Chất lượng nhân lực tại văn phòng tổng công ty hàng hải việt nam

140 1 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI VĂN PHỊNG TỔNG CƠNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM ĐỖ VĂN DŨNG CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS ĐINH THỊ NGỌC QUYÊN HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn có tiêu đề “Chất lượng nhân lực Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nội dung nghiên cứu trình bày luận văn trung thực xin chịu trách nhiệm số liệu nội dung nghiên cứu Kết nghiên cứu luận văn chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LỜI CẢM ƠN Trước hết, cho phép chân thành cảm ơn PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên, người toàn tâm, toàn ý hướng dẫn tơi mặt khoa học để tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Viện đại học Mở Hà Nội, tập thể thầy cô Khoa sau đại học Viện đại học Mở Hà Nội, tận tình truyền đạt kiến thức cho - Lớp 15M - QT61 Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, cô Ban Tổ chức Tiền lương, cô đồng nghiệp Ban Kế hoạch Đầu tư toàn thể cán bộ, nhân viên Khối văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam tạo điều kiện tốt giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Với kết nghiên cứu, tơi mong muốn góp phần nhỏ cơng sức vào phát triển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Tuy nhiên luận văn nghiên cứu trình bày giới hạn kiến thức nên không tránh khỏi khiếm khuyết Tôi mong muốn thông cảm ý kiến đóng góp Thầy Cơ Viện Đại học Mở Hà Nội, Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ, anh chị đồng nghiệp độc giả Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 1.1 Nhân lực tổ chức 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Phân loại nhân lực tổ chức 12 1.1.3 Vai trò nhân lực 13 1.2 Chất lượng nhân lực tổ chức 15 1.2.1 Khái niệm 15 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng nhân lực 15 1.3 Nội dung nâng cao chất lượng nhân lực tổ chức 19 1.3.1 Khái niệm nâng cao chất lượng nhân lực tổ chức 19 1.3.2 Nội dung nâng cao chất lượng nhân lực tổ chức 20 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới nâng cao chất lượng nhân lực tổ chức 31 1.4 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực số Doanh nghiệp học thực tiễn cho Văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 36 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực số Doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn Hà Nội 36 1.4.2 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực Doanh nghiệp nước – Tập đoàn Digi-Key 39 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 40 TIỂU KẾT CHƯƠNG 42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI VĂN PHỊNG TỔNG CƠNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 43 2.1 Tổng quan Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 43 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 43 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 44 2.2 Tổng quan Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam 45 2.2.1 Quá trình hình thành chức Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam 45 2.2.2 Chức Văn phòng Tổng cơng ty 46 2.2.3 Nhiệm vụ quyền hạn Văn phòng Tổng cơng ty 47 2.2.4 Kết thực nhiệm vụ Văn phòng Tổng cơng ty 52 2.3 Thực trạng chất lượng nhân lực Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam (2011 -2016) 53 2.3.1 Trí lực 53 2.3.2 Phẩm chất đạo đức 57 2.3.3 Thể lực 60 2.4 Thực trạng thực nội dung nâng cao chất lượng nhân lực Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam 63 2.4.1 Phân tích cơng việc, xác định tiêu chuẩn thực công việc 64 2.4.2 Tuyển dụng nhân lực 64 2.4.3 Bố trí, sử dụng nhân lực 66 2.4.4 Đào tạo phát triển nhân lực 68 2.4.5 Tạo môi trường làm việc 71 2.4.6 Đánh giá kết thực công việc 73 2.4.7 Đánh giá lực cán bộ, nhân viên 74 2.4.8 Kỷ luật lao động 76 2.4.9 Tạo động lực vật chất tinh thần 78 2.5 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới nâng cao chất lượng nhân lực Văn phòngTổng cơng ty Hàng hải Việt Nam 82 2.5.1 Nhân tố bên 82 2.5.2 Nhân tố bên 84 2.6 Đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng nhân lực Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam 87 2.6.1 Kết đạt 87 2.6.2 Hạn chế 89 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế 90 TIỂU KẾT CHƯƠNG 92 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI VĂN 93 PHỊNG TỔNG CƠNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 93 3.1 Quan điểm mục tiêu phát triển nhân lực Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam đến năm 2020 93 3.1.1 Quan điểm nâng cao chất lượng nhân lực Văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 93 3.1.2 Mục tiêu nâng cao chất lượng nhân lực Văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 93 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực Văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 96 3.2.1 Hồn thiện hệ thống phân tích cơng việc, mơ tả cơng việc 96 3.2.2 Hồn thiện công tác tuyển dụng nhân lực nhằm tuyển chọn nhân lực có chất lượng cao 99 3.2.3 Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực 101 3.2.4 Sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp nhằm phát huy lực nhân viên 109 3.2.5 Áp dụng hợp lý sách tạo động lực 111 3.3 Kiến nghị 114 3.3.1 Kiến nghị lãnh đạo Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam 114 3.3.2 Kiến nghị Nhà nước 114 TIỂU KẾT CHƯƠNG 116 KẾT LUẬN 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 PHỤ LỤC 121 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT WTO Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) Vinalines Tổng công ty Hàng hải Việt Nam IPO Phát hành cổ phiếu công chúng lần đầu (Initial Public Offering) CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiệnđại hóa WHO Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) ILO Tổ chức lao động Quốc tế MLC Công ước Lao động Hàng hải DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Danh sách đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng cơng ty 45 Bảng 2.2: Trình độ lao động theo bậc đào tạo Văn phòng Tổng công ty (Năm 2016) .54 Bảng 2.3: Trình độ tin học nhân lực Văn phòng Tổng cơng ty 56 Bảng 2.4: Kết thực nhiệm vụ giao 58 Bảng 2.5: Thưởng sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc năm 2014 59 Bảng 2.6: Thống kê sức khỏe, bệnh nghề nghiệp người lao động Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam 61 Bảng 2.7: Mức độ thích hợp sức khỏe nhân viên với công việc 62 Bảng 2.8: Số lượng lao động tuyển dụng Văn phòng Tổng cơng ty (Giai đoạn 2014 – 2016) 55 Bảng 2.9: Cơ cấu lao động theo trình độ phòng ban Văn phòng Tổng cơng ty giai đoạn 2014-2015 56 Bảng 2.10: Số lượt người tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ Văn phòng Tổng công ty 69 Bảng 2.11: Kết điều tra chương trình đào tạo phát triển nhân lực Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam 59 Bảng 2.12: Đánh giá môi trường làm việc Văn phòng Tổng cơng ty 60 Bảng 2.13: Kết thực công việc cán bộ, nhân viên Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam 61 Bảng 3.2: Bảng xếp loại đánh giá thực công việc 82 Bảng 3.1: Số lượng trình độ lao động Văn phòng Tổng cơng ty (Giai đoạn 2014 – 2020) 89 Bảng 3.3: Xác định mơ hình lực chuẩn 104 Bảng 3.4: Xác định trọng tâm đào tạo, bồi dưỡng 105 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Trình độ lao động theo bậc đào tạo Văn phòng Tổng công ty Năm 2016 55 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ lao động theo bậc đào tạo (Năm 2016) 55 Biểu đồ 2.3: Mức độ phù hợp tiêu chí đánh giá lực nhân viên 75 Biểu đồ 2.4: Kỷ luật lao động Văn phòng Tổng cơng ty 76 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Văn phòng Tổng cơng ty .46 Sơ đồ 3.1: Lộ trình cơng danh Văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 98 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn lực người nguồn lực quan trọng quốc gia Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, tồn phát triển quốc gia hay doanh nghiệp phụ thuộc vào sách phát triển nguồn nhân lực quốc gia hay doanh nghiệp Nước ta nước có kinh tế phát triển, nguồn tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt, nên nguồn nhân lực có tầm quan vô đặc biệt Thực tế chứng minh rằng: Nhân lực tài sản quý báu, quan trọng trình phát triển doanh nghiệp Khi nói đến nguồn lực cần phải hiểu người có tri thức, sáng tạo, đầy nhiệt huyết, tận tâm, có trách nhiệm cho việc đạt tới tầm nhìn, sứ mạng doanh nghiệp người chung chung Chất lượng nhân lực định thành bại cạnh tranh Điều trở nên bách bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO chủ động q trình hội nhập quốc tế Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam xây dựng phương án cổ phần hóa thời điểm thực phát hành cổ phiếu công chúng lần đầu (IPO) đến gần Việc xác định giá trị doanh nghiệp Vinalines mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bao gồm mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn, mơ hình tổ chức; hệ thống sách có chiến lược phát triển nhân lực Trọng tâm Chiến lược phát triển nhân lực Văn phòng Tổng cơng ty giai đoạn tới quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển lực lượng cán cơng nhân viên có đạo đức nghề nghiệp,trình độ chun mơn vững vàng, động, sáng tạo, am hiểu thị trường hàng hải luật pháp quốc tế Nhận thức vấn đề cấp bách nêu trên, luận văn mong muốn tìm lời giải phát triển nhân lực cho thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế đất nước, thời gian trình độ nghiên cứu hạn chế nên luận văn KẾT LUẬN Trong giới đại, người ngày nhận thức rõ vai trò định chất lượng nhân lực trình phát triển Nâng cao chất lượng nhân lực lối cách giải giúp doanh nghiệp nói chung Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam nói riêng tồn tại, không ngừng phát triển ngày mạnh mẽ Với mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận văn “Chất lượng nhân lực Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam” giải số vấn đề lý luận thực tiễn công tác đánh giá, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tạo động lực cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Tổng cơng ty sau: Một là, xem xét toàn diện sở lý thuyết nâng cao chất lượng nhân lực Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam Hai là, phân tích thực trạng cơng tác phân tích cơng việc, mơ tả cơng việc; hoạt động tuyển dụng; bố trí, sử dụng nhân lực; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; tạo môi trường làm việc; đánh giá lực hiệu công việc; kỷ luật lao động hoạt động tạo động lực cho cán bộ, nhân viên Văn phòng Tổng cơng ty Từ luận văn rõ hạn chế, tồn nguyên nhân hạn chế Ba là, sở mục tiêu chiến lược sứ mạng Văn phòng Tổng cơng ty giai đoạn 2016 đến 2020; thực trạng chất lượng nhân lực Văn phòng Tổng cơng ty, luận văn đề xuất số giải pháp chủ yếu nhất, có tính đến tính khả thi áp dụng vào thực tế để hồn thiện cơng tác nâng cao chất lượng nhân lực Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Mai Quốc Chánh (1999)“Các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng cơng nghiệp hóa - đại hóa”, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Trần Kim Dung (2005), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất thống kê Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân; David Begg, S Fischer, R Dorbusch, Kinh tế học, Nhà xuất thống kê (2007) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội, 2011 Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực thời kì CNH - HĐH, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Tạ Ngọc Hải (2009), Một số nội dung đánh giá nguồn nhân lực phương pháp đánh giá nguồn nhân lực, Viện khoa học tổ chức Nhà nước 10 Nguyễn Đắc Hưng - Nguyên Vụ trưởng vụ dạy nghề, ban tuyên giáo Trung ương, “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực” 11 Nguyễn Đình Hương (2009), Vấn đề đánh giá sử dụng cán bộ, Tạp chí xây dựng Đảng 12 Lê Mỹ Linh, “Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam trình hội nhập kinh tế”, Luận án Tiến sỹ trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2009) 13 Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội, NXB Tư pháp, Hà Nội 14 Lê Hữu Tầng (1991-1995), Con người Việt Nam - mục tiêu động lực 118 phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình khoa học cơng nghệ cấp Nhà nước KX-07 15 Nhóm tác giả Nguyễn Quốc Tuấn, Đào Gia Dũng, Đào Hữu Hòa, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê 16 Nguyễn Tiệp (2011), Giáo trình Nguồn nhân lực, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 17 Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, Nhà xuất Lao động xã hội 18 Hồng Thu Trang, “Phát triển nguồn nhân lực Cơng ty Cổ phần Coma18”, Luận văn Thạc sỹ trường Đại học Lao động – Xã hội (2015) 19 Nguyễn Phú Trọng Trần Xuân Sầm, “Luận chứng khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố Đất nước” - đề tài cấp Nhà nước KHXH.05-03 20 Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An (2008), Quản trị nguồn nhân lực (human resource management), NXB Thống Kê 21 Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Tấn Thịnh (2009), Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực tổ chức - NXB Giáo dục 22 Phạm Văn Sơn (2005), “7 giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực Việt Nam”, Báo giáo dục thời đại 23 Số liệu sử dụng từ Niên giám thống kê năm 2013 Tổng cục Thống kê 24 Báo cáo điều tra lao động việc làm - tổng cục thống kê quý 1/2017 25 Công ước lao động hàng hải MLC 2006 26 Cập nhật công ước lao động hàng hải số 13 2016/2017 (West of England Insurance Services (Luxembourg) S.A 27 Báo cáo thường niên Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam năm 2014, 2015, 2016 28 Báo cáo hoạt động tháng đầu năm 2014 Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam 119 29 Báo cáo hoạt động tháng cuối năm 2015 Văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 30 (2002) Bồi dưỡng đào tạo lại đội ngũ nhân lực điều kiện mới, NXB Thống kê Hà Nội DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI 31 United Nations: Definition of Human Resources 32 UNDP: Growth that works for all “Vietnam human development report 2015 on inclusive growth” DANH MỤC TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ: 33 https://en.oxforddictionaries.com/definition/human_resources 34 https://www.thebalance.com/what-is-a-human-resource-1918144 35 http://www.investopedia.com/terms/h/humanresources.asp 36 https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resources 37 https://www.humanresourcesedu.org/what-is-human-resources/ 38 Phạm Văn Sơn (2015), giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực Việt Nam, địa chỉ: http://giaoducthoidai.vn/trao-doi/7-giai-phap- nang-cao-chat-luongnhan-luc-viet-nam-602980.html 39 Tô Ngọc Hưng, ThS Nguyễn Đức Trung (2010), Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nghành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2010-2020 đăng website http://www.hvnh.edu.vn 40 Nguyễn Thị Mùi (2009), Nguồn nhân lực tài chính-ngân hàng chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xã hội - giải pháp từ nhiều phía đăng Website www.dubaonhanluchcmc.gov.vn 120 PHỤ LỤC (Phụ lục 01) Văn phòng Tổng cơng ty HÀNG HẢI VIỆT NAM Số: /KH-ĐTBDTH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… PHÂN KHAI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN NĂM … Căn Quyết định số: /QĐ-VNL ngày … tháng … năm 20… Tổng Giám đốc Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm … cụ thể sau: TT Thời gian/ Nội dung tạo bồi dưỡng Đối tượng Thời gian học (ngày) Số lớp Số lượt CB tham gia Dự kiến địa điểm tổ chức Quý I Tập huấn nước 1.1 Tập huấn nghiệp vụ… … … II Tập huấnở nước 2.1 Tập huấn nghiệp vụ… … … Quý… GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (để báo cáo) - Các Ban thuộc Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam - Lưu: HCTH; ĐTBD (Ký tên, đóng dấu) 121 (Phụ lục 02) VĂN PHỊNG TỔNG CƠNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /KH-ĐTBDTH Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… TRÌNH BAN LÃNH ĐẠO VINALINES Phương án tổ chức lớp … … Thực kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm … lãnh đạo Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam phê duyệt Sau trao đổi thống với Phòng Hành – Tổng hợp đơn vị có liên quan, phương án tổ chức lớp … sau: Đối tượng, nội dung: 1.1 Đối tượng: 1.2 Nội dung, chương trình, tài liệu giảng viên 1.2.1 Thời lượng chuyên đề 1.2.2 Giáo trình, tài liệu 1.2.3 Giảng viên Thời gian, địa điểm tổ chức 2.1 Thời gian 2.2 Địa điểm tổ chức Kính trình Lãnh đạo Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam xem xét cho ý kiến đạo để phận có liên quan triển khai thực hiện./ TRƯỞNG PHÒNG 122 (Phụ lục 03) VĂN PHỊNG TỔNG CƠNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM PHIẾU KHẢO SÁT KHĨA ĐÀO TẠO Để có sở đánh gái chất lượng khóa học đồng thời rút kinh nghiệm cho khóa học đào tạo, bồi dưỡng lớp … … … tiếp theo, đề nghị học viên trả lời trực tiếp vào “phiếu khảo sát” câu hỏi (không cần ghi tên): Về nội dung bồi dưỡng 1.1 Nội dung bồi dưỡng có nâng cao trình độ nghiệp vụ Anh/chị khơng? Nhiều Một phần Khơng Trung bình Khó hiểu 1.2 Nội dung giáo trình? Dễ hiểu 1.3 Thời gian bồi dưỡng ngày Anh/Chị tiếp thu nhiều nhất? Ngày Ngày Hơn … ngày 1.4 Trong nội dung bồi dưỡng Anh/Chị thấy cần bồi dưỡng sâu chuyên đề gì? Thời gian cho chuyên đề bao nhiêu? Số TT Chuyên đề Ý kiến học viên 1.5 Nội dung bồi dưỡng có sát thực với công việc Anh/Chị không? Thiết thực Vừa phải Chưa thiết thực 1.6 Những ý kiến đóng góp khác nội dung học: ………………………………………………………………………… 123 Về giảng viên 2.1 Năng lực thuyết trình giảng? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hiệu lơi cuốn, tạo khơng khí sơi thân thiện học viên? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Tinh thần, thái độ nhiệt tình giảng viên? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Về cơng tác tổ chức 2.2 Sắp xếp địa điểm hợp lý? …………………………………………………………………………… Năng lực quản lý lớp học? …………………………………………………………………………… Bố trí phương tiện, thiết bị giảng dậy? …………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn! 124 (Phụ lục 04) PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC Họ tên: ………………………………………………………………………… Chức vụ: ………………………………Phòng: ………………………………… email: …………………………………………………………………………… Hãy cho biết mức độ đồng ý anh/chị cách tích (X) vào thích hợp cho tiêu chí từ đến – Đồng ý – Phân vân – Hoàn toàn đồng ý – Khơng đồng ý – Hồn tồn khơng đồng ý I Lương bổng phúc lợi TT Mức đánh giá Tiêu chí (1) Tơi hiểu rõ cách tính lương hàng tháng Tơi trả lương xứng đáng cho trách nhiệm hiệu công việc Tơi hài lòng với sách lương, thưởng Tơi hài lòng chế độ chăm sóc sức khỏe Tơi hài lòng loại phụ cấp (2) (3) (4) (5) Anh chị đánh tổng thu nhập so với mặt băng chung thị trường: - Cao so với mặt chung - Bằng mặt chung - Thấp so với mặt chung II Cơ hội đào tạo thăng tiến TT Mức đánh giá (1) (2) (3) (4) (5) Tiêu chí Tơi tạo điều kiện tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực làm việc Cơ hội thăng tiến công 125 III Trang thiết bị văn phòng TT Mức đánh giá Tiêu chí (1) Bố trí khơng gian làm việc Ánh sáng, xanh Được hỗ trợ kịp thời có cố máy móc, thiết bị Trang bị đầy đủ máy móc, cơng cụ, dụng cụ, thiết bị phục vụ cơng việc Có đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy cần thiết Được huấn luyện xử lý tình có cố bất ngờ xảy IV (2) (3) (4) Văn hóa mơi trường làm việc Anh chị có đề xuất để nâng cao chất lượng môi trường vật chất? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Anh chị có đề xuất để nâng cao chất lượng môi trường xã hội? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn ý kiến đánh giá anh/chị! 126 (5) (Phụ lục 05) PHIẾU KHẢO SÁT Hiện nay, thực nghiên cứu khoa học chất lượng nhân lực Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam Tôi mong anh/chị dành chút thời gian để trả lời câu hỏi quan điểm, ý kiến chân thực anh/chị Những thông tin thu thập từ phiếu khảo sát bảo mật hoàn tồn Họ tên:…………………………….Giới tính (Nam/Nữ): …………………… Xin vui lòng cho biết tuổi anh/chị? Dưới 30 tuổi 30 - 40 tuổi 41 - 50 tuổi 51 - 55 tuổi Xin anh/chị cho biết trình độ học vấn cao nhất? Sau đại học Đại học Cao đẳng Trung cấp PTTH Khi tuyển dụng nhân viên anh/chị thường lấy từ nguồn nào? Cán bộ, nhân viên công ty giới thiệu Trung tâm giới thiệu việc làm 127 Phương tiên truyền thông (Website, quảng cáo, Web tuyển dụng…) Từ nguồn khác…… Xin anh/chị cho biết hình thức đào tạo công ty mà anh/ chị tham gia? Đào tạo nơi làm việc Tham gia khóa tập huấn đơn vị đào tạo thuê ngồi giảng dậy Tham gia khóa tập huấn, hội thảo nước Ý kiến anh/chị chương trình đào tạo nguồn nhân lực Văn phòng Tổng công ty? Nội dung đào tạo Không đồng ý Thực chương trình trai ning, định hướng cho lao động tuyển dụng Phối hợp tốt với tổ chức đào tạo bên để tổ chức đào tạo trực tiếp cho lao động công ty Thực việc luân chuyển công việc để đào tạo lao động đạt hiệu Giám sát, xem xét, đánh giá tiến người lao động sau trình đào tạo Người giao nhiệm vụ hướng dẫn, kèm cặp có kỹ hướng dẫn, kèm cặp tốt, nhiệt tình 128 Đồng ý Đánh giá sách chăm sóc sức khỏe cho nhân viên Nội dung Đồng ý Không đồng Ý kiến khác ý Khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động Chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý đảm bảo tái sức lao động Thực đầy đủ an toàn bảo hộ lao động Các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao lãnh đạo Văn phòng Tổng cơng ty quan tâm, tạo điều kiện Cơng tác sử dụng bố trí lao động sử dụng nào? Nội dung Rất phù hợp Phù hợp Ít phù hợp Khơng phù hợp Bạn bố trí cơng việc phù hợp với chuyên môn đào tạo Việc phân công công việc cho phép bạn phát huy tốt lực cá nhân Đánh giá sách đãi ngộ Văn phòng Tổng cơng ty? Nội dung Có Tăng lương Thăng chức Hỗ trợ xăng, xe lại Bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN) 129 Không Du lịch, nghỉ mát hàng năm Quỹ thăm hỏi, đông viên lao động ốm đau, thai sản hiếu hỷ Thưởng lễ, tết Đánh giá anh/ chị hội thăng tiến Nội dung Đồng ý Có nhiều hội thăng tiến Được tạo điều kiện cần thiết để thăng tiến Chính sách hội thăng tiến cơng Trân trọng cảm ơn! 130 Không đồng ý (Phụ lục số 06) Đánh giá thực công việc Tên người đánh giá: Giai đoạn đánh giá từ: Chức danh: Tên người đánh giá: Phòng/ban: Ngày đánh giá: Hướng dẫn: Bản đánh giá người đánh giá người giám sát đánh giá trước, sau bên ngồi lại thảo luận thống kết đánh giácuối Các nhân viên tiến hành tự đánh giá lập kế hoạch làm việc (bắt buộc), mục tiêu cho tháng đến năm tiếp theo, gửi cho người giám sát theo thời gian đánh giá quy định Đồng thời, người giám sát tiến hành đánh giá công việc nhân viên kỳ Sau hoàn tất, bên thảo luận tinh thần xây dựng để đưa kết đánh giá cuối Hai bên ký vào trang cuối trước gửi cho phòng nhân Ở cột số 1: Các tiêu chí đánh giá xác định dựa mô tả công việc bên thống từ trước Các lĩnh vực cần cải thiện kế hoạch phát triển hai bên xác định đồng ý nằm cột thứ Các tiêu chí đánh giá Nhận xét chung Những điểm mạnh/Thành Các lĩnh vực cần cải thiện (2) (1) Kế hoạch phát triển (3) Ghi chú: Chữ ký Nhân viên Chữ ký người đánh giá 131 ... trạng chất lượng nhân lực nâng cao chất lượng nhân lực Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực Văn phòng Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam -... nhân lực tổ chức Chương 2: Thực trạng nâng cao chất lượng nhân lực văn phòng tổng cơng ty hàng hải việt nam Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực văn phòng tổng cơng ty hàng hải việt nam. .. Văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 40 TIỂU KẾT CHƯƠNG 42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI VĂN PHỊNG TỔNG CƠNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM 43 2.1 Tổng quan Tổng công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng nhân lực tại văn phòng tổng công ty hàng hải việt nam , Chất lượng nhân lực tại văn phòng tổng công ty hàng hải việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn