Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện tân yên tỉnh bắc giang

122 1 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI HUYỆN TÂN YÊN TỈNH BẮC GIANG NGUYỄN HUY NGỌC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI HUYỆN TÂN YÊN TỈNH BẮC GIANG NGUYỄN HUY NGỌC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ THU HÀ HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng./ TÁC GIẢ NGUYỄN HUY NGỌC i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Quý thầy cô, Ban lãnh đạo Viện, Khoa sau Đại học Viện Đại học Mở Hà Nội tạo điều kiện để học tập, nghiên cứu hồn thành chương trình cao học tổng hợp viết luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Hà dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn bảo tận tình giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp cao học Nhân đây, xin chân thành cảm ơn Quý anh, chị Lãnh đạo Huyện ủy, UBND, phòng Tài - Kế hoạch, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Yên tạo điều kiện cho nghiên cứu thu thập thông tin, tài liệu để hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng để hồn thiện viết luận văn, nhiên tránh khỏi khiếm khuyết, thiếu sót, mong nhận quan tâm, đóng góp q báu Q thầy cơ, anh chị bạn Tôi xin chân thành cảm ơn./ Bắc Giang,tháng 10 năm 2017 Học viên NGUYỄN HUY NGỌC ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II MỤC LỤC III DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VI DANH MỤC BẢNG , BIỂU, HÌNH VẼ VII BẢNG BIỂU VII MỞ ĐẦU 1 Tình cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Tổng quan tình hình cơng trình nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu 5.1 Nội dung nghiên cứu 5.2 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI ĐỊA PHƯƠNG 1.1 Tổng quan chi ngân sách nhà nước cho xây dựng 1.1.1 Xây dựng 1.1.2 Vốn xây dựng 15 1.1.3 Chi ngân sách nhà nước đầu tư XDCB 17 1.2 Quản lý chi ngân sách nhà nước cho xây dựng 21 1.2.1 Khái niệm 21 iii 1.2.2 Nguyên tắc quản lý cấp phát vốn đầu tư XDCB NSNN 21 1.2.3 Bộ máy quản lý chi NSNN đầu tư XDCB địa phương 24 1.2.4 Chu trình quản lý chi ngân sách nhà nước đầu tư XDCB 27 1.2.5 Các tiêu đánh giá quản lý chi NSNN XDCB 32 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi NSNN XDCB 39 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 39 1.3.2 Các nhân tố khách quan 41 1.4 Kinh nghiệm số địa phương học huyện Tân Yên quản lý chi ngân sách nhà nước cho xây dựng 43 1.4.1 Bài học kinh nghiệm quản lý chi NS tỉnh Quảng Ninh 43 1.4.2 Công tác quản lý ngân sách huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang 45 1.4.3 Những kinh nghiệm rút cho huyện Tân Yên quản lý chi ngân sách nhà nước cho xây dựng 47 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2012 – 2016 49 2.1 Những đặc điểm kinh tế, trị, xã hội huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ảnh hưởng đến hoạt động chi ngân sách nhà nước cho xây dựng 49 2.1.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 49 2.1.2 Điều kiện kinh tế-xã hội huyện 51 2.1.3 Khái quát thu chi ngân sách nhà nước huyện Tân Yên 52 2.2 Tình hình chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng huyện Tân Yên giai đoạn 2014 - 2016 55 2.3 Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng địa bàn huyện Tân Yên 58 2.3.1 Quá trình quản lý cho quản lý chi NSNN địa bàn huyện Tân Yên phải tuân thủ 58 2.3.2 Bộ máy quản lý chi NSNN cho ĐTXDCB địa bàn huyện Tân Yên 58 2.3.3 Chu trình quản lý: 59 iv 2.3.4 Nội dung quản lý nhà nước lĩnh vực đầu tư XDCB 68 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng địa bàn huyện 78 2.4.1 Kết đạt 78 2.4.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 78 2.4.3 Hạn chế nguyên nhân 83 Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝCHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI HUYỆN TÂN YÊN TRONG THỜI GIAN TỚI 88 3.1 Những định hướng chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng địa bàn huyện 88 3.1.1 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Tân Yên đến năm 2020 88 3.1.2 Định hướng phân bổ ngân sách chi cho đầu tư XDCB địa bàn huyện đến năm 2020 89 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng địa bàn huyện 93 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch chi ngân sách nhà nước cho đầu tư XDCB 93 3.2.2 Hồn thiện cơng tác nghiệm thu, bàn giao tiếp nhận vân hành kết đầu tư 95 3.2.3 Nâng cao lực trình độ chun mơn đội ngũ cán quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư XDCB 96 3.2.4 Một số giải pháp khác nhằm hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư XDCB địa bàn huyện Tân Yên 98 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT VIẾT TẮT Ý NGHĨA BĐĐC Bản đồ địa GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân KTKT Kinh tế kỹ thuật KTXH Kinh tế xã hội NĐ-CP Nghị định- Chính phủ NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách nhà nước NTM Nông thôn 10 TSCĐ Tài sản cố định 11 TW 12 UBND Ủy ban nhân dân 13 VHXH Văn hóa xã hội 14 XDCB Xây dựng Trung Ương vi DANH MỤC BẢNG , BIỂU, HÌNH VẼ BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình thực thu ngân sách huyện Tân Yên giai đoạn 2014-2016 53 Bảng 2.2 Tình hình thực chi ngân sách huyện Tân Yên 55 giai đoạn 2014-2016 55 Bảng 2.3: Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN huyện Tân Yên 57 theo lĩnh vực chi từ năm 2014-2016 57 Bảng 2.4 : Nguồn vốn NSNN cho đầu tư xây dựng huyện Tân Yên, giai đoạn 20142016 62 Bảng 2.5 Danh mục kế hoạch vốn cơng trình đầu tư xây dựng NTM giai đoạn 2014-2016 65 Bảng 2.6 Điều chỉnh danh mục kế hoạch vốn công trình đầu tư xây dựng huyện Tân Yên 67 giai đoạn 2014-2016 67 Bảng 2.7.Báo cáo kết công tác lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2014-2016 71 Bảng 2.8: Kết công tác toán vốn đầu tư XDCB 73 giai đoạn 2014-2016 73 Bảng 2.9: Báo cáo công nợ XDCB huyện Tân Yên giai đoạn 2014-2016 75 Bảng 2.10: Kết tra quản lý đầu tư XDCB địa bàn huyện Tân Yên, giai đoạn 2014-2016 76 Bảng 2.11: Đánh giá lực cán tài chính, kế tốn tham gia cơng tác quản lý chi NSNN 79 Hình 1: Bản đồ hành huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 49 Sơ đồ 1: Sơ đồ khái quát chu trình quản lý chi NSNN đầu tư xây dựng 38 vii DANH MỤC BIỂU Biểu 2.1 Tỷ lệ thu đầu tư phát triển tổng thu ngân sách nhà nước địa bàn huyện Tân Yên 54 Biểu 2.2: Tình hình thực chi ngân sách huyện cho đầu tư XDCB 56 giai đoạn 2014-2016: 56 Biểu 2.3 Tình hình thực chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN địa bàn huyện Tân Yên giai đoạn 2014-2016 (tỷ đồng) 57 Biểu 2.4 Danh mục tổng mức đầu tư giai đoạn 2014-2016 60 viii xây dựng (do vốn đầu tư xây dựng thường lớn) gây giảm hiệu sử dụng vốn ngân sách nhà nước nghiêm trọng Qua đó, việc nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán làm công tác quản lý chi đầu tư XDCB, trước mắt tập trung vào số giải pháp sau: Có chiến lược đào tạo chi tiết đào tạo lại đội ngũ cán quản ỉý nhà nước lĩnh vực cho phù hợp với đòi hỏi thực tiễn Cần khuyến khích phát triển đội ngũ tư vẩn, giám sát, thiết kể cỏ trình độ theo hướng chun nghiệp hóa, chun mơn hóa theo thể mạnh người sử dụng cán thơng qua hình thức thi tuyển Cơng tác đảo tạo bồi dưỡng cán cần phải thực cách thường xuyên, cập nhật kiến thức vồ quản ỉý dự án, dầu tư xây dựng cóng trình, đáp ứng yêu cầu công việc, vù nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu phát trìến Ngành giai đoạn Tiêp tục thực công vận động học tập làm theo gương đạo đức Hơ Chí Minh; đẩy mạnh vận động xây đựng người cán công chức: trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, Có kế hoạch tuyển dụng thu hút nhân lực có chất lượng cao cho lĩnh vực quản lý đầy khó khăn phức tạp 3.2.4 Một số giải pháp khác nhằm hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư XDCB địa bàn huyện Tân Yên - Nâng cao chất tượng toán vốn đầu tư: Cơng tác tốn vốn đầu tư cần phải có phối hợp chặt chẽ, đồng quan cấp phát vốn, toán vốn đơn vị chủ đầu tư, Ban quản lý dự án việc kiểm tra, đối chiếu xác nhận số liệu vốn đầu tư cấp phát, tốn cho cơng trình Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm đơn vị nhận thầu việc chủ đầu tư giải dứt điểm vấn đề tồn lại theo hợp đồng ký kết trước hoàn thiện hồ sơ toán - Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán thẩm tra, toán vốn vả trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác thẩm tra Gắn trách 98 nhiệm cá nhân cơng tác tốn vốn kèm với chế độ khen thưởng, kỹ luật rõ ràng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cán thấm tra toán vốn đầu tư, Trong trưởng họp cần thiết thuê đơn vị kiếm tốn độc lập làm việc để đảm bảo tính xác, khách quan - Giải triệt để tình trạng nợ đọng đầu tư xây dựng vốn NSNN Không triển khai dự án chưa đầy đủ thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định hành khơng có khả cân đối vốn theo tiến độ duyệt (thực nghiêm Chỉ thị 1792 Thủ tướng Chính phủ - tăng cường quản lý dâu tư từ vốn NSNN vốn trái phiếu Chính phủ) - Các dự án khởi công mởi phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch duyệt, có định đầu tư thiết kế, TDT duyệt theo quv dịnh Quy chế quản lý đầu tư xây dựng - Đối với cơng trình có giải phóng mặt khẩn trương tiến hành cơng tác giải phóng mặt bằng, triển khai cơng tác đấu thầu xây lắp cơng tác giải phóng mặt bàng thực 80% khối lượng nhằm không làm ảnh hưởng đến tiến độ xây lắp, tránh tình trạng "vốn chờ cơng trình" - Ưu tiên tốn số nợ vốn đầu tư XDCB từ năm trước; trả khoản nợ vay tín dụng ưu đãi để thực chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thơng nơng thơn, sở hạ tầng làng nghề, hạ tầng thủy sản; bố trí vốn đầu tư để thực cơng trình chuyển tiếp Sau bố trí vốn thực nhiệm vụ nêu bố trí vốn cho cơng trình khởi cơng - Bố trí vốn đầu tư phải lưu ý yêu cầu đảm bảo dự án phê duyệt hồn thành thời hạn quy định (các dự án nhỏm c phải cân đối vốn đầu tư để đảm bảo thời gian thực từ khỏi công đến hồn thành khơng q 02 năm; dự án nhóm B tối đa 04 năm) Tăng cường kiểm soát cam kểt ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Tỉnh nhằm hạn chế nợ đọng đầu tư xây dựng phát sinh trình ngân sách Nhả nước cho đầu tư xây dựng địa bàn huyện Tân Yên 99 - Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tra sử dụng vốn đầu tư từ nguồn NSNN Hiện nay, đội ngũ thực kiểm tra, tra sử dụng vốn đầu tư từ nguồn NSNN thiếu hạn chế chất lượng nên hiệu công tác thời gian qua không cao; nhằm khắc phục tình trạng nàv cần triển khai thực số giải pháp sau: Xác định rõ trách nhiệm bôn việc triển khai cổng tác kiểm tra, tra sử dựng vốn Mục đích cơng tác nảy kiểm tra, ngăn ngừa chấn chỉnh hành vi vi phạm pháp luật đơn vị, cá nhân có liên quan Cơng tác kiểm tra, tra phải thực cách thường xuyên toàn diện suốt trình thực đự án đàu tu'qua tất cạ khâu vả tất ca đối tượng liên quan đến dự án, đồng thời kết hợp với việc kiểm tra đột suất để đảm bảo tính khách quan - Kết công tác kiểm tra, tra cần công khai, rút kinh nghiệm cho công tác quản lý chi NSNN đầu tư XDCB, đặt biệt vi phạm qua tra, kiểm tra cần phải xử lý nghiêm để nâng cao ý nghĩa cơng tác tra, kiểm tra tính hiệu lực Luật pháp quản lý chi đầu tư XDCB - Ngồi ra, cần khuyến khích phát huy công tác giám sát cộng đồng công khai tài đầu tư, góp phần quan trọng việc phát việc làm gây thất thốt, lãng phí tài sản nhà nươc làm giảm hiệu auả đầu tư dự án Như vậy, việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tra, giám sát cộng đông cơng khai tài biện pháp quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng vốn chi đầu tư NSNN 100 KẾT LUẬN Quản lý chi ngân sách địa phương nói chung, đặc biệt chi đầu tư XDCB nói riêng lĩnh vực quản lý khó khăn, phụ thuộc nhiều vào nhiều nhân tố tác động: không chế sách, người mà thuộc mạnh mẽ điều kiện khách quan khác Vì vậy, để đổi quản lý chi NSNN cho đầu tư XDCB cần thời gian điều kiện định Tuy nhiên cần phải đẩy nhanh trình này, điều làm có đạo từ Trung ương đến địa phương tâm vào quan quản lý Qua phân tích đánh giá quản lý chi NSNN đầu tư xây dựng địa bàn huyện Tân Yên cho thấy rằng: quản lý chi NSNN đầu tư xây dựng tồn định, chưa hoàn thiện Luật pháp quy định có liên quan, khâu chấp hành ngân sách chưa quản lý chặt chẽ dẫn đến tình trạng thất thốt, lãng phí vốn đầu tư XDCB Vì vậy, UBND huyện Tân Yên quan hữu quan cần phải có giải pháp cho quản lý chi NSNN đầu tư XDCB để tăng hiệu chi ngân sách nhà nước Luận văn khái quát nghiên cứu liên quan đến đề tài bao gồm nghiên cứu nước nghiên cứu nước; đồng thời đưa phương pháp nghiên cứu ứng dụng Tác gỉả đưa phương pháp nghiên cứu ứng dụng riêng cho phân tích Luận văn hệ thống sở lý luận chi NSNN đầu tư xây dựng bao gồm: khái niệm, đặc điểm vai trò đầu tư XDCB; khái niệm, đặc điểm vai trò chi ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng bản; khái niệm, đặc điểm quản lý chi NSNN đầu tư xây dựng bản, nguyên tắc quản lý, cấp phát vốn đầu tư xây đựng bản, nội dung quản lý chi NSNN đầu tư XDCB; nội dung đánh quản lý chi NSNN đầu tư xây dựng bản; nhân tố tác động đến quản lý chi NSNN đầu tư xây dựng Điểm đổi luận văn đưa nội dung khảo sát để đánh giá quản lý chi NSNN 101 đầu tư xây dựng bản, tiêu chí để đánh giá quản lý chi NSNN đầu tư XDCB cách tồn diện từ Luật, khâu lập dự tốn, chấp hành dự toán, toán ngân sách đến khâu kiểm tra, tra, quản lý chi NSNN đầu tư xây dựng Đây sở lý luận quan trọng để đánh giá thực trạng quản lý chi NSNN đầu tư xây dựng chương Luận văn phân tích thực trạng quản lý chi NSNN đầu tư xây dựng địa bàn huyện Tân Yên Từ số liệu thu thập khảo sát tác giả phân tích thực trạng chi NSNN đầu tư XDCB địa bàn huyện Tân Yên bao gồm: tình hình thực hiện, cấu chi NSNN đầu tư xây dựng bản; kết quả, hiệu quản lý chi NSNN đầu tư XDCB địa bàn huyện đánh giá q trình quản lý chi Điểm luận văn đánh giá kết đạt vừa theo số liệu điều tra, vừa theo kết khảo sát thực tể quản lý chi NSNN đầu tư XDCB địa bàn huyện Tân Yên từ khâu Luật pháp, lập dự toán, chẩp hành chi, toán chi, khâu tra kiểm tra chi NSNN đầu tư XDCB; điểm mạnh, điểm yểu khâu quản lý định lượng Bên cạnh đó, yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi NSNN đầu tư XDCB địa bàn huyện Tân Yên phân tích cách khoa học, từ nguyên nhân có ảnh hưởng nhiều đển quản lý chi NSNN đầu tư XDCB địa bàn huyện Đây sở khoa học vững chác để đưa giải pháp tăng cường quản lý chi NSNN đầu tư XDCB sát đáng Luận văn đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi NSNN đầu tư xây dựng địa bàn huyện Tân Yên Bao gồm giải pháp nhóm giải pháp khác Điểm luận văn chương giải pháp xếp thứ tự quan trọng cần ưu tiên gắn với hạn chế lớn khâu quản lý chi NSNN đầu tư xây dựng địa bàn huyện Tân Yên Tuy nhiên, Luận văn chưa phân lích hiệu chi NSNN đầu tư xây dựng cách toàn diện theo chu trình dự án, chưa so sánh với thực tố quản lý chi NSNN dầu tư XDCB địa phương khác, 102 chưa có giải pháp để định lượng cấu chi hợp lý đầu tư xây dựng địa bàn huyện Tân Yên Tác giả hy vọng nghiên cứu tiếp cơng trình khoa học sau này, kính mong nhà khoa học quan tâm đến vấn đề tiếp tục nghiên cứu để có sở khoa học cho quản lý chi NSNN đầu tư xây dựng địa phương hiệu 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (2002), Luật NSNN số 01/2002/QH11 Quốc hội (2010), Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 Quốc hội (2011), Luật Kiểm toán số 67/2011/QH12 Bộ Kế hoạch Đầu tư (2008), Bối cảnh nước quốc tế việc nghiên cứu xây dựng chiến lược 2011-2020, Trung tâm thông tin dự báo kinh tế xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Hà Nội Mai Văn Bưu (1998), Hiệu quản lý nhà nước, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Thái Văn Cẩm (2003), Quản lý tài lĩnh vực đầu tư xây dựng, NXB Tài Chính, Hà Nội Dương Đăng Chính (2007), Quản lý tài cơng, NXB Tài chính, Hà Nội Phương Thị Hồng Hà (2006) Giáo trình quản lý NSNN Nhà xuất Hà Nội Nguyễn Văn Đáng (2005) Giáo trình Quản lý dự án, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Đáng (2003) Giáo trình Quản lý dự án xây dựng, Hà Nội 11 Nguyễn Phương Bắc (2002), Định hướng giải pháp xây dựng kinh tế tỉnh Bắc Ninh, Luận án Tiến sỹ kinh tế trường Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 12 Nguyễn Minh Hải (2013), Giải pháp tăng cường quản lý chi NSNN cấp huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 13 Phan Thanh Mão, 2003 Giải pháp tài nhằm nâng cao hiệu vốn đầu tư xây dựng từ NSNN địa bàn tỉnh Nghệ An Luận án Tiến sĩ kinh tế Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 14.Tào Hữu Phùng, 2004 Nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tƣ xây dựng bản, Tạp chí tài chính,, 6/440 tr 33-37 15 Khiếu Phúc Quynh, 2003 Vài ý kiến sửa đổi bổ sung điều lệ quản lý đầu tƣ xây dựng Thời báo tài Việt Nam số 27, tr 24-27 Hà Nội 104 16 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2005)Đề tài cấp “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu đầu tư từ NSNN” 17 HĐND tỉnh Bắc Giang (2010), Nghị số 26/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn xây dựng nguồn NSNN phân định nhiệm vụ xây dựng cấp NS địa phương giai đoạn 2011-2015 18 HĐND tỉnh Bắc Giang (2010), Nghị số 31/2010/NQ-HĐND Ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2011 cấp quyền địa phương tỉnh Bắc Giang 19 Tơ Thiện Hiền (2012), Nâng cao hiệu quản lý NSNN tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến 2020 (Luận án Tiến sỹ kinh tế, Đại học Ngân hàng TPHCM) 20 Phòng Tài - Kế hoạch huyện Tân Yên (2013), Báo cáo toán NSNN năm 2012 21 Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Tân n (2014), Báo cáo tốn NSNN năm 2013 22 Phòng Tài - Kế hoạch huyện Tân Yên (2015), Báo cáo tốn NSNN năm 2014 23 Phòng Tài - Kế hoạch huyện Tân Yên (2016), Báo cáo toán NSNN năm 2015 24 Bùi Thị Quỳnh Thơ (2013), Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Hà Tĩnh Luận án Tiến sĩ Kinh tế Tài chính-Ngân hàng, Học viện Tài 25 UBND huyện Tân Yên (2011), Quyết định giao tiêu kế hoạch nhà nước năm 2012 26 UBND huyện Tân Yên (2012), Quyết định giao tiêu kế hoạch nhà nước năm 2013 27 UBND huyện Tân Yên (2013), Báo cáo kiểm điểm công tác quản lý đầu tư XDCB năm 2012, nhiệm vụ, biện pháp thực năm 2013 28 UBND huyện Tân Yên (2013), Quyết định giao tiêu kế hoạch nhà nước 105 năm 2014 29 UBND huyện Tân Yên (2014), Quyết định giao tiêu kế hoạch nhà nước năm 2015 30 UBND huyện Tân Yên (2015), Quyết định giao tiêu kế hoạch nhà nước năm 2016 31 UBND huyện Tân Yên (2014), Báo cáo kiểm điểm công tác quản lý đầu tư XDCB năm 2013, nhiệm vụ, biện pháp thực năm 2014 32 UBND huyện Tân Yên (2015), Kiểm điểm công tác quản lý đầu tư XDCB năm 2014, nhiệm vụ, biện pháp thực năm 2015 33 UBND huyện Tân Yên (2016), Kiểm điểm công tác quản lý đầu tư XDCB năm 2014, nhiệm vụ, biện pháp thực năm 2015 34 UBND tỉnh Bắc Giang (2013), Quyết định 475/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 Ban hành quy định số nội dung quản lý đầu tư xây dựng dự án đầu tư địa bàn tỉnh Bắc Giang Hà nội, ngày … tháng 04 năm 2017 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC HỌC VIÊN TS Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Huy Ngọc 106 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Chu trình quản lý chi NSNN đầu tư XDCB Đánh giá thực trạng Luật quy định có liên quan chi NSNN cho đầu tư xây dựng Đầy đủ (phù Chưa đầy đủ Những vấn đề hợp) (chưa phù hợp) cần cải thiện Tiêu Có kiểm tra cân đối hệ thống giữa: - Lập pháp hành pháp - Các dự thảo luật tham khảo ý kiến cấp Các yêu cầu hiệu hiệu lực văn luật triển khai Luât quy đinh không hạn chế ý kiến đóng góp sở ban ngành Tính tồn diện luật quy định Các khoản dự toán chi vượt vượt thu NS minh bạch hợp ỉệ Ngân sách thực luật quy định đề Luật có buộc điều chỉnh q trình chấp hành NS Dự tốn NS năm sau không cử vào năm trước hay phù hợp với năm trước Cơ quan ngân sách cấp thường không khen thưởng quan tiết kiệm NS cho Nhà nưởc 10 Có thưởng phạt mức cho chương trình hay dự án hiệu 11 Có quy định minh bạch rõ ràng thông tin thời gian trách nhiệm giải trình quan sử dụng NS 107 Đánh giá sách ngân sách lập kế hoạch chi NSNN đầu tư xây dựng Đầy đủ (Phù Chưa đầy đủ Những vấn đề hợp) (Chưa phù họp) cần cải thiện Tiên chí Chính sách kế hoạch cung cấp khung nguồn lực cho chi đầu tư XDCB Nó liên kết kế hoạch thu mục đích chi XDCB Khung kế hoạch có cơng khai phổ biến rộng rãi Khung kế hoạch cập nhật thường xuyên (hàng năm, kỳ trung hạn) Các sách quyền địa phương thỉ sử dụng rõ ràng lĩnh vực đầu tư XDCB Quy trình sách định hướng cho chương trình chi cho đầu tư XDCB Chính sách kế hoạch đầu tư XDCB liên kết chặt chẽ với ngân sách hàng năm Có khả ảnh hưởng đến sách định Các xung đột nhu cầu chi khả ngân sách giải cách kịp thời Các nhu cầu đầu tư XCDB cấp thiết đơn vị sử dụng ngân sách ưu tiên thực phù hợp nguồn lực sẵn có 10 Có thơng tin để thuận lợi cho định quan trọng đầu tư XDCB tăng tính minh bạch tính tốn kết 11 Người có thẩm quyền cung cấp thơng tin đáng tin cậy cho việc quvết định họ 12 Người định cấp có trách nhiệm đôi với nhiệm vụ họ 108 _ -Đánh giá lập dự toán chi NSNN đầu tư xây dựng Đầy đủ (Phù Chưa đầy đủ Những vấn đề họp) (Chưa phù họp) cần cải thiện Tiêu chí Chu trình dự tốn ngân sách chuỗi logic chặt chẽ Kinh tế vĩ mô, dự báo thu NS, trần NS chi NS cho đầu tư XDCB liên kết với Chu trình lập dự tốn xác định rõ ràng thời gian cung cấp hệ thống luật quy định cho quy trình lập NS Mức trần ngân sách quy định cho lĩnh vực mức trần không dễ bị thay đổi Lập dự tốn có xem xét đến tình hỉnh nguồn ngân sách thực tể Có yêu cầu xem xét triển vọng trung hạn cho định Được thông tin trước lập dự toán lĩnh vực chi ngân sách Có dự báo nguồn ngan sách cho tổng chi phí dự án cân đối cho năm thực Khơng có cắt giảm tùy tiện chi đầu tư XDCB 10 Chi đầu tư XDCB tương xứng với khả thực tế 11 Các đơn vị dự toán NS tiên độ 12 Đủ thời gian để thảo luận khoản chi NSNN cho đầu tư XDCB 13 Có quy trình xác định rõ ràng cho việc xem xct đề suất sách 14 Các vấn đề có liên quan, thơng tin triển vọng tương lai cỏ giá trị cho người quyêt dịnh 109 : Đánh giá chấp hành chi NSNN đầu tư xây dựng Đầy đủ (Phù Chưa đầy đủ Những vấn để hợp) (Chưa phù hợp cần cải thiện Tiêu chí Nguồn vốn hàng năm cho dự án lên kế hoạch Có ràng buộc hạn chế phát sinh chi đầu tư XDCB Phần vượt dự tốn ban đầu dự án có chấp nhận dễ dàng Phân quyền không làm giảm kiểm soát chi NSNN đầu tư XDCB MTEF (khuôn khổ chi tiêu trung hạn) làm thay đổi phân bổ chi NSNN đầu tư XDCB địa phương năm qua Thông tin tình hình thực chi có giá trị công tác kiểm tra báo cáo kết Nợ đọng khơng quan trọng tỷ lệ tổng chi đầu tư XDCB Các đơn vị sử dụng ngân sách có hệ thống giao cho lập kế hoạch đảm bảo chi ngân sách không vượt dự toán Các đơn vị dự thầu đáp ứng yêu câu đánh giá cao 10 Hệ thống tốn tập trung quyền lực toán thời hạn 11 Thanh tốn chi ngân sách cho đầu tư XDCB khơng vượt q giới hạn phân bổ 12 Có hình thức phạt chi NS vượt dự toán đầu tư XDCB 110 Đánh giá toán NSNN chi đầu tư xây dựng Đầy đủ (Phù Chưa đầy đủ Những vấn đề họp) (Chưa phù hợp) cần cải thiện Tiêu chí Có đủ thủ tục pháp lý đầu tư theo quy định Có định thành lập ban quản lý dự án, định bổ nhiệm trưởng ban, bổ nhiệm kế toán trưởng, mở tài khoản toán Kho bạc nhà nước Có kế hoạch đầu tư thơng báo Có định đơn vị trúng thầu (đối với đấu thầu) định định thầu Có hợp đồng kinh tế gửi chủ đầu tư (bên A) nhà thầu (bên B) Có khối lượng hồn thành đủ điều kiện toán A-B nghiệm thu, bên A chấp nhận đề nghị toán 111 Đánh giá việc thực tra, kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án Tiêu chí Đầy đủ (Phù họp) Cơ quan trung ương có vêu cầu đơn vi sử dụng ngân sách đánh giá chương trình dự án đầu tư XDCB Các kết đánh giá có sử dụng cho việc định khơng Người có nhiệm vụ tra có chịu trách nhiệm kết tra Cókhơng hình thức phạt thích hợp khơng có vi phạm Các kiềm tra, đánh giá thực theo lộ trình cách thường xuyên tiết kiệm cho NSNN đầu tư Công tác tra, kiểm tra cỏ ý nghĩa thực theo nghĩa 112 Chưa đầy đủ (Chưa phù hợp) Những vấn đề cần cải thiện ... chung quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư XDCB nói riêng + Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư XDCB huyện Tân Yên + Giải pháp để hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cho. .. cho huyện Tân Yên quản lý chi ngân sách nhà nước cho xây dựng 47 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN... tác quản lý chi NSNN cho đầu tư XDCB huyện Tân Yên Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI ĐỊA PHƯƠNG 1.1 Tổng quan chi ngân sách nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện tân yên tỉnh bắc giang , Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện tân yên tỉnh bắc giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn