Chất lượng nhân lực công ty cổ phần giầy thăng long

132 1 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2020, 23:15

NGUYỄN XUÂN SÁNG 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG NGUYỄN XUÂN SÁNG 2015 - HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG NGUYỄN XUÂN SÁNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ VĂN TÂM HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất nội dung đề tài “ Chất lượng nhân lực công ty cổ phần Giầy Thăng Long” hoàn toàn nghiên cứu phát triển cá nhân tơi khơng có trùng lặp tương tự Các số liệu bảng biểu, kết có luận văn hồn tồn trung thực khách quan phù hợp với pháp luật nhà nước Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017 Tác giả Nguyễn Xuân Sáng MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………………….… DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ……………………………………….… PHẦN MỞ ĐẦU……………………………………………………………… … Tính cấp thiết đề tài…………………………………………………… Tổng quan nghiên cứu đề tài ………………………………………………11 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu……………………………………… 13 Câu hỏi nghiên cứu…………………………………………………………13 Đối tượng phạm vi nghiên cứu………………………………………….13 Phương pháp nghiên cứu………………………………………………… 14 Đóng góp đề tài……………………………………………………… 15 Kết cấu luận văn……………………………………………………… 15 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP…………………………………………………………….… 17 1.1 Một số khái niệm bản…………………………………………………… 17 1.1.1 Khái niệm nhân lực…………………………………………………… 17 1.1.2 Chất lượng nhân lực………… ……………………………………… 18 1.2 Các yếu tố cấu thành chất lượng nhân lực…………………………………… 20 1.2.1 Trạng thái sức khỏe người lao động……………………………………20 1.2.2 Kiến thức người lao động……………………………………………… 21 1.2.2.1 Trình độ học vấn………………………………………………………… 22 1.2.2.2 Kiến thức chuyên môn…………………………………………………… 22 1.2.2.3 Kiến thức xã hội………………………………………………………… 23 1.2.2.4 Kinh nghiệm……………………………………………………………… 23 1.2.3 Kỹ người lao động……………………………………………… 24 1.2.3.1 Kỹ cứng…………………………………………………………… 25 1.2.3.2 Kỹ mềm…………………………………………………………… 27 1.2.4 Phẩm chất nghề nghiệp…………………………………………………… 29 1.3 Nội dung chất lượng nhân lực doanh nghiệp………………………… 30 1.3.1 Chất lượng nhân lực thông qua việc tuyển dụng………………………… 30 1.3.2 Chất lượng nhân lực thơng qua bố trí sử dụng lao động……………… 35 1.3.3 Chất lượng nhân lực thông qua đào tạo nhân lực………………………… 37 1.3.4 Chất lượng nhân lực thông qua đánh giá thực công việc…………… 38 1.3.5 Chất lượng nhân lực thông qua chế độ đãi ngộ………………………… 39 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực doanh nghiệp………… 41 1.4.1 Nhóm nhân tố nội doanh nghiệp……………………………………… 41 1.4.1.1 Mục tiêu, chiến lược phát triển doanh nghiệp……………………… 41 1.4.1.2 Chiến lược mục tiêu phát triển nhân lực…………………………… 42 1.4.1.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật doanh nghiệp……………………………… 42 1.4.1.4 Tài cho đào tạo, phát triển nhân lực……………………………… 42 1.4.1.5 Tổ chức máy QTNL lực đội ngũ cán QTNL………… 43 1.4.1.6 Văn hóa doanh nghiệp………………………………………………… 43 1.4.2 Nhóm nhân tố mơi trường bên ngồi……………………………………… 44 1.4.2.1 Mơi trường kinh tế……………………………………………………… 44 1.4.2.2 Mơi trường văn hóa xã hội……………………………………… …… 45 1.4.2.3 Mơi trường trị pháp luật………………………………… ……… 45 1.4.2.4 Môi trường giáo dục………… ………………………………………… 46 1.5 Các yếu tố cấu thành chất lượng nhân lực doanh nghiệp……….……… 47 1.5.1 Các tiêu chí đánh giá thể lực……………………………………… … 47 1.5.2 Các tiêu chí đánh giá trí lực…………………………………………… 48 1.5.3 Tiêu chí đánh giá tâm lực………………………………… ………… 49 1.6 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực số doanh nghiệp……….49 1.6.1 Tập đồn Samsung……………………………………….………………… 49 1.6.2 Cơng ty Colgate – Palmolive……………………………………………… 51 1.6.3 Bài học kinh nghiệm cho công ty CP giầy Thăng Long…………………… 53 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1………………………………………………………… 56 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG…………………………………………… …… 57 2.1 Tổng quan công ty cổ phần giầy Thăng Long…………………………… 57 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần Giầy Thăng Long…… 57 2.1.2 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh cơng ty………………………… 58 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty………………………………………………… 59 2.1.4 Khái quát hoạt động SXKD công ty thời gian qua……………… 59 2.2 Thực trạng chất lượng nhân lực công ty CP giầy Thăng Long qua năm từ 2014 – 2016…………………………………………………………………… 62 2.2.1 Thực trạng kiến thức người lao động……………………………… 62 2.2.1.1 Trình độ học vấn………………………………………………………… 62 2.2.1.2 Thực trạng kiến thức chuyên môn…………………………………… 66 2.2.1.3 Thực trạng kinh nghiệm làm việc…………………………………… 68 2.2.2 Thực trạng kỹ người lao động…………………………………69 2.2.2.1 Thực trạng kỹ chuyên môn nghiệp vụ……………………….… 69 2.2.2.2 Thực trạng kỹ mềm…………………………………………… 69 2.2.2.3 Thực trạng kỹ ngoại ngữ tin học……………………………… 71 2.3 Thực trạng thái độ, phẩm chất người lao động……………………… 72 2.3.1 Thực trạng chất lượng nhân lực thông qua tuyển dụng nhân lực……… 74 2.3.2 Thực trạng chất lượng nhân lực thông qua bố trí sử dụng nhân lực… 77 2.3.3 Thực trạng chất lượng nhân lực thông qua đào tạo nhân lực……………… 79 2.3.4 Thực trạng chất lượng nhân lực thông qua đánh giá nhân lực……….…… 84 2.3.5 Thực trạng chất lượng nhân lực thông qua đãi ngộ nhân lực…………… 86 2.3.6 Thực trạng đãi ngộ người lao động thông qua tiền lương…… ……… 86 2.3.7 Thực trạng đãi ngộ qua tiền thưởng…………………………………… … 88 2.3.8 Thực trạng đãi ngộ qua phụ cấp……………………………………… … 89 2.3.9 Thực trạng đãi ngộ qua môi trường làm việc………………………… … 90 2.3.10 Thực trạng kết thực công việc người lao động……… … 92 2.4 Đánh giá thực trạng CLNL công ty cổ phần giây Thăng Long…… … 93 2.4.1 Những mặt đạt được……………………………………………………… 93 2.4.2 Những tồn nguyên nhân……………………………………… 94 TIỂU KẾT CHƯƠNG 2………………………………………………………… 97 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG………………………………………… 98 3.1 Phương hướng HĐKD công ty năm tới……………… … 98 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực công ty CP Giầy Thăng Long 100 3.2.1 Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực……………………………… 100 3.2.2 Nâng cao chất lượng sử dụng nhân lực…………………………………… 103 3.2.3 Nâng cao chất lượng đào tạo phát triển nhân lực……………………… 104 3.2.3.1 Đào tạo cho hội nhập…………………………………………………… 104 3.2.3.2 Đào tạo để nâng cao kiến thức kỹ năng…………………………… 104 3.2.4 Nâng cao chất lượng đánh giá nhân lực………………………………… 107 3.2.5 Nâng cao chất lượng đãi ngộ nhân lực…………………………………… 108 3.2.5.1 Doanh nghiệp áp dụng hình thức trả lương khác tùy vào đối tượng vị trí công việc nhân viên công ty………………….108 3.2.5.2 Đa dạng hóa hình thức khen thưởng………………………………… 109 3.2.5.3 Đãi ngộ phi tài thơng qua cơng việc…………………………… 110 3.2.5.4 Đãi ngộ phi tài thơng qua mơi trường làm việc………………… 112 3.2.5.5 Các sách đãi ngộ sau đào tạo…………………………………… 113 3.3 Một số kiến nghị…………………………………………………………… 113 TIỂU KẾT CHƯƠNG 3………………………………………………….…… 117 KẾT LUẬN………………………………………………………………….… 118 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………….…… 120 PHỤ LỤC…………………………………………………………….………… 122 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa KT-XH Kinh tế, xã hội NNL Nguồn nhân lực THPT Trung học phổ thông TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phố TT Trung tâm XNK Xuất nhập QTNL Quản trị nhân lực CMNV Chuyên môn nghiệp vụ ILO Tổ chức lao động quốc tế DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ Bảng 2.1 Cơ cấu tổ chức công ty Bảng 2.2 Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2013-2016 Bảng 2.3 Số lượng cấu nhân lực công ty theo trình độ học vấn Bảng 2.4 Cơ cấu nhân viên cơng ty theo giới tính Bảng 2.5 Cơ cấu lao động theo độ tuổi nhân viên Bảng 2.6 Cơ cấu nhân viên cơng ty theo tình trạng đào tạo Bảng 2.7 Thời gian công tác nhân viên Bảng 2.8 Thực trạng yếu điểm nhân viên kỹ mềm Bảng 2.9 Thực trạng kỹ giao tiếp nhân viên Bảng 2.10 Thực trạng kỹ ngoại ngữ, tin học nhân viên Bảng 2.11 Thực trạng phẩm chất nghề nghiệp nhân viên Bảng 2.12 Tuyển dụng nhân lực năm gần Bảng 2.13 Trình độ người lao động tuyển qua năm Bảng 2.14 Bố trí sử dụng nhân lực công ty Bảng 2.15 Số nhân viên đào tạo năm gần Bảng 2.16 Thống kê nội dung đào tạo nhân viên Bảng 2.17 Mức độ hài lòng đào tạo nhân lực công ty Bảng 2.18 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nhân viên Bảng 2.19 Phân loại đánh giá nhân lực công ty Bảng 2.20 Bảng chấm công cán phòng kế tốn tháng năm 2016 Bảng 2.21 Bảng phụ cấp trách nhiệm công việc công ty Bảng 3.1 Một số tiêu định hướng hoạt động kinh doanh công ty tháng năm 2016 Bảng 3.2 Dự báo số lao động công ty năm tới trường nước đầu tư liên kết đào tạo Đối với ngành giáo dục, cần phải đổi mạnh mẽ công tác quản lí, cần phải tích cực nghiên cứu thực việc liên thông đào tạo trường Trung học chuyên nghiệp với Cao đẳng, sở Đại học Trước mắt liên thông với trường, sở đào tạo nước bước liên kết với trường sở đào tạo nước khu vực Đó việc liên thơng chương trình, hình thức đào tạo theo hướng nâng cấp trình độ đào tạo theo cấp độ cho học sinh, sinh viên Thành lập cấp tỉnh tổ chức nghiên cứu, điều hành xây dựng kế hoạch đào tạo sử dụng nguồn nhân lực (phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh - Xã hội, Sở công nghiệp, Sở Nội vụ Ban quản lý khu Công nghiệp tỉnh/ thành) Thành lập hội đồng hợp tác nhà trường doanh nghiệp Xây dựng quỹ tín dụng học nghề, hỗ trợ trang thiết bị, xây dựng chế phối hợp đào tạo thực hành trường Trung cấp nghề, Cao đẳng, sở Đại học doanh nghiệp có trình độ cơng nghệ cao Hợp đồng đào tạo theo địa trường dạy nghề doanh nghiệp Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế có trách nhiệm việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực Một vấn đề đáng quan tâm giải pháp đào tạo nhân lực là, giai đoạn phát triển kinh tế xã hội theo xu hướng hội nhập quốc tế nay, vấn đề hợp tác đào tạo nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng Việc hợp tác có mục đích thu hút nguồn vốn đầu tư cho công tác đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên trình độ cao Điều quan trọng hợp tác đào tạo giúp cho việc mở rộng sâu đào tạo nhân lực cho ngành nghề có cơng nghệ mới, phù hợp với u cầu phát triển kinh tế công nghiệp, ngành nghề mà tương lai gần tỉnh chưa có điều kiện đào tạo Bên cạnh việc đào tạo, trình hợp tác quốc tế tạo điều kiện để ngành kinh tế tỉnh tăng cường việc nâng trình độ kỹ thuật, khả tiếp cận xử lý qui trình cơng nghệ ngành kinh tế mũi nhọn, đại, góp phần nâng cao suất lao 116 động hiệu sản xuất Nội dung việc hợp tác quốc tế đào tạo nguồn nhân lực tập trung vào việc xây dựng Trung tâm đào tạo kỹ thuật cao vùng phát triển mạnh kinh tế công nghiệp, dịch vụ như: khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, Hành lang kinh tế Đông - Tây, khu công nghiệp Nam Đông Hà, Quán Ngang Mặt khác, thơng qua hợp tác, tỉnh lựa chọn gửi nước ngồi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước đào tạo nguồn nhân lực cho ngành nghề phát triển theo quy hoạch tương lai 117 Tiểu kết Chương Chương 3, tác giả nêu lên định hướng phát triển Công ty cổ phần giầy Thăng Long định hướng nâng cao chất lượng nhân lực Công ty cổ phần giầy Thăng Long Trên sở đó, tác giả đưa giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng nhân lực Công ty cổ phần giầy Thăng Long Đó là: (1) Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực; (2) Nâng cao chất lượng sử dụng nhân lực; (3) Nâng cao chất lượng đào tạo phát triển nhân lực; (4) nâng cao chất lượng đánh giá nhân lực nhân lực; (5) nâng cao chất lượng chế độ đãi ngộ nhân lực Các giải pháp trình bày cụ thể, gắn với thực tế Công ty cổ phần giầy Thăng Long mang tính khả thi cao 118 KẾT LUẬN Cùng với phát triển ngày cao kinh tế hàng hóa, với đòi hỏi ngày cao, khó tính người tiêu dùng với cạnh tranh thị trường ngày trở nên gay gắt, đặt vấn đề chất lượng nhân lực ngày trọng Nguồn nhân lực chất lượng cao tiền đề có ý nghĩa quan trọng định sức cạnh tranh, tồn tại, phát triển doanh nghiệp, đồng thời yếu tố định sống doanh nghiệp Do vậy, làm để có đội ngũ nhân lực chất lượng cao ngày trở thành vấn đề cấp thiết mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp trình hoạt động Nó thơi thúc doanh nghiệp ln có giải pháp, bước tiến thực khơng giai đoạn định mà toàn thời gian hoạt động doanh nghiệp Trong đề tài này, dựa việc nghiên cứu tài liệu khoa học chất lượng nhân lực phân tích tình hình thực trạng chất lượng nhân lực cơng ty cổ phần giầy Thăng Long, em đưa số hướng giải pháp nhằm khắc phục tồn cơng ty q trình hoạt động đồng thời bổ sung số biện pháp khác nhằm nâng cao chất lượng nhân lực công ty Nâng cao chất lượng nhân lực trình lâu dài đòi hỏi cơng ty muốn thực tốt phải có chiến lược cụ thể, đồng thời lượng thời gian chi phí mà cơng ty phải bỏ không nhỏ Công ty cần vào đặc điểm hoạt đơng kinh doanh tình hình chất lượng nhân lực để có hướng đi, giải pháp thíc hợp hiệu Các giải pháp mang tính thực tiễn cao Kết nghiên cứu luận văn tài liệu tham khảo bổ ích cho nhà quản trị công ty viêc xây dựng sách chất lượng nhân lực người lao động Luận văn hướng dẫn giúp đỡ tận tình PGS Lê Văn Tâm Trong trình thực đề tài, cố gắng biển học vơ tận mà tầm nhìn hạn chế nên em khơng tránh 119 khỏi sai sót q trình viết luận văn, em mong nhận góp ý thầy, bạn để luận văn hoàn thiện 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Trần Xuân Cầu, PGS.TS Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội PGS.TS Mai Quốc Chánh (1999), Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hóa - đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội PGS.TS Mai Quốc Chánh (2000), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Trần Kim Dung (2003), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội PGS.TS Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội PGS.TS Hà Văn Hội (2007), Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp, NXB Bưu Điện, Hà Nội Phan Văn Kha (2007), Đào tạo sử dụng nhân lực kinh tế thị trường Việt Nam, NXB Giáo dục Lê Thị Mỹ Linh (2009), Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế, Luận án Tiến sĩ trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội GS.TS Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội, NXB Tư pháp, Hà Nội 10 GS.TS Vũ thị Ngọc Phùng (2006), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 11 Nguyễn Ngọc Quân (2004), Giáo trình Quản trị nhân sự, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 12 PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, Th.S Nguyễn Văn Điềm (2004), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 121 13 PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, Th.S Nguyễn Văn Điềm (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 14 PGS.TS Lê Văn Tâm, TS Ngơ Kim Thanh (2004), Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, NXB Lao động - xã hội, Hà Nội 15 Nguyễn Tấn Thịnh (2003), Giáo trình Quản lý nhân lực doanh nghiệp, NXB Lao động - xã hội, Hà Nội 16 PGS.TS Nguyễn Tiệp (2005), Giáo trình Nguồn nhân lực, trường Đại học Lao động - Xã hội, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 17 PGS.TS Nguyễn Tiệp (2007), Giáo trình Nguồn nhân lực, trường Đại học Lao động - Xã hội, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 18 PGS.TS Nguyễn Tiệp (2011), Giáo trình Nguồn nhân lực, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 19 Đoàn Anh Tuấn (2014), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tập đồn dầu khí quốc gia Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh 20 Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty Cổ phần Giầy Thăng Long qua năm: 2013, 2014, 2015, 2016 21 TS Nguyễn Thanh Mai, Chất lượng nguồn nhân lực, địa chỉ: http://voer.edu.vn/m/chat-luong-nguon-nhan-luc//758c8b47 22 PGS.TS Phạm Văn Sơn (2015), giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực Việt Nam, địa chỉ: http://giaoducthoidai.vn/trao-doi/7-giai-phap- nang-cao-chatluong-nhan-luc-viet-nam-602980.html 23 Công ty Cổ phần giầy Thăng Long địa http://thanglongshoes.vn 122 PHỤ LỤC Mẫu 01: Dành cho đối tượng nhà quản lý PHIẾU ĐIỀU TRA Để có thêm thơng tin nhằm mục đích nghiên cứu hiệu chất lượng nhân lực Công ty cổ phần giầy Thăng Long kính đề nghị ơng, bà vui lòng cho biết thơng tin sau: I Thơng tin chung (Anh/ chị vui lòng đánh dấu√ vào lựa chọn) Họ tên:…………………………………………………………………… Nghề nghiệp:………………………………………………………………… Bộ phận làm việc:…………………………………………………………… Giới tính: □ Nam □ Nữ Anh (chị) thuộc nhóm tuổi nhóm tuổi sau □ < 18 tuổi □ 18 – 25 tuổi □ 26 - 45 tuổi □ > 45 tuổi Trình độ văn hóa (Anh (chị) vui lòng đánh dấu√ vào lựa chọn) □ Trên đại học □ Trung cấp/Học nghề □ Đại học □ Trung học phổ thông □ Cao đẳng □ Trung học sở 123 Anh/ chị làm việc công ty hình thức (Anh /chị vui lòng đánh dấu √ vào lựa chọn) □ Cộng tác viên hay lao động thời vụ □ Hợp đồng ngắn hạn □ Hợp đồng dài hạn Thời gian Anh/chị công tác công ty đến là: (Anh/ chị vui lòng đánh dấu √ vào lựa chọn) □ Dưới tháng □ Từ đến năm □ Tứ tháng đến năm □ Hơn năm II Các câu hỏi đánh giá lực nhân lực chất lượng cao Anh (chị) đánh giá mức độ hài lòng cán công nhân viên kiến thức kỹ (Trong 5: Xuất sắc, 4: Tốt, 3: Khá, 2:Trung bình, 1: Yếu) Các tiêu chí Mức độ hài lòng I Kiến thức Kiến thức chuyên môn Kiến thức xã hội Kinh nghiệm II Kỹ Kỹ chuyên môn nghiệp vụ Kỹ giao tiếp 124 Kỹ thuyết trình Kỹ quản lý thời gian Kỹ làm việc độc lập Kỹ phối hợp nội Kỹ đưa gia định Kỹ lập kế hoặch Kỹ tin học Kỹ ngoại ngữ Kỹ khác…( nêu cụ thể ) ……………………………………………… ……………………………………………… 10 Anh (chị) đánh giá thái độ công việc cán công nhân viên công ty? (Trong 5: Xuất sắc, 4: Tốt, 3: Khá, 2:Trung bình, 1: Yếu) Các tiêu chí Mức độ hài lòng Tính trách nhiệm Sử dụng tối đa nguồn lực Tính chuyên cần Tinh thần đồng đội Tính kỷ luật Tính trung thực Năng động Sáng tạo 125 III Các câu hỏi đánh giá biện pháp mà công ty sử dụng để nâng cao chất lượng nhân lực 10 Tổ chức ơng (bà) có kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực không? □ Có □ Khơng Nếu có ngân sách cho đào tạo hàng năm quý công ty bao nhiêu? □ Khơng có ngân sách □ Từ 50 triệu – 100 triệu □ Dưới 50 triệu □ Trên 100 triệu 11 Theo anh (chị) việc thực biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực cơng ty nào? (Trong 5: Rất hiệu quả, 4: Hiệu quả, 3: Khá Hiệu quả,2: Hiệu quả, 1: Chưa hiệu quả) Các biện pháp Mức độ thực Tuyển dụng nhân lực Đào tạo nhân lực Đánh giá nhân lực Bố trí sử dụng nhân lực Đãi ngộ nhân lực 126 PHỤ LỤC Mẫu 2: dành cho đối tượng cán công nhân viên PHIẾU ĐIỀU TRA Để có thêm thơng tin nhằm mục đích nghiên cứu hiệu chất lượng nhân lực cơng ty Cổ phần giầy Thăng Long, kính đề nghị ơng ,bà vui lòng cho biết thơng tin sau: I Thơng tin chung (Anh/ chị vui lòng đánh dấu√ vào lựa chọn) Họ tên:…………………………………………………………………… Nghề nghiệp:………………………………………………………………… Bộ phận làm việc:…………………………………………………………… Giới tính: □ Nam □ Nữ Anh/ chị thuộc nhóm tuổi nhóm tuổi sau □ < 18 tuổi □ 26 - 45 tuổi □ 18 – 25 tuổi □ > 45 tuổi Trình độ văn hóa □ Trên đại học □ Trung cấp/Học nghề □ Đại học □ Trung học phổ thông □ Cao đẳng □ Trung học sở Anh/ chị làm việc công ty hình thức nào? □ Cộng tác viên hay lao động thời vụ □ Hợp đồng ngắn hạn □ Hợp đồng dài hạn Thời gian Anh/chị công tác cơng ty đến là: (Anh/chị vui lòng đánh dấu√ vào lựa chọn) 127 □ Dưới tháng □ Tứ tháng đến năm □ Từ đến năm □ Hơn năm II Các câu hỏi đánh giá lực nhân lực Anh/chị tự đánh giá thân mức độ thực kiến thức kỹ (Trong 5: Xuất sắc, 4: Tốt, 3: Khá, 2:Trung bình, 1: Yếu) Các tiêu chí Mức độ hài lòng I Kiến thức Kiến thức chuyên môn Kiến thức xã hội Kinh nghiệm II Kỹ Kỹ chuyên môn nghiệp vụ Kỹ giao tiếp Kỹ thuyết trình Kỹ quản lý thời gian Kỹ làm việc độc lập Kỹ phối hợp nội Kỹ đưa gia định Kỹ lập kế hoặch Kỹ tin học Kỹ ngoại ngữ Kỹ khác…( nêu cụ thể ) ……………………………………………… 128 ……………………………………………… 10 Anh (chị) đánh giá thái độ cơng việc thân? (Trong đó: 5: Xuất sắc, 4: Tốt, 3: Khá, 2:Trung bình, 1: Yếu) Các tiêu chí Mức độ hài lòng Mức độ hồn thành cơng việc Sử dụng tối đa nguồn lực Tính chuyên cần Tinh thần đồng đội Tính kỷ luật Năng động Sáng tạo III Các câu hỏi đánh giá biện pháp mà công ty sử dụng để nâng cao chất lượng nhân lực 11 Anh (chị) cho biết cơng ty Cổ phần giầy Thăng Long có tổ chức công tác đào tạo phát triển cán công nhân viên không ? □ Thường xuyên □ Có, khơng thường xun □ Chưa Nếu có, anh (chị) vui lòng cho biết thân đã cử đào tạo lần năm vừa qua (đánh dấu√ vào lựa chọn)? □0 □1–2 □ Trên 12 Theo anh (chị) việc thực biện pháp nâng cao chất lượng nhân lực cơng ty nào? (Trong 5: Rất hiệu quả, 4: Hiệu quả, 3: Khá Hiệu quả,2: Hiệu quả, 1: Chưa hiệu quả) 129 Các biện pháp Mức độ thực Tuyển dụng nhân lực Đào tạo nhân lực Đánh giá nhân lực Bố trí sử dụng nhân lực Đãi ngộ nhân lực 13 Anh chị có góp ý cơng tác nâng cao chất lượng nhân lực công ty Cổ phần giầy Thăng Long ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 130 ... hội Tại công ty cổ phần giầy Thăng Long , chất lượng nhân lực vấn đề đặt lên quan tâm hàng đầu Nhân lực công ty ln có biến đổi số lượng chất lượng cấu Số lượng chất lượng nguồn nhân lực chưa... luận chất lượng nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng chất lượng n g u n nhân lực Công ty Cổ phần giầy Thăng Long Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực Công ty cổ phần. .. CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG ……………………………………… 98 3.1 Phương hướng HĐKD công ty năm tới……………… … 98 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực công ty CP Giầy Thăng Long
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng nhân lực công ty cổ phần giầy thăng long , Chất lượng nhân lực công ty cổ phần giầy thăng long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn