Hoàn thiện đào tạo nhân lực tại công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng việt đức

97 2 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:17

LÊ HẢI SƠN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT ĐỨC LÊ HẢI SƠN 2016 - 2017 HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT ĐỨC LÊ HẢI SƠN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS VŨ KIM DŨNG HÀ NỘI – 2017 Học viên: Lê Hải Sơn Hướng dẫn: PGS TS Vũ Kim Dũng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan : Luận văn tốt nghiệp với đề tài “Hoàn thiện đào tạo nhân lực Công ty CP xuất nhập xây dựng Việt Đức” cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi, không chép Các số liệu , kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu riêng ! Người cam đoan LÊ HẢI SƠN Học viên: Lê Hải Sơn Hướng dẫn: PGS TS Vũ Kim Dũng LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân có hướng dẫn nhiệt tình q Thầy Cơ, nhƣ động viên ủng hộ gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến PGS.TS Vũ Kim Dũng hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho hoàn thành luận văn Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến tồn thể q thầy khoa Quản trị kinh doanh khoa sau đại học Viện Đại học Mở Hà Nội tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu thực đề tài luận văn Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức không ngừng hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, anh chị bạn đồng nghiệp hỗ trợ cho tơi nhiều suốt q trình học tập, nghiên cứu thực đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh Hà Nội, tháng năm 2017 Học viên thực Lê Hải Sơn Học viên: Lê Hải Sơn 10 Hướng dẫn: PGS TS Vũ Kim Dũng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP…………………………………………………….…5 1.1 Một số khái niệm bản……………………………………………… 1.1.1 Nhân lực nguồn nhân lực……………………………… ….…….….5 1.1.2 Công tác đào tạo nguồn nhân lực…………………………… ……….6 1.1.3 Tầm quan trọng đào tạo nguồn nhân lực…………………….…….7 1.2 Nội dung đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp………………8 1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo………………………………… ………….9 1.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo…………………………………………….10 1.2.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo ……………………………………….…11 1.2.4 Xác định chương trình đào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo… 12 1.2.5 Lựa chọn giáo viên………………………………………………… 15 1.2.6 Dự tính chi phí đào tạo……………………………………………… 16 1.2.7 Thiết lập quy trình đánh giá………………………………………… 16 1.3 Bố trí, sử dụng nhân lực sau đào tạo…………………………………18 Học viên: Lê Hải Sơn 11 Hướng dẫn: PGS TS Vũ Kim Dũng 1.4 Đánh giá hiệu công tác đào tạo Doanh nghiệp………… 18 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực…… 20 1.5.1 Các nhân tố bên trong……………………………………………… 20 1.5.2 Các nhân tố bên ngoài……………………………………………… 21 1.6 Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực……………………………… 23 1.6.1 Công ty Cổ phần Sơng Đà…………………………………………….23 1.6.2 Cơng ty xây dựng Hòa Bình………………………………………….24 1.6.3 Cơng ty cổ phần Pico…………… ………………………………….25 1.6.4 Bài học kinh nghiệm rút ra……………………………………………27 Kết luận chương I………………………………… …………………… 29 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT ĐỨC………….… 30 2.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức………………………………………………30 2.2 Chức nhiệm vụ Công ty Cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức………………………………………………………… …32 2.3 Đặc điểm nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nguồn nhân lực công ty Cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức…………… …33 2.3.1 Đặc điểm dây chuyền thiết bị sản xuất…………………………….33 2.3.2 Đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh………………33 2.3.3 Đặc điểm nguồn nhân lực………………………………………….35 2.3.4 Các sách người lao động Công ty……………… 37 2.3.5 Các nhân tố tác động đến công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty…38 Học viên: Lê Hải Sơn 12 Hướng dẫn: PGS TS Vũ Kim Dũng 2.4 Phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức……………………………….… 39 2.4.1 Xác định nhu cầu đào tạo……………………………………….…….39 2.4.2 Xác định mục tiêu đào tạo…………………………………………….40 2.4.3 Xác định đối tượng đào tạo………………………………………….41 2.4.4 Xác định chương trình đào tạo phương pháp đào tạo…………… 42 2.4.5 Lựa chọn giảng viên…… ………………………………………… 46 2.4.6 Kinh phí đào tạo………………………………………………………47 2.4.7 Đánh giá kết đào tạo…………………………………………… 48 2.5 Đánh giá chung công tác đào tạo nhân công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức…………………….………………… 51 2.5.1 Những ưu điểm………………………………………………………51 2.5.2 Những tồn tại, hạn chế đào tạo nguồn nhân lực……………… 51 Kết luận chương II……………………………………………………… 54 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT ĐỨC………….……… 56 3.1 Hướng phát triển công ty thời gian tới………………… 56 3.2 Mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực Công ty thời gian tới…56 3.3 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng Công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức………………………………… 57 3.3.1 Hoàn thiện việc xác định mục tiêu đào tạo………………………… 57 3.3.2 Hồn thiện cơng tác xác định nhu cầu đào tạo……………………… 58 3.3.3 Hoàn thiện công tác lựa chọn đối tượng đào tạo…………………… 62 3.3.4 Hồn thiện bước q trình đào tạo…………………………63 Học viên: Lê Hải Sơn 13 Hướng dẫn: PGS TS Vũ Kim Dũng 3.3.5 Đa dạng hóa loại hình phương pháp đào tạo…………………65 3.3.6 Sử dụng có hiệu nguồn kinh phí cho đào tạo………………… 67 3.3.7 Thực tốt công tác đánh giá kết đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo……………………………………………………………… 68 3.3.8 Hoàn thiện công tác đánh giá thực công việc để bố trí, sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo………………………….…………………… 70 3.3.9 Hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động để trì (giữ chân) nguồn nhân lực chất lượng cao cho công ty………………………….70 3.4 Một số kiến nghị……………………………………………………….72 3.4.1 Đối với Công ty Cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức……72 3.4.2 Đối với Nhà nước…………………………………………………… 73 Kết luận chương III………………………………………………………76 KẾT LUẬN……………………………………………………………………… 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………… 80 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHIẾU KHẢO SÁT…………………………………… 81 Học viên: Lê Hải Sơn 14 Hướng dẫn: PGS TS Vũ Kim Dũng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ DN Doanh nghiệp CP Cổ phần XNK Xuất nhập NLĐ Người Lao động CN Công nhân ĐH Đại học CĐ Cao đẳng TC Trung cấp LĐPT Lao động phổ thơng ATLĐ An tồn lao động Học viên: Lê Hải Sơn 15 Hướng dẫn: PGS TS Vũ Kim Dũng DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu Sơ đồ cấu tổ chức công ty 32 Biểu Kết hoạt động kinh doanh công ty xuất nhập xây dựng Việt Đức 35 Biểu Biểu đồ kết hoạt động kinh doanh công ty CP XNK xây 36 dựng Việt Đức Biểu Cơ cấu lao động theo giới tính 37 Biểu 5: Cơ cấu lao động theo trình độ 38 Biểu 6: Xác định nhu cầu đào tạo Biểu 7: Chương trình đào tạo 41 44 Biểu Hệ thống chương trình đào tạo công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức năm 2014, 2015, 2016 46 Biểu 9: Hình thức đào tạo47 Biểu 10: Lựa chọn giảng viên đào tạo 48 Biểu 11: Lựa chọn giảng viên đào tạo 49 Biểu 12 Kinh phí đào tạo năm 2014, 2015, 2016 công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức 49 Biểu 13: Chi trả chi phí đào tạo 50 Biểu 14: Vị trí công việc sau đào tạo 51 Biểu 15: Năng lực làm việc sau đào tạo 51 Biểu 16: Sự hài lòng nhân viên thay đổi vị trí sau đào tạo 52 Biểu 17: Lương nhân viên sau đào tạo 52 Học viên: Lê Hải Sơn 16 Hướng dẫn: PGS TS Vũ Kim Dũng Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Đào tạo nâng cao trình độ lành nghề cho cán công nhân viên yếu tố quan trọng ban đầu Nhân viên có lực, điều chưa có nghĩa họ làm việc tốt Vậy làm để nhân viên trung thành với công ty, làm việc tận tụy ln cố gắng tìm tòi sáng tạo để đạt suất, chất lượng hiệu cao hơn? Đó khoa học nghệ thuật lãnh đạo quản trị gia Tạo động lực làm cho người lao động trở nên hưng phấn, hăng hái cơng việc, họ có ý thức hồn thiện Để làm điều này, công ty nên áp dụng hình thức sau: - Người lao động sau đào tạo phải cơng ty bố trí cơng việc phù hợp với trình độ, khả họ Để người lao động tồn tâm tồn ý với công việc, công ty cần tạo cho nhân viên nhận biết coi trọng công ty họ, nâng cao nhận thức họ giá trị thân, từ hình thành tính chủ động tính tự giác việc tham gia đào tạo làm việc với thái độ tích cực để hoạt động trở thành biện pháp động viên, khích lệ Cơng ty cần tạo động lực để kích thích người lao động tạo động lực làm cho người lao động trở nên hưng phấn, hăng hái cơng việc, họ có ý thức hồn thiện - Tăng cường cơng tác thưởng phạt người lao động: Thưởng cho hồn thành tốt chương trình đào tạo, có kết học tập cao, có sáng kiến mang lại lợi ích cho cơng ty, tạo hội thăng tiến cho người đào tạo đề bạt, tăng lương…Nhưng ngược lại để nâng cao hiệu đào tạo, khơng hồn thành chương trình đào tạo bị giảm tiền thưởng tháng cuối năm, hủy bỏ tư cách đào tạo người không muốn đào tạo - Hàng năm công ty nên tổ chức thi xây dựng ý tưởng kinh doanh, kỹ bán hàng…đạt doanh thu cao nhằm tác động tích cực đến tinh thần học tập, sáng tạo người lao động cơng ty Bên cạnh cần tạo bầu khơng khí làm việc giúp đỡ Nếu thiếu ủng hộ đồng nghiệp cán cấp trên, trực tiếp, người đào tạo khó Học viên: Lê Hải Sơn 73 Hướng dẫn: PGS TS Vũ Kim Dũng Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyển hướng ý tưởng đào tạo vào công việc thực tế Cán quản lý phải quan tâm đến việc đào tạo cấp dưới, đạo động viên cấp công việc hàng ngày, tạo hội vào điều kiện cho nhân viên ứng dụng hành đào tạo vào công việc thực tế 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1 Đối với Công ty Cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức - Đẩy nhanh việc xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực dựa nhu cầu thực tế Công ty phù hợp với yếu tố khách quan khác ảnh hướng đến chiến lược đào tạo - Sớm xây dựng quy trình hướng dẫn sau đào tạo, trường hợp cần thiết thuê tư vấn để tiết kiệm thời gian đảm bảo chất lượng Xây dựng chiến lược tổng thể đào tạo, hệ thống hóa giáo trình, nội dung giảng dạy, hệ thống đánh giá đào tạo giảng viên đào tạo - Xây dựng ban hành quy định sử dụng nhân lực sau đào tạo Cán diện quy hoạch phải đạt kết tốt chương trình đào tạo xem xét bổ nhiệm lên chức vụ cao hơn… - Cần thường xuyên nghiên cứu, cập nhật nhu cầu đào tạo theo phát triển quy mô, mô hình tổ chức loại sản phẩm dịch vụ cung cấp - Với khóa đào tạo Cơng ty tự tổ chức, cần kịp thời điều chỉnh chế độ đãi ngộ tài mức thù lao cho giảng viên mời phù hợp với mặt giá thị trường để mời giảng viên giỏi Ngồi cần có chủ trương xây dựng đội ngũ giảng viên chun nghiệp, có sách khuyến khích cán có trình độ, học vấn tham gia vào hoạt động đào tạo giảng dạy, biên soạn tài liệu giảng dạy… - Xây dựng giáo trình gắn liền với thay đổi mơ hình kinh doanh, sản phẩm dịch vụ cung cấp - Cần xây dựng quỹ riêng cho công tác đào tạo nhân lực, sử dụng hiệu nguồn kinh phí cho cơng tác đào tạo nhân lực Học viên: Lê Hải Sơn 74 Hướng dẫn: PGS TS Vũ Kim Dũng Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Trước mắt tập trung đào tạo số lĩnh vực ưu tiên cần thiết để đảm bảo yêu cầu cấp bách kinh doanh cải tiến công nghệ sản xuất - Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, xây dựng tiêu chí đánh giá cán thơng qua chất lượng hiệu công việc giao 3.4.2 Đối với Nhà nước Nhằm mục đích nâng cao chất lượng hiệu sản xuất kinh doanh nói chung hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức, nỗ lực phấn đấu ban lãnh đạo tồn thể cán cộ cơng nhân viên Cơng ty, khơng thể khơng đề cập đến vai trò Nhà nước quan quản lý hành để hỗ trợ tạo điều kiện cho Cơng ty công tác đào tạo nguồn nhân lực Đề nghị Nhà nước quan quản lý hành có chế hỗ trợ thuế, chi phí liên quan thủ tục hành hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực nói riêng Công ty Nhà nước quan quản lý hành hỗ trợ mở lớp đào tạo nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ kế toán, sản xuất… cho cơng ty có chung lĩnh vực kinh doanh, loại hình kinh doanh… Học viên: Lê Hải Sơn 75 Hướng dẫn: PGS TS Vũ Kim Dũng Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Kết luận chương III Qua phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác đào tạo nhân lực Công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức, tác giả đưa giải pháp cần thiết để hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực Công ty Về công tác xác định mục tiêu đào tạo, mục tiêu cần phải cụ thể cho đối tượng đào tạo, khóa đào tạo cụ thể thời gian cụ thể Công ty cần xây dựng cụ thể mục tiêu đào tạo ngắn hạn mục tiêu đào tạo dài hạn Công tác xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực bước bước quan trọng quy trình đào tạo nguồn nhân lực công ty Việc xác định nhu cẩu đào tạo cần xác định rõ đào tạo ai, lĩnh vực kiến thức kỹ cần đào tạo, phải tiến hành theo nguyên tắc đáp ứng yêu cầu công việc đào tạo cho phận, phòng ban Cơng ty cần chủ động việc xây dựng chiến lược kinh doanh gắn với chiến lược đào tạo nguồn nhân lực phải sử dụng thường xuyên điều hành Công tác lựa chọn đối tượng đào tạo xác giúp cho cơng ty sử dụng hiệu kinh phí, thời gian đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Lựa chọn đối tượng đào tạo cần phù hợp với yêu cầu đội ngũ nhân lực công ty ngắn hạn chiến lược phát triển dài hạn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh công ty Công ty cần xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể hàng năm, tránh bị động cơng tác đào tạo Cần phải có hợp lý kế hoạch đào tạo mục tiêu, tình hình tài Cơng ty Cùng với đó, cơng ty cần đa dạng hóa loại hình đào tạo phương pháp đào tạo, lựa chọn hình thức phù hợp khóa đào tạo Nội dung đào tạo chất lượng giáo viên đào tạo cần nâng cao Cần sử dụng hiệu nguồn kinh phí cho cơng tác đào tạo nhân lực Công ty cần xác định khoản chi phí cho đào tạo cách đầy đủ, xác, cơng khai khoản chi phí đào tạo hàng năm Học viên: Lê Hải Sơn 76 Hướng dẫn: PGS TS Vũ Kim Dũng Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Thực tốt công tác đánh giá kết đào tạo, sử dụng kết đào tạo làm để bố trí, sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo phù hợp Bên cạnh đó, Cơng ty cần có sách ưu đãi để trì (giữ chân) nguồn nhân lực chất lượng cao cho Công ty Học viên: Lê Hải Sơn 77 Hướng dẫn: PGS TS Vũ Kim Dũng Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh KẾT LUẬN Trong thời đại ngày nay, khoa học kỹ thuật ngày phát triền mạnh mẽ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày đa dạng, với ngày có nhiều khu cơng nghiệp Cơng ty có vốn đầu tư nước ngồi mọc lên Các yếu tố dẫn tới yêu cầu cẩn phải có nguồn nhân lực đạt chất lượng cao để tiếp nhận thay đổi Khoa học kỹ thuật công việc Tuy nhiên, nguồn nhân lực chất lượng cao tổ chức hạn chế Vì thế, tổ chức cần phải coi trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tổ chức để có lực lượng lao động có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu điều kiện sản xuất, góp phần đưa tổ chức đứng vững phát triển thời đại cạnh tranh ngày Trên sở đưa phân tích cách có hệ thống thực trạng nguồn nhân lực hoạt động đào tạo nhân lực cho Công ty, chuyên đề đề tài tốt nghiệp nêu bật thành công kết quả, hạn chế tồn tại, nguyên nhân công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Công ty làm sở để đưa giải pháp đẩy mạnh công tác Đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty Trên sở đề án chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015-2020, Công ty xây dựng phương hướng hoạt động kinh doanh đơn vị cho thời kỳ năm để định hướng hoạt động đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý, kỹ thuật viên, công nhân thời gian đến, qua nhận xét rút từ lý luận thực tiễn đào tạo bồi dưỡng, chuyên đề tốt nghiệp đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Công ty Học viên: Lê Hải Sơn 78 Hướng dẫn: PGS TS Vũ Kim Dũng Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình thầy giáo PGS.TS Vũ Kim Dũng, anh chị Công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập Học viên: Lê Hải Sơn 79 Hướng dẫn: PGS TS Vũ Kim Dũng Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực II /NXB Lao động – Xã hội Th Nguyễn Vân Điềm PGS.TS Mai Quốc Chánh(2008), Giáo trình Quản trị nhân lực, Trường đại học Kinh tế quốc dân Trần Xuân Cầu (2012), Kinh tế nguồn nhân lực , Trường đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Báo cáo tài Cơng ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức năm 2014, 2015, 2016 Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức Số liệu nguồn nhân lực Công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức năm 2014, 2015, 2016 Học viên: Lê Hải Sơn 80 Hướng dẫn: PGS TS Vũ Kim Dũng PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHIẾU KHẢO SÁT MÃ SỐ PHIẾU: _ PHIẾU KHẢO SÁT THƠNG TIN Kính thưa anh/chị! Tên tơi là: Lê Hải Sơn, học viên thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh – Viện Đại học Mở Hà Nội Để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện đào tạo nhân lực Công ty CP xuất nhập xây dựng Việt Đức” Tôi mong giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình anh/chị việc cung cấp thơng tin cần thiết chương trình đào tạo cơng tyđã thực hiện, nhằm hồn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cơng ty Anh (chị) vui lòng đánh dấu √ vào câu trả lời anh (chị) cho Xin trân trọng cảm ơn quý Anh/chị I PHẦN THÔNG TIN CHUNG Tuổi:……………………………… Giới tính: nam nữ Chức vụ:………………………………………………………………… Bộ phận (phòng ban): …………………………………………………… Trình độ chuyên môn: …………………………………………………… Thâm niên làm việc cơng ty: ……năm II THƠNG TIN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 53 54 55 56 57 III NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY Ngồi giải pháp trên, theo anh/chị giải pháp khác? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 58 Nếu có anh/chị nhận thấy cần đào tạo thêm lĩnh vực gì? Đề xuất anh/chị? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… CẢM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA ANH (CHỊ)! 59 ... luận công tác đào tạo nhân lực doanh nghiệp Chương Phân tích thực trạng Đào tạo nhân lực công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức Chương Hoàn thiện đào tạo nhân lực công ty Cổ phần xuất nhập xây. .. điểm nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nguồn nhân lực công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức, quy trình đào tạo nguồn nhân lực nhân tố ngoại hàm ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực công. .. hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực công ty 2.4 Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng vấn đề đào tạo nguồn nhân lực công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Đức nào? - Giải pháp hoàn thiện đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện đào tạo nhân lực tại công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng việt đức , Hoàn thiện đào tạo nhân lực tại công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng việt đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn