Hoàn thiện hoạt động bán đấu giá tài sản tại trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bắc giang

117 1 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH BẮC GIANG NGUYỄN VĂN THAO HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH BẮC GIANG NGUYỄN VĂN THAO CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS HỒNG ĐÌNH MINH HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Hoàn thiện hoạt động bán đấugiátài sản Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang”là cơng trình nghiên cứu riêng thân Các số liệu điều tra, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, không trùng lặp với đề tài khác Hà Nội, 09 tháng năm 2017 TÁC GIẢ Nguyễn Văn Thao i LỜI CẢM ƠN Đề tài “Hoàn thiện hoạt động bán đấu giá tài sản tạiTrung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang”là kết quảtừquá trình nỗlực học tập rèn luyện Trường Để thực luận văn này, tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô giáo trường Viện Đại học Mở Hà Nội, Khoa đào tạo sau Đại học, đồng nghiệp, người thân tất bạn bè giúp đỡ, động viên suốt thời gian thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn thầy giáo TS Hồng Đình Minh, người tận tình hướng dẫn, góp ý giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc đồng nghiệp Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thu thập liệu Hà Nội, 09 tháng năm 2017 TÁC GIẢ Nguyễn Văn Thao ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ .vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Tổng quan nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu 5.2 Phạm vi nghiên cứu Kết cấu Luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN6 1.1 Khái niệm, đặc điểm chất bán đấu giá tài sản 1.1.1 Khái niệm bán đấu giá tài sản 1.1.2 Đặc điểm chất bán đấu giá tài sản 1.2 Khái quát pháp luật bán đấu giá tài sản 12 1.2.1 Khái niệm pháp luật bán đấu giá tài sản 12 1.2.2 Đặc điểm pháp luật bán đấu giá tài sản 12 1.2.3 Các nguyên tắc pháp luật bán đấu giá tài sản 13 1.3 Nội dung hoạt động bán đấu giá tài sản 16 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán đấu giá tài sản 20 1.5 Kinh nghiệm tổ chức bán đấu giá tỉnh, thành phố khác 21 Tiểu kết chương 22 iii Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNGBÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH BẮC GIANG 23 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Giang 23 2.1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên 23 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 23 2.2 Phân tích hoạt động bán đấu giá tài sản Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang 24 2.2.1 Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang kết hoạt động bán đấu giá tài sản 24 2.2.2 Phân tích hoạt động bán đấu giá tài sản Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang 32 2.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán đấu giá tài sản Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang 37 2.3.1 Phân tích đội ngũ nhân lực 37 2.3.2 Phân tích sở vật chất làm việc Trung tâm 42 2.3.3 Phân tích máy quản lý Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang 44 2.3.4 Phân tích thực trạng thái độ phục vụ Trung tâm 45 2.3.5 Phân tích tượng khơng lành mạnh bán đấu giá 46 2.3.6 Phân tích yếu tố ảnh hưởng bên ngồi đến hoạt động bán đấu giá tài sản Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang 47 Tiểu kết chương 48 Chương 3: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH BẮC GIANG 51 3.1 Phương hướng, nhiệm vụ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang năm 2017 đến năm 2020 51 iv 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán đấu giá tài sản Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang 53 3.2.1 Giải pháp số Giải pháp nghiệp vụ bán đấu giá tài sản 53 3.2.2 Giải pháp số Giải pháp hạn chế tượng không lành mạnh đấu giá 59 3.2.3 Giải pháp số Giải pháp đội ngũ nhân lực 60 3.2.4 Giải pháp số Giải pháp tăng cường sở vật chất phục vụ hoạt động bán đấu giá tài sản Trung tâm 62 3.2.5 Giải pháp số Giải pháp cấu tổ chức 64 3.2.6 Giải pháp số Giải pháp thái độ phục vụ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang 68 3.3 Kiến nghị 70 Tiểu kết chương 70 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT Ý NGHĨA BĐG Bán đấu giá CCHC Cải cách hành CBCCVCNLĐ Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động CNTT Công nghệ thông tin HĐND Hội đồng nhân dân KKT Khu kinh tế QPPL Quy phạm pháp luật QSDĐ Quyền sử dụng đất QLNN Quản lý Nhà nước 10 SXKD Sản xuất kinh doanh 11 THPL Thực pháp luật 12 THA Thi hành án 13 UBND Ủy ban nhân dân 14 VPHC Vi phạm hành vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 2.1: Bảng cấu trình độ cán Trung tâm 37 Bảng 2.2: Trình độ theo thâm niên cán Trung tâm 38 Bảng 2.3: Cơ cấu CBCCVCNLĐ có chứng hành nghề đấu giá 40 thẻ đấu giá viên Trung tâm 40 Bảng 2.4: Cơ sở vật chất, trang thiết bị sử dụng phục vụ hoạt động bán đấu giá tài sản Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang đến ngày 31/12/2016, sau: 43 Bảng 3.1: Các bước quy trình nghiệp vụ bán đấu giá tài sản, 54 trước giải pháp đề xuất thay đổi 54 Bảng 3.2: Cơ cấu tổ chức đề xuất Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang 66 HÌNH VẼ Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sảntỉnh Bắc Giang 28 Hình 3.1 Sơ đồ đề xuất chủ thể tham gia quản lý hoạt động 66 bán đấu giá tài sản 66 vii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau 30 năm thực công đổi Đảng lãnh đạo, đất nước ta bước phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường, có quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đời sống kinh tế - xã hội trở nên phong phú, đa dạng; cá nhân tổ chức có quyền tự kinh doanh theo quy định pháp luật, có quyền tự chủ, hợp tác cạnh tranh kinh doanh Với đa dạng thành phần kinh tế, đa dạng hình thức sở hữu loại hình doanh nghiệp, giao dịch dân sự, thương mại ngày trở nên phong phú, đa dạng, có hình thức như: bán đấu giá tài sản, đấu thầu hàng hóa, dịch vụ, cho thuê hàng hóa Hiện nay, bán đấu giá tài sản dịch vụ ngày có vị trí, vai trò quan trọng đời sống kính tế - xã hội Đấu giá tài sản cách thức linh hoạt để chuyển quyền sở hữu tài sản từ chủ thể sang chủ thể khác, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế nói chung, hoạt động mua bán trao đổihàng hóa nói riêng, phát triển cách đa dạng Trong năm qua, hoạt động bán đấu giá tài sản nước ta bước phát triển, có đóng góp quan trọng công tác thi hành pháp luật, ổn định xã hội, tài sản bán đấu giá đa dạng Căn vào trình tự, thủ tục quy định cho việc bán đấu giá tài sản loại tài sản bán đấu giá chia hai loại tài sản: Tài sản thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức bán theo hình thức tự nguyện tài sản tư pháp bán theo hình thức bắt buộc Tài sản thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức tài sản phép giao dịch theo quy định pháp luật, ví dụ như: hàng hóa, số đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật, đồ sưu tầm, phương tiện giải trí, bất động sản, đồ dùng gia đình, hàng tiêu dùng, đồ văn phòng, máy tính, Tài sản tư pháp bao gồm tài sản để thi hành án theo quy định pháp luật thi hành án; tài sản tang vật phương tiện vi phạm hành bị tịch thu sung cơng quỹ nhà nước theo quy định pháp luật xử lý vi phạm hành chính; tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật giao dịch có bảo 10 19/03/2015 01/04/2015 11-01/04/2015 11 10 23/03/2015 01/04/2015 09-01/04/2015 12 11 23/03/2015 01/04/2015 10-01/04/2015 13 12 24/03/2015 02/04/2015 12-02/04/2015 14 13 06/04/2015 14/04/2015 13-14/04/2015 15 14 07/04/2015 22/04/2015 14-22/04/2015 16 15 15/04/2015 23/04/2015 15-23/04/2015 17 16 04/05/2015 20/05/2015 16-20/05/2015 18 17 29/05/2015 10/06/2015 17-10/06/2015 18 12,680 m3 gỗ tạp tròn 20,483 m3 lơ gỗ tạp tròn tạp tròn tận dụng nhóm V VIII 14,728 m3 gỗ tạp tròn nhóm V-VIII; 86,0 ste củi tạp RTN Lơ hàng 27 danh mục hàng hóa: Điện thoại, máy khoan, quần bò thơ,… Mũ nữ, giầy giả da nữ, lọ thủy tinh, quần áo lót nữ… 18 kg kim loại Bạc Điện thoại di động, đèn muỗi, dàn tỏa nhiệt điều hòa 01 tơ ben, BKS: 98C 020.67 3,681 m3 gỗ tròn nhóm VVIII; 9,5 ster củi rừng; 02 cưa xăng 10.850.200 11.200.000 349.800 11.914.000 13.000.000 1.086.000 13.520.000 14.000.000 480.000 60.845.000 61.500.000 655.000 29.590.400 30.000.000 409.600 183.600.000 184.100.000 500.000 28.135.700 28.500.000 364.300 180.000.000 181.000.000 1.000.000 5.055.600 5.500.000 444.400 27.721.000 28.550.000 829.000 29.945.000 30.200.000 255.000 16.000.000 16.700.000 700.000 45.000.000 45.500.000 500.000 7.425.000 8.000.000 575.000 95.850.000 286.680.000 190.830.000 Khơng có 19 19 24/06/2015 02/07/2015 19-02/07/2015 20-02/07/2015 20 20 10/08/2015 20/08/2015 21-20/08/2015 21 21 26/08/2015 08/09/2015 23-08/09/2015 24-08/09/2015 22 22 31/08/2015 11/09/2015 26-11/09/2015 23 23 31/08/2015 09/09/2015 25-09/09/2015 24 24 22/10/2015 02/11/2015 27-02/11/2015 28-02/11/2015 29-02/11/2015 7,018kg than hoa; 12,973 m3 gỗ tròn thơng thường nhóm VII-VIII Lơ hàng 91 xe mơ tô, xe gắn máy qua sử dụng 01 xe oto nhãn hiệu AUDI; 01 xe ô tô nhãn hiệu UAOT 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA 71 danh mục máy móc thiết bị qua sử dụng Lơ hàng 16 danh mục máy móc thiết bị cũ nát + 09 danh mục máy móc thiết bị qua sử dụng + 01 xe ô tô KIA + 01 xe ô tô NISSAN 25 25 28/10/2015 05/11/2015 30-05/11/2015 26 26 12/11/2015 24/11/2015 32-24/11/2015 33-24/11/2015 04 danh mục máy móc thiết bị qua sử dụng 02 xe ô tô Nhật Bản sản xuất (Ngân hàng NN&PTNT tỉnh) Tổng 500.000 700.000 220.000.000 200.000 600.000 220.600.000 3.159.340.852 3.454.013.000 294.672.148 III Tài sản thi hành án Số STT HĐPL PL Ngày ký HĐ-PL Ngày bán tài sản Số, ngày ký HĐMB 15/06/2015 27/07/2015 01-27/07/2015 Tổng Nội dung tài sản Quyền sử dụng đất 264 m2 đất vụ Hường Giang Đấu giá thành Giá khởi điểm Giá bán Vượt khởi điểm 481.933.575 483.000.000 1.066.425 481.933.575 483.000.000 1.066.425 D Kết hoạt động bán đấu giá năm 2016 I Tài sản Quyền sử dụng đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất STT Tài sản BĐG Số, ngày tháng ký HĐ Ngày ĐG Giá khởi điểm đấu giá Tổng giá đấu thành Vượt so với giá khởi điểm 15 lô xã Việt Tiến 1.032.900.000 1.173.253.000 140.353.000 56 lô xã Hương Mai 6.959.000.000 7.354.915.250 395.915.250 25 lô xã Minh Đức 4.592.000.000 5.037.473.300 445.473.300 37 lô xã Quảng Minh 6.315.500.000 6.497.707.676 182.207.676 06 lô xã Quang Châu + 03 lô xã Tăng Tiến 5.403.920.000 9.377.403.690 3.973.483.690 92 lô xã Tân Yên 16.898.395.000 18.255.254.000 1.356.859.000 09 lô xã Biển Động 2.319.750.000 2.726.740.000 406.990.000 16 lô xã Mỹ An 750.000.000 750.400.000 400.000 65 lô TT Tân Dân 58-17/12/2015 23/1/2016 5.495.000.000 5.499.427.000 4.427.000 10 TS đảm bảo NH Đại Dương 59-29/12/2015 01/06/2016 6.119.557.200 6.139.611.000 20.053.800 11 15 lô xã Bảo Sơn 60-31/12/2015 03/02/2016 4.641.300.000 7.458.419.500 2.817.119.500 01-26/1/2016 02/02/2016 12 TS đảm bảo NH Đại Dương Quảng Minh, Ninh Sơn, Tiên Sơn 54-3/12/2015 7/01/2016 56-17/12/2015 19/1/2016 57-17/12/2015 20/1/2016 02-04/3/2016 Không thành 29.268.525.000 32.941.871.363 3.673.346.363 7.132.010.000 7.974.011.899 842.001.899 3.096.000.000 3.664.105.500 568.105.500 04/10/2016 1.936.580.000 2.021.840.000 85.260.000 04/12/2016 2.866.050.000 2.918.716.000 52.666.000 7/4/2016 13 TT Bích Động, Việt Tiến, Vân Trung 14 Yên Mỹ-LG 15 Tân Dĩnh 16 Mỹ Hà 17 19 lơ TT Bích Động 04-24/3/2016 27/4/2016 2.577.400.000 3.411.884.058 834.484.058 18 28 lô Thanh Lâm-Lnam 05-31/3/2016 05/02/2016 6.235.400.000 8.180.005.999 1.944.605.999 03-9/3/2016 19 24 lô Nghĩa Phương 06-31/3/2016 05/02/2016 Không thành 20 18 lô Đông Phú-Lnam 07-31/3/2016 05/03/2016 2.420.300.000 3.122.426.000 702.126.000 21 Lệ Viễn, An Châu, TT An Châu 4.913.717.000 5.096.315.000 182.598.000 22 Vân Sơn, TT Thanh Sơn 23 TT Tân Dân 24 8-4/4/2016 6/5/2016 2.328.480.000 2.463.477.999 134.997.999 9-14/4/2016 14/5/2016 8.425.100.000 8.594.770.000 169.670.000 100 lô Thọ Xương, TNH, Xương Giang 10-14/4/2016 15/5/2016 47.479.020.000 70.666.593.473 23.187.573.473 25 xã, TT Tân Yên 11-27/4/2016 30/5/2016 7.813.000.000 8.910.433.071 1.097.433.071 26 Hồng Thái, Quang Châu TT Bích Động 20.478.400.000 22.242.386.136 1.763.986.136 27 Hương Mai 28 11 lô Mai Trung-HH 29 89 lô TT Tân Dân 30 xã,TT huyện Tân Yên 31 xã huyện Tân n 32 24 lơ xã Trí n 33 31 lơ TT Bích Động, Bích Sơn, Hồng Thái 34 Hồng Ninh 18-9/6/2016 13/7/2016 Có VB dừng 35 20 lô xã Xuân Phú 19-9/6/2016 16/7/2016 36 lô BCHQS TT Thắng 37 11 lô xã Thanh Vân 38 Tự Lạn+Thượng Lan 39 Ninh Sơn+Vân Trung 40 TT Thắng+Hoàng Lương 41 Danh Thắng 12-27/4/2016 3/6/2016 853.800.000 855.264.000 1.464.000 13-6/5/2016 06/10/2016 2.836.000.000 5.254.550.000 2.418.550.000 14-13/5/2016 18/6/2016 4.455.000.000 4.467.099.900 12.099.900 21.027.750.000 23.848.096.499 2.820.346.499 17.947.625.000 1.289.025.000 10.912.449.617 1.262.289.617 4.860.000.000 4.956.194.600 96.194.600 8.868.160.000 12.866.656.000 3.998.496.000 3.527.600.000 3.581.000.000 53.400.000 6.236.400.000 6.907.057.500 670.657.500 30/8/2016 16.227.490.000 17.743.084.808 1.515.594.808 22-01/8/2016 09/08/2016 1.398.600.000 1.400.216.000 1.616.000 23-15/8/2016 20/9/2016 1.864.200.000 2.564.500.000 700.300.000 15-17/5/2016 16-17/5/2016 20/6/2016 16.658.600.000 17-9/6/2016 07/10/2016 Có VB dừng 9.650.160.000 20-16/6/2016 21/7/2016 42 Thái Sơn Không thành 43 Hương Lâm 44 Hồng Thái,BSơn,BĐộng 45 Ninh Sơn, Tiên Sơn 46 Bình Sơn, Nghĩa Phương 47 31 Quang Châu, Hoàng Ninh 48 Hồng Thái, Tăng Tiến 6/10/2016 49 xã TT Tân Yên 50 5.903.000.000 6.754.557.100 851.557.100 4.824.950.000 5.535.750.808 710.800.808 23.677.080.000 27.788.782.250 4.111.702.250 3.220.000.000 3.311.970.000 91.970.000 10.878.000.000 14.730.046.500 3.852.046.500 15.111.000.000 19.907.486.500 4.796.486.500 10/10/2016 8.860.000.000 9.590.477.000 730.477.000 TT Đồi Ngơ 14/10/2016 3.904.875.000 3.942.600.000 37.725.000 51 Hồn Ninh,Thượng Lan, Bích Động 17/10/2016 18.526.960.000 30.157.646.037 11.630.686.037 52 TT Nếnh+Bích Động - chiều 46.065.600.000 61.080.341.698 15.014.741.698 53 Tự Lạn + Việt Tiến 5.616.350.000 6.383.037.300 766.687.300 54 TS Ngân hàng TP(Hoa Quyền) 55 QSD 131 lô TP 56 QuangThịnh, Mỹ Thái-LG 57 36 lô TT Chũ 17/11/2016 58 Tân Hưng, Dương Đức, Đào Mỹ-LG 19/11/2016 59 09 lô xã Yên Mỹ 60 21/9/2016 28/9/2016 30/9/2016 sáng 28/10/2016 24-19/8/2016 11/04/2016 2.166.750.000 2.168.000.000 1.250.000 36-14/10/2016 14/11/2016 104.596.700.000 207.303.765.201 102.707.065.201 Không thành 32.891.800.000 45.319.065.000 12.427.265.000 1.616.400.000 1.846.801.000 230.401.000 20/11/2016 1.758.800.000 2.556.051.999 797.251.999 Tự Lạn, Quảng Minh 21/11/2016 9.768.000.000 12.678.553.900 2.910.553.900 61 TT Đồi Ngô 23/11/2016 2.149.875.000 2.192.168.000 42.293.000 62 xã Tân Yên 24/11/2016 9.840.800.000 12.801.548.000 2.960.748.000 63 74 lô TT Tân Dân 26/11/2016 11.643.000.000 11.710.336.000 67.336.000 64 Đại Thành-Mai Trung-HH 12/09/2016 2.405.800.000 4.227.344.400 1.821.544.400 65 Hoàng Vân-HH 12/11/2016 8.813.395.000 10.773.243.000 1.959.848.000 66 BCHQS TT Thắng 14/12/2016 23.651.790.000 25.363.009.000 1.711.219.000 67 Thái Sơn-HH 16/12/2016 1.462.500.000 1.478.068.000 15.568.000 68 Hồng Thái-Hoàng Ninh, Tăng Tiến, Nghĩa Trung 20/12/2016 6.245.000.000 7.349.148.100 1.104.148.100 69 Ninh Sơn 70 Hương Mai, Việt Tiến 20/12/2016 11.335.900.000 11.591.492.640 255.592.640 71 An Hà, Nghĩa Hưng 20/12/2016 5.946.000.000 7.053.460.798 1.107.460.798 72 BCHQS Tân Yên 29/12/2016 36.656.500.000 59.395.347.000 22.738.847.000 725.497.889.200 980.773.332.069 255.275.442.869 Không thành Tổng cộng II Tài sản lý, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước STT Ngày ký HĐ-PL Ngày bán HĐ- PL 23/12/2015 05/01/2016 13/01/2016 25/01/2016 18/01/2016 26/01/2016 20/01/2016 28/01/2016 20/01/2016 29/01/2016 22/01/2016 31/01/2016 Nội dung 59 quán bán hàng chợ Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô 01 xe ô tô, nhãn hiệu UOAT qua sử dụng BKS: 98K-1133 01 xe ô tô, nhãn hiệu HONDAACCOORD qua sử dụng BKS: 98A-0124 91 phương tiện (xe mô tô) qua sử dụng Lô hàng công cụ, dụng cụ qua sử dụng: Bánh xe đẩy bình oxy, kéo cắt,… Lơ hàng: 0,329 m3 gỗ tròn nhóm VII VIII; 5,116 m3 gỗ tròn tận dụng nhóm VII; 3,607 m3 gỗ nhóm V; 03 xe Tổng giá khởi điểm Đấu giá thành Giá khởi điểm Giá bán Vượt KĐ 3.750.600.000 3.750.600.000 16.559.806.800 12.809.206.800 5.000.000 5.000.000 5.500.000 500.000 40.000.000 40.000.000 40.500.000 500.000 44.500.000 44.500.000 45.000.000 500.000 7.975.400 7.975.400 8.200.000 224.600 35.811.850 35.811.850 36.000.000 188.150 máy cũ nát 29/01/2016 05/02/2016 09/03/2016 22/03/2016 16/03/2016 25/03/2016 10 10/05/2016 18/05/2016 11 20/05/2016 28/05/2016 12 14/07/2016 22/07/2016 13 12/08/2016 16/09/2016 14 23/08/2016 01/09/2016 15 23/09/2016 30/09/2016 16 15/10/2016 28/10/2016 17 10/03/2016 11/04/2016 18 16/11/2016 28/11/2016 19 24/11/2016 12/05/2016 20 12/07/2016 21 22 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA qua sử dụng; BKS: 98A - 1099 Công trình ký túc xá Trường Cao đẳng Ngơ Gia Tự nhà C (3 tầng) 7,973 m3 gỗ tròn nhóm VII - VIII Lơ hàng 3,878 m3 gỗ tạp tròn nhóm 7+8; 0,927 m3 gỗ nghiến xẻ Lô hàng 5,725m3 gỗ tròn thơng thường nhóm 7+8 01 máy phát điện ký hiệu Cummis qua sử dụng Quyền sử dụng 96,3 m2 đất tài sản gắn liền với đất nhà 03 tầng 79 xe mô tô gắn máy qua sử dụng 29.500.000 29.500.000 30.000.000 500.000 2.900.000 2.900.000 3.050.000 150.000 3.987.000 3.987.000 4.100.000 113.000 4.372.500 4.372.500 4.500.000 127.500 2.863.000 2.863.000 3.000.000 137.000 20.000.000 20.000.000 21.000.000 1.000.000 830.128.000 830.128.000 901.990.000 71.862.000 75.400.000 75.400.000 75.900.000 500.000 436.722.594 436.722.594 437.000.000 277.406 5.340.000 5.340.000 5.600.000 260.000 2.167.750.000 2.167.750.000 2.168.000.000 250.000 9.000.000 9.000.000 9.200.000 200.000 01 xe ô tô cứu thương BKS 98A-0103 10.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 19/12/2016 xe ô tô cứu thương BKS 98A-0285 10.000.000 10.000.000 10.100.000 100.000 12/08/2016 21/12/2016 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA qua sử dụng; BKS: 98A - 3989 130.000.000 130.000.000 130.100.000 100.000 12/12/2016 23/12/2016 01 xe ô tô cứu thương BKS 98A-0103 10.000.000 10.000.000 10.100.000 100.000 Nguyên vật liệu sau tháo dỡ nhà điều trị chấn thương, gara ô tô… 67 danh mục máy móc, cơng cụ chun mơn qua sử dụng QSD 117,4m2+ TS đất ông bà Quyền Hoa 01 xe ô tô cứu thương 08 chỗ ngồi BKS 98A-0092(xe hết niêm hạn sử dụng) 23 13/12/2016 23/12/2016 Lô hàng 2,875m3 gỗ thơng thường xẻ nhóm VI 14.375.000 14.375.000 14.500.000 125.000 24 13/12/2016 24/12/2016 Lơ hàng gỗ tròn nhóm II, gỗ lim nhóm II, gỗ tròn nhóm VI, gỗ thơng thường, 11.615.500 11.615.000 12.000.000 385.000 27/12/2016 - 01 xe ô tô nhãn hiệu Daihats BKS 98A-0104 - 02 xe máy BKS 98B1-0209; 98B10210 11.200.000 11.200.000 27.000.000 15.800.000 25 13/12/2016 Cộng 7.669.040.844 7.669.040.344 20.582.146.800 [Nguồn: Số liệu thu thập từ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang năm 2017] 12.913.106.456 PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT Đánh giá tình hình thực quy trình nghiệp vụ bán đấu giá tài sản (Dành cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động làm việc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang) Xin chào Anh/chị Tôi học viên cao học Viện Đại học Mở Hà Nội Tôi thực nghiên cứu khoa học hoàn thiện hoạt động bán đấu giá tài sản Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang Kính mong Anh/chị dành chút thời gian giúp trả lời số câu hỏi sau (đánh dấu X vào câu trả lời) Xin lưu ý câu trả lời sai Tất thông tin Anh/chị cung cấp nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học tôi, khơng sử dụng vào mục đích khác Phần Quy trình nghiệp vụ bán đấu giá tài sản Trung tâm Câu Theo Anh/chị, tài sản nhà nước lý xe ô tô loại, giá khởi điểm để đưa bán đấu giá định? a) Sở Tài tỉnh Bắc Giang b) Cơ quan có tài sản bán đấu giá □ □ □ c) Doanh nghiệp thẩm định giá Ý kiến khác: Câu Theo Anh/chị, việc lập kế hoạch thực hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản? a) Tốt b) Bình thường □ □ □ c) Chưa tốt Ý kiến khác: Câu Theo Anh/chị, người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, không nộp tiền trúng đấu giá tài sản theo quy định? a) Nhận lại tiền đặt trước □ □ b) Không nhận lại tiền đặt trước Ý kiến khác: Câu Theo Anh/chị, việc thu thù lao dịch vụ đấu giá tài sản người có tài sản bán đấu giá? a) Dùng Hóa đơn giá trị gia tăng b) Dùng phiếu thu thông thường c) Không dùng hai loại □ □ □ Ý kiến khác: Câu Theo Anh/chị, việc xếp, hoàn thiện hồ sơ đấu giá chuyển lưu trữ? a) Tốt b) Bình thường c) Chưa tốt □ □ □ Ý kiến khác: Câu Anh/chị, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ bán đấu giá chưa? a) Chưa b) Được đào tạo chưa kỹ c) Được đào tạo kỹ □ □ □ Ý kiến khác: Phần Thông tin khác Câu Anh/ chị, thái độ phục vụ khách hàng Trung tâm coi trọng hay chưa? a) Có b) Chưa □ □ Ý kiến khác: Câu Theo Anh/chị, có giải pháp để nâng cao hiệu quy trình nghiệp vụ bán đấu giá, thơng đồng dìm giá thái độ phục vụ khách hàng Trung tâm Xin Anh/chị cho biết số thông tin thân - Tuổi: - Nghề nghiệp: - Phòng: Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Anh/chị! PHỤ LỤC 03 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT NỘI VỀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, THƠNG ĐỒNG DÌM GIÁ VÀTHÁI ĐỘ PHỤC VỤ TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH BẮC GIANG Số TT Nội dung câu hỏi Theo Anh/chị, tài sản nhà nước lý ô tô loại, giá khởi điểm để đưa bán đấu giá định? - Sở Tài - Cơ quan có tài sản bán đấu giá Mức độ phản hồi (%) 100 7,14 85,7 - Doanh nghiệp thẩm định giá TheoAnh/chị, việc lập kế hoạch thực hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản? - Tốt - Bình thường 7,14 100 7,2 71,4 21,4 - Chưa tốt Theo Anh/chị, người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, không nộp tiền trúng đấu giá tài sản theo quy định? - Nhận lại tiền đặt trước Tỷ lệ (%) 100 78,5 - Không nhận lại tiền đặt trước 14,2 - Không quan tâm 7,3 Theo Anh/chị, việc thu thù lao dịch vụ đấu giá tài sản người có tài sản bán đấu giá? - Dùng Hóa đơn giá trị gia tăng - Dùng phiếu thu thông thường - Không dùng hai loại Anh/chị, việc xếp, hoàn thiện hồ sơ đấu giá chuyển lưu trữ? - Tốt 100 71,6 14,2 14,2 100 - Bình thường 27,3 - Chưa tốt 63,7 Anh/chị, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ bán đấu giá chưa? 100 - Chưa 35,7 - Được đào tạo chưa kỹ 42,9 - Được đào tạo kỹ 21,3 Theo Anh/chị, thái độ phục vụ khách hàng Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang coi trọng hay chưa? 100 - Có 85,7 - Chưa 14,3 [Nguồn: Khảo sát tác giả luận văn] PHỤ LỤC 04 PHIẾU THĂM DỊ Ý KIẾN CỦA NGƯỜI CĨ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ VÀ KHÁCH HÀNG THAM GIA ĐẤU GIÁ Xin chào Ơng/bà Tơi học viên cao học Viện Đại học Mở Hà Nội Tôi thực nghiên cứu khoa học hoàn thiện hoạt động bán đấu giá tài sản Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang Kính mong Ơng/bà dành chút thời gian giúp tơi trả lời số câu hỏi sau (đánh dấu X vào câu trả lời) Xin lưu ý khơng có câu trả lời sai Tất thông tin Ông/bà cung cấp nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học tôi, không sử dụng vào mục đích khác Câu Theo Ơng/bà, việc tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản mẫu tài sản khoảng thời gian liên tục hai ngày trước ngày mở bán đấu giá? a) Tốt b) Bình thường c) Chưa tốt □ □ □ Ý kiến khác: Câu Theo Ông/bà, việc tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tổ chức bán đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài liệu có liên quan khoảng thời gian liên tục 02 ngày? a) Tốt b) Bình thường c) Chưa tốt □ □ □ Ý kiến khác: Câu Theo Ông/bà, việc thu tiền đặt trước khách hàng tham gia đấu giá từ năm triệu đồng trở lên? a) Trung tâm thu trực tiếp b) Thu qua ngân hàng □ □ Ý kiến khác: Câu Ông/bà, cho biết bán đấu giá tài sản Trung tâm có thơng đồng, dìm giá không? a) Thường xuyên b) Không c) Thỉnh thoảng □ □ □ Ý kiến khác: Câu Đánh giá Ông/bà thái độ phục vụ khách hàng Trung tâm? a) Tốt b) Chưa tốt □ □ Ý kiến khác: Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Ông/bà! PHỤ LỤC 05 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT THĂM DỊ Ý KIẾN CỦA NGƯỜI CĨ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ VÀ KHÁCH HÀNG THAM GIA ĐẤU GIÁ Số TT Nội dung câu hỏi Ông/bà, cho biết việc tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản mẫu tài sản khoảng thời gian liên tục hai ngày trước ngày mở bán đấu giá? - Tốt - Bình thường - Chưa tốt Ông/bà, cho biết việc tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tổ chức bán đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài liệu có liên quan khoảng thời gian liên tục 02 ngày? - Tốt - Bình thường - Chưa tốt Theo Ông/bà, việc thu tiền đặt trước khách hàng tham gia đấu giá từ (05) năm triệu đồng trở lên? Trung tâm thu trực tiếp Thu qua ngân hàng Theo Ông/bà, cho biết bán đấu giá tài sản Trung tâm có thơng đồng dìm giá khơng? Mức độ phản hồi (%) Tỷ lệ (%) 100 19,1 19,1 61,8 100 19,1 19,1 61,8 100 85,7 14,3 100 - Thường xuyên - Không 47,6 19,1 - Thỉnh thoảng Đánh giá Ông/bà thái độ phục vụ khách hàng Trung tâm? - Tốt - Chưa tốt 33,3 100 [Nguồn: Khảo sát tác giả luận văn] 85,7 14,3 ... hoạt động bán đấu giá tài sản Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang - Chương Một số khuyến nghị hoàn thiện hoạt động bán đấu giá tài sản Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh. .. cứu - Hoạt động bán đấu giá tài sản Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang - Các thành phần tham gia vào hoạt động bán đấu giá Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang. .. hoạt động bán đấu giá tài sản Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang 24 2.2.1 Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang kết hoạt động bán đấu giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động bán đấu giá tài sản tại trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bắc giang , Hoàn thiện hoạt động bán đấu giá tài sản tại trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bắc giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn