Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3g

64 1 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:16

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng NHẬT XÉT CỦA GIẢNG VIÊN …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng Mục lục THUẬT NGỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS/ HSPA/ HSPA+ LTE 1.1 TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THƠNG TIN DI ĐỘNG 1.1.1 Các hệ phát triển hệ thống thông tin di động 1.1.2 Xu hƣớng phát triển hệ thống thong tin di động 3G 1.2 HƢỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS 1.2.1 Các công nghệ trƣớc WCDMA theo nhánh GSM 1.2.2 Kiến trúc dịch vụ phiên mạng thong tin di động 3G/UMTS Tổng kết chƣơng 18 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G/UMTS 19 2.1 CÁC YÊU CẦU CHUNG VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THÔNG TIN 19 2.1.1 Khái niệm chất lƣợng dịch vụ 19 2.1.2 Hài hoà yêu cầu chất lƣợng dịch vụ thong tin 21 2.1.3 Chất lƣợng dịch vụ hệ thống thông tin di động 23 2.1.4 Xácđịnh tham số chất lƣợng dịch vụ Thông tin di động 24 2.2 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G/UMTS 29 2.2.1 Các lớp dịch vụ UMTS 29 2.2.2 Yêu cầu chất lƣợng dịch vụ 32 2.2.3 Xác định tham số chất lƣợng dịch vụ mạng UMTS 33 Tổng kết chƣơng 35 CHƢƠNG TÌM HIỂU VỀ THIẾT BỊ TEMS TRONG ĐO KIỂM VIỄN THƠNG QUY TRÌNH DRIVING TEST VÀ LOGFILE 36 3.1 DRIVING TEST VÀ PHẦN MỀM TỐI ƢU MẠNG VÔ TUYẾN 36 3.1.1 Driving test 36 3.1.2 TEMS Investigation 10.0.5 38 3.2 QUY TRÌNH THỰC HIỆN DRIVING TEST 39 3.2.1 Chuẩn bị 39 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng 3.2.2 Kết nối thiết bị tiến hành đo kiểm 40 3.3 PHÂN TÍCH LOGFILE VÀ ĐƢA RA KHUYẾN NGHỊ 44 3.3.1 Các phƣơng pháp phân tích 44 3.3.2 Phân tích tổng hợp 50 CHƢƠNG KẾT LUẬN 55 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng Danh mục hình ảnh Hình 1.1 Tiến Trình phát triển hệ thống thong tin di động Hình 1.2 Tiến trình phát triển hệ thống TTDĐ lên 3G Hình 1.3 Quá trình phát triển lên 3G theo nhánh sử dụng cơng nghệ WCDMA Hình 1.4 Q trình phát triển lên 3G theo nhánh CDMA 2000 Hình 1.5 Kiến trúc 3G UMTS Hình 1.6 Kiến trúc (a) dịch vụ (b) hệ thống UMTS/Rel 99 12 Hình 1.7 Kiến trúc (a) dịch vụ (b) hệ thống UMTS/Rel 13 Hình 1.8 Kiến trúc (a) dịch vụ (b) hệ thống UMTS/Rel 14 Hình 1.9 Kiến trúc (a) dịch vụ (b) hệ thống UMTS/Rel 15 Hình 1.10 Kiến trúc (a) dịch vụ (b) hệ thống LTE/Rel8 (S1-giao diện LTE) 16 Hình 2.1 Các dịch vụ mạng hệ khả kinh doanh 21 Hình 2.2 Cấu trúc phƣơng pháp hài hòa yêu cầu với QoS 23 Hình 2.3 Chất lƣợng End-to-End QoS 24 Hình 2.4 Mơ hình tham khảo “QoS đầu cuối-đến-đầu cuối”(QoS end-to-end) 25 Hình 2.5 Mơ hình xác định tham số chất lƣợng dịch vụ thông tin di động 35 Hình 3.1 Phân tích Log file 3G sử dụng TEMS 10.0.5 38 Hình 3.2 File cell definition 3G Vinaphone thành phố Hồ Chí Minh 39 Hình 3.3 Sơ đồ kết nối nguyên lí máy đo TEMS với máy tính 40 Hình 3.4 Sơ đồ kết nối thực tế máy đo TEMS vào máy tính 41 Hình 3.5 Cấu hình kết nối TEMS với máy tính 41 Hình 3.6 Cấu hình kết nối GPS với máy tính 42 Hình 3.7 Cấu hình đo Call phần mềm TEMS 10.0.5 42 Hình 3.8 Cấu hình quét Scanner phần mềm TEMS 10.0.5 43 Hình 3.9 Cửa sổ thể quét nhiều TEMS 43 Hình 3.10 HO liên tục khu vực có nhiều cell vƣợt trội 45 Hình 3.11 Ec/Io giảm diện tích vùng phủ cell phục vụ nhỏ 46 Hình 3.12 Nhiễu nhiều kênh pilot ứng cử cho SHO 48 Hình 3.13 Tỉ lệ thành công kiện 49 Hình 3.14 Sự kiện rớt gọi xảy hai vị trí khác 51 Hình 3.15 Best server UE Scanner 52 Hình 3.16 Hoạt động giám sát thời điểm rớt gọi 52 Hình 3.17 Vùng phủ RSCP SC018 53 Hình 3.18 DL SIR, Ec/Io, Công suất phát UE, DL BLER thời điểm rớt gọi 54 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng Danh mục bảng biểu ảng 2.1 Đặc điểm dịch vụ kênh mạng 30 ảng 2.2 Ph n loại dịch vụ 3G/ UMTS 31 ảng 2.3 Ph n loại khả di chuyển đầu cuối di động 32 ảng 2.4 Chất lƣợng dịch vụ dự kiến cho dịch vụ đàm thoại thời gian thực 32 ảng 3.1 Một số công cụ tối ƣu mạng vô tuyến 37 ảng 3.2 Phát phát pilot polluter 47 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 3GPP 3rd Generation Partnership Project Đề án đối tác hệ thứ A AMPS Advance Mobile Phone Service Dịch vụ điện thoại di động tiên tiến AI Acquisition Indicator Chỉ thị thăm dò AICH Acquisition Indicator Channel Kênh thị thăm dò AMR Adaptive Multi Rate Đa tốc thích nghi AKA Authenticated Key Agreement Giao thức thoả thuận khoá BCH Broadcast Channel Kênh quảng bá BLER Block Error Rate Tỷ lệ lỗi khối BTS Base Transceiver Station Trạm thu phát sóng di động CS Circuit Switch Chuyển mạch kênh CDMA Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã CDR Call Drop Rate Tỷ lệ rớt gọi CSSR Call Setup Success Ratio Tỷ lệ thiết lập gọi thành B C công CQT Communication Quality Test Kiểm tra chất lƣợng liên lạc CLPC Closed-Loop Power Control Điều khiển cơng suất vòng lặp đóng CRNC RNC điều khiển Controlling RNC D DPCCH Dedicated Physical Control Kênh điều khiển vật lý dành Channel riêng DL DownLink Đƣờng xuống DPDCH Dedicated Physical Data Channel Kênh liệu vật lý dành riêng DCCH Dedicated Control Channel Kênh điều khiển dành riêng DCH Dedicated Channel Kênh dành riêng DTX Discontinuous Transmission Phát không liên tục ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng D-AMPS Digital AMPS AMPS số DRNC Drifting RNC RNC trôi DCS1800 Digital Cellular System (GSM) at Hệ thống di động số GSM dải 1800 MHz band tần 1800 MHz Core Network Mạng lõi FACH Forward Access Channel Kênh truy cập đƣờng xuống FDD Frequency Division Duplex Song công phân chia theo tần số FDMA Frequency CN F Division Multiple Đa truy nhập phân chia theo tần Access số Global System for Mobile Hệ thống tồn cầu cho thơng tin Communication di động Global Positioning System Hệ thống định vị toàn cầu G GSM GPS H HSDPA High-speed Downlink Packet Truy cập gói đƣờng xuống tốc Access HSUPA độ cao High-speed Uplink Packet Access Truy cập gói đƣờng lên tốc độ cao HHO Hard HO Chuyển giao cứng HO HandOver Chuyển giao North American Version of the Phiên Bắc Mỹ cho tiêu CDMA Standard chuẩn CDMA North American TDMA Digital Di động số TDMA khu vực Bắc Cellular Mỹ International Telecommunication Liên minh viễn thông quốc tế I IS-95 IS-54 ITU Union ISDN Integrated Services Digital Network K Mạng số đa dịch ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng Key Performance Indicator Chỉ thị chất lƣợng chủ yếu LA Location Area Vùng định vị LAC Location Area Code Mã vùng định vị LTE Long Term Evolution Sự tiến hóa dài hạn NMT Nordic Mobile Telephone Điện thoại di động Bắc Âu Node B WCDMA BS Trạm gốc WCDMA Operations and Maintenance Trung tâm vận hành bảo Centre dƣỡng Openned-Loop Power Control Điều khiển công suất vòng hở Personal Communications Hệ thống thơng tin cá nhân KPI L N O OMC OLPC P PCS Systems Primary Common Control Kênh vật lý điều khiển chung Physical Channel PCA Power Control Algorithm Thuật tốn điều khiển công suất PCPICH Primary Common Pilot Channel Kênh hoa tiêu chung sơ cấp PCH Paging Channel Kênh tìm gọi PICH Page Indication Channel Kênh thị tìm gọi PRACH Physical Radom Access Channel Kênh truy cập ngẫu nhiên vật lý PS Packet Switch Chuyển mạch gói Quality of service Chất lƣợng dịch vụ RA Routing Area Khu vực định tuyến RAB Radio Access Bearer Vật mang truy cập vô tuyến RACH Radom Access Channel Kênh truy cập ngẫu nhiên RNC Radio Network Controller Bộ điều khiển mạng vô tuyến RAN Radio Access Network Mạng truy cập vô tuyến RRC Radio Resource Control Kiểm sốt tài ngun vơ tuyến PCCPCH Q QoS R ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC RTWP Received Total Wideband Power GVHD: TS Trần Tuấn Hưng Công suất mã băng rộng tổng cộng thu đƣợc Received Signal Code Power Cơng suất mã tín hiệu thu đƣợc SHO Short HO Chuyển giao mềm SC Screaming Code Mã xáo trộn SCH Synchronization Channel Kênh đồng SIR Signal to Interference Ratio Tỷ số tín hiệu nhiễu S- SCH Secondary Synchronization Kênh đồng thứ cấp RSCP S Channel Secondary Common Control Kênh vật lý điều khiển chung Physical Channel thứ cấp SMS Short Message Services Dịch vụ tin nhắn ngắn SF Spreading Factor Hệ số trải phổ Time Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo thời SCCPCH T TDMA gian TPC Transmit Power Control Điều khiển công suất phát TFCI Transport Format Combination Chỉ thị kết hợp khuôn dạng Indicator truyền tải TPC_cmd Transmit Power Control Câu lệnh điều khiển công suất Command U UE User Equipment Thiết bị ngƣời dùng UL UpLink Đƣờng lên UMTS Universal Mobile Hệ thống viễn thơng di động Telecommunications System tồn cầu UARFCN UTRA Absolute Radio Frequency Số kênh tần số vô tuyến tuyệt UTRAN Channel Number đối UTRA Universal Terrestrial Radio Mạng truy cập vô tuyến mặt đất Access Network toàn cầu W WCDMA Wide Band Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng LỜI MỞ ĐẦU Mạng thông tin di động hệ thứ mạng điện thoại di động cho phép truyền liệu thoại liệu thoại Mạng 3G/UMTS cung cấp hai hệ thống chuyển mạch gói chuyển mạch kênh Điểm mạnh cơng nghệ cho phép truyền, nhận liệu, m thanh, hình ảnh chất lƣợng cao cho thuê bao cố định thuê bao di chuyển tốc độ khác Với công nghệ 3G/ UMTS, nhà cung cấp mang đến cho khách hàng dịch vụ đa phƣơng tiện, nhƣ m nhạc chất lƣợng cao; hình ảnh video chất lƣợng truyền hình số; Các dịch vụ định vị toàn cầu (GPS); Email;video streaming; High-ends games; Tuy nhiên năm gần đ y việc đảm bảo chất lƣợng dịch vụ mạng 3G/ UMTS có ý nghĩa lớn việc giới hạn tƣợng trễ gói cho ứng dụng thời gian thực Hầu hết đề xuất chất lƣợng dịch vụ (QoS) cho mạng 3G/UMTS chủ yếu quan t m vấn đề sách giải trực tiếp vấn đề kỹ thuật nhƣ định tuyến, xếp hàng, lập lịch Theo thời gian với hội tụ công nghệ 2G, 3G, tiến đến 4G tƣơng lai việc đảm bảo chất lƣợng dịch vụ vấn đề phức tạp Vì vậy, đề tài em nghiên cứu chất lƣợng dịch vụ mạng thông tin di động 3G/ UMTS với mục tiêu nghiên cứu chất lƣợng dịch vụ mạng di động Nội dung đề tài đƣợc trình bày nhƣ sau: CHƢƠNG 1: HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG UMTS/ HSPA/HSPA+ /LTE CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CHO HỆ THỐNG THƠNG TIN DI ĐỘNG 3G/UMTS CHƢƠNG 3: TÌM HIỂU VỀ THIẾT BỊ TEMS TRONG ĐO KIỂM VIỄN THƠNG QUY TRÌNH DRIVING TEST VÀ LOGFILE CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng Hình 3.4 Sơ đồ kết nối thực tế máy đo TEMS vào máy tính Cấu hình kết nối thiết bị với máy tính: Kết nối máy đo TEM với máy tính: Chọn thẻ Control->Command Sequenc -> Add Equipment ->Xuất hộp thoại: Hình 3.5 Cấu hình kết nối TEMS với máy tính Chọn cổng cắm thiết bị chọn tên mobile -> click OK Sau click biểu tƣợng CONNECT để kết nối Kết nối GPS với máy tính: Thao tác tƣơng tự chọn thiết bị tƣơng ứng Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G 41 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng Hình 3.6 Cấu hình kết nối GPS với máy tính 3.2.2.2 Cấu hình phương pháp đo Đo Call: gồm bƣớc  ƣớc 1: Chọn tab Edit sổ Command Sequence  ƣớc 2: Chọn Voice/Video ->Dial  ƣớc 3: Trong hộp thoại Phone number, chọn số dịch vụ cần gọi Hình 3.7 Cấu hình đo Call phần mềm TEMS 10.0.5  ƣớc 4: Chọn tab Properties điều chỉnh thông số Number Excution (số gọi liên tiếp), Interval (thời gian chờ) 10s Sau Save lại  ƣớc 5: Nhấn Ctrl+G để start gọi đầu lƣu vào Logfile cách bấm F6 (Start recording) Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G 42 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng Đo Scanning: Chọn thẻ Scanning ->Properties ->Click vào hộp “Decode” ->Chọn “all channel” >OK ->Click Start thẻ Scanning để bắt đầu quét Hình 3.8 Cấu hình quét Scanner phần mềm TEMS 10.0.5 Cửa sổ thể quét nhiễu: Hình 3.9 Cửa sổ thể quét nhiều TEMS Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G 43 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng 3.3 PHÂN TÍCH LOGFILE VÀ ĐƢA RA KHUYẾN NGHỊ 3.3.1 Các phƣơng pháp ph n tích Phân tích cell phục vụ vượt trội:  Số Cell vƣợt trội nhiều : + Hiện tƣợng: Điều góc ngẩng ăng-ten cao không tối ƣu Điều g y nhiễu tới cell l n cận làm giảm dung lƣợng hệ thống + Xử lý: điều chỉnh góc ngẩng ăng ten  Vùng khơng có Cell vƣợt trội : + Hiện tƣợng: Nói khu vực khơng có cell vƣợt trội rõ ràng, việc thay đổi cell phục vụ tốt (best server) diễn thƣờng xuyên Đ y nguyên nh n dẫn đến tăng số lƣợng SHO làm giảm hiệu hệ thống tăng khả rớt gọi + Xử lý: điều chỉnh ăng ten, bổ sung thêm site  Khơng có Cell phục vụ : + Hiện tƣợng: Khu vực không thu đƣợc sóng cell suốt q trình khảo sát Nếu tƣợng xảy ra, cần đƣợc xác nhận trƣớc tiến hành ph n tích tiếp (hoặc khảo sát lại tất không radiating) + Xử lý: Việc có q cell vƣợt trội anten bị che khuất, cần kiểm tra lại không gian xung quanh ăng-ten  So sánh mã trải phổ (SC) UE Scanner: Rất có ích so sánh mã trải phổ UE với Scanner, khác đáng kể nguyên nh n việc thiếu neighbour hay lỗi SHO Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G 44 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng Hình 3.10 HO liên tục khu vực có nhiều cell vượt trội Phân tích vùng phủ CPICH (RSCP) + Hiện tƣợng: giá trị RSCP thấp (dƣới -85d ) Tại vi trí khác có ngƣỡng khác nhau, mức nhiễu lớn + Lý do: Thiếu site, cell phục vụ bị khóa bị cấm th m nhập, cell l n cận khai báo không đúng, trễ HO + Xử lý: ổ sung site, kiểm tra chất lƣợng cell phục vụ, xử lý vấn đề HO Kiểm tra nhiễu (CPICH Ec/Io): Cùng với ph n tích vùng phủ RSCP, Ec/Io cần ph n tích dựa giá trị ngƣỡng (Tốt: Ec/Io ≤ -8dB; ình thƣờng: - 14d ≤ Ec/Io < -8d ; Yếu: Ec/Io< -14dB)  Các trƣờng hợp: + Nếu RSCP yếu nguyên nh n Ec /Io yếu yếu vùng phủ + Nếu RSCP mạnh nguyên nh n Ec /Io yếu hệ thống nhiễu mạnh Nhƣ mơ hình có sector hƣớng vào So sánh Ec/Io từ máy scanner UE, UE thấp đáng kể điều việc Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G 45 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng thiếu neighbor SHO trễ, điều dẫn đến việc rớt gọi  Xử lý: tăng công suất phát cell phục vụ giảm công suất phát nguồn nhiễu; tiến hành điều khiển công suất, nhảy tần phát gián đoạn ; giảm góc ngẩng angten Hình 3.11Ec/Io giảm diện tích vùng phủ cell phục vụ nhỏ Phân tích vấn đề vùng phủ: + Vùng phủ sóng xa: cell phát với khoảng cách xa nhƣng vị trí có nhiều cell xung quanh gần Do cell đặt downtilt nhỏ, cell đặt đồi cao, cell gần bị phát xa, không giải mã đƣợc SIC cell gần -> kiểm tra downtilt ăng ten, chỉnh đồng hồ đồng cell l n cận + Vùng phủ sóng bị chồng lấn Do vùng phủ sóng xa, downtilt ăng ten đặt nhỏ, có nhiều cell vùng gần ->Quy hoạch lại vùng phủ mạng vô tuyến (di chuyển site) + Vùng phủ không hƣớng Angten Do đấu cáp từ tủ TS lên ăng ten sai, lắp ăng ten sai đánh dấu hƣớng ăng ten sai ->hiệu chỉnh hƣớng angten Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G 46 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng + Vấn đề vùng phủ UL:  Hiện tƣợng: công suất phát UE tăng cao đột ngột  Ngun nhân vùng phủ UL yếu cố đƣờng truyền  Xử lý : So sánh kênh pilot cùa khu vực bị tăng công suất phát UE để kiểm tra xem có phải lỗi xảy cố đƣờng truyền UL không ; thay đổi thông số điều khiển công suất Xác định Pilot pollution (Nhiễu kênh hoa tiêu): nhiều kênh pilot không nằm active set nhƣng gần đạt đƣợc giá trị cell phục vụ tốt (best server) ảng dƣới đ y % thời gian cell phát phát pilot polluter Kết đƣợc sử dụng để liên kết với việc định cỡ active set để xác định vùng có nhiều pilot ảng 3.2 Phát phát pilot polluter SC COUNT % IN POLLUTION SET 206 12.9% 165 10.3% 10 157 9.8% 11 156 9.7% 12 148 9.2% 13 135 8.4% 16 95 5.9% 17 94 5.9% 18 76 4.7% 19 74 4.6% 20 73 4.6% 21 56 3.5% 32 54 3.4% 35 39 2.4% 37 33 2.1% 43 19 1.2% 48 0.5% 53 0.4% Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G 47 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng 67 0.2% 80 0.1% 130 0.1% Định cỡ Active Set: Một ứng dụng khác đo kiểm pilot pollution định cỡ active set dựa liệu scanner Điều thu đƣợc từ việc mơ hình hóa thơng số chuyển giao mềm mạng Active set cho phép tối đa kênh pilot Vùng có nhiều pilot active set cần đƣợc đánh dấu nguồn gốc g y nhiễu Việc hồn thành tốt liên kết với ph n tích Pilot pollution Hình 3.12 Nhiễu nhiều kênh pilot ứng cử cho SHO Kiểm tra danh sách Neighbour: Danh sách neighbour đƣợc kiểm tra tối ƣu công cụ Neighbour List Verification Actix Các neighbour cần có file CellReff Cơng cụ so sánh liệu khảo sát với danh sách CellReff cung cấp khuyến nghị cho cell: Retain (giữ lại neighbour đƣợc xác nhận khảo sát liệu), Add (thêm neighbour có Driving test nhƣng khơng có danh sách neighbour), Remove (gỡ bỏ neighbour có danh sách nhƣng không đo đƣợc) Các vấn đề HO:  HO sang cell yếu hơn: điều chỉnh lại thông số HO margin Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G 48 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng  Ping pong HO: nhiều HO cell Do thông số định thời HO đặt không đúng, cố phần cứng TS, nhiễu UL/DL, HO sang cell yếu hơn, ăng ten không hƣớng->Kiểm tra thay phần cứng, tần số cell, kiểm tra góc hƣớng angten, thơng số định thời HO  Trễ HO: SIC cell đƣợc giải mã nhƣng HO chậm Do cell l n cận bị nghẽn, bị nhiễu vƣợt ngƣỡng->mở rộng TRx, kiểm tra lại tần số cell l n cận  Sự cố rơi HO: MS tới cell không cũ đƣợc, gửi tin HO failure tới cell gốc nhƣng khơng có trả lời Do nhiễu tần số, vùng phủ hẹp, nhiễu ngồi hƣớng UL, nhiễu dải rộng -> ph n tích va xử lí tần số nhiễu, thêm trạm mới, đo phổ kênh tần số để xác định nguồn nhiễu  Không thực đƣợc HO: SIC giải mã đƣợc nhƣng không HO đƣợc Do quan hệ HO, cell l n cận sở liệu, l n cận ngồi khơng đúng, LAC/ CCH/ SIC cell l n cận khác với thực tế , thông số HO_margin lớn, cell phục vụ mạnh bao phủ vùng rộng ph n tích bổ sung HO cell, điều chỉnh thông số HO_margin cell l n cận, chỉnh downtilt angten  Hiệu suất SHO UE: tỉ lệ thành công cho kiện 1a,1b 1c Hình 3.13 Tỉ lệ thành công kiện Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G 49 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng Phân tích vấn đề rớt gọi: nguyên nh n vùng phủ yếu, nhiễu lớn yếu Ec/Io, vùng phủ đƣờng lên yếu (công suất phát UE yếu), yếu cell vƣợt trội (best cell thay đổi thƣờng xuyên dẫn đến nhiều SHO), pilot pollution (quá nhiều cell hiển thị), thiếu neighbour, thay đổi nhanh điều kiện RF ( điều chỉnh góc) Rớt gọi lặp lặp lại vị trí nên ph n tích kĩ lại để xác định ngun nh n xác, Có số phƣơng pháp ph n tích rớt gọi bƣớc dƣới đ y giúp nhanh chóng xác định nguyên nh n:  Nếu RSCP Ec/Io giảm xuống trƣớc rớt từ Scanner lẫn UE kiểm tra vấn đề vùng phủ  Nếu RSCP Ec/Io giảm xuống trƣớc rớt từ UE mà Scanner khơng rớt xem xét + est server cho UE có giống Scanner khơng? Nếu khơng, UE lỗi việc thực SOH + UE chuyển tới cell sau rớt? Nếu UE chuyển tới cell sau rớt cell neighbour có từ trƣớc đó? Nếu khơng, xem xét việc thêm neighbour coi UE có đo neighbour khơng? + Có q nhiều cell phục vụ tốt thay đổi nhanh g y khó khăn cho UE việc thực đo SHO lúc Nếu đ y lý ta cải thiện cell vƣợt trội cách tối ƣu angten  Công suất phát UE tăng tối đa trƣớc rớt Ec/Io tốt: Nếu công suất thu UE tăng từ từ UE xa site lỗi giới hạn vùng phủ đƣờng lên Nếu công suất thu UE tăng đột ngột UE không xa site, kiểm tra tải đƣờng lên từ SI theo gọi bị rớt, xem có thƣờng cao khơng? Nếu tải đƣờng lên đƣợc báo cao, xác nhận trạng thái mạng tải cao lƣu lƣợng thực, mặt khác kiểm tra lỗi site có Nếu tải đƣờng lên khơng cao, vấn đề lỗi điều khiển cơng suất 3.3.2 Phân tích tổng hợp Chúng ta thực ví dụ ph n tích tổng hợp hai cố rớt gọi khác sau đ y: Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G 50 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng Hình 3.14 Sự kiện rớt gọi xảy hai vị trí khác 3.3.2.1 Phân tích rớt gọi số Rớt gọi số xảy khu vực có cell phục vụ tốt thay đổi liên tục (đƣợc nhờ quét mã trải phổ) So sánh Ec/Io từ máy quét UE thời điểm rớt gọi có khác biệt lớn Ec/Io UE -12d , máy quét 11d Khi so sánh best server thời điểm rớt gọi Trƣớc đó, scanner UE SC008, nhƣng trƣớc rớt 30 gi y, scanner chọn SC018 làm best server UE có SC009 active set Ngay sau rớt, UE chuyển đến SC018 Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G 51 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng Hình 3.15 Best server UE Scanner Kiểm tra UE active set monitered set, khơng thấy có SC018 trƣớc rớt Điều phải thiếu neighbour? Dù hai cell nghi ngờ neighbour Hình 3.16 Hoạt động giám sát thời điểm rớt gọi Dƣờng nhƣ thay đổi best server diễn nhanh từ SC009 đến SC011 SC018, làm UE khơng SHO kịp Dù cho UE có SHO thành công, nhƣng cần phải cải thiện cell vƣợt trội vùng bị ảnh hƣởng Nhìn vào hình ta thấy Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G 52 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng SC018 best server so với SC011, nhƣng vùng phủ RSCP SC018 vùng lớn, vòng quanh khu vực rớt gọi, SC018 RSCP lớn -75dBm Hình 3.17 Vùng phủ RSCP SC018 Kết luận: Nguyên nh n rớt gọi vùng phủ SC018 xa dẫn đếnthay đổi best server liên tục Cách xử lí hạ góc ngẩng angten SC018 3.3.2.2 Phân tích rớt gọi số Trƣờng hợp xảy SC020, đ y RSCP Ec/Io tốt (RSCP ˃ 65dBm Ec/Io > -8d ) Không giống nhƣ trƣờng hợp 1, đ y khơng có thay đổi liên tục best server, Ec/Io RSCP không giảm trƣớc rớt, UE scanner chung cell SC020 Nhƣng ta thấy, mức công suất thu UE tăng cao thời điểm rớt gọi Theo hình vẽ dƣới đ y, ta thấy: - Mức công suất thu tăng lên 15d LER đƣờng xuống tăng tới 100% Kết luận: Lý rớt gọi liên quan đển điều khiển công suất UE Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G 53 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng Hình 3.18 DL SIR, Ec/Io, Công suất phát UE, DL BLER thời điểm rớt gọi Tổng kết: Trên đ y số phƣơng pháp ph n tích Logfile ví dụ việc ph n tích tổng hợp kiện rớt gọi mạng WCDMA Do nguồn sở liệu có hạn nên chƣa trình bày đầy đủ phƣơng pháp ph n tích nhƣ ví dụ cụ thể cho phƣơng pháp, nhƣng mong đáp ứng tƣơng đối yêu cầu báo cáo tổng quan trình ph n tích Logfile Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G 54 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng CHƢƠNG KẾT LUẬN Đo kiểm đánh giá chất lƣợng trình quan trọng trì thiện chất lƣợng mạng nên đòi hỏi ngƣời thực phải có kiến thức nhiều hệ thống mạng 3G nhƣ kinh nghiệm đo kiểm thực tế Trong trình thực đồ án, thân thiếu nhiều kiến thức, kinh nghiệm, nhƣ thời gian thực ngắn nên báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót chƣa ph n tích đầy đủ quy trình đo kiểm thơng số chất lƣợng mạng 3G Mang tính chất đƣa hƣớng dẫn quy trình đo kiểm thực tế ,báo cáo mong cung cấp đƣợc nhìn sơ lƣợc đo kiểm đánh giá chất lƣợng mạng 3G, đồng thời cung cấp bƣớc đầu trình tìm hiểu sâu khai thác bảo dƣỡng mạng 3G Em xin gủi lời cám ơn ch n thành đến thầy Trần Tuấn Hƣng giúp đỡ, hƣớng dẫn em suốt trình thực đồ án tốt nghiệp Hà Nội, ngày…tháng…năm 2017 Sinh viên thực Cơng Đình Tồn Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G 55 ... chức th n dịch vụ linh hoạt,d ễ dàng Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G 19 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng  Chính sách giá dịch vụ phải đƣợc x y dựng sở chất củadịch vụ Hệ thống... dịch vụ băng rộng nhƣ truy cập Internet nhanh dịch vụ đa phƣơng tiện Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC GVHD: TS Trần Tuấn Hưng  Linh hoạt để đảm bảo dịch vụ nhƣ đánh. .. mạng di động hệ sao3G Kiến trúc dịch vụ hệ thống LTE/ R8 hình 1.10 Hình 1.10Kiến trúc (a) dịch vụ (b) hệ thống LTE/Rel8 (S1-giao diện LTE) Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3G 16 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3g , Đánh giá chất lượng dịch vụ thoại 3g

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn