Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại agribank việt nam chi nhánh huyện việt yên, bắc giang

140 0 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN VIỆT YÊN, BẮC GIANG NGUYỄN DIỆU LINH HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN VIỆT YÊN, BẮC GIANG NGUYỄN DIỆU LINH CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60340102 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN NGỌC QUÂN Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan Luận văn “Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Agribank Việt Nam – Chi nhánh huyện Việt Yên, Bắc Giang” công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Diệu Linh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IV DANH MỤC BẢNG BIỂU V DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ VI LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .7 1.1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 16 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 24 1.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng 24 1.2.2 Một số nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 26 1.2.3 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng có lý nêu lên: 39 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng giới học kinh nghiệm rút ngân hàng thương mại Việt Nam, cụ thể Agribank Chi nhánh Việt Yên – Bắc Giang 41 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại giới 41 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Agribank Chi nhánh Việt Yên, Bắc Giang 47 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK VIỆT NAM – CHI NHÁNH VIỆT YÊN, BẮC GIANG .50 2.1 Khái quát Agribank Việt Nam – Chi nhánh Việt Yên, Bắc Giang 50 2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển Ngân hàng No & PTNT Việt Nam 50 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Việt Yên, Bắc Giang 51 i 2.1.3.Hệ thống tổ chức: 52 2.1.4.Tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh 54 2.1.5 Tình hình huy động vốn 56 2.1.6 Các loại hình dịch vụ chi nhánh 60 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Agribankviệt Nam – Chi Nhánh Việt Yên, Bắc Giang 60 2.2.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Agribank Việt Nam 60 2.2.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh .61 2.2.3 Tình hình cho vay 66 2.2.4 Một số sách quản trị rủi ro tín dụng Agribank Việt Nam - CN Việt Yên, Bắc Giang thực .73 2.3 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank Việt Nam – CN Việt Yên 85 2.3.1 Kết đạt đượccủa công tác quản trị rủi ro tín dụng .85 2.3.2 Hạn chế tồn cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 87 2.3.3 Nguyên nhân nhữnghạn chế 90 2.4 Kết khảo sát thực tế: Error! Bookmark not defined 2.4.1 Về nghề nghiệp khách hàng Error! Bookmark not defined 2.4.2 Về mục đích sử dụng vốn vay: Error! Bookmark not defined TIỂU KẾT CHƯƠNG 99 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK VIỆT NAM – CN VIỆT YÊN, BẮC GIANG THỜI GIAN TỚI .100 3.1 Mục tiêu định hướng kinh doanh Agribank Việt Nam – Chi Nhánh Việt Yên, Bắc Giang thời gian tới 100 3.2 Giải pháp quản trị rủi ro Agribank Việt Nam – Chi Nhánh Việt Yên, Bắc Giang 104 3.2.1 Những giải pháp .104 3.2.2 Xây dựng phận quản trị rủi ro tín dụng 108 ii 3.2.3.Thiết lập chiến lược hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 108 3.2.4 Xây dựng quy trình quản trị rủi ro tín dụng 109 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 111 3.2.6 Nâng cao chất lượng thu thập thông tin xử lý thông tin quản trị rủi ro tín dụng 113 3.2.7 Nâng cao hoạt động kiểm tra, tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội 114 3.2.8 Quản lý chặt chẽ xử lý nhanh khoản nợ hạn, nợ xấu 115 3.2.9 Đa dạng hóa lĩnh vực cho vay: 118 3.2.10 Xây dựng sách tín dụng phù hợp với chi nhánh .118 3.3 Một số khuyến nghị 119 3.3.1 Đối với Bộ ban ngành có liên quan vàNgân hàng Nhà nước .119 3.3.2 Đối với Agribank Việt Nam 125 TIỂU KẾT CHƯƠNG .128 KẾT LUẬN CHUNG 129 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM DN Ngân hàng Thương mại Doanh nghiệp XDCB Xây dựng NHNN Ngân hàng Nhà nước RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng DPRRTD DPRR Agribank KKH KH Dự phòng rủi ro tín dụng Dự phòng rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Không kỳ hạn Kỳ hạn CKH Có kỳ hạn TCKT Tổ chức kinh tế TSBĐ Tài sản đảm bảo CBTD Cán tín dụng IPCAS Hệ thống tốn nội kế toán XLRR Xử lý rủi ro CIC VAMC Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia Việt Nam Công ty quản lý tài sản iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Xếp hạng tín dụng Standard&Poor’s 37 Bảng 1.2: Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể 39 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Agribank huyện Việt Yên Bắc Giang 54 Bảng 2.2: Bảng nguồn vốn huy độngAgribank huyện Việt Yên Bắc Giang năm 2014, 2015 57 Bảng 2.3: Bảng nguồn vốn huy độngAgribank huyện Việt Yên Bắc Giang năm 2015,2016 58 Bảng 2.4: Dư nợ cho vay Agribank - CN Việt Yên 67 Bảng 2.5:Dư nợ cho vay Agribank - CN Việt Yên 69 Bảng 2.6 : Diễn biến nợ xấu Agribank CN Việt Yên 73 Bảng 2.7: Bảng tóm tắt quy trình tín dụng 77 Bảng 2.8: Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể 82 Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ Agribank CN Việt Yên 84 v DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Biểu đồ 2.1: Dư nợ cho vay theo kỳ hạn 70 Biểu đồ 2.2: Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế 71 Biểu đồ 2.3: Nghề nghiệp khách hàng Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2.4: Mục đích vay vốn khách hàng Error! Bookmark not defined Sơ đồ 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng 18 Sơ đồ 1.2: Chính sách quản trị rủi ro tín dụng 37 Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức hoạt động Agribank Chi nhánh Việt Yên, Bắc Giang 53 Sơ đồ 2.2: Quy trình chấm điểm tín dụng xếp hạng tín dụng nội 75 Sơ đồ 2.3: Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 110 vi LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu: Hiện nay, với xu hướng hội nhập quốc tế, ngân hàng mở rộng danh mục hoạt động đầu tư kinh doanh mình, đem lại khoản lợi nhuận khơng nhỏ Nhưng khơng mà hoạt động truyền thống ngân hàng khơng trọng, ngược lại chiếm tỷ trọng lớn lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng, khơng thể thiếu hoạt động cho vay Hoạt động cho vay nghiệp vụ chủ yếu hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) hoạt động kinh doanh chính, đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng.Tuy nhiên, với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhiều Rủi ro tín dụng cao mức ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Hậu Rủi ro tín dụng lớn ảnh hưởng đến tình hình tài chính, uy tín vị ngân hàng; chí tác động trực tiếp đến sống ngân hàng Mặc dù khơng thể loại bỏ hồn tồn Rủi ro tín dụng ngân hàng áp dụng biện pháp để phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại tối đa rủi ro xảy ra.Thực tế cho thấy, NHTM năm gần tình hình nợ xấu mức đáng báo động Tỷ lệ nợ xấu tồn hệ thống Ngân hàng tính đến hết năm 2016 2,46% tổng dư nợ Hàng loạt sai phạm yếu NHTM quan chức điều tra xử lý, tình trạng NHTM yếu phải sát nhập lại với HD Bank Đại Á; Tín Nghĩa, Đệ Nhất hợp SCB, Habubank sát nhập vào SHB; NH Phương Đông sát nhập vào PVFC để lập nên PVCombank… Bên cạnh đó, tình hình giới diễn biến phức tạp có nguy khủng hoảng tín dụng tăng cao kinh tế Việt Nam không nằm ngồi ảnh hưởng khủng hoảng Do vậy, quản trị rủi ro tín dụng (QTRRTD) việc vơ cấp thiết, khơng ảnh hưởng lớn đến NHTM mà ảnh hưởng đến chủ thể khác kinh tế có liên quan như: người gửi tiền, nhà đầu tư Quá trình đổi kinh tế Việt Nam khẳng định vị trí vai trò ngân hàng thương mại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Thứ hai,Tư vấn cho khách hàng bán bớt tài sản không phát huy hiệu quả, không cần sử dụng để trả nợ tiền vay.Thậm chí ngân hàng đồng hành doanh nghiệp, tư vấn doanh nghiệp tái cấu nhằm tinh gọn máy, nâng cao suất, chuyển hướng kinh doanh mới,… Đối với khách hàng cá nhân: kết hợp với quan công tác, vận động gia đình thu xếp nguồn để trả nợ Biện pháp khởi kiện tòa: + Hiện nay, quan hệ kinh tế, việc khởi kiện tòa chưa thành thói quen người, kinh tế thị trường cần quen dần với việc giải vụ việc kinh tế qua tòa án kinh tế Việc khởi kiện tòa có tác dụng khách hàng khơng có thiện chí việc thực nghĩa vụ trả nợ Tận thu nợ ngoại bảng nợ khoanh Nợ khoanh khoản nợ không sinh lời, thông thường ngân hàng chuyển ngoại bảng khơng tính lãi.Khoản nợ có ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh ngân hàng Nếu nợ ngoại bảng tăng ngân hàng khơng có lãi phải trích dự phòng nhiều, việc tận thu nợ ngoại bảng, nợ khoanh góp phần lành mạnh hóa tình hình tài ngân hàng Sau số biện pháp để thu hồi số nợ trên: +Tiếp tục bám sát khách hàng, đánh giá tình hình hoạt động SXKD khách hàng, giải thích thuyết phục khách hàng hiểu để có thiện chí trả nợ số tiền vay ngân hàng, đồng thời khách hàng xây dựng kế hoạch trả nợ thời gian tới Phối hợp với quan chức đơn vị chủ quản khách hàng, công an, thi hành án, trung tâm bán đấu giá,… để có biện pháp thu hồi nợ phù hợp với đối tượng phát mại tài sản, đôn đốc khách hàng thực việc trả nợ cho ngân hàng Đối với khoản nợ định ngân hàng phối hợp với quan chức để có biện pháp thu hồi vốn phát mại tài sản hay trình Chính phủ xử lý 117 Việc xử lý dự phòng rủi ro chuyện nội ngân hàng, không tiết lộ thông tin cho khách hàng biết việc xử lý rủi ro để tránh tượng khách hàng chây ỳ không trả nợ Tiến hành giám sát chặt chẽ kiểm tra thường xuyên khoản nợ xấu Trường hợp cần thiết tiến hành thủ tục pháp lý để phát mại nhanh TSĐB để thu hồi nợ, không để nợ hạn kéo dài Xem xét tình hình, giao dịch bán nợ cho VAMC 3.2.10 Đa dạng hóa lĩnh vực cho vay: Như biết, tập trung cho vay nhóm khách hàng hay lĩnh vực ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ dư nợ lớn rủi ro lớn Việc đa dạng hố khách hàng khơng đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng kinh tế mà giúp ngân hàng lựa chọn khách hàng phân tán RRTD Đối với phương thức cho vay Chi nhánh áp dụng phương thức cho vay truyền thống cho vay theo món, theo hạn mức, theo dự án đầu tư Ngân hàng chưa phát triển số phương thức cho vay đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng, cho vay hạn mức thấu chi… Đây kênh hiệu việc tăng dư nợ cho vay đồng thời giảm thiểu RRTD cho Ngân hàng 3.2.11 Xây dựng sách tín dụng phù hợp với chi nhánh Chi nhánh cần xây dựng hoàn thiện sách, chiến lược tín dụng hợp lý, định kỳ đánh giá chiến lược tín dụng Chính sách, chiến lược tín dụng xây dựng phù hợp với lực Chi nhánh dựa sách tín dụng Hội sở, phù hợp điều kiện vĩ mô thời kỳ yếu tố định thành công cơng tác phòng ngừa, hạn chế RRTD Chính sách, chiến lược tín dụng đắn khai thác tiềm mạnh, thúc đẩy hoạt động tín dụng tăng trưởng bền vững, ngược lại kìm hãm hoạt động tín dụng, bỏ lỡ hội kinh doanh, RRTD tất yếu gia tăng Do đó, thời gian trước mắt, Agribank CN Việt Yên, Bắc Giangcần 118 tiếp tục đổi sách tín dụng với mặt trọng yếu sau: - Tiếp tục hồn thiện hệ thống sách tín dụng dựa sách chung Agribank Việt Nam phù hợp với đặc thù Chi nhánh ; đảm bảo tính đầy đủ, đồng bộ, quán tiện lợi người thực thi sách tín dụng - Thực sách tín dụng linh hoạt, hiệu phù hợp với đối tượng khách hàng, nhu cầu tín dụng, thích ứng với mơi trường kinh tế, sở cập nhật thông tin, phân tích, đánh giá thực trạng dự báo triển vọng ngành hàng, sản phẩm - Thực phân đoạn thị trường để lựa chọn thị trường mục tiêu dựa thực tế lực hoạt động sở trường Trong thời kỳ, cần xác định danh mục tín dụng tối ưu, cơng bố cơng khai tiêu chuẩn tín dụng, khơng tập trung tín dụng lớn vào đối tượng khách hàng 3.3 Một số khuyến nghị 3.3.1 Đối với Bộ ban ngành có liên quan vàNgân hàng Nhà nước 3.3.1.1 Đối với Bộ ban ngành Thứ nhất, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô Trong việc hoạch định sách, cần cân đối cách thích hợp mục tiêu phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống NHTM, tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh NHTM khách hàng vay vốn Thứ hai, hồn thiện mơi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Trong thời gian qua, môi trường pháp lý cho hoạt động cho vay ngày hoàn thiện, chặt chẽ tiến dần tới thông lệ quốc tế Tuy nhiên để tiếp tục hoàn thiện cần phải: - Ban hành quy định cụ thể bảo hiểm cho hoạt động tín dụng huy động vốn cho vay, để đảm bảo cho người gửi tiền, tạo ổn định chung cho kinh tế quốc dân 119 - Đối với luật Doanh nghiệp sửa đổi: Hiện nay, theo quy định Luật doanh nghiệp sửa đổi việc lấy thông tin khách hàng vay vốn Ngân hàng gặp nhiều khó khăn Chính phủ nên tạo điều kiện cho Ngân hàng tìm hiểu thơng tin doanh nghiệp dễ dàng như: cung cấp đầy đủ thông qua Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp với chi phí thấp để giảm bớt chi phí phát sinh Ngân hàng Hay việc xác định thẩm quyền người ký hợp đồng theo điều 13 Luật Doanh nghiệp sửa đổi (quy định công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần có nhiều người đại diện theo pháp luật với điều kiện điều lệ công ty phải quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý quyền, nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật)nên có quy định việc bên giao dịch với cơng ty khơng có nghĩa vụ phải tìm hiểu việc giới hạn thẩm quyền người đại diện điều lệ trừ cơng ty chứng minh điều ngược lại - Về TSBĐ: Bộ ngành liên quan, quan quyền địa phương tăng cường phối hợp, hỗ trợ ngân hàng thu giữ, xử lý TSBĐ để thu nợ Các quan cần đạo thực sớm đề nghị TCTD, tích cực tạo điều kiện cho TCTD bên mua tài sản việc hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản Đồng thời, Chính phủ, sớm chỉnh sửa, bổ sung Nghị định 163/2006/NĐ-CP Nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 163/2006/NĐ-CP giao dịch bảo đảm theo hướng quy định rõ trách nhiệm quan Công an, Ủy ban nhân dân nơi tiến hành thu giữ TSBĐ việc phối hợp với TCTD VAMC thu giữ TSBĐ để giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý TSBĐ Thứ ba, xây dựng hệ thống tiêu trung bình ngành Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội NHTM gặp nhiều khó khăn, việc tiếp cận thơng tin giúp cho việc đánh giá, xếp hạng tín dụng khách hàng (các thông tin triển vọng kinh doanh ngành, số trung bình ngành số tài chính, giá thành…) nhiều hạn chế Vì vậy, Chính phủ cần giao cho Tổng cục thống kê phối hợp với Bộ Tài Chính xây dựng hệ thống tiêu trung bình ngành kinh tế Đây thông tin hết 120 sức quan trọng việc đánh giá sở so sánh với trung bình ngành, qua giúp TCTD có định đắn việc cấp tín dụng Thứ tư, minh bạch hóa sách, thơng tin chế tài xử phạt hợp lý Minh bạch hóa thay đổi pháp luật sách Nhà nước yêu cầu đặt đảm bảo phát triển cho chủ thể, giảm rủi ro cho hoạt động tín dụng ngân hàng.Mọi chủ thể kinh tế hoạt động khuôn khổ pháp luật Nhà nước ban hành Luật, Nghị định, Thơng tư hướng dẫn, sách để chủ thể kinh tế hoạt động theo Vì vậy, thay đổi liên quan đến pháp luật sách Nhà nước ảnh hưởng đến hoạt động chủ thể kinh tế Nhà nước cần xem xét thơng báo sách cách rõ ràng đến đối tượng kinh tế, đảm bảo thay đổi cần tham khảo ý kiến thực có lộ trình tránh tượng chủ thể hoạt động kinh tế bị “sốc” sách Minh bạch, cơng khai thơng tin doanh nghiệp có chế tài xử phạt hợp lý việc không thực yêu cầu để đảm bảo thông tin ngân hàng nhận từ doanh nghiệp kịp thời, xác, đảm bảo hiệu công tác thẩm định khách hàng, nhận diện rủi ro hoạt động tín dụng Hiện nay, thông tin doanh nghiệp đưa cho đối tượng khác không giống Mặc dù, số doanh nghiệp th kiểm tốn độc lập nhằm cơng khai minh bạch thơng tin hoạt động mình, song, mức độ chưa mong muốn.Nhiều doanh nghiệp có thủ thuật để che dấu thơng tin.Vì vậy, việc Nhà nước cần xem xét để có chế tài xử phạt hợp lý cách để doanh nghiệp tuân thủ việc công khai minh bạch hóa thơng tin Thứ năm, tạo lập hệ thống kế tốn thực có hiệu Cần ban hành sách có tính chất bắt buộc doanh nghiệp chấp hành nghiêm chế độ kế toán thống kê, quan trọng để ngân hàng xem xét, đánh giá khách hàng tăng cường công tác quản lý giám sát việc chấp hành sách 3.3.1.2 Khuyến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 121 Thứ nhất, Nâng cao chất lượng trung tâm CIC (Credit Information Center): Trung tâm thông tin tín dụng CIC có chức thu thập, cung cấp thơng tin tín dụng cho Ngân hàng Nhà nước tổ chức tín dụng, cá nhân nhằm góp phần đảm bảo an toàn hoạt động Ngân hàng Về chất, coi nhà kho lưu trữ tồn thơng tin khách hàng có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng lãnh thổ Việt Nam Trong điều kiện nguồn lực giới hạn, Ngân hàng chưa thể xây dựng trung tâm thơng tin hồn thiện cho thân việc sử dụng có sẵn hợp lí, vấn đề đặt cho việc chia sẻ thông tin CIC Ngân hàng hợp lý tăng khả hoạt động CIC để thông tin ln cập nhật xác, nhanh chóng Ngân hàng Nhà nước mặt phải nâng cấp trung tâm thông tin đội ngũ nhân lực thiết bị để đáp ứng nhu cầu khách hàng mặt khác phải thực cập nhật thông tin cách hiệu Hiện tại, có nhiều khách hàng khơng muốn chia sẻ thông tin khách hàng cho CIC muốn giữ bí mật cạnh tranh, NHNN phải đề biện pháp thiết thực để Ngân hàng có nhận thức đắn lợi ích trung tâm qua tích cực cung cấp thơng tin Các biện pháp đề mang tính khuyến khích ban đầu sau tiến dần đến bắt buộc, Ngân hàng phải có trách nhiệm cung cấp thơng tin cho CIC Đây biện pháp nhằm tăng tính minh bạch hoạt động Ngân hàng Việt Nam làm giảm thiểu RRTD cho hệ thống Để đáp ứng nhu cầu phát triển, CIC cần phải xây dựng kho liệu phong phú, đa dạng chất lượng hơn; cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông tiên tiến, đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm thu thập để nâng cao khả tốc độ xử lý thông tin phục vụ công tác điều hành cung cấp cho khách hàng Một số ý kiến cho rằng, CIC cần phát triển mơ hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, mơ hình chấm điểm tín dụng thể nhân CIC; liên kết hệ thống xếp hạng, chấm điểm tín dụng CIC với tổ chức tín dụng; đa dạng kênh cung cấp & dịch vụ thơng tin đảm bảo an tồn, bảo mật, 122 công khai; nâng cao độ chuẩn liệu đạt chuẩn quốc tế để phục vụ tốt công tác quản lý điều hành Ngân hàng Nhà nước hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng Thứ hai, phối hợp với ngành hoàn thiện hệ thống kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) Xây dựng giải pháp hoàn thiện phương pháp kiểm soát kiểm toán nội TCTD tiến tới theo chuẩn mực quốc tế Thứ ba, hồn thiện mơ hình tổ chức máy tra ngân hàng theo ngành dọc từ trung ương xuống sở có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy NHNN Tăng cường công tác tra, giám sát tình hình hoạt động TCTD để kịp thời phát sai sót, vi phạm Thứ tư,tiếp tục ứng dụng nguyên tắc giám sát hiệu hoạt động ngân hàng Ủy ban Basel, việc tuân thủ quy tắc thận trọng công tác tra Triển khai áp dụng chuẩn mực quy định Basel hệ thống NHTM nhằm tăng cường lực hoạt động, giảm thiểu rủi ro ngân hàng thương mại nâng cao lực cạnh tranh thị trường tài quốc tế, tạo điều kiện cho ngân hàng Việt Nam mở rộng thị trường thời gian tới Thứ năm, đưa biện pháp hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng theo hướng sau: - Nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn hoạt động TCTD - Xây dựng cách tiếp cận tới công việc đánh giá chất lượng điều hành rủi ro nội TCTD - Nâng cao đòi hỏi kỹ thuật việc trích lập dự phòng rủi ro Thứ sáu, hoàn thiện quy định phân loại nợ, trích lập dự phòng mua bán nợ xấu: Thơng tư 02/2013/TT-NHNN vào triển khai, nhiên việc hạn chế như: File báo cáo CIC phân loại nhóm nợ theo nợ gốc chưa phân nhóm nợ cho lãi, thế, khách hàng trả hết nợ gốc chưa trả lãi 123 khơng thuộc nhóm nợ xấu Hay việc phân loại nhóm nợ chưa rõ ràng, nhóm nợ cao khó đưa nhóm nợ thấp kỳ sau NHNN nên bổ sung quy định TT02/2013/TT-NHNN việc phân loại nhóm nợ cho nợ gốc lãi Về việc mua bán nợ xấu: theo quy định TCTD có nợ xấu 3% phải bán nợ cho VAMC Tuy nhiên, việc VAMC xử lý nợ xấu sau mua chưa đạt hiệu Để cơng tác xử lý nợ xấu đạt hiệu đỡ gánh nặng cho VAMC, NHNN nên đưa biện pháp: - Tạo điều kiện nâng cao lực công ty mua bán nợ nước, đó, trọng thúc đẩy phạm vi hoạt động AMC, khuyến khích AMC tham gia mua bán khoản nợ ngân hàng khác, việc xử lý nợ ngân hàng mẹ, để giảm bớt gánh nặng cho VAMC; - Phát triển thị trường mua bán nợ thứ cấp với tham gia nhà đầu tư nước nhằm đẩy nhanh tốc độ xử lý nợ xấu mua, tạo lối cho thị trường nợ sơ cấp với VAMC Giải pháp giúp TCTD thấy triển vọng xử lý đầu khoản nợ bán cho VAMC giảm áp lực phải nhận lại khoản nợ xấu sau năm bán, đó, giúp đẩy nhanh tiến độ bán nợ TCTD VAMC 124 3.3.2 Đối với Agribank Việt Nam Thứ nhất, Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, kịp thời chủ trương, sách Chính phủ ngành: Trên sở văn pháp luật Chính phủ, NHNN Việt Nam, AgribankViệt Nam cần nghiên cứu cụ thể phù hợp với đặc điểm kinh doanh hệ thống để ban hành văn hướng dẫn chi nhánh thực kịp thời Thứ hai,Nâng cao hiệu hoạt động trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro: Trong thời gian qua, hoạt động trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro Agribank Việt Nam góp phần tích cực cơng tác tín dụng chi nhánh Tuy nhiên, số lượng thông tin chưa thật cập nhật.Vì vậy, nâng cao hiệu hoạt động trung tâm điều cần thiết AgribankViệt Nam cần có biện pháp nâng cấp trang thiết bị trung tâm giúp cho việc thu thập truyền tải thông tin kịp thời, xác Ngồi việc đầu tư thiết bị, phương tiện nâng cao chất lượng công tác thông tin phòng ngừa rủi ro cần mở rộng, bổ sung chức cho trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro thông tin thu nhận, tổng hợp, đánh giá tình hình biến động kinh tế ngồi nước…để cập nhật thơng báo kịp thời cho chi nhánh nắm bắt định cho vay đối tượng tín dụng có liên quan Thứ ba, Chỉ đạo, trợ giúp Chi nhánh kỹ thuật pháp lý việc thu hồi nợ xấu, đồng thời yêu cầu Chi nhánh rà soát xác định rõ nguyên nhân tồn tại, sai phạm liên quan đến việc chưa chấp hành nghiêm túc quy chế cho vay bảo đảm tiền vay; xây dựng kế hoạch (có lộ trình cụ thể) để chỉnh sửa tồn tại, sai phạm Tăng cường kiểm tra, kiểm toán nội lực lượng cán để giúp chi nhánh khắc phục hậu quả, ổn định phát triển kinh doanh - Tổ chức thực việc chỉnh sửa kịp thời tồn - Rà sốt, đánh giá tồn dư nợ khách hàng, phân tích, xác định thực trạng khoản nợ, đề biện pháp tích cực để thu hồi nợ đến hạn, hạn Phân loại nợ trích đủ dự phòng rủi ro theo quy định 125 - Nâng cao chất lượng, kỹ thẩm định dự án, phương án vay vốn, xác định nhu cầu vốn vay, phân tích tình hình tài khách hàng đảm bảo khả thu hồi vốn vay theo cam kết - Tăng cường nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát trước, sau cho vay - Xây dựng kế hoạch (có lộ trình cụ thể) thu hồi khoản nợ hạn (cả nội bảng ngoại bảng); Giám đốc cán có liên quan đến việc cho vay khách hàng phải chịu trách nhiệm cá nhân thực tế tình hình giải khoản nợ Thứ tư, Hồn thiện sách xếp hạng tín dụng nội Mục tiêu việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội nhằm kiểm sốt tồn danh mục tín dụng, phản ánh tương đối xác thực trạng hoạt động kinh doanh khách hàng thông qua tiêu xây dựng mối quan hệ logic bổ sung cho nhau, phục vụ quản trị điều hành Thông qua hệ thống xếp hạng xác định xác rủi ro theo dòng sản phẩm, lĩnh vực, ngành nghề, khách hàng nhằm hướng tới khách hàng có rủi ro hơn, xây dựng danh mục tín dụng có chất lượng cao Hệ thống cơng cụ để Agribank thực phân loại nợ, lập báo cáo tài theo chuẩn quốc tế sở để hồn thiện quy trình tín dụng, sách khách hàng, sách quản lý RRTD thống tồn hệ thống Hồn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng nội theo hướng quán dựa số tài nhân tố phi tài theo loại hình doanh nghiệp khác nhằm đánh giá rủi ro liên quan tới khách hàng vay Xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng nội giúp CBTD, hội đồng tín dụng, ban lãnh đạo ngân hàng có sở đánh giá thống mang tính hệ thống suốt q trình tìm hiểu khách hàng, xem xét dự án đầu tư, đánh giá, phân tích, thẩm định phê duyệt từ chối Hệ thống chấm điểm tín dụng nội cho phép lượng hóa RRTD để đưa cảnh báo sớm thực trích dự phòng RRTD dựa mức xếp hạng khách hàng 126 Thứ năm,Ban hành quy trình tín dụng theo hướng phân rõ trách nhiệm khâu nghiệp vụ Agribank phải có quy định rõ ràng việc phê duyệt khoản tín dụng sửa đổi, gia hạn tái tài trợ khoản tín dụng Ban hành quy trình tín dụng theo hướng phân rõ trách nhiệm, quyền hạn khâu nghiệp vụ nhằm hạn chế tình trạng mang tính hình thức, sơ sài dẫn đến sai quy trình, thủ tục cho vay động vụ lợi trước khoản vay, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ quy định NHNN cho vay chấp hành đầy đủ quy trình tín dụng Trong đó, trọng khâu thẩm định, tính tốn, xác định kỳ hạn trả nợ Những khâu quan trọng, làm tốt khơng giúp người làm tín dụng đưa định đầu tư chuẩn xác, hiệu mà tương đồng kỳ hạn trả nợ gốc lãi nguồn thu khách hàng Có nhiều ngân hàng thực quy trình tín dụng “ba tay” việc xét duyệt cho vay.Quy trình đạt nhiều hiệu công tác quản trị RRTD Theo đó, vay thực thơng qua ba phận: phận tín dụng (hay gọi phận khách hàng), phận quản trị rủi ro phận quản lý tín dụng Ba phận độc lập với định cho vay, cụ thể: + Bộ phận tín dụng nơi nhận hồ sơ vay vốn khách hàng, sau xem xét, lập báo cáo thẩm định gửi phận quản trị rủi ro + Bộ phận quản trị rủi ro sở hồ sơ bên tín dụng đưa sang, kết hợp với thông tin thu thập tiến hành thẩm định Mỗi đề xuất cấp tín dụng cần phân tích cẩn thận nhân viên phân tích tín dụng có lực, có chun mơn nhằm phù hợp với quy mô độ phức tạp giao dịch +Nếu đồng ý cho vay chuyển sang phận quản lý tín dụng để giải ngân thu nợ 127 Tiểu kết chương Chương 3, luận văn phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quản trị hoạt động tín dụng Agribank chi nhánh Việt Yên.Đề cập đến thực trạng hoạt động tín dụng Agribank chi nhánh Việt Yên Tổng hợp liệu từ việc điều tra khảo sát khách hàng, tiến hành phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng Agribankchi nhánh Việt n Kết phân tích cho thấy có nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng là: Chính sách tín dụng, trình độ CBTD; công nghệ mà mạng lưới, khách hàng môi trường bên Từ kết nghiên cứu trên, làm sở để đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị hoạt động tín dụng Agribankchi nhánh Việt Yên Bắc Giang 128 KẾT LUẬN CHUNG Quản trị RRTD nhiệm vụ quan trọng quản trị điều hành NHTM, đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập, ngày phải tiến gần đến thông lệ quốc tế muốn tồn phát triển Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn đưa vấn đề sau: Thứ nhất, trình bày lý luận RRTD hoạt động NHTM, đưa tiêu định tính định lượng để đánh giá quản trị RRTD, từ hình thành sở lý luận để vận dụng phân tích thực tế Thứ hai, nghiên cứu tổng quát tổ chức hoạt động Agribank, tập trung sâu phân tích thực trạng quản trị RRTD Agribank Việt Yên Bắc Giang năm gần Qua đánh giá kết đạt mặt hạn chế, đồng thời phân tích số nguyên nhân dẫn đến mặt hạn chế Thứ ba, đề xuất số giải pháp, khuyến nghị có tính thực tiễn khả thi nhằm nâng cao hiệu quản trị RRTD Agribank Việt Yên Bắc Giang Tuy nhiên, hạn chế khuôn khổ luận văn thạc sỹ, dung lượng thời gian kiến thức, trình bày luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Rất mong nhận đóng góp thầy, giáo, đồng nghiệp người quan tâm đến đề tài Tôi xin bầy tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS,TS Nguyễn Ngọc Qn hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy, cô giáo khoa Quản trị kinh doanh, Khoa sau Đại học Viện Đại học Mở Hà Nội tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, toàn thể cán công nhân viên Ngân hàng Agribank CN huyện Việt Yên, Bắc Giang tạo điều kiện tốt để tơi thu thập tài liệu nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, khích lệ giúp đỡ tơi hồn thành khố học Xin chân thành cảm ơn! 129 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại, Peter S Rose, NXB Tài Hồ Diệu (2001), Giáo trình Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Lê Văn Tề chủ biên, Ngô Hướng, Đỗ Linh Hiệp, Hồ Diệu, Lê Thẩm Dương (2009), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội Luật 47/2010/QH12 Luật Tổ chức tín dụng ban hành ngày 29/06/2010 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 sửa đổi, bổ xung số điều NĐ 163/2006/NĐ-CP Nghị định số 163/2006/NĐ-CP Chính Phủ ngày 29/12/2006 giao dịch bảo đảm Nguyễn Minh Kiều (2009), Giáo trình Quản trị rủi ro ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 10 Peter ROSE, Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, 2000 11 Quyết định số 1197/QĐ-NHNo-UBXLRR ngày 18/10/2011 hướng dẫn sử dụng, vận hành chấm điểm xếp hạng khách hàng hệ thống xếp hạng tín dụng nội Agribank Việt Nam 12 Quyết định số 31/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 15/01/2014 Agribank Việt Nam phân cấp định cấp tín dụng hệ thống Agribank Việt Nam 13 Quyết định số 32/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 15/01/2014 Agribank Việt Nam số vấn đề tín dụng 14 Quyết định số 856/QĐ-HĐTV-UBXLRR ngày 16/05/2014 quy chế tổ chức hoạt động Ủy ban quản lý rủi ro Agribank Việt Nam 15 Thomas P Flicth (2012) “Dictionary of Banking Terms” Barron's Educational Series, Incorporated 16 Thông tư 09/2014/TT-NHNN NHNN ngày 18/3/2014 sửa đổi Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 17 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng 18 Timothy W Koch University of South Carolina and S Scott MacDonald Southern Methodist University “Bank Management”, 7th Edition (Public 2010) 19 Tơ Ngọc Hưng (2008), Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội ... Agribank Chi nhánh Việt Yên, Bắc Giang 47 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK VIỆT NAM – CHI NHÁNH VIỆT YÊN, BẮC GIANG .50 2.1 Khái quát Agribank Việt Nam – Chi nhánh Việt Yên,. .. 2.2.4 Một số sách quản trị rủi ro tín dụng Agribank Việt Nam - CN Việt Yên, Bắc Giang thực .73 2.3 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank Việt Nam – CN Việt Yên ... ro tín dụng Agribank Việt Nam – CN huyện Việt Yên, Bắc Giang - Chương 3: Giải pháp khuyến nghị tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Agribank Việt Nam – CN huyện Việt Yên, Bắc Giang CHƯƠNG CƠ SỞ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại agribank việt nam chi nhánh huyện việt yên, bắc giang , Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại agribank việt nam chi nhánh huyện việt yên, bắc giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn