Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại đức mạnh

115 0 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:16

ĐINH THỊ TUYẾT NHUNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MẠNH ĐINH THỊ TUYẾT NHUNG 2015 - 2017 HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MẠNH ĐINH THỊ TUYẾT NHUNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 TS NGUYỄN TIẾN HÙNG HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan chịu trách nhiệm tư liệu xử lý kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu nào, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017 Người cam đoan ĐINH THỊ TUYẾT NHUNG LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập thực đề tài tốt nghiệp, đến tơi hồn thành luận văn thạc sĩ chun ngành Quản trị kinh doanh với đề tài: “Hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh” Trước hết, tác giả chân thành cảm ơn Viện Đại học Mở tận tình giúp đỡtrong suốt trình học tập thực đề tài luận văn Tác giả bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Tiến Hùng, người định hướng, dẫn hết lòng tận tụy, hỗ trợ trình nghiên cứu đề tài Tác giả bày tỏ lòng biết ơn đến người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, cổ vũ trình học tập nghiên cứu Nếu khơng có giúp đỡ với cố gắng thân, tác giả thu kết mong đợi Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017 Học viên thực ĐINH THỊ TUYẾT NHUNG MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Vốn kinh doanh 1.1.2 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh chất hiệu sử dụng vốn kinh doanh 17 1.1.3 Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh cần thiết nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh 18 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh 21 1.2.1 Các nhân tố chủ quan 21 1.2.2 Các nhân tố khách quan 22 1.3 Yêu cầu phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh 24 1.3.1 Yêu cầu phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh 24 1.3.2 Hệ thống tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh 24 1.4 Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty CP Xây dựng Khai thác than qua lửa Ninh Bình 29 1.4.1 Tình hình hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty CP Xây dựng Khai thác than qua lửa Ninh Bình 29 1.4.2 Gợi ý Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MẠNH GIAI ĐOẠN 2014 – 2016 35 2.1 Tổng quan Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty 36 2.1.3 Đặc điểm kinh doanh Công ty 38 2.2 Thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh giai đoạn 2014 - 2016 44 2.2.1 Doanh lợi sau thuế doanh thu (ROS) 46 2.2.2 Doanh lợi trước thuế tài sản hay Sức sinh lợi sở (BEP) 48 2.2.3 Doanh lợi sau thuế tài sản hay Tỷ suất thu hồi tài sản (ROA) 50 2.2.4 Tỷ suất thu hồi vốn CSH (ROE) 52 2.2.5 Vòng quay hàng tồn kho 54 2.2.6 Kỳ thu nợ bán chịu 56 2.2.7 Vòng quay TSNH 58 2.2.8 Vòng quay TSCĐ 60 2.2.9 Khả toán hành 62 2.2.10 Khả toán nhanh 64 2.2.11 Khả toán tức thời 66 2.2.12 Khả toán tổng quát 68 2.2.13 Chỉ số nợ 69 2.3 Các biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn mà Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh sử dụng 72 2.4 Đánh giá hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh 73 2.4.1 Mặt tích cực 73 2.4.2 Mặt hạn chế, bất cập 75 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế, bất cập 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MẠNH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 81 3.1 Định hướng phát triển kinh doanh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh 81 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh 84 3.2.1 Giải pháp 1: Tiết giảm chi phí quản lý DN chi phí khác 84 3.2.2 Giải pháp 2: Tăng cường công tác quản lý TSCĐ 86 3.2.3 Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng lao động 88 3.2.4 Giải pháp 4: Đầu tư 90 3.2.5 Giải pháp 5: Cải thiện công tác huy động quản lý vốn 91 3.2.6 Giải pháp 6: Tăng khả vòng quay tài sản ngắn hạn 92 3.2.7 Giải pháp 7: Quản lý hàng tồn kho khoản phải thu 96 3.3 Kiến nghị 97 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 103 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định VCĐ Vốn cố định VLĐ Vốn lưu động CP Cổ phần VDH Vốn dài hạn VNH Vốn ngắn hạn XD Xây dựng TM Thương mại CSH Chủ sở hữu DTT Doanh thu CP Chi phí LN Lợi nhuận LNST Lợi nhuận sau thuế DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu máy tổ chức Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh 36 BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Cơ cấu nguồn vốn tỷ trọng nguồn vốn 39 Bảng 2.2 Cơ cấu tài sản tỷ trọng tài sản 42 Bảng 2.3: Báo cáo tài Cơng ty TNHH MTV XD TM Đức Mạnh 44 Bảng 2.4 Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH MTV XD TM Đức Mạnh 45 Bảng 2.5 Doanh lợi sau thuế doanh thu(ROS) 46 Bảng 2.6 Doanh lợi trước thuế tài sản (BEP) 48 Bảng 2.7 Tỷ suất thu hồi tài sản (ROA) 50 Bảng 2.8 Tỷ suất thu hồi vốn CSH (ROE) 52 Bảng 2.9 Vòng quay hàng tồn kho 54 Bảng 2.10 Kỳ thu nợ bán chịu 56 Bảng 2.11 Vòng quay tài sản ngắn hạn 58 Bảng 2.12 Vòng quay TSCĐ 60 Bảng 2.13 Khả toán hành 62 Bảng 2.14 Khả toán nhanh 64 Bảng 2.15 Khả toán tức thời 66 Bảng 2.16 Khả toán tổng quát 68 Bảng 2.17 Chỉ số nợ 69 ĐỒ THỊ Đồ thị 2.1 Cơ cấu nguồn vốn Công ty Đức Mạnh 40 Đồ thị 2.2 Nguồn vốn Công ty Đức Mạnh 2014 – 2016 41 Đồ thị 2.3 Cơ cấu tài sản Công ty Đức Mạnh 43 Đồ thị 2.4.Doanh lợi sau thuế doanh thu (ROS) 47 Đồ thị 2.5 Sức sinh lợi sở (BEP) 49 Đồ thị 2.6 Tỷ suất thu hồi tài sản (ROA) 51 Đồ thị 2.7 Tỷ suất thu hồi vốn CSH (ROE) 53 Đồ thị 2.8 Vòng quay hàng tồn kho 55 Đồ thị 2.9.Kỳ thu nợ bán chịu 57 Đồ thị 2.10 Vòng quay tài sản ngắn hạn 59 Đồ thị 2.11 Vòng quay tài sản cố định 61 Đồ thị 2.12 Khả toán hành 63 Đồ thị 2.13 Khả toán nhanh 65 Đồ thị 2.14 Khả toán tức thời 67 Đồ thị 2.15 Khả toán tổng quát 69 Đồ thị 2.16 Chỉ số nợ 70 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tồn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế xu bật kinh tế giới đương đại.Xu hướng diễn mạnh mẽ tạo nên tùy thuộc lẫn ngày cao quốc gia, tổ chức cá nhân lĩnh vực kinh tế, trị, xã hội Đặc biệt xét lĩnh vực kinh tế, ta thấy việc trao đổi thương mại, đầu tư, sở hữu trí tuệ khơng ngừng cạnh tranh gay gắt ngày tăng cao quốc gia, DN ngồi nước Trong xu đó, để tồn phát triển, DN phải ln ln tìm kiếm biện pháp nâng cao lực cạnh tranh Một biện pháp phổ biến có hiệu rõ nét nâng cao hiệu sử dụng vốn, tăng vòng quay vốn kinh doanh Cơng ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh thành lập năm 2009 với ngành nghề kinh doanh xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng Kể từ thành lập đến nay, Cơng ty có nhiều nỗ lực việc khai thác nâng cao hiệu sử dụng vốn Tuy nhiên, tình hình sử dụng vốn Cơng ty nhiều hạn chế, chưa phát huy hết hiệu để phục vụ trình SXKD Cơng ty Cụ thể: tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn thấp, vòng quay vốn chưa cao, kết kinh doanh hạn chế, đời sống người lao động chưa cải thiện… Vì vậy, vấn đề cần phải nghiên cứu, phân tích, đánh giá cách có hệ thống nhằm tìm ngun nhân, từ đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời Nhận thức tầm quan trọng vấn đề, thời gian học tập, nghiên cứu tiếp cận hoạt động SXKD Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh, tác giả lựa chọn: “Hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh” làm đề tài luận văn thạc sĩ Tổng quan nghiên cứu đề tài Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh đề tài không mới, nội dung quan trọng quản lý DN nay, kinh tế cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế Thời gian qua, tác giả biết có nhiều cơng trình nghiên cứu như: Luận văn thạc sĩ: “Nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty CP Tài phát triển DN” Lưu Cơng Thưởng - Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2012 Luận văn đưa sở lý thuyết hiệu sử dụng vốn, phân tích tình hình thực tế Cơng ty CP Tài phát triển DN giai đoạn 2009 – 2011 đề xuất biện pháp tăng hiệu sử dụng vốn Công ty Luận văn thạc sĩ: “Nâng cao hiệu hoạt động SXKD cơng ty CP mía đường Sơn Dương” Phùng Văn Hồng - Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2013 Luận văn đưa sở lý thuyết hiệu hoạt động SXKD, phân tích tình hình SXKD Cơng ty CP mía đường Sơn Dương giai đoạn 2010 – 2012 đề xuất biện pháp tăng hiệu SXKD Cơng ty mía đường Sơn Dương Luận văn thạc sĩ: “Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn tập đoàn FPT” Trần Thị Huyền Trang - Học viện tài năm 2013 đưa hệ thống sở lý thuyết hiệu sử dụng vốn đồng thời phân tích thực trạng tình hình sử dụng vốn Tập đồn FPT, từ đưa số đề xuất nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Tập đoàn FPT Luận văn thạc sĩ: “Nâng cao hiệu SXKD HTX dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh thương mại, tổng hợp Dương Liễu” Doãn Thị Diệu Linh - Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2014 Luận văn đưa sở lý thuyết hiệu hoạt động SXKD, phân tích tình hình SXKD HTX dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh thương mại, tổng hợp Dương Liễu giai đoạn 2011 – 2014 đề xuất biện pháp tăng hiệu SXKD HTX Dương Liễu Các công trình nghiên cứu đề cập đến nhiều khía cạnh khác hợp, kịp thời, tránh tình trạng thừa vốn, gây lãng phí thiếu vốn làm gián đoạn hoạt động kinh doanh công ty, đồng thời hạn chế rủi ro xảy - Khi lập kế hoạch vốn ngắn hạn phải vào kếhoạch vốn kinh doanh đảm bảo cho phù hợp với tình hình thực tế thơng quaviệc phân tích, tính tốn tiêu kinh tế, tài kỳ trước với dự đốn tình hình hoạt động kinh doanh, khả tăng trưởng năm tới dự kiến biến động thị trường * Chủ động khai thác sử dụng nguồn vốn kinh doanh nói chung vốn ngắn hạn nói riêng cách hợp lý linh hoạt Trong điều kiện công ty hoạt động chủ yếu nguồn vốn huy động từ bên ngồi để giảm thiểu chi phí sư dụng vốn, cơng ty nên linh hoạt tìm nguồn tài trợ với lãi suất phù hợp Một số nguồn cơng ty xem xét huy động như: - Vay ngân hàng: Trong năm gần đây, đứng trước nhu cầu đòi hỏi vềvốn nguồn cung cấp vốn quan trọng Nguồn vốn tín dụng ngân hàng thực chất vốn bổ sung nguồn vốn thường xuyên tham gia hình thành nên vốn ngắn hạn cơng ty Mặt khác, công ty nên huy động nguồn vốn trung dài hạn việc sử dụng vốn vay ngắn, trung dài hạn phù hợp góp phần làm giảm khó khăn tạm thời vốn, giảm phần chi phí tăng lợi nhuận Tuy nhiên, để huy động nguồn vốn từ ngân hàng cơng ty cần phải xây dựng phương án kinh doanh, dự án đầu tư khả thi trình lên ngân hàng, đồng thời phải ln ln làm ăn có lãi, tốn khoản nợ gốc lãi hạn, xây dựng lòng tin ngân hàng - Vốn chiếm dụng: Thực chất khoản phải trả người bán, người mua trả tiền trước, khoản phải trả khác Đây coi nguồn vốn huy động sử dụng khoản vốn cơng ty khơng phải trả chi phí sử dụng, khơng mà cơng ty lạm dụng nó, nguồn vốn mà cơng ty chiếm dụng tạmthời 93 Để huy động đầy đủ, kịp thời chủ động vốn kinh doanh, công ty cần phải thực biện pháp sau: - Xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp với thực trạng thị trường môi trường kinh doanh thờikỳ - Tạo niềm tin cho nơi cung ứng vốn cách nâng cao uy tin công ty: ổn định hợp lý hóa tiêu tài chính, tốn khoản nợ hạn… - Chứng minh mục đích sủ dụng vốn cách đưa kết kinh doanh hiệu vòng quay vốn năm qua triển vọng năm tới Đối với công tác sử dụng vốn: Khi thực công ty phải vào kế hoạch huy động sử dụng vốn kinh doanh lập làm sở để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế cơngty Nếu phát sinh nhu cầu bất thường, cơng ty cần có kế hoạch chủ động cung ứng kịp thời đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn liên tục, tránh tình trạng phải ngừng sản xuất thiếu vốn kinh doanh - Nếu thừa vốn, cơng ty phải có biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo phát huy mạnh, khả sinh lời củavốn Để có kế hoạch huy động sử dụng vốn sát với thực tế, thiết phải dựavào thực trạng sử dụng vốn kỳ đánh giá điều kiện xu hướng thay đổi cung cầu thịtrường * Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn ngắn hạn - Xây dựng mở rộng mối quan hệ để tìm kiếm gói thầu thị trường có nhu cầu Thơng qua hệ thống tổ chức cơng tác nghiên cứu, tìm hiểu thị hiếu khách hàng Đây cầu nối cơng ty với khách hàng Qua đó, cơng ty thu nhập thêm thông tin cần thiết đưa giải pháp thích hợp nhằm phục vụ tốt nhucầu khách hàng, củng cố niềm tin khách hàng với công ty 94 - Thực phương châm khách hàng thượng đế, áp dụng sách ưu tiên giá cả, điều kiện toán phương tiện vận chuyển với đơn vị mua hàng nhiều, thường xuyên hay có khoảng cách vận chuyển xa - Tăng cường quan hệ hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường, nắm bắt thị hiếu khách hàng, phân phối tiêu thụ diện rộng Để mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thúc đẩy tiêu thụ ngày phát triển, công ty phải bước xây dựng hệ thống chi nhánh riêng để đẩy nhanh tốc độ bán hàng Làm chắn khả tiêu thụ công ty tăng lên tỷ suất lợi nhuận thu cao hơn, từ góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn ngắn hạn * Có biện pháp phòng ngừa rủi ro xảy Khi kinh doanh kinh tế thị trường, công ty luôn phải nhận thức phải sẵn sàng đối phó với thay đổi, biến động phức tạp xảy lúc Những rủi ro bất thường kinh doanh như: kinh tế lạm phát, giá thị trường tăng lên… mà nhiều nhà quản lý khơng lường hết Vì vậy, để hạn chế phần tổn thất xảy ra, công ty cần phải thực biện pháp phòng ngừa để vốn kinh doanh nói chung vốn ngắn hạn nói riêng bị hao hụt, cơng ty có nguồn bù đắp, đảm bảo choquá trình hoạt động kinh doanh diễn liên tục Cụ thể, cơng ty áp dụng biện pháp như: trích lập quỹ dự phòng tài chính, quỹ nợ phải thu khó đòi, quỹ dự phòng giảm giá hàng bán tồn kho Cuối kỳ, công ty cần kiểm tra, rà sốt, đánh giá lại vật tư hàng hóa, vốn tiền, đối chiếu sổ sách kế toán để xử lý chênh lệch - Dự kiến kết quả: Điều chỉnh vòng quay ngắn hạn lên – vòng/ năm 95 3.2.7 Giải pháp 7: Quản lý hàng tồn kho khoản phải thu - Căn đề xuất: Tại trang 54 Chương tác giả phân tích tiêu vòng quay hàng tồn kho Tình hình cho thấy, khoản phải thu công ty chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản lưu động công ty làm cho nguồn vốn công ty bị ứ đọng, cơng ty gặp khó khăn kinh doanh khả tốn Hàng tồn kho công ty tăng nhanh, chứng tỏ công ty tồn đọng nhiều sản phẩm sản xuất dở dang, tồn đọng nguyên nhiên vật liệu kho Công ty cầncó sách quản lý sử dụng hàng tồn kho nhanh chóng hợp lý, tránh làmtăng chi phí kho bãi bảo quản hàng tồnkho - Nội dung thực hiện: * Tăng cường công tác quản lý khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng - Mở sổ theo dõi chi tiết khoản nợ, tiến hành xếp khoản phải thu theo tuổi Như vậy, công ty biết cách dễ dàng khoản đến hạn để có biện pháp hối thúc khách hàng trả tiền Định kỳ công ty cần tổng kết công tác tiêu thụ, kiểm tra khách hàng nợ số lượng thời gian tốn, tránh tình trạng để khoản thu rơi vào tình trạng nợ khó đòi - Cơng ty nên áp dụng biện pháp tài thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hạnchế vốn bị chiếm dụng chiết khấu toán phạt vi phạm thời hạn toán - Nếu khách hàng tốn chậm cơng ty cần xem xét cụ thể để đưa sách phù hợp thời gian hạn nợ, giảm nợ nhằm giữ gìn mối quan hệsẵn có nhờ quan chức can thiệp áp dụng cácbiện pháp không mang lại kết - Khi mua hàng toán trước, toán đủ phải yêu cầu người lập hợp đồng bảo hiểm tài sản mua nhằm tránh thất thốt, hỏng hóc hàng hóa 96 dựa ngun tắc “giao đủ, trả đủ” hay chế tài áp dụng ký kết hợp đồng mua bán * Quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho Hàng tồn kho năm chiếm tỷ trọng tương đối cao tổng vốn ngắn hạn Công ty - Lập kế hoạch cho hoạt động kinh doanh sởtình hình năm báo cáo, chi tiết số lượng theo tháng, quý Kiểm tra chất lượng số hàng hóa nhập - Bảo quản tốt hàng tồn kho Hàng tháng, kế tốn hàng hóa cần đối chiếu sổ sách, phát số hàng tồn đọng để xử lý, tìm biện pháp để giải phóng số hàng hóa tồn đọng để nhanh chóng thu hồi vốn - Thường xuyên theo dõi biến động thị trường hàng hóa Từ dự đốn định điều chỉnh kịp thời việc nhập lượng hàng hóa kho trước biến động thị trường Đây biện pháp quan trọng để bảo toàn vốn công ty - Dự kiến kết quả: Tăng khả quản lý hàng tồn kho cách cụ thể chi tiết, theo dõi công nợ khách hàng chặt chẽ giảm thiểu khả tồn đọng nợ q hạn tốn chưa đòi 3.3 Kiến nghị Để nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh, xin đưa số kiến nghịsau Về phía nhà nước Trong chế thị trường nay, Nhà nước cần có sách cụ thể để hỗ trợ cho công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng sở vật chất kỹ thuật hạ tầng cho xã hội Vì xây dựng sở cho q trình thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nhà nước cần có sách đảm bảo cạnh tranh cơng đấu thầu xây 97 dựng cơng trình có quy mơ lớn Bên cạnh đó, Nhà nước cần có sách tác động vào thị trường để trách tăng mạnh giá số mặt hàng thay sản xuất xây lắp Về phía cơng ty Đối với dây chuyền máy móc thiết bị, phương tiện dụng cụ lao động mua cần thẩm định kỹ để mua với giá hợp lý, có cơng suất máy móc phù hợp với quy mơ cơng ty Khi mua TSCĐ phải nhanh chóng đưa vào sử dụng, q trình sử dụng phải khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị lý nhanh chóng TSCĐ khơng cần dùng Có kế hoạch sửa chữa máy móc thiết bị, dự trữ phụ tùng thay để giảmsố lượng máy móc thiết bị hư hỏng, sửa chữa kịp thời máy móc thiết bị hư hỏng, khôi phục chức giảm thời gian ngưng làm việc máy móc thiết bị hư hỏng Định kì phải xem xét đánh giá đánh giá lại TSCĐ Điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với giá thị trường Đánh giá đánh giá lại TSCĐ giúp cho nhà quản lí nắm bắt tình hình biến động vốn cơng ty để có giải pháp đắn loại vốn lập kế hoạch khấu hao, lý nhượng bán số TSCĐ không cần thiết, tài sản sử dụng không hiệu góp phần bổ sung nguồn vốn ngắnhạn Xây dựng kế hoạch sử dụng mục đích nguồn vốn ngắn hạn, ưu tiên phân bổ vốn ngắn hạn cho mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận cao, thời gian hồn vốn nhanh Xây dựng mơ hình lập kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu tồn kho hiệu để giảm thời gian cung ứng nguyên vật liệu dự trữ nguyên vật liệu mức tối ưu cho sản xuất, tránh tình trạng thiếu thừa nguyên vật liệu Dự đoán biến động giá nguyên vật liệu thị trường để thay đổi kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu, nhằm ổn định giá nguyên vật liệu 98 Xây dựng sách tín dụng cho khách hàng thực nguyêntắc sách để giảm khoản phải thu Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao nhận thức chuyên môn cán bộ, công nhân viên cho DN, đảm bảo nguồnnhân lực thực trở thành lợi cạnh tranh dài hạn cuả doanh nghiệp Cơng ty cần có thêm sách lương, thưởng ưu đãi cán công nhân viên để kích thích họ làm việc, nâng cao suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 99 KẾT LUẬN Theo xu hướng phát triển nay, nhiều DN Việt Nam có bước thay đổi tích cực để hòa nhập với phát triển chung khu vực giới Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh có thay đổi thiết thực, chuyển đổi chế quản lý từ công ty Nhà nướcquản lý sang cơng ty cổ phần, hạch tốn độclập Từ chuyển sang cổ phẩn hóa, cơng ty ln làm ăn có hiệu Đời sống vật chất tinh thần cán công nhân viên cải thiện đángkể Cùng với phát triển mạnh mẽ ngành xây dựng nói chung Cơngty nói riêng, Cơng ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh bước trưởng thành, phát triển không ngừng, khẳng định uy tín, vị với quy mơ chất lượng cơng trình thi công Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh đề tài có ý nghĩa thực tiễn lý luận Với vận dụng vào tình hình thực tế Cơng ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh, đề tài mong góp phần tìm số giải pháp quản lý sử dụng vốn với hy vọng góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn, tăng hiệu sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên, vốn kinh doanh lĩnh vực rộng, đề tài đưa số giải pháp trước mắt, lâu dài, để công ty phát triển lớn mạnh cần phải có đầu tư nghiên cứu sâu hơn, sát với diễn biến thực tếhơn 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Tiến Hùng (2013), Giáo trình “Lý thuyết tài tiền tệ”, NXB Thơng tin tuyên truyền Nguyễn Tấn Bình (2004), Giáo trình “Phân tích tài DN”, NXB ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh Mai Văn Bưu, Phan Kim Chiến (2006), Giáo trình “Lý thuyết Quản trị kinh doanh”, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ (2008), Giáo trình “Phân tích tài DN”, NXB Tài Chính TS Nghiêm Sỹ Thương (2011), Giáo trình “Cơ sở quản lý tài chính”, NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2004), Giáo trình “Quản trị kinh doanh”, NXB Lao động xã hội Lưu Công Thưởng (2012), “Nâng cao hiệu sử dụng vốn Cơng ty CP Tài phát triển DN”, Luận văn thạc sĩ, Viện Đại học Mở Hà Nội Phùng Văn Hồng (2013), “Nâng cao hiệu hoạt động SXKD Cơng ty Mía đường Sơn Dương”, Luận văn thạc sĩ, Viện Đại học Mở Hà Nội Trần Thị Huyền Trang (2013), “Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn tập đồn FPT”, Luận văn thạc sĩ, Học viện tài 10 Doãn Thị Diệu Linh (2014), “Nâng cao hiệu SXKD HTX dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh thương mại, tổng hợp Dương Liễu”, Luận văn thạc sĩ, Viện ĐH Mở Hà Nội 11 Nguyễn Ngọc Huyền (2003), giáo trình “Quản trị chi phí kinh doanh”, NXB Thống kê 12 Nguyễn Ngọc Huyền (2003), “Hướng dẫn thực hành quản trị kinh doanh”, NXB Thống kê 13 Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hào (2006), giáo trình “Tài DN”, NXB Đại học kinh tế quốc dân 14 Đồng Thị Thanh Phương (2007), giáo trình “Quản trị DN”, NXB Thống kê 101 15 Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh: Báo cáo tài năm (2014 – 2016), Kế hoạch tài (2014 – 2016), Quy chế tài Cơng ty (2016), Chiến lược phát triển Công ty đến 2020 16 Công ty CP Xây dựng Khai thác than qua lửa Ninh Bình: Báo cáo tài năm (2014 – 2016) 17 Viện Đại học Mở Hà Nội (2008), giáo trình “Kinh tế trị”, NXB Thống kê 18 David Begg (1995), “Kinh tế học 1, 2”, NXB Giáo dục 102 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Danh sách máy móc thiết bị cơng ty 31/12/2016 STT Tên máy móc thiết bị ĐVT Số Năm sản Công suất lượng xuất Thiết bị thi cơng xây lắp Xe Ơtơ IFA 47K 5117 Xe 04 1990 Xe Ơtơ vận tải KMAZ sơ my Xe 01 1998 12 Xe Ơtơ HUYN DAI ben Xe 01 2000 15 Xe Công nông đầu dọc Xe 04 2002 18CV Xe cẩu MAZ Xe 01 1998 10 Xe tải gắn cẩu HUYN DAI Xe 01 2000 Máy ủi D6R Máy 01 2001 175CV Máy ủi DT 55A Máy 01 1998 95CV Xe 01 1999 1, 25m³ Xe đào bánh xích HITACHI EX 200 Xe 10 LC 01 2000 1, m³ Máy TBT IMER-TE350 HONDA 11 GX Cái 02 2001-2002 350 lít 12 Máy trộn bê tơng Cái 10 2000-2003 350 lít 13 Máy trộn bê tơng ATLAS Cái 02 1998 350 lít 14 Máy bơm nước Cái 02 2014 15CV 15 Máy đầm đất ITABAS Cái 03 2001 16 Máy đầm đất ROBIN Cái 04 2013 17 Máy đầm dùi bê tông CDC-02- 6145 Cái 11 2000-2003 18 Máy đầm bàn bê tông ROBIN Cái 04 2000 19 Máy phát hàn chạy xăng GX 320 Cái 02 1998 20 Máy phát điện KUBOTA Cái 01 1999 21 Biến áp hàn Cái 03 1990-1998 Xe đào bánh xích KOMATSU 103 22 Máy phát điện DZIMA-20CDS Cái 01 1990 23 Máy tời TTD5000CT Cái 05 2003-2012 24 Máy tời Cái 08 2001 25 Máy cắt sắt Cái 02 2001 26 Máy tăng hãm B1200/4 Cái 01 2002 27 Máy ép thuỷ lực Cái 03 2002 100 28 Máy ép dây dẩn Cái 02 2002 700kg/cm² 29 Kìm cắt dây thuỷ lực HA-40-62 Cái 05 2003 30 Kìm ép đầu cốt dây dẩn Cái 03 1998 31 Kích căng dây Cái 02 2002 Cần bích hợp kim nhơm FAL 120 Bộ 09 1998-2012 32 loại có đế tấn 33 Cần bích gia cơng 450CBTD Bộ 01 2012 34 Máy siết bu lông loại Cái 02 2001 35 Máy kinh vĩ DALTA Bộ 01 2000 36 Máy đo khoảng cách Cái 02 2003 37 Xe MÊKÔNG STAR Xe 01 1998 chổ 38 Xe MAZA323 Xe 01 1998 chổ 39 Xe ISUZU Xe 01 2000 chổ 40 Xe USUZU bán tải Xe 01 2013 41 Xe UOAT Xe 01 2002 chổ 42 Bồn nước Cái 05 2012 500 lít 43 Xe chuyển cột thủ công Cái 05 2012 44 Cốp pha thép M² 2000 2013 45 Giàn giáo thép Bộ 200 2012 Thiết bị sản xuất cột điện bê tông ly tâm Cẩu trục dầm Cái 02 2002 3, Palăng điện cáp YH3-216D Cái 04 2003 104 Máy hàn điện Cái 01 2002 Biến áp hàn Cái 01 1990 Máy khoan bàn Cái 02 1990 Máy cắt sắt Cái 01 2001 Giàn quay cột bê tông ly tâm12- 16m Bộ 01 2013 Máy căng thép Máy 01 2013 Khuôn cột 8, 5m Bộ 08 2013 10 Khuôn cột 10, 5m Bộ 06 2013 11 Khuôn cột 12m Bộ 08 2013 12 Khuôn cột 14m Bộ 04 2013 13 Khuôn cột 9, m Bộ 04 2013 14 Khuôn cột 8m Bộ 08 2016 15 Máy gia cơng khí Máy 01 2013 16 Máy làm nòng thép Máy 01 2003 Bộ 01 2013 Thiết bị thử lực đầu cột Bộ 01 2000 Súng thử mác bê tông Cái 01 2002 Cầu đo trở chiều Cái 01 2001 Bộ côn thử độ sụt loại N1 Bộ 01 2000 Megômet Cái 02 1998 17 Thiết bị lò 16 cột/ca 20 nòng/ca Thiết bị dụng cụ kiểm tra Nguồn: Phòng Tài - Kế tốn Cơng ty Than qua lửa 105 Phụ lục 02: Kết hoạt động kinh doanh Công ty CP Xây dựng & Khai thácThan Qua Lửa Ninh Bình ĐVT: đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Doanh thu 14.522.455.000 10.689.815.000 6.143.130.000 Doanh thu khác 1.384.744.920 68.427.335 64.261.535 Tổng doanh thu 15.907.199.920 10.758.242.335 6.207.391.535 Giá vốn hàng bán 10.559.642.588 6.487.726.601 3.929.458.762 4.016.171.276 3.290.391.029 2.543.492.765 14.575.813.864 9.778.117.630 6.472.951.527 1.331.386.056 980.124.705 (265.559.992) 266.277.211 196.024.941 1.065.108.845 784.099.764 (265.559.992) Chi phí quản lý Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Nguồn: Phòng Tài - Kế tốn Cơng ty Than qua lửa 106 Phụ lục 03 Bảng cân đối kế toán Công ty CP Xây dựng & Khai thácThan Qua Lửa Ninh Bình ĐVT: đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tiền khoản tương đương 2,689,006,438 1,458,998,822 3,767,776,946 Khoản phải thu 2,501,153,092 1,978,082,428 1,684,032,620 Khoản phải thu bình quân 2,501,153,092 2,239,617,760 1,831,057,524 Hàng tồn kho 2,349,914,890 3,494,082,856 1,248,558,316 Hàng tồn kho bình quân 2,349,914,890 2,921,998,873 2,371,320,586 Tổng tài sản ngắn hạn 7,540,074,420 6,931,164,106 6,700,367,882 Tổng tài sản ngắn hạn bình quân 4,540,074,420 7,235,619,263 6,815,765,994 Tổng tài sản dài hạn 4,510,125,510 3,282,084,528 2,887,074,992 Tổng tài sản dài hạn bình quân 4,510,125,510 3,896,105,019 3,084,579,760 Tổng tài sản 12,050,199,930 10,213,248,634 9,587,442,874 Tổng tài sản BQ 12,050,199,930 11,131,724,282 9,900,345,754 Khoản phải trả 2,107,663,681 1,566,338,211 1,361,994,357 Vay ngắn hạn 2,920,556,392 1,825,482,360 1,452,838,722 Tổng nợ ngắn hạn 5,028,220,073 3,391,820,571 2,814,833,079 0 Tổng nợ phải trả 5,028,220,073 3,391,820,571 2,814,833,079 Vốn chủ sở hữu 7,021,979,857 6,821,428,063 6,772,609,795 Vốn chủ sở hữu bình quân 7,021,979,857 6,921,703,960 6,797,018,929 12,050,199,930 10,213,248,634 9,587,442,874 TÀI SẢN NGUỒN VỐN Nợ dài hạn Tổng nguồn vốn Nguồn: Phòng Tài - Kế tốn Cơng ty Than qua lửa 107 ... biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn mà Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh sử dụng 72 2.4 Đánh giá hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh 73... Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MẠNH... sử dụng vốn Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh thời gian từ năm 2014 – 2016 So sánh, đối chiếu tiêu hiệu sử dụng vốn kinh doanh tương ứng Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Đức Mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại đức mạnh , Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại đức mạnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn