Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư cơ sở vật chất tại trường đại học hà nội

113 1 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI NGUYỄN QUỐC HUY HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI NGUYỄN QUỐC HUY CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ TIẾN MINH HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Quốc Huy, học viên Cao học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Khóa 2015-2017, xin cam đoan thông tin liên quan đến Trường Đại học Hà Nội cung cấp Luận văn trung thực; Luận văn tác giả tự nghiên cứu, tổng hợp, khơng chép Trong thời gian tìm hiểu, đến thời điểm cam kết chưa có đề tài nghiên cứu vấn đề hồn thiện công tác quản lý dự án đầu tư sở vật chất trường Đại học Hà Nội, sâu nghiên cứu giải pháp hồn thiện, nâng cao công tác quản lý dự áncủa Trường Đại học Hà Nội Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017 Tác giả Nguyễn Quốc Huy LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập nghiên cứu Luận văn Thạc sỹ kinh tế, nhận hướng dẫn, giúp đỡ quý báu thầy cô giáo Trường Viện Đại học Mở Hà Nội Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: - Ban giám hiệu, Khoa sau Đại học Trường Viện Đại học Mở Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập hoàn thành Luận văn - Tiến sỹ Đỗ Tiến Minh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, người thầy kính mến hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn, động viên tơi suốt q trình nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp Tác giả MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 1.1 Cơ sở lý luận dự án đầu tư 1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư 1.1.2 Đặc điểm dự án đầu tư 1.1.3 Phân loại dự án 12 1.1.4 Vai trò dự án đầu tư 17 1.2 Quản lý dự án đầu tư sở vật chất 18 1.2.1 Khái niệm quản lý dự án 18 1.2.2 Vai trò quản lý dự án 19 1.2.3 Chu trình quản lý thực dự án 19 1.2.4 Các nội dung quản lý dự án 23 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 24 1.3 Tổng quan thực tiễn quản lý dự án đầu tư xây dựng học kinh nghiệm 25 1.3.1 Các phương thức mơ hình quản lý dự án 25 1.3.2 Các học kinh nghiệm công tác quản lý dự án đầu tư sở vật chất 31 Kết luận chương 34 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 36 2.1 Giới thiệu Trường Đại học Hà Nội 36 2.1.1 Lịch sử hình thành sứ mệnh Trường Đại học Hà Nội 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ 41 2.1.3 Một số kết hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học 44 2.2 Thực trạng quản lý dự án đầu tư sở vật chất Trường Đại học Hà Nội giai đoạn 2012 – 2016 51 2.2.1 Tổng quan dự án đầu tư sở vật chất Trường Đại học Hà Nội giai đoạn 2012-2016 51 2.2.2 Phân tích thực trạng quản lý dự án đầu tư sở vật chất Trường Đại học Hà Nội theo tiêu chí tiến độ, chi phí chất lượng 56 2.3 Đánh giá chung quản lý đầu tư sở vật chất Trường Đại học Hà Nội .72 2.3.1 Những thành tựu đạt 72 2.3.2 Những mặt tồn tại, hạn chế 76 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 79 Kết luận chương 85 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 86 3.1 Định hướng phát triển Trường Đại học Hà Nội giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030 86 3.1.1 Các mục tiêu phát triển Trường Đại học Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 86 3.1.2 Định hướng quản lý dự án đầu tư sở vật chất trường ĐHHN 88 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư sở vật chất 90 3.2.1 Hoàn thiện nâng cao lực quản lý Chủ đầu tư Ban quản lý dự án 90 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý thời gian, tiến độ dự án 93 3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý chi phí dự án 95 3.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý chất lượng dự án 97 3.3 Một số khuyến nghị 99 Kết luận chương 99 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Các ràng buộc bối cảnh dự án 11 Bảng 2.1: Số lượng cán hữu nhà trường đăng tạp chí năm gần 48 Bảng 2.2: Số lượng cán hữu Nhà trường tham gia viết đăng tạp chí năm gần 48 Bảng 2.3: Số lượng báo cáo khoa học cán hữu Nhà trường năm gần 49 Bảng 2.4: Số lượng cán hữu Trường ĐHHN có báo cáo khoa học hội nghị, hội thảo đăng tồn văn tuyển tập cơng trình hay kỷ yếu năm gần 49 Bảng 2.5: Số lượng sinh viên Nhà trường tham gia thực đề tài khoa học năm gần 50 Bảng 2.6: Thành tích nghiên cứu khoa học sinh viên 50 Bảng 2.7: Số lượng sinh viên, học viên tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội năm gần 51 Bảng 2.8: Thống kê diện tích xây dựng giá trị xây dựng Trường ĐHHN 52 Bảng 2.9: Tình hình đầu tư dự án xây dựng Trường ĐHHN giai đoạn 2012 - 2016 54 Bảng 2.10: Một số dự án hoàn thành chưa toán, chậm nộp báo cáo toán tháng 60 Bảng 2.11: Tổng hợp dự án hồn thành phê duyệt tốn năm 2016 70 DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Các thành phần dự án môi trường dự án Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức Trường Đại học Hà Nội 43 Sơ đồ 1.1: Chu trình quản lý dự án 18 Sơ đồ 1.2: Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án 27 Sơ đồ 1.3: Hình thức chìa khóa trao tay 27 Sơ đồ 1.4: Chủ nhiệm điều hành dự án 28 Sơ đồ 1.5: Hình thức tự thực 28 Biểu đồ 1.1: Mô hình chu kì dự án đầu tư Biểu đồ 2.1: Tổng quan dự án đầu tư giai đoạn 2007-2016 53 Biểu đồ 2.2: Chi phí mua sắm trang thiết bị giai đoạn 2012 – 2016 55 Biểu đồ 2.3: Mức độ đáp ứng tiến độ dự án từ năm 2012 – 2016 62 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ đáp ứng tiến độ 62 Biểu đồ 2.5: Đánh giá đáp ứng chất lượng dự án 63 Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ đáp ứng chất lượng dự án 64 Biểu đồ 2.7: Kết thực công tác giám sát, đánh giá đầu tư 72 DANH MỤC VIẾT TẮT Viết tắt Ý nghĩa ĐHHN: Đại học Hà Nội KH&CN: Khoa học Công nghệ HTQT: Hợp tác quốc tế NCKH: Nghiên cứu khoa học CSVC: Cơ sở vật chất XDCT: Xây dựng cơng trình KTX: Ký túc xá Ban QL: Ban Quản lý Bộ GD&ĐT: Bộ Giáo dục Đào tạo CBGV Cán bộ, giảng viên + Vận hành phần mềm quản lý văn hồ sơ cơng việc Rà sốt lại văn quy định quản lý tài sản, mua sắm tài sản, đầu tư sở vật chất ; phân quyền cho Ban xây dựng bản, phòng có chức quản lý tài sản để quản lý, đầu tư sở vật chất hiệu + Phát huy tinh thần sử dụng tiết kiệm ngân sách giao Lập kế hoạch hợp lý khoản thu chi, quản lý sát việc đầu tư vốn đảm bảo nguồn vốn sử dụng hiệu - Đối với công tác quản lý dự án: - Cải thiện tiến độ thực dự án mà trọng tâm hướng đến rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư - Giải ngân tiến độ tạo điều kiện cho nhà thầu hoạt động với công suất cao nhất, nhanh chóng hồn thành dự án - Trong điều kiện, chất lượng dự án yếu tố quan tâm hàng đầu Do dự án có tầm quan trọng cao, vốn lớn, đầu tư để sử dụng lâu dài nên chất lượng dự án phải đảm bảo nhằm phục vụ đắc lực cho sứ mạng Nhà trường - Các cơng trình giải phóng mặt bằng, thiết kế, thi cơng nghiệm thu tiến độ - Hạn chế tối đa chi phí phát sinh q trình thực hiện, tăng cường hiệu đầu tư Rút kinh nghiệm từ việc thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, 2015, 2016 Trong giai đoạn 2017 - 2020 bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành giá trị đầu tư sở vật chất mục tiêu hồn thành tiến độ phải xem mục tiêu quan trọng hàng đầu, tiếp đến mục tiêu khởi cơng, tốn cơng trình …, cụ thể: Hồn thành số dự án trọng điểm: - Trung tâm kiểm định Đánh giá chất lượng giáo dục - Mua sắm trang thiết bị cho 25 phòng học chuẩn, đảm bảo đủ điều kiện cho việc giảng dạy thi cấp chứng lực ngoại ngữ phục vụ Đề án 2020 đối tác 89 - Mua sắm thiết bị trang bị thêm phòng LAB, Multimedia, Dịch Cabin phục vụ giảng dạy Các nhiệm vụ khác tiếp tục hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế Nhà trường, thực tốt quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục cải thiện nâng cấp hệ thống thơng tin, trì nguồn thu nâng cao thu nhập cho cán bộ, giáo viên 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tƣ sở vật chất 3.2.1 Hoàn thiện nâng cao lực quản lý Chủ đầu tư Ban quản lý dự án 3.2.1.1 Căn giải pháp Năng lực quản lý Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án yếu tố then chốt đóng góp vào thành công dự án đầu tư Mặc dù Trường Đại học Hà Nội đơn vị có hệ thống đội ngũ nhân lực lực quản lý có trình độ nhìn chung tương đối cao Tuy nhiên dự án đầu tư của Trường phần lớn kiêm nhiệm nên lực quản lý chưa cao, cần phải nâng cao hoàn thiện lực quản lý 3.2.1.2 Mục tiêu giải pháp Kiện toàn lại máy tổ chức quản lý dự án từ lên trên, đa dạng hóa đại hóa công cụ quản lý dự án đầu tư nhằm đáp ứng mục đích nâng cao lực quản lý dự án đầu tư 3.2.1.3 Nội dung giải pháp a Kiện toàn máy tổ chức quản lý dự án - Tiến hành đổi mới, xếp lại cấu lao động máy quản lý nhằm phát huy tối đa lực toàn tổ chức; phân bố công việc đầy đủ, phù hợp với lực cá nhân tránh tình trạng lãng phí nguồn nhân lực Trường phải có kế hoạch phân bổ nhân lực cụ thể, phân công lao động hợp lý tận dụng hết thời gian lao động đội ngũ cán cơng nhân viên, bố trí người công việc, phù hợp với khả chuyên môn trình độ họ để phát huy tối đa trí tuệ khả sáng tạo người lao động Muốn vậy, Nhà trường cần phải tiến hành tốt công tác đánh giá lực nguyện vọng cán cơng nhân 90 viên Việc bố trí, xếp lao động không diễn giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực đầu tư mà tiến hành giai đoạn vận hành khai thác Bên cạnh đó, Nhà trường tiếp tục tích cực tìm kiếm hội đầu tư để tạo công việc cho cán quản lý dự án, tránh tình trạng trơng chờ, ngồi đợi dự án Nhà trường cần xây dựng cấu chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho đơn vị, phòng ban chức cá nhân để tránh trường hợp trùng chéo quyền hạn trách nhiệm thành viên tham gia quản lý dự án Tuyển mộ, xây dựng đội ngũ cán quản lý đủ số lượng, chuẩn chất lượng đáp ứng yêu cầu công tác quản lý dự án Xây dựng sách thu hút nhân tài (bằng chế độ đãi ngộ hợp lý, mức lương linh động, hấp dẫn hội phát triển lực, nghề nghiệp cá nhân) Có sàng lọc kỹ nguồn nhân lực đầu vào, muốn vậy, công tác tuyển dụng phải tiến hành công khai, minh bạch, tuyển dụng người vào vị trí cần thiết - Nhà trường cần phải nỗ lực nhiều công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho tồn thể cán bộ, cơng nhân viên người lao động Trước nhân viên tuyển dụng, người phải kiểm tra kỹ lưỡng trình độ chun mơn kinh nghiệm nghề nghiệp Sau trúng tuyển, cần phải có trách nhiệm đào tạo, bổ sung mặt kiến thức yếu, thiếu nhân viên lĩnh vực cần thiết Vì vậy, cán cơng nhân viên Nhà trường cần phải có khối lượng kiến thức tổng hợp sâu rộng tất mặt + Đồng thời, Nhà trường phải tiền hành bồi dưỡng kiến thức quản lý doanh nghiệp, quản lý tài lĩnh vực xây dựng cho cán cơng nhân viên + Bồi dưỡng cho cán công nhân viên trường kiến thức luật đầu tư, luật lao động… cách cung cấp thường xuyên văn tài liệu luật tổ chức khóa học ngắn hạn luật cho người lao động - Ngoài ra, để động viên người lao động, Nhà trường phải tạo môi trường làm việc tốt nhất, thuận lợi vật chất lẫn tinh thần Một môi trường 91 làm việc khẩn trương với tác phong công nghiệp môi trường lý tưởng để nâng cao hiệu suất công việc, giúp cho dự án không hồn thành tiến độ mà đảm bảo chi phí chất lượng dự án Bên cạnh đó, Trường phải cố gắng trì mơi trường làm việc thân thiện lãnh đạo cán cơng nhân viên Người lãnh đạo hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng nhân viên, biết khúc mắc nhân viên công việc, cấp để từ có biện pháp quản lý nhân hiệu Nhân viên sống môi trường làm việc thoải mái, thân thiện phát huy tối đa lực thân Quan trọng cả, tính chất công việc, Nhà trường phải trang bị thiết bị đảm bảo mơi trường làm việc an tồn cho người lao động: điều hòa, quạt thơng gió, quần áo, mũ bảo hiểm lao động… Trường phải trang bị cho người lao động kiến thức lý thuyết an toàn lao động để họ ứng phó với phát sinh xảy để tự bảo vệ thân - Cuối cùng, phải ban hành chế độ khen thưởng hợp lý có sách xã hội đảm bảo cho người lao động Một chế độ thưởng phạt rõ ràng, cơng minh góp phần lớn việc nâng cao ý thức cho đội ngũ lao động Cần tăng cường tính kỷ luật lao động, xử phạt nghiêm khắc trường hợp vi phạm nội quy Song song với chế độ phạt chế độ lương thưởng Chính sách lương linh động, sách thưởng hợp lý kích thích tinh thần làm việc hăng say người lao động Bên cạnh đó, phải thực tốt sách mặt xã hội như: chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ ngơi… cho tất đối tượng lao động theo quy định pháp luật hành b Đa dạng hóa, đại hóa công cụ quản lý dự án đầu tư Hiện nay, có nhiều cơng cụ đại, khoa học áp dụng lĩnh vực quản lý dự án Hầu hết Việt Nam áp dụng công cụ quản lý như: lập kế hoạch quản lý, lập nhật ký thi công, báo cáo định kỳ hoạt động quản lý dự án… Những công cụ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý dự án Trường thực tế công cụ lạc hậu nhiều so với trình độ quản lý giới Trường ĐHHN phải học hỏi, thu hút công cụ quản lý tiên tiến từ nước cách liên doanh, mở rộng đầu tư với lĩnh vực tương đương Hoặc 92 cập nhật thường xuyên, tiến hành mua phần mềm quản lý tiên tiến Microsoft Project để quản lý thời gian, tiến độ dự án, phân phối nguồn lực hạn chế cho dự án Trường nên đầu tư vào hệ thống máy vi tính để trao đổi thơng tin, lưu trữ dư liệu, đầu tư vào thiết bị kỹ thuật phục vụ giám sát dự án (thiết bị trắc địa, thiết bị định vị…) đảm bảo độ xác cao 3.2.1.4 Lợi ích giải pháp Khi dự ánđược thực thành công đồng nâng cao lực nói chung lực quản lý dự án đầu tư đội ngũ Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án Nhằm nâng cao hiệu dự án đầu tư phương diện 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý thời gian, tiến độ dự án 3.2.2.1 Căn giải pháp Quản lý thời gian tiến độ dự án đầu tư bước khởi đầu công tác quản lý dự án đầu tư Trong thời gian vừa qua dự án đầu tư Trường Đại học Hà Nội tiến độ thực cơng việc chậm, chưa đạt kế hoạch đề Chính cần phải nâng cao hiệu quản lý thời gian tiến độ dự án đầu tư 3.2.2.2 Mục tiêu giải pháp Nâng cao hiệu quản lý thời gian, tiến độ dự án nhằm khắc phục tình trạng chậm tiến độ dự án đầu tư, đáp ứng kế hoạch thời gian đề để không ảnh hưởng đến tiến độ thực 3.2.2.3 Nội dung giải pháp Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Trường cần tiến hành lập kế hoạch thời gian tiến độ cách hợp lý, kinh nghiệm thực tế tích lũy từ việc triển khai dự án trước, sử dụng sơ đồ GANTT, sơ đồ mạng công việc, sơ đồ PERT cách hiệu Thực tế cho thấy Trường sử dụng công cụ để lập kế hoạch tiến độ thực dự án chưa tận dụng hết công dụng phương pháp quản lý thứ tự công việc Kinh nghiệm cho thấy, Ban quản lý dự án không nên lập kế hoạch cho tiến hành theo kế hoạch mà phải cố gắng tìm nhiều phương án khác, xếp lại quy trình 93 cơng việc từ chọn phương án tối ưu Phương án lựa chọn phương án có thời gian thực ngắn so với phương án lại mà bảo đảm chất lượng dự án nguồn kinh phí giới hạn Bên cạnh đó, Ban quản lý nên xem xét lại thời gian thực tất cơng việc dự án, xem liệu rút ngắn thời gian công việc mà đảm bảo yêu cầu chung dự án không, xem công đoạn không thật cần thiết bỏ qua rút ngắn đến mức đối đa thời gian dành cho cơng việc Việc lập kế hoạch quản lý tiến độ dự án cách tỉ mỉ, chi tiết giúp Ban quản lý dự án có nhìn sâu sắc, cụ thể tình hình hoạt động dự án Một kế hoạch chi tiết không giúp cho Nhà trường giám sát sát tình hình thực cơng việc mà giúp phát kịp thời sai sót phát sinh q trình thực Ngồi ra, kế hoạch nguồn lực cho dự án phải lập cách cẩn thận, hợp lý, tránh tượng thiếu nhân công vốn làm chậm trễ tiến độ thực dự án Trước dự án vào thực hiện, nên ý tới thời gian việc tiến hành thủ tục pháp lý như: xin phê duyệt chủ trương đầu tư, xin phê duyệt kiến trúc, xin thỏa thuận điện, nước… Các thủ tục pháp lý tương đối rườm rà, tốn nhiều thời gian Để khắc phục phần tình trạng trên, trước xin, cần tìm hiểu kỹ thủ tục pháp lý từ Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Tài nguyên môi trường Trong giai đoạn thực đầu tư, nguyên nhân gây chậm trễ tiến độ chủ yếu cơng tác giải phóng mặt Việc giải phòng mặt khơng phải lúc diễn nhanh chóng, thuận lợi Trước tiến hành giải phóng mặt bằng, Ban quản lý dự án Trường cần khảo sát kỹ để đưa phương án tối ưu cho dự án Nhà trường Dự án gồm chuỗi công việc thực liên tiếp khơng phải tất hạng mục cơng trình đơn vị thi công thực Giữa công đoạn dự án thường phải nhiều thời gian bàn giao công việc đơn vị với nhau, để dự án hoàn thành tiến độ Ban quản lý dự án cần phải đẩy nhanh trình này, tránh ì ạch kéo dài làm ảnh hưởng đến 94 công việc Mặt khác, Ban quản lý nên xem xét bố trí cơng việc tiến hành lúc mà khơng ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình để đẩy nhanh thời gian hoàn thành dự án bù lại thời gian công việc chậm tiến độ Bên cạnh đó, Ban quản lý dự án Nhà trường phải tiến hành giám sát chặt chẽ công tác thi công xây lắp nhà thầu, lập chế độ trách nhiệm tiến độ thực bên cách cụ thể, rõ ràng Ngoài ra, phải thường xuyên đôn đốc động viên kịp thời đội ngũ lao động, giúp họ nâng cao ý thức tự giác để làm việc có suất đảm bảo tiến độ dự án hoàn thành kế hoạch đề 3.2.2.4 Lợi ích giải pháp Khi dự án thực tiến độ thời gian nâng cao hiệu thực dự án nói chung đẩy nhanh tốc độ thực dự án 3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý chi phí dự án 3.2.3.1 Căn giải pháp Đối với dự án nói chung dự án đầu tư Trường Đại học Hà Nội nói riêng quản lý chi phí dự án ln quan tâm Nhưng năm gần lập quản lý chi phí dự án đầu tư chưa thực tốt, thiết lập dự tốn hời hợt, lực tư vấn tài yếu Chính cần phải nâng cao hiệu quản lý chi phí dự án 3.2.3.2 Mục tiêu giải pháp Nâng cao hiệu chi phí quản lý dự án nhằm tăng cường hiệu cơng tác quản lý chi phí dự án, tiết kiệm chi phí, thực hạng mục dự án tiến độ đề 3.2.3.3 Nội dung giải pháp Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, kế hoạch chi phí thực dự án phải tiến hành cách cụ thể chi tiết cho hạng mục công việc Tổng chi phí cho dự án đầu tư Nhà trường thường có giá trị lớn, vậy, kế hoạch chi phí thực dự án khơng lập cách tỉ mỉ gây thất thốt, lãng phí, tổn thất 95 nghiêm trọng Ban quản lý dự án tiến hành phân bổ chi phí cho cơng việc, hạng mục cơng trình giai đoạn Việc lập quản lý chi phí thực dự án đầu tư phải dựa sở hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí hoạt động xây lắp, hệ thống giá xây dựng chế sách có liên quan quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành Trong tình phân bổ tài nguyên nguồn lực, Ban quản lý dự án phải xem xét phân bổ cho khoa học, hạng mục cơng trình đòi hỏi tính chất kỹ thuật phức tạp ưu tiên cho nguồn kinh phí lớn hạng mục đơn giản Trường nên áp dụng phần mềm Microsoft Project để thực phân bổ nguồn lực cách dễ dàng, đơn giản Trong giai đoạn thực đầu tư, hạng mục cơng trình khác nhiều đơn vị khác thực hiện, hạng mục lại có chi phí riêng Ban quản lý dự án phải liên kết chặt chẽ với đại diện đơn vị thi cơng, giám sát sát q trình thi cơng xây lắp để nắm bắt tình hình kịp thời Giai đoạn thường phát sinh chi phí nẳm ngồi dự toán Nhà trường, Ban quản lý phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ bỏ vốn tiến độ thực dự án Phải thường xuyên xem xét, phân tích hiệu vốn điểm thực dự án, so sánh phát chênh lệch kịp thời vốn thực tế vốn dự tốn để có biện pháp điều chỉnh đảm bảo dự án hoàn thành phạm vi ngân sách cho phép Nếu chi phí phát sinh bất khả kháng Ban quản lý dự án cần trình Ban Giám hiệu phê duyệt tìm cách giải Trường ĐHHN phải cố gắng thực phù hợp với tiến độ thực dự án, tập trung hoàn thành dứt điểm hạng mục cơng trình, tránh tình trạng dàn trải vốn, hạn chế đến mức thấp lượng vốn đầu tư nằm khê đọng suốt q trình thi cơng 3.2.3.4 Lợi ích giải pháp Khi thực hiệu quản lý chi phí dự án, hạng mục đầu tư thực xuyên suốt, không bị tạm dừng thiếu kinh phí 96 3.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý chất lượng dự án 3.2.4.1 Căn giải pháp Trong năm vừa qua thực dự án đầu tư Trường Đại học Hà Nội hiệu quản lý chất lượng dự án chưa cao: cơng tác lựa chọn nhà thầu chưa đáp ứng với yêu cầu, lực thực dự án Chính cần phải nâng cao hiệu quản lý chất lượng dự án 3.2.4.2 Mục tiêu giải pháp Nâng cao quản lý chất lượng dự án nhằm nâng cao hiệu thực giai đoạn tiến trình thực dự án sát với thời gian chi phí thực 3.2.4.3 Nội dung giải pháp a Lựa chọn nhà thầu Lựa chọn Nhà thầu theo Luật đấu thầu trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu bên mời thầu sở cạnh tranh nhà thầu Đấu thầu phương pháp quản lý dự án có hiệu nhất, tiên tiến Đây nguyên tắc quản lý đầu tư xây dựng nhằm chống độc quyền, tăng cường cạnh tranh thể chỗ tạo canh tranh để làm động lực cho phát triển, lực kinh nghiệm, sức mạnh tài để phù hợp với kinh tế thị trường phát triển Thực Luật đấu thầu, nghị định hướng dẫn lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng Nhà thầu tham gia đấu thầu phải chứng minh có đủ lực kinh nghiệm, phải có giải pháp đánh giá khả thi với giá cạnh tranh với đối thủ khác tất vấn đề phải thể thông qua hồ sơ dự thầu Lựa chọn nhà thầu hình thức đấu thầu giúp ta chọn nhà thầu có lực, có kinh nghiệm với giá thành cạnh tranh Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, phải tiến hành công tác đấu thầu công khai minh bạch, để lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế nhà thầu thi cơng xây lắp có lực, kinh nghiệm thực Ban quản lý dự án phải tiến hành giám sát chặt chẽ trình lập dự án, lập thiết kế sở, thiết kế thi cơng, dự tốn tổng dự tốn xây dựng cơng trình nhà thầu tư vấn đảm bảo việc thực quy trình, tiêu chuẩn chất lượng Sau đó, Ban quản lý tiến hành công tác nghiệm thu sản phẩm tư vấn 97 b Giải pháp công tác giám sát thi công Hiện triển khai nhiều dự án với nhiều địa điểm khác nhau, lực lượng cán kỹ thuật mỏng cán kỹ thuật Ban QL dự án đáp ứng đủ mặt chun mơn nghiệp vụ, có cơng trình bị bng lỏng chưa chặt chẽ vấn đề giám sát nên ảnh hưởng khơng đến chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công, tăng giá thành cơng trình, khơng đề kịp thời biện pháp xử lý trình thi công cần quán triệt sâu sắc nhiệm vụ hàng đầu Ban QL dự án, phòng, ban đơn vị Tư vấn giám sát ý thức trách nhiệm người giám sát thi cơng Ngồi việc giám sát chất lượng tư vấn giám sát phải chuyên gia thật giỏi mặt kỹ thuật để xem xét cho ý kiến kịp thời cần thiết để xử lý vấn đề phát sinh thi cơng, q trình thi cơng có nhiều vấn đề kỹ thuật đặt nảy sinh phát sinh mà thiết kế chưa đề cập hết cần thay đổi so với thiết kế ban đầu để cơng trình hiệu hơn, mang lại lợi ích lớn cho Nhà trường - Tuyển dụng cán giám sát có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức kỷ luật tốt Có chế tài thưởng cho cán hồn thành nhiệm vụ chế tài kỷ luật cho cán không thực nghiêm túc chức giám sát mình, làm giảm chất lượng cơng trình gây khó khăn cho Nhà thầu thi cơng làm chậm tiến độ - Ban QL dự án phải bố trí đủ cán có trình độ lực để thực nhiệm vụ: + Giám sát, nghiệm thu công tác khảo sát, thiết kế + Giám sát, nghiệm thu cơng trình xây lắp + Giám sát, nghiệm thu công tác cung cấp thiết bị vật tư + Giám sát, nghiệm thu, phê duyệt khối lượng phát sinh, làm thêm Các vấn đề phát sinh làm thêm phải ghi chép thời điểm phát sinh nhật ký, biên xử lý kỹ thuật trường gồm bên liên quan ký xác nhận 3.2.4.3 Lợi ích dự án Nâng cao hiệu quản lý chất lượng dự án lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu để thực dự án có hiệu Các vướng mắc giải phóng 98 mặt giải quyết, Giám sát thi công thực chặt chẽ 3.3 Một số khuyến nghị * Đối với Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bộ kế hoạch đầu tƣ: Cần thiết kế mơ hình quản lý đầu tư sở vật chất theo hướng tích cực động Mơ hình không quan tâm đến đầu tư mà cần quản lý khai thác dự án cách hiệu Mơ hình liên kết hữu (có thực hiện, có phản hồi, điều chỉnh hoàn thiện) khâu quy hoạch, đầu tư, quản lý khai thác; Từ mơ hình tổng thể, vào Luật Đầu tư công văn luật để thiết kế hệ thống thực hiện, hệ thống cần thể rõ công đoạn cơng việc, (hay quan nào) có trách nhiệm giải quyết, nội dung, phạm vi, thời gian công đoạn cần rõ ràng yêu cầu cán bộ, trang thiết bị để hoàn thành nhiệm vụ; vận hành hệ thống bộc lộ khâu yếu, cán không đủ lực Hệ thống cần thiết lập với yêu cầu tiêu chuẩn hoá ISO Trong mơ hình, hệ thống nêu quy định, chế chủ thể tham gia quản lý dự án đầu tư Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu, Giám sát đầu tư quy định rõ ràng Công tác cán (nhân sự) lựa chọn nhằm đáp ứng việc vận hành hệ thống thiết kế * Đối với trƣờng Đại học Hà Nội: Trước mắt chờ mơ hình quản lý dự án đầu tư sở vật chất tiên tiến, cần thực tốt nhóm giải pháp mà để đưa gồm: Nâng cao lực cho đội ngũ cán Ban QL dự án, Phòng chức năng; Nâng cao chất lượng công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư; Xác định rõ chế phối hợp kiểm tra bên liên quan thực dự án đầu tư sử dụng kỹ thuật công cụ quản lý dự án Kết luận chƣơng Từ định hướng phát triển Trường Đại học Hà Nội từ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, số giải pháp đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư: Hoàn thiện nâng cao lực quản lý chủ đầu tư Ban quản lý dự án, giải pháp nâng cao hiệu quản lý thời gian, tiến độ dự án, giải pháp nâng cao hiệu quản lý chi phí dự án, giải pháp nâng cao hiệu quản lý 99 chất lượng dự án, nâng cao trình độ cán quản lý vốn đầu tư Để thực thành công giải pháp đưa tác giả đưa khuyến nghị Nhà nước hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế, sách sở giáo dục đại học Trường Đại học Hà Nội 100 KẾT LUẬN Quản lý dự án đầu tư đóng vai trò vơ quan trọng việc thực dự án đầu tư đơn vị tổ chức dự án đầu tư thành công hay thất bại phụ thuộc lớn vào công tác quản lý dự án tiến hành nào, có tốt hay không? Công tác quản lý dự án với công nghệ quản lý đại, với đội ngũ cán cơng nhân viên có lực chun mơn kinh nghiệm đóng vai trò định vận mệnh dự án Do chu trình dự án đầu tư thường kéo dài, trình thực lại chịu tác động nhiều yếu tố bất định việc đầu tư lúc đạt kết mong muốn Vì vậy, đòi hỏi phải có quản lý thường xuyên, sát hoạt động cụ thể giai đoạn khác dự án Nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư sở vật chất Trường Đại học Hà Nội” góp phần hệ thống hóa sở lý luận dự án đầu tư quản lý dự án đầu tư Đã phân tích hoạt động quản lý dự án đầu tư Trường Đại học Hà Nội Đưa đánh giá kết đạt tồn hạn chế quản lý dự án đầu tư sở vật chất Đề xuất số giải pháp nhằm thiện công tác quản lý dự án đầu tư Trường ĐHHN thời gian tới Đây đề tài phức tạp nhạy cảm, với hạn chế tránh khỏi mặt thời gian trình độ học viên, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót nội dung cách thức trình bày Tuy vậy, em mong muốn tài liệu tham khảo thiết thực việc quản lý dự án đầu tư sở vật chất trường Đại học Qua thời gian học tập, nghiên cứu thực đề tài, với kiến thức thực tế thân trình cơng tác, giúp đỡ Ban Giám hiệu, Phòng, Ban chức Trường Đại học Hà Nội cung cấp số liệu, tạo điều kiện Viện Đại học Mở Hà Nội, bảo tận tình thầy, giáo trường, đặc biệt em xin cảm ơn Tiến sỹ Đỗ Tiến Minh tận tình hướng dẫn việc nghiên cứu, viết đề tài hoàn thành Luận văn Xin trân trọng cám ơn! 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch Đầu tư (2015), Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá Bộ Kế hoạch Đầu tư (2015), Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bộ Kế hoạch Đầu tư, Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết mẫu HSYC định thầu, chào hàng cạnh tranh Chính phủ (2014), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu Chính phủ (2015), Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chính phủ (2014), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu Chính phủ (2015), Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng Chính phủ (2015), Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 Quy định chi tiết hồ sơ mời quan tâm, mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn Đỗ Hoàng Toàn (2005), Giáo trình quản lý Nhà nước kinh tế, NXB Khoa học xã hội Đỗ Thị Xuân Lan (2007), Quản Lý Dự Án Xây Dựng, Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM Lê Anh Tuấn (2014), Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng số trường cao đẳng trực thuộc Bộ Công thương tỉnh Thái Nguyên - Luận văn thạc sỹ - Đại học Thái Ngun Lê Thành Đơ (2014), Hồn thiện công tác quản lý dự án đầu tư VNPT Hà Nội - Luận Văn thạc sỹ - Học viện Cơng nghệ bưu viễn thơng Nguyễn Xn Thủy; Trần Việt Hoa; Nguyễn Việt Ánh (2003), Giáo trình Quản trị dự án đầu tư; NXB Thống kê 102 Nguyễn Văn Cơng (2014), Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư cơng trình điện Tổng cơng ty Điện lực TP Hà Nội – Luận văn thạc sỹ Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Phan Tuấn Thịnh (2014), Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng công an tỉnh Phú Thọ, Luận văn thạc sỹ kinh tế - Trường Đại học Mỏ Địa chất Phạm Hữu Vinh (2011), Hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư Tổng cơng ty xây dựng cơng trình giao thông 5, Luận văn thạc sỹ - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Quốc hội (2013), Luật Xây dựng số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014 Quốc hội (2013), Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội (2014), Luật Đầu tư cơng số 49/2014/QH13, ngày 18/6/2014 Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Điều lệ trường đại học Thủ tướng phủ (2015), Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 20/3/2015 Về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi chế hoạt động trường Đại học Hà Nội giai đoạn 2015 – 2017 Từ Quang Phương (2012) (2013), Giáo trình Quản lý DA Viện Đại học Mở Hà Nội trường Đại học Kinh tế Quốc dân Trần Trị Bích Nga (2006), Quản lý dự án lớn nhỏ, NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh 103 ... tác quản lý dự án đầu tư sở vật chất trường Đại học Hà Nội - Đưa giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tư sở vật chất Trường Đại học Hà Nội thời gian tới Ý nghĩa lý luận... cứu - Những vấn đề tồn công tác quản lý dự án đầu tư sở vật chất Trường Đại học Hà Nội gì? - Ngun nhân khiến cơng tác quản lý dự án đầu tư sở vật chất Trường Đại học Hà Nội nhiều hạn chế thời... 1: Cơ sở lý luận thực tiễn dự án quản lý dự án đầu tư sở vật chất Chương 2: Thực trạng quản lý dự án đầu tư sở vật chất Trường Đại học Hà Nội Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư cơ sở vật chất tại trường đại học hà nội , Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư cơ sở vật chất tại trường đại học hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn