Hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tư tại ngân hàng phát triển việt nam

110 2 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VŨ THỊ HUYỀN CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGHIÊM SỸ THƯƠNG HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tôi, kết nghiên cứu luận văn xác thực chưa công bố cơng trình khác trước Hà Nội, ngày tháng Học viên Vũ Thị Huyền i năm 2017 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập nghiên cứu Viện Đại học mở Hà Nội, hướng dẫn tận tình thầy cơ, em truyền thụ tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích để vận dụng vào cơng việc Luận văn thạc sĩ “Hồn thiện hoạt động tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam” kết trình học tập nghiên cứu năm học vừa qua Em cảm ơn thầy cô tham gia giảng dạy, giúp đỡ em suốt trình học tập đặc biệt thầy PGS.TS Nghiêm Sỹ Thương tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành luận văn Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Ban/Trung tâm anh (chị) làm việc Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ việc cung cấp số liệu, tham gia ý kiến để tác giả hoàn thành luận văn Dù có nhiều cố gắng giới hạn thời gian nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận góp ý, bảo thầy cô giáo, bạn bè người quan tâm Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Học viên Vũ Thị Huyền ii năm 2017 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN 1.1 Khái quát chung tin dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển 1.1.1 Khái quát Ngân hàng Phát triển 1.1.2 Khái quát tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển 1.2 Hoạt động tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển 13 1.2.1 Nguồn vốn thực tín dụng đầu tư 14 1.2.2 Các hình thức tín dụng đầu tư 15 1.2.3 Quy trình hình tín dụng đầu tư NHPT 20 1.2.4 Cơ chế xử lý rủi ro dự án tín dụng đầu tư 24 1.3 Các tiêu đánh giá hoạt động tín dụng đầu tư 26 1.3.1 Chỉ tiêu định tính 26 1.3.2 Chỉ tiêu định lượng 27 1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng đầu tư 29 1.4.1 Nhân tố bên 29 1.4.2 Nhân tố bên 30 1.5 Bài học kinh nghiệm quốc tế hoạt động tín dụng đầu tư () 32 1.5.1 Ngân hàng phát triển Đức (KFW) 32 1.5.2 Ngân hàng phát triển Trung Quốc (CDB) 33 1.5.3 Một số học kinh nghiệm cho hoạt động TDĐT Việt Nam 34 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 36 2.1 Khái quát chung Ngân hàng Phát triển Việt Nam 36 2.1.1 Quá trình hình thành Ngân hàng Phát triển Việt Nam 36 iii 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Phát triển Việt Nam 37 2.1.3 Nhiệm vụ Ngân hàng phát triển Việt Nam 38 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng đầu tư NHPTVN 40 2.2.1 Chính sách hoạt động tín dụng đầu tư NHPTVN 40 2.2.2 Quy trình tín dụng đầu tư 41 2.2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2006-2016 43 2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động TDĐT NHPTVN 57 2.3.1 Kết đạt 57 2.3.2 Một số hạn chế 60 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 62 Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ KIẾN NGHỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 74 3.1 Định hướng hoạt động NHPTVN đến năm 2020 74 3.1.1 Định hướng chung 74 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 74 3.2 Giải pháp hồn thiện hoạt động Tín dụng đầu tư NHPTVN 76 3.2.1 Đa dạng hố hình thức TDĐT 76 3.2.2 Cải thiện lực thẩm định dự án 77 3.2.3 Xây dựng tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng 79 3.2.4 Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội NHPTVN 83 3.2.5 Đầu tư dịch vụ tốn đại hóa cơng nghệ thơng tin 85 3.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 86 3.2.7 Hồn thiện cơng tác hỗ trợ khách hàng, tăng cường marketing 88 3.3 Kiến nghị 90 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 90 3.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài 92 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 98 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa HĐTD Hợp đồng tín dụng KT-XH Kinh tế - Xã hội NHNN Ngân hàng nhà nước NHPT Ngân hàng phát triển NHPTVN Ngân hàng phát triển Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NSNN Ngân sách nhà nước ODA Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức Quỹ HTPT Quỹ Hỗ trợ phát triển SXKD Sản xuất kinh doanh Tạp chí HTPT Tạp chí Hỗ trợ Phát triển TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TDĐT Tín dụng đầu tư TDXK Tín dụng xuất TSCĐ Tài sản cố định v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1 Bảng tỷ lệ số dự án, số vốn vay theo HĐTD dự án nhóm A, B, C 46 Bảng 2.2 Dư nợ nợ hạn NHPTVN giai đoạn 2006-2016 50 Bảng 2.3 Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2009 – 2016 (Đơn vị tính: %) 53 Bảng 2.4 Tình hình hỗ trợ sau đầu tư giai đoạn 2006-2016 55 Bảng 2.5 Tình hình bảo lãnh TDĐT giai đoạn 2000-2010 56 Bảng 3.1 Giải pháp cải thiện lực thẩm định dự án ngân hàng 78 Bảng 3.2 Giải pháp chất lượng nguồn nhân lực 86 Bảng 3.3 Hoàn thiện công tác hỗ trợ khách hàng, marketing 88 BIỂU Biểu 2.1 Cơ cấu cho vay đầu tư theo lĩnh vực ngành nghề 44 Biểu 2.2 Cơ cấu cho vay đầu tư theo loại hình doanh nghiệp 45 Biểu 2.3 Doanh số cho vay đầu tư giai đoạn 2006-2016 47 Biểu 2.4 Dư nợ Tín dụng đầu tư giai đoạn 2006-2016 48 Biểu 2.5 Tỷ lệ nợ hạn TDĐT NHPTVN giai đoạn 2006-2016 50 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy NHPTVN theo mơ hình HĐQT 37 Sơ đồ 3.1 Đề xuất mơ hình tổ chức hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 80 vi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong tiến trình cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước hội nhập kinh tế giới ngày sâu rộng, yêu cầu đặt cho kinh tế nước ta cần phải đẩy nhanh tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đảm bảo điều kiện sở vật chất, sở hạ tầng để phát triển kinh tế xã hội Trong đó, điều kiện kinh tế đất nước nhiều khó khăn, ngân sách nhà nước hạn hẹp, nguồn lực đất nước nguồn vốn để đầu tư vào dự án phát triển nhiều hạn chế Để giải vấn đề đó, Chính phủ áp dụng chế tín dụng đầu tư phát triển theo hình thức Chính phủ sử dụng số cơng cụ kinh tế, tài chính, đại diện Nhà nước thực huy động nguồn vốn nhàn rỗi xã hội cho doanh nghiệp thuộc đối tượng ưu đãi, có dự án cần khuyến khích đầu tư nằm mục tiêu phát triển kinh tế Chính phủ, vay vốn để mở rộng đầu tư sở vật chất, sở hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi nhằm tạo đà cho chuyển dịch cấu kinh tế quốc dân theo hướng khuyến khích phát triển kinh tế ngành, vùng, lĩnh vực theo định hướng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế, xã hội Chính phủ Một số cơng cụ tài Chính phủ sử dụng để thực chế tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam, quan trực thuộc Chính phủ hoạt động khơng mục đích lợi nhuận phải bảo toàn phát triển vốn để thực sách tín dụng đầu tư Nhà nước theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời kỳ Với vai trò cơng cụ tài Chính phủ thực tài trợ phát triển, Ngân hàng Phát triển Việt Nam thông qua việc cung cấp vốn cho kinh tế thúc đẩy việc hồn thành nhiều chương trình kinh tế, cơng trình, dự án quan trọng then chốt kinh tế, phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế nhanh thời gian qua Chính sách tín dụng ưu đãi làm thay đổi đối tượng phạm vi sử dụng vốn theo hướng xóa dần bao cấp, nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp chất lượng sử dụng vốn, đổi quan trọng, tạo chuyển biến chất hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hoạt động tín dụng đầu tư Nhà nước thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam khơng mục tiêu lợi nhuận, cần phải dựa nguyên tắc đảm bảo hoàn vốn bù đắp chi phí, tức phải hoạt động có hiệu Điều có nghĩa đến hạn hoàn trả, bảo toàn đầy đủ ngun gốc, chúng phải đem lại lợi ích kinh tế - xã hội cho Nhà nước, Ngân hàng người vay Tuy nhiên, năm qua, ngồi kết đạt được, hoạt động tín dụng đầu tư thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiều tồn bắt nguồn từ nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan, chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế chưa thực phát huy tốt cơng cụ sách nhà nước Xuất phát từ lý trên, việc nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện hoạt động Tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sỹ cần thiết, để có giải pháp khắc phục tồn tại, nhằm hồn thiện hoạt động tín dụng đầu tư Nhà nước, phục vụ đắc lực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn sâu, rộng Mục tiêu nghiên cứu - Xây dựng sở lý luận nội dung tín dụng đầu tư, hệ thống hóa vai trò tín dụng đầu tư việc thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - Phân tích, đánh giá kết đạt hạn chế hoạt động tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam sở số liệu thu thập giai đoạn từ năm 2006 - 2016; nguyên nhân dẫn đến hạn chế hoạt động tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Trên sở lý thuyết, nguyên nhân dẫn đến hạn chế, đề tài đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hồn thiện hoạt động tín dụng đầu tư thời gian tới góp phần thúc đẩy Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát triển ngày bền vững Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu nội dung tín dụng đầu tư Nhà nước kinh nghiệm cho vay vốn tín dụng đầu tư số nước giới; Nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng Phát triển Việt Nam; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam, bao gồm, cho vay đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư bảo lãnh tín dụng đầu tư Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam Số liệu thu thập chủ yếu từ Ban tín dụng đầu tư, Ban Cân đối kế hoạch, Trung tâm Xử lý nợ thuộc Hội sở Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Thời gian nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2006 - 2016 Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tư giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn đến năm 2025 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Hoạt động tín dụng đầu tư Nhà nước đề tài có lĩnh vực nghiên cứu rộng tiếp cận nhiều khía cạnh khác Thời gian qua, có số cơng trình nghiên cứu liên quan đến tín dụng đầu tư Nhà nước như: - Nguyễn Cảnh Hiệp, “Quản trị rủi ro cho vay tín dụng đầu tư phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, năm 2007 - Phan Huyền Nga “Huy động vốn Ngân hàng Phát triển Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, năm 2010 Các cơng trình nghiên cứu đề cập, tiếp nhận giải nhiều nội dung huy động vốn, xử lý rủi ro hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam Tuy nhiên, sau 10 năm hoạt động, sách quản lý hoạt động tín dụng đầu tư Nhà nước mơ hình tổ chức hoạt động Ngân hàng Phát triển Việt Nam có thay đổi đáng kể, so với thời kỳ tác giả nghiên cứu bảo vệ Luận văn (1) Thành lập phận chức Marketing ngân hàng Xây dựng tổ chức hoạt động marketing tập trung, thân thiện chuyên nghiệp Chính sách thân thiện với khách hàng thể trước hết tác phong giao dịch thái độ phục vụ khách hàng cán Chi nhánh, sau đến thủ tục vay vốn TDĐT dành cho khách hàng Thân thiện với khách hàng thể mức độ quan tâm, chăm sóc khách hàng thường xuyên, kịp thời cung cấp thông tin ngân hàng tới khách hàng Do đó, NHPTVN cần phải tăng cường triển khai đa dạng hoạt động tuyên truyền nhằm chuyển tải thông tin tới cơng chúng nhằm giúp khách hàng có thơng tin cập nhật lực uy tín ngân hàng, hiểu biết cho vay ĐTPT, nắm cách thức lợi ích loại hình vay vốn (2) Tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm để tuyên truyền sách tín dụng ĐTPT lấy ý kiến đóng góp khách hàng trình thực thi sách tín dụng ĐTPT, cung cấp thơng tin sách tín dụng, trả lời hỏi đáp thông tin dự án cho vay đến khách hàng, giúp khách hàng nhận thức rõ vấn đề: lĩnh vực, ngành nghề thuộc đối tượng cho vay đầu tư, ý nghĩa khác biệt TDĐT với tín dụng thương mại, lợi TDĐT Xúc tiến diện NHPTVN thị trường khu vực quốc tế nhằm tăng cường khả hợp tác, huy động nguồn lực tiếp nhận chuyển giao công nghệ (3) Xây dựng sách khách hàng với quan điểm hướng đến khách hàng để phục vụ; tạo chuyên biệt sách nhóm khách hàng cụ thể nhằm vừa đáp ứng tốt nhu cầu tín dụng phù hợp với đặc điểm riêng nhóm khách hàng, vừa hạn chế rủi ro Chủ động tiếp cận khách hàng, chủ động giới thiệu dịch vụ, sản phẩm, quảng bá thương hiệu Ngành, chi nhánh tư vấn khách hàng tiềm để hướng hoạt động đối tượng tài trợ, khách hàng NHPTVN Tạo tư hoạt động, chủ động hướng tới doanh nghiệp hay dự án tiềm phù hợp với đối tượng khách hàng, xóa bỏ tư “xin - cho” cách suy nghĩ, cách làm tổ chức Đó sở sâu xa tạo nên phát triển bền vững (4) Triển khai đa dạng hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách TDĐT Nhà nước qua website, hội thảo, diễn đàn đầu tư - tài (trong 89 nước khu vực) Tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm để tuyên truyền sách TDĐT lấy ý kiến đóng góp khách hàng q trình thực thi sách TDĐT Xúc tiến diện NHPTVN thị trường khu vực quốc tế nhằm tăng cường khả hợp tác, huy động nguồn lực tiếp nhận chuyển giao công nghệ (5) Các chi nhánh NHPTVN cần chủ động tiếp cận khách hàng, không nên co cụm thụ động chờ khách hàng tự tìm kiếm thơng tin, tự tìm đến NHPTVN Tại trụ sở Chi nhánh cần phận đón tiếp, tư vấn khách hàng, ưu tiên giao diện thân thiện, thu hút hình thức nội dung (cơ sở vật chất người với trình độ nghiệp vụ, trình độ giao tiếp…) 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Để NHPTVN hồn thành nhiệm vụ trị giao Chính phủ, học viên xin đưa 03 kiến nghị với Chính phủ sau: (1) Chính phủ cần xem xét mở rộng thẩm quyền NHPTVN việc sử dụng biện pháp xử lý rủi ro phù hợp với mức độ rủi ro phát sinh nguồn lực tài NHPTVN Chính sách trích quỹ dự phòng rủi ro (DPRR) NHPTVN thực theo quy định riêng Chính phủ thời kỳ Trong giai đoạn 2006-2016, NHPTVN trích lập DPRR 0,5% dư nợ bình qn cho vay đầu tư, cho vay TDXK, nghĩa vụ bảo lãnh TDĐT, TDXK bảo lãnh dự thầu thực hợp đồng NHPTVN Mức trích lập dự phòng rủi ro thấp dẫn tới hệ Nhà nước khơng có đủ nguồn để xử lý rủi ro phát sinh, tỷ lệ nợ xấu hoạt động TDĐT Nhà nước thường xuyên mức cao nhiều so với mặt chung NHTM suốt nhiều năm qua Để giải bất cập này, từ năm 2017, Chính phủ có điều chỉnh quan trọng chế dự phòng rủi ro hoạt động TDĐT Nhà nước Theo đó, Nghị định số 32/2017/NĐ-CP quy định, NHPTVN thực trích lập dự phòng rủi ro theo mức trích lập chung tối đa 0,75% tổng dư nợ Trích lập dự phòng cụ thể NHPTVN định, tối đa khơng q mức trích lập nhóm nợ theo quy định NHNN áp dụng NHTM sở kết phân loại nợ, tình hình thu, chi tài 90 Bên cạnh đó, Nghị định số 32/2017/NĐ-CP thay đổi chế hình thành Quỹ dự phòng rủi ro thơng qua quy định lãi suất TDĐT Theo đó, lãi suất cho vay xác định bao gồm chi phí huy động vốn, chi phí quản lý hoạt động dự phòng rủi ro quan thực thi sách TDĐT Điều đồng nghĩa chi phí dự rủi ro lấy từ nguồn thu lãi cho vay Như vậy, chế dự phòng rủi ro Nghị định số 32/2017/NĐ-CP Chính phủ có bước tiến lớn với việc nâng mức dự phòng chung lên tỷ lệ dự phòng chung áp dụng NHTM (tỷ lệ dự phòng chung áp dụng NHTM 0,75% tổng số dư khoản nợ từ nhóm đến nhóm 4) phân biệt tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể theo mức độ rủi ro nhóm nợ Đây điều kiện quan trọng nhằm bước tăng cường nguồn lực tài chính, tăng khả chống đỡ tổn thất khoản nợ xấu gây tương lai, khoản nợ xấu phát sinh trước đây, giảm gánh nặng từ NSNN Tuy nhiên, việc tính tốn chi phí dự phòng rủi ro vào lãi suất cho vay làm tăng lãi suất cho vay làm tính hấp dẫn nguồn vốn tín dụng nhà nước Tuy nhiên, theo quy định xử lý rủi ro năm qua NHPVN khơng có thẩm quyền sử dụng Quỹ DPRR để xử lý nợ xấu (việc bán nợ, xóa nợ, chuyển hạch toán ngoại bảng nợ xấu thuộc thẩm quyền định Thủ tướng Chính phủ) Do đó, để chế DPRR phát huy hiệu quả, Chính phủ sớm xem xét điều chỉnh quy định xử lý rủi ro hoạt động TDĐT Nhà nước theo hướng phân cấp mạnh cho quan thực thi sách TDĐT việc sử dụng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu, việc bán nợ, xóa nợ chuyển hạch tốn ngoại bảng nợ xấu thuộc thẩm quyền định Thủ tướng Chính phủ, cụ thể sau: (i) Chính phủ cho phép NHPTVN xóa nợ gốc phạm vi số dự phòng chung dự phòng cụ thể trích cho khoản nợ cần xóa; (ii) NHPTVN phép bán nợ trường hợp giá bán không thấp giá trị sổ sách khoản nợ phần chênh lệch thiếu nằm phạm vi số dự phòng chung dự phòng cụ thể trích cho khoản nợ cần bán; (iii) NHPTVN phép gia hạn nợ vượt thời hạn cho vay tối đa theo quy định TDĐT để hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn phục hồi sản xuất; 91 (iv) NHPTVN phép khoanh nợ xóa lãi vay, trường hợp khoanh nợ xóa nợ khơng làm tăng phí quản lý phải cấp từ NSNN cho NHPTVN; (v) NHPTVN phép bán nợ trường hợp giá bán không thấp giá trị sổ sách khoản nợ trường hợp giá bán thấp giá trị sổ sách khoản nợ phần chênh lệch thiếu nằm phạm vi số dự phòng chung dự phòng cụ thể trích cho khoản nợ cần bán; (vi) Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp gặp rủi ro khách quan bất khả kháng có phương án sản xuất kinh doanh khả thi hiệu Chính phủ xem xét, cho phép NHPTVN quyền cấu lại thời hạn trả nợ xem xét tiếp cho vay để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu để trả nợ cho Nhà nước (2) Cho phép NHPTVN tham gia cấu lại vốn doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi sở hữu, chuyển nợ vay thành vốn góp tham gia điều hành doanh nghiệp cổ phần hóa (3) Cho phép NHPTVN mở rộng hoạt động tín dụng sách, có liên quan đến hoạt động tín dụng sách cho vay vốn ngắn hạn dự án cho vay TDĐT, cho vay nhà thầu thi cơng dự án có vay TDĐT… để phục vụ trọn gói khách hàng, thu hút dòng tiền khách hàng NHPTVN, tăng lượng tiền tài khoản toán 3.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài Bộ Tài quan quản lý trực tiếp NHPTVN, thực vai trò quản lý Nhà nước tài chính, chủ trì ban hành chế sách liên quan đến hoạt động TDĐT NHPTVN Vì vậy, học viên xin đưa 03 kiến nghị với Bộ Tài sau: (1) Bộ Tài sớm hồn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành chế sách liên quan đến hoạt động NHPTVN dự thảo Quy chế tài chính, Quy chế xử lý rủi ro (2) Bộ Tài hàng năm bố trí đủ vốn từ NSNN cho NHPTVN để thực nhiệm vụ theo quy định, tránh tình trạng thiếu vốn cho NHPTVN năm vừa qua, dẫn tới NHPTVN phải dùng nguồn khác để trì hoạt động NHPTVN 92 (3) Bộ Tài cần thường xuyên thực quản lý Nhà nước NHPTVN; tăng cường kiểm tra giám sát đối hoạt động NHPTVN theo quy định pháp luật 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quan quản lý nhà nước tiền tệ, hoạt động TDĐT Nhà nước Vì vậy, học viên xin đưa 02 kiến nghị sau: (1) Đề nghị NHNN cần sớm cho phép hướng dẫn NHPTVN tham gia thị trường liên ngân hàng, vay tái cấp vốn từ NHNN để NHPTVN để NHPTVN thêm công cụ dự trữ, hỗ trợ khoản, giảm chi phí vốn, bổ sung kênh huy động vốn cần thiết vừa tạo hội cho NHPTVN kinh doanh vốn nhàn rỗi (2) Đề nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đạo Trung tâm Thơng tin tín dụng (CIC) khẩn trương hỗ trợ việc thực thi quy định Basel II TCTD với nói chung NHPTVN nói riêng, việc quản trị rủi ro tín dụng, là: (i) Xây dựng sở liệu thơng tin tín dụng quốc gia đầy đủ, thống nhất, tích hợp phản ánh xác, đầy đủ, kịp thời liệu từ đơn vị ngành, đáp ứng tốt nhu cầu liệu cho TCTD triển khai Basel II; (ii) Nâng cấp phương pháp xếp hạng tín dụng CIC, sở tham chiếu cho TCTD nói chung NHPTVN nói riêng (iii) Đẩy mạnh hoạt động cung cấp số liệu phục vụ xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng, chấm điểm tín dụng xây dựng báo cáo phân tích ngành, lĩnh vực phục vụ yêu cầu tổ chức tín dụng Kết luận chương 3, vào định hướng chung mục tiêu phát triển cụ thể NHPTVN giai đoạn 2016-2020 năm tiếp theo, kết hợp với hạn chế, nguyên nhân chương 2, chương Luận văn đưa bảy giải pháp số kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài Ngân hàng Nhà nước nhằm góp phần hồn thiện hoạt động TDĐT NHPTVN thời gian tới Những giải pháp đề xuất nêu thực Chính phủ Bộ, ngành có liên quan, lãnh đạo NHPTVN quan tâm, hỗ trợ điều chỉnh sách TDĐT cho ngày hồn thiện 93 KẾT LUẬN Nhằm thực mục tiêu trở thành ngân hàng chuyên nghiệp, đại, công cụ quan trọng Chính phủ, với phương châm “An tồn hiệu - Hội nhập quốc tế- Phát triển bền vững” việc nghiên cứu hoạt động Tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPTVN) đề biện pháp để hoàn thiện hoạt động TDĐT việc làm cấp bách Từ nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn đề cập đến vấn đề sau: Một là, Học viên sâu nghiên cứu vấn đề tín dụng đầu tư tìm hiểu kinh nghiệm quản lý TDĐT số NHPT giới Hai là, Đánh giá thực trạng hoạt động TDĐT hạn chế hoạt động TDĐT NHPTVN giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2016; rõ tồn tại, hạn chế nguyên nhân dẫn đến tồn hoạt động TDĐT NHPTVN Ba là, Trên sở đánh giá thực trạng hoạt động TDĐT hạn chế hoạt động TDĐT NHPTVN, luận văn đề xuất số giải pháp tăng cường nhằm hạn chế tồn hoạt động TDĐT NHPTVN đưa số đề xuất kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài Ngân hàng Nhà nước Học viên hy vọng luận văn có đóng góp định vào việc hạn chế tồn hoạt động TDĐT NHPTVN thời gian tới NHPTVN ngân hàng thành lập với nhiều đặc thù riêng hoạt động, với khả trình độ nghiên cứu hạn chế, luận văn không tránh khỏi hạn chế khiếm khuyết Học viên mong nhận ý kiến đóng góp, dẫn thầy bạn bè, đồng nghiệp quan tâm đến lĩnh vực Xin chân thành biết ơn thầy, cô giáo, đặc biệt PGS.TS Nghiêm Sỹ Thương hướng dẫn tận tình giảng dạy kiến thức quý báu kỹ viết để Học viên thực luận văn này./ 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết năm từ 2006 đến 2016 NHPTVN Bộ Tài (2007), Thơng tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn số điều Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 tín dụng đầu tư tín dụng xuất Nhà nước Bộ Tài (2007), Thơng tư số 105/TT-BTC ngày 30/8/2007 hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư tín dụng xuất Nhà nước Chính phủ (1999), Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 Chính phủ tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Chính phủ (1999), Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư (sửa đổi) Chính phủ (2002), Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/03/2002 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung danh mục A, B C ban hành phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư nước (sửa đổi) Chính phủ (2006), Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 Chính phủ tín dụng đầu tư tín dụng xuất Nhà nước Chính phủ (2011), Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 Chính phủ tín dụng đầu tư tín dụng xuất Nhà nước Chính phủ (2017), Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/03/2017 Chính phủ tín dụng đầu tư Nhà nước 10 Đỗ Thành Ân (2017), “Nâng cao hiệu cơng tác huy động vốn VDB”, Tạp chí Hỗ trợ Phát triển, số 125, tháng 4/2017 11 Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2007), Quyết định số 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 việc ban hành Quy chế cho vay vốn tín dụng ĐTPT Nhà nước 12 Lê Chương – Đỗ Ngọc (2017), Hai mươi năm cơng nghệ tin học VDB nay, Tạp chí Hỗ trợ Phát triển, số 126, tháng 5/2017 95 13 Ngân hàng Nhà nước (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Quyết định việc ba hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 14 Nguyễn Cảnh Hiệp (2007), Quản trị rủi ro cho vay tín dụng đầu tư phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Tài 15 Ngân hàng Nhà nước (2013), Thơng tư số 24/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013 quy định phân loại tài sản có cam kết ngoại bảng ngân hàng phát triển Việt Nam 16 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2015-2017), số tạp chí Hỗ trợ Phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2015, năm 2016 đến tháng 9/2017 17 Nguyễn Cảnh Hiệp (2016), Đổi hoạt động tín dụng đầu tư tín dụng xuất Nhà nước đáp ứng yêu cầu vốn cho phát triển kinh tế, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế “Phát triển bền vững thị trường tài Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế, Tập 18 Nguyễn Cảnh Hiệp (2016), Đổi hoạt động tín dụng đầu tư tín dụng xuất Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tạp chí Tài Tiền tệ 19 Nhóm nghiên cứu Ban Chính sách phát triển (2017), Tính chất quan trọng dự phòng rủi ro hoạt động tín dụng đầu tư, Tạp chí HTPT 20 Phan Huyền Nga (2010), Huy động vốn Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Tài 21 Phạm Văn Bốn (2012), “Hồn thiện sách tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước giai đoạn nay”, Tạp chí Ngân hàng, số 18, tháng 9/2012 22 Phan Thị Thu Hà (2014), Giáo trình Ngân hàng Phát triển, Nhà xuất lao động – xã hội 23 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1998), Luật khuyến khích đầu tư nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20 tháng năm 1998 96 24 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 25 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 26 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 25/6/2015 27 Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam 28 Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng Phát triển Việt Nam 29 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 định việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 30 Từ Quang Phương, Phạm Văn Hùng (2013), Giáo trình kinh tế đầu tư, nhà xuất đại học Kinh tế quốc dân 2013 97 PHỤ LỤC Phụ lục 01 Bảng câu hỏi vấn Mục đích: Tìm hiểu thực trạng hoạt động TDĐT; nguyên nhân gây tồn hoạt động TDĐT; khó khăn, vướng mắc trình hoạt động quản lý TDĐT NHPTVN Đối tượng vấn: Trưởng ban Tín dụng đầu tư, Trưởng Ban Cân đối kế hoạch, Giám đốc Trung tâm Xử lý nợ, Trưởng ban Thẩm định Câu hỏi vấn: Câu hỏi 1: Chức nhiệm vụ đơn vị anh (chị) có cơng việc liên quan đến hoạt động TDĐT? Câu hỏi 2: Theo anh (chị), nghiệp vụ mà đơn vị anh (chị) giao phụ trách có tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động TDĐT NHPTVN? Câu hỏi 3: Anh (chị) cho biết nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan tồn gì? Theo anh (chị) đâu nguyên nhân chính? Câu hỏi 4: Trên sở hạn chế nguyên nhân trao đổi, anh (chị) đưa số giải pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ đơn vị anh (chị) quản lý? Câu hỏi 5: NHPTVN nên có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước để nhằm giải vướng mắc, khó khăn hoạt động TDĐT? 98 Phụ lục 02 Danh mục dự án vay vốn tín dụng ĐTPT (Ban hành kèm theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 Chính phủ) STT NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC I Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (Không phân biệt địa bàn đầu tư) Dự án đầu tư đường bộ, cầu đường bộ, đường sắt cầu đường sắt Dự án đầu tư xây dựng cơng trình cấp nước phục vụ công nghiệp sinh hoạt Dự án đầu tư xây dựng cơng trình xử lý nước thải, rác thải khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, bệnh viện cụm công nghiệp làng nghề Dự án xây dựng quỹ nhà tập trung cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất; ký túc xá cho sinh viên Dự án đầu tư lĩnh vực y tế: mở rộng, nâng cấp, đầu tư thiết bị, xây dựng bệnh viện Dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp, xây dựng sở giáo dục, đào tạo dạy nghề Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật làng nghề tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề nông thôn Nông nghiệp, nông thôn (Không phân biệt địa bàn đầu tư) Dự án xây dựng mới, mở rộng sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung Dự án phát triển giống thuỷ, hải sản; đầu tư hạ tầng nuôi trồng thuỷ, hải sản Dự án phát triển giống trồng, giống vật nuôi, giống lâm nghiệp Công nghiệp (Không phân biệt địa bàn đầu tư) Dự án đầu tư chế biến sâu từ quặng khống sản: - Phơi thép, gang có cơng suất tối thiểu 200 nghìn tấn/năm; - Sản xuất Alumin có cơng suất tối thiểu 300 nghìn tấn/năm; sản xuất nhơm kim loại có cơng suất tối thiểu 100 nghìn tấn/năm; - Sản xuất fero hợp kim sắt có cơng suất tối thiểu nghìn tấn/năm; - Sản xuất kim loại màu có cơng suất tối thiểu nghìn tấn/năm; - Sản xuất bột màu đioxit titan có cơng suất tối thiểu 20 nghìn tấn/năm Dự án sản xuất động Diezel từ 300CV trở lên Dự án đầu tư đóng toa xe đường sắt lắp ráp đầu máy xe lửa Dự án đầu tư bào chế, sản xuất thuốc kháng sinh, thuốc cai nghiện, vắc xin thương phẩm thuốc chữa bệnh HIV/AIDS Dự án đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ công suất nhỏ 100MW; xây dựng nhà máy điện từ gió Dự án đầu tư sản xuất DAP phân đạm Các dự án đầu tư địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; dự án vùng đồng bào dân tộc Khơ me sinh sống tập trung, xã thuộc chương trình 135 xã biên giới thuộc chương trình 120, xã vùng bãi ngang Các dự án cho vay theo Hiệp định Chính phủ; dự án đầu tư nước ngồi theo định Thủ tướng Chính phủ II III IV V 99 Phụ lục 03 Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư (Ban hành kèm theo Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 Chính phủ) STT I NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC GIỚI HẠN QUY MÔ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI (Không phân biệt địa bàn đầu tư) Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước phục vụ sản xuất sinh hoạt Nhóm A, B Dự án đầu tư xây dựng cơng trình xử lý nước thải, rác thải khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu cơng nghệ cao, Nhóm A, B bệnh viện cụm công nghiệp làng nghề Dự án xây dựng nhà cho sinh viên thuê, dự án nhà cho công nhân lao động khu công nghiệp thuê, dự án nhà cho người có thu nhập thấp khu vực thị theo định Thủ tướng Chính phủ Nhóm A, B C Dự án đầu tư hạ tầng, mở rộng, nâng cấp, xây dựng thiết bị lĩnh vực xã hội hóa: giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mơi trường thuộc Danh mục hưởng sách khuyến khích phát Nhóm A, B triển theo định Thủ tướng Chính phủ Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghiệp hỗ trợ, khu chế xuất, khu công nghệ cao Nhóm A, B II NƠNG NGHIỆP, NƠNG THƠN (Khơng phân biệt địa bàn đầu tư) Dự án nuôi, trồng thủy, hải sản gắn với chế biến công nghiệp Nhóm A, B Dự án phát triển giống trồng, giống vật ni, giống lâm nghiệp Nhóm A, B Dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với chế biến cơng nghiệp Nhóm A, B III CƠNG NGHIỆP (Khơng phân biệt địa bàn đầu tư) Dự án đầu tư chế biến sâu từ quặng khoáng sản: - Sản xuất fero hợp kim sắt có cơng suất tối thiểu nghìn tấn/năm; - Sản xuất kim loại màu có cơng suất tối thiểu nghìn tấn/năm; - Sản xuất bột màu đioxit titan có cơng suất tối thiểu 20 nghìn tấn/năm 100 Nhóm A, B STT NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC GIỚI HẠN QUY MÔ Dự án đầu tư sản xuất thuốc kháng sinh, thuốc cai nghiện, vắc xin thương phẩm thuốc chữa bệnh HIV/AIDS; sản xuất thuốc thú y đạt Nhóm A, B tiêu chuẩn GMP Dự án đầu tư xây dựng nhà máy phát điện sử dụng nguồn lượng: gió, mặt trời, địa nhiệt, sinh học tài nguyên lượng Nhóm A, B khác có khả tái tạo Dự án đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ, với công suất nhỏ 50MW thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm khí trọng điểm theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ Nhóm A, B C Nhóm A, B C Dự án thuộc danh mục ngành công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ Nhóm A, B C CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN, ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN; DỰ ÁN TẠI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHƠ ME SINH SỐNG TẬP TRUNG, CÁC XÃ THUỘC IV CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ CÁC XÃ BIÊN GIỚI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 120, CÁC XÃ VÙNG BÃI NGANG (không bao gồm dự án thủy Nhóm A, B C điện, nhiệt điện, sản xuất xi măng, sắt thép; dự án đầu tư đường bộ, cầu đường bộ, đường sắt cầu đường sắt) CÁC DỰ ÁN CHO VAY THEO HIỆP ĐỊNH CHÍNH PHỦ; CÁC DỰ ÁN V ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ; CÁC DỰ ÁN CHO VAY THEO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU SỬ DỤNG VỐN NƯỚC NGỒI 101 Nhóm A, B Phụ lục số 04 Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư (Kèm theo Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng năm 2017 Chính phủ) STT NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC QUY MÔ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI I GIỚI HẠN (Không phân biệt địa bàn đầu tư) Dự án đầu tư xây dựng cơng trình cấp nước phục vụ sản xuất sinh Nhóm A, B hoạt C Dự án đầu tư xây dựng cơng trình xử lý nước thải, rác thải khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, bệnh viện Nhóm A, B cụm cơng nghiệp, làng nghề Dự án đầu tư xây dựng, phát triển nhà xã hội theo quy định pháp luật Dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghiệp hỗ trợ, khu chế xuất, khu công nghệ cao Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng bệnh viện cơng C Nhóm A, B Nhóm A, B C NƠNG NGHIỆP, NƠNG THƠN II Nhóm A, B (Khơng phân biệt địa bàn đầu tư) Dự án đầu tư nhà máy chế biến thủy hải sản sử dụng công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ Nhóm A, B Dự án đầu tư nhà máy sản xuất muối cơng nghiệp Nhóm A, B Dự án giết mổ gia súc gia cầm tập trung Nhóm A, B CƠNG NGHIỆP III (Khơng phân biệt địa bàn đầu tư) Dự án đầu tư sản xuất thuốc kháng sinh, thuốc cai nghiện, vắc xin thương phẩm thuốc chữa bệnh HIV/AIDS; sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn Nhóm A, B GMP Dự án đầu tư xây dựng nhà máy phát điện sử dụng nguồn lượng: Gió, mặt trời, địa nhiệt, sinh học, điện sinh khối tài nguyên lượng Nhóm A, B khác có khả tái tạo; Dự án sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi 102 STT NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC GIỚI HẠN QUY MÔ trường Nhà nước bảo hộ hình thức cấp độc quyền sáng chế độc quyền giải pháp hữu ích theo quy định pháp luật Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm khí trọng điểm theo Quyết định Thủ Nhóm A, B tướng Chính phủ C Dự án đầu tư sản xuất phương tiện, thiết bị tiết kiệm lượng; đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất công nghệ tiết kiệm lượng Nhóm A, B C Dự án đầu tư thuộc danh mục ngành cơng nghiệp hỗ trợ theo Quyết định Nhóm A, B Thủ tướng Chính phủ C Dự án đầu tư, sản xuất sản phẩm phục vụ giới hóa nơng nghiệp, nơng thơn Nhóm A, B Dự án đầu tư đổi công nghệ theo hướng sử dụng cơng nghệ sạch; Dự án Nhóm A, B đầu tư phương tiện xe buýt sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường C Dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao theo danh mục công nghệ cao Thủ tướng Chính phủ ban hành; Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết khoa học cơng nghệ Nhóm A, B doanh nghiệp khoa học công nghệ theo quy định pháp luật hành Dự án đầu tư thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia theo định Thủ tướng Chính phủ Nhóm A, B Các dự án đầu tư tổ chức thực địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; Dự án vùng đồng bào dân tộc Khơ me sinh sống tập trung, xã thuộc IV Chương trình 135 xã biên giới thuộc Chương trình 120, xã vùng bãi ngang (không bao gồm dự án nhiệt điện, sản xuất xi măng, sắt thép; dự án đầu tư đường bộ, cầu đường bộ, đường sắt cầu đường sắt) V Các dự án đầu tư nước theo quy định Chính phủ; dự án cho vay theo Hiệp định Chính phủ 103 Nhóm A, B ... luận tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chương 3: Giải pháp hồn thiện hoạt động tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển. .. hoạt động tín dụng Ngân hàng Phát triển Việt Nam; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển. .. dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho giai đoạn phát triển Để hoạt động tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam ngày hoàn thiện, Luận văn sâu nghiên cứu nhằm tìm giải pháp hồn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tư tại ngân hàng phát triển việt nam , Hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tư tại ngân hàng phát triển việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn