Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam chi nhánh cầu giấy

99 1 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦU GIẤY PHAN TRUNG KIÊN HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ LUẬN VĂN THẠC SỸ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦU GIẤY PHAN TRUNG KIÊN CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH : 60340102 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN MẠNH HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các thông tin, số liệu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Phan Trung Kiên LỜI CẢM ƠN Để luận văn tốt nghiệp hồn thành, tơi nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ thầy cơ, gia đình bạn bè Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành động viên, bảo thầy cô giáo Viện Đại học Mở Hà Nội, anh chị công tác Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Chi nhánh Cầu Giấy quan tâm, giúp đỡ gia đình, bạn bè Tơi đặc biệt cảm ơn hướng dẫn tận tình PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức Tín dụng KHDN : Khách hàng Doanh nghiệp TT KHCN : Trung tâm Khách hàng Cá nhân MSB : Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam MSB CG : Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Chi nhánh Cầu Giấy MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động tín dụng NHTM DNNVV 1.1.1 DNNVV vai trò phát triển kinh tế 1.1.2 Tín dụng NHTM DNNVV 10 1.2 Hiệu tín dụng DNNVV NHTM 16 1.2.1 Quan niệm hiệu tín dụng DNNVV 16 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu tín dụng DNNVV 16 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng DNNVV NHTM 23 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 23 1.3.2 Các nhân tố khách quan 26 1.4 Kinh nghiệm số nước giải pháp nâng cao hiệu tín dụng DNNVV học rút cho Việt Nam 27 1.4.1 Kinh nghiệm số nước 27 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam…………………………………… 29 KÊT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦU GIẤY 31 2.1 Khái quát Maritime Bank Cầu Giấy 31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 31 2.1.2 Nghiệp vụ chủ yếu - Chức năng, nhiệm vụ 33 2.1.3 Hoạt động kinh doanh MSB CG 35 2.2 Thực trạng hiệu tín dụng DNNVV MSB CG 44 2.2.1 Cơ sở pháp lý hoạt động tín dụng DNNVV 45 2.2.2 Phân tích hiệu tín dụng DNNVV Và cần thiết nâng cao hiệu tín dụng DNNVV NHTM 46 2.3 Đánh giá hiệu tín dụng DNNVV MSB CG 60 2.3.1 Kết đạt 60 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦU GIẤY 70 3.1 Quan điểm phương hướng nâng cao hiệu tín dụng MSB CG 70 3.1.1 Mục tiêu định hướng chung phát triển MSB giai đoạn 2016 - 2021 70 3.1.2 Quan điểm nâng cao hiệu tín dụng DNNVV 72 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng DNNVV MSB CG 74 3.2.1 Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán khách hàng 74 3.2.2 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng nội 76 3.2.3 Điều chỉnh mơ hình tổ chức hoạt động tín dụng hợp lý 76 3.2.4 Điều chỉnh sách tín dụng theo hướng quan tâm phát triển tín dụng DNNVV 77 3.2.5 Đẩy mạnh công tác huy động vốn 79 3.2.6 Tăng cường công tác xử lý nợ hạn 80 3.3 Một số kiến nghị 80 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành liên quan 80 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 84 3.3.3 Kiến nghị với MSB 85 3.3.4 Kiến nghị với DNNVV 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ BẢNG Bảng 1.1: Bảng tiêu xếp loại doanh nghiệp nhỏ vừa Bảng 2.1: Tổng nguồn vốn huy động giai đoạn 2012 – 2016 36 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động giai đoạn 2012 – 2016 37 Bảng 2.3: Doanh số cho vay-thu nợ- dư nợ giai đoạn 2012 – 2016 39 Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế giai đoạn 2012 – 2016 39 Bảng 2.5: Doanh số toán xuất nhập giai đoạn 2012 – 2016 41 Bảng 2.6: Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 - 2016 45 Bảng 2.7: Mức sinh lời tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng với DNNVV giai đoạn 2012-2016 47 Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu DNNVV giai đoạn 2012-2016 49 Bảng 2.9: Vòng quay vốn tín dụng DNNVV giai đoạn 2012-2016 52 Bảng 2.10: Doanh số cho vay-thu nợ- dư nợ DNNVV giai đoạn 2012-2016 55 Bảng 2.11: Tăng trưởng dư nợ tín dụng DNNVV giai đoạn 2012-2016 56 Bảng 2.12: Dư nợ tín dụng DNNVV theo thời hạn giai đoạn 2012 - 2016 58 BIỂU ĐỒ Biểu 2.1: Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế giai đoạn 2012 – 2016 40 Biểu 2.2: Mức sinh lời DNNVV giai đoạn 2012-2016 48 Biểu 2.3: Tỷ lệ lợi nhuận từ cho vay DNNVV giai đoạn 2012-2016 48 Biểu 2.4: Nợ hạn DNNVV giai đoạn 2012-2016 51 Biểu 2.5: Tỷ trọng dư nợ DNNVV giai đoạn 2012-2016 57 Biểu 2.6: Cơ cấu vốn huy động cấu dư nợ DNNVV theo loại tiền giai đoạn 2012-2016 59 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức MSB Cầu giấy 32 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tồn phát triển ngân hàng Trong kinh tế Việt Nam nay, hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao cấu tài sản cấu thu nhập NHTM Với phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường Việt Nam, loại hình DNNVV trở nên phổ biến đặc biệt phát triển mạnh mẽ sau có Luật doanh nghiệp đời năm 2005 Với đặc trưng quy mô lao động vốn kinh doanh, khả linh hoạt kinh doanh, DNNVV đáp ứng nhu cầu đa dạng sản phẩm cho thị trường, tạo công ăn việc làm phân phối lại thu nhập xã hội, thúc đẩy lưu thơng hàng hố, xuất nhập khẩu… Do đó, phát triển DNNVV góp phần trì tốc độ phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn Với vai trò quan trọng DNNVV kinh tế quốc dân, năm qua Chính phủ Việt Nam, tổ chức kinh tế trị xã hội ngồi nước có nhiều sách khuyến khích phát triển loại hình doanh nghiệp Đặc biệt với TCTD có NHTM, loại hình doanh nghiệp khách hàng đầy tiềm mang lại nhiều lợi ích cho NHTM Theo định hướng phát triển sách tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, loại hình DNNVV xem khách hàng mục tiêu Vì vậy, vấn đề hiệu tín dụng DNNVV trở thành vấn đề quan trọng mà ngân hàng ln quan tâm hàng đầu Chính lý đó, lựa chọn đề tài: “Nâng cao hiệu tín dụng DNNVV Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam– Chi nhánh Cầu Giấy” để nghiên cứu làm luận văn thạc sỹ kinh tế Mục đích nghiên cứu luận văn * Mục đích nghiên cứu luận văn: Luận văn sâu vào phân tích , đánh giá, làm rõ thực trạng hoạt động hiệu bất cập Để từ đưa hiệu tín dụng đề xuất, kiến nghị số giải pháp nhằm nâng nâng cao hiệu tín dụng DNNVV MSB CG * Tổng quan nghiên cứu: - Hệ thống hóa đề lý luận có tính khoa học hình thức giải pháp nâng cao hiệu tín dụng DNNVV ngân hàng thương mại - Mơ ta phân tích thực trang, giải pháp nâng cao hiệu tín dụng DNNVV MSB CG - Đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu tín dụng DNNVV MSB CG * Câu hỏi nghiên cứu học viên đề nghiên cứu - Thực trang hiệu tín dụng DNNVV MSB CG - Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng DNNVV MSB CG - Làm để nâng cao hiệu tín dụng DNNVV MSB CG Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hiệu tín dụng DNNVV NHTM - Phạm vi nghiên cứu: Hiệu tín dụng DNNVV MSB CG từ năm 2012 – 2016 Đề tài nghiên cứu giác độ NHTM hiệu tín dụng giới hạn hiệu cho vay Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp diễn giải quy nạp, đặc biệt phương pháp thống kê phương pháp so sánh Phương pháp so sánh Đây phương pháp sử dụng phổ biến sử dụng sở nguyên tắc: -Lựa chọn tiêu chuẩn so sánh : Tiêu chuẩn so sánh là tiêu kỳ lựa chọn làm so sánh, gọi gốc so sánh Tuỳ theo mục đích nghiên cứu mà chọn gốc so sánh thích hợp Các gốc so sánh : Tài liệu năm trước, mục tiêu dự kiến, tiêu trung bình ngành, khu vực kinh doanh… thực nghiệp vụ theo quy trình tín dụng khơng chun sâu Đây nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng dẫn đến hiệu tín dụng với DNNVV ngân hàng chưa cao Do vậy, để khắc phục tình trạng MSB CG nên tổ chức lại mơ hình thực hoạt động tín dụng theo hướng chun mơn hố mảng nghiệp vụ cụ thể Trong giai đoạn tới, MSB CG tách mảng nghiệp vụ giải ngân, quản lý nợ, thu nợ để phận khác đảm nghiệm phòng Khách hàng chun trách cơng tác thẩm định tín dụng Hiện nay, số chi nhánh hệ thống MSB ngồi phòng Khách hàng thực nghiệp vụ tín dụng có phòng Quản lý nợ thực công tác theo dõi, xử lý nợ riêng MSB CG áp dụng mơ hình tổ chức cho hoạt động tín dụng 3.2.4 Điều chỉnh sách tín dụng theo hướng quan tâm phát triển tín dụng DNNVV Một nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu hoạt động tín dụng DNNVV MSB CG giai đoạn 2012-2016 phân tích sách tín dụng tập trung tài trợ vốn cho số khách hàng lớn số ngành hàng trọng điểm mà chưa quan tâm phát triển hoạt động tín dụng với nhóm khách hàng Trong thời gian tới, để tiếp tục mở rộng hoạt động tín dụng sở nâng cao hiệu tín dụng loại hình doanh nghiệp này, MSB CG cần điều chỉnh sách tín dụng theo hướng sau: - Đa dạng ngành nghề, lĩnh vực cho vay DNNVV Để đảm bảo an toàn, hiệu khả sinh lời cao hoạt động tín dụng DNNVV, ngân hàng cần phải đa dạng hoá ngành nghề, lĩnh vực cho vay Không nên tập trung nhiều vào ngành, lĩnh vực mà phải trải rộng nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác Đây biện pháp để ngân hàng giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng Nếu giả sử có vay ngành hay lĩnh vực gặp khó khăn ngân hàng khoản tín dụng khác ngành hay lĩnh vực khác có hiệu hơn, bù lỗ cho khoản tín dụng bị rủi ro 77 Thực tế thời gian qua MSB CG tập trung đầu tư nhiều vốn cho hai lĩnh vực bất động sản vận tải biển Khi hai ngành gặp khó khăn, bất ổn hoạt động kinh doanh làm ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động tín dụng chung MSB CG Trong thời gian tới MSB CG nên giảm dần dư nợ doanh nghiệp thuộc ngành này, tăng dư nợ ngành có tính ổn định ngành dịch vụ, sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu… - Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, kết hợp sản phẩm tín dụng với sản phẩm khác ngân hàng Việc áp dụng phương thức cho vay đa dạng, phù hợp doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo việc thu hồi vốn vay ngân hàng theo tiến độ Tuỳ theo nhu cầu sử dụng vốn doanh nghiệp khả kiểm tra, giám sát thu hồi vốn vay, ngân hàng áp dụng phương thức cho vay khác Hiện nay, MSB CG dừng lại sản phẩm tín dụng truyền thống như: cho vay lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án đầu tư, chiết khấu chứng từ hàng xuất, cho vay đồng tài trợ… Để đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng, thời gian tới, MSB CG cần đa dạng hoá sản phẩm tín dụng sau: + Cho vay đơn vị xây dựng vào biên nghiệm thu cơng trình giai đoạn có văn cam kết tốn với ngân hàng chủ đầu tư thời gian định + Cho vay đảm bảo khoản phải thu doanh nghiệp có uy tín dựa vào hợp tác chặt chẽ bên mua hàng Trên sở Bên mua cam kết toán cho Bên bán theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản Bên bán MSB CG Ngân hàng cho vay theo tỷ lệ định so với khoản phải thu khách hàng + Cho vay hình thức bảo lãnh bên thứ ba Đây biện pháp mà DNNVV khơng có đủ tài sản đảm bảo cho khoản vay Khi áp dụng hình thức ngân hàng yêu cầu bên bảo lãnh phải ký hợp đồng bảo lãnh với ngân 78 hàng Việc áp dụng hình thức cấp tín dụng có độ rủi ro thấp, phù hợp với DNNVV nên ngân hàng cần triển khai áp dụng đẩy mạnh hình thức cho vay để vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng, vừa tăng thu nhập nâng cao hiệu tín dụng cho ngân hàng Mặt khác, MSB CG cần kết hợp sản phẩm tín dụng với sản phẩm tiện ích khác lĩnh vực huy động vốn, tài trợ thương mại, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử để hình thành sản phẩm trọn gói cho khách hàng nhóm khách hàng, qua nâng cao khả cạnh tranh với ngân hàng khác 3.2.5 Đẩy mạnh công tác huy động vốn Trong giai đoạn 2012-2016, nguồn vốn hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến việc mở rộng hoạt động cho vay loại hình doanh nghiệp hạn chế khả nâng cao hiệu tín dụng MSB CG Để giải vấn đề này, MSB CG cần đẩy mạnh hoạt động huy động vốn với biện pháp sau: Thứ nhất, để thu hút nhiều nguồn tiền nhàn rỗi từ dân cư tổ chức, ngân hàng MSB CG cần đa dạng hoá hình thức huy động vốn khách hàng cá nhân gia tăng tiện ích cho tổ chức có tài khoản tiền gửi ngân hàng thông qua dịch vụ trả lương qua tài khoản, dịch vụ thu chi tiền mặt chỗ khách hàng có giao dịch thường xuyên với số lượng lớn Có sách linh hoạt kỳ hạn gửi rút tiền, ưu đãi lãi suất với khách hàng có số dư tiền gửi lớn Thứ hai, nâng cao ý thức trách nhiệm cán nhân viên công tác huy động vốn Ngồi cơng việc giao cho cán nhân viên liên quan đến cơng việc chun mơn mình, cần đặt tiêu huy động vốn trách nhiệm khác có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến công tác huy động vốn Thứ ba, đào tạo đội ngũ toán viên/giao dịch viên có kỹ giao tiếp tốt, nắm vững chun mơn nghiệp vụ đảm bảo giao dịch thực nhanh chóng, xác, thể phong cách chun nghiệp có thái độ ân cần, niềm nở khách hàng, tư vấn cho khách hàng quầy giao dịch qua điện thoại 79 Làm tốt công tác tạo niềm tin ấn tượng tốt khách hàng, thu hút khách hàng đến gửi tiền ngân hàng 3.2.6 Tăng cường công tác xử lý nợ hạn Mặc dù tỷ lệ nợ hạn với DNNVV MSB CG mức tương đối thấp, ngân hàng phải đặc biệt quan tâm khống chế tỷ lệ mức thấp nhằm tăng tính cạnh tranh so với ngân hàng khác giúp cho tài ngân hàng bớt gánh nặng trích lập dự phòng rủi ro Một số giải pháp hạn chế nợ hạn mà MSB CG áp dụng: Thứ nhất, xây dựng lộ trình để giảm dần dư nợ số khách hàng thuộc nhóm nợ hạn, có tình hình tài khó khăn khách hàng có khả phát sinh nợ xấu Thứ hai, thường xuyên làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để thu xếp kế hoạch toán nợ hạn Đồng thời, MSB CG thực phối hợp với TCTD khác doanh nghiệp để có kế hoạch cân đối nguồn trả nợ Trong trường hợp cần thiết, MSB CG tiến hành thủ tục siết nợ, phát mại tài sản bảo đảm để thu hồi nợ khởi kiện tồ án kinh tế Thứ ba, tìm kiếm khách hàng để mua lại tài sản khoản nợ khách hàng cũ với thời hạn vay dài Đương nhiên khách hàng phải có tiềm lực tài tốt khách hàng cũ Thứ tư, miễn giảm phần lãi vay cho khách hàng Đây hình thức giảm giá trị khoản nợ phải trả cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy khách hàng toán dứt điểm khoản nợ hạn Thứ năm, liên kết với ngân hàng chủ nợ Khách hàng thường có quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng, ngân hàng chủ nợ liên quan cần liên kết, phối hợp xử lý có nợ hạn phát sinh 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành liên quan Ngành ngân hàng ngành mũi nhọn, có vai trò lớn phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt ngành ẩn chứa nhiều rủi ro liên quan 80 đến hệ thống tài tiền tệ, ảnh hưởng đến phát triển an toàn ổn định quốc gia Do vậy, lĩnh vực ngân hàng chịu giám sát quản lý chặt chẽ Chính phủ Chính mà tồn phát triển NHTM không nỗ lực thân ngân hàng mà phụ thuộc nhiều vào điều hành sách vĩ mơ Chính phủ Bộ, ngành liên quan Tuy Chính phủ có nhiều sách chế hỗ trợ DNNVV phát triển, nhiều bất cập cần phải tiếp tục đổi sách để phù hợp với thực tế hiệu hơn, cụ thể: - Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo mơi trường sách ổn định Hệ thống luật pháp môi trường kinh doanh nước ta bước hoàn thiện Các sách kinh tế vĩ mơ có chuyển biến tích cực theo hướng lành mạnh hóa thị trường tín dụng song chưa thực thúc đẩy mối quan hệ ngân hàng với DNNVV Đối tượng tiếp cận khoản tín dụng hưởng sách ưu đãi tín dụng ngân hàng tập trung chủ yếu vào nhóm doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có quy mơ lớn Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng mở rộng hoạt động tín dụng nâng cao hiệu tín dụng với DNNVV, Chính phủ cần sớm ban hành sửa đổi văn pháp lý cho phù hợp với điều kiện thực tế ngân hàng doanh nghiệp, nhằm tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, minh bạch Đồng thời, tích cực cải cách thủ tục hành theo hướng đơn giản hóa, khơng gây phiền hà khó khăn cho doanh nghiệp ngân hàng; Bộ ngành cần phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ để định ban hành không bị chồng chéo, giúp DNNVV tiếp cận tối đa ưu đãi Chính phủ, từ thúc đẩy DNNVV phát triển - Hồn thiện sách trợ giúp phát triển DNNVV Hiện nay, DNNVV chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập, thu hút 90% nguồn lao động gần 80% số vốn kinh tế Những số thống kê cho thấy DNNVV có vai trò quan trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư 81 phát triển Các DNNVV có vốn đầu tư ban đầu khơng lớn hình thành phát triển rộng khắp thành thị nông thôn, hầu hết ngành nghề, lĩnh vực, khu vực khai thác huy động nguồn lực, tiềm năng, tạo hội cho đông đảo dân cư tham gia đầu tư tạo thị trường cạnh tranh lành mạnh Để giúp DNNVV phát huy khả nguồn lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Chính phủ cần có biện pháp hỗ trợ để DNNVV ngày phát triển + Về sách thuế: Cần có sách ưu đãi thuế giá trị gia tăng đầu vào, thuế xuất nhập khẩu, thuế đất, thuế thu nhập cho DNNVV thành lập Chính sách tạo động lực khuyến khích phát triển DNNVV Mặt khác, mức thuế áp dụng cho DNNVV cao làm nẩy sinh tiêu cực trốn thuế, gian lận thuế thơng qua việc khai giảm hố đơn mua hàng, khai khống hoá đơn bán hàng dẫn đến thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế + Đề nghị Chính phủ, thơng qua Bộ Tài chính, miễn, giảm, hoãn nộp thuế cho số doanh nghiệp, ngành hàng gặp phải khó tác động xấu tình hình kinh tế giới nước + Về sách đất đai: Các quan chức cần cải cách chế thủ tục hành vấn đề giao chuyển quyền sử dụng đất cho DNNVV Thực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy phép xây dựng nhanh chóng, kịp thời tạo điều kiện cho DNNVV sớm vào hoạt động, đồng thời sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chấp vay vốn ngân hàng hợp pháp Bên cạnh đó, Chính phủ nên thực sách thuế đất bình đẳng với thành phần kinh tế Mặc khác, Chính phủ cần tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng với DNNVV như: Thứ nhất, chuẩn hóa thống quy đinh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản hoàn thiện văn hướng dẫn giao dịch 82 bảo đảm nhằm giúp doanh nghiệp ngân hàng thuận lợi việc hoàn thiện thủ tục cần thiết cho vay Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng quyền chủ động việc xử lý, phát mại tài sản chấp, cầm cố để việc thu hồi nợ kịp thời, giảm bớt chi phí khơng cần thiết q trình xử lý nợ Thứ ba, xem xét, sửa đổi lại chế độ kế tốn cho phù hợp với u cầu trình độ quản lý DNNVV, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực cơng khai hóa tình hình tài hàng năm, từ củng cố tạo tin tưởng ngân hàng cấp tín dụng cho doanh nghiệp - Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng thành phần kinh tế Nền kinh tế nước ta tồn nhiều thành phần kinh tế, thành phần kinh tế Nhà nước nắm giữ vai trò chủ đạo, định hướng phát triển chung, thành phần kinh tế khác giữ vai trò quan trọng thành phần kinh tế ln có cạnh tranh lẫn Tuy nhiên, phần lớn DNNVV lại thuộc thành phần kinh tế tư nhân với đặc trưng quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, khả tài hạn hẹp, mặt sản xuất nhỏ lại phải cạnh tranh gay gắt với doanh nghiệp lớn có nhiều ưu thuộc thành phần kinh tế Nhà nước nên DNNVV gặp nhiều bất lợi Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh sân chơi chung DNNVV thường hay bị đối xử bất bình đẳng, nhiều trường hợp bị xử ép Đó tồn phân biệt đối xử thành phần kinh tế điều gây nên tình trạng sử dụng vốn hiệu kinh tế Vì vậy, thời gian tới để giúp DNNVV đối xử bình đẳng hơn, phá vỡ phân biệt đối xử doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV có hội phát triển tăng thêm sức cạnh tranh, Chính phủ cần có quan điểm, chủ trương, sách hợp lý đồng nhằm tạo sân chơi bình đẳng cho thành phần kinh tế phát triển 83 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN quan chủ quản, trực tiếp hướng dẫn hoạt động kiểm sốt NHTM Vì vậy, định NHNN có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến đối tượng tham gia thị trường tài tiền tệ Để cho hoạt động tín dụng NHTM an tồn, hiệu quả, luận văn đưa số kiến nghị sau: - Sửa đổi xây dựng văn hướng dẫn luật mới, đảm bảo hành lang pháp lý ổn định cho NHTM hoạt động Việc ban hành hệ thống văn phải tạo hành lang pháp lý thơng thống, đồng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu ngày cao kinh tế thị trường Thời gian tới NHNN cần rà soát lại văn ban hành làm cản trở hoạt động NHTM khơng phù hợp với thực tế để sửa đổi kịp thời - Sử dụng cơng cụ sách tiền tệ hiệu quả, linh hoạt đảm bảo hoạt động NHTM an toàn hiệu NHNN cần chủ động xây dựng hoạch định sách tiền tệ giai đoạn dài hạn để NHTM có sở xây dựng sách cho phù hợp Đồng thời, NHNN cần dự báo trước có biện pháp đề phòng xảy tình điều hành sách tiền tệ, tránh tình trạng sử dụng mệnh lệnh hành điều hành làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh NHTM - Tăng cường cơng tác tra, kiểm sốt NHTM để đảm bảo hoạt động an toàn hiệu Hiện nay, hoạt động tra, giám sát NHNN chưa thực giúp ích cho NHTM việc rà sốt lại tình hình hoạt động mình, có sai phạm khơng tra NHNN cảnh báo sớm để có biện pháp ngăn chặn từ đầu, dẫn đến hậu đáng tiếc Do vậy, NHNN cần tăng cường công tác tra, kiểm soát NHTM thường xuyên nhằm chấn chỉnh kịp 84 thời sai sót, tạo thống quản lý bình đẳng cạnh tranh, phòng ngừa tổn thất Qua đảm bảo nguồn thơng tin NHNN xác kịp thời, giúp nâng cao hiệu giám sát hoạt động NHTM - Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) thành lập theo Nghị định số 88/NĐ-CP Quyết định số 68/1999/QĐ-NH, có Chi nhánh NHNN tỉnh thành phố, làm nhiệm vụ thu thập thông tin doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vay vốn Thơng tin từ CIC có vai trò quan trọng việc định cấp tín dụng NHTM Do đó, việc hoạt động hiệu CIC yếu tố quan trọng định thành công hoạt động tín dụng NHTM Tuy nhiên, từ thành lập đến nay, vai trò hiệu hoạt động CIC nhiều bất cập Thơng tin mà CIC cung cấp chưa đầy đủ, kịp thời, không đáp ứng nhu cầu NHTM số lượng chất lượng thông tin Đây nguyên nhân không nhỏ ảnh hưởng đến hiệu tín dụng Do vậy, thời gian tới NHNN cần hoàn thiện hiệu hoạt động CIC, đảm bảo thông tin cung cấp cho NHTM xác, đầy đủ, kịp thời 3.3.3 Kiến nghị với MSB MSB quan quản lý trực tiếp MSB CG Các quy định, quy chế, văn hướng dẫn MSB có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh Chi nhánh toàn hệ thống MSB - Xây dựng hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng Những năm vừa qua, MSB áp dụng hệ thống xếp hạn tín dụng tất khách hàng có quan hệ tín dụng có chế cấp tín dụng riêng cho đối tượng doanh nghiệp, tuỳ thuộc vào kết chấm điểm xếp hạng tín dụng Tuy nhiên, hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng khơng phù hợp với thực tế Vì vậy, MSB cần sửa đổi, bổ sung thêm số tiêu tài phi tài để hệ thống xếp hạng tín dụng trở nên hữu ích 85 - Sửa đổi hồn thiện quy trình tín dụng DNNVV Hiện nay, quy trình cấp tín dụng cho DNNVV thực theo Quy trình tín dụng DNNVV số 010/QĐ-TGĐ ban hành ngày 24/04/2015 Tổng giám đốc MSB, quy trình đánh giá khoa học chặt chẽ Tuy vậy, có số bước cơng việc chưa thật phù hợp với thực tế, việc phải lập nhiều báo cáo thẩm định thông báo tác nghiệp cho bước thu thập thông tin khách hàng, xác định giới hạn tín dụng, lập hồ sơ tín dụng, phân tích tín dụng, phê duyệt giải ngân Các bước cơng việc nên sửa đổi theo hướng đơn giản hoá rút ngắn số nội dung thẩm định, giảm bớt thông báo tác nghiệp nhằm rút ngắn thời gian giải hồ sơ vay MSB cần khẩn trương sửa đổi, hồn thiện quy trình cho phù hợp để đảm bảo hoạt động cho vay với DNNVV Chi nhánh hệ thống MSB thông suốt hiệu - Xây dựng sở liệu thơng tin ngành đại hóa cơng nghệ MSB cần xây dựng hệ thống cở liệu cập nhật thường xuyên ngành, lĩnh vực quan trọng kinh tế nhằm cung cấp thông tin cho Chi nhánh hoạt động tín dụng Việc xây dựng hệ thống sở liệu đòi hỏi tốn nhiều thời gian, chi phí nhân Vì vậy, MSB cần sớm có định hướng tổ chức triển khai thực Bên cạnh đó, cần có phần mềm chuyên dụng phục vụ cơng tác thẩm định tín dụng, chương trình phần mềm cơng nghệ giúp cán khách hàng truy vấn thơng tin cách nhanh chóng, hiệu quả, đầy đủ hơn, rút ngắn thời gian thẩm định nâng cao chất lượng, hiệu tín dụng 3.3.4 Kiến nghị với DNNVV Để tiếp cận nguồn vốn vay NHTM cách nhanh chóng, kịp thời, việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi Chính phủ, NHNN, NHTM, thân DNNVV phải có biện pháp khắc phục hạn chế thuộc thân nhằm tạo tin cậy uy tín ngân hàng Do vậy, DNNVV cần phải thực số việc sau: 86 Thứ nhất, cấu nguồn vốn nhiều DNNVV chưa hợp lý, tỷ trọng nguồn vốn vay từ bên ngoài, từ ngân hàng tổng nguồn vốn kinh doanh nhìn chung cao Điều dẫn đến doanh nghiệp bị phụ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng, vay vốn ngân hàng hoạt động, khơng vay khó hoạt động Vì vậy, việc tăng nguồn vốn chủ sở hữu cho doanh nghiệp tăng thêm lòng tin từ đối tác kinh doanh từ ngân hàng Doanh nghiệp huy động, tạo lập nguồn vốn khác vốn tự có chủ doanh nghiệp, vốn huy động từ nội bán cổ phần… Thứ hai, phương án sản xuất kinh doanh khả thi yếu tố định đến việc cấp tín dụng ngân hàng Do vậy, DNNVV cần phải đưa phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có tính thuyết phục Đồng thời, doanh nghiệp phải thực đầy đủ nghiêm chỉnh cam kết với ngân hàng vay vốn như: sử dụng vốn vay mục đích, hiệu quả, tốn nợ gốc, lãi vay hạn, cung cấp đầy đủ kịp thời thơng tin liên quan đến tình hình sử dụng vốn vay có u cầu ngân hàng Thứ ba, tuân thủ nghiêm chỉnh chế độ hoạch toán kế toán theo quy định hành Ghi chép sổ sách kế toán đầy đủ rõ ràng Báo cáo tài cần lập xác, thời điểm nhằm cung cấp thông tin cho ngân hàng cách trung thực xác Tạo cho ngân hàng niềm tin tư cách, uy tín doanh nghiệp Thứ tư, chủ động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán quản lý doanh nghiệp nhằm đào tạo cán lãnh đạo có đủ tài, trí để quản lý doanh nghiệp thời kỳ hội nhập Ngân hàng tin tưởng cho vay doanh nghiệp kinh doanh có lãi hiệu quả, mà hiệu kinh doanh doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào khả điều hành, quản lý đội ngũ lãnh đạo Thứ năm, hình thức bảo lãnh bên thứ ba biện pháp mà DNNVV không đủ điều kiện tài sản đảm bảo áp dụng họ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh có tính khả thi Bên thứ ba đối tác kinh doanh doanh nghiệp, bảo lãnh tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp Để có điều doanh nghiệp phải ln coi trọng chữ tín, chữ tín ln sở thiết lập, trì phát triển mối quan hệ, đặc biệt lĩnh vực kinh doanh 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG Dựa sở khai quát định nghĩa chương Tác giả luận văn sâu phân tích thực trạng hiệu tín dụng DNNVV ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy chương Như đề cập chương 3, luận văn sâu vào việc đưa quan điểm phương hướng để nâng cáo hiệu tín dụng Đưa giải pháp nội mang tính chất tổng thể chi tiết Cũng kiến nghị cấp ban nghành để nâng cao hiệu tín dụng DNNVV ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy Với hi vọng giải pháp kiến nghị tác giả đã, đề cập luận văn góp phần nâng cao hiệu tín dụng DNNVV ngân hàng thương mại đặc biệt ngân hàng thương mại cổ phầng Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy năm tới Với mong muốn DNNVV, ngân hàng xã hội phát triển, đem lại hiểu cáo 88 KẾT LUẬN Với xu ngày phát triển lớn mạnh, DNNVV dần khẳng định vai trò to lớn kinh tế Do vậy, thời gian qua, Đảng Nhà nước ta có nhiều chủ trương, sách thúc đẩy, hỗ trợ khuyến khích phát triển DNNVV Nhận thức thực tế trên, NHTM mà đặc biệt NHTM cổ phần chọn đối tượng khách hàng mục tiêu DNNVV, thực chiến lược tăng trưởng tín dụng, đồng thời nới lỏng điều kiện vay vốn nhằm thu hút DNNVV đến giao dịch với ngân hàng Điều không phù hợp với chiến lược bán lẻ xu hướng phát triển NHTM mà góp phần mở rộng thị trường hoạt động tín dụng đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng Cùng với khó khăn kinh tế Việt Nam khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hiệu hoạt động tín dụng nói chung hiệu tín dụng DNNVV MSB CG có dấu hiệu bị giảm sút so với năm trước Vì vậy, việc nâng cao hiệu tín dụng DNNVV MSB CG vấn đề thực cần thiết giai đoạn Với đề tài “Nâng cao hiệu tín dụng DNNVV Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam– Chi nhánh Cầu Giấy”, từ nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn đề cập tới vấn đề sau: Thứ nhất, luận văn sâu nghiên cứu lý luận hiệu tín dụng DNNVV NHTM: đưa nội dung khái quát hoạt động tín dụng ngân hàng, khái niệm, tiêu đánh giá hiệu tín dụng, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cần thiết nâng cao hiệu tín dụng DNNVV NHTM Thứ hai, sở lý luận trình bày, luận văn vào phân tích, đánh giá thực trạng hiệu tín dụng MSB CG thơng qua phương pháp phân tích số liệu tài qua nhiều năm, kết đạt vấn đề tồn q trình hoạt động tín dụng DNNVV MSB CG 89 Thứ ba, luận văn nêu rõ định hướng hoạt động kinh doanh MSB CG cần đạt năm tới, từ đưa giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu tín dụng DNNVV MSB CG Với tầm nhìn, hiểu biết nhiều hạn chế, thêm vào biến đổi khơng ngừng mơi trường kinh doanh đa dạng, phong phú hoạt động NHTM nên vấn đề đưa luận văn nhiều thiếu sót, tính thuyết phục khái quát chưa cao, nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu Tác giả mong nhận ý kiến góp ý nhà khoa học, nhà quản lý, cán ngành để nâng cao tính khả thi giải pháp nâng cao hiệu tín dụng DNNVV MSB CG 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Diệu Anh , 2009 Nghiệp vụ tín dung ngân hàng Thành phố Hỗ Chí Minh Nhà xuất Phương Đông MSB CG, Báo cáo thực hiện, từ năm 2012 – 2016 MSB CG, Báo cáo tài chính, từ năm 2012 – 2016 Nguyễn Duệ, 2013 Quản trị ngân hàng Hà Nội: NXB Thống Kê Peter S.Rose, 2001 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội : NXB Tài PGS.TS Lê Văn Tề (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2009), Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, Hà Nội PGS.TS Phan Thị Cúc (2008), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống Kê, Hồ Chí Minh PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 10 Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 56/2009/NĐCP việc "Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa", Hà Nội 11 TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài Chính, Hà Nội 12 TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Nghiệp vụ ngân hàng, NXB Thống Kê, Hồ Chí Minh Các trang Web: 13 https://www.msb.com.vn/ 14 http://vinasme.vn/Congvan.aspx 15 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-56-2009-NDCP- tro-giup-phat-trien-doanh-nghiep-nho-vua-90635.aspx 16 http://baoquocte.vn/giai-phap-tin-dung-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua58301.html 17 http://vov.vn/kinh-te/loay-hoay-tim-giai-phap-tin-dung-cho-doanh-nghiepnho-va-vua-679499.vov 18 http://m.vcci.com.vn/hoi-thao-%E2%80%9Cgiai-phap-tin-dung-cho-doanhnghiep-nho-va-vua%E2%80%9D 19 .http://bnews.vn/cach-nao-thuc-day-tin-dung-cho-doanh-nghiep-nhova-vua-/58955.html 91 ... Chương - Thực trạng hiệu tín dụng DNNVV Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy Chương - Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng DNNVV Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt. .. 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦU GIẤY 70 3.1 Quan điểm phương hướng nâng cao hiệu tín. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ LUẬN VĂN THẠC SỸ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦU GIẤY
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam chi nhánh cầu giấy , Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam chi nhánh cầu giấy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn