Chính sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp tại trung tâm viễn thông 1

85 1 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI BỘGIÁODỤCVÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CHOTHẠC LAO ĐỘNG LUẬN VĂN SỸ SẢN XUẤT TRỰC TIẾP TẠI TRUNG TÂM VIỄN THƠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CHO LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP VŨ XUÂN TỚI TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 60340102 VŨ XUÂN TỚI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ LỆ THÚY CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 60340102 HÀ NỘI, 10/2017 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ LỆ THÚY HÀ NỘI, 10/2017 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu Viện Đại học Mở Hà Nội, hoàn thành Luận văn Thạc sĩ với kết đề tài nghiên cứu: “Chính sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thông 1” Qua luận văn này, Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy, giáo giảng dạy Khoa Sau đại học -Viện Đại học Mở Hà Nội trang bị kiến thức Quản trị kinh doanh gợi mở cho hướng nghiên cứu trình học tập Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Thúy hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Xin bày tỏ lòng cảm ơn tới thầy, giáo công tác Khoa Đào tạo Sau đại học Viện Đại học Mở Hà Nội; Lãnh đạo Trung tâm viễn thơng 1, Phòng Tổng hợp, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Trung tâm viễn thông cung cấp tài liệu, số liệu, giúp tơi có sở để nghiên cứu hồn thành luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn chia sẻ, động viên, ủng hộ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ suốt q trình học tập để tơi đạt kết nghiên cứu Tác giả luận văn Vũ Xuân Tới MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CHO LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp doanh nghiệp 1.1.1 Lao động sản xuất trực tiếp doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm phân loại tiền lương 1.2 Chính sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp doanh nghiệp 11 1.2.1 Khái niệm sách tiền lương doanh nghiệp 11 1.2.2 Khái niệm sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp 13 1.2.3 Mục tiêu tiêu chí đánh giá sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp doanh nghiệp 13 1.2.4 Nguyên tắc sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp 14 1.2.5 Các sách phận sách tiền lương cho người lao động sản xuất trực tiếp 15 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới sách tiền lương doanh nghiệp 19 1.3.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp 19 1.3.2 Các yếu tố thuộc doanh nghiệp 20 1.3.3 Các yếu tố thuộc người lao động 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CHO LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG GIAI ĐOẠN 2014- 2016 23 2.1 Quá trình hình thành chức nhiệm vụ 23 2.1.1 Quá trình hình thành 23 2.1.2 Chức Trung tâm viễn thông bao gồm: 23 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Trung tâm viễn thông 25 2.1.4 Kết hoạt động Trung tâm viễn thông 27 2.2 Thực trạng tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thông giai đoạn 2014 – 2016 28 2.2.1 Đặc điểm lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thông 28 2.2.2 Thực trạng tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thông 31 2.3 Thực trạng sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thông giai đoạn 2014 – 2016 33 2.3.1 Thực trạng sách tiền lương theo thời gian: 33 2.3.2 Thực trạng sách tiền lương theo sản phẩm: 34 2.3.3 Thực trạng sách phụ cấp lương 39 2.3.4 Thực trạng sách tiền thưởng 42 2.3.5 Thực trạng sách tiền lương gián tiếp 47 2.4 Đánh giá chung sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thông giai đoạn 2014-2016 52 2.4.1 Đánh giá thực mục tiêu sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thông 52 2.4.2 Điểm mạnh sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thông 57 2.4.3 Điểm yếu sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thông 59 2.4.4 Nguyên nhân điểm yếu sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thông 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CHO SẢN XUẤT TRỰC TIẾP TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 65 3.1 Phương hướng hồn thiện sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thông đến năm 2020 65 3.1.1 Mục tiêu phát triển Trung tâm viễn thông đến năm 2020 65 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp đến năm 2020 66 3.2 Một số giải pháp hồn thiện sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thông 68 3.2.1 Hồn thiện sách tiền lương theo thời gian 68 3.2.2 Hoàn thiện sách tiền lương sản phẩm 69 3.2.3 Hồn thiện sách phụ cấp lương 70 3.2.4 Hoàn thiện sách tiền thưởng 72 3.2.5 Hồn thiện sách tiền lương gián tiếp 73 3.3 Điều kiện để thực giải pháp 75 3.3.1 Đối với lao động sản xuất trực tiếp 75 3.3.2 Đối với Trung tâm viễn thông 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG Bảng 1.1: Bảng 2.1: Bảng 2.2: Bảng 2.3: Bảng 2.4: Bảng 2.5: Bảng 2.6: Tiêu chí đánh giá sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp 14 Cơ cấu lao động theo chức Trung tâm viễn thông 27 Kết hoạt động Trung tâm viễn thông giai đoạn 2014-2016 27 Số lượng lao động sản xuất trực tiếp 30 Lao động sản xuất trực trình độ, giới tính tháng 12/2016 30 Tổng thu nhập trung bình năm lao động sản xuất trực tiếp 31 Tiền lương tháng bình qn tồn Trung tâm viễn thơng giai đoạn 2014-2016 32 Bảng 2.7: Tiền lương tháng bình quân lao động sản xuất trực tiếp 32 Bảng 2.8: Tiền thưởng trung bình năm lao động sản xuất trực tiếp 33 Bảng 2.9: Minh họa trả lương theo vị trí cơng việc lực cơng tác 34 Bảng 2.10: Lương minh họa trả theo sản phẩm nhóm sản xuất trực tiếp 36 Bảng 2.11: Đơn giá sản phẩm Trung tâm viễn thông năm 2014 – 2016 38 Bảng 2.12: Bảng phụ cấp lương công nhân tháng 04/2014 41 Bảng 2.13: Hệ số thưởng hiệu kinh doanh năm Trung tâm từ năm 20142016 44 Bảng 2.14: Tổng hợp khen thưởng đột xuất năm 2014 45 Bảng 2.15: Sự khác biệt mức lương mức lương công việc công nhân 47 Bảng 2.16: Tiền lương ngày nghỉ hưởng nguyên lương cơng nhân 49 Bảng 2.17: Mức đóng bảo hiểm xã hội công nhân từ 2014-2016 50 Bảng 2.18: Phúc lợi khác lương thưởng cho lao động sản xuất trực tiếp 51 Bảng 2.19: Thống kế lao động sản xuất trực tiếp kế hoạch thực tế năm 2015 – 2016 52 Bảng 2.20: Cơ cấu trình độ lao động sản xuất trực tiếp 2014-2016 53 Bảng 2.21: Tỷ lệ nghỉ việc năm 2014 trụ sở Trung tâm viễn thơng 54 Bảng 2.22: Tỷ lệ nghỉ việc lao động sản xuất trực tiếp 2014 54 Bảng 2.23: So sánh mức lương thực nhận mức lương kế hoạch công nhân 55 Bảng 2.24: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Trung tâm viễn thông 20142016 56 Bảng 3.1: Đề xuất hồn thiện hệ số kỹ cơng nhân 69 Bảng 3.2: Thang bảng lương cho vị trí tổ trưởng kỹ thuật viên 71 Bảng 3.3 Điều chỉnh đơn giá công nhân dựa mức lương công việc 74 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Trong xã hội ngành nghề lĩnh vực từ sản xuất thương mại hay dịch vụ muốn tồn phát triển phải có yếu tố lao động, lao động chân tay lao động trí óc Lao động điều kiện yếu tố có tính chất định nhằm biến đổi vật thể tự nhiên thành vật phẩm cần thiết để thoả mãn nhu cầu xã hội Và người lao động tồn tại, bù đắp hao phí mà họ bỏ nhằm tái sản xuất sức lao động cần phải có yếu tố tiền lương Đối với người lao động, tiền lương thu nhập họ, giúp họ đảm bảo trì sống, đồng thời tiền lương chi phí sản xuất lớn doanh nghiệp Vì vậy, sách tiền lương cần đảm bảo giảm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời thể công bằng trả lương cho người lao động làm cho người lao động yên tâm làm việc, tạo động lực làm việc, khuyến khích khả sáng tạo, giúp cho doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu đề ra, nâng cao khả cạnh tranh thị trường Đây mục tiêu quan trọng mà doanh nghiệp hướng tới trình xây dựng hồn thiện sách tiền lương cho doanh nghiệp Trung tâm Viễn thơng đơn vị thuộc Viễn thông Hà Nội (VNPT Hà Nội), thành viên Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam (VNPT) – tập đồn lớn mạnh lĩnh vực Bưu viễn thông Công nghệ thông tin (BCVT CNTT) Việt Nam với nhiệm vụ đầu phát triển dịch vụ gia tăng, dịch vụ internet, dịch vụ truyền số liệu, dịch vụ di động Vinaphone, dịch vụ cố định dịch vụ dành cho doanh nghiệp địa bàn hai khu vực thuộc Quận Long Biên Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội Với mong muốn sử dụng kiến thức, lý thuyết nắm bắt trình học tập Viện đại học mở Hà Nội gắn kết với thực tiễn, ứng dụng để giải vấn đề thực tế Trung tâm Viễn thông 1, đặc biệt cơng tác tiền lương Qua việc tìm hiểu nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng việc quản lý, sử dụng nhân lực chế trả lương cho cán công nhân viên doanh nghiệp, nhằm mục đích nâng cao hiệu sử dụng nhân lực doanh nghiệp với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao hiệu sử dụng nhân lực Trung tâm Viễn thông 1Viễn thông Hà Nội (VNPT Hà Nội), em chọn đề tài “ Chính sách tiền lương cho người lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm Viễn thông 1” làm luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh Tổng quan nghiên cứu 2.1 Tình hình nghiên cứu giới Lý luân tiền lương nhà kinh tế giới nghiên cứu từ lâu, W.Petty Chính William Petty người lịch sử đặt móng cho lý thuyết “ Quy luật sắt tiền lương” Điều này, Mac Ang-ghen tồn tập (NXB Chính trị quốc gia thật năm 1995) viết “ Đó mầm mống bóc lột” Ngày nay, khái niệm cấu tiền lương đa dạng nước giới: Ở Pháp, trả công hiểu tiền lương, lương bổng bản, bình thường hay tối thiểu thứ lợi ích, khoản phụ khác trả trực tiếp hay gián tiếp, bằng tiền hay vật, mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo việc làm người lao động Nhật Bản: Tiền lương, bất luật gọi tiền lương, lương bổng, tiền chia lãi tên gọi khác thù lao cho lao động mà người sử dụng lao động chi trả cho công nhân Tổ chức lao động quốc tế (ILO): Tiền lương trả công thu nhập, tên gọi hay cách tính nào, mà biểu bằng tiền ấn định bằng thỏa thuận người sử dụng lao động người lao động, bằng pháp luật, pháp qui quốc gia, người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo hợp đồng lao động viết hay bằng miệng, cho công nhân thực hay phải thực hiện, cho dịch vụ làm hay phải làm Việt Nam: Tiền lương người lao động hai bên thỏa thuận hợp đồng lao động trả theo suất hiệu công việc ( theo Bộ Luật lao động 1994) Theo R Wayne Mondy Robert M Noe, cấu lương bổng đãi ngộ bao gồm có hai phần: Phần thu nhập tài phần thu nhập phi tài Phần tài gồm hai mặt: Trực tiếp gián tiếp Tài trực tiếp bao gồm: lương công nhật, lương tháng, tiền hoa hồng, tiền thưởng Tài gián tiếp bao gồm: sách bảo hiểm, loại phúc lợi, tiền lương vắng mặt Phần phi tài xem xét dựa yếu tố: Bản thân công việc, khung cảnh công việc Các học thuyết, khái niệm giúp cho việc xác định sở lý luận để xây dựng khung lý thuyết 2.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam Nghiên cứu Viện Nghiên Cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Trung tâm Thơng tin- Tư liệu “ Vai trò lương thu nhập động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững” cho thấy tầm quan trọng tiền lương kinh tế xã hội Đồng thời mặt được, mặt yếu sách, pháp luật lương thu nhập Nhà nước Nghiên cứu tác giả Phạm Đăng Khoa “ Hoàn thiện phương thức trả lương cho người lao động thuộc Công ty TNHH MTV hóa dầu Việt Nam” (Luận văn thạc sĩ quản trị nhân lực- ĐHKTQD 2011) Tác giả tập trung đánh giá điểm mạnh, điểm yếu phương thức trả lương cho nhóm đối tượng người lao động dịch vụ kỹ thuật đưa số giải pháp hữu ích Nghiên cứu tác giả Trần Thị Hoài Thu trong: “Một số vấn đề nhằm hoàn thiện chế quản lý tiền lương Tổng công ty Xi măng Việt Nam” ( Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực- ĐHKTQD 2010) Tác giả nêu bật thực trạng chế quản lý tiền lương Tổng công ty Xi măng đề xuất giải pháp hoàn thiện đơn giá tiền lương, cơng tác định mức lao động, hồn thiện tiền lương tối thiểu Nhìn chung, có nhiều nghiên cứu nước đánh giá thực trạng công tác tổ chức quản lý tiền lương nhiều doanh nghiệp với lĩnh vực khác chưa có luận văn nghiên cứu sách tiền lương Trung tâm viễn thơng Vì vậy, luận văn mong muốn hệ thống hóa sở lý luận sách tiền lương doanh nghiệp, làm sở đánh giá sách tiền lương cho người lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thơng 1, vào đề xuất giải pháp hồn thiện sách tiền lương cho người lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thông Mục tiêu nghiên cứu Luận văn thực hướng tới mục tiêu sau: - Xác định khung lý thuyết nghiên cứu sách tiền lương cho người lao động sản xuất trực tiếp doanh nghiệp - Đánh giá thực trạng sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thông giai đoạn 2014-2016, xác định ưu điểm, hạn chế nguyên nhân - Đề xuất số giải pháp hoàn thiện sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thông đến năm 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: -Đối tượng nghiên cứu: Chính sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thông -Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Tiền lương luận văn hiểu theo nghĩa rộng Nghiên cứu sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp bao gồm nghiên cứu sách phận: Chính sách tiền lương theo sản phẩm, sách phụ cấp, sách tiền thưởng, sách tiền lương gián tiếp khác Lao động sản xuất trực tiếp bao gồm: Đội trưởng, kỹ thuật viên, nhóm trưởng cơng nhân, cơng nhân sản xuất + Về không gian: Luận văn nghiên cứu sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thông + Về thời gian: Dữ liệu thứ cấp thu thập giai đoạn 2014-2016 Các giải pháp đề xuất đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu: 5.1 Khung lý thuyết: Các yếu tố ảnh hưởng đến sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Các yếu tố bên doanh nghiệp Các yếu tố bên ngồi doanh nghiệp Nội dung sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Mục tiêu sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Chính sách tiền lương theo thời gian Thu hút trì lao động Chính sách tiền lương theo sản phẩm c Chính sách phụ cấp lương Tạo động lực làm việc cho lao động sản xuất trực tiếp Chính sách tiền thưởng Đảm bảo kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đảm bảo thu nhập cho lao động sản xuất trực tiếp Chính sách tiền lương gián tiếp khác 5.2 Phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp định tính định lương theo bước sau: Bước 1: Nghiên cứu mơ hình lý thuyết, tài liệu, giáo trình tiềnlương, sách tiền lương, từ xây dựng khung lý thuyết sách tiền lương doanh nghiệp; làm rõ nội dung sách tiền lương Phương pháp nghiên cứu phương pháp phân tích hệ thống, tổng hợp mơ hình hóa Bước 2: Thu thập số liệu tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, sách đãi ngộ khác lao động sản xuất trực tiếp giai đoạn từ 2014-2016, từ có số thống kê, tiến hành phân tích đánh giá số liệu để phản ánh thực trạng tiền lương người lao động sản xuất trực tiếp Phương pháp nghiên cứu phương pháp so sánh tổng hợp Bước 3: Thu thập quy chế, sách, quy định tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, sách đãi ngộ khác áp dụng cho lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thông giai đoạn 2014-2016 Trung tâm mong muốn xây dựng văn hoá mang nét riêng doanh nghiệp mình, phát huy tinh thần sáng tạo cán công nhân viên, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp tăng cường tinh thần đoàn kết thành viên Trung tâm Từng bước xây dựng sách văn hố Trung tâm viễn thơng cho phù hợp với sách VNPT Hà Nội Để thực mục tiêu trên, Trung tâm cần xây dựng định hướng chiến lược phát triển Trung tâm, chiến lược phát triển vào giai đoạn Trung tâm Mục tiêu đặt sức ép vô lớn tồn Trung tâm nói chung sức ép nguồn nhân lực nói riêng Trung tâm cần có hoạch định chiến lược nguồn nhân lực cụ thể theo giai đoạn, đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất Đồng thời, sách nhân phải thu hút nguồn lao động có chất lượng cao để nắm bắt công nghệ sản xuất ngày đại Cùng với gia tăng số lượng chất lượng lao động đồng nghĩa chi phí tiền lương, quỹ tiền lương doanh nghiệp tăng Trung tâm cần xây dựng sách tiền lương hợp lý để đảm bảo hài hồ lợi ích người lao động doanh nghiệp, đảm bảo sách tiền lương gắn với suất lao động Đặc biệt, kinh tế thị trường, Trung tâm cần tạo tính cạnh tranh chế độ đãi ngộ cho người lao động so với doanh nghiệp khác trì thu hút nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp đến năm 2020 Với mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, giai đoạn tới Trung tâm cần đảm bảo số lượng chất lượng lao động sản xuất trực tiếp đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh Trung tâm Để cơng tác quản lí nhân hiệu hơn, Trung tâm ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào quản lí nhân thông qua việc sử dụng phần mềm nhân nhằm giảm thiểu chi phí, cung cấp thơng tin nhân nhanh chóng xác, hỗ trợ cơng tác hoạch định nhân 66 Phương hướng hoàn thiện sách tiền lương, thưởng, phụ cấp tiền lương, phúc lợi cho lao động sản xuất trực tiếp : Chính sách tiền lương tiếp tục thực theo quy định nhà nước, điều chỉnh tiền lương cho lớn mức tiền lương tối thiểu nhà nước quy định, đảm bảo đời sống cho người lao động thời kì đặc biệt thời kì lạm phát Chính sách tiền lương ln phát huy vai trò việc khuyến khích người lao động làm việc, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động Chính sách tiền lương tương xứng với lực thực tế, suất lao động kết thực công việc lao động sản xuất trực tiếp Thông qua hồn thiện sách tiền lương, thưởng thu hút gìn giữ người lao động có lực, đồng thời tạo tính cạnh tranh thu nhập với Trung tâm khác Trung tâm quan tâm đến vấn đề tạo động lực làm việc cho người lao động thông qua khuyến khích vật chất khuyến khích tinh thần động lực định đến suất hiệu hoạt động Trung tâm Phương hướng hoàn thiện sách tiền lương giai đoạn từ năm 2016 – 2020: Trung tâm trọng xây dựng sách tiền lương cho vị trí cơng nhân theo hướng chuyển từ sách tiền lương sản phẩm sang sách tiền lương theo thời gian Để thực hiện, Trung tâm cần xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể Nhằm mục tiêu đơn giản quy trình tính lương, cơng tác quản lí tiền lương cho cơng nhân, tạo cơng bằng sách tiền lương mà sách tiền lương sản phẩm Trung tâm phức tạp nhiều mặt hạn chế Phương hướng hồn thiện sách tiền lương giai đoạn từ năm 2016 – 2020 thống áp dụng sách tiền lương chung cho lao động sản xuất trực tiếp Chính sách tiền lương theo thời gian sách trọng Hiện tại, Trung tâmcó nhiều quy định tính lương cho đối tượng khác với quy mô Trung tâm ngày mở rộng, sách tiền lương thống nhất, đơn giản thực cần thiết Nhằm mục đích đơn giản hố quy trình tính lương, tối 67 thiểu nhân lực vào quy trình tính lương Trung tâm Ngồi ra, Trung tâm định hướng tận dụng triệt để ứng dụng công nghệ thơng tin, phần mềm nhân vào quản lí nhân thực sách tiền lương Hoàn thiện hệ thống thang bảng lương cho toàn Trung tâm, Trung tâm triển khai tiến hành đánh giá vị trí cơng việc với lộ trình sau: Năm 2017 hoàn thành việc xây dựng cập nhật bảng mơ tả cơng việc vị trí theo mẫu tập đoàn VNPT Năm 2018 triển khai thuê tư vấn nhân bên ngồi đánh giá bậc cơng việc cho vị trí cơng việc Tiếp đó, hồn thiện xây dựng thang bảng lương Trung tâm thống nhất, bậc lương phù hợp với vị trí cơng việc theo cấp bậc cơng việc Trung tâm bước hồn thiện hệ thống đánh giá thực công việc hàng năm Phương hướng xố bỏ tính bình qn, cơng bằng xét đánh giá tăng lương toàn Trung tâm Việc tăng lương hằng năm phải gắn liền với kết đánh giá thực cơng việc Như vậy, sách tiền lương tạo động lực cho lao động sản xuất trực tiếp cố gắng phấn đấu công việc 3.2 Một số giải pháp hồn thiện sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thơng 3.2.1 Hồn thiện sách tiền lương theo thời gian Thực tế hệ thống thang lương, bảng lương quy định Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ trước Trung tâm vận dụng để xây dựng thành thang lương, bảng lương theo chức danh chuyên môn cho Trung tâm Tiền lương cá nhân theo hệ thống thang lương, bảng lương sử dụng làm sở đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chế độ khác theo quy định pháp luật lao động; Hệ thống thang lương, bảng lương theo chức danh chuyên môn Trung tâm không sử dụng làm sở trả lương thực lĩnh hằng tháng cho cá nhân người lao động tiền lương thực lĩnh hằng tháng người lao động trả theo hình thức trả lương sản phẩm Do yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh, TTVT1 điều chỉnh lại hệ thống thang lương, bảng lương theo quy định pháp luật 68 3.2.2 Hồn thiện sách tiền lương sản phẩm Hồn thiện quy trình xây dựng đơn giá sản phẩm Thay đơn giá sản phẩm phòng Kỹ thuật nghiệp vụ xác định, dẫn tới sai xót, cơng bằng thu nhập thực tế cơng nhân, Trung tâm cần có hội đồng đánh giá chung, thành viên bao gồm phận sản xuất, phòng Tổng hợp phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Dựa đơn giá sản phẩm sản xuất đề nghị, phòng Tổng hợp tiến hành tính thử tiền lương sản phẩm xem mức đơn giá phù hợp sách tiền lương sản phẩm chung chưa, tiền lương sản phẩm cơng nhân máy khác có cơng bằng chênh lệch khơng, chi phí tiền lương sản phẩm có vượt ngân sách hay khơng, sau kịp thời phản hồi lại cho bên sản xuất điều chỉnh Có kiểm sốt chi phí tiền lương cơng nhân, nhóm trưởng cơng nhân Để kiểm sốt đơn giá sản phẩm tốt hơn, phòng Tổng hợp cần phối hợp với phòng Kỹ thuật nghiệp vụ để xây dựng hệ thống mã thống để theo dõi đơn giá sản phẩm chung rõ ràng dễ kiểm tra Hồn thiện cơng tác định hệ số kỹ công nhân Theo quy định Trung tâm, công nhân làm việc tháng có hệ số kỹ năng(HSKN) bằng 0.8, làm việc từ tháng thứ đến tháng thứ 0.9, từ tháng thứ trở có HSKN = Theo tính chất cơng nhân, tác giả cho cơng nhân học việc tháng đầu nắm bắt kỹ công việc cần thiết, cơng việc đơn giản chủ yếu đóng gói, đóng thùng, hàn sản phẩm Tác giả đề xuất hướng hoàn thiện xác định hệ số kỹ sau: Bảng 3.1: Đề xuất hoàn thiện hệ số kỹ công nhân Điều kiện thâm niên Hệ số kỹ Thâm niên làm việc < 03 tháng 0,8 Nếu thâm niên ≥ 03 tháng Nguồn: Tác giả tự xây dựng Trong tương lại, Trung tâm viễn thơng cần xây dựng lộ trình thay đổi sách tiền lương sản phẩm thành sách tiền lương phù hợp 69 (có thể sách tiền lương theo giờ) để giản hố cơng tác quản lý, đơn giản hố quy định, sách tiền lương sản phẩm 3.2.3 Hồn thiện sách phụ cấp lương Hồn thiện quy định chế độ đãi ngộ thâm niên cho nhóm lương khoản: Để đảm bảo chế độ đãi ngộ thâm niên cho vị trí Đội trưởng, kỹ thuật viên, phòng Tổng hợp cần phối hợp với phòng sản xuất, phận nghiên cứu phát triển sản phẩm để xây dựng lại sách phụ cấp thâm niên nhà cho vị trí phù hợp Trung tâm điều chỉnh sau: Bổ sung thêm chế độ đãi ngộ thâm niên cho vị trí nhóm trưởng cơng nhân, cơng nhân Đồng thời, tiến hành điều chỉnh điều kiện hưởng với mức hưởng sau:  Vị trí Nhóm trưởng công nhân, công nhân: Nếu năm ≤ thâm niên làm việc < năm phụ cấp thâm niên : 100.000VND, phụ cấp nhà 200.000VND ; Nếu thâm niên làm việc ≥ năm mức phụ cấp thâm niên 200.000VND, phụ cấp nhà 400.000VND  Vị trí Đội trưởng, kỹ thuật viên: Nếu năm ≤ thâm niên làm việc < năm phụ cấp thâm niên : 150.000VND, phụ cấp nhà 300.000VND; Nếu thâm niên làm việc ≥ năm mức phụ cấp thâm niên 300.000 VND, phụ cấp nhà 600.000VND Lao động sản xuất trực tiếp cảm thấy hài lòng mong muốn gắn bó lâu dài với Trung tâm Phòng Tổng hợp cần phối hợp với phòng Kỹ thuật điều chỉnh mức phụ cấp trách nhiệm vị trí tổ trưởng kỹ thuật viên vào bậc lương người lao động để đảm bảo việc theo dõi tiền lương đơn giản hơn, đồng thời chế độ bảo hiểm xã hội, lương lễ, phép người lao động đảm bảo Tác giả đề xuất bổ sung bậc lương vị trí tổ trưởng kỹ thuật viên vào thang bảng lương sau: 70 Bảng 3.2: Thang bảng lương cho vị trí tổ trưởng kỹ thuật viên Thời điểm xét thi lên Cấp bậc Mức lương (1.000 VND) bậc & tăng lương Thâm niên Bậc thợ S S(+) S(-) 12 tháng KTV 1.1 7.521 7.671 7.371 Kỹ thuật viên 12 tháng KTV 1.2 7.935 8.094 7.776 (Technician) 12 tháng KTV 2.1 8.371 8.538 8.204 Nâng lương 12 tháng KTV 2.2 8.831 9.008 8.654 chức danh theo lực 24 tháng KTV 3.1 9.317 9.503 9.131 hiệu công việc 24 tháng KTV 3.2 9.829 10.026 9.632 Bằng kỹ sư KTV 3.3 10.370 10.577 10.163 Tổ trưởng Kỹ thuật viên TT 1.0 10.940 11.159 10.721 (Leader Technician) TT 2.0 11.542 22.773 11.311 TT 3.0 12.177 14.421 11.933 Tăng chức theo lực, hiệu tính chất cơng việc Nguồn: Tác giả tự xây dựng Bậc lương tổ trưởng kỹ thuật viên có ba bậc thợ, bậc thợ có mức vi chỉnh linh động Căn vào lực, trách nhiêm, thâm niên tổ trưởng kỹ thuật viên mà xếp vào bậc lương phù hợp Hồn thiện đơn giá theo cho vị trí cơng nhân, nhóm trưởng cơng nhân Với đơn giá theo tại, phụ cấp tiền lương theo giờ, phụ cấp làm thêm phụ cấp đêm người lao động thực thấp Trung tâm cần điều chỉnh lại đơn giá cho vị trí cơng nhân, nhóm trưởng công nhân (ĐGgcn) dựa mức lương công việc (MLcv), mức lương cơng việc tăng đơn giá cần tăng theo Đồng thời, điều kiện thâm niên làm việc để xác định đơn giá chưa thật hợp lý cơng nhân có thâm niên 03 tháng có đầy đủ kỹ cơng việc Quy định tại: ĐGgcn = 12.705 VND thâm niên làm việc ≥ 13 tháng 11.760 VND thâm niên làm việc < 13 tháng 71 Tác giả đề xuất theo hướng điều chỉnh cách xác định đơn giá điều kiện thâm niên làm việc sau: ĐGgcn = MLcv / 26 Với mức lương công việc (MLcv) thức cơng nhân áp dụng 4.200.000VND/tháng, mức lương công việc thời gian thử việc 3.360.000VND/ tháng đơn giá cơng nhân sau: Đề xuất hoàn thiện: ĐGgcn =10.192 VND thâm niên làm việc ≥ 03 tháng 16.154 VND thâm niên làm việc < 03 tháng Ngoài ra, lao động sản xuất trực tiếp làm việc môi trường có tiếng ồn, mơi trường bụi, số khu vực khơng có điều hồ … mơi trường làm việc thấp so với nhân viên văn phòng Vì vậy, Trung tâm xem xét bổ sung số phụ cấp khác phụ cấp chống ồn, phụ cấp chống nóng cho số vị trí Hoặc để khuyến khích người lao động làm việc chăm chỉ, Trung tâm bổ sung phụ cấp phụ cấp chuyên cần, phụ cấp xăng xe cho người động Như vậy, lao động sản xuất trực tiếp cảm thấy Trung tâm chăm lo, quan tâm, họ cố gắng làm việc chăm 3.2.4 Hồn thiện sách tiền thưởng Hồn thiện sách thưởng hiệu năm cho cơng nhân Vị trí cơng nhân chiếm tỷ lệ cao toàn Trung tâm, để tạo động lực cho công nhân làm việc, Trung tâm cần quan tâm sách thưởng cho vị trí Thay mức thưởng cho cơng nhân dựa mức lương bản, Trung tâm cần điều chỉnh mức thưởng dựa mức lương công việc hay mức lương trung bình năm để làm sở tính thưởng hiệu năm Từ đó, tạo cơng bằng cơng tác tính thưởng, giúp cơng nhân có tâm lý tốt làm việc Tác giả đề xuất mức lương làm mức tính thưởng hiệu kinh doanh năm cho công nhân sau: MTn = MLcv * h1 Với MTn: mức thưởng năm; h1: hệ số thưởng Hồn thiện hình thức thưởng đột xuất: Để khuyến khích lao động sản xuất trực tiếp khơng ngừng cải tiến cơng nghệ, cải tiến máy móc, nâng cao suất 72 giảm chi phí vận hành Chính sách khen thưởng đột xuất cần phải hoàn thiện Mức thưởng, tiêu chuẩn thưởng đột xuất cần có linh động Trung tâm cần thành lập hội đồng có chun mơn đánh giá cải tiến cơng nghê, cải tiến quy trình Từ đó, hội đồng đưa mức thưởng phù hợp với sáng kiến cải tiến Mức thưởng nên dựa vào mức độ hiệu quả, giảm chi phí để làm khen thưởng đột xuất Đồng thời, Trung tâm cần tăng số lần thưởng đột xuất năm cho cá nhân hợp lí nữa, Trung tâm giới hạn lần /1 năm /1 người Để sách tiền thưởng hiệu kinh doanh kỳ hay năm hiệu nữa, tạo minh bạch, hạn chế tâm lý mơ hồ cho lao động sản xuất trực tiếp cán công nhân viên toàn Trung tâm, Trung tâm cần đưa văn quy định mức thưởng trích % so với mức lợi nhuận thu so với % mục tiêu vượt doanh số hằng năm Thay ban hành định khen thưởng chuyển định khen thưởng cho người lao động thưởng Trung tâm nên thơng báo rộng rãi tồn Trung tâm, dán lên bảng thơng tin để tồn thể Trung tâm biết Người thưởng nhận thấy cơng nhận Trung tâm, đồng thời kích thích người lao động khác có động lực sáng tạo, cải tiến đề xuất ý tưởng cải tiến lên Trung tâm 3.2.5 Hồn thiện sách tiền lương gián tiếp Hồn thiện sách bảo chế độ bảo hiểm xã hội cho cơng nhân, nhóm trưởng cơng nhân Trung tâm cần có sách bảo hiểm xã hội phù hợp Có thể dựa số hướng sau: Mức lương năm làm việc tăng thêm khoản “a” VND xây dựng thang bảng lương áp dụng cho vị trí công nhân, tổ trưởng công nhân Mức “a” cần phải xem xét cho phù hợp, “a” lớn thu nhập thực hàng tháng người lao động giảm khấu trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế công nhân thường quan tâm tới thu nhập thực nhận Do vậy, người hoạch định sách cần có chun mơn, lực tốt Có cơng nhân bị ốm đau, nghỉ thai sản gặp rủi ro 73 mức hỗ trợ cho người lao động cao hơn, đồng thời chế độ hưu trí người lao động sau tốt Để đảm bảo tiền lương cho công nhân, nhóm trưởng cơng nhân ngày nghỉ lễ, tết, chế độ, nghỉ phép tốt Trung tâm cần điều chỉnh đơn giá công nhân dựa mức lương công việc Đồng thời, Trung tâm cần điều chỉnh cách linh hoạt, mức lương công việc (MLcv) tăng đơn giá phải tăng theo Có đảm bảo thu nhập cho người lao động kể họ không làm ngày nghỉ lễ, tết, chế độ Dựa mức lương cơng việc Trung tâm áp dụng, điều chỉnh đơn giá sau: Bảng 3.3 điều chỉnh đơn giá công nhân dựa mức lương công việc Mức lương Đơn giá giờ(VND/ 1giờ) Mức lương / công việc (DGDgcn = ngày (MLcv)(VND) MLcv/(8*26)) (VND) Thâm niên < 03 tháng 3.360.000 16.154 129.538 Thâm niên ≥ 03 tháng 4.200.000 20.192 161.538 Điều kiện thâm niên Nguồn: Phòng Tổng hợp Hồn thiện phúc lợi khác Trung tâm quy định: Các phúc lợi khác theo quy định Trung tâm chế độ cưới xin, tang lễ, quà 1/6, quà trung thu trích từ quỹ cơng đồn mức hưởng có khác đối tượng, nhóm cơng nhân có mức hưởng thấp so với nhóm lương khốn, nhóm cơng nhân cho rằng thiếu công bằng họ Trung tâm cần điều chỉnh quy định phúc lợi khác, áp dụng chung mức hưởng phúc lợi khác trích từ quỹ cơng đồn cho tồn thể cán cơng nhân viên Trung tâm Nâng cao chế độ đãi ngộ cho người lao động: Thay chuyển phép dư từ năm sang quý năm sau, Trung tâm nên chốt phép cuối năm tính tiền chuyển vào lương cho người lao động Đồng thời, Trung tâm bổ sung thêm ngày phép Trung tâm ngày phép tiêu chuẩn theo quy định luật lao động Nâng số ngày phép hưởng nguyên lương Trung tâm cao hơn, khuyến 74 khích người lao động thời gian nghỉ ngơi gia đình chăm sóc sức khoẻ theo sách tập đồn thực Ngồi ra, Trung tâm cần đa dạng hình thức phúc lợi khác bổ sung mua bảo hiểm sức khoẻ cho cơng nhân, tổ trưởng cơng nhân mua bảo hiểm sức khoẻ cho gia đình cán công nhân viên Trung tâm người lao động yên tâm làm việc Tổ chức thêm nhiều hoạt động, chế độ thăm hỏi khác cho cán công nhân viên 3.3 Điều kiện để thực giải pháp 3.3.1 Đối với lao động sản xuất trực tiếp Lao động sản xuất trực tiếp cần cố gắng làm việc chăm chỉ, nâng cao suất lao động, đảm bảo đáp ứng đủ sản phẩm theo nhu cầu thị trường, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho Trung tâm Lao động sản xuất trực tiếp không ngừng nâng cao kiến thức, trau nghề, lực, đề xuất cải tiến quy trình sản xuất, cơng nghệ góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao lực cạnh tranh thị trường Người lao động cần cơng tâm, bình bầu cá nhân có đủ lực, tiếng nói vào ban chấp hành cơng đồn Vì cơng đồn thể ý chí, nguyện vọng, tiếng nói chung người lao động, đại diện người lao động tham gia đàm phán, thảo luận vấn đề tiền lương với doanh nghiệp Để đảm bảo quyền lợi mình, người lao động cần chủ động tìm hiểu sách tiền lương Trung tâm, quy định luật liên quan tới tiền lương để nhận thức rõ hơn, đảm bảo tiền lương xác, đảm bảo tiền lương thực nhận hàng tháng với quy định Trung tâm Người lao động tham gia góp ý sách tiền lương cho Trung tâm thơng qua đề xuất ý kiến lên quản lý trực tiếp thơng qua ban chấp hành cơng đồn 3.3.2 Đối với Trung tâm viễn thơng Để thực giải pháp trên, điều tiềm lực tài Trung tâm phải đủ manh Vì Trung tâm cần có chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận đảm bảo quỹ lương Như vậy, thu nhập cho người lao động đảm bảo 75 Bên cạnh xây dựng hồn thiện sách tiền lương, Trung tâm cần có hệ thống đào tạo sách phúc lợi cho người lao động Nâng cao hiểu biết lao động sản xuất trực tiếp sách tiền lương sản phẩm Phòng nhân hành cần phối hợp chặt chẽ với phận sản xuất, xây dựng chế ban hành , thông báo tới tồn thể cán cơng nhân viên quy định, sách sửa đổi Đồng thời, phòng Tổng hợp ban hành sổ tay cho tồn thể cán Trung tâm Người lao động có tay quy định họ hiểu rõ tuân thủ nội quy lao động Trung tâm tốt Trung tâm cần quản lý quỹ tiền lương hiệu quả, sử dụng quỹ lương hợp lý, chế độ thúc đẩy nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng suất lao động tạo động lực cho lao động sản xuất trực tiếp hăng hái tham gia sản xuất Trung tâm cần xây dựng củng cố hệ thống chuyên trách công tác quản lý tiền lương Cán tiền lương cần có trình độ, lực hoạch định, kiểm tra giám sát tiền lương Tổ chức đào tạo nội bên nghiệp vụ tiền lương cho nhân chuyên trách tiền lương Bên cạnh đó, Trung tâm cần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động sản xuất trực tiếp, tổ chức đào tạo tay nghề, kỹ để nâng cao suất lao động, cải tiến công nghệ giảm chi phí sản xuất, nâng cao lực cạnh tranh thị trường Trung tâm cần nắm vận dụng đắn chế độ, sách Nhà nước tiền lương, đảm bảo thực quy định pháp luật đặc biệt luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, y tế, luật thuế, luật thu nhập cá nhân Xây dựng hệ thống góp ý cán cơng nhân viên nhằm tiếp nhận đóng góp ý kiến cán công nhân viên giúp cho sách tiền lương tốt hơn, tạo động lực tốt cho lao động sản xuất trực tiếp Ngoài ra, để thực giải pháp cách có hiệu quả, điều kiện cần phải có tổ chức cơng đồn đủ mạnh đại diện cho người lao động, làm cầu nối xây dựng mối quan hệ gắn bó người lao động với ban lãnh đạo Trung tâm thông qua chế, đàm phán, thương lượng, thoả thuận; điều kiện đủ Trung tâm thường xuyên cung cấp thông tin hoạt động Trung tâm cho chủ tịch cơng đồn Trung tâm, tạo điều kiện cho tổ chức cơng đồn hoạt động Cơng đồn cấp có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ cơng đồn sở thực đàm phán thương lượng tiền lương vấn đề khác có liên quan tới quyền lợi ích người lao động Trung tâm 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG Ở chương này, tác giả đề xuất giải pháp sách tiền lương Trung tâm viễn thông đến giai đoạn 2020 giải pháp nâng cao hiệu sách tiền lương Trung tâm Phương hướng là, Trung tâm cần có chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận đảm bảo quỹ lương Như vậy, thu nhập cho người lao động đảm bảo Để đạt mục tiêu đó, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao sách tiền lương Trung tâm sau: - Trung tâm cần quản lý quỹ tiền lương hiệu quả, sử dụng quỹ lương hợp lý, chế độ thúc đẩy nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng suất lao động tạo động lực cho lao động sản xuất trực tiếp hăng hái tham gia sản xuất - Trung tâm cần xây dựng củng cố hệ thống chuyên trách công tác quản lý tiền lương Cán tiền lương cần có trình độ, lực hoạch định, kiểm tra giám sát tiền lương Tổ chức đào tạo nội bên nghiệp vụ tiền lương cho nhân chuyên trách tiền lương - Trung tâm cần nắm vận dụng đắn chế độ, sách Nhà nước tiền lương, đảm bảo thực quy định pháp luật đặc biệt luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, y tế, luật thuế, luật thu nhập cá nhân Tất giải pháp nhằm giúp Trung tâm viễn thông tốt công tác tiền lương để nâng cao hiệu kinh doanh Trung tâm thời gian tới 77 KẾT LUẬN Trên tác giả trình bày đề tài nghiên cứu “Chính sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thơng 1” Chính sách tiền lương cho người lao động sách quan trọng doanh nghiệp nào, có Trung tâm viễn thơng Vì sách thu nhập cho người lao động có tác dụng khuyến khích người lao động tham gia tích cực vào q trình lao động làm hiệu cơng việc tăng lên doanh nghiệp thu lợi ích mong muốn đạt mục tiêu kỳ vọng Do vậy, sách tiền lương đắn tạo điều kiện chủ động cho doanh nghiệp việc xếp bố trí lao động phù hợp để thực mục tiêu sản xuất kinh doanh, tác động trực tiếp đến hiệu sản xuất kinh doanh Bài biết phân tích sách tiền lương mà Trung tâm viễn thông áp dụng, đánh giá mặt đạt chưa hồn thiện sách tiền lương, dựa vào định hướng phát triển Trung tâm viễn thông để đưa số giải pháp kiến nghị Tác giả hy vọng rằng, kiến nghị giúp ích cho Trung tâm việc hồn thiện sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp giai đoạn tới, sách tiền lương thực trở thành yếu tố tạo động lực cho phát triển Trung tâm viễn thông Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn tất thầy cô giáo trang bị cho tác giả kiến thức quý báu thời gian học trường, cảm ơn giúp đỡ ban lãnh đạo, anh chị đồng nghiệp phòng Tổng hợp, phòng Kỹ thuật nghiệp vụ phòng ban khác, đặc biệt hướng dẫn nhiệt tình Nguyễn Thị Lệ Th giúp tác giả hoàn thành nghiên cứu 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Trần Xuân Cầu, PGS.TS Mai Quốc Chánh (2009), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Bộ luật lao động 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012 Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 Quốc hội Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 Quốc hội Quy chế tính lương Trung tâm viễn thơng Quy định tính lương khối cơng nhân Trung tâm viễn thông (QĐ 8.5-06TH, hiệu lực 01/11/2010) Quy định cách tính lương Đội trưởng, kỹ thuật viên, nhóm trưởng công nhân, công nhân Trung tâm viễn thông (QĐ 6.3-05-TH, hiệu lực 01/11/2010) Quy định tính thưởng Trung tâm viễn thông Quy định khen thưởng đột xuất 10 Quy định đãi ngộ thông thường ngồi lương thưởng Trung tâm viễn thơng 11 Quy định phụ cấp Trung tâm viễn thông 12 Tác giả Trần Thị Hoài Thu “Một số vấn đề nhằm hoàn thiện chế quản lý tiền lương Tổng Trung tâmXi măng Việt Nam” (Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực – ĐHKTQD 2010) 13 Tác giả Hồng Thị Minh Huệ “Chính sách lương thưởng, phúc lợi tại Công ty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ ô tô Hà Nội” 14 Tác giả Nguyễn Tấn Tùng “Chính sách lương nhằm thu hút nhân lực khoa học công nghệ làm việc theo dự án” 15 “Một số giải pháp tạo nguồn kinh phí cải cách tiền lương khu vực hành nghiệp giai đoạn 2011-2020” TS Trần Thị Thu Hà, 16 “Cải cách tiền lương chế tạo nguồn cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2020” TS Nguyễn Hữu Dũng 17 “Cơ sở khoa học cho cải cách sách tiền lương nhà nước giai đoạn 2001 2010” PGS.TS Nguyễn Trọng Điều 79 18 Tác giả Lê Phúc Hiếu “Chính sách tiền lương bệnh viện cơng lập Việt Nam nay” 19 Tác giả Hoàng Thị Dung “Hoàn thiện quy chế trả lương cho người lao động báo Đời sống pháp luật” 20 Tác giả Nguyễn Hoàng Vũ “Nâng cao động lực làm việc người lao động công ty CP công nghệ thông tin Tân Cảng” 21 Tác giả Mai Duy Tuấn “ Hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân lực Công ty bất động sản Viettel” 22 Tác giả Bùi Hiền Dung “ Hồn thiện cơng tác trả lương Công ty TNHH VIỆT NAM KINITWEAR” 23 http://voer.edu.vn/c/tra-cong-lao-dong/4dbdd6c5/af4aa172 24 Trang web http://www.baohiemxahoi.gov.vn/ 25 http://www.vietcert.org/khach-hang/1243-muc-luong-toi-thieu.html 80 ... CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CHO LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP TẠI DOANH NGHIỆP 1. 1 Tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp doanh nghiệp 1. 1 .1 Lao động sản xuất trực tiếp. .. thiện sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Trung tâm viễn thông CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CHO LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP TẠI DOANH NGHIỆP 1. 1 Tiền lương cho lao động. .. sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Mục tiêu sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp Chính sách tiền lương theo thời gian Thu hút trì lao động Chính sách tiền lương theo sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp tại trung tâm viễn thông 1 , Chính sách tiền lương cho lao động sản xuất trực tiếp tại trung tâm viễn thông 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn