Chất lượng nhân lực của công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu bánh kẹo bảo hưng

107 1 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÁNH KẸO BẢO HƯNG VI THẾ THÁI HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÁNH KẸO BẢO HƯNG VI THẾ THÁI Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số : 60340102 Người hướng dẫn khoa học: TS ĐÀO THANH BÌNH HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn thạc sỹ kinh tế “Chất lượng nhân lực Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng” cơng trình nghiên cứu độc lập hướng dẫn TS Đào Thanh Bình Các số liệu luận văn số liệu trung thực tự nghiên cứu, khảo sát thực Cơng trình tác giả nghiên cứu hồn thành khoa Sau Đại Học Viện Đại Học Mở Hà Nội vào năm 2017 Các tài liệu tham khảo, số liệu thống kê phục vụ mục đích nghiên cứu cơng trình sử dụng quy định, khơng vi phạm quy chế bảo mật Nhà nước Kết nghiên cứu luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác ngồi cơng trình nghiên cứu tác giả Tác giả xin cam đoan vấn đề nêu thật Nếu sai, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Tác giả Vi Thế Thái LỜI CẢM ƠN i Trong trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài “Chất lượng nhân lực Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng” tác giả nhận giúp đỡ từ nhiều phía, xin gửi lời cảm ơn tới Nhà trường Khoa Sau đại học Viện Đại Học Mở Hà Nội tạo điều kiện môi trường học tập tốt cho tác giả Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Đào Thanh Bình tận tình bảo, giúp đỡ tác giả ý kiến định hướng, đóng góp quý báu để luận văn hồn thành tốt Xin cảm ơn Cơng ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng, đặc biệt cán quản lý, nhân viên phòng Tổ chức - Hành cung cấp cho tác giả tài liệu, thông tin công ty tiếp nhận phiếu điều tra phục vụ cho công tác nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Vi Thế Thái MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii ii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu 4 Câu hỏi nghiên cứu 5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nội dung, địa điểm phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NHÂN LỰC VÀ CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp 1.1.2 Phân loại doanh nghiệp 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ vai trò doanh nghiệp kinh tế 10 1.2 Tổng quan nhân lực doanh nghiệp 13 1.2.1 Khái niệm nhân lực vai trò vủa nhân lực doanh nghiệp 13 1.2.2 Phân loại nhân lực doanh nghiệp 14 1.3 Chất lượng nhân lực doanh nghiệp 16 1.3.1 Khái niệm chất lượng nhân lực doanh nghiệp 16 1.3.2 Các tiêu đánh giá chất lượng nhân lực doanh nghiệp 17 1.3.3 Nâng cao chất lượng nhân lực doanh nghiệp 20 1.4 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực số doanh nghiệp 27 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực Công ty cổ phần Kinh Đô …………………………………………………………………………… 28 1.4.2 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực Công ty Bánh Kẹo Hải Châu …………………………………………………………………………… 29 1.4.3 Bài học rút cho Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng 31 TIỂU KẾT CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÁNH KẸO BẢO HƯNG 34 2.1 Tổng quan Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng 34 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty 34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ phòng ban Cơng ty 36 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 40 2.1.5 Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu Cơng ty 41 2.1.6 Cơ cấu nhân lực Công ty 42 2.2 Thực trạng chất lượng nhân lực Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng 45 2.2.1 Nâng cao thể lực sức khỏe 45 2.2.2 Thực trạng chất lượng nhân lực qua tiêu trí lực 48 2.2.3 Thực trạng tiêu phẩm chất đạo đức, ý thức làm việc 53 2.3 Thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng nhân lực Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng 55 2.3.1 Quy hoạch phát triển nhân lực 55 iii 2.3.2 Chính sách tuyển dụng bố trí, sử dụng nhân lực 56 2.3.3 Chính sách đào tạo sử dụng nhân lực sau đào tạo 58 2.3.4 Chính sách khen thưởng, kỷ luật 59 2.3.5 Chính sách lương, phúc lợi 60 2.3.6 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng nhân lực Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng 62 2.4 Đánh giá chung chất lượng nhân lực Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng 63 2.4.1 Những kết đạt 63 2.4.2 Những mặt hạn chế 65 2.4.3 Nguyên nhân mặt hạn chế 67 TIỂU KẾT CHƯƠNG 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÁNH KẸO BẢO HƯNG ĐẾN NĂM 2020 – TẦM NHÌN 2025 69 3.1 Định hướng phát triển công tác nâng cao chất lượng nhân lực Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng đến năm 2020 – tầm nhìn 2025 69 3.1.1 Định hướng phát triển Công ty 69 3.1.2 Định hướng nâng cao chất lượng nhân lực Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng 70 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng 71 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện xác định nhu cầu đào tạo nhân lực 71 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực 73 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện triển khai kế hoạch đào tạo nhân lực 78 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện đánh giá hiệu đào tạo nhân lực 79 3.3.3 Thực tốt công tác tuyển dụng sử dụng người lao động 81 3.3.4 Nâng cao thể chất sức khỏe thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức sức khỏe 84 3.3.5 Cải thiện chế độ đãi ngộ CBCNV Công ty 85 3.3 Một số khuyến nghị Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng 87 TIỂU KẾT CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT CBCNV : Cán công nhân viên SXKD : Sản xuất kinh doanh THPT : Trung học phổ thông TNHH : Trách nhiệm hữu hạn iv v DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng 37 Hình 2.2: Cơ cấu nhân lực Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng năm 2016 43 Hình 2.3: Mơ hình tổng qt cơng tác đào tạo nhân lực Công TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng .45 Hình 2.4: Cơ cấu giới tính Cơng ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng năm 2016 46 Hình 2.5: Các bước tuyển dụng lao động Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng .56 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng giai đoạn 2014 – 2016 41 Bảng 2.2: Tình hình nhân lực phòng Tổ chức – Hành Cơng ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng tháng 12/2016 .44 Bảng 2.3: Bảng cấu độ tuổi Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng giai đoạn 2014 – 2016 .47 Bảng 2.4: Bảng cấu nhân lực theo trình độ học vấn Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng giai đoạn 2014 – 2016 48 Bảng 2.5: Kết đánh giá lực cán quản lý cấp trung Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng năm 2016 .50 Bảng 2.6: Kết đánh giá lực lao động gián tiếp Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng năm 2016 52 Bảng 2.7: Bảng số liệu tiêu thức biểu phẩm chất đạo đức CBCNV Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng giai đoạn 2104 – 2016 54 Bảng 3.1: Mục tiêu phát triển kinh tế Cơng ty đến năm 2020 – tầm nhìn đến năm 2025 70 Bảng 3.2: Bảng tiêu chuẩn lựa chọn công nhân viên đào tạo trình độ cao đẳng, chức 76 Bảng 3.3: Bảng đánh giá kết thực công việc sau đào tạo 80 Bảng 3.4: Bảng đánh giá chương trình đào tạo 81 vii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, để tồn phát triển đơn vị SXKD phải đảm bảo tự chủ hoạt động sản xuất có lợi nhuận Muốn thực điều doanh nghiệp sản xuất phải quan tâm đến tất khâu nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất nguồn nhân lực Công ty, giá thành, mẫu mã sản phẩm Đặc biệt, điều kiện tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ điều kiện giới chuyển từ văn minh công nghiệp sang văn minh tri thức ngày nay, chất lượng nhân lực cao chủ đề quan trọng cho tồn tại, phát triển quốc gia tổ chức, chất lượng nhân lực yếu tố hàng đầu giúp cho tổ chức, doanh nghiệp phát triển tốt hoạt động SXKD Nhân lực đóng vai trò quan trọng phát triển tồn bền vững doanh nghiệp, muốn phát triển nhanh bền vững, phải xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao có sách phát huy tối đa nguồn nhân lực Chất lượng nhân lực lợi so sánh hàng đầu tổ chức nhân lực chất lượng cao góp phần quan trọng việc trì phát triển tổ chức, chất lượng nhân lực phát huy vai trò khơng phải ưu số lượng mà chất lượng Khi nhân lực có quy mơ lớn chất lượng thấp, suất lao động thấp lại trở thành yếu tố kìm hãm phát triển Chính vậy, vấn đề đặt phải thường xuyên nâng cao chất lượng nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nói chung doanh nghiệp nói riêng Nâng cao chất lượng nhân lực cho tổ chức bồi dưỡng xây dựng đội ngũ nhân lực lớn mạnh, có lực, trình độ phẩm chất, uy tín cao, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững góp phần đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Là Công ty hoạt động lĩnh vực thực phẩm, với Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng, công tác nâng cao chất lượng nhân lực vấn đề vô quan trọng, yếu tố hàng đầu giúp Công ty ổn định phát triển tốt hoạt động SXKD Trong nhiều trường hợp, vốn cơng Nếu nhân viên có lý đáng để nghỉ việc riêng vào ngày cao điểm Công ty nên cố gắng giải cho họ, điều góp phần làm cho nhân viên thêm gắn bó với Cơng ty Nếu nhân viên hết phép có u cầu nghỉ tùy trường hợp cụ thể Cơng ty linh động cho họ nghỉ trước trừ bù công họ lần sau Thiết lập sách luân chuyển vị trí, bước chân vào đường nghiệp, cán nhân viên ước mơ thành công cơng việc có vị trí cao nơi làm việc với mức thu nhập tốt với nhiều quyền lợi hội hấp dẫn Và cách thức để làm điều đơn giản thiết lập sách luân chuyển vị trí Mỗi phòng ban lại có đặc thù, tính chất công việc khác nhau, để phát triển đội ngũ nhân lực phục vụ cho phát triển tổ chức tương lai, để cán luân chuyển từ chức danh sang chức danh khác, từ phòng ban sang phòng ban khác quan trọng Hiện nay, với chiến lược kinh doanh mở rộng hơn, việc luân chuyển nhân viên phòng ban phòng ban với hội để trang bị thêm kiến thức, kỹ cho phát triển cho người lao động Việc luân chuyển nhân viên tạo điều kiện để cán nhân viên thể thân mình, sử dụng tất kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ trình làm việc cách hiệu 3.3.4 Nâng cao thể chất sức khỏe thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức sức khỏe Xây dựng bếp ăn tập thể thay trả trợ cấp ăn trưa, khảo sát lên thực đơn thay đổi theo tháng Thực khám bệnh định kỳ bắt buộc tất người lao động đặc biệt đội ngũ công nhân sản xuất, lao động trực tiếp hai lần năm Tăng cường hoạt động truyền thông, giáo dục thực nội dung an toàn lao động, sức khỏe lao động cho toàn chi nhánh Thực biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức người lao động việc tự bảo vệ sức khoẻ cho 84 thân việc cung cấp kiến thức dinh dưỡng hàng ngày, chế độ chăm sóc sức khoẻ hợp lý, phát động phong trào thể dục thể thao tồn Cơng ty Đề xuất cân nhắc tăng ngân sách dành cho việc mua trang thiết bị an toàn lao động Liên hệ tham khảo với nhà cung cấp có uy tín giá hợp lý để nâng cao chất lượng trang thiết bị lao động Phát động phòng trào thể dục thể thao diện rộng cách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho câu lạc thể thao doanh nghiệp (Ví dụ: tổ chức giao lưu bóng đá với doanh nghiệp bạn, xây dựng câu lạc bóng bàn, cầu lơng…) Cơng ty áp dụng hình thức cho người lao động nghỉ mát năm lần vào dịp hè nhân viên thay phiên theo đợt để đảm bảo sản xuất Công ty thực nghiêm túc theo quy định nhà nước nhằm đảm bảo phúc lợi cho nhân viên Tuy nhiên, để đẩy mạnh phúc lợi Công ty, Cơng ty nên có hỗ trợ văn cho nhân viên làm thêm trường hợp dự hội thảo Công ty vào chủ nhật, tham gia hỗ trợ công tác vào ngày nghỉ Từ đó, phòng nhân xây dựng quy định riêng áp dụng cho phòng ban theo dõi chấm cơng, đảm bảo quyền lợi nhân viên theo văn ban hành Việc có lợi ích lớn, tạo tâm lý công Công ty khuyến khích nhân viên quan tâm đến hiệu cơng việc mình, tạo cho họ cảm giác làm chủ, tham gia vào hoạt động giám sát quản lý Công ty, nâng cao tinh thần xây dựng Công ty nhân viên 3.3.5 Cải thiện chế độ đãi ngộ CBCNV Cơng ty Chương trình đặt mục tiêu xây dựng sách đãi ngộ công cạnh tranh Công ty nhằm hướng tới mục tiêu sau: - Thu hút gìn giữ nhân tài người đóng góp quan trọng cho lớn mạnh trước mắt lâu dài chi nhánh - Đề cao văn hóa làm việc hiệu quả, sáng tạo trọng đến khách hàng 85 - Đảm bảo đãi ngộ xứng đáng nhân viên xuất sắc kiểm soát chặt chẽ nhân viên khơng đạt u cầu cơng việc 3.3.5.1 Chính sách tiền lương Hiện nay, mức lương Cơng ty thấp so với thị trường, khơng có sức hút giữ chân người tài Vì vậy, Cơng ty nên có kế hoạch khảo sát lương thị trường, tổ chức lĩnh vực, tổ chức phát triển, khảo sát lấy ý kiến nhân viên đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin, quy định, văn pháp quy Nhà nước: Quy định tiền lương tối thiểu, tổng quỹ lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để từ có điều chỉnh nhằm xây dựng quy chế trả lương công bằng, phù hợp Công ty nên xem xét lại số yếu tố như: Mặt lương chung xã hội ngành khu vực; quy định pháp luật; sách phát triển nhân lực Cơng ty Cơng ty điều chỉnh mức lương, thưởng trợ cấp tăng lên mức hợp lý để tăng tính cạnh tranh, khả giữ chân nhân viên tạo động lực cho họ hăng say làm việc trả công xứng đáng, tăng mức lương bản, tăng trợ cấp, phụ cấp… 3.3.5.2 Chính sách tiền thưởng Thiết kế sách thưởng phong phú hơn, có tính chất phân loại nhân viên, kết hợp thưởng vật chất thưởng tinh thần Hiện khoản tiền thưởng Công ty chủ yếu mang tính chất cào bằng, trừ phận kinh doanh thưởng theo kết kinh doanh, hạn chế không thúc đẩy lao động làm việc Mức lương thưởng ngày lễ tết thấp so với Cơng ty ngành thị trường, ban hành sách có q nhân ngày lễ : 30/4, 1/5, 2/9… so với trước chưa có Vì vậy, Cơng ty cần nâng cao mức thưởng, kịp thời hành động tích cực góp phần nâng cao thành tích nhân viên gắn liền phần thưởng với thành tích Mỗi nhân viên có đóng góp lớn cho tổ chức cần thưởng tuyên dương sau (khen thưởng đột xuất) chờ đến dịp 86 cuối năm, thưởng cách đồng loạt Điều khiến cho nhân viên, người tài cảm thấy hãnh diện, cảm thấy quan tâm, tôn trọng, hết họ thấy có vai trò quan trọng tổ chức Công ty cần xây dựng hội đồng đánh giá có trình độ cao, trung thực khách quan, đánh giá lực, thành tích làm việc nhân viên để có đãi ngộ tài phù hợp Việc thực sách thưởng dạng tiền hay vật điều quan trọng cần tạo ấn tượng tốt người thưởng mà họ nhận Với người lao động thực công việc liên tục xuất sắc nên áp dụng hình thức tăng lương tương xứng, tăng lương trước thời hạn để kích thích nỗ lực cơng việc Quyết định thưởng phải đưa nhanh chóng nhằm ghi nhận kịp thời thành tích xuất sắc, cần phải có lời khen ngợi khơng thiết phải đợi đến có khoản thưởng vật chất, thưởng phải đảm bảo công với tất người 3.3 Một số khuyến nghị Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng - Đẩy nhanh việc xây dựng chiến lược phát triển nhân lực Cơng ty, từ làm sở xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo phù hợp để nâng cao chất lượng nhân lực Công ty - Tập trung xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh nói chung chiến lược phát triển nhân lực nói riêng Cơng ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng - Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực: Xây dựng kế hoạch đào tạo rõ ràng, dựa chiến lược kinh doanh Công ty, chiến lược phải sử dụng quán thường xuyên trình quản lý điều hành Công ty - Sớm xây dựng quy trình hướng dẫn sau đào tạo để tiết kiện thời gian đào tạo đảm bảo chất lượng nhân lực 87 - Lãnh đạo Công ty nên thường xuyên quan tâm đến CBCNV để định hướng cho họ bước bền vững chắn Hằng năm, họp khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt sản xuất, có chê độ khen thưởng thích đáng họ đạt thành tích cao cơng việc sáng tạo cơng việc, hoàn thành tốt thi đua… - Tăng cường kỹ luật lao động: Nghiêm khắc kỹ luật CBCNV vi phạm nội quy Cơng ty, điều tạo tác phong làm việc kỹ luật, đưa vào khuôn khổ, đảm bảo thuận lợi cho việc quản lý TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp hoạt động theo quy luật cạnh tranh Để tồn phát triển doanh nghiệp phải xây dựng cho đội ngũ lao động có chất lượng cao Chất lượng đội ngũ nhân lực doanh nghiệp 88 tay nghề, kiến thức, kinh nghiệm có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng kinh doanh doanh nghiệp Doanh nghiệp phải xác định cho quy mơ hợp lý, u cầu đòi hỏi trình độ, tay nghề người lao động đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu Hiện doanh nghiệp có nhiều thuận lợi việc tuyển chọn lao động đội ngũ lao động đào tạo chuyên môn lành nghề chiếm số lượng đông nguồn cung cấp kịp thời cho nhu cầu nhân lực doanh nghiệp Chất lượng nhân lực mức độ đáp ứng, phù hợp cấu nhân lực có với cấu nhân lực cần thiết (cần phải có cho hoạt động sản xuất đạt hiệu cao) Đây lực lượng định sức sáng tạo doanh nghiệp, định lực cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp, định tồn phát triển doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp xây dựng cho cấu nhân lực cồng kềnh so với nhiệm vụ kinh doanh doanh nghiệp hiệu lực quản lý kém, cần chuyển đổi hoạt động gặp nhiều khó khăn, chi phí quản lý cao dẫn đến hiệu kinh doanh thấp Nhân lực tài sản quan trọng Công ty, vừa mục tiêu, vừa động lực cho hoạt động doanh nghiệp đó, yếu tố cấu thành nên tổ chức, điều kiện cho tổ chức tồn phát triển lên Vì vậy, doanh nghiệp đánh giá mạnh hay yếu, phát triển hay tụt hậu phụ thuộc phần lớn vào chất lượng nhân lực doanh nghiệp KẾT LUẬN Từ vấn đề lý luận qua trình thu thập, nghiên cứu, phân tích, đánh giá đặc điểm thực trạng chất lượng nhân lực Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng, đề tài nêu lên cấu trình độ 89 nhân lực để thấy hạn chế chất lượng nhân lực Qua số liệu thống kê, tổng hợp luận văn có nhận xét, đánh giá, nhìn nhận hiệu quả, xu hướng nhân lực hoạt động SXKD, thấy rõ tính cấp thiết tầm quan trọng việc nghiên cứu sau: Nhân lực doanh nghiệp nguồn lực quý giá yếu tố sản xuất doanh nghiệp Nhân lực yếu tố cấu thành nên tổ chức doanh nghiệp, vận hành doanh nghiệp định thành bại doanh nghiệp Do đó, doanh nghiệp muốn phát triển phải quan tâm tới việc nâng cao chất lượng nhân lực, tức quan tâm tới việc nâng cao lực thể chất lực tinh thần nhân lực việc sáng tạo, nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển thơng tin vật chất hố thông tinh thành sản phẩm công nghệ Bên cạnh đó, cần phải thúc đẩy đào tạo, bồi dưỡng nhân lực giải pháp quan trọng trực tiếp định để có nguồn nhân lực chất lượng cao Ngồi ra, việc khai thác sử dụng cách có hiệu nhân lực cách để nâng cao chất lượng nhân lực Để góp phần vào việc xây dựng phát triển Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng vững mạnh, đặc biệt phát triển nhân lực, Luận văn hệ thống hoá sở lý luận việc xây dựng nâng cao chất lượng nhân lực, nêu rõ thực trạng việc sử dụng nâng cao chất lượng nhân lực Công ty bánh kẹo Bảo Hưng giai đoạn vừa qua, thành tựu, tồn đưa giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng nhân lực Công ty 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2012), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Vũ Thùy Dương, Hồng Văn Hải (2011), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Thống Kê, Hà Nội Nguyễn Minh Đường (2012), Đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước bối cảnh mới, đề tài khoa học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Nguyễn Sơn Lam, Nguyễn Đức Lợi (2009), Tâm lý học quản trị kinh doanh, NXB Tài chính, Hà Nội Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Vân Điềm (2012), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Hữu Thân (2011), Quản trị nhân sự, NXB Thống Kê, Hà Nội Nguyễn Tiệp (2011), Quản trị nhân lực đại kinh tế thị trường, NXB Lao động xã hội, Hà Nội Các luận văn cao học tham khảo Hoàng Minh Châu (2016), Một số giải pháp nâng cao chất lượng nhân Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh nhằm hướng tới đại hóa Hải quan đến năm 2020, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội Hứa Thị Hương Giang (2011), Hồn thiện cơng tác đào tạo nhân lực Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, tr.30-32, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng 10 Nguyễn Ngọc Khánh Dũng (2012), Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trường trung cấp chuyên nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tr.25-27, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Thị Bích Ngọc (2016), Giải pháp nâng cao chất lượng nhân Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc trung bộ, Luận văn thạc sỹ Quản lý kinh tế, Đại học Bách Khoa Hà Nội 12 Nguyễn Thị Thu Phương (2011), Quản lý nhân lực công ty Cokyvina Luận văn thạc sỹ Quản lý kinh tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội 91 Tiếng Anh 13 John Wiley $ Son, Inc (2010), Designing and developing training programs: Pfeiffer essensial guides to training basics, Janis Fisher Chan 14 Lloyd L.Byars Leslie W.Rue (2012), Human Resource Management, Sixth Edition, McGraw – Hill Website 15 www.banhkeobaohung.com.vn 92 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Về công tác nâng cao chất lượng nhân lực Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng (Dành cho đối tượng cán công nhân viên Công ty) Nhằm giúp cho nhà quản lý có biện pháp hiệu để nâng cao chất lượng nhân lực đem lại lợi ích chung cho cơng ty lợi ích riêng cho người lao động làm việc Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng, mong anh chị hợp tác cách khoanh tròn vào đáp án mà anh chị thấy thích hợp Thơng tin cá nhân: Giới tính: nam nữ Tuổi: ………………………………………………………………………… Chức vụ: ………… ………………………………………………….……… Phòng/ Bộ phận: ……………………………………………………………… Trình độ: Phổ thông Cao đẳng Trung cấp Đại học Trên đại học Câu hỏi khảo sát: Câu 1: Công việc anh/ chị? a Rất phức tạp b Đơn giản c Bình thường d Khơng có ý kiến Câu 2: Anh/ chị có đánh việc xác định nhu cầu, mục tiêu đào tạo cơng ty? a Rất xác có sở b Chính xác c Khơng xác 93 d Ý kiến khác (ghi rõ) Câu 3: Cơng ty có tiến hành hoạt động khảo sát ý kiến anh chị nhu cầu đào tạo khơng? a Có b Không Câu 4: Anh/ chị cho biết mục tiêu đào tạo cơng ty mang tính nào? a Dài hạn b Ngắn hạn c Ý kiến khác (ghi rõ) Câu 5: Theo anh/ chị mục tiêu đào tạo cơng ty gì? a Giúp nhân viên thực tốt cơng việc b Thực mục tiêu chung c Nâng cao chất lượng cho nhân viên d Giúp nhân viên thăng chức, nâng bậc e Cả a, b, c, d f Ý kiến khác (ghi rõ) Câu 6: Những tiêu chuẩn đóng vai trò định đến việc đề bạt, bổ nhiệm công ty anh/ chị là? a Bằng cấp b Trình độ c Thâm niên d Quan hệ e Ý kiến khác (ghi rõ) Câu 7: Hiện anh/ chị có cần học tập để nâng cao trình độ tay nghề hay khơng? a Rất cần b Cần 94 c Không cần d Ý kiến khác (ghi rõ) Câu 8: Cơng ty có tạo điều kiện cho anh/ chị đào tạo nâng cao trình độ chun mơn khơng? a Có b Không Câu 9: Theo anh/ chị biết kế hoạch đào tạo công ty diễn nào? a Theo định kỳ hàng năm b Theo yêu cầu công việc c Theo tiêu cấp định d Không biết Câu 10: Trước đào tạo anh/ chị thuộc đối tượng đây? a Công nhân làm việc công ty b Cán làm việc công ty c Lao động tuyển chưa làm việc d Ý kiến khác (ghi rõ) Câu 11: Khi đào tạo anh/ chị đào tạo hình thức nào? a Trong doanh nghiệp b Ngoài doanh nghiệp Câu 12: Anh chị có hài lòng với hình thức đào tạo cơng ty hay khơng? a Rất hài lòng b Hài lòng c Khơng hài lòng d Khơng có ý kiến Câu 13: Anh chị mong muốn đào tạo nội dung đào tạo đây? 95 a Đào tạo chuyên môn kỹ thuật b Đào tạo kỹ lao động c Đào tạo an toàn lao động d Đào tạo khác Câu 14: Anh chị có hài lòng với hình thức đào tạo cơng ty hay khơng? a Rất hài lòng b Hài lòng c Khơng hài lòng d Khơng có ý kiến Câu 15: Nội dung chương trình đào tạo theo anh/ chị thấy có hữu ích với công việc anh/ chị làm hay không? a Rất đồng ý b Đồng ý c Không đồng ý d Rất không đồng ý Câu 16: Theo anh/ chị phương pháp đào tạo thích hợp Công ty ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng? a Kèm cặp chỗ b Ln phiên cơng việc c Nghiên cứu tình d Phương pháp khác (ghi rõ) Câu 17: Anh/ chị có hài lòng phương pháp mà anh/ chị học khơng? a Rất hài lòng b Hài lòng c Bình thường d Khơng hài lòng 96 Câu 18: Trước khóa học anh/ chị có thơng báo chương trình đào tạo hay khơng? a Có b Khơng Câu 19: Anh chị có hài lòng với chương trình đào tạo cơng ty hay khơng? a Rất hài lòng b Hài lòng c Khơng hài lòng d Khơng có ý kiến Câu 20: Trong năm gần anh/ chị có đào tạo khơng? a Có b Khơng Câu 21: Theo anh/ chị lượng kiến thức đào tạo nào? a Quá nhiều b Nhiều c Vừa đủ d Q Câu 22: Cơng ty tiến hành đào tạo nhân lực chưa? a Rất nhiều b Nhiều c Ít d Đang tiến hành e Chuẩn bị tiến hành f Ý kiến khác (ghi rõ) Câu 23: Giáo viên truyền đạt nào? 97 a Dễ hiểu b Bình thường c Hiểu Câu 24: Anh chị có hài lòng với mức kinh phí hỗ trợ đào tạo công ty hay không? a Rất hài lòng b Hài lòng c Khơng hài lòng d Khơng có ý kiến Câu 25: Anh/ chị đánh giá trình triển khai đào tạo nhân lực công ty thời gian qua? a Rất tốt b Khá tốt c Bình thường d Kém 98 ... 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÁNH KẸO BẢO HƯNG 34 2.1 Tổng quan Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng ... trạng nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng nhân lực Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng 62 2.4 Đánh giá chung chất lượng nhân lực Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập. .. nhân lực Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng 70 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập bánh kẹo Bảo Hưng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng nhân lực của công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu bánh kẹo bảo hưng , Chất lượng nhân lực của công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu bánh kẹo bảo hưng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn