị giao tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung chủ trì, phối hợp với quan, đơn vị sử dụng tài sản xây dựng phương án tổ chức mua sắm cụ thể trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt tổ chức mua sắm tập trung theo quy định hành - Từng bước triển khai phương thức kiểm soát chi theo kết đầu thực cam kết chi chi thường xuyên ngân sách huyện Để tránh việc đơn vị sử dụng ngân sách chi tiêu khơng có kế hoạch, tuỳ tiện, khơng với nội dung, nhiệm vụ chi giao dự toán chi ngân sách hàng năm, KBNN huyện cần tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách huyện theo dự toán kết hợp với kiểm soát chi theo kết đầu thực đầy đủ quy định quản lý kiểm soát cam kết chi qua KBNN Triển khai giải pháp tránh việc đơn vị chi tiêu giới hạn cho phép, việc sử dụng kinh phí gắn với hiệu chất lượng cơng việc, hạn chế tình trạng nợ công Đồng thời, sở cho việc lập kế hoạch chi tiêu trung hạn quan tài đơn vị sử dụng ngân sách huyện thời gian tới - Nâng cao hiệu quản lý, sử dụng kinh phí, đảm bảo công khai, minh bạch việc quản lý sử dụng kinh phí, UBND huyện, quan tài huyện cần chấn chỉnh yêu cầu đơn vị nghiệp công lập trực thuộc thực 100 tốt việc xây dựng quy chế chi tiêu nội theo hướng dẫn, để làm triển khai thực kiểm sốt q trình sử dụng kinh phí giao đơn vị, đồng thời, gửi đến Kho bạc nhà nước làm kiểm soát chi theo quy định - Hoàn thiện tổ chức máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước: + Quan tâm nâng cao lực hiệu quản lý, điều hành UBND cấp, quan Nhà nước, bảo đảm quản lý tốt lĩnh vực đời sống xã hội, quản lý kinh tế, tài chính, đất đai, xây dựng bản… + Phòng Nội vụ cần rà sốt lại số lượng, chất lượng đội ngũ cán làm công tác chuyên mơn lĩnh vực tài có, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, xếp, phân công lại công việc phù hợp với trình độ, lực cán Tăng cường đào tạo đào tạo lại để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ giao + Đối với cán làm quản lý ngân sách Phòng Tài – Kế hoạch cơng tác kiểm sốt chi ngân sách KBNN, ngồi yếu tố lực chuyên môn, cần trọng đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, văn minh, văn hoá giao tiếp + Xây dựng tiêu kiểm soát đánh giá hoạt động phận, công chức đơn vị sử dụng ngân sách Những tiêu phải thảo luận, thông qua công bố công khai, minh bạch Việc đánh giá hoạt động nói phải tiến hành thường xuyên, định kỳ phải gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đề bạt + Chủ động tạo điều kiện thời gian kinh phí cử cán chun mơn đào tạo để nâng cao trình độ Thường xuyên tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ, cử cán chuyên môn tham gia lớp tập huấn quan nhà nước cấp tổ chức 101 + Quy định chế tài xử phạt nghiêm minh người thiếu tinh thần trách nhiệm thực chức trách nhiệm vụ, khơng hồn thành nhiệm vụ giao kể lựa chọn hình thức cho chuyển việc, việc + Nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ, hạn chế tình trạng “nay người mai người khác” cơng tác bố trí cán để tiện cho việc đào tạo, bồi dưỡng phát huy kinh nghiệm qua thực tiễn công tác + Tăng cường hiệu lực giám sát quan có thẩm quyền, tổ chức xã hội người dân công chức Thực tốt quy chế dân chủ sở để hành vi công chức giám sát hiệu * Dự kiến kết mong đợi: - Qua công tác kiểm tra, tra kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách huyện vi phạm, tồn công tác quản lý tài đơn vị phát xử lý kịp thời - Phát huy quyền làm chủ cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động nhân dân việc thực quyền kiểm tra, giám sát trình quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, phát ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Tăng cường mối quan hệ phối hợp quan tài chính, Kho bạc nhà nước quan liên quan công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện - Xây dựng đội ngũ cán có lực chuyên mơn cao, am hiểu nắm vững tình hình kinh tế - xã hội chế sách Nhà nước, có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm tâm huyết với cơng việc, u ngành, u nghề, có đức tính liêm khiết, trung thực, có đủ kinh nghiệm lực thực thi công vụ 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ * Đối với Huyện Hoa Lư: 102 - Cần đánh giá nhìn nhận cách nghiêm túc hạn chế, bất cập công tác quản lý chi thường xuyên NSNN huyện từ vào khả năng, tình hình thực tế địa phương lựa chọn giải pháp phù hợp để hoàn thiện nâng cao công tác quản lý chi thường xuyên NSNN huyện - Lãnh đạo huyện cần có tâm cao đạo sâu sát cấp, ngành, đơn vị chuyên môn công tác điều hành, quản lý ngân sách huyện nói chung chi thường xuyên NSNN huyện; đặc biệt việc phối kết hợp quan tài chính, Kho bạc nhà nước quan liên quan công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện * Đối với UBND tỉnh Ninh Bình - Do định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho ngân sách huyện thường giao ổn định năm, theo thời kỳ ổn định ngân sách địa phương Tuy nhiên, điều kiện kinh tế có nhiều biến động, giá tăng nhanh gây khó khăn chi tiêu đơn vị sử dụng ngân sách Do vậy, UBND tỉnh nên quy định bổ sung tiêu chí hệ số trượt giá cơng thức tính tốn phân bổ dự tốn hàng năm để đảm bảo công chủ động điều hành ngân sách địa phương * Kiến nghị khác: - Do Luật Ngân sách chưa quy định giới hạn thời gian phép điều chỉnh, bổ sung dự toán nên tình trạng dự tốn điều chỉnh, bổ sung nhiều lần năm Việc bổ sung, điều chỉnh thường thực vào tháng 12 hàng năm làm ảnh hưởng đến tính chủ động sử dụng ngân sách đơn vị dự toán Mặt khác, điều chỉnh, bổ sung ngân sách dồn vào cuối năm nên nhiều trường hợp, đơn vị không đủ thời gian để tổ chức triển khai thực nhiệm vụ đó, dẫn tới số chi chuyển nguồn sang năm sau lớn Do đó, cần có quy định giới hạn thời gian phép điều chỉnh dự toán, tránh điều chỉnh vào cuối năm thời gian chỉnh lý toán, gây khó khăn quản lý, điều hành sử dụng ngân sách Mặt khác, cần hoàn thiện quy định phân định nhiệm vụ chi cấp ngân 103 sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cấp quyền theo phân cấp quản lý kinh tế - xã hội - Thông tư số 108/2008,TT-BTC ngày 28/11/2008 Bộ Tài hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm lập, báo cáo toán ngân sách nhà nước hàng năm quy định chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau quy định nhiều nội dung phép chuyển nguồn sang năm sau chung chung, chưa cụ thể Đặc biệt, quy định việc cho phép chuyển nguồn số dư tạm ứng chi thường xuyên dẫn tới việc đơn vị khơng tích cực tổ chức thực nhiệm vụ giao, số chuyển nguồn sang năm sau hàng năm lớn có xu hướng ngày tăng đặc biệt khoản chi cho hoạt động nghiệp Để tránh tình trạng trên, Bộ Tài cần có quy định cụ thể, chi tiết rõ ràng nội dung phép chuyển nguồn sang năm sau thời hạn hoàn thành việc triển khai nhiệm vụ để thúc đẩy đơn vị tổ chức thực nhiệm vụ hạn chế tối đa việc chuyển nguồn sang năm sau - Bộ Tài cần ban hành đủ định mức có tính khoa học, linh hoạt khả thi cần thiết cho công tác quản lý chi ngân sách, tránh tình trạng nhiều địa phương xúc tình hình định mức lạc hậu tự quy định số chế độ riêng, quy định Trung ương Đề nghị thực phân cấp, phân quyền cho địa phương phép ban hành số chế độ tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách với yêu cầu điều kiện định theo định mức khung Bộ Tài quy định 104 Tiểu kết chương Trên sở phân tích kỹ thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Chương 2, Chương đưa nhóm giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế để hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Hoa Lư, đồng thời đưa số kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền để hồn thiện công tác quản lý ngân sách hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xun NSNN huyện Hoa Lư Hoàn thiện nâng cao công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện đòi hỏi phải giải cách đồng nhiều giải pháp khác nhau, để giải pháp áp dụng thực tiễn, cần phải có giải pháp điều kiện Thực cách đầy đủ triệt để theo giải pháp nêu góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Hoa Lư thời gian tới 105 KẾT LUẬN Nước ta tiến hành chương trình tổng thể cải cách hành quốc gia nhằm nâng cao hiệu quản lý Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa bối cảnh hội nhập Quốc tế Trong đó, cải cách Tài cơng nội dung quan trọng, với mục tiêu nâng cao tính minh bạch quản lý Tài cơng, hạn chế tiêu cực việc sử dụng NSNN đảm bảo an ninh Tài q trình phát triển hội nhập Quản lý chi NSNN nói chung quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện nói riêng có vai trò quan trọng Nó bảo đảm cho ngân sách sử dụng cách có hiệu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo nam ninh trị Vì vậy, hồn thiện chi thường xun NSNN yêu cầu cấp thiết nhằm củng cố kỷ luật Tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu NSNN, góp phần tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển Luận văn từ lý luận kiểm quản lý chi thường xuyên NSNN; Từ phân tích sở lý luận NSNN; quản lý chi thường xun NSNN; tiêu chí phản ánh tình hình quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện; quy trình quản lý chi thường xuyên NSNN Căn tiêu chí phản ánh tình hình quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện, từ phân tích, so sánh biến động số liệu tiêu chí qua năm, qua nắm bắt, đánh giá thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN huyện rõ mặt tích cực, mặt hạn chế bất cập nguyên nhân hạn chế, bất cập quản lý chi thường xuyên NSNN địa bàn huyện Hoa Lư Dựa vào kinh nghiệm quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện khác; dựa vào hạn chế, bất cập nguyên nhân hạn chế, bất cập luận văn có đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN địa bàn huyện Hoa Lư đến năm 2020 tầm nhìn 2025 106 Quản lý chi tiêu NSNN vấn đề rộng phức tạp, nên kiến nghị, giải pháp, đề xuất đề tài đóng góp nhỏ từ thực tiễn cơng tác quản lý trực tiếp từ sở, hy vọng ý kiến đóng góp tích cực cho q trình đổi hồn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Hoa lư nói riêng, đổi quản lý tài tỉnh Ninh Bình nước nói chung 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục đào tạo (2005) Giáo trình Kinh tế học vĩ mô Hà Nội: Nhà xuất Giáo dục Dương Đăng Chinh Phạm Văn Khoan (2007) Giáo trình quản lý Tài cơng Hà Nội: Nhà xuất Tài Dương Đăng Chinh (2009) Giáo trình lý thuyết tài Hà Nội: Nhà xuất Tài 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Đặng Văn Thanh (2005), “Phát triển tài Việt Nam giai đoạn 2001 – 2005 định hướng giai đoạn 2006 - 2010”, Tạp chí Cộng sản Đặng Văn Du Bùi Tiến Hanh (2010) Giáo trình quản lý chi NSNN Hà Nội: Nhà xuất tài Đặng Hữu Nghĩa (2012) “ Nâng cao hiệu quản lý chi thường xuyên NSNN địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên; 11 Nguyễn Quang Hán (2015)“Tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Sơn Tây” Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Thăng Long Hà Nội 18 Luật Ngân sách Nhà nước (2002); (2015) 15 Lê Chi Mai (2003), “Tăng cường cải cách tài cơng nhằm thúc đẩy cải cách hành chính”, Quản lý nhà nước 16 Lê Chi Mai (2006), Phân cấp ngân sách cho quyền địa phương thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia 108 20 Nghị Quyết Đảng huyện Hoa Lư lần thứ XXII Nguyễn Văn Tuyến (2007) Giáo trình Luật ngân sách Nhà nước Hà Nội: Nhà xuất Tư Pháp Sử Đình Thành Bùi Mai Hoa (2009) Lý thuyết tài cơng TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 19 Tỉnh uỷ Ninh Bình (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI Trần Thị Thúy (2015) “ Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; Vũ Sơn Hà (2012) “Hoàn thiện quản lý chi NSNN địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; 10 Vũ Hồng Nguyên (2012)“Giải pháp tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội; 17 Viện Đại học Mở Hà Nội (2008), giáo trình “Kinh tế trị”, NXB Thống kê 21 UBND huyện Hoa Lư (2014-2016), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội công tác đạo điều hành UBND huyện Hoa Lư năm 2014; 2015; 2016 22 UBND huyện Hoa Lư (2014; 2015; 2016), Báo cáo tổng hợp toán ngân sách năm 2014; 2015; 2016 huyện Hoa Lư 109 110 111 ... pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước địa bàn huyện Hoa Lư đến năm 2020 tầm nhìn đến 2025 15 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC... Chương 1: Lý luận quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Chương 2: Phân tích thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Hoa Lư Chương 3: Phương hướng phát triển huyện Hoa Lư giải... động quản lý chi thường xuyên Ngân sách nhà nước địa bàn huyện Hoa Lư + Thời gian nghiên cứu: Phân tích thực trạng đánh giá thực trạng quản lý chi thường xuyên Ngân sách nhà nước địa bàn huyện Hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện hoa lư tỉnh ninh bình , Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện hoa lư tỉnh ninh bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn