Hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực y tế tại bệnh viện đa khoa ninh bình

107 1 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH ĐINH THUÝ AN HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH ĐINH THUÝ AN Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60340102 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS PHẠM QUANG PHAN HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, chưa công bố cơng trình nghiên cứu nào, thực hướng dẫn khoa học GS.TS Phạm Quang Phan Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực cá nhân lấy từ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Ninh Bình Tơi xin chịu trách nhiệm cá nhân nghiên cứu Tác giả Đinh Thúy An LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh với đề tài “Hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực Y tế Bệnh viện Đa Khoa Ninh Bình” kết trình cố gắng không ngừng thân giúp đỡ, động viên khích lệ thầy, bạn bè đồng nghiệp người thân Qua trang viết tác giả xin gửi lời cảm ơn tới người giúp đỡ thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua Tơi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc GS.TS Phạm Quang Phan trực tiếp tận tình hướng dẫn cung cấp tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học Mở Hà Nội, khoa Sau đại học tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Cuối xin chân thành cảm ơn cán Y tế, Bệnh viên Đa Khoa giúp đỡ trình học tập thực Luận văn Tác giả Đinh Thúy An MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò nguồn nhân lực y tế 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực y tế 1.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực y tế 10 1.1.3 Vai trò nguồn nhân lực y tế 14 1.1.4 Phát triển nguồn nhân lực Y tế 17 1.2 Nội dung phát triển nguồn nhân lực y tế 22 1.2.1 Phát triển nguồn nhân lực y tế mặt số lượng 23 1.2.2 Phát triển chất lượng nguồn nhân lực y tế 25 1.2.3 Hình thành cấu nguồn nhân lực y tế cách hợp lý 25 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực Y tế 26 1.3.1 Các nhân tố môi trường xã hội bên 27 1.3.2 Các nhân tố môi trường bên bệnh viện 29 1.3.3 Các nhân tố thuộc thân người lao động 31 1.4 Kinh nghiệm đào tạo nhân lực số bệnh viện nước 32 1.4.1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 32 1.4.2 Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội 33 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình 35 TIỂU KẾT CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH 38 2.1 Khái quát trình hình thành phát triển bệnh viện Đa Khoa tỉnh Ninh Bình 38 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 38 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức 39 2.1.3 Nhiệm vụ, quyền hạn khoa, phòng ban, hội đồng tư vấn bệnh viện 41 2.2 Phân tích thực trạng nhân lực Y tế Bệnh viện Đa Khoa Ninh Bình giai đoạn 2014 – 2016 48 2.2.1 Thực trạng số lượng nhân lực Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình 48 2.2.2 Thực trạng cấu nhân lực Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình 50 2.2.3 Thực trạng xác định nội dung lực 53 2.2.4 Thực trạng hình thức phát triển nguồn nhân lực y tế Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình 57 2.3 Đánh giá chung thực trạng phát triển nguồn nhân lực Y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013 – 2016 70 2.3.1 Những thành tựu đạt 70 2.3.2 Những tồn bất cập chủ yếu 71 2.3.3 Nguyên nhân tồn bất cập 72 TIỂU KẾT CHƯƠNG 73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH 74 3.1 Định hướng hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình 74 3.1.1 Định hướng phát triển chung Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình 74 3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thời gian tới 75 3.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực Y tế Bệnh viện Đa Khoa Ninh Bình 76 3.2.1 Giải pháp hoạch định chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển nguồn nhân lực 76 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 78 3.2.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo, bồi dưỡng 80 3.2.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác tổ chức quản lý, sử dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực 81 3.3 Một số giải pháp khác 89 3.3.1 Phát triển hạ tầng sở công nghệ thông tin 89 3.3.2 Xây dựng mơi trường văn hóa cơng sở 89 3.3.3 Nâng cao lực đội ngũ quản trị nhân lực 90 3.4 Một số kiến nghị 90 3.4.1 Kiến nghị vớí Chính phủ Bộ Y tế 90 3.4.2 Kiến nghị với UBND, Sở, Ban, Ngành tỉnh Ninh Bình 91 TIỂU KẾT CHƯƠNG 92 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SỐ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt CBCNV BYT KH BV GB KBCB CNTT BSCK ĐH NHS YHCT YHHĐ YSSN TE CBYT BS CM CĐ TH ĐD KTV DSĐH CB QG TS BN KB HS NVYT NSNN HĐND UBND Viết đầy đủ Cán công nhân viên Bộ Y Tế Kế hoạch Bệnh viện Giường bệnh Khám bệnh, chữa bệnh Công nghệ thông tin Bác sĩ chuyên khoa Đại học Nữ hộ sinh Y học cổ truyền Y học đại Y sĩ sản nhi Trẻ em Cán y tế Bác sĩ Chuyên môn Cao đẳng Trung học Điều dưỡng Kĩ thuật viên Dược sĩ đại học Cán Quốc gia Tổng số Bệnh nhân Khám bệnh Hộ sinh Nghiệp vụ y tế Ngân sách nhà nước Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 1.1: Bảng tiêu chí đánh giá số lượng nhân viên Bệnh viện 19 Bảng 1.2: So sánh số số NNLYT khu vự Đơng Nam Á, Tây Thái Bình Dương số quốc gia vùng 24 Bảng 2.1: Bảng tổng hợp lao động theo trình độ chun mơn 50 Bảng 2.2: Tổng hợp số lượng bệnh nhân đến khám điều trị BVNB 51 Bảng 2.3: Quy mô, cấu NNL Bệnh viện từ năm 2014 -2016 52 Bảng 2.4: Thực trạng nguồn nhân Bệnh viện qua năm 53 Bảng 2.5: Thực trạng nguồn nhân lực khối phòng ban 54 Bảng 2.6: Thực trạng nguồn nhân lực khối LS, CLS 55 Bảng 2.7: Cán viên chức y tế tuyển dụng từ năm 2014 – 2016 57 Bảng 2.8: Bảng phân tích vị trí cơng việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 60 Bảng 2.9: Khóa học đào tạo thuộc dự án Bệnh viện vệ tinh năm 2014 – 2016 Bệnh viện Bạch Mai 63 Bảng 2.10: Mức phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật BVĐK Ninh Bình 69 BIỂU Biểu 2.1: Tổng hợp số lượng nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình giai đoạn từ năm 2013 -2016 49 HÌNH Hình 1.1: Khung lý thuyết hệ thống y tế (theo WHO) 15 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 40 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất nước ta q trình phát triển cơng nghiệp hóa đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế diễn sâu rộng tất ngành, lĩnh vực kinh tế Sự phát triển kinh tế - xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố điều kiện, chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố người ngày kinh tế tri thức coi biểu kinh tế đại có ý nghĩa quan trọng việc phát triển kinh tế - xã hội Các Nghị Đảng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước đặt người vừa mục tiêu, vừa động lực nghiệp đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, người hay nguồn nhân lực nhân tố quan trọng hàng đầu định phát triển nhanh, hiệu bền vững đất nước Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hố - xã hội tình hình mới, Đảng Nhà nước ta đặt yêu cầu trước mắt lâu dài việc sử dụng nguồn nhân lực để có hiệu nhất, gắn bó chặt chẽ khai thác, sử dụng với việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; coi chất lượng nguồn nhân lực tiền đề để nâng cao hiệu kinh tế - xã hội đất nước, nguồn nhân lực chất lượng cao nguồn nhân lực với người lao động có tri thức tốt, có kỹ cao có tính nhân văn sâu sắc Cũng giống tổ chức nào, Bệnh viện muốn tồn phát triển phải tận dụng triệt để, kết hợp hài hòa nguồn lực đơn vị Các yếu tố như: trang thiết bị y tế, sở vật chất, vốn đầu tư v.v quan trọng, yếu tố mang tính định, chi phối nguồn lực nguồn nhân lực, sức mạnh, trình độ, tâm huyết cán y tế Cùng với xu hội nhập kinh tế quốc tế, chất lượng nhân lực ngày chiếm vị trí quan trọng Nếu trước ln tự hào Việt Nam có cấu dân số trẻ, nguồn lao động dồi phải đối mặt với thực tế nguồn lực chưa cân đối ngành nghề, vị trí, nguồn lực chưa tương đồng số lượng chất lượng, đặc biệt phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao, với ngành y tế khơng ngoại lệ, việc nâng cao chất lượng nhân lực ngành nói chung y, bác sỹ ngành y tế nói riêng yêu cầu thiết đặt để tổ chức khẳng định mình, đứng vững ngày tiến xa Trong giai đoạn lịch sử, đội ngũ viên chức y tế ln chiếm vị trí quan trọng, đặc biệt đội ngũ y, bác sỹ, đòi hỏi ngày tăng lên số lượng chất lượng, đòi hỏi giỏi chuyên môn, tốt đạo đức, lối sống Hiện Ngành Y tế Việt Nam phải đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày cao, khám chữa bệnh với kỹ thuật y tế chất lượng cao nên đòi hỏi chất lượng y, bác sỹ phải cải thiện Bệnh viện Đa Khoa Ninh Bình Bệnh viện hạng I thuộc tuyến tỉnh, nơi tiếp xúc với đông người bệnh từ khắp huyện thị tỉnh lân cận đổ về, nơi giúp cho người bệnh tiếp cận với dịch vụ y tế đại cách thuận tiện Để tồn phát triển nhờ vào nhận thức đắn Ban lãnh đạo Bệnh viện chiến lược người đặc biệt đơn vị có nhìn tổng quát, toàn diện nguồn nhân lực đề cao vai trò chất lượng cán tổ chức Bệnh viện thực nhiều biện pháp để hồn thiện cơng tác phát triển nhân lực nhằm mục đích nâng cao hiệu hoạt động, giúp Bệnh viện thực tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân Đội ngũ Y tế Bệnh viện ngày tăng cường, trình độ chun mơn ngày nâng cao Chính sách đãi ngộ, thu hút nhân lực quan tâm Qua trình làm việc, nghiên cứu, tiếp xúc tìm hiểu tinh thần làm việc, cách thức làm việc khả năng, kiến thức y, bác sỹ Bệnh viện, nhận thấy công tác phát triển nguồn nhân lực Y tế Bệnh viện Đa Khoa Ninh Bình mặt hạn chế cần hoàn thiện Với ý nghĩa vô quan trọng trên, thực đề tài: “ Hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực Y tế Bệnh viện Đa Khoa Ninh Bình” làm luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Hy vọng nghiên cứu góp phần vào việc xây dựng phát triển nguồn nhân lực Y tế trước yêu cầu hội nhập hoàn toàn - Trước mắt khơng có hỗ trợ cấp trên, Bệnh viện nên cân đối thu chi để đảm bảo nguồn để chi trả trợ cấp cho đối tượng thường trực 24/24 hưởng chế độ thường trực 24/24 giờ, đảm bảo cho cán nhân viên nhân chế độ trực tương xứng với công sức mà họ bỏ tránh gây tâm lý chán nản, thiếu trách nhiệm cơng việc Hồn thiện quy chế chi tiêu nội bộ: Khi nhân viên y tế làm thêm giờ, trực mà không nghỉ bù, y, bác sỹ cử học tập, tập huấn, dự hội nghị…v.v mức chi quy định rõ ràng, thực theo quy định pháp luật cần phải quy định cụ thể thời gian tốn, chậm trễ chi trả chế độ làm giảm tác dụng kích thích lao động; học tập Chính sách thưởng Xây dựng sách thưởng đối tượng Ngoài việc thưởng thường xuyên theo Luật Thi đua, Khen thưởng, cần lựa chọn hình thức thưởng đưa mức thưởng hợp lý như: thưởng sáng kiến mang lại hiệu cao, thiết thực, thưởng cho khoa hoàn thành vượt mức chi tiêu giao; thưởng tiết kiệm thời gian chi phí; thưởng cho tinh thần hợp tác có thái độ giao tiếp chuẩn mực… Khi xây dựng quy định rõ ràng mức thưởng cần thơng báo giải thích cho nhân viên hiểu rõ để làm tăng kỳ vọng họ quan hệ kết - phần thưởng Về thực thưởng dạng tiền hay vật điều quan trọng cần tạo ấn tượng tốt người thưởng mà họ nhận Với nhân viên Y tế thực cơng việc liên tục xuất sắc nên áp dụng hình thức tăng lương tương xứng, tăng lương trước thời hạn để kích thích nổ lực cơng việc Quyết định thưởng phải đưa nhanh chóng nhằm ghi nhận kịp thời thành tích xuất sắc, cần phải có lời khen ngợi không thiết phải đợi đến có khoản thưởng vật chất Thưởng phải đảm bảo công với tất người phải dựa mức độ hồn thành cơng việc cá nhân khơng phải vị trí họ Bệnh viện Đồng thời, định thưởng nên cơng khai trước tồn thể quan để tăng niềm tự hào cá nhân nêu gương sáng cho cá nhân khác học tập với hy vọng có hội khẳng định trước 85 tập thể Tuy nhiên, cần lưu ý tránh tình trạng thưởng trở thành nguồn thu nhập làm vai trò tiền lương Để có thưởng, Bệnh viện cần thường xuyên tổ chức thi tay nghề giỏi, kết kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh phòng Điều dưỡng để tìm người có kỹ năng, tay nghề tốt, thường kịp thời từ biểu dương, nhân rộng tồn Bệnh viện để nhân viên khác noi theo Hình thức thưởng nên tiến hành hàng thàng hàng quý với mức thưởng phù hợp tạo cố gắng lao động Tương ứng với chế độ khen thưởng, cần có quy định rõ ràng mức phạt tương ứng với hành vi sai phạm Khi xây dựng mức phạt cần dựa vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm, mức độ ảnh hưởng đến người khác khoa, phòng đó, tồn Bệnh viện Các quy địn kỷ luật lao động xử lý vi phạm kỷ luật cần công khai làm rõ toàn Bệnh viện Đồng thời đảm bảo vi phạm phải xử lý nghiêm minh Tuy nhiên, thi hành ký luật cần xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, nhằm tạo hội cho người vi phạm có hội sửa chữa sai lầm, khuyết điểm Việc khen thưởng – kỹ luật song hành tồn cách nghiêm minh thiết chặt quan hệ quyền lợi trách nhiệm nhân viên với công việc đảm nhận, giúp họ thấy cần phải hồn thiện cơng việc khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn, việc nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật ngày thành thạo tác phong làm việc, thái độ phục vụ Bộ phận Tổ chức cán cần nghiên cứu tình hình tà bệnh viện tham mưu đề xuất lãnh đạo Bệnh viện nâng giá trị mức thưởng áp dụng mức thưởng phù hợp với thành tích y, bác sỹ, có tác dụng kích thích họ phần đầu làm việc, sáng tạo để đạt mức thưởng cao Bệnh viện nên xây dựng tiêu chí xét thưởng cơng khai, rõ ràng, đánh giá người lao động xét thưởng cách cơng bằng, khơng có thiên vị, hay trù dập nhằm tránh tác dụng kích thích tiền lương Tăng tính hấp dẫn thu nhập tăng thêm: Hiện này, chế độ tiền lương Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình phải tuân thủ hồn tồn quy định Nhà nước, mang tính chất cào bằng, chủ yếu phụ 86 thuộc vào trình độ chun mơn thâm niên cơng tác mà chưa tính đến chất lượng công việc, khối lượng công việc, điều kiện làm việc…, thu nhập tăng thêm dù Bệnh viện quan tâm thấp mức 700.000đ/hệ số, hệ số phụ thuộc vào kết đánh giá hàng tháng, nhiên tiêu đánh giá chưa rõ ràng Vì vậy, để tăng hiệu thu nhập tăng thêm, Bệnh viện cần có giải pháp: Vì thu nhập tăng thêm Bệnh viện phụ thuộc vào nguồn thu nghiệp muốn tăng thu nhập tăng thêm nhân viên Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình cần nỗ lực để tăng nguồn thu: - Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ tạo uy tín, thương hiệu tốt cho Bệnh viện nhằm thu hút bệnh nhân đến khám điều trị, giúp tăng nguồn thu dịch vụ, tăng nguồn thu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng thu viện phí - Tiếp tục trì cơng suất giường bệnh đạt vượt tiêu để Bệnh viện có sở đề nghị tăng thêm tiêu giường bệnh kế hoạch - Tiếp kiệm chi thường xuyên như: tiết kiệm điện, nước, vật tư tiêu hao, tài sản, văn phòng phẩm… Bệnh viện tiến hành xây dựng định mức tiêu thụ điện năng, nước, vật tu tiêu hao hợp lý, tiêu chuẩn, khuyến khích khoa, phòng tiết kiệm hình thức thưởng với nguồn từ phần điện nước, văn phòng phẩm khoa, phòng tiết kiệm Chăm lo đời sống cho đội ngũ nhân viên y tế: Hiện nhà ăn Bệnh viện tổ chức nấu ăn đảm bảo an toàn sinh thực phẩm, song bữa ăn chưa đa dạng, ăn thường bị lặp lặp lại nên không tạo ngon miệng, cần cải thiện đa dạng hóa bữa ăn cho cán bộ, khảo sát lên thực đơn thay đổi theo tháng Duy trì tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện để tạo yên tâm công tác Cải thiện môi trường làm việc tạo động lực cho cán bộ, bao gồm điều kiện làm việc ( tạo cảnh quan, môi trường làm việc quan), xây dựng bầu khơng khí dân chủ, tương trợ lẫn nhau, động viên, khen thưởng kịp thời tạo điều kiện để cán viên chức giỏi có hội thăng tiến cần thiết 87 Đề xuất cân nhắc tăng ngân sách dành cho việc mua trang thiết bị y tế xuống cấp Phát động phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao nội Bệnh viện với quan ngồi để tăng tính đồn kết Về chế độ nghỉ mát hàng năm, đặc thù công việc phải hoạt động 24/24 ngày, kể thứ 7, chủ nhật ngày lễ, tết nên Bệnh viện phải chia làm đợt để đảm bảo hoạt động Bệnh viện Do Bệnh viện cần tổ chức có kế hoạch cụ thể, rõ ràng để cán có thêm khoảng thời gian nghỉ ngơi thay đổi khơng khí, từ tạo thêm hứng thú với cơng việc Bệnh viện tạo điều kiện chăm sóc y tế miễn phí đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện người thân gia đình họ (tứ thân phụ mẫu, vợ chồng, đẻ) Bệnh viện với dịch vụ khám lâm sàng, số kỹ thuật, xét nghiệm cận lâm sàng, cấp số loại thuốc đơn giản để họ giảm bớt gánh nặng y tế lên thu nhập Khi Bệnh viện áp dụng biện pháp giúp cải thiện phần thu nhập nhân viên phần làm tăng nhiệt huyết làm việc, tăng cống hiến, nâng cao y đức, để họ phục vụ nhân dân ngày tốt Cùng với cải thiện thu nhập, Bệnh viện cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho nhân viên y tế để họ nhận thức cách sâu sắc ý nghĩa cao quý nghề nghiệp mà lựa chọn, có lòng u ngành u nghề, với đạo đức, trách nhiệm tình yêu thương chia sẻ với đối tượng bệnh nhân Ln có tinh thần học hỏi nâng cao tay nghề chuyên môn, trau dồi đạo đức lối sống, thực lời dạy Bác Hồ “Lương từ mẫu” Cùng với cần tuyên truyền sâu rộng tới người bệnh người nhà người bệnh kiến thức phòng chữa bệnh tật, chế độ sách xã hội, bảo hiểm y tế, quyền lợi nghĩa vụ để người dân thông cảm hợp tác với nhân viên y tế tham gia khám chữa bệnh Hoàn thiện chế độ đãi ngộ vật chất phi vật chất giúp giữ chân nhân viên có trình độ cao, ngồi ảnh hưởng giúp nâng cao y đức đội ngũ y, bác sỹ 88 3.3 Một số giải pháp khác 3.3.1 Phát triển hạ tầng sở công nghệ thông tin Bệnh viện cần đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, công tác tổ chức nơi làm việc để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên y tế thực nhiệm vụ: thao tác làm việc thuận lợi, trang bị nơi làm việc đầy đủ, phù hợp với công việc Cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giúp nhân viên có hội tiếp cận cơng nghệ sử dụng kiến thức thân cách có hiệu 3.3.2 Xây dựng mơi trường văn hóa cơng sở Một mơi trường làm việc văn hóa Bệnh viện phải xây dựng từ hai phía, nhân viên y tế phía người bệnh, người nhà người bệnh Đôi người bệnh người nhà họ có đánh đồng tất nhân viên cho dù có nhiều nhân viên có tâm, có tài, điều làm cho nhân viên y tế Bệnh viện Đa Khoa Ninh Bình cho dù có tâm, có tài ngại cố gắng cố gắng họ khơng nhìn nhận Khi xây dựng mơi trường văn hóa lành mạnh tất nhân viên ngược dòng tự động bị đào thải Chính động lực để nhân viên nâng cao trí lực tâm lực để có hội cống hiến nhiều Bệnh viện nên tổ chức buổi giao lưu toàn nhân viên Bệnh viện để họ có hội nhiều hơn, thơng cảm cho từ dẫn đến tâm lý thoải mái hoạt động chun mơn Các khoa, phòng nên có quỹ khoa, phòng để tổ chức buổi liên hoan, hội họp, du lịch chung với thành phần gia đình để thêm gần gũi, hiểu Lãnh đạo cấp cần gần gũi nhân viên trực tiếp hoạt động khám, chữa bệnh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hồn cảnh gia đình chí hướng phấn đấu để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình chí hướng phấn đấu để từ có điều chỉnh cách quản lý cho phù hợp với nhóm Khơng thế, buổi họp tập khoa, phòng, tồn Bệnh viện cần có ý kiến thẳng thắn, nhìn thẳng vào vấn đề, khơng q nặng nề hình thức, lãnh đạo cần trấn an tâm lý nhân viên 89 đưa ý kiên đóng góp thiết thực, tránh tâm lý e dè, sợ trù dập từ giúp tập thể khoa, phòng cá nhân cán bộ, viên chức, người lao động có tinh thần làm việc thoải mái hơn, cảm thấy tôn 3.3.3 Nâng cao lực đội ngũ quản trị nhân lực Đội ngũ làm công tác quản trị nhân lực Bệnh viện nằm phòng Tổ chức, phận tham mưu đề xuất cho lãnh đạo Bệnh viện sách quản trị nhân lực Bệnh viện nên tạo điều kiện cho nhân viên phụ trách công tác tổ chức cán tham khóa đào tạo, huấn luyện ngắn hạn chuyên môn, nghiệp vụ tạo điều kiện cần thiết để họ tham gia học tập nâng cao trình độ chun mơn Hiện nay, Bệnh viện chưa tạo dựng đội ngũ quản trị nhân lực chuyên nghiệp Cần tiến hành tuyển dụng thêm đội ngũ chuyên trách công tác tổ chức cán để công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực sớm hoàn thiện phát triển 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1 Kiến nghị vớí Chính phủ Bộ Y tế Cần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo để giáo dục đào tạo thực trở thành quốc sách hàng đầu Nhà nước cần sát với việc giáo dục đào tạo gắn với chiến lược phát triển nhân lực, mở rộng quy mô đào tạo đội ngũ nhân viên y tế kèm với chất lượng tránh tình trạng chạy theo cấp Có sách đầu tư hợp lý sử dụng có hiệu nguồn nhân lực cho giáo dục đào tạo để tạo chất lượng cao công tác đào tạo Bệnh viện đồng thời nâng cao dân trí, làm giảm áp lực Ngành Nhà nước cần đa dạng hóa chuyên ngành đào tạo để đáp ứng nhu cầu ngành y tế kèm với thống cách đặt tên chuyen ngành nội dung đào tạo chuyên ngành để thuận lợi cho trình tuyển dụng sử dụng sau tuyển dụng Nhà nước cần xây dựng mức lương tối thiểu phù hợp với tình hình thực tế để có tương xứng khu vực nhà nước vực nhà nước nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động làm việc khu vực nhà nước nói chung, đồng thời tạo 90 hứng thú cho đội ngũ nhân viên y tế có trình độ cao tìm đến Bệnh viện cơng, cần đổi chế độ tiền lương, xây dựng lại bảng lương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc quan Nhà nước: quan hành chính, nghiệp, tổ chức trị, tổ chức trị xã hội cách khoa học, tính đúng, tính đủ yếu tổ có ảnh hưởng đến chất lượng cơng việc tiền lương Nếu có thể, Nhà nước tách chế độ tiền lương cán bộ, viên chức, người lao động làm đơn vị nghiệp riêng, tạo điều kiện thuận lợi cổ phần hóa đơn vị nghiệp để họ tăng tính tự chủ thu – chi, sách quản trị nhân lực… Bộ Y tế cần thường xuyên tổ chức họp, hội thảo nhân lực y tế để giúp Bệnh viện nắm bắt thông tin kịp thời, từ Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình xây dựng kế hoạch nhân lực hợp lý đưa giải pháp để trì, phát triển nguồn nhân lực hiệu Bộ Y tế cần phối hợp với quan có thẩm quyền triển khai xây dựng văn hướng dẫn chuyển ngạch, nâng ngạch để nhân viên y tế sau đào tạo, có văn bằng, chứng trình độ cao chuyển ngạch nhanh chóng, giúp đảm bảo chế độ phù hợp với chuyên môn cống hiến nhân viên y tế, tránh tình trạng nhân viên y tế có chun mơn cao ngạch thấp, khơng có điều kiện tự thể thân 3.4.2 Kiến nghị với UBND, Sở, Ban, Ngành tỉnh Ninh Bình Sở Y tế Ninh Bình cần thường xuyên mở lớp tập huấn chuyên môn để đội ngũ nhân viên Y tế toàn Ngành địa bàn học tập kinh nghiệm lẫn để tiến bộ, phát triển, giúp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên toàn ngành nói chung Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình nói riêng Các quan cấp trên, đặc biệt Sở Y tế Ninh Bình cần đơn giản thủ tục hành giải nhanh chóng, kịp thời thủ tục, hồ sơ hồ sơ cử cán học để đảm bảo kịp thời công tác đào tạo, hồ sơ nâng lương Đảm bảo luân chuyển cán đơn vị trực thuộc Sở Y tế diễn quy trình, thủ tục đơn giản Đối với danh hiệu thi đua, cần nhanh chóng xem xét, giải để kịp thời khen thưởng cho cá nhân, tập thể, tránh để tình trạng để q lâu, làm giảm giá trị việc khen thưởng Khi khen thưởng kịp thời, 91 hợp lý động viên, khích lệ người lao động hăng hái, nhiệt tình lao động, đảm bảo kết tốt Để làm cần có trao đổi thẳng thắn, hợp tác bên gửi hồ sơ bên nhận hồ sơ để q trìn hồn thiện diễn nhanh Trong chọn cử nhân viên y tế đào tạo nâng cao trình độ, Sở Ytế cần giải thủ tục nhanh chóng để tạo điều kiện cho cán đảm bảo tiến độ nộp hồ sơ trường, tránh tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu UBND tỉnh Ninh Bình Sở Y tế Ninh Bình cần thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao toàn ngành địa bàn để nâng cao đời sống tinh thân cho nhân viên Tác giả mong kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế Sở, Ban, Ngành tỉnh việc tạo điều kiện để Bệnh viện Đa Khoa Ninh Bình có để hồn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực y tế Bệnh viện Ninh Bình đạt mục tiêu, chiến lược phát triển đề TIỂU KẾT CHƯƠNG Chương 3, tác giả nêu lên phương hướng, mục tiêu hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 Trên sở đó, tác giả đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực y tế Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình Giải pháp xây dựng đề án vị trí việc làm tiêu chí để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực y tế Bệnh viện xác, sở Bệnh viện hồn thiện công tác tuyển dụng, thu hút cán bộ, đào tạo cán Đây hoạt động nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguộn nhân lực y tế Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình Giải pháp hồn thiện sách thù lao, phúc lợi cho cán y tế cải thiện điều kiện làm việc cho nguồn nhân lực y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nình Bình nhóm giải pháp khen thưởng cho cán y tế Cùng với đó, tác giả mạnh dạn đưa số kiến nghị để hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Ninh Bình, Bộ Y tế để hồn thiện văn bản, chế độ cán y tế 92 KẾT LUẬN Nghị số 30c/NQ – CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 phần mục tiêu nêu rõ: Xây dựng hệ thống quan hành nhà nước từ trung ương tới sở thơng suốt, sạch, vững mạnh, đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ pháp quyền hoạt động điều hành Chính phủ quan hành nhà nước Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có đủ phẩm chất, lực trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân phát triển đất nước Tiếp đến Phần Nhiệm vụ Chương trình, mục Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức rõ: Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có số lượng, cấu hợp lý, đủ trình độ lực thi hành công cụ phục vụ nhân dân phục vụ nghiệp phát triển đất nước; xây dựng đội ngũ cán cơng chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt có lĩnh trị, có lực, có tính chun nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân thơng qua hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, có hiệu Đây nhiệm vụ mà ngành phải tiến hành giai đoạn 2011 – 2020, ngành Y tế ngành hoạt động lĩnh vực nghiệp cơng, tổ chức thực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân việc quản lý người có lực chun mơn cao, có đạo đức phẩm chất tốt thi hành nhiệm vụ, quan hệ tốt với người dan có ý nghĩa định đến việc hoàn thành nhiệm vụ toàn Ngành Luận văn “ Hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực Y tế Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình” góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện nói chung, đồng thời điểm mạnh, điểm yếu, tồn hạn chế nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình Trên sở tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình 93 Trong khn khổ luận văn thạc sĩ kinh tế, tác giả vận dụng kiến thức, lý luận tiếp thu từ nhà trường, nghiên cứu nguồn tài liệu, sâu tìm hiểu, khảo sát qua thực tế công tác Bệnh viện Tuy vậy, công tác phát triển nguồn nhân lực nội dung rộng lớn, khó khăn phức tạp, nên nội dung đề xuất mà tác giả nêu luận văn chưa thể bao quát hết tất vấn đề thuộc lĩnh vực Đồng thời, luận văn không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, nên mong nhận ý kiến tham gia, góp ý Thầy, Cơ giáo đồng nghiệp để luận văn hồn thiện mang tính ứng dụng cao Qua đây, tác giả luận văn xin gửi lời cảm ơn chân thành đến GS.TS Phạm Quang Phan, Thầy, Cơ giáo tận tình giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình (2015), Phương hướng phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, Ninh Bình Bộ Y tế (2015), Kế hoạch phát triển nhân lực hệ thống khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2015 – 2020, Hà nội Bộ Y Tế - Unicef (1993), Quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyến y tế sở, Hà Nội Bộ Y Tế ( 2005),Tổng quan hệ thống bệnh viện Việt Nam, NXB Y học Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ (2007), Thông tư 08/2007/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn định mức biên chế nghiệp sở y tế nhà nước GS.TSKH Lê Du Phong (chủ biên) (2006), “Nguồn lực động lực phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam” Nxb Lý luận trị, Hà Nội GS.TSKH Phạm Minh Hạc (1996), “Vấn đề người nghiệp CNH, HĐH”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lê Thị Hồng Điệp (2005),“Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành kinh tế tri thức Việt Nam”, luận án tiến sĩ kinh tế trị, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên lý luận trị, Đại học Quốc gia Hà Nội Mai Quốc Chánh (1999), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Phạm Nghị Thành (2005) Báo cáo tổng hợp, Đề tài khoa học cấp nhà 106 nước “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguồn nhân lực q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” 11 PGS.TS Phùng Rân (2008), “Chất lượng nguồn nhân lực, tốn tổng hợp cần có lời giải đồng bộ”, trường Cao đẳng Viễn Đông, TP.HCM 12 Phạm Văn Đồng: phát biểu nhân ngày 27 tháng năm 1985 13 TS Phạm Công Nhất (2008), “Nâng cao chất lượng NNL đáp ứng yêu cầu đổi hội nhập kinh tế”, Tạp chí Cộng sản số 786 14 Amarttya Sen – The Quality of Life (1993) 15 David Begg, Stanley, Fischer, Rudiger Dornbush (2008), Economics, McGrance – Hill higher, Education 16 Nicholas Henry – Pulic Administration and Pulic afairss 17 George T.Milkovich anh John W.Boudreau – Human resourses management 18 WB World Development Indicators – London: Oxford,2000 19 WHO – WPRO (2006), Regional Strategy on Human Reosources for Human 2006 – 2015 Các trang web sử dụng: 21 http://nhanlucyteadb.com.vn/ 22.http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nang-cao-chat-luong-bac-sy-co-so-de-giamtaiBV/320220036/157/ 23.http://vnexpress.net/nang-cao-chat-luong-y-bac-si/.html 24.http://hatinh.gov.vn/tintucsukien/tinxahoi/Pages/Luânphiencanboyte 25.Trần Thị Phương Loan, Bệnh viện 354, TP Hà Nội Địa chỉ: http://benhvien354.vn/bai-viet-chuyen-mon/mo-t-so-gia-i-pha-p-nang-caocha-t-luong-do-i-ngu-die-u-duo-ng-trong-ca-c-be-nh-vie-n-quan-do-i-84.html 26 Văn Hiếu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Địa chỉ: http://benhviendakhoatinhphutho.vn/bai-viet/Tin-noi-bo/103/nang-cao-daotạodoingu-can-bọ-cskh.html PHỤ LỤC SỐ Năm quan điểm đạo Nghị số 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 Bộ Chính trị Thứ nhất: Sức khoẻ vốn quý người toàn xã hội Bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, sách ưu tiên hàng đầu Đảng Nhà nước Đầu tư cho lĩnh vực đầu tư phát triển, thể chất tốt đẹp chế độ Thứ hai: Đổi hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu phát triển, tạo hội thuận lợi cho người dân bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ với chất lượng ngày cao, phù hợp với phát triển kinh tế xã hội đất nước Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, nhằm bước đạt tới cơng chăm sóc sức khoẻ, thực chia sẻ người khoẻ với người ốm, người giầu với người nghèo, người độ tuổi lao động với trẻ em, người già; công đãi ngộ cán y tế Thứ ba: Thực chăm sóc sức khoẻ tồn diện: gắn phòng bệnh với chữa bệnh, phục hồi chức tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ Phát triển đồng thời y tế phổ cập y tế chuyên sâu; kết hợp đơng y tây y Thứ tư: Xã hội hố hoạt động chăm sóc sức khoẻ gắn với tăng cường đầu tư Nhà nước; thực tốt việc trợ giúp cho đối tượng sách người nghèo chăm sóc nâng cao sức khoẻ Bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ bổn phận người dân, gia đình cộng đồng, trách nhiệm cấp uỷ đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân tổ chức xã hội, ngành y tế giữ vai trò nòng cốt chun mơn kỹ thuật Khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư phát triển dịch vụ chăm sóc nâng cao sức khoẻ Thứ năm: Nghề y nghề đặc biệt, cần tuyển chọn, đào tạo, sử dụng đãi ngộ đặc biệt Mỗi cán bộ, nhân viên y tế phải không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp lực chuyên môn, xứng đáng với tin cậy tôn vinh xã hội, thực lời dậy Chủ tịch Hồ Chí Minh “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải người mẹ hiền" PHỤ LỤC ĐƠN XIN ĐI HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐI HỌC …………………………… Kính gửi: - Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình - Sở Y tế Ninh Bình Tên tơi là: …………………………………………….Giới tính:………… Q qn: ………………………………………………………………… Hộ thường trú: ……………………………………………………… Chức vụ, đơn vị cơng tác: ……………………………………………… Trình độ chun mơn: …………………………………………………… Ngạch giữ: ………………………………….Mã số ngạch: ……… Bậc: ……… Hệ số lương: …… … Thời gian hưởng: …….…………… Được Sở Y tế Ninh Bình cử ơn dự thi, tơi trúng tuyển đào tạo trình độ ….…………, chuyên ngành …………… … …………… trường Đại học/Học viện…………………………………………., tổng thời gian đào tạo:……………., ngày nhập học: ……………………………… Vì vậy, tơi làm đơn đề nghị quan có thẩm quyền xem xét, giải thủ tục cho học theo nguyện vọng Tôi xin cam kết chấp hành nội quy, quy chế sở đào tạo; hồn thành chương trình đào tạo, tơi trở lại quan cũ công tác; thực hành vi sau: + Trong thời gian cử đào tạo, tự ý bỏ học đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc; + Hồn thành khố học khơng sở đào tạo cấp tốt nghiệp, chứng nhận kết học tập; + Đã hoàn thành cấp tốt nghiệp khoá học chưa phục vụ đủ thời gian cam kết theo quy định, Tôi phải bồi thường chi phí đào tạo chấp hành kỷ luật theo quy định hành Tôi xin trân trọng cảm ơn! Ý kiến quan/đơn vị Ninh Bình, ngày tháng ……………………………………………… Người làm đơn ……………………………………………… (Ký ghi rõ họ tên) năm ……………………………………………… Ninh Bình, ngày GIÁM ĐỐC tháng năm ... NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH 74 3.1 Định hướng hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. .. trạng phát triển nguồn nhân lực Y tế Bệnh viện Đa Khoa Ninh Bình Chương 3: Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực Y tế Bệnh viện Đa Khoa Ninh Bình CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN... phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế; phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành y tế Bệnh viện Đa Khoa Ninh Bình đồng thời đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực y tế tại bệnh viện đa khoa ninh bình , Hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực y tế tại bệnh viện đa khoa ninh bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn